Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen sông cấm

101 222 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 16:09

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học GS.TS.Vương Toàn Thuyên Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hải Phòng, tháng 03 năm 2016 Tác giả Nguyễn Quốc Bảo i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS.Vương Toàn Thuyên hướng dẫn thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, viện Đào tạo sau đại học, Đại học Hàng hải Việt Nam tạo điều kiện cho trình học tập Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên, động viên khuyến khích trình thực đề tài nghiên cứu ii Mục lục LỜI MỞ ĐẦU i CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THIẾT BỊ, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƢỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓNG TÀU 1.1 Doanh nghiệp đóng tàu phân loại doanh nghiệp đóng tàu 1.1.1 Doanh nghiệp đóng tàu 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp đóng tàu 1.2 Thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 1.2.1 Khái niệm thiết bị sở vật chất 1.2.2 Vai trò máy móc thiết bị sở vật chất 1.2.3 Phân loại máy móc, thiết bị 1.2.4 Hao mòn khấu hao máy móc, thiết bị 1.3 Công tác quản lý bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 13 1.3.1 Vai trò công tác quản lý bảo dưỡng thiết vị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 13 1.3.2 Nội dung công tác quản lý bảo dưỡng thiết vị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 14 1.4 Các tiêu chí đánh giá hoàn thiện công tác quản lý bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 16 1.4.1 Quản lý sử dụng máy móc thiết bị theo công dụng 17 1.4.2 Quản lý sử dụng máy móc thiết bị theo định mức 17 1.4.3 Quản lý sử dụng máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 17 1.4.4 hình Quản lý sử dụng máy móc thiết bị phải nhằm giảm hao mòn hữu hình vô 18 1.4.5 Quản lý sử dụng máy móc thiết bị theo chế độ bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch 18 1.4.6 hợp Quản lý sử dụng máy móc thiết bị nhằm thực mục tiêu kinh doanh tổng 18 1.4.7 Các tiêu chí định lượng 19 1.5 Những nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản lý, bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất 23 1.5.1 Những nhân tố bên doanh nghiệp 24 1.5.2 Những nhân tố bên doanh nghiệp 27 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƢỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN - SÔNG CẤM 30 2.1 Cấm Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông 30 2.1.1 Vài nét trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.3 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 32 2.1.4 Công nghệ sản xuất 34 iii 2.1.5 Trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật 35 2.1.6 Đội ngũ cán quản lý công nhân viên 39 2.1.7 Môi trường khí thải 40 2.1.8 Tìnhhình thực số tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu 41 2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 42 2.2.1 Hệ thống tổ chức quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất 42 2.2.2 Phương thức tổ chức quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất 44 2.2.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị mặt số lượng 48 2.2.4 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị mặt thời gian 51 2.2.5 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị mặt phản ánh lực sản xuất 56 2.2.6 Đánh giá tình hình tính trích khấu hao máy móc, thiết bị 59 2.2.7 Đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị 61 2.2.8 Đánh giá hiệu sử dụng máy móc thiết bị theo doanh thu lợi nhuận 65 2.2.9 Đánh giá hiệu sử dụng lao động 69 2.3 Những thành công hạn chế công tác quản lý, bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 70 2.3.1 Những thành công 70 2.3.2 Những hạn chế 72 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƢỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN - SÔNG CẤM 75 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam 75 3.2 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 76 3.2.1 Mục tiêu phát triển Công ty 76 3.2.2 Phương hướng phát triển Công ty 77 3.3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dƣỡng thiết bị sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 78 3.3.1 Cải tiến công tác tổ chức quản lý trang thiết bị nhằm nâng cao hệ số sử dụng 79 3.3.2 Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dự phòng theo kế hoạch 81 3.3.3 Đầu tư cải tiến, nâng cao lực máy móc, thiết bị 83 3.3.2 Hoàn thiện phương thức tính toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng khấu hao máy móc thiết bị 85 3.3.3 Nâng cao trình độ cán công nhân viên 87 3.3.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động 89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích CBCNV Cán công nhân viên DSCS Công ty THNN Đóng tàu Damen – Sông Cấm TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định v DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng bảng 1.1 Phân loại máy móc thiết bị theo mức độ sử dụng 2.1 Các hạng mục công trình 2.2 Một số trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất Công ty 2.3 Cơ cấu trình độ CBCNV Công ty 2.4 Thống kê số lượng rác thải năm 2015 2.5 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.6 Phân cấp quản lý trang thiết bị, máy móc Công ty 2.7 Quy trình tiếp nhận bàn giao trang thiết bị máy móc 2.8 Hệ thống mã quản lý trang thiết bị máy móc 2.9 Tình hình sử dụng máy móc, thiết bị mặt số lượng 2.10 Hệ số sử dụng máy móc, thiết bị có Công ty 2.11 Tình hình sử dụng máy móc, thiết bị mặt thời gian 2.12 Hệ số sử dụng thời gian làm việc thực tế Công ty 2.13 Tình hình sử dụng máy móc, thiết bị mặt suất 2.14 Năng suất trung bình số trang thiết bị chủ yếu 2.15 Tình hình tính trích khấu hao trang thiết bị sở vật chất 2.16 Quy trình bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc 2.17 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị 2.18 Hiệu sử dụng máy móc, thiết bị theo doanh thu lợi nhuận 2.19 Tình hình biến động hiệu sxkd theo doanh thu 2.20 Tình hình biến động khả sinh lợi tài sản 2.21 Hiệu dụng lao động vi Trang 09 35 37 39 40 41 42 45 46 49 50 52 54 56 58 59 62 64 65 67 67 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình 2.1 Sơ đồ cấu, tổ chức Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 2.2 Một số sản phẩm ưa chuộng Công ty 2.3 Sơ đồ công nghệ sản xuất 2.4 Bản đồ vị trí xưởng 2.5 Một số sở vật chất Công ty 2.6 Một số hình ảnh mã số trang thiết bị 2.7 Tốc độ phát triển hệ số sử dụng máy móc, thiết bị có 2.8 Tốc độ phát triển hệ số sử dụng thời gian làm việc thực tế 2.9 Đồ thị tốc độ phát triển suất số trang thiết bị chủ yếu 2.10 Tốc độ phát triển hiệu theo doanh thu lợi nhuận 2.11 Tốc độ phát triển hiệu sxkd theo doanh thu qua năm 2.12 Biểu đồ biến động khả sinh lợi tài sản qua năm 2.13 Đồ thị tốc độ phát triển hiệu dụng lao động vii Trang 32 33 34 36 37 47 51 55 58 65 64 68 69 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong quá t rình sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp cần quan tâm tới viê ̣c trang bi ̣cho ̀ h mô ̣t sở vâ ̣t chấ t bề n chắ c , đồ ng thời không ngừng câ ̣p nhâ ̣t sự phát triể n công nghê ̣ của các máy móc , trang thiế t bi ̣giúp nâng cao hiệu suất công việc Với cạnh tranh gay gắt chế thị trường , mà nhu cầ u đòi hỏi của khách hàng ngày càng khắ t khe, thời gian bàn giao sản phẩ m gắ t gao kèm với chất lượng ưu việt giá thành hợp l ý, song song với chất lượng nguồ n nhân lực , doanh nghiệp hiểu rằng sở vật chất trang thiế t bi ̣máy móc và sẽ là yế u tố quyế t đinh ̣ tới sự thành công và phát triể n Vì lí , nhà quản lý doanh nghiê ̣p tim ̀ tòi các phương cách nâng cao hiê ̣u quả quản lý và sử du ̣ng các trang thiế t bi ̣máy móc sở vâ ̣t chấ t nhằm tối ưu hóa nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu lợi nhuận cao nhấ t Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấ m, mô ̣t doanh nghiê ̣p non trẻ , liên doanh giữa Công ty cổ phầ n Đóng tàu Sông Cấm Tập đoàn Damen Hà Lan không nằm quy luật phát triển Với quy mô lớn và lực lượng máy móc trang thiết bị sở vật chất đại , cấp quản lý Damen - Sông Cấ m ý thức hoàn thiê ̣n dầ n bô ̣ máy quản lý và nhân sự nòng cố t của mình để đảm bảo hiệu công việc mức cao Qua thời gian làm viê ̣c ta ̣i Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấ m dưới chức vu ̣ nhân viên phòng bảo dưỡng và quản lý sở vâ ̣t chấ t , nhâ ̣n thấ y vai trò quan trọng máy móc , thiế t bi ̣và sở vâ ̣t chấ t ảnh hưởng trực tiế p tới chấ t lươ ̣ng hiệu công việc, đồ ng thời với mong muố n hoàn thiê ̣n mình để trở thành nhà quản lý tương lai , tác giả đã ma ̣nh da ̣n lựa cho ̣n đề tài : “Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất Công ty Đóng tàu Damen - Sông Cấm”làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài hướng đến bao gồm: - Hệ thống hóa lý thuyết công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất tiêu chí để đánh giá công tác doanh nghiệp - Đánh giá ảnh hưởng công tác tới trình hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đóng tàu nói riêng - Đánh giá, phân tích thực trạng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất năm gần Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Những thành công, hạn chế tồn công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất, từ xây dựng biện pháp góp phần hoàn thiện công tác Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: - Các tiêu chí đánh giá định tính, định lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất - Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất  Phạm vi nghiên cứu: - Lực lượng thiết bị sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm - Phân tích liệu thống kê khoảng 05 năm gần Phƣơng pháp nghiên cứu  Phương phápnghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu vai trò ảnh hưởng trang thiết bị sở vật chất môi trường doanh nghiệp sản xuất tới hoạt động phát triểncủa doanh nghiệp từ tư liệu kinh tế học liên quan  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: khảo sát tình hình thực tế, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tổng kết kinh nghiệm…  Phương pháp định lượng: sử dụng liệu thống kê, áp dụng tính toán tiêu chí định lượng để lực sử dụng trang thiết bị cờ sở vật chất doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đây đề tài hướng đến nội dungcụ thể tổng quan phương pháp quản lý tổ chức hoạt động doanh nghiệp lớn, qua nhằm đánh giá cách khách quan công tác quản lý bảo dưỡng sở vật chất doanh nghiệp Bên cạnh việc nêu thành công, tác giả hi vọng biện pháp nhằm cải thiện công tác doanh nghiệp ban lãnh đạo doanh nghiệp xem xét cân nhắc tính khả thi Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu kết luận chung, luận văn chia làm chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận thiết bị, sở vật chất công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu - Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất Công ty Đóng tàu Damen - Sông Cấm sản xuất Vô hình chung hệ số sử dụng thời gian công suất thiết bị khác tính chất sản xuất phân xưởng khác Tại số thời điểm, việc sản xuất phân xưởng bị ách tắc thiết bị tải thời điểm sửa chữa bảo dưỡng, thiết bị tương đương phân xưởng khác hoạt động công suất cho phép Việc bố trí máy móc, thiết bị cách hợp lý trước hết thuộc trách nhiệm phòng bảo dưỡng quản lý sở vật chất, phận quản lý trang thiết bị công ty Bộ phận bảo dưỡng cần phác thảo sơ đồ bố trí mặt bằng trang thiết bị cố định Công ty, dựa thông tin công suất, nhiệm vụ sản xuất, bước công nghệ phòng ban, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian hao phí chuyển bước công nghệ Đồng thời, hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất từ phân xưởng, đơn vị quản lý tổ chức tiến hành luân chuyển tạm thời trang thiết bị từ phân xưởng sang phân xưởng khác giai đoạn gấp rút sản xuất Ngược lại, phân xưởng sản xuất vào phân bổ tạm thời để xây dựng kế hoạch máy cho mình, tạo chủ động sản xuất Tiếp theo, phương án quan trọng Công ty tăng cường khả thu hút nguồn khách hàng đơn đặt hàng sản phẩm, mở rộng mạng lưới cung cấp nguyên vật liệu Khi số lượng đơn hàng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc toàn trang thiết bị sở vật chất Công ty tận dụng tối đa để phát huy hiệu Sẽ không trang thiết bị lắp đặt nhàn rỗi thiếu việc làm, tình trạng hoạt động mức công suất thiếu nguyên vật liệu cần hạn chế cách tối đa Cuối cùng, Công ty xem xét thành lập đội quản lý riêng trang thiết bị chuyên dụng, tạm gọi đội “Vận chuyển nội bộ” Toàn trang thiết bị xe nâng, xe cẩu hay thiết bị nâng hạ khác thu quản lý đội vận chuyển nội bộ, sau điều chuyển dựa kế hoạch sản xuất phân xưởng kế hoạch sử chữa, bảo dưỡng thiết bị Điều giúp trải hệ số sử dụng trang thiết bị, đồng thời đội vận chuyển nội có trách nhiệm kiểm 80 tra, vệ sinh hàng ngày trang thiết bị quản lý, giảm thiểu trục trặc kỹ thuật nhỏ, tối ưu hóa hệ số sử dụng thiết bị 3.3.2 Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dự phòng theo kế hoạch Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch tổng hợp biện pháp kỹ thuật, tổ chức, phục vụ bảo dưỡng, kiểm tra sửa chữa Những biện pháp tiến hành theo kế hoạch nhằm giảm hao mòn, ngăn ngừa cố, đảm bảo hoạt động bình thường máy móc, thiết bị Máy móc, thiết bị chiếm vị trí quan trọng tổng lực sản xuất doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến suất lao động, chất lượng sản phẩm đầu ra, đến yêu cầu việc tổ chức cân đối, tính nhịp nhàng tính liên tục Xét mặt vốn cố định, giá trị máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn cố định doanh nghiệp Công tác bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng theo kế hoạch góp phần làm giảm hao mòn vô hình, kéo dài tuổi thọ máy móc, thiết bị doanh nghiệp chưa có điều kiện đầu tư mua sắm Vì làm tốt công tác góp phần chung vào việc sử dụng có hiệu nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty Mỗi trang thiết bị máy móc tưởng nhỏ lẻ lại mắt xích quan trọng, dây chuyền sản xuất đại, tính chuyên môn hoá cao, phận máy móc, thiết bị hỏng kéo theo ngừng trệ dây chuyền sản xuất trình sản xuất Việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch thường không gây ảnh hưởng tới lịch trình sản xuất công việc xác định từ trước, nội dung bảo dưỡng, sửa chữa lên kế hoạch từ trước Do giảm tối đa việc ngừng máy có ảnh hưởng tới trình sản xuất Công tác bao gồm việc kiểm tra trường xuyên, phát cách kịp thời sai hỏng nhỏ nhất, tiến hành sửa chữa chỗ, tránh tình trạng phát sinh thành hỏng hóc lớn, phải di chuyển, sửa chữa lớn ngừng máy chi phí cho sửa chữa, ảnh hưởng tới kết kinh doanh chung công ty Mặc dù kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị DSCS xây dựng qua năm phê duyệt ban lãnh đạo Công ty việc 81 điều chuyển máy móc, thiết bị mang nhiều tính đột xuất, kế hoạch chưa thực rõ ràng nên việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy móc, thiết bị chỗ, công tác bảo dưỡng chỗ Công ty chưa thực tiến hành kế hoạch đề Do số máy móc, thiết bị tiến hành sửa chữa Công ty mức cao Hàng năm việc sửa chữa lớn vừa Công ty lên tới hàng chục lượt, chi phí cho loại sửa chữa có lên tới hàng trăm triệu đồng, gây lãng phí không nhỏ sức người, sức cho Công ty Cũng thời gian qua, yếu tố chuyên môn kỹ thuật cao trang thiết bị Công ty nên việc bảo dưỡng theo kế hoạch chưa thực hiệu Các nội dung bảo dưỡng chuyên sâu chưa thực yêu cầu, phần trình độ kinh nghiệm đội ngũ bảo dưỡng công ty chưa theo kịp trình độ kỹ thuật yêu cầu trang thiết bị, phần kế hoạch sử dụng trang thiết bị máy móc phân xưởng chưa rõ ràng dẫn đến việc thiết bị hoạt động với tần suất cao bình thường kỳ bảo dưỡng khác Do công tác Công ty xây dựng số cần phải tiếp tục hoàn thiện thời gian tới Để khắc phục hạn chế nêu trên, thời gian tới, Công ty nên thực theo nội dung sau:  Tăng cường trách nhiệm phận có liên quan:Các phân xưởng sản xuất cần nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động máy móc thiết bị phụ trách theo định kỳ hàng ngày hay hàng tuần, đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc chế độ lập biên tình trạng máy móc, thiết bị trước nhận bàn giao trạng thái kỹ thuật định kỳ thời gian sử dụng máy Các yêu cầu kỹ thuật liên quan tới việc vận hành trang thiết bị hàng ngày vệ sinh trang thiết bị, bôi trơn cấu cần nghiêm túc thuân thủ, công việc nhỏ mang lại hiệu lớn cho hiệu suất tuổi thọ trang thiết bị Nếu thời gian diễn việc sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch xác định, phân xưởng phải có trách nhiệm tiến hành với nhân viên bảo dưỡng Công ty 82  Tăng cường công tác chuẩn bị trước bảo dưỡng sửa chữa: chuẩn bị thiết kế, công nghệ, máy móc, thiết bị vật tư cho việc bảo dưỡng sửa chữa Việc chuẩn bị đạt hiệu cao nắm rõ hồ sơ kỹ thuật máy móc, thiết bị Ngược lại, công tác chuẩn bị tốt đảm bảo trình bảo dưỡng, sửa chữa diễn kế hoạch, nhanh chóng đưa máy móc, thiết bị trở lại sản xuất  Thực phương pháp sửa chữa nhanh: cố gắng bố trí thời gian sửa chữa nằm thời gian sản xuất, áp dụng phương pháp sửa chữa tiên tiến như: thay phận, cụm máy cũ cần sửa chữa bằng phận, cụm máy Như đảm bảo thời gian sửa chữa, máycó thể hoạt động bình thường  Áp dụng phương pháp sửa chữa xen kẽ: lúc tiến hành sửa chữa nhiều loại máy móc, thiết bị đảm bảo có loại máy móc, thiết bị hoạt động Theo cách này, không làm gián đoạn việc thi công hạng mục thiếu chủng loại máy móc, thiết bị, cho phép trình hoạt động tiến hành bình thường, liên tục 3.3.3 Đầu tư cải tiến, nâng cao lực máy móc, thiết bị Máy móc, thiết bị tư liệu lao động quan trọng, sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp Nó thể lực sản xuất, định đến sản phẩm đầu quy mô kinh doanh doanh nghiệp Do doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, việc đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị đòi hỏi trước tiên Việc sử dụng loại máy móc, thiết bị lại bị hao mòn dần theo thời gian, bao gồm hao mòn hữu hình hao mòn vô hình Trong trình sản xuất, qua chu kỳ, phần giá trị máy móc, thiết bị chuyển dần vào giá trị sản phẩm, giá trị chuyển hết máy móc, thiết bị khấu hao hết Bên cạnh với phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật làm cho máy móc, thiết bị ngày nhanh chóng lạc hậu, dần ưu giá trị vô hình máy móc, thiết bị Có công đoạn sản xuất chủ yếu máy móc, thiết bị đảm nhận thực với suất cao nhiều so với lao động thủ công Do áp dụng tiến khâu làm tăng suất chung công ty 83 Thực tế DSCS cho thấy, việc đầu tư đồng trang thiết bị máy móc đại hướng đắn Các trang thiết bị nhanh chóng đưa vào sản xuất cho thấy hiệu sau năm đầu tư Tuy nhiên, việc tăng hệ số làm việc có ích trang thiết bị đòi hỏi Công ty cần tiếp tục đầu tư, cải tiếnkhông ngừng Công việc đòi hỏi lượng vốn lớn, nhiên hiệu dự kiến khả quan Ngoài ra, thách thức từ phía đối thủ cạnh tranh ngành đặt yêu cầu thiết phải tiếp tục đầu tư, cải tiến lực máy móc, thiết bị không muốn thụt lùi bước phát triển chung toàn giới công nghệ đóng tàu Để tiếp tục đầu tư, cải tiến lực máy móc, thiết bị, Công ty cần phải xem xét công việc sau đây:  Đánh giá, phân loại trang thiết bị:Công vệc dựa tổng điều tra quy mô toàn Công ty nhằm xác địnhnăng lực thực tế trang thiết bị sao, trình độ công nghệ mức so với đối thủ cạnh tranh so với tốc độ phát triển ngành Việc phân loại máy móc, thiết bị tiến hành theo hai cách: phân loại theo chủng loại phân loại theo công nghệ Việc phân loại theo chủng loại cho phép xác định chủng loại máy móc, thiết bị có Công ty, qua đánh giá tính hợp lý cấu để có kế hoạch đầu tư Phân loại theo trình độ công nghệ cho phép Công ty đánh giá lực thực tế máy móc, thiết bị công ty mình, qua so sánh tương quan với doanh nghiệp khác ngành  Cân đối nhu cầu trang thiết bị:Dựa số liệu thống kê tình hình sử dụng máy móc, thiết bị thời gian qua để từ cân đối lại nhu cầu máy móc, thiết bị, đánh giá tình hình thừa, thiếu, tình hình lãng phí công suất máy Để xác định nhu cầu máy móc, thiết bị cho tương lai tới, Công ty cần dựa sở nhiệm vụ kế hoạch trung dài hạn Công ty nhằm đầu tư phương hướng Kết công việc cho phép Công ty đưa cách xác nhu cầu máy móc, thiết bị Đồng thời sở máy móc, thiết bị có cho phép 84 hoạch định nhu cầu đầu tư, cải tiến lực máy móc, thiết bị, tránh tượng đầu tư dàn trải mà hiệu mang lại không cao  Đầu tư trang thiết bị hợp lý:Việc xác định mua trang thiết bị ai, bằng phương thức việc làm không phần quan trọng Công ty nên ưu tiên lựa chọn mua trang thiết bị nước có truyền thống,uy tín sản xuất loại thiết bị công ty có nhu cầu sử dụng rộng rãi đơn vị khác ngành coi trọng chào hàng đến từ nước tiên phong việc áp dụng công nghệ vào sản xuất Mỹ,Nhật, Pháp, Đức…  Tối ưu nguồn vốn đầu tư:Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn việc tạo nguồn vốn tài trợ cho kế hoạch đầu tư cho máy móc, thiết bị Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi nguồn vốn quan trọng Công ty lại chưa đủ lớn để tài trợ cho kế hoạch đổi máy móc, thiết bị Vì nguồn vốn vay ngân hàng dài hạn nguồn quan trọng mà Công ty nên tập trung khai thác Với loại máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu Công ty nên tiến hành khấu hao nhanh, lý nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào nguồn vốn tài trợ cho kế hoạch đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị 3.3.2 Hoàn thiện phương thức tính toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng khấu hao máy móc thiết bị Mục tiêu quan trọng công ty hay doanh nghiệp tham gia kinh tế thị trường xét tới đạt tối đa hóa lợi nhuận Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần tự lựa chọn cho hướng phù hợp sát việc đạt lợi nhuận nhiều với chi phí bỏ dung hòa mối quan hệ sản xuất khác Song song với đó, định điều kiện hoàn cảnh khác nhà quản lý cần xem xét để so sánh yếu tố đạt với hao phí bỏ Điều gắn liền với công tác bảo dưỡng, sửa chữa khấu hao trang thiết bị, công việc bảo dưỡng hay sửa chữa liên quan tới chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, hao mòn vô hình cho thời gian máy ngừng hay chi phí liên quan gián tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh khác 85 Về vấn đề này, DSCS dừng lại mức tính toán khấu hao cho năm chưa sâu vào công tác tính toán chi tiết cho chi phí liên quan tới bảo dưỡng, sửa chữa Khấu hao máy móc thiết bị lớn phân bổ vào năm tính khấu hao, dụng cụ, thiết bị cầm tay tính khấu hao năm đầu tư Một số vấn đề tồn công tác này, chưa công ty lưu tâm cách chuyên sâu, ví dụ xác định phương án tốt chi phí cho việc trì hoạt động dụng cụ, thiết bị cầm tay hỏng, lý hay sửa chữa thiết bị, phương án thuê dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp công ty hay tự bảo dưỡng, phương án bảo dưỡng định kỳ với chi phí hao tốn đặn hay đại tu bảo dưỡng thiết bị xảy hỏng hóc Ngoài phương thức tính khâu hao áp dụng, cán quản lý công ty cần xem xét phương thức thống kê theo phương án khác sát chi tiết hơn, đồng thời tự xây dựng cho phương án so sánh chi phí hao tốn lợi ích đạt cho hạng mục công việc bảo dưỡng, tu sửa chữa trang thiết bị Hiện công ty tiến hành quản lý trang thiết bị chi tiết tới đơn vị máy, lưu lại toàn lược sử bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, xắp sếp vào thu mục riêng biệt, việc tạo sở thuận lợi cho việc thống kê lại chi phí cho hạng mục công việc, bao gồm chi phí định lượng như chi phí nhân lực công, chi phí nguyên vật liệu, thời gian dừng máy… Việc trợ giúp nhiều từ phần mềm hỗ trợ chuyên dụng mà đó, người quản lý cần nhập thông số đầu vào, kết so sánh phản hồi Sau có thống kê chi tiết cho hạng mục, Công ty cân đối lại tự xây dựng cho định mức chi phí cho hạng mục công việc, làm sở cho định lý hay bảo dưỡng sửa chữa để đưa trở lại dây chuyền sản xuất Về phương thức bảo dưỡng, Công ty nên xem xét lựa chọn cho hướng phương thức bảo dưỡng công nghiệp đại mà giới áp dụng phương thức sửa chữa, tân tạo sau máy hỏng, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng theo tình trạng máy Mỗi phương thức có ưu nhược điểm riêng phù 86 hợp với loại hình sản xuất riêng Lựa chọn phương thức phù hợp với tính chất công việc sản xuất mang lại lợi ích lớn cho Công ty Hơn nữa, việc định bảo dưỡng theo định kỳ với chi phí hao tốn đặn hay đại tu bảo dưỡng thiết bị xảy hỏng hóc tốt cần phân chia rõ ràng cho loại trang thiết bị để tối ưu chi phí Với số loại, việc bảo dưỡng định kỳ chí gây thiệt hại chi phí nhiều so với việc sửa chữa thiết bị hỏng, ngược lại, chi phí kiểm bảo dưỡng để trì hoạt động số trang thiết bị khác lại rẻ nhiều so với chi phí sửa chữa thiết bị gặp cố Tương tự việc so sánh phương án thuê dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp bên hay tự bảo dưỡng sửa chữa, điều cốt lõi lựa chọn phương án phù hợp với yêu cầu chi phí Công ty 3.3.3 Nâng cao trình độ cán công nhân viên Trong tư liệu lao động máy móc, thiết bị chế tạo gồm nhiều phận phức tạp lúc người sử dụng cách thành thạo sử dụng hết tính tác dụng Máy móc, thiết bị có nhiệm vụ chuyền dẫn tác động người vào đối tượng lao động, làm thay đổi hình thái tự nhiên để biến chúng thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu người Do người máy móc, thiết bị có mối quan hệ qua lại định với Con người chế tạo máy móc, thiết bị, làm chủ máy móc tiêu thụ sản phẩm chúng tạo Máy móc, thiết bị tạo sản phẩm có chất lượng chúng điều khiển người có đầy đủ hiểu biết, trình độ Mặt khác, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng với trình độ ngày cao, làm cho máy móc, thiết bị ngày tinh vi đại khó khăn việc nắm bắt cách thức vận hành chúng, buộc người phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề Vì vấn đề đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho người cán nâng cao kỹ vận hành máy cho người công nhân trực tiếp sản xuất có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý sử dụng máy móc thiết bị Công ty 87 Tiềm DSCS nằm nhiều đội ngũ tri thức, công nhân viên tuổi đời trẻ khát khao cống hiến, việc Công ty trọng dẫn đường cho đội ngũ đường lối sản xuất kinh doanh công nghiệp đại giới, tránh để tư tương, lề lối làm việc của kinh tế chậm phát triển len lỏi ngự trị suy nghĩ họ Việc đào tạo lớp cán công nhân viên nòng cốt, đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề Công ty cần quan tâm mức, đảm bảo hiệu hiệu đào tạo tích cực thời gian phù hợp Nói riêng đội ngũ cán công nhân viên phòng bảo dưỡng, lý thuyết cần đội ngũ đầu nằm rõ toàn cách thức vận hành trình độ kỹ thuật trang thiết bị máy móc toàn công ty Thực tế tình trạng sai hỏng trang thiết bị mà rõ nguyên nhân tồn thời gian qua Công ty Điều dẫn tới việc chậm trễ tăng nhiều chi phí cho trình sửa chữa trang thiết bị Nếu cải thiện tình trạng này, rút ngắn tối đa thời gian máy hỏng không cần dịch vụ hỗ trợ từ bên thành công không nhỏ cho nỗ lực nội Công ty  Đối với công nhân vận hành: Với người danh sách biên chế, họ người gắn bó lâu dài với Công ty cần quan tâm trước hết Công ty cần tổ chức khoá học ngắn trung hạn nhằm đào tạo, đào tạo lại với mục đích trang bị thêm kiến thức lý thuyết, nâng cao tay nghề họ, không nên trao máy cho người mà yêu cầu đòi hỏi vượt khỏi khả năng, trình độ thực người công nhân…  Với cán kỹ thuật, nhân viên phòng bảo dưỡng: Họ bác sĩ máy móc, thiết bị Hiện thấy Công ty có đội ngũ cán kỹ thuật nhân viên bảo dưỡng chưa đủ mạnh để đảm bảo yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng toàn máy móc, thiết bị Công ty Phương hướng thời gian tới Công ty tuyển dụng thêm từ tới kỹ sư có kinh nghiệm chuyên sâu, kết hợp với đội ngũ kỹ sư trẻ để dần có bước chuyển giao công nghệ kinh nghiêm, hướng tới lớp cán kỹ thuật lành nghề, đa dạng cho chuyên ngành khác 88 nhau, từ khí, điện tự động tới thủy lực khí nén.Đồng thời, Công ty cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao trang thiết bị kỹ thuật  Đối với cán quản lý: Cán quản lý phải người có hiểu biết khoa học kỹ thuật Ngoài ra, họ phải am hiểu kinh tế nhằm quản lý cách có hiệu việc sử dụng máy móc, thiết bị Do công tác tuyển dụng đầu vào phải đảm bảo yếu tố Bên cạnh cần bồi dưỡng kiến thức quản lý, kinh tế cho tất đội ngũ kỹ sư Công ty, cho cán kỹ thuật thuộc phòng, ban, phân xưởng nhằm đảm bảo nâng cao hiệu kinh tế công tác quản lý sử dụng máy móc thiết bị Công ty 3.3.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động An toàn lao động chế định luật lao động bao gồm quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, đồng thời trì tốt khả làm việc lâu dài người lao động Tại công nghiệp đại giới, mục tiêu đề cao an toàn giảm tối đa tai nạn lao động đặt lên hàng đầu, sức khỏe tính mạng người lao động ưu tiên.Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, Công ty siết chặt công tác kiểm tra, quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động Toàn chế tài việc kiểm soát thiết bị liên quan Công ty nghiêm túc thực theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH phát hành Ngoài ra, Công ty tiến hành tự kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị liên quan nhiên việc thực gặp nhiều khó khăn chưa xây dựng hệ thống quản lý thống chuyên biệt cho loại trang thiết bị đặc biệt Tần suất kiểm tra xen kẽ lần kiểm định bắt buộc đề chưa thể thực triệt để, lí khách quan tiến độ sản xuất, số lượng thiết bị liên quan hay tính chất công việc, phải thẳng thắn thừa nhận thiếu quan tâm cần thiết phần lớn đội ngũ công nhân lao động cho vấn đề 89 Biện pháp cần xem xét việc nâng cao ý thức công nhân viên Các lớp học, chương trình diễn thuyết an toàn lao động cần tổ chức thường xuyên, kèm theo hình thức khen thưởng vật chất xử phạt khiêm khắc cho trường hợp để xẩy tình trạng thiếu an toàn lao động Công ty cần linh hoạt biện pháp kiểm tra thiết bị mình, đào tạo trực tiếp cán có trách nhiệm phân xưởng để phân xưởng tự bố trí thời gian kiểm tra phù hợp với tiến độ sản xuất Việc tự kiểm tra cần tiến hành nghiêm túc chứng kiến nhân viên an toàn theo quy định Công ty, kết xác nhận bên liên quan lưu hồ sơ cho thiết bị Giữa thiết bị đủ tiêu chuẩn làm việc với thiệt bị thiếu an toàn hay chờ lý cần dễ dàng phân biệt trực quan bằng mã màu trình sản xuất Việc tinh giản tối đa quy trình kiểm tra loại thiết bị có bên tham gia kiểm tra với thời gian linh hoạt, đồng thời đảm bảo đầy đủ quy định an toàn 90 KẾT LUẬN Kết luận Trong giới hạn luận văn này, tác giả đạt số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa cách mạch lạc lý thuyết công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đồng thời hệ thống lại tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công công tác - Đánh giá cách khách quan khoa học vai trò công tác tới trình hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giới hạn luận văn Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Dựa vào số liệu thống kê, luận văn có đánh giá, phân tích khách quan thực trạng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất 05 năm gần Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Từ đanh giá, phân tích, luận văn khái quát thành công vạch hạn chế tồn công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp, đồng thời đề số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm Mặc dù cố gắng, hạn chế thời gian kiến thức, luận văn không tránh khỏi thiếu xót khiếm khuyết.Những số liệu thống kê sử dụng luận văn lấy từ năm gần giai đoạn nhà máy bắt đầu vào hoạt động nên có nhiều biến động, chưa thực vững cho dự đoán xu phát triển tương lai doanh nghiệp Các biện pháp tác giả đề cập dừng lại mặt sở lý luận, chưa có tính toán cụ thể, đánh giá xác hiệu đạt định lượng biện pháp doanh nghiệp Kiến nghị  Tới ban lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm Qua đánh giá, phân tích khách quan dựa định tính định lượng, tác giả mong muốn tập thể ban lãnh đạo đồng nghiệp cán công nhân viên Công ty sẽnắm bắt thực trạng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị 91 sở vật chất doanh nghiệp mình, đồng thời nghiên cứu tính khả thi biện pháp luận văn đề cập, áp dụng triển khai biện phápnêu nhằm góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh toàn Công ty nói chung hiệu công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất nói riêng 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Thanh Hải (2009) Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội PGS.TS.Đinh Phi Hồ (2012) Nguyên lý kinh tế vi mô Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội PGS.TS.Đinh Phi Hồ (2014) Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ Nhà xuất Phương Đông, Cà Mau PGS.TS.Phạm Ngọc Kiểm (2009) Giáo trình thống kê doanh nghiệp Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Lê Bảo Lâm (2014) Kinh tế vi mô Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM Nguyễn Văn Ngọc (2012) Bài giảng kinh tế vi mô Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2012) Phân tích hoạt động kinh doanh Nhà xuất Thế giới, Hà Nội PGS.TS Từ Quang Phương (2012) Giáo trình kinh tế đầu tư Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TS Mai Khắc Thành (2014).Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh Nhà xuất Hàng hải, Hải Phòng 10.Nguyễn Đình Thọ (2014) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội 11.Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (2007) Bài giảng công nghệ đóng tầu thủy Nhà xuất Hàng hải, Hải Phòng 12.Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2012) Giáo trình quản lý học Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 13.Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2012) Giáo trình nghiên cứu kinh doanh Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14.Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2013) Giáo trình phân tích kinh doanh Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 15.Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2013) Giáo trình đánh giá giá trị doanh nghiệp Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16.Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2015) Giáo trình kinh tế phát triển Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 93 17.Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18.Các Mac (1984).Tư phê phán khoa kinh tế trị, tập thứ nhất, I Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 19.Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động (2014) Bộ Lao động thương binh xã hội, Việt Nam 20.Quy địnhvề quản lý sử dụng máy móc thiết bị (2014) Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm, Hải Phòng 94 ... sở vật chất Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất Công ty Đóng tàu Damen - Sông Cấm CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN... công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất năm gần Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm - Những thành công, hạn chế tồn công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật chất, từ xây dựng biện. .. 1: Một số vấn đề lý luận thiết bị, sở vật chất công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu - Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị sở vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen sông cấm , Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen sông cấm , Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen sông cấm

Từ khóa liên quan