2016 4 07 210 Cong bo thong tin phat hanh co phieu de tra co tuc

2 150 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2017, 08:08

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10. Nguồn vốn: 11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10. Nguồn vốn: 11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / …………, ngày … tháng … năm… CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: 6. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 10. Nguồn vốn (trong trường hợp Nhóm thực hiện: 9-GĐ A302 GVHD: PGS.TS Võ Xuân Vinh Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Sự kiện nghiên cứu: Tác động việc công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chuyển đổi đến thay đổi giá khối lượng giao dịch cổ phiếu sàn HOSE giai đoạn 2011 – 2015 NHÓM 9: Lê Đại Thành Đào Mỹ Loan Hoàng Thị Thanh Nhàn Võ Thị Hiền Nguyễn Thanh Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Duy TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 ĐÁNH GIÁ THAM GIA CHUẨN BỊ BÀI NGHIÊN CỨU Nhóm thực hiện: 9-GĐ A302 STT HỌ VÀ TÊN Lê Đại Thành Đào Mỹ Loan GVHD: PGS.TS Võ Xuân Vinh CHỮ KÝ TỶ LỆ HOÀN THIỆN BÀI 100% 100% 100% Hoàng Thị Thanh Nhàn 100% Võ Thị Hiền 100% Nguyễn Thanh Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Duy 100% Nhóm thực hiện: 9-GĐ A302 GVHD: PGS.TS Võ Xuân Vinh SỰ KIỆN NGHIÊN CỨU : Tác động việc công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chuyển đổi đến thay đổi giá khối lượng giao dịch cổ phiếu sàn HOSE giai đoạn 2011 – 2015 Định nghĩa kiện: “Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chuyển đổi” Trái phiếu doanh nghiệp (sau gọi tắt trái phiếu) loại chứng khoán nợ doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc lãi doanh nghiệp phát hành người sở hữu trái phiếu - Trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tổ chức phát hành theo điều kiện xác định phương án phát hành - Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả tự chịu trách nhiệm hiệu sử dụng vốn vay Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu: Thực dự án đầu tư, cấu lại khoản vay trung dài hạn và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động Quá trình sàn lọc: - Vào trang web Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh: https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/Symbols? fid=18b12d5d2d554559bf10eeb90304ff2e để lấy thông tin: Ngày đăng thông báo, đăng thông báo để tính ngày kiện Nếu đăng thông báo sau 15h ngày kiện tính vào ngày giao dịch Phân loại thu nhập liệu: - Tổng số kiện xuất từ trang trang web Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh có 74 Sự kiện - Phân công thu thập liệu: - TÊN THÀNH VIÊN Nguyễn Thanh Anh Tuấn Hoàng Thị Thanh Nhàn Võ Thị Hiền Nguyễn Ngọc Duy Đào Mỹ Loan Lê Đại Thành MÃ CỔ PHIẾU 1-52 53-104 105-155 156-207 208-259 260-308 - Cách tìm liệu:  Vào trang Web: httphttps://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/Symbols? fid=18b12d5d2d554559bf10eeb90304ff2e Nhóm thực hiện: 9-GĐ A302 GVHD: PGS.TS Võ Xuân Vinh http://data.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/vietnam.aspx  Chọn ngày xuất liệu: từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015 Chọn kết giao dịch năm để xuất liệu  Rà soát lại bảng liệu, đánh dấu ngày kiện chọn kết sau dịch trước/sau ngày kiện 15 ngày Xóa ngày giao dịch không nằm khung kiện Kiểm tra độ tin cậy số liệu: - Sau tổng hợp liệu thành viên nhóm Nhóm trưởng thực kiểm tra liệu:  Ngày kiện thành viên chọn có hay không Lưu ý : Nếu đăng thông báo sau 15h ngày kiện tính vào ngày giao dịch Kết quả: xác, phù hợp  So sánh Ngày kiện bảng tổng hợp với Ngày kiện bảng số liệu có trùng khớp hay không: Thực filter ngày t=0 thống kê xem số kiện có Nhóm thực hiện: 9-GĐ A302 GVHD: PGS.TS Võ Xuân Vinh trùng với bảng tổng hợp ngày kiện trước hay không Kết quả: xác, phù hợp  Phân công thành viên kiểm tra chéo liệu thành viên lại có lấy trước/sau 15 ngày giao dịch: Tổng kiện có 74 kiện tương ứng [t=-15, t=0, t=15] Kết quả: xác, phù hợp Trình bày bảng liệu: Bảng liệu trình bày theo mã CP với kiện có thời gian từ 2011-2015: STT MÃ CK CII CII THỜI GIAN CÔNG BỐ NGÀY SỰ KIỆN 21/04/2011 17:03 22/04/2011 CII: Công bố thông tin việc hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 13/02/2012 CII: Thông báo Nghị HD9QT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 29/11/2013 CII: Nghị HĐQT ngày 29/11/2013 27/01/2014 CII: Biên Nghị Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2013 27/02/2014 CII: Phát hành giai đoạn gói Trái phiếu Doanh nghiệp 10/04/2014 CII: BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành+ Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)+ Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho người lao độngTrong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét hồ sơ+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu cần)+ Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp trên website UBCKNN - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)+ Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bao gồm:+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động;+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không quy định do không quy định kết quả đầu ra - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố thông tin trên website UBCKNN - Lệ phí (nếu có):Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán):- 5 luqllg c6 phiiiu dang luu hinh: 30.429.417 c6 phitSu (Ba mwoi triQu, b6n ffdm hai chln nghin, biin trdm mudi bdy 56 luqng cO phitiu quj,:409.700 c6 phitlu SO c6 phiiiu) (Biin trdm linh chin nghin, bdy trdm cii phiiSu) SO luqng c6 phi6u dg ki6n ph6t hdnh: 1.500.000 c6 phi6u (Mflt trieu ndm trdm nghin c6 phide Gi6 ph6t hanh: Thucmg c6 phitiu T6ng gi6 tri phdt hanh theo mgnh gi6: 15.000.000.000 d6ng (Mudi tdm rj,ding) 10 Ti,lQ ph6t hinh: 4,93Yo I Ngu6n v5n: Lqi nhu0n sau thuti chua phdn phSi va c6c qu! kh6c theo quy ttinh cria ph6p luflt 12 Hanch6 chuyon nhugng: sd c6 phi6u tr6n kh6ng bi han ch6 chuy6n nhuqurg 13 Thdi gian thuc hiQn: Quy I ndm20l6,thoi gian cu th6 theo quy dinh cria ph1pluQt 'tllNcri nh$n: ,t,/ -UBCKNN, SGDCK TPHCM - Website C6ng ry - Luu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2016 4 07 210 Cong bo thong tin phat hanh co phieu de tra co tuc