Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trƣờng cao đẳng hàng hải 1

76 198 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 16:24

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trƣờng Cao đẳng Hàng hải 1” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tài liệu tham khảo nội dung trích dẫn đảm bảo đắn, xác, trung thực tuân thủ quy định quyền sở hữu trí tuệ Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thanh Hải i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nỗ lực, cố gắng nghiên cứu cách nghiêm túc, luận văn “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải 1” đƣợc hoàn thành thời hạn Nhân dịp xin chân thành cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn TS Lê Quốc Tiến tận tình bảo, hƣớng dẫn, động viên cung cấp tài liệu cho hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo khoa Hàng hải trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo Sau đại học trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Thƣ viện trƣờng, gia đình đồng nghiệp đóng góp ý kiến, nhiệt tình giúp đỡ động viên hoàn thành luận văn cao học thời gian quy định Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Tác giả Vũ Thanh Hải ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………… ii MỤC LỤC ………………………………………………………………… … iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ……………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………… … vii DANH MỤC CÁC HÌNH ………………………………………………….… viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN 1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Tổng quan Đào tạo nghề 1.2.1.Khái niệm đào tạo nghề 1.2.2 Mô hình đào tạo nghề nghiệp số nƣớc 1.2.3 Những ƣu điểm thực luật giáo dục nghề nghiệp 1.2.4 Công tác Đào tạo huấn luyện Hàng hải quốc gia khu vực, giới 1.2.5 Hệ thống sở Đào tạo, huấn luyện Hàng hải Việt Nam 15 1.2.6.Nhận xét chung 17 1.3 Kết luận 18 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN TRƢỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 19 2.1 Chƣơng trình Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I theo tín tính đến .19 2.1.1 Mục tiêu đào tạo 19 2.1.2 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp thời gian đào tạo 22 2.1.3 Khối lƣợng kiến thức toàn khóa đối tƣợng tuyển sinh 22 2.1.4 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 22 iii 2.1.5 Thang điểm 22 2.1.6 Nội dung chƣơng trình 23 2.1.7.Kế hoạch giảng dạy: (xem phụ lục 1) 30 2.2 Chƣơng trình đào tạo Cao Đẳng nghề Điều khiển tàu biển Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I tính đến 30 2.2.1 Mục tiêu đào tạo: 30 2.2.2 Thời gian khóa học thời gian thực học tối thiểu .30 2.2.3 Danh mục môn học, mô dun đào tạo bắt buộc, thời gian phân bổ thời gian 31 2.3 Đánh giá thực trạng Đào tạo hệ cao đẳng quy cao đẳng nghề trƣờng Cao Đẳng Hàng hải 1: 33 2.3.1.Tổ chức đào tạo: 34 2.3.2 Chƣơng trình đào tạo 34 2.3.3 Phƣơng pháp giảng dạy 35 2.3.4 Đánh giá đội ngũ giáo viên 35 2.3.5 Đánh giá đội ngũ sinh viên 39 2.3.6 Đánh giá sở vật chất tài liệu phục vụ công tác Đào tạo .42 2.3.7 Đánh giá công tác quản lý sinh viên 44 2.4 Kết luận 45 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 47 3.1.Xây dựng chƣơng trình Đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng: .47 3.1.1 Mục tiêu đào tạo 47 3.1.2 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp thời gian đào tạo 49 3.1.3 Khối lƣợng kiến thức toàn khóa đối tƣợng tuyển sinh 49 3.1.4 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 50 3.1.5 Nội dung chƣơng trình 50 3.1.6 Chƣơng trình đào tạo mô đun đào tạo nghề nghiệp .52 iv 3.2 Các giải pháp phụ trợ 53 3.2.1 Đổi phƣơng pháp giảng dạy 54 3.2.2 Đổi phƣơng pháp học tập sinh viên .56 3.2.3 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển tàu biển 57 3.2.4 Nâng cao sở vật chất phục vụ công tác Đào tạo cho Khoa Điều khiển tàu biển 61 3.2.5 Đổi nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển 62 3.3 Kết luận: 63 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích BCN Ban chủ nhiệm CVHT Cố vấn học tập DWT Deadweight – Trọng tải toàn phần GDNN Giáo dục nghề nghiệp ĐKTB Điều khiển tàu biển GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GTVT Giao thông Vận tải GVCVHT Giảng viên cố vấn học tập ISO International Organization for Standardization International Convention for the Prevention of Pollution MARPOL 73/78 From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 – Công ƣớc quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm tàu biển 1973, đƣợc sửa đổi Nghị định thƣ 1978 MLC 2006 Maritime Labour Convention 2006 – Công ƣớc Lao động Hàng hải 2006 NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn PSC Port State Control – Thanh tra quyền cảng International Convention on Standards of Training STCW 78/2010 Certification and Watchkeeping for Seafarers: Công ƣớc quốc tế tiêu chuẩn Đào tạo – huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên 78/2010 THKTNV Trung học kỹ thuật nghiệp vụ TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TW Trung ƣơng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 1.1 Biểu đồ mô tả công việc ngành điều khiển 17 1.2 Thống kê thời gian đào tạo quy bậc học Hàng hải Việt nam 23 2.1 Bảng chuyển đổi thang điểm theo hệ tín 29 2.2 Bảng khung chƣơng trình đào tạo theo hệ tín 30 2.3 Bảng khung chƣơng trình đào tạo hệ Cao Đẳng nghề 40 2.4 Phân bố số lƣợng giảng viên theo tổ môn 47 2.5 Số lƣợng sinh viên khoa điều khiển từ 2011-2015 49 2.6 Kết học tập sinh viên Cao Đẳng quy 52 2.7 Kết học tập sinh viên Cao Đẳng nghề 52 3.1 3.2 Khung chƣơng trình đào tạo hệ Cao Đẳng nghề nghiệp điều khiển tàu biển Bảng dự kiến kế hoạch bồi dƣỡng trình độ khoa học chuyên môn cho cán giảng viên 2015-2020 vii 60 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Mô hình đào tạo Nhật Bản 1.2 Quy trình giáo dục thủy thủ 2.1 Sơ đồ tổ chức Khoa Điều khiển tàu biển viii 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Theo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 [7] Hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nƣớc toàn dân Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ phát triển, đƣợc ƣu tiên trƣớc chƣơng trình, kế hoạch phát triển, đƣợc ƣu tiên trƣớc chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” Ngày 27 tháng 11 năm 2014 Quốc hội thông qua luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 [9] quy định: “Giáo dục nghề nghiệp bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác cho ngƣời lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đƣợc thực theo hai hình thức tạo quy đào tạo thƣờng xuyên.” Luật giáo dục nghề nghiệp đƣợc ban hành để tạo nguồn nhân lực đáp ứng với tình hình hội nhập quốc tế, bảo đảm nâng cao đƣợc suất, chất lƣợng lao động; tạo điều kiện cho ngƣời học sau hoàn thành khóa học có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm học lên trình độ cao hơn.Trƣờng cao đẳng hàng hải giảng dạy theo hai hệ cao đẳng quy hệ cao đẳng nghề tồn số nhƣợc điểm nhƣ hệ cao đẳng quy nặng tính lý thuyết số tiết thực hành nên sinh viên trƣờng bỡ ngỡ với công việc thực tế tàu Ngƣợc lại hệ cao đẳng nghề số tiết thực hành nhiều không cân xứng với số tiết lý thuyết, khối lƣợng kiến thức nặng so với chuẩn đầu vào Xuất phát từ Nghị số 29-NQ/TW [7], Luật giáo dục nghề nghiệp [9] tình hình thực tế trƣờng Cao đẳng Hàng hải khoa ĐKTB việc triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển” mang ý nghĩa thời có tính cấp thiết cao, phù hợp với xu phát triển chung ngành Hàng hải, đáp ứng đƣợc nhu cầu đòi hỏi thực tiễn xã hội Mục đích đề tài: Xác định sở lý luận sở pháp lý vấn đề chất lƣợng Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp, Công ƣớc STCW 78/2010 nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành hàng hải, có lực tƣơng ứng với trình độ đào tạo, thích ứng với môi trƣờng làm việc bối cảnh hôi nhập quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài sinh viên trƣờng Cao đẳng Hàng hải I sinh viên khoa Điều khiển tàu biển học, nhà tuyển dụng sử dụng lao động công ty vận tải biển nƣớc Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trƣờng Cao đẳng Hàng hải Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu văn kiện, nghị quyết, giáo trình, tài liệu, luật, luật, tiêu chuẩn đánh giá, quy trình quản lý chất lƣợng (ISO) Phƣơng pháp nghiên cứu bổ trợ: Thống kê, biểu bảng, hình vẽ Ý nghĩa khoa học đề tài Ý nghĩa khoa học: Khẳng định vai trò thiếu đƣợc định đến chất lƣợng trình đào tạo, việc trang bị kiến thức kiến thức thực tiễn, khẳ tƣ phân tích vấn đề môn học chuyên ngành Áp dụng thành công tiến khoa học kỹ thuật vào công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Ý nghĩa thực tiễn Góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, học tập “Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển” Trƣờng Cao Đẳng Hàng Hải I Đảm bảo công bằng, xác việc đánh giá kết thi sinh viên sách đãi ngộ chƣa thỏa đáng dẫn đến số lƣợng sinh viên theo học ngành Hàng hải gây khó khăn cho việc tuyển sinh đầu vào trƣờng Cao đẳng Hàng hải 1.Đối với phƣơng pháp giảng dạy việc áp dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp đòi hỏi phải có giảng tích hợp sở vật chất phục vụ cho giảng dạy nhƣ phòng học, trang thiết bị, vật tƣ phục vụ cho giảng dạy 3.3 Các giải pháp hỗ trợ 3.3.1 Đổi phƣơng pháp giảng dạy Đổi phƣơng pháp dảng dạy giải pháp quan trọng mang tính cấp thiết trình đào tạo Trong trình dạy học ngƣời giảng viên ngƣời thiết kế quy trình dạy học vừa ngƣời thi công hoạt động dạy học đồng thời ngƣời thiết kế trình học tập sinh viên Vì đổi phƣơng pháp dạy học ngƣời giảng viên cần phải lƣu ý vấn đề: Thứ nhất, ngƣời Thầy phải ngƣời có kiến thức sâu rộng vấn đề giảng dạy, phải có tâm huyết với nghề nghiệp phải cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ từ truyền thụ đƣợc nội dung bản, trọng tâm cho sinh viên, giải đáp đƣợc thắc mắc lĩnh vực nghề nghiệp cho sinh viên Tạo say mê học tập nghiên cứu cho sinh viên Thứ hai, thông qua nội dung giảng hoạt động dạy học để phát triển lực phẩm chất hoạt động trí tuệ sinh viên, giúp sinh viên hình thành phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu Thứ ba, tận dụng công nghệ thông tin truyền thông Chuyển từ phƣơng pháp dạy học cũ “ Thầy giảng, trò ghi” sang hƣớng dẫn cho ngƣời học chủ động tƣ trình tiếp cận tri thức, tạo hứng thú, kích thích tìm tòi, sâu nghiên cứu sinh viên Do vậy, trƣớc phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ đại, bùng nổ công nghệ thông tin, giảng viên phải sử dụng thành tạo vi tính Thứ tư, giảng viên cần phải có đầu tƣ nghiên cứu cho giảng, tiêt giảng để có lựa chọn phƣơng pháp giảng dạy thích hợp tận dụng đƣợc 54 sở vật chất, đồ dùng, phƣơng tiện dạy học để sinh viên nắm đƣợc kiến thức cách tối ƣu Thứ năm, đổi phƣơng pháp giảng dạy cần gắn liền với nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học động lực thúc đẩy say mê nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ đƣợc tri thức sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào giảng nhƣ thực tiễn sống Đổi phƣơng pháp giảng dạy cần gắn liền với nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu khoa học động lực thúc đẩy say mê nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ đƣợc tri thức sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào giảng nhƣ thực tiễn sống) Để đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế công tác nghiên cứu khoa học, Khoa cần phải thực nội dung sau đây: - Xây dựng triển khai đề tài nghiên cứu cho môn, cán bộ, giảng viên, có kế hoạch tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Phấn đấu đến 2018, 100% cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp - Các đề tài nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên sinh viên Khoa nên tập trung vào số lĩnh vực liên quan đến ngành Hàng hải, chế tạo nội địa hóa nghi khí Hàng hải; xây dựng phần mềm quản lý khai thác tàu; xây dựng phần mềm giải toán Hàng hải - Xây dựng kế hoạch liên kết phối hợp khoa với phòng quản lý khoa học, khoa khác, sở sản xuất - Tăng cƣờng đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phân bổ kinh phí hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học - Đối với chƣơng trình đào tạo nghề có số quan điểm chƣơng trình đào tạo cấu trúc theo mô-đun lực thực -Tiến hành áp dụng việc giảng dạy tích hợp vào số môn nhƣ Thủy nghiệp, thông hiệu, Trang thiết bị boong, Bảo quản vỏ tàu Một số môn tích hợp theo nhƣ môn Máy VTĐ, Môn Địa văn 55 3.3.2 Đổi phƣơng pháp học tập sinh viên Đối với sinh viên việc định hƣớng tính tích cực, chủ động trình học tập nghiên cứu cần thiết, cung cấp đầy đủ tài liệu điều kiện cần thiết khác nhƣ trang thiết bị, thƣ viện, phòng thực hành đặc biệt liên kết với công ty VTB, tổ chức quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc tham quan tàu biển đại giúp cho em làm quen với môi trƣờng làm việc Để đạt đƣợc kết tốt học tập sinh viên cần phải lƣu ý số vấn đề: Thứ nhất, sinh viên phải rèn luyện đƣợc kỹ tự học kỹ tự học đóng vai trò quan trọng trình học tập trƣờng Cao đẳng, Đại học giúp cho sinh viên chủ động trình lĩnh hội tri thức tự điều chỉnh hoạt động học để tới mục tiêu học tập đề Cụ thể cách học cũ, tự kiểm tra mức độ kiến thức, cách nghiên cứu mới… Thứ hai, lớp tập thói quen tự xếp lời giảng giảng viên để ghi vào vở, đánh dấu chỗ chƣa hiểu thắc mắc để thảo luận với bạn bè thầy cô Thứ ba, giải tốt tập nhà, tham gia tích cực tập tình huống, hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ thực hành, kỹ nghề nghiệp Thứ tư, để tiếp thu giảng cách hiệu sinh viên phải lập kế hoạch học sinh viên phải xác định mục tiêu học, ý nghĩa học nghề nghiệp tƣơng lai, nội dung học giúp tiếp thu kiến thức nhanh hơn, học thuộc dễ Thứ năm, học phải có hiệu quả, tức đáp ứng đúng, kịp thời yêu cầu ngành nghề, sử dụng tối ƣu hóa điều kiện thời gian vật chất; Thứ sáu, biết cách tập trung cao độ để đạt chất lƣợng hiệu cao Thứ bẩy, ngành Hàng hải việc học thực hành với số môn học quan trọng công việc phải làm sinh viên sau trƣờng sinh viên cần phải lƣu ý số vấn đề: 56 - Phải chuẩn bị tốt kiến thức có liên quan đến nội dung thực hành - Khi học phòng thực hành phải tuân thủ nghiêm túc nội quy phòng thực hành, giáo viên hƣớng dẫn - Nắm vững quy trình khai thác, sử dụng loại máy móc, trang thiết bị Tập trung theo dõi động tác làm mẫu ngƣời hƣớng dẫn từ thao tác dƣới giám sát giảng viên 3.3.3 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển tàu biển Trƣờng Cao đẳng hàng hải nơi đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực hàng hải Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trƣờng khoa ĐKTB nói riêng có đủ trình độ, lực, phẩm chất trị, đạo đức nhiệm vụ thƣờng xuyên lâu dài Nhà trƣờng Đội ngũ giảng viên khoa ĐKTB phát huy truyền thống tốt đẹp hệ giảng viên trƣớc, giảng dạy công tác thể lập trƣờng trị vững vàng, tin tƣởng vào đƣờng lối chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống sạch, lành mạnh Đội ngũ giảng viên khoa ngƣời vừa có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm vừa có chuyên môn vững vàng, 100% giảng viên có chứng sƣ phạm dạy nghề chứng huấn luyện viên a.Nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm Có thể nói giáo viên chủ nhiệm cầu nối tập thể lớp phụ trách với Khoa, Trƣờng, giảng viên môn phụ huynh sinh viên Giáo viên chủ nhiệm phải ngƣời tâm huyết với nghề hết lòng sinh viên, nhiệt tình hăng say công tác giáo dục quản lý lớp sâu, sát việc gần gũi tìm hiểu điều kiện sống tâm tƣ sinh viên Để làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm cần phải làm tốt vấn đề: - GVCN phải có sổ tay theo dõi tình hình học tập, rèn luyện HSSV theo tuần, tháng; kịp thời nhắc nhở, động viên HSSV buổi sinh hoạt hàng tuần; 57 - Thực nhiệm vụ giáo dục trị, tƣ tƣởng cho HSSV buổi sinh hoạt hàng tuần; kết hợp với ban cán lớp triển khai, tổ chức thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hoạt động khác theo kế hoạch nhà trƣờng, khoa, phòng ban Đoàn trƣờng; - Kết hợp với Ban cán lớp đôn đốc HSSV lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế học tập, rèn luyện; xây dựng nề nếp tự quản lớp; động viên giúp đỡ HSSV gặp khó khăn học tập, rèn luyện - Cuối tuần, tháng GVCN/CVHT có nhiệm vụ cộng số tiết vắng sổ lên lớp để nắm tình hình học tập, tiến hành sinh hoạt lớp - Chủ trì buổi sinh hoạt hàng tuần lớp, thực đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định Nội dung sinh hoạt lớp tập trung vào vấn đề sau: + Tổng kết tình hình học tập tuần, nhắc nhở HSSV cá biệt; động viên giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vƣợt khó học tập; + Nhắc nhở HSSV ngoại trú chấp hành chủ trƣơng sách, pháp luật nhà nƣớc quy định địa phƣơng nơi cƣ trú; + Phổ biến quyền nghĩa vụ ngƣời học nhà trƣờng, phổ biến quy chế liên quan đến học tập rèn luyện HSSV; + Phổ biến, triển khai thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện hoạt động khác theo kế hoạch nhà trƣờng, Khoa Đoàn trƣờng đề + Phối kết hợp với phòng CTHSSV, Khoa, Giáo viên giảng dạy phòng ban liên quan trả lời đề nghị HSSV liên quan đến học tập rèn luyện - GVCN/CVHT phối kết hợp với phòng CTHSSV cập nhật thông tin liên quan đến HSSV ngoại trú địa nơi cƣ trú, số điện thoại liên lạc địa gia đình; nắm tình hình HSSV ngoại trú việc chấp hành sách, pháp luật nhà nƣớc, quy định địa phƣơng nơi cƣ trú - Kịp thời phản ánh trƣờng hợp HSSV nghỉ học nhiều, ý thức rèn luyện kém, nợ đọng học phí nhiều kỳ với lãnh đạo khoa, phòng CTHSSV; 58 - Phối kết hợp với phòng CTHSSV gia đình HSSV trao đổi thông tin tình hình học tập rèn luyện HSSV cá biệt (nghỉ học nhiều ngày, ý thức rèn luyện kém, nợ đọng học phí nhiều kỳ…) b Xây dựng đội ngũ cán giảng viên chất lƣợng: Xây dựng đội ngũ giảng viên chất lƣợng sống trƣờng Cao đẳng hàng hải Để thực tốt việc xây dựng độ ngũ cán giảng viên cần phải làm tốt số vấn đề: Một là, tăng cƣờng công tác giáo dục trị, lãnh đạo tƣ tƣởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, cho toàn thể đội ngũ giảng viên cần thiết phải nâng cao trình độ mặt giảng viên phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, lực chuyên môn, phƣơng pháp tác phong công tác, tạo đoàn kết thống ý chí hành động tập thể khoa tổ môn Hai là, phân công giảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ giảng viên Chỉ đạo tổ chức thực tốt việc phân công giảng, giảng thử, giảng mẫu, dự giờ, hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trƣờng, giao lƣu học tập kinh nghiệm khoa với nhau, tổ chức tập huấn bồi dƣỡng nội dung đƣợc xác định Ba là, trọng quán triệt cho cán giảng viên nắm quy chế trƣờng, quy định soạn thảo giáo án, quy định thực hành , chƣơng trình môn học, quy chế thi, kiểm tra; bồi dƣỡng lý luận nghiệp vụ sƣ phạm, kỹ sƣ phạm tập trung vào bồi dƣỡng lý luận dạy học, phƣơng pháp giảng dạy cho đối tƣợng đối tƣợng Bốn là, chủ động đƣa giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, chuyên đề phục vụ đào tạo Tạo điều kiện cho giảng viên tiếp cận với tri thức thành tựu khoa học - công nghệ giới nói chung, ngành Hàng hải nói riêng, nƣớc phát triển, đáp ứng đƣợc đòi hỏi cao Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Tham gia hội thảo Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, xuất thuyền viên, tham gia học tập nƣớc ngoài, trao đổi thông tin qua mạng, tổ chức diễn đàn hợp tác 59 Tích cực đề nghị Nhà trƣờng cho tham gia nghiên cứu đề tài khoa học với nhiều cấp độ Tổ chức nhiều hội thảo khoa học để huy động tối đa tham gia đội ngũ giảng viên Chú trọng nghiên cứu đề tài cấp khoa góp phần trực tiếp nâng cao chất lƣợng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Năm là, phát huy vai trò trách nhiệm cán khoa môn quản lý, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên Cán khoa, môn phải vào nhiệm vụ khoa, môn thực trạng đội ngũ giảng viên để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng giảng viên khoa Sáu là, động viên giảng viên tích cực tự học tập, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ mặt, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia lớp học tin học, ngoại ngữ, lớp bồi dƣỡng giảng viên Nhà trƣờng tổ chức Tích cực đề nghị Nhà trƣờng tạo điều kiện cho giảng viên trẻ đào tạo để tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học, đào tạo tiến sỹ Bảy là, cán khoa tổ môn phải thực mẫu mực, tiêu biểu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; trình độ, nghiệp vụ sƣ phạm; có học hàm, học vị tƣơng xứng với chức vụ đảm nhiệm; trung tâm đoàn kết khoa môn Bảng 3.2 Dự kiến kế hoạch bồi dƣỡng trình độ khoa học chuyên môn cho cán bộ, giảng viên 2015 ÷ 2020 Tổng số cán Năm TS THS KS T.Tr SQQL SQVH NCS CH bộ, giảng viên 2015 13 20 16 17 33 2016 14 19 18 33 2017 14 19 18 33 2018 14 19 18 33 2019 18 15 20 33 2020 18 21 20 12 40 60 3.3.4 Nâng cao sở vật chất phục vụ công tác Đào tạo cho Khoa Điều khiển tàu biển Hiện nay, sở vật chất thiết bị dạy học đƣợc xem nhƣ điều kiện quan trọng để thực nhiệm vụ Giáo dục Đào tạo, góp phần nâng cao chất lƣợng phƣơng pháp dạy học Khoa Sự phát triển nhanh chóng sở vật chất thiết bị dạy học tạo tiềm sƣ phạm to lớn cho trình dạy học việc ứng dụng có hiệu phƣơng tiện kỹ thuật dạy học đại đem lại chất lƣợng cho phƣơng pháp dạy học Do vậy, để đáp ứng đƣợc công tác Đào tạo huấn luyện khoa Điều khiển tàu biển thời gian tới, Nhà trƣờng cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đầu tƣ trang thiết bị nâng cấp sở vật chất, xây dựng mô hình Đào tạo huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, đáp ứng đƣợc yêu cầu Tổ chức Hàng hải Đặc biệt Đào tạo nghề có đặc thù riêng nội dung thực hành nhiều cần phải đầu tƣ sở vật chất phòng thực hành Về phần mình, Khoa Điều khiển tàu biển cần phải huy động nguồn lực đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc, sách ƣu tiên trƣờng ngành biển, sở sản xuất, tài trợ, dự án hợp tác Đào tạo – huấn luyện Huy động nhiều nguồn tài khác, kết hợp với đầu tƣ trƣờng, kết hợp tốt nguồn vốn nƣớc, đóng góp công ty vận tải biển, nhà sử dụng lao động, cổ đông Khuyến khích cán bộ, giảng viên sƣu tầm giấy tờ, hồ sơ, tài liệu Hàng hải, sách chuyên ngành để làm phong phú tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập Tổ chức bảo quản sở vật chất phƣơng tiện vật chất, kỹ thuật Sử dụng sở vật chất thiết bị dạy học có hiệu quả, tiết kiệm, khoa học… 61 3.3.5 Đổi nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển Công tác quản lý sinh viên quan trọng Nó thành tố định quan trọng đến chất lƣợng Đào tạo Khoa, Trƣờng Công tác quản lý HSSV cần có phối hợp phòng ban, khoa, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập ban cán lớp việc thực nhiệm vụ quản lý HSSV trƣờng Cao đẳng Hàng hải I Để làm tốt công tác giáo dục HSSV nhà trƣờng; phòng CTHSSV phối kết hợp với phòng, Khoa chức nhà trƣờng thực công tác giáo dục trị tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cho HSSV, phổ biến chủ trƣơng sách Đảng Pháp luật nhà nƣớc, Quy chế Đào tạo nhà trƣờng; phổ biến quy định nhà nƣớc công tác phối kết hợp gia đình, nhà trƣờng XH công tác quản lý HSSV thông qua tuần sinh hoạt công dân, buổi học trị đầu khóa, buổi ngoại khóa Thƣờng xuyên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề định hƣớng nghề nghiệp cho HSSV giúp cho HSSV hiểu biết nghề nghiệp mà em lựa chọn Hƣớng dẫn cho em chuẩn bị hành trang bƣớc vào nghề Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi HSSV trƣờng chuyên môn giỏi cần phải có sức khỏe, ngoại ngữ, tin học, kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm có lĩnh trị vững vàng, yêu quê hƣơng đất nƣớc Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV nhằm thu hút HSSV vào hoạt động có ích, tránh xa tệ nạn xã hội nhƣ: cờ bạc, nghiện hút, chơi game, uống rƣợu gây trật tự khu dân cƣ ký túc xá Mỗi tuần lần, phòng CTHSSV tổ chức giao ban với cán lớp, cán quản lý HSSV, lắng nghe phản ảnh từ phía HSSV; kịp thời giải khó khăn thắc mắc HSSV đồng thời triển khai công tác tuần 62 Công tác quản lý HSSV nhà trƣờng phối kết hợp hài hòa phòng, khoa chức năng, HSSV nhà trƣờng đƣợc tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho học tập rèn luyện Thƣờng xuyên chăm lo giáo dục, bồi dƣỡng lực lƣợng Đoàn viên niên ƣu tú HSSV để tạo nguồn phát triển Đảng Để thúc đẩy việc dạy tốt, học tốt nhà trƣờng năm hai lần tổng kết công tác dạy học, kịp thời biểu dƣơng cá nhân có thành tích học tập rèn luyện Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh HSSV có điểm rèn luyện yếu, có tƣ tƣởng ngại học, mải chơi, có kết học tập yếu Để góp phần quản lý HSSV đƣợc tốt, phòng CTHSSV, Khoa chuyên môn, GVCN/CVHT, gia đình HSSV địa phƣơng nơi HSSV ngoại trú giữ mối liên hệ mật thiết; đồng thời làm tốt công tác chế độ sách cho sinh viên nhằm tạo điều kiện tốt cho ngƣời học, tạo tâm lý thoải mái yên tâm việc học tập rèn luyện HSSV 3.4 Kết luận: Theo luật Giáo dục nghề nghiệp đƣợc quôc hội khóa 13 thông qua ngày 27/11/ 2014, công ƣớc STCW 2010, vào thực trạng trƣờng Cao đẳng Hàng hải chất lƣợng đội ngũ thuyền viên Việt Nam Vì đề tài đƣa giải pháp chƣơng là: Giải pháp chủ đạo - Xây dựng chƣơng trình Đào tạo theo hệ Cao đẳng nghề nghiệp : Mục tiêu đào tạo; Khối lƣợng kiến thức toàn khóa đối tƣợng tuyển sinh; Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp; Nội dung chƣơng trình; Hƣớng dẫn thực chƣơng trình; Đề cƣơng chi tiết chƣơng trình Các giải pháp phụ trợ khác: Đổi phƣơng pháp giảng dạy; Đổi phƣơng pháp học tập sinh viên; Cải tiến hình thức đánh giá kết Đào tạo; Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển tàu biển; Nâng cao sở vật chất phục vụ công tác Đào tạo cho Khoa Điều khiển tàu biển; Đổi nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển; Đẩy mạnh hợp tác Giáo dục Đào tạo, chủ động hội nhập quốc tế lĩnh vực huấn luyện Hàng hải 63 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Bằng việc sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận văn đạt đƣợc mục đích nghiên cứu với kết sau: - Hệ thống hóa sở lý thuyết giáo dục nghề nghiệp nƣớc giới Việt nam; - Thực trạng đào tạo ngành Hàng hải số nƣớc khu vực giới; - Thực trạng chƣơng trình giảng dạy; sở vật chất đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Hàng hải 1; - Xác định việc Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển theo luật giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn đắn, phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam giới Luận văn khẳng định: Nâng cao chất lƣợng Đào tạo – huấn luyện cử nhân Điều khiển tàu biển nhiều yếu tố cấu thành, đó, xây dựng chƣơng trình Đào tạo theo Cao đẳng nghề nghiệp đóng vai trò then chốt, định xây dựng đội ngũ giảng viên, cán quản lý đóng vai trò quan trọng Song muốn giải tốt vấn đề nâng cao chất lƣợng Đào tạo – huấn luyện cần phải có hệ thống giải pháp, biện pháp đồng thống từ nhiều bộ, ngành, quan chức Từ phân tích, đánh giá thực trạng Đào tạo ngành Cao đẳng Điều khiển tàu biển, đề tài đƣa hai giải pháp, giải pháp - xây dựng chƣơng trình Đào tạo theo hệ Cao đẳng nghề nghiệp cho ngành Điều khiển tàu biển có tính then chốt; giải pháp - gồm nhóm giải pháp nhỏ, có tính hỗ trợ cho giải pháp (giải pháp 1), thông qua việc triển khai thực hệ thống giải pháp đề xuất, chất lƣợng đào tạo ngành Cao đẳng Điều khiển tàu biển theo hệ nghề nghiệp Trƣờng Cao đẳng Hàng hải đƣợc nâng lên rõ rệt 64 Kiến nghị: Do đề tài có tính khả thi, tác giả luận văn xin đƣợc kiến nghị số vấn đề sau: 2.1 Kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải cần nhanh chóng ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá lực Đào tạo – huấn luyện cho ngành biển trƣờng Chính phủ Bộ Giao thông Vận tải cần phải rà soát lại toàn văn pháp luật có liên quan đến Đào tạo – huấn luyện Hàng hải để chỉnh lý, bổ sung ban hành cho phù hợp với việc Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thƣơng mại giới Ban hành văn pháp luật có liên quan tạo hành lang pháp lý thông thoáng, vững cho trƣờng Hàng hải Việt Nam phát triển, ngày nâng cao lực chất lƣợng Đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải cho đội tàu nƣớc xuất thuyền viên nƣớc Tạo chế hành lang pháp lý cho nhà sử dụng lao động phải đầu tƣ vào Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, tái đầu tƣ vào sở Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, cho phép sinh viên thực tập tàu công ty vận tải 2.2 Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội Cải tiến chƣơng trình khung Đào tạo cho trƣờng, tiếp tục đạo cho trƣờng đổi phƣơng pháp giảng dạy, cải tiến nội dung chƣơng trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn Đổi công tác quy hoạch, Đào tạo, bồi dƣỡng sử dụng giảng viên cán quản lý, xây dựng thực quy hoạch đội ngũ giảng viên cán quản lý Giáo dục đảm bảo số lƣợng, nâng cao chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu đổi Giáo dục, có chế sách đãi ngộ cải cách tiền lƣơng cán bộ, giảng viên chế độ phụ cấp nghề nghiệp cho giảng viên Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát chất lƣợng Giáo dục 2.3 Kiến nghị với Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I Xây dựng chiến lƣợc Đào tạo cho ngành biển giai đoạn tới năm 2030 65 Đầu tƣ xây dựng phòng thực hành, phòng học tích hợp để phục vụ công tác giảng dạy Định kì tổ chức lớp bồi dƣỡng, chuyên đề, hội thảo đổi mới, nâng cao chất lƣợng dạy học, đặc biệt dạy học gắn liền với thực tiễn; Động viên, đạo Cán quản lý, giảng viên thực đề tài khoa học công tác nâng cao chất lƣợng dạy học Qua chọn giải pháp khả thi để áp dụng vào điều kiện Nhà trƣờng Khoa ĐKTB Trƣờng Cao đẳng Hàng hải xây dựng giảng tích hợp cho số môn học chuyên ngành Xây dựng chế sách cán bộ, giảng viên Nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, đổi chế độ khen thƣởng kỷ luật cán bộ, giảng viên Có sách thu hút chuyên gia, giảng viên giỏi tham gia Đào tạo – huấn luyện Đây sở điều kiện quan trọng việc nâng cao chất lƣợng Đào tạo – huấn luyện Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, có chế sách khuyến khích công ty vận tải, tƣ nhân, nhà đầu tƣ nƣớc tham gia Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng mô hình liên kết Đào tạo – huấn luyện trƣờng, công ty Cho phép Khoa Điều khiển tàu biển thành lập Bộ môn thực hành để đảm bảo đƣợc chuyên môn hóa công tác giảng dạy thực tập, thực hành cho sinh viên Nhà trƣờng tiếp tục đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức đoàn thể: Nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đổi hình thức hoạt động phù hợp với công tác Đào tạo, quan tâm chăm lo đời sống cho sinh viên, phát huy tính sáng tạo chủ động sinh viên 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cao Đức Bản (2013),Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo ngành Cao đẳng điều khiển tàu biển theo hệ tín trường Cao đẳng Hàng hải I phù hơp với STCW 78/2010, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật [2] Phạm Viết Cƣờng (2003), Giải pháp nâng cao hiệu khả cạnh tranh quốc tế xuất thuyền viên Việt Nam tới năm 2010, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [3] Đỗ Công Hoan (2007), Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2006-2012, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [4] Trịnh Xuân Tùng (2012), Nghiên cứu nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển theo hệ Tín (Quy chế 43) khoa Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2012-2017 năm tiếp theo, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [5] TS Đặng Văn Uy (2007), Nâng cao lực Đào tạo – huấn luyện Hàng hải cấp Việt Nam, đề tài cấp bộ, Hải Phòng [6] Nghị số 09NQ/TW ngày 09/02/2011 chiến lược biển Việt nam đến năm 2020 định hướng tới năm 2030 [7] Nghị số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo [8] Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 [9] Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014 QH 13 ngày 27/11/2014 [10] Quyết định số 2296/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 thủ tƣớng phủ [11] Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT “Quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ”, Hà Nội 67 [12] Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I (2013), Quyết định số 868/QĐ-CĐHHIĐT&CTSV “Quy chế Đào tạo đại học quy theo hệ thống tín chỉ”, Hải Phòng [13] Chương trình khung Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển – trường Cao đẳng Hàng hải I theo hệ tín chỉ, Khoa Điều khiển tàu biển (2013), Hải Phòng [14] Thống kê số lượng sinh viên Khoa điều khiển tàu biển, Phòng Đào tạo – công tác sinh viên, Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I (2015), Hải Phòng [15] Thống kê số liệu Giáo vụ Khoa Điều khiển tàu biển, Khoa Điều khiển tàu biển, Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I (2015), Hải Phòng Tiếng Anh [16] Model Courses [17] STCW 78/95 sửa đổi Manila 2010 [18] Job profile chart:navigation Địa mạng tham khảo [19].http://cks.inas.gov.vn [20].http://www.jica.go.jp [21].http://nispass.gov.vn [22].http://www.nhandan.com.vn [23] http://www.mmu.ac.kr [24].http://studyusa.com [25] http://tcdn.gov.vn [26] http://vietnamnet.vn 68 ... XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 47 3 .1 .Xây dựng chƣơng trình Đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng: ... lƣợng Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp, Công ƣớc STCW 78/2 010 nhằm đào tạo. .. đào tạo hai bậc cao đẳng cao đẳng quy cao đẳng nghề 2 .1 Chƣơng trình Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển Trƣờng Cao đẳng Hàng hải I theo tín tính đến 2 .1. 1 Mục tiêu đào tạo 2 .1. 1 .1 Về kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trƣờng cao đẳng hàng hải 1 , Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trƣờng cao đẳng hàng hải 1 , Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trƣờng cao đẳng hàng hải 1

Từ khóa liên quan