Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ

87 200 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 16:04

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM QUÁCH HẢI ĐĂNG KHOA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM QUÁCH HẢI ĐĂNG KHOA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH: KINH TẾ MÃ SỐ: 60340401 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ” công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Phạm Thị Nga Các số liệu tài liệu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả Quách Hải Đăng Khoa LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía thầy, cô trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện đào tạo sau đại học trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam đồng nghiệp Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Cần Thơ Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy, cô trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam Viện đào tạo sau đại học trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam bảo, giảng dạy truyền đạt cho kiến thức chuyên môn bổ ích, giúp nắm bắt đƣợc kiến thức chuyên môn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Phạm Thị Nga dành nhiều thời gian quý báu, tâm huyết để hƣớng dẫn, hỗ trợ giúp hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu chi tiết phối hợp với để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè, ngƣời bên giúp đỡ, hỗ trợ vật chất nhƣ tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tác giả MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 Ngân sách nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.2 Kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 11 1.3 Kinh nghiệm công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN số KBNN 20 2.1 Giới thiệu tổng quan KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 23 2.2 Thực trạng điều kiện kinh tế - tự nhiên văn hóa - xã hội huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ 34 2.3 Thực trạng cấu tổ chức máy kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 36 2.4 Thực trạng quy trình kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 39 2.5 Thực trạng kết chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai đoạn 2011-2015) 42 2.6 Thực trạng kết kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai đoạn 2011-2015) 46 2.7 Những hạn chế công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 52 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KBNN PHONG ĐIỀN, CẦN THƠ 59 3.1 Định hƣớng công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 59 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 63 PHẦN KẾT LUẬN 74 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích KBNN Kho bạc Nhà nƣớc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng KTXH Kinh tế xã hội UBND Ủy ban nhân dân Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc TABMIS (Treasury And Budget Management Information System) i DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Thu NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 29 2.2 Chi NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 31 2.3 Chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 42 2.4 Chi tiết kết giải ngân vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 46 2.5 Kết kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 49 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức KBNN Phong Điền 24 2.2 Biểu đồ thu NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 29 2.3 Biểu đồ chi NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 31 2.4 Sơ đồ cấu máy kiểm soát chi XDCB KBNN Phong Điền 37 2.5 Sơ đồ quy trình kiểm soát cam kết chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền 39 2.6 Sơ đồ quy trình kiểm soát chi vốn XDCB KBNN Phong Điền 40 2.7 Chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 43 2.8 Kết kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 50 3.1 Sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất) 68 iii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia việc quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nhiệm vụ quan trọng trình quản lý công quỹ nhằm tăng cƣờng hiệu đầu tƣ, giữ gìn kỷ cƣơng, kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm hạn chế tình trạng lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nƣớc xảy Trong năm qua thực theo nhiệm vụ đƣợc giao, hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc không ngừng đổi yếu tố làm ảnh hƣởng đến việc kiểm soát chi để nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nƣớc Tuy nhiên, việc không ngừng đổi yếu tố làm ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc chƣa theo kịp với thay đổi diễn thực tế đơn vị Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng vấn đề cần thiết giai đoạn Xuất phát từ lý xin chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ” để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Tập hợp sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ thời gian qua để thấy rõ kết đạt đƣợc tìm nguyên nhân hạn chế hành Quyết định… việc ban hành văn hƣớng dẫn quy trình nghiệp vụ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền phải đƣợc trao đổi, thống với trƣớc ban hành quy định hồ sơ, cách thức thực để tránh bị chồng chéo, trùng lắp nhau… để từ thực tốt công tác cải cách thủ tục hành nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tƣ đơn vị có liên quan việc lập hồ sơ đề nghị KBNN toán nhƣ trình kiểm soát toán quan KBNN 3.2.2 Hoàn thiện quy trình phối hợp thực công việc với quan chức việc thực nhiệm vụ đƣợc giao Công tác tham mƣu trình thực nhiệm vụ đƣợc giao cho cấp ủy, quyền địa phƣơng KBNN Phong Điền cần phải đƣợc thực liên tục, thƣờng xuyên việc tham mƣu, báo cáo kịp thời cho cấp lãnh đạo việc đạo, quản lý, điều hành công tác quản lý đầu tƣ XDCB địa phƣơng yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ XDCB địa bàn huyện Phong Điền theo kế hoạch vốn đƣợc cấp thẩm quyền giao Qua thực nhiệm vụ công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền, việc tham mƣu kịp thời với cấp có thẩm quyền việc thực phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB kịp thời từ dự án khả thực thực chậm so với tiến độ đƣợc phê duyệt sang dự án có khối lƣợng hoàn thành chƣa đƣợc phân bổ vốn đƣợc phân bổ vốn nhƣng toán hết kế hoạch vốn năm, trƣờng hợp chủ đầu tƣ chƣa thực trình tự thiếu thủ tục đầu tƣ XDCB theo quy định để phát huy có hiệu vai trò KBNN Phong Điền lĩnh vực kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB quản lý quỹ NSNN địa bàn huyện Phong Điền Công tác phối hợp thực nhiệm vụ đƣợc giao KBNN Phong Điền với Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền yếu tố quan trọng việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ XDCB địa bàn Việc phối hợp công tác nhập dự toán chi đầu tƣ XDCB cho dự án hệ thống TABMIS kịp thời theo định phân bổ vốn đầu tƣ XDCB cấp có thẩm 64 quyền việc đảm bảo tồn quỹ ngân sách địa phƣơng để đáp ứng nhu cầu toán, chi trả kịp thời cho đơn vị thụ hƣởng địa bàn yếu tố xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao KBNN Phong Điền Hàng tháng cần có tổ chức họp giao ban công tác toán vốn đầu tƣ XDCB nhằm nắm bắt tiến độ giải ngân dự án, khó khăn vƣớng mắc trình thực nhiệm vụ đƣợc giao để từ có giải pháp hỗ trợ tham mƣu kịp thời với UBND huyện Phong Điền để có hƣớng đạo giải Định kỳ có văn thông báo cho chủ đầu tƣ tình hình giải ngân dự án, đặc biệt dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho dự án có khối lƣợng hoàn thành, tránh tình trạng đến cuối năm kế hoạch điều chỉnh gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành ngân sách địa phƣơng nhƣ trình kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền Định kỳ hàng quý tháng, KBNN Phong Điền phối hợp với Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền tham mƣu cho UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị khách hàng với đơn vị giao dịch chủ đầu tƣ có sử dụng NSNN địa bàn huyện Phong Điền, qua nắm bắt tháo gỡ kịp thời khó khăn, vƣớng mắc thực tế phát sinh trình thực để từ có kế hoạch, giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ XDCB địa bàn huyện Phong Điền theo kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB đƣợc cấp thẩm quyền phân bổ để thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao 3.2.3 Hoàn thiện công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB giao nhiệm vụ chủ đầu tƣ công trình XDCB Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ công cho cho dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công từ NSNN theo năm ngân sách từ năm 2016 trở cần phải đƣợc thực theo quy định Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tƣ công trung hạn hàng năm Vì công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ công giai đoạn năm cần đƣợc cấp quyền địa phƣơng huyện Phong Điền thực nghiêm túc 65 tuân thủ theo Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tƣ công trung hạn hàng năm quy định hành Nhà nƣớc, tránh tƣợng phê duyệt dự án đầu tƣ dàn trải, kế hoạch đầu tƣ trung hạn đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt để tránh xảy tình trạng nợ đọng đầu tƣ XDCB, qua góp phần thúc đẩy toàn diện phát triển KTXH huyện Phong Điền nói riêng thành phố Cần Thơ nói chung Việc giao nhiệm vụ chủ đầu tƣ công trình XDCB địa bàn huyện Phong Điền cần thiết phải đƣợc tập trung, thống theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng hợp UBND huyện Phong Điền giao cho đơn vị kiêm nhiệm quản lý dự án đơn vị kiêm nhiệm quản lý dự án cần đƣợc đào tạo, tập huấn phải đáp ứng yêu cầu cần thiết theo quy định pháp luật việc thực trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ chủ đầu tƣ công trình XDCB địa bàn huyện Phong Điền để nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức, trách nhiệm đơn vị trình thực quản lý công trình đầu tƣ XDCB từ NSNN theo định đƣợc giao cấp có thẩm quyền Việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền toán hoàn thành công trình XDCB chủ đầu tƣ địa bàn huyện Phong Điền cần phải đƣợc thực nghiêm túc theo quy định Trƣờng hợp cần thiết cần thiết phải có biện pháp chế tài cụ thể nhƣ không giao làm chủ đầu tƣ công trình khởi công mới, quy định cụ thể thời gian gia hạn để hoàn thành toán công trình XDCB tồn đọng có quy định cụ thể hình thức kỷ luật không hoàn thành… để qua chủ đầu tƣ thấy rõ vai trò, trách nhiệm việc thực nhiệm vụ đƣợc giao theo định cấp thẩm quyền 3.2.4 Hoàn thiện công tác tổ chức máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền Công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN nhƣ hoạt động nghiệp vụ khác, chất lƣợng hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN chủ yếu yếu tố ngƣời đóng vai 66 trò định Cơ chế, sách, văn quy định hành quan Nhà nƣớc có thẩm quyền thủ tục quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB có chặt chẽ nhƣ nhƣng muốn thực phát huy hiệu theo mục tiêu ban đầu đề hay không phụ thuộc vào việc ngƣời thực nhƣ Yếu tố ngƣời chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu theo chức năng, nhiệm vụ công tác đƣợc giao hiệu công việc chắn không đạt đƣợc nhƣ mục tiêu mong muốn Do đó, việc hoàn thiện công tác tổ chức máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền cho phù hợp với với tình hình thực tế chiến lƣợc phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 yêu cầu cấp bách cần thiết giai đoạn Để KBNN Phong Điền làm tốt đƣợc yêu cầu đó, trƣớc hết quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi Ban Lãnh đạo KBNN Cần Thơ, Ban Lãnh đạo KBNN Phong Điền nỗ lực thân cán công chức trực tiếp làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền theo tình hình thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Để máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền đƣợc đảm bảo chặt chẽ theo quy định, hạn chế thấp sai sót nghiệp vụ xảy trình tác nghiệp, đáp ứng nhu cầu công tác, phù hợp với tình hình thực tế theo nhiệm vụ đƣợc phân công giai đoạn theo định hƣớng Chiến lƣợc phát triển đến năm 2020 hệ thống KBNN, tuân thủ quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ nƣớc qua hệ thống KBNN, đáp ứng tuân thủ quy trình nghiệp vụ theo quy định chức danh ký chứng từ toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN đƣợc đầy đủ, theo chế độ kế toán quy định Bản thân tác giả xin đề xuất Ban Lãnh đạo KBNN Cần Thơ bổ sung thêm 01 biên chế cho Tổ Tổng Hợp - Hành KBNN Phong Điền bố trí làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB đơn vị, sở tác giả xin đề xuất quy trình kiểm soát hồ sơ toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền đƣợc thực theo sơ đồ nhƣ sau: 67 BAN GIÁM ĐỐC KBNN PHONG ĐIỀN Giám đốc Phó Giám đốc Phụ trách công tác Phụ trách công tác kiểm soát chi vốn XDCB kế toán toán (3) (8) Cán kiểm soát chi - 01 Cán kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB - 01 Cán kiểm soát chi vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ, vốn chƣơng trình mục tiêu quốc gia kiêm văn thƣ, lƣu trữ (1) (4) (7) Kế toán viên hạch toán kế toán toán vốn đầu tƣ XDCB (9) (2) (5) Tổ trƣởng Tổ Tổng hợp - Hành (6) Kế toán trƣởng Hình 3.1: Sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất) * Giải thích sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất): - Bƣớc 1: Cán kiểm soát chi KBNN Phong Điền (gọi tắt Cán kiểm soát chi) hồ sơ Khách hàng thực kiểm tra hồ sơ, chứng từ toán theo quy định, đồng thời lập Tờ trình Lãnh đạo ký (với chức danh Kiểm soát) vào Tờ trình Lãnh đạo, Chứng từ chuyển tiền trình Tổ trƣởng Tổ Tổng hợp - Hành KBNN Phong Điền (gọi tắt Tổ trƣởng kiểm soát chi) toàn hồ sơ toán Tờ trình Lãnh đạo để ký trình Ban Giám đốc KBNN Phong Điền (gọi tắt Ban Giám đốc) Trƣờng hợp số vốn Cán kiểm soát chi chấp nhận toán có chênh lệch so với số vốn đề nghị Khách hàng, Cán kiểm soát chi soạn thảo văn 68 báo cáo Tổ trƣởng kiểm soát chi trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng thông báo số vốn chấp nhận toán - Bƣớc 2: Tổ trƣởng kiểm soát chi kiểm tra hồ sơ, ký (với chức danh Phụ trách) vào Tờ trình Lãnh đạo Chứng từ chuyển tiền, chuyển lại hồ sơ cho Cán kiểm soát chi để trình Ban Giám đốc Trƣờng hợp Tổ trƣởng kiểm soát chi chấp nhận toán số vốn khác so với số vốn Cán kiểm soát chi trình, Tổ trƣởng kiểm soát chi ghi lại số vốn chấp nhận toán Tờ trình Lãnh đạo yêu cầu Cán kiểm soát chi soạn thảo văn trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng - Bƣớc 3: Ban Giám đốc xem xét, ký duyệt (với chức danh Giám đốc) vào Tờ trình Lãnh đạo Chứng từ chuyển tiền, sau chuyển trả hồ sơ cho Cán kiểm soát chi Trƣờng hợp Ban Giám đốc yêu cầu làm rõ hồ sơ toán Tổ trƣởng kiểm soát chi có trách nhiệm giải trình Trƣờng hợp Ban Giám đốc phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận toán sau Ban Giám đốc trả hồ sơ, Cán kiểm soát chi soạn thảo văn báo cáo Tổ trƣởng kiểm soát chi trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng - Bƣớc 4: Cán kiểm soát chi chuyển Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên toán hạch toán kế toán toán vốn đầu tƣ XDCB (sau gọi tắt Kế toán viên) - Bƣớc 5: Kế toán viên thực kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp Chứng từ chuyển tiền, trƣờng hợp phát sai sót Chứng từ chuyển tiền không quy định, Kế toán viên thông báo lý chuyển trả hồ sơ Cán kiểm soát chi Trƣờng hợp Chứng từ chuyển tiền theo quy định, Kế toán viên hạch toán, nhập thông tin liên quan ký Chứng từ chuyển tiền, máy, sau trình Kế toán trƣởng - Bƣớc 6: Kế toán trƣởng kiểm tra ký Chứng từ chuyển tiền, máy, sau chuyển trả Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên 69 - Bƣớc 7: Kế toán viên chuyển Chứng từ chuyển tiền để trình Ban Giám đốc xem xét ký duyệt chứng từ toán - Bƣớc 8: Ban Giám đốc ký duyệt Chứng từ chuyển tiền, chuyển hồ sơ cho Kế toán viên làm thủ tục toán cho đơn vị thụ hƣởng chuyển khoản, trƣờng hợp chi tiền mặt KBNN Phong Điền Kế toán viên chuyển Chứng từ chuyển tiền sang cho Thủ quỹ đề chi trả cho ngƣời thụ hƣởng Sau chi tiền mặt xong, Thủ quỹ chuyển trả Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên theo quy định - Bƣớc 9: Kế toán viên tách Chứng từ chuyển tiền lƣu trữ vào tập chứng từ kế toán hàng ngày theo quy định Chứng từ chuyển tiền lại chuyển trả cho Cán kiểm soát chi để lƣu Chứng từ chuyển tiền vào hồ sơ toán dự án chuyển trả cho Khách hàng theo quy định 3.2.5 Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao lực máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB Cơ chế sách Nhà nƣớc công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN có nhiều thay đổi cho phù hợp với thực tế xảy việc đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ, lực cán kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN nhân tố quan trọng nhằm tìm kiếm, sử dụng phát huy lực sở trƣờng sẵn có cán Việc đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ, lực cán thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền cần đƣợc coi trọng vấn đề nhƣ bổ sung nâng cao chất lƣợng cán bộ, trẻ hóa đội ngũ công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB có lực, trình độ cao, đồng thời tiến hành cải cách hành phải gắn với việc ứng dụng đại hóa công nghệ thông tin công tác quản lý, kiểm soát để nâng cao suất lao động chất lƣợng phục vụ, đảm bảo yêu cầu kiểm soát chi nhanh chóng, kịp thời, xác theo quy định pháp luật Cán làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN Phong Điền không cần nắm vững nghiệp vụ chuyên môn đƣợc giao mà phải có đƣợc kiến thức lĩnh vực khác có liên quan, nắm bắt kịp thời thay đổi quy định Nhà 70 nƣớc để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Do Ban Giám đốc KBNN Phong Điền cần tạo điều kiện mạnh dạn đề xuất với Ban Giám đốc KBNN Cần Thơ cần có sách tạo điều kiện cán học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp với sở đào tạo tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB để từ đáp ứng đƣợc nhu cầu đội ngũ cán công chức thời gian tới nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, phù hợp với chiến lƣợc phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 Ban Giám đốc KBNN Phong Điền cần thƣờng xuyên phổ biến, quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm cán công chức làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB đơn vị, giáo dục lòng yêu ngành, yêu nghề tinh thần làm việc tận tụy, hết mình, phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị có liên quan công việc, nhiệm vụ đƣợc giao Tham mƣu đề xuất cho Ban Giám đốc KBNN Cần Thơ thƣờng xuyên định kỳ mở lớp tập huấn nghiệp vụ để triển khai văn quy định mới, tổ chức thi nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB để qua cán làm công tác kiểm soát chi ngành có điều kiện trao đổi nghiệp vụ, khó khăn vƣớng mắc thực tế phát sinh đơn vị trình thực nhiệm vụ đƣợc giao qua đề xuất KBNN cấp có hƣớng đạo, hƣớng dẫn quy trình nghiệp vụ kịp thời để thực nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định pháp luật 3.2.6 Hoàn thiện công tác đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin việc thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB Để thực thành công thắng lợi mục tiêu Chiến lƣợc phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 theo kế hoạch đƣợc phê duyệt, hệ thống KBNN cần sớm xây dựng, áp dụng triển khai có hiệu chƣơng trình điện tử ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN thống toàn quốc Yêu cầu chƣơng trình điện tử ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, kiểm soát chi vốn 71 đầu tƣ XDCB phải kết xuất tổng hợp đƣợc thông tin, số liệu kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB thống từ trung ƣơng đến địa phƣơng phải phù hợp với tình hình thực tế Có nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho cán kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB KBNN cấp theo dõi, kiểm tra đƣợc chi tiết số liệu tình hình toán vốn đầu tƣ XDCB dự án có số liệu cung cấp xác, kịp thời theo quy định để phục vụ công tác báo cáo, điện báo cách nhanh chóng, xác kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, điều hành NSNN cấp quyền từ trung ƣơng đến địa phƣơng Việc nghiên cứu triển khai chƣơng trình điện tử ứng dụng đại hóa công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB phải đƣợc thực thống chức kế toán NSNN quản lý quỹ NSNN quan KBNN với quan khác nhƣ tài chính, kế hoạch… để qua kiểm tra, giám sát, kiểm soát toán, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời theo quy định Việc đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB quan KBNN phải tích hợp đồng đƣợc với chƣơng trình ứng dụng hệ thống KBNN sử dụng nhƣ Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc, Hệ thống thu thuế tập trung, Hệ thống toán song phƣơng điện tử tiến tới đại hóa công nghệ thông tin toàn hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN Tự động hóa hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN nâng cao lực quản lý nội hệ thống KBNN cần có máy hoạt động hiệu với suất, chất lƣợng cao để có đủ khả giải khối lƣợng công việc ngày tăng, cung cấp dịch vụ đại cho khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý quy trình nghiệp vụ nội hệ thống KBNN Ngoài ra, việc xây dựng, phát triển sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống KBNN đại, đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thong tin nhƣ hệ thống trang thiết bị, hạ tầng truyền thông, máy chủ, mạng cục mạng diện rộng theo tiêu chuẩn công nghệ nhằm đảm bảo khả đáp ứng cao cho ứng dụng toán tập trung xử lý trực tuyến sở để có 72 thể triển khai tốt công tác cải cách hành hệ thống KBNN Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thể chế hóa hoạt động ứng dụng nâng cao lực quản lý hệ thống thông tin yếu tố quan trọng việc hoàn thiện công tác đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống KBNN Đây mục tiêu có tính chất sống còn, đảm bảo thành công toàn trình đại hóa hệ thống công nghệ thông tin nói chung đại hóa quy trình kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB nói riêng hệ thống KBNN 73 PHẦN KẾT LUẬN Vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN nguồn lực tài quan trọng quốc gia trình đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển KTXH đất nƣớc công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN đƣợc thực cách chặt chẽ, công khai, minh bạch, quy trình nghiệp vụ theo quy định pháp luật yếu tố góp phần cho việc sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN đạt đƣợc hiệu quả, tiết kiệm theo mục tiêu ban đầu đề Đối với hệ thống KBNN, tiếp tục hƣớng tới mục tiêu chiến lƣợc phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 xây dựng hệ thống KBNN đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững hình thành KBNN điện tử, công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN theo định hƣớng thống quy trình, đảm bảo thủ tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ toán, đại hóa công nghệ thông tin, thực kiểm soát chi cửa xây dựng quy trình chuẩn ISO TCVN 9001:2008 để áp dụng thống toàn hệ thống, bƣớc xây dựng áp dụng quy trình thủ tục kiểm soát chi điện tử, tiến tới triển khai thực dịch vụ công qua mạng, toán điện tử để rút ngắn thời gian toán, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tƣ đơn vị có liên quan trình lập hồ sơ đề nghị quan KBNN toán Qua việc đánh giá tình hình thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền cho thấy nhìn toàn diện tình hình thực trạng công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Phong Điền thời gian qua để từ đề giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền thời gian tới theo quy định pháp luật, tuân thủ quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng Với giải pháp nêu trên, thời gian tới hy vọng việc quản lý, điều 74 hành NSNN cấp quyền địa phƣơng địa bàn huyện Phong Điền công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền đạt đƣợc nhiều hiệu to lớn hơn, tích cực góp phần thực thành công nghiệp phát triển KTXH địa bàn huyện Phong Điền nói riêng, thực thành công trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc nói chung đạt đƣợc thành tựu to lớn theo nhƣ Nghị đại hội Đảng XII cấp đề ra./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2004 Về việc thành lập Kho bạc Nhà nước Phong Điền trực thuộc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ Hà Nội Bộ Tài (2007) Tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng đon vị kế toán Nhà nước Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2008) Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2011) Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 Quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2011) Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Quy định quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2013) Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10 tháng năm 2013 Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 Hà Nội Bộ Tài (2013) Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) Hà Nội Bộ Tài Chính (2014) Thông tư số 54/TT-BTC ngày 24 tháng năm 2014 Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ Hà Nội Bộ Xây dựng (2011) Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng năm 2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Hà Nội 10 Chính phủ (2007) Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2007 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 Hà Nội 11 Chính phủ (2011) Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 Về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ Hà Nội 12 Chính phủ (2011) Nghị số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 Về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Hà Nội 76 13 Chính phủ (2013) Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Hà Nội 14 Chính phủ (2014) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Quy định chi tiết số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu Hà Nội 15 Chính phủ (2015) Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Hà Nội 16 Chính phủ (2015) Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Về hợp đồng hoạt động xây dựng Hà Nội 17 Chính phủ (2015) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Hà Nội 18 Chính phủ (2015) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hà Nội 19 Chính phủ (2015) Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2015 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm Hà Nội 20 Đoàn Kim Khuyên (2012) Hoàn thiện công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 21 Kho bạc Nhà nƣớc (2010) Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17 tháng năm 2010 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Hà Nội 22 Kho bạc Nhà nƣớc (2010) Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20 tháng năm 2012 Về việc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội 23 Kho bạc Nhà nƣớc (2013) Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22 tháng năm 2013 Về việc hướng dẫn thực Thông tư số 113/2008/TT-BTC Bộ Tài quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Hà Nội 24 Kho bạc Nhà nƣớc (2015) Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16 tháng năm 2015 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội 25 Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền (2011-2015) Báo cáo thu, chi NSNN, chi vốn đầu tư XDCB, kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB (2011-2015) Cần Thơ 77 26 Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền (2011-2015) Báo cáo tổng kết tình hoạt động năm (2011-2015) Cần Thơ 27 PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt TS Từ Quang Phƣơng (2007) Giáo trình Kinh tế đầu tư Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 28 Quốc hội (2002) Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Hà Nội 29 Quốc hội (2013) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Hà Nội 30 Quốc hội (2013) Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Hà Nội 31 Quốc hội (2014) Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Hà Nội 32 Quốc hội (2014) Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Hà Nội 33 Trần Thanh Vũ (2015) Giải pháp phát triển kinh tế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Mỏ - địa chất, Hà Nội 34 Uông Thị Minh Huyền (2015) Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 35 Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền (2016) Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội (2011-2015) huyện Phong Điền Cần Thơ 36 www.chinhphu.vn; www.mof.gov.vn; www.vst.mof.gov.vn 78 ... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG... phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn