Tài liệu chuyên đề quản lý nhà nước chuyên viên chính Nguồn nhân lực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

18 112 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2017, 13:49

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM Những nhận thức chung nguồn nhân lực Một quốc gia muốn phát triển cần phải có nguồn lực phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, người … Trong nguồn lực nguồn lực người quan trọng nhất, có tính chất định tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia từ trước đến Một nước cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật đại người có trình độ, có đủ khả khai thác nguồn lực khó có khả đạt phát triển mong muốn Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ngày công hội nhập phát triển nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta xác định: Nguồn lao động dồi dào, người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có tảng văn hoá, giáo dục, có khả nắm bắt nhanh khoa học công nghệ nguồn lực quan trọng - nguồn lực nội sinh Vậy nguồn nhân lực gì? Hiện có nhiều quan điểm khác nguồn nhân lực Theo Liên Hợp Quốc “Nguồn nhân lực tất kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, lực tính sáng tạo người có quan hệ tới phát triển cá nhân đất nước” Ngân hàng giới cho rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ nghề nghiệp… cá nhân Như vậy, nguồn lực người coi nguồn vốn bên cạnh loại vốn vật chất khác: vốn tiền tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên Theo tổ chức lao động quốc tế Nguồn nhân lực quốc gia toàn người độ tuổi có khả tham gia lao động Nguồn nhân lực hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực người cho phát triển Do đó, nguồn nhân lực bao gồm toàn dân cư phát triển bình thường Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực khả lao động xã hội, nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động, có khả tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức toàn cá nhân cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể lực, trí lực họ huy động vào trình lao động Kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực phận dân số độ tuổi quy định có khả tham gia lao động nguồn nhân lực biểu hai mặt: số lượng tổng số người độ tuổi lao động làm việc theo quy định Nhà nước thời gian lao động huy động từ họ; chất lượng, sức khoẻ trình độ chuyên môn, kiến thức trình độ lành nghề người lao động Nguồn lao động tổng số người độ tuổi lao động quy định tham gia lao động tích cực tìm kiếm việc làm Nguồn lao động hiểu hai mặt: số lượng chất lượng Như theo khái niệm này, có số tính nguồn nhân lực lại nguồn lao động, là: Những người việc làm không tích cực tìm kiếm việc làm, tức người nhu cầu tìm việc làm, người độ tuổi lao động quy định học… Từ quan niệm trên, tiếp cận góc độ Kinh tế Chính trị hiểu: nguồn nhân lực tổng hoà thể lực trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã hội quốc gia, kết tinh truyền thống kinh nghiệm lao động sáng tạo dân tộc lịch sử vận dụng để sản xuất cải vật chất tinh thần phục vụ cho nhu cầu tương lai đất nước Trong thời đại ngày nay, người coi '' tài nguyên đặc biệt '', nguồn lực phát triển kinh tế Bởi việc phát triển người, phát triển Nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm hệ thống phát triển nguồn lực Chăm lo đầy đủ đến người yếu tố bảo đảm chắn cho phồn vinh, thịnh vượng quốc gia Đầu tư cho người đầu tư có tinh chiến lược , sở chắn cho phát triển bền vững Cho đến nay, xuất phát từ cách tiếp cận khác nhau, nên có nhiều cách hiểu khác bàn phát triển nguồn nhân lực Theo quan niệm Liên hiệp quốc, phát triển nguồn nhân lực bao gồm giáo dục, đào tạo sử dụng tiềm người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng sống nguồn nhân lực Có quan điểm cho rằng: Phát triển nguồn nhân lực: gia tăng giá trị cho người, giá trị vật chất tinh thần, trí tuệ lẫn tâm hồn kỹ nghề nghiệp, làm cho người trở thành người lao động có lực phẩm chất mới, cao hơn, đáp ứng yêu cầu to lớn ngày tăng phát triển kinh tế - xã hội Một số tác giả khác lại quan niệm: Phát triển trình nâng cao lực người mặt: Thể lực, trí lực, tâm lực, đồng thời phân bổ, sử dụng, khai thác phát huy hiệu nguồn nhân lực thông qua hệ thống phân công lao động giải việc làm để phát triển kinh tế- xã hội Từ luận điểm trình bày trên, phát triển nguồn nhân lực quốc gia: biến đổi số lượng chất lượng nguồn nhân lực mặt thể lực, trí lực, kỹ năng, kiến thức tinh thần với trình tạo biến đổi tiến cấu nguồn nhân lực Nói cách khái quát nhất, phát triển nguồn nhân lực trình tạo lập sử dụng lực toàn diện người tiến kinh tế- xã hội hoàn thiện thân người Như vậy, phát triển nguồn nhân lực với nội hàm thực chất đề cập đến vấn đề chất lượng nguồn nhân lực khía cạnh xã hội nguồn nhân lực quốc gia Nguồn nhân lực chất lượng cao khái niệm để người, người lao động cụ thể có trình độ lành nghề ( chuyên môn, kỹ thuật) ứng với ngành nghề cụ thể theo tiêu thức phân loại lao động chuyên môn, kỹ thuật định (Đại học, đại học, cao đẳng, lao động kỹ thuật lành nghề Giữa chất lượng NNL NNL CLC có mối quan hệ chặt chẽ với mối quan hệ chung riêng Nói đến chất lượng NNL muốn nói đến tổng thể NNL quốc gia, NNL CLC phận cấu thành đặc biệt quan trọng, nhóm tinh tuý nhất, có chất lượng Bởi vậy, bàn NNL CLC không đặt tổng thể vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nói chung đất nước Nguồn nhân lực chất lượng cao NNL phải đáp ứng yêu cầu thị trường ( yêu cầu doanh nghiệp nước), là: có kiến thức: chuyên môn, kinh tế, tin học; có kỹ năng: kỹ thuật, tìm tự tạo việc làm, làm việc an toàn, làm việc hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc Như vậy, NNL CLC cao phải người phát triển trí lực thể lực, khả lao động, tính tích cực trị- xã hội, đạo đức, tình cảm sáng Nguồn nhân lực chất lượng cao không cần đông số lượng, phải vào thực chất Trong giới đại, chuyển dần sang kinh tế chủ yếu dựa tri thức xu toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, NNL đặc biệt NNL CLC ngày thể vai trò định Các lý thuyết tăng trưởng gần rằng, kinh tế muốn tăng trưởng nhanh mức cao phải dựa ba trụ cột bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng sở đại nâng cao chất lượng NNL Trong động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững người, đặc biệt NNL CLC, tức người đầu tư phát triển, có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, lực sáng tạo nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn người, vốn nhân lực” Bởi bối cảnh giới có nhiều biến động cạnh tranh liệt, phần thắng thuộc quốc gia có NNL CLC, có môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư, có môi trường trị - xã hội ổn định Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển kinh tế- xã hội ta Mối quan hệ nguồn lao động với phát triển kinh tế nguồn lao động luôn đóng vai trò định hoạt động kinh tế nguồn lực để phát triển kinh tế Theo nhà kinh tế người Anh , William Petty cho lao động cha, đất đai mẹ cải vật chất; C.Mác cho người yếu tố số LSX Trong truyền thống VN xác định ''Hiền tài nguyên khí quốc gia " Nhà tương lai Mỹ Avill Toffer nhấn mạnh vai trò lao động tri thức, theo ông ta "Tiền bạc tiêu hết, quyền lực mất; Chỉ có trí tuệ người sử dụng không mà lớn lên" (Power Shift-Thăng trầm quyền lực- Avill Toffer) Thứ là, nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn lực định trình tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội Nguồn nhân lực, nguồn lao động nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác Giữa nguồn lực người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất kỹ thuật, khoa học công nghệ… có mối quan hệ nhân với nhau, NNL xem lực nội sinh chi phối trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia So với nguồn lực khác, NNL với yếu tố hàng đầu trí tuệ, chất xám có ưu bật chỗ không bị cạn kiệt biết bồi dưỡng, khai thác sử dụng hợp lý, nguồn lực khác dù nhiều đến đâu yếu tố có hạn phát huy tác dụng kết hợp với NNL cách có hiệu Vì vậy, người với tư cách NNL, chủ thể sáng tạo, yếu tố thân trình sản xuất, trung tâm nội lực, nguồn lực định trình phát triển kinh tế - xã hội Ngày quốc gia không giàu tài nguyên, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi kinh tế tăng trưởng nhanh phát triển bền vững hội đủ bốn điều kiện : + Một là, quốc gia biết đề đường lối kinh tế đắn + Hai là, quốc gia biết tổ chức thực thắng lợi đường lối + Ba là, quốc gia có đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao đông đảo + Bốn là, quốc gia có nhà doanh nghiệp tài ba Thứ hai là, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định thành công nghiệp CNH, HĐH; trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công phổ biến sang sử dụng cách phổ biến sức lao động đào tạo với công nghệ tiên tiến, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại nhằm tạo suất lao động xã hội cao Đối với nước ta trình tất yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Khi đất nước ta bước vào giai đoạn CNH, HĐH rút ngắn, tiếp cận kinh tế tri thức điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, yêu cầu nâng cao chất lượng NNL, trí lực có ý nghĩa định tới thành công nghiệp CNH, HĐH đất nước phát triển bền vững Đảng ta xác định phải lấy việc phát huy chất lượng nguồn nhân lực làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Thứ ba là, nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy nhanh nghiệp CNH, HĐH đất nước nhằm phát triển bền vững Thứ tư là, nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế, nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khu vực công Trong năm qua, Việt Nam cố gắng thu hút đội ngũ lao động chất lượng cao vào phục vụ cho khu vực công chế độ ưu đãi tuyển dụng, đề bạt, lương bổng Tuy nhiên, thực tế cho thấy lao động khu vực công Việt Nam nhiều tồn tại, viết nghiên cứu kinh nghiệm thu hút sử dụng lao động khu vực công nhiều nước giới từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam 3.1 Tình hình nguồn nhân lực khu vực công Số lao động làm việc khu vực công tăng qua năm với tỷ lệ trung bình 3%/năm suốt giai đoạn từ năm 2000 đến 2012 Theo số liệu điều tra năm 2012, tổng số công chức bộ, ngành Trung ương (trừ Bộ Công an Quốc phòng) 110.748 người, công chức lãnh đạo quản lý chiếm 29,27%, giới tính nữ chiếm gần 40% tổng số công chức Trung ương Tổng số công chức 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh huyện) 162.789 người, công chức lãnh đạo quản lý chiếm gần 41%, giới tính nữ chiếm gần 34% tổng số công chức cấp tỉnh huyện Xét mặt chất lượng, thấy tỷ trọng số lao động có trình độ đại học trở lên chiếm cao (trên 60%), Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua dạy nghề hay trung cấp cao (khoảng 20%) Đây số đáng khích lệ theo báo cáo dân số việc làm Việt Nam năm 2012 số lao động qua đào tạo Việt Nam lên tới 60% số lao động có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 6% tổng số lao động Điều chứng tỏ trình độ chuyên môn nguồn lao động làm việc khu vực công cao Việt Nam thời kỳ đỉnh cao dân số vàng, đặc biệt tỷ lệ số lao động độ tuổi từ 30-50 cao Đây sở tốt để tuyển chọn cá nhân xuất sắc, đủ lực trình độ cần thiết để phục vụ khu vực công Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập người lao động khu vực công theo khảo sát Tổng cục Thống kê thấp khu vực kinh tế (chỉ xấp xỉ 14% so với 22% khu vực kinh tế tư nhân 33% khu vực FDI) Đây thách thức lớn việc thu hút lao động, đặc biệt lao động chất lượng cao 3.2 Kinh nghiệm số quốc gia giới Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế giới, gánh nặng khu vực công ngày nhiều Hiện Anh sử dụng sách trả lương liên quan đến hiệu suất làm việc, đó, kinh nghiệm làm việc có liên quan, trình độ, nội dung công việc, hiệu suất làm việc thâm niên xét đến tính lương Từ đó, nâng cao hài lòng đội ngũ cán công chức chế độ lương, thưởng gắn bó công việc… Hàn Quốc số quốc gia báo cáo thay đổi tỷ lệ việc làm khu vực công Khác với Anh, Hàn Quốc có sách tuyển dụng bao gồm: Quy trình tuyển dụng thực công khai, cạnh tranh công kiểm soát đơn vị quản lý nhân trung ương (Bộ Hành công An ninh) thông qua tổ chức thi tuyển tập trung, hệ thống tuyển dụng dựa đặc điểm nghề nghiệp quản lý đơn vị quản lý nhân trung ương quan liên quan khác Không có đàm phán dù với tập thể hay cá nhân có liên quan đến tiền lương thưởng Hàn Quốc, tiền công thiết lập phủ Mức lương tiền thưởng xem xét hàng năm dựa mức sống, lạm phát mức lương trung bình khu vực tư nhân, thâm niên coi yếu tố quan trọng định đến mức lương, thưởng Còn Mỹ, đối mặt với vấn đề cắt giảm ngân sách toàn Liên bang, Mỹ thực loạt biện pháp cải cách hành nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách thông qua hình thức cắt giảm nhân Chính sách tuyển dụng Mỹ không nghiêng việc xem xét đặc điểm công việc hay vị trí mà thực thông qua xét duyệt hồ sơ vấn trực tiếp Tương tự Anh, Mỹ sử dụng sách trả lương theo hiệu suất làm việc phương pháp thực thông qua đánh giá quản lý trực tiếp báo cáo hàng năm sản phẩm đầu ra, lực kỹ giao tiếp Một điều đặc biệt Mỹ nhân viên công vụ đào tạo tham gia ứng tuyển vào vị trí khu vực công Chính sách đào tạo tạo nên hấp dẫn người lao động nhằm thu hút nhân tài cho khu vực công 3.3 Giải pháp cho Việt Nam Điều mà dễ dàng nhận thấy khu vực công Việt Nam “chảy máu chất xám” có khác biệt lớn điều kiện làm việc, sách tuyển dụng chế độ đãi ngộ khu vực tư nhân khu vực công Để nâng cao hiệu thu hút quản lý nguồn nhân lực cho khu vực công, nhóm tác giả đề xuất số giải pháp sau: Về sách tuyển dụng: Cần công khai nhu cầu tuyển dụng, mô tả rõ vị trí công việc yêu cầu có liên quan ứng viên Ngoài việc tổ chức thi tuyển có tính cộng điểm với đối tượng ưu tiên theo chế độ, cần trọng ưu tiên người đào tạo tốt nghiệp loại giỏi Hình thức xét tuyển nên xem xét Nhất với trường hợp cá nhân xuất sắc phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc Tuy nhiên, ứng viên cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng có mong muốn cống hiến thực Đặc biệt, cần xây dựng chế thi tuyển vừa đảm bảo tính mở, công cho tất người vừa đảm bảo tìm kiếm người phù hợp với yêu cầu công việc thông qua thi tuyển chất lượng có liên quan tới công việc cần tuyển chọn Về sách tiền lương: Để khuyến khích người làm việc thật có suất, chất lượng hiệu tiền lương tối thiểu phải tương ứng số giá sinh hoạt thời kỳ phải tính đến phù hợp với ngành, nghề, đặc thù riêng khu vực Bên cạnh đó, phải thay đổi kết cấu tiền lương công chức, đó, phần lương “mềm” thưởng theo suất, hiệu công việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chi trả từ nguồn kinh phí tăng lương Chính phủ phân bổ cho đơn vị Giải pháp tạo động lực làm việc cho người giỏi người để đạt mức lương cao mà góp phần quan trọng giải khó khăn eo hẹp tài việc tạo nguồn để tăng lương thích đáng cho cán bộ, công chức để điều chỉnh lương linh hoạt theo biến động thị trường Cải cách tiền lương cần làm rõ mối quan hệ sách tiền lương với sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục Về sách đào tạo phát triển: Định kì tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để trau dồi kĩ công việc cán Các lớp bồi dưỡng cần có tham gia tất thành viên khu vực công để cá nhân ý thức việc học tập, rèn luyện việc làm thường xuyên Với cán tuyển dụng cần có sách đề cử hay tạo điều kiện để họ đào tạo sở giáo dục nước Đồng thời, tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, quy định rõ công việc, nhiệm vụ người, tránh phân công công việc chồng chéo có sách nhằm khuyến khích cá nhân có suất thành tích làm việc xuất sắc Vận dụng vào thực tiễn đơn vị Mô hình quản lý nhân theo chức nghiệp, việc làm đề xuất công tác quản lý nhân đơn vị Xác định vị trí việc làm cho công chức, viên chức công việc cấp bách cải cách hành chính, giúp cho máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu giảm lãng phí quan có người làm không hết việc, có người việc để làm Hiện hệ thống công vụ, công chức bố trí làm việc theo mô hình chức nghiệp việc làm Mô hình chức nghiệp thực chất mô hình bố trí công chức theo bậc thang khác Mô hình công chức giai đoạn, thời điểm định đường chức nghiệp nấc thang định Và họ lên nấc thang Muốn chuyển thang sang thang khác cần có điều kiện, thường phải thông qua thi tuyển Mô hình việc làm thường có xu hướng ngược lại Không theo nấc thang mà theo vị trí công việc Nền công vụ chia thành nhiều công việc khác Mỗi công vụ đòi hỏi kiến thức định chế độ cụ thể Khi cần người vào vị trí định, thông qua thi tuyển Và công chức di chuyển từ vị trí khác theo quy định pháp luật Vì vậy, đổi phương thức quản lý công chức, viên chức quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập nhiệm vụ Đảng Nhà nước quan tâm nhằm phát triển hoàn thiện công vụ nước ta Chính vậy, nội dung Nghị Hội nghị Trung ương 5, khóa X “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước” nội dung quan tâm là: Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức: “Xác định rõ vị trí, cấu tiêu chuẩn chức danh công chức quan Nhà nước để làm tuyển dụng bố trí sử dụng cán bộ, công chức”; Về đổi công tác quản lý biên chế: Đối với quan nhà nước: Trên sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí làm việc cấu công chức, quan nhà nước rà soát lại đội ngũ công chức, tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp; Đối với đơn vị nghiệp dịch vụ công: Căn vào nhu cầu hoạt động thực tế để xác định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp dịch vụ công Việc xác định vị trí việc làm vấn đề khó để góp phần đổi khắc phục bất cập chế quản lý công chức, viên chức sách thu hút nhân tài Ngoài ra, xác định vị trí việc làm để đánh giá cán bộ, công chức, phục vụ công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thực tốt việc xác định ví trí việc làm khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức thừa người không làm việc thiếu người làm việc, đồng thời khắc phục tình trạng “sống lâu nên lão làng” Khi xác vị trí làm việc kèm theo mô tả công việc, đáp ứng công việc bố trí vào Hiện chưa hoàn toàn bố trí người ngồi vào vị trí công việc mà theo tiêu chuẩn chức thôi, yêu cầu lực vị trí công việc chưa làm chưa xây dựng tiêu chuẩn lực cho vị trí công việc Vị trí việc làm xét khía cạnh nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức (CBCC) quy định điều Luật Cán bộ, công chức: “Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc tiêu biên chế” Vị trí việc làm xét nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định khoản Điều 38 Luật cán bộ, công chức: “Tuyển chọn người đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm” Vị trí việc làm thể chế hóa thành quy phạm pháp luật hành quy định khoản Điều Luật Cán bộ, công chức: Công việc gắn với chức danh, chức vụ, cấu ngạch công chức để xác định biên chế bố trí công việc quan, tổ chức, đơn vị gọi vị trí việc làm Muốn xác định vị trí việc làm cách khoa học có tính khả thi cao nhà quản lý nhân câu hỏi thường trực là: Làm để phân tích công việc cách tốt nhất? Làm để mô tả công việc đưa tiêu chuẩn công việc tương ứng Phân tích công việc trính mô tả đưa tiêu chuẩn công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn thực công việc gắn với lực thực thi người bao gồm: Kiến thức, thái độ kỹ người phù hợp với đòi hỏi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức giao Phân tích công việc bao gồm nội dung: Mô tả công việc xây dựng tiêu chuẩn công việc cho loại công chức, viên chức Ngoài theo Điều luật viên chức quy định vị trí việc làm sau: - Vị trí việc làm công việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập - Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Điều 20, 21 qui định tuyển dụng nguyên tắc tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức phải vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quỹ tiền lương đơn vị nghiệp công lập Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật Bảo đảm tính cạnh tranh Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số Thời gian qua xxx vào văn luật Cán bộ, công chức luật viên chức để thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí việc làm đạt theo yêu cầu đặt XXX tuyển dụng số sinh viên trường đạt loại giỏi làm công tác giảng dạy, dưa đào tạo nghiên cứu sinh cao học Sắp xếp lại phòng khoa, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm Qui hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trường, xây dựng qui chế làm việc xây dựng đề án đưa giáo viên trẻ sở thực tế Tổ chức cho viên chức thao giảng cấp khoa, trường hàng năm, xây dựng chất lượng mục tiêu đào tạo đưa công chức, viên chức thi lên nghạch Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức phục vụ cho cải cách hành chính, từ để nâng cao trình thực thi công vụ thông qua: kết quả, phương thức, cách thức giải công việc công dân, tổ chức từ phía cán công chức nâng cao mối quan hệ nhà nước với công dân hình ảnh cán công chức, viên chức Vì trường xây dựng chương trình đào tạo theo chức danh cho cán chủ chốt tỉnh nhà thời gian ngày với chuyên để lựa chọn cho phù hợp với chức danh Ngoài cán công chức trường thực quản lý theo tiêu chuẩn ISO, cán công chức, viên chức xây dựng mô tả công việc, liệt kê chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, điều kiện, yêu cầu kiểm tra giám sát tiêu chuẩn cần đạt thực công việc việc xây dựng tiêu chuẩn công việc liệt kê yêu cầu lực cá nhân người (tri thức, thái độ kỹ cần thiết) phù hợp cho loại công việc Tuy vậy, trình xác định vi trí việc làm số hạn chế như: việc đánh giá, xếp loại cảm tính; có hụt hẫng đội ngũ giảng viên kế thừa ( bốn mươi đến năm mươi tuổi ); việc nâng ngạch cho giảng viên chưa kịp thời; đội ngũ giảng viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều; việc bố trí người theo vị trí việc làm thường theo tiêu chí chức mà chưa theo tiêu chí lực Nhằm thực tốt mô hình quản lý nhân theo chức nghiệp việc làm thân có số đề xuất sau Xác định vị trí việc làm nước ta nói chung XXX công việc mới, khó khăn phức tạp Vì để công việc có hiệu phải ý, xuất phát từ chức nhiệm vụ quan để thống kê lĩnh vực hoạt động đội ngũ công chức, viên chức đảm nhiệm Hay để xác định vị trí việc làm phải tiến hành phân tích tổ chức Ngoài ra, phải dựa sở kết hợp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức với số người cần thiết để thực chức hoàn thành công việc tổ chức Thực chất xác định vị trí việc làm trả lời câu hỏi quan, tổ chức có chỗ làm việc để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Tóm lại, xác định vị trí việc làm cho công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho cán công chức, viên chức phát huy lực hiệu quả, tránh lãng phí biên chế, xóa bỏ tình trạng người làm không hết việc, người việc để làm, hiệu công việc chưa nâng cao tương ứng với biên chế Từ nhằm góp phần xây dựng hành minh bạch có hiệu lực hiệu quả./ ... vực quốc tế, nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khu vực công Trong năm qua, Việt Nam cố gắng... quản lý công chức, viên chức quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập nhiệm vụ Đảng Nhà nước quan tâm nhằm phát triển hoàn thiện công vụ nước ta Chính vậy, nội dung Nghị Hội nghị Trung ương 5, khóa... Shift-Thăng trầm quyền lực- Avill Toffer) Thứ là, nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn lực định trình tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội Nguồn nhân lực, nguồn lao động nhân tố định việc khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu chuyên đề quản lý nhà nước chuyên viên chính Nguồn nhân lực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam, Tài liệu chuyên đề quản lý nhà nước chuyên viên chính Nguồn nhân lực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam, Tài liệu chuyên đề quản lý nhà nước chuyên viên chính Nguồn nhân lực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn