Giáo án lịch sử 7 HKII

109 1,687 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:26

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) II. giải phóng nghệ an, tân bình, thuận hoá và tiến quân ra bắc (1424-1426) A. Mục tiêu: - Kiến thức: Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm (1424-1425); thấy đợc sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa từ chỗ bị động đến chủ động làm chủ một cùng miền trung và bao vây Đông Quan (Thăng Long). - T tởng: Giáo dục truyền thống yêu nớc, tinh thần kiên cờng, bất khuất, lòng tự hào dân tộc. - Kỹ năng: Sử dụng lợc đồ thuật sự kiện lịch sử, nhận xét sự kiện, nhân xét lịch sử tiêu biểu. B. Phơng tiện dạy học: - Lợc đồ khởi nghĩa Lam Sơn. - Lợc đồ tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn. C. Tiến trình dạy - học. 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra - Trình bày diễn biến giai đoạn 1418-1423 của khởi nghĩa Lam Sơn ? - Tại sao quân Minh chấp nhận tạm hoà với Lê Lợi ? 3. Bài mới. Khởi động: Quân Minh hoà hoãn với nghĩa quân Lam Sơn nhằm thực hiện âm mu mua chuộc, dụ dỗ Lê Lợi đầu hàng nhng bị thất bại, chúng trở mặt tấn công nghĩa quân cuộc khởi nghĩa chuyển sang thời kỳ mới. Hớng dẫn học sinh phân tích nguyên nhân, kế hoạch, kết qủa. Sử dụng bản đồ lợc thuật diễn biến khởi nghĩa (1424-1425) * Học sinh đọc 1. Vì sao Nguyên Chích đa ra kế hoạch chuyển vào Nghệ An ? - Quân Minh tấn công mạnh - Nghệ An là vùng đất rộng ngời đông, địa hình hiểm trở, xa trung tâm địch. Hãy cho biết vài nét về Nguyên Chích ? (Đọc chữ nhỏ - 87) -Nông dân nghèo, yêu nớc, từng lãnh đạo II. Giải phóng Nghệ An 1. Giải phóng Nghệ An.(1424) * Quân Minh Tấn công mạnh Nguyên Chích đa ra kế hoạch chuyển địa bàn vào Nghệ An. 1 Tuần:19 T38 NS:12/01/2007 khởi nghĩa chống quân Minh ở Nghệ An, Thanh Hoá. Việc thực hiện kế hoạch đó đem lại kết qủa nh thế nào? Thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động từ Nghệ An Tân Bình Thuận Hoá. * Giáo viên dùng lợc đồ chỉ đờng tiến quân và trận đánh lớn của nghĩa quân Lam Sơn. Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyên Chích ? Thảo luận: hợp với tình hình thời đó nên thu đợc thắng lợi. Nguyên nhân: chủ động chuyển địa bàn nơi đánh: tập kích sáng tạo. Giáo viên trình bày nh SGK. * Học sinh đọc phần 3 Dùng lợc đồ trình bày diễn biến. Đạo quân 1: Giải phóng miền Tây Bắc Đạo quân 2: Giải phóng hạ lu sông Nhị Hà. Đạo quân 3: Tiến thẳng ra Đông Quan (Thăng Long) * Đọc chữ nhỏ SGK. Đợc sự ủng hộ của nhân dân nghĩa quân đánh thắng, nhiều trận phải cố thủ. * GV:sơ kết bài học: chú trọng 2 ý sau: - Nghĩa quân chuyển vào miền Tây Nghệ An. - 12/10/1424 tập kích đồn Đa Bang (Thọ Xuân Thanh Hoá) - Hạ thành Trà lân ở hạ lu sông Lam. Kết qủa: địch đầu hàng - Ta tiến đánh Khả Lu. Bồ ải (tập kích) - Lê Lợi cho vây thành Nghệ An tiến đánh Diễn Châu thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Kết qủa: Trong vòng 1 tháng gp' cả vùng Diễn Châu Thanh Hoá 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (1425) - 8.1425 Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy ở Nghệ An. - 10 tháng nghĩa quân giải phóng từ Thanh Hoá Hải Vân. 3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (1426) - 9.1426, Lê Lợi chia quân làm 3 đạo tiễn quân ra Bắc. * Nhiệm vụ: Đánh vào vùng địch chiếm đóng, cùng nhân dân vây đồn địch, giải phóng đất đai thành lập chính quyền mới. Chặn đờng tiếp quân 2 - Kế hoạch Nguyên Chích - Kết quả, ý nghĩa của quân minh từ Trung Quốc sang * Kết qủa: Quân ta thắng lớn địch phải cố thủ trong thành Đông Quan. * Củng cố: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424-1425 ? * H ớng dẫn: - Nắm nội dung bài. - Xem tiết 3 IIi. Khởi nghĩa lam sơn toàn thắng (cuối 1426-1427) A. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh nắm đợc những sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: chiến thắng Tốt Động, Chúc Động và chiến thắng Chi Lăng - Xơng Giang. ý nghĩa của sự kiện đó đối với việc kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - T tởng: Giáo dục lòng yêu nớc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta ở thế kỷ XV. - Kỹ năng: Sử dụng lợc đồ, diễn kiến trận đánh bằng lợc dồ, đánh giá sự kiện, ý nghĩa quyết định của cuộc chiến tranh. . B. Phơng tiện dạy học: - Lợc đồ trận Tốt Động - Chúc Động; Chi Lăng - Xơng Giang. C. Tiến trình dạy - học. 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra - Trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối 1424- 1425.? - Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi ? - Nêu dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân (1424-1425)? .3. Bài mới. Khởi động: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, sau nhiều năm chiến đấu gian lao, trải qua nhiều thử thách, đã bớc sang giai đoạn toàn thắng từ cuối 1426, cuối 1427. Giai đoạn này diễn ra nh thế nào, chúng ta tìm hiểu bài Giáo viên: trình bày theo SGK, sử dụng bản III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng 3 Tuần:20-Tiết: 39 NS:17/01/2007 đồ thuật diễn kiến kết hợp đọc dẫn chứng thơ Nguyễn Trãi. * Học sinh đọc SGK phần III.1. Diễn giảng: Với mong muốn giành thế chủ động tiến quân vào Thanh Hoá đánh tan bộ chỉ huy quân sự của ta, nhà Minh cử Vơng Thông tăng thêm 5 vạn quân kéo vào Đông Quan phối hợp với quân còn lại nhng chúng chỉ để 1 lợng nhỏ quân ở lại, còn tập hợp kéo vào Thanh Hoá. Trên đờng tiến quân chúng tập hợp ở cơ sở tiến đánh Cao Bộ. Ta: Phục binh ở Tốt Động - Chúc Động Quân minh lọt vào trận địa Trận thắng này đợc coi là trận thắng có ý nghĩa chiến lợc. Vì sao coi đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lợc ? HS thảo luận. GV khái quát: - Làm thay đổi tơng quan giữa ta và địch, làm thất bại ý đồ chủ động, phản công của địch. Diễn giảng: trong "Bình Ngô đại cáo" Nguyễn Trãi đã tổng kết trận chiến Tốt Động - Chúc Động bằng câu thơ: "Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dặm, Tốt Động thây chất đầy nơi, nhơ để ngàn năm" Trên đã thắng lợi, nghĩa quân Lam Sơn vây thành Đông Quan, giải phóng nhiều châu huyện 1. Trận Tốt Động - Chúc Động. (cuối 1426) * Hoàn cảnh - 10.1426 Vơng Thông cùng năm vạn quân đến Đông Quan muốn mở cuộc phản công lớn tiêu diệt chủ lực của ta để dành thế chủ động. - Ta: Phục binh ở Tốt Động - Chúc Động * Diễn biến: - 11/1426 quân Minh tiến vào Cao Bộ. - Ta từ mọi phía xông vào địch.dồn chúng xuống đầm lầy tiêu diệt. * Kết quả: - 5 vạn quân địch tử thơng, 1 vạn tên bị bắt sống. - Vơng Thông chạy về Đông Quan. + ý nghĩa: Làm thay đổi tơng quan lực lợng, ý đồ địch bị thất bại 2. Trận Chi Lăng - Xơng Giang a. Kế hoạch của ta, địch - 10/1427, địch cho 15 vạn viện binh chia làm 2 đạo từ Trung Quốc kéo vào nớc ta. 4 lân cận. Giáo viên: trình bày theo SGK Sử dụng phơng pháp tờng thuật+ chỉ bản đồ, kết hợp dẫn chứng thơ Nguyễn Trãi. Kế hoạch của địch: ? Trớc tình hình đó bộ chỉ huy nghĩa quân đã làm gì ? ? Tại sao ta lại tập hợp lực lợng diệt việnbinh của Liễu Thăng ? HS suy nghĩ trả lời: vì diệt quân Liễu Thăng là lực lợng lớn hơn 10 vạn sẽ buộc Vơng Thông đầu hàng. * Giáo viên: dùng lợc đồ thuật diễn biến Học sinh: đọc chữ nhỏ "Khi Liễu Thăng " Giáo viên: thuật theo nọi dung SGK trên bản đồ. Ta do tớng Trần Lu chỉ huy vừa đánh vừa rút lui nhử địch vào trận địa. Biết Liễu Thăng bị tử trận, Mộc Thạch vội rút quân về nớc. Sau khi đất nớc đợc giải phóng, Nguyễn Trãi viết "Bình Ngô đại cáo" tuyên bố với toàn dân về việc đánh đợc giặc Minh(Ngô) của nghĩa quân Lam Sơn và đó là bản tuyên ngôn độc lập của nớc Đại Việt ở thế kỷ XV. Học sinh: đọc "Ngày mời tám .hội thề Đông Quan n ớc "(-91) - Tại sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi ? - Ngoài tinh thần yêu nớc, đoàn kết của + Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây xiên vào theo h- ớng Lạng Sơn. + Một đạo do Mộc Thạch từ Vân Nam theo đờng Hà Giang * Kế hoạch của ta: Ta tập trung lực lợng nhằm tiêu diệt viện binh của Liễu Thăng. Không cho chúng tiến sâu vào nội địa nớc ta. b. Diễn biến - 08/10/1427 Liễu Thăng ào ạt dẫn quân vào biên giới nớc ta đã bị phục kích và giết ở ải Chi Lăng. - Lơng Minh lều thay dẫn quân xuống Xơng Giang liên tiếp bị ta phục kích ở Cầu Tram, Phố Cát. c. Kết quả. - Diệt 3 vạn tên địch. - Liễu Thăng, Lơng Minh tử trận, hàng vạn tên địch bị giết. - Vơng Thông xin hoà, chấp nhận mở hội thề Đông Quan (10/12/1427). - 03/01/1428 địch rút quân khỏi n- ớc ta. 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. * Nguyên nhân: 5 nhân dân, còn nguyên nhân nào ? Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa gì ? * Giáo viên: sơ kết bài học chốt lại kiến thức đã học - Lòng yêu nớc, ý chí quyết tâm đánh giặc, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. - Đờng lối chiến lợc đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy: Lê Lợi, Nguyễn Trãi. * ý nghĩa: - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến Minh. - Mở ra thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nớc dân tộc Việt Nam - thời Lê Sơ. * Củng cố: Câu 1 -2 SGK * H ớng dẫn: - Nắm nội dung bài 19. - Chuẩn bị bài 20 - BT 3, 4, 5, 7, 8 (54-55.SBT) Bài 20. Nớc đại việt thời Lê sơ (1428-1527) I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật a. Mục tiêu: - Kiến thức:Học sinh nắm đợc bộ máy chính quyền thời Lê Sơ, chính sách đối với quân đội; điểm chính của bộ luật Hồng Đức. - T tởng: Giáo dục lòng tự hào về thời thịnh trị của đất nớc, có ý thức bảo vệ Tổ quốc. - Kỹ năng: Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển chính trị, quan sự, luật pháp ở thời lịch sử Lê Sơ B. Phơng tiện dạy học: - Bảng phụ sơ đồ bộ máy (nhà nớc) chính quyền thời Lê Sơ - Bảng phụ ý kiến đánh giá về luật Hồng Đức. C. Tiến trình dạy - học. 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra - Thuật lại chiến thắng Chi Lăng - Xơng Giang ? nêu ý nghĩa lịch sử ? - Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 6 Tuần:20-Tiết: 40 NS:19/01/2007 3. Bài mới. Khởi động: Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên giới. Lê Lợi lên ngoi vua - Nhà Lê bắt tay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền, xây dựng quân đội, luật pháp, ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế. * Bản đồ giới thiệu phạm vi lãnh thổ quốc gia Đại Việt thòi Lê Sơ * Lợc đồ bộ máy nhà mới * Phần in nhỏ - SGK * Học sinh đọc 1 (94) Sau khi đất nớc hoàn toàn giải phóng, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế (xng là Lê Thái Tổ) khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, xây dựng bộ máy chính quyền. * Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ đợc thể hiện nh thế nào ? - Đứng đầu là ai ? - Giúp việc cho vua có những bộ, cơ quan nào ? + học sinh đọc phần chữ nhỏ (94) giải thích. - 6 bộ thời Lê Thánh Tông: Bộ lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. - Đứng đầu mỗi bộ là thợng th. - Các cơ quan chuyên môn ? giải thích chức năng. + Hàn lâu viện: Soạn thảo công văn + Quốc sử viện: Viết sử + Ngự sử đài: Can giám vua và các triều thần Bộ máy chính quyền địa phơng đợc chia nh thế nào ? Dới đạo là gì ? * Giải thích 13 đạo thừa tuyên (SGK - 94 chữ nhỏ) có 3 ti: - Đô Ti: phụ trách an ninh, quân sự - Hiến Ti: phục trách thanh tra quan lại xử án, pháp luật. - Thừa Ti: phụ trách việc hành chính, thời Lê Sơ - 13 đạo thừa tuyên. * Quan sát lợc đồ nớc Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác n- ớc Đại Việt thời Trần ? Học sinh thảo luận. I. Tình hình chính trị, quân sự pháp luật 1. Tổ chức bộ máy chính quyền - Đứng đầu là Vua nắm mọi quyền. Giúp vua có các quan lại đại thần - ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. + Hàn lâm viện + Quốc sử viện + Ngự sử đại * Địa phơng -Thời Lê Thái Tổ: 5 đạo - Thời Lê Thánh Tông: 13 đạo thừa tuyên. - Dới đạo là phủ, huyện (châu), xã - Đứng đầu mỗi đạo có 3 Ti phụ trách 3 mặt hoạt động: Đô Ti, Hiền Ti, Thừa Ti 7 - Có ý kiến cho rằng nhà nớc thời Lê Sơ tập quyền hơn thời Trần ? Học sinh giải thích tập quyền ? Sự thống nhất tập trung quyền hành vào triều đình - Vậy điều này đợc thể hiện ntn ? trong chính sách thời Lê. - Vua trực tiếp nắm mọi quyền (Vua Lê Thánh Tông bỏ một số chức vụ cao cấp: Tể tớng, đại tổng quản, hành khiển) - Vua trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội quyền lực nhà vua đợc củng cố. - Các cơ quan và chức vụ giúp việc cho vua ngày càng đợc sắp sếp quy củ và bổ sung đầy đủ. - Đất nớc đợc chia nhỏ thành các khu vực hành chính (13 đạo) - Vậy thời Lê Sơ khác thời Trần ở chỗ nào ? - Bộ máy quan lại - Sự phân chia khu vực hành chính Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ? - Việc tổ chức bộ máy nhà nớc nh vậy có thuận lợi gì ? (Dễ dàng quản lí) + Về quân đội, nhà Lê tổ chức nh thế nào ? so với thời Lý có điều gì giống, khác ? Tại sao nói hoàn cảnh lúc đó chín độ: "Ngụ binh ủ nông" là tối u ? nhà nớc tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh. 2. Tổ chức quân đội 8 Nhà nước Trung ương Địa phương Vua(trực tiếp chỉ đạo 6 bộ Lại Hộ Lễ Hình Lính Công Các cơ quan giúp việc các bộ Tự Viện hàn lâm Quốc tử viện Ngự sử đài 13 đạo Phủ Huyện (châu) Xã - Thờng xuyên có giặc ngoại xâm (sx+cđ) Nhà Lê quan tâm phát triển quân đội nh thế nào ? Học sinh đọc phần chữ nhỏ (96) phần 2 Em có nhận xét gì về chủ trơng của nhà nớc Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nớc qua đoạn trích trên? - Thực thi chính sách vừa cơng, vừa nhu với kẻ thù - Đề cao trách nhiệm bảo vệ thuốc đối với mỗi ngời dân, trừng trị thích đáng kẻ bán nớc. giáo viên sơ kết phần 2 + HS đọc phần 3(96) Kết hợp làm nổi bật kiến thức phần 2. - Vì sao nhà Lê quan tâm đến luật pháp ? - Luật pháp thời Lê Sơ so với thời Lý, Trần nh thế nào ? - Giữ gìn kỉ cơng XH. - Ràng buộc ND với CĐPK triều đình quản lý chặt chẽ hơn. DG: Lê Thánh Tông ban hành bộ luật "Quốc triều hình luật" luật Hồng Đức. Đây là bộ luật lớn nhất, có giá trị nhất của thời PK nớc ta. Nội dung bộ luật nh thế nào ? - Khi đánh giá về bộ luật Hồng Đức có một số ý kiểu khác nhau. * Giáo viên treo bảng phụ ghi 1 số ý kiến (phụ lục II) Học sinh nhận xét nêu ý kiến. Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ ? (Quyền lợi, địa vị của phụ nữ đợc tôn trọng) * Giáo viên sơ kết toàn bài. Chốt lại ý chính theo mục tiêu bài học. - Tổ chức theo chế độ "Ngụ binh ủ nông" - Quân đội có 2 bộ phận chính: + Quân triều đình + Quân địa phơng bao gồm: bộ binh, thuỷbinh, t- ợng binh, kị binh - Luyện tập vĩ nghệ, chiến trận - Biên giới bố trí quân đội mạnh canh phòng 3. Luật pháp - Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức + Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, quan lại, giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. + Bảo vệ chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Củng cố: - 2 học sinh vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền. - Nêu nhận xét về tổ chức bộ máy chính quyền Lê Sơ - Nhận xét về Vua Lê Thánh Tông. H ớng dẫn: - Nắm nội dung (mục tiêu) 9 - Đọc trớc phần III. _________________________________________________ Bài 20. Nớc đại việt thời lê sơ (1428-1527) II. Tình hình kinh tế xã hội a. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh thấy đợc những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội; khuyến khích sản xuất phát triển đạt đợc những thành tựu - Đây là thời kỳ cờng thịnh của quốc gia Đạt Việt. - T tởng: Giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lựctự cờng. - Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích, so sánh. B. Phơng tiện dạy học: - Lợc đồ hành chính Đại Việt thời Lê Sơ C. Tiến trình dạy - học. 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra - Công lao của vua Lê Thành Tông trong việc xây dựng chính quyền, bảo vệ tổ quốc nh thế nào ? - Vẽ sơ đồ bộ máy (nhà nớc) chính quyền thời Lê Sơ ? 3. Bài mới. Khởi động: Sau cuộc kháng chiến chống quân Minh lâu dài và gian khổ nhng thắng lợi vẻ vang, đầu năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng đế, mở ra triều đại mới trong lịch sử Việt Nam thời Lê Sơ khôi phục lại quốc hiệu là Đại Việt. Sử sách thờng gọi là nớc Đại Việt thời Lê Sơ. Bài học * Giáo viên: trình bày theo SGK, dựa vào câu hỏi SGV hớng dẫn học sinh rút ra những nhận xét làm rõ ý cơ bản. * Giải thích khái niệm "Lê Sơ" trớc khi vào bài: - Lê Sơ khác "tiền Lê", "hậu lê', "Lê trung h- ng", "mạt lê" nh thế nào ? - "Tiền Lê": thời kỳ Lê Hoàn và Lê Long Đĩnh lên làm vua (980-1009) gọi là tiền Lê để phân biệt với thời kỳ từ khi Lê Lợi lên ngôi vua. (hậu Lê) 1. Kinh tế 10 Tuần:21- Tiết: 41 NS:26/01/2007 [...]... dung học tập thi cử là - Vì sao thời Lê Sơ lại tôn sùng nho giáo hạn chế sách của đạo nho phật giáo, đạo giáo ? - Nho giáo chiếm địa vị độc Nho giáo chiếm địa vị độc tôn vì: tôn - Nho giáo đề cao trung - hiếu (trung với vua, hiếu 15 với cha mẹ) quyền lực nằm trong tay nhà vua (tập quyền) (phật giáo, đạo giáo) - Mở khoa thi - Có ý kiến cho rằng giáo dục thời Lê rất quy củ - Thi cử chặt chẽ và chặt chẽ... của bài Tuần 21 - Tiết 42 NS: 26/01/20 07 Bài 20 Nớc đại việt thời lê sơ (1428-15 27) III Tình hình văn hoá, giáo dục thời Lê sơ a Mục tiêu: 14 - Kiến thức:Chế độ giáo dục, thi cử thòi Lê Sơ đợc coi trọng Những thành tựu tiêu biểu về VH-KH- Nghệ thuật - T tởng: Giáo dục niềm tự hào về thành tựu VH, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ, ý thức giữ gìn và phát huy văn hoá giáo dục - Kỹ năng: Nhận xét những thành... "Hậu Lê": (1428- 178 8) sử chia 2 giai đoạn: + Thời Lê Sơ: (1428-15 27) 1428 Lê Lợi làm vua; 15 27 Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê lập ra nhà Mạc - Thời Lê Chung Hng gọi là "Lê mạt" là thời kỳ Trịnh Tùng giúp con cháu nhà Lê đánh diệt nhà Mạc, khôi phục lại vơng triều Lê (Lê mạt: thời kỳ ở nớc ta có vơng triều Lê chúa Trịnh ở Đàng ngoài; chúa Nguyễn ở Đàng trong và chính quyền Tây Sơn ( 177 8-1802)) * Mục 1:... Lê Thánh Tông đối với sự nghiệp của nớc Đại Việt ở TKXV - T tởng: Tự hào và biết ơn những bậc danh nhân Lê Lợi, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc - Kỹ năng: Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử B Phơng tiện dạy học: - Chân dung Nguyễn Trãi - Su tầm truyện về danh nhân văn hoá (t liệu lịch sử) C Tiến trình dạy - học 1 Tổ chức: 2 Kiểm tra - Giáo dục,... nớc, tự hào, tự cờng dân tộc 22 - Kỹ năng: Sử dụng bản đồ, so sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử, hệ thống các sự kiện kết luận B Phơng tiện dạy học: - Lợc đồ lãnh thổ Đại Việt thời Lê Sơ - Lợc đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc và đô hộ của nhà Minh - Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nớc thời Trần - Lê Sơ - Một số tranh ảnh về công trình nghệ thuật, nhân vật lịch sử thời Lê Sơ C Tiến trình dạy - học 1 Tổ... Tông Qua nhân xét của Lê Thánh Tông, em hãy nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi ? Học sinh suy nghĩ trình bày * Sơ kết 1: GV khái quát: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc là bậc mu lợc trong khởi nghĩa Lam Sơn; là nhà văn hoá kiệt xuất, là tinh hoa của thời đại bấy giờ nên tên tuổi ông rạng rỡ trong lịch sử * Giáo viên cho học sinh quan sát hình chân dung Nguyễn Trãi hình. 47 * Giáo viên giới thiệu: chân... năm 1442 đỗ tiến sĩ - Tác phẩm:"Đại việt sử kí toàn th" Lơng Thế Vinh là ngời nh thế nào ? Ông có 4 Lơng Thế Vinh công lao gì đối với đất nớc ? - Là nhà toán học nổi tiếng: - Nổi tiếng thần đồng, học rộng, tài trí, khoáng đạt, "Bộ Đại thành toán pháp" bình dị đợc vua, dân trọng - Nghiên cứu phật học: "Thiên Giáo viên giới thiệu: Ông sinh 1442 - làng Cao L- môn giáo khoa" ơng - Thiên Bản (Vụ Bản - Nam... ? (ca, múa, nhạc đợc phục hồi) - Sử học: Đại việt sử kí, Lam sơn Thực lục - Địa lí học: Hồng đức bản Lơng Thế Vinh biên soạn:"Hí phờng phả lục" nêu đồ, D địa chí nguyên tắc biểu diễn múa hát - Y học: Bản thảo thực vật 17 - Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc có gì tiêu biểu ? toát yếu Học sinh đọc chữ nhỏ (101) - Toán học: Lập thành toán pháp * Học sinh quan sát hình 6 * Giáo viên miêu tả cung điệu Lam... cấp ngày càng nh thế nào ? sâu sắc 6 Văn hoá, giáo dục, khoa học * Câu 6: Giáo dục thời Lê Sơ có gì khác thời nghệ thuật Lý - Trần ? a Nhà nớc quan tâm phát triển - Khác Lý - Trần: Lê Sơ tôn sùng đạo nho giáo dục nhà nớc quan tâm phát triển giáo dục, nhiều ngời đỗ tiến sĩ: thời Lê Thánh Tông có 501 tiến sĩ b Văn học yêu nớc - Văn hoá thời Lê Sơ chủ yếu phản ánh nội dung gì ? Thể hiện lòng yêu nớc, niềm... lắng mái tóc bạc phơ và đôi mắt tinh anh của Nguyễn Trãi) * Học sinh đọc thầm phần (2) chữ nhỏ -103 2.Lê Thánh Tông(1424-14 97) Trình bày hiểu biết của em về Lê Thánh Tông ? - Học sinh dựa vào SGK trả lời - Vị vua anh minh - Giáo viên khái quát nét chính - Một tài năng xuất sắc trên + Sinh 20 /7/ 1442- húy là T Thành nhiều lĩnh vực: Kinh tế chính trị + Con thứ 4 của Lê Thái Tông, mẹ là Ngô Thị quân sự . sùng nho giáo hạn chế phật giáo, đạo giáo ? Nho giáo chiếm địa vị độc tôn vì: - Nho giáo đề cao trung - hiếu (trung với vua, hiếu 1. Tình hình giáo dục. Tiết: 41 NS:26/01/20 07 - "Hậu Lê": (1428- 178 8) sử chia 2 giai đoạn: + Thời Lê Sơ: (1428-15 27) 1428 Lê Lợi làm vua; 15 27 Mạc Đăng Dung lật đổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử 7 HKII, Giáo án lịch sử 7 HKII, Giáo án lịch sử 7 HKII, Bài mới. Giải phóng Tân Bình, Thuận, Bài mới. Tình hình giáo dục và khoa cử, Bài mới. Khởi động: Về mặt chính trị: Bộ máy nhà nớc ngày càng hoàn Nhà nớc thòi Lê Sơ khác nhà nớc thời Lý - Trần nh thế nào ?, Nhà nớc - Lý - Trần: Nhà nớc quân chủ Luật pháp Thời Lý Tình hình kinh tế thời Lê Sơ a. Nông nghiệp:, Bài mới Khởi động: Giáo viên đa ra bài tập, Tiến trình dạy - học. 1. Tổ chức:, Bài mới. Chiến tranh Trịnh Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong,, Bài mới. Khởi động: Giáo viên nhận xét, khái quát I chuyển II, Sự ra đời chữ Quốc ngữ, Tổ chức: 2. Kiểm tra Bài mới. Khởi động: Bớc sang kì II chúng ta đã làm quen với triều đại Lê sơ qua, Tình hình chính trị - Giữa thế kỉ XVIII chính Những cuộc khởi nghĩa lớn. - Thời gian: Khoảng 30 năm, Luyện tập Giáo viên hớng dẫn học sinh làm bài Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lợc Xiêm, Kiểm tra Bài mới. Khởi động: Sự mục ruỗng của chính quyền phong kiến là nguyên nhân dẫn, Bài mới. Khởi động: Quân Thanh xâm lợc nớc ta., Quang Trung đại phá quân Thanh 1789, Bµi míi., Bài mới. Khởi động: Văn học Văn học dân gian: Tục ngữ, ca, Nghệ thuật Văn nghệ dân gian: phát triển, Sự suy yếu của nhà n ớc Quang Trung thống nhất đất n Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền., Tỉ chøc: 2. KiĨm tra