BÀI 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

30 114 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 23:18

TRƯỜNG BIÊN SOẠN: THPT KIM XUYÊN Tên: Trương Thu Hương SĐT: 0987320718 Tên: Nguyễn Thị Thu Thủy SĐT: 0989317233 TRƯỜNG PHẢN BIỆN: THPT KIM BÌNH Tên: Nguyễn Thị May SĐT: 01636251507 Tên: Nguyễn Thị Minh SĐT: 0967425828 BÀI 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI A Mục tiêu học Về kiến thức: - Củng cố kiến thức học cách hệ thống - Hệ thống, khái quát vấn đề, kiện lịch sử giới từ cách mạng tư sản bùng nổ (thế kỉ XVII đến hết Chiến tranh giới thứ nhất) - Nhớ rõ nội dung lịch sử giới cận đại - Hiểu mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ học tập môn chủ yếu hệ thống hóa kiến thức, phân tích kiện khái quát rút kết luận, lập bảng thống kê - Biết phân tích, đánh giá vấn đề, kiện lịch sử có tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển lịch sử nhân loại Về thái độ: - Củng cố tư tưởng giáo dục học trước - Biết nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề, kiện lịch sử B Kiến thức Những kiến thức - Kiến thức với số kiện chủ yếu, ví dụ: kiến thức cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XVIII phát triển lên cách mạng thể vai trò quần chúng nhân dân ý nghĩa cách mạng - Kiến thức số vấn đề lịch sử cách mạng tư sản, phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc Ví dụ: cách mạng tư sản kỉ XVI – XIX nguyên nhân bùng nổ, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử, hạn chế Nhận thức vấn đề chủ yếu - Thứ nhất, chất cách mạng tư sản: + Dù hình thức, diễn biến kết đạt khác song có nguyên nhân sâu xa giống nhau, nhằm mục tiêu chung (giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất – TBCN) + Thắng lợi CMTS mức độ khác tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển - Thứ hai, phát triển chủ nghĩa tư cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX: CNTB từ giai đoạn tự cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền, tức CNĐQ + Chủ nghĩa đế quốc có đặc trưng riêng song chất CNTB không thay đổi mà làm cho mâu thuẫn vốn có mâu thuẫn nảy sinh thêm trầm trọng - Thứ ba, mâu thuẫn giai cấp vô sản tư sản, hai giai cấp xã hội tư ngày sâu sắc, dẫn đến đấu tranh vô sản chống lại tư sản ngày mạnh mẽ + Phong trào đấu tranh phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” sở cho đời học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác Ăng ghen người sáng lập + Chủ nghĩa Mác đưa phong trào đấu tranh công nhân bước đến thắng lợi, dù phải trải qua bước thăng trầm, thất bại - Thứ tư, phát triển chủ nghĩa tư gắn liền với việc xâm chiếm thuộc địa Mâu thuẫn nước vấn đề thuộc địa làm chiến tranh giới thứ bùng nổ + Ngay từ đầu, nhân dân nước bị xâm lược đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc sau chống lực phong kiến tay sai Bài tập thực hành Trong trình học tập, ôn tập, cần làm tập trắc nghiệm khách quan, tự luận, tập thực hành nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức C Luyện tập Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản từ TKVII - XVIII Phong trào giải phóng dân tộc nước châu Á? Những đóng góp Mác, Ăng-ghen Lê-nin phong trào công nhân quốc tế? Phong trào công nhân thời kỳ có đặc điểm gì? D Các câu hỏi trác nghiệm khách quan theo chủ đề *Câu Sự kiện sau mở đầu cho thời kì lịch sử giới cận đại? A Cách mạng tư sản Hà Lan 1566 B Cách mạng tư sản Anh 1640 C Cách mạng tư sản Pháp 1789 D Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ 1776 *Câu Sự kiện sau không thuộc nội dung thời kì thứ lịch sử giới cận đại? A Cách mạng tư sản Anh 1640 B Cách mạng tư sản Pháp 1789 C Cải cách nông nô Nga D Sự thành lập Công xã Pari * Câu Sự kiện sau mở đầu thời kì thứ hai lịch sử giới cận đại? A Cuộc thống Đức, Ý B Sự thành lập Công xã Pari C Minh Trị Duy Tân D Nội chiến Mĩ *Câu Sự kiện mở đầu cách mạng tư sản Pháp A vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp B đẳng cấp tứ ba tuyên bố quốc hội C vua quý tộc tập trung đại bác ngục Baxti D quần chúng nhân dân công ngục Baxti giành thắng lợi **Câu Cuộc cách mạng tư sản diễn hình thức chiến tranh giành độc lập? A Cách mạng Anh kỉ XVII C Cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII B Cách mạng Nga (1860- 1861) D Cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII **Câu Cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII diễn hình thức ? A Nội chiến B Thống đất nước C Chiến tranh giành độc lập D Chiến tranh cách mạng bảo vệ tổ quốc **Câu Cuộc cách mạng tư sản có liên minh lãnh đạo tư sản với quý tộc A cách mạng Anh kỉ XVII B cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII C cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII D cách mạng Nga (1860- 1861) **Câu Lãnh đạo cách mạng Anh kỉ XVII A liên minh lãnh đạo tư sản với quý tộc B liên minh lãnh đạo tư sản với địa chủ phong kiến D liên minh lãnh đạo quý tộc với địa chủ phong kiến D liên minh lãnh đạo quý tộc với công nhân **Câu Cuộc cách mạng tư sản diễn hình thức thống đất nước? A Cách mạng Đức, Italia cuối kỉ XIX C Cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII B Cách mạng Anh kỉ XVII D Cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII **Câu 10 Cách mạng Đức, Italia cuối kỉ XIX diến hình thức ? A Nội chiến B Thống đất nước C Chiến tranh giành độc lập D Chiến tranh cách mạng bảo vệ tổ quốc ***Câu 11 Nét bật tình hình xã hội nước Pháp trước cách mạng tư sản A Xã hội phân chia nhiều giai cấp C Xã hội phân chia nhiều tầng lớp B Xã hội phân chia ba đẳng cấp D Xã hội không phân chia đẳng cấp ***Câu 12 Xã hội phân chia ba đẳng cấp nét bật tình hình xã hội nước trước cách mạng tư sản thời cận đại? A Anh B Mĩ C Pháp D Đức ***Câu 13 Lý nguyên nhân dẫn đến bùng nổ Cách mạng tư sản Anh? A Sự xuất giai cấp tư sản quý tộc B Quần chúng nhân dân căm ghét chế độ phong kiến C Quý tộc phong kiến giữ vai trò lãnh đạo cách mạng tư sản D Kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mâu thuẫn với quan hệ sản xuất phong kiến **Câu 14 Ngày 4/7/1776, Bắc Mĩ diễn kiện trị quan trọng nào? A Công bố tuyên ngôn độc lập B Ban hành HIến pháp C Kí hòa ước Vécxai Anh Mĩ D Chiến tranh bùng nổ Anh Mĩ **Câu 15 Giai cấp tư sản có vai trò cách mạng tư sản? A Lãnh đạo B Cố vấn C Lực lượng chiến đấu D Lực lượng dự phòng *Câu 16 Cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XVIII bùng nổ năm A 1777 B 1789 C 1792 D 1794 ****Câu 17 Giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa mục tiêu cách mạng nào? A Cách mạng tư sản B Cách mạng công nghệ C Cách mạng vô sản D Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ****Câu 18 Cuộc cách mạng đánh giá " Đại cách mạng" A Cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII C Cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII B Cách mạng Nga (1860- 1861) D Cách mạng Anh kỉ XVII **Câu 19 Cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII đánh giá A cách mạng vô sản B cách mạng tư sản chưa triệt để C cách mạng Xã hội chủ nghĩa D cách mạng tư sản triệt để thời cận đại ***Câu 20 Đặc điểm bật phát triển kinh tế Anh thời Cận đại? A Buôn bán nô lệ tăng mạnh B Sự xâm nhậm chủ nghĩa tư vào công nghiệp C Sự xâm nhậm chủ nghĩa tư vào nông nghiệp D Sự phát triển ngoại thương vùng thuộc địa ****Câu 21 Trước cách mạng tư sản bùng nổ, nước thời cận đại tồn mâu thuẫn gay gắt xã hội? B Tư sản với vô sản B Nông dân với địa chủ C Nông dân với công nhân D Giai cấp tư sản với chế độ phong kiến **Câu 22 Giai cấp tư sản Trung Quốc đời lớn mạnh lên vào thời gian nào? A Cuối kỉ XVIII lớn mạnh vào cuối kỉ XIX B Cuối kỉ XIX lớn mạnh vào đầu kỉ XX C Cuối kỉ XIX lớn mạnh vào cuối kỉ XX D Đầu kỉ XVIII lớn mạnh vào cuối kỉ XIX **Câu 23 Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh thức công nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ A thông qua tuyên ngôn độc lập ngày –7 -1776 B chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777 C kí kết hoà ước Véc-xai Pháp tháng – 1873 D Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787 **Câu 24 Trong thời kỳ cận đại, cách mạng tư sản xem triệt để A cách mạng tư sản Hà Lan B cách mạng tư sản Anh C cách mạng tư sản Băc Mĩ D cách mạng tư sản Pháp **Câu 25 Cuộc Cách mạng tư sản nổ giới A cách mạng tư sản Hà Lan B cách mạng tư sản Anh C cách mạng tư sản Pháp D cách mạng tư sản Đức ***Câu 26 Mâu thuẫn gay gắt xã hội Anh trước cách mạng tư sản A mâu thuẫn nông dân với địa chủ B mâu thuẫn quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ C mâu thuẫn nông dân với quý tộc D mâu thuẫn quý tộc địa chủ với tư sản **Câu 27 Ý nội dung thời kì lịch sử giới cận đại? A Sự đời nước xã hội chủ nghĩa B Sự thắng lợi phát triển chủ nghĩa tư C Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế D Sự xâm lược chủ nghĩa tư phong trào đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân **Câu 28 Mâu thuẫn không xuất thời kì lịch sử giới cận đại? A Mâu thuẫn tư sản vô sản B Mâu thuẫn đế quốc đế quốc C Mâu thuẫn đế quốc thuộc địa D Mâu thuẫn hệ thống xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa **Câu 29 Mâu thuẫn xã hội tư chủ nghĩa gì? A Mâu thuẫn tư sản vô sản B Mâu thuẫn đế quốc đế quốc C Mâu thuẫn đế quốc thuộc địa D Mâu thuẫn hệ thống xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa **Câu 30 Đặc điểm bật cách mạng tư sản Anh thời cận đại A Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến B Vua Sáclơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa C Cách mạng trải qua nhiều giai đọan phát triển thăng trầm D Lãnh đạo cách mạng liên minh tư sản với quý tộc nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xóa bỏ *Câu 31 Cuộc cách mạng tư sản thời cận đại diễn hình thức nội chiến? A Cách mạng Đức, Italia cuối kỉ XIX B Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ C Cách mạng Anh kỉ XVII D Cách mạng tư sản Nhật năm 1868 **Câu 32 Lực lượng tham gia đông đảo cách mạng tư sản thời cận đại A nông dân B địa chủ C tư sản D công nhân **Câu 33 Cách mạng Mĩ cuối kỉ XVIII thắng lợi buộc nước phải thừa nhận độc lập A Đức B Hà Lan C Nga D Anh **Câu 34 Giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa mục tiêu cách mạng nào? A Cách mạng tư sản B Cách mạng công nghệ C Cách mạng vô sản D Cách mạng xã hội chủ nghĩa **Câu 35 Cách mạng tư sản Pháp đạt tới đỉnh cao cầm quyền A chế độ phong kiến đứng đầu vua Lui XVI B phái Girôngđanh C ủy ban đốc D quyền Giacôbanh đứng đầu Luật sư Rô-be-spie ***Câu 36 Giai cấp đóng vai trò định trình phát triển kết cách mạng đồng thời động lực bước đưa cách mạng tư sản đạt tới đỉnh cao A Địa chủ B nông dân C công nhân D tư sản *Câu 37 Hình thức đấu tranh cách mạng tư sản Anh A nội chiến B cải cách C chiến tranh giải phóng dân tộc D chiến tranh giải phóng dân tộc cách mạng tư sản **Câu 38 Mục tiêu chung cách mạng tư sản A lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho nhân dân lao động B công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản C đánh đổ giai cấp đại chủ phong kiến, thiết lập quyền tư sản nông dân D giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa **Câu 39 Giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa mục tiêu cách mạng gì? A Cách mạng tư sản B Cách mạng văn hóa C Cách mạng công nghiệp D Cách mạng xã hội chủ nghĩa **Câu 40 Hình thức quyền Pháp quy định Hiến pháp (1791) A Nền quân chủ lập hiến B Nền cộng hòa C Nền chuyên dân chủ Giacôbanh D Nền quân chủ chuyên chế **Câu 41 Học thuyết Tam dân Trung Quốc có nội dung A “Tự dân chủ, cơm áo, hòa bình” B “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ vua, thiết lập dân quyền” C “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” D “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự ” **Câu 42 Ý nghĩa lịch sử cách mạng Tân Hợi (1911) A lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập triều đị phong kiến tiến B lật đổ thống trị giai cấp phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền C giải vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển mạnh mẽ Trung Quốc D lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển có ảnh hưởng định đấu tranh giải phóng dân tộc số nước châu Á ***Câu 43 Điểm giống cách mạng Anh cách mạng Pháp A quý tộc lãnh đạo B xã hội phân chia thành đẳng cấp C có xâm nhập kinh tế tư chủ nghĩa vào nông nghiệp D lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển **Câu 44 Cuộc cách mạng coi cách mạng điển hình, triệt để nhất? A Cách mạng tư sản Hà Lan B Cách mạng tư sản Băc Mĩ **Câu 68 “Sống lao động chết chiến đấu” hiệu xuất A khởi nghĩa Liông Pháp B phong trào Hiến chương Anh C khởi nghĩa Sơlêdin Đức D phong trào đập phá máy móc *Câu 69 Những đại biểu xuất sắc chủ nghĩa xã hội không tưởng A Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen B Mông-tex-ki-ơ, Rút-xô, Vôn-te C Các Mác, Ăngghen D Phoi-ơ-bách, Aiston ***Câu 70 Ý không nằm nội dung học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng? A Phê phán xã hội tư B Dự đoán xã hội tương lai C Khẳng định sứ mệnh giai cấp vô sản D Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản ***Câu 71 Chính đảng độc lập giai cấp vô sản quốc tế A Hội liên hiệp lao động quốc tế B Đồng minh người nghĩa C Đồng minh người cộng sản D Đồng minh người bình đẳng ***Câu 72 Giai cấp vô sản giới xuất thân chủ yếu từ: A Nông dân bị bần hóa B Nông dân nghèo không trả nợ C Nô lệ bị bắt chiến tranh buôn bán D Nông dân ruộng làm thuê, thợ thủ công phá sản ***Câu 73 C Mác khẳng định vai trò sứ mệnh giai cấp vô sản là: A Giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề B Giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư C Giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để D Giai cấp đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bóc lột **Câu 74 Hệ xã hội cách mạng công nghiệp nước châu Âu từ cuối kỉ XVIII đến kỉ XIX gì? A Làm thay đổi mặt nước tư châu Âu B Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp C Thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ nông nghiệp giao thông D Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố ***Câu 75 Vai trò to lớn Quốc tế thứ phong trào công nhân là: A đòi thủ tiêu chế độ tư chủ nghĩa B lên án chiến tranh thuộc địa C thúc đẩy phong trào công nhân phát triển D đấu tranh chống trào lưu tư tưởng trái với lập trường giai cấp công nhân ***Câu 76 Nguyên nhân sâu xa dẫn đến xuất chủ nghĩa xã hội không tưởng gì? A Chủ nghĩa tư lộ hạn chế B Giai cấp tư sản lúc thống trị toàn giới C Mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp công nhân ngày gay gắt D Giai cấp công nhân bước lên vũ đài trị lực lượng trị độc lập ***Câu 77 Mác đánh giá vai trò sứ mệnh giai cấp vô sản nào? A Giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề B Giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư C Giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để D Giai cấp có vai trò sứ mệnh vai trò giải phóng loài người khỏi áp bóc lột ***Câu 78 Lênin nhận xét: “Mác linh hồn Quốc tế thứ nhất” Trong ý đây, ý không đúng? A Người sáng lập Quốc tế thứ B Có nhiều cải cách quốc tế thứ C Đấu tranh chống lại khuynh hướng sai lầm quốc tế D Xác định đường lối đấu tranh đắn, có ảnh hưởng phong công nhân ***Câu 79 Hạn chế lớn nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng A chưa đánh giá vai trò giai cấp công nhân B chưa nhận thức chất bóc lột chủ nghĩa tư C chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vô sản mà đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản D chưa xác định phương pháp đấu tranh xác định vai trò giai cấp công nhân ***Câu 80 Đứng truớc chủ nghĩa tư chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi thống nhất, bạn nhớ lời kêu gọi Các Mác: “Vô sản tất nước đoàn kết lại!” Hãy cho biết đoạn văn ai, viết tác phẩm nào? A Của Mác- Ănghen tuyên ngôn Đảng Cộng sản B Của Jepphexsơn tuyên ngôn độc lập nước Mĩ C Của Nguyễn Ái Quốc tuyên ngôn Hội liên hiệp thuộc địa D Của Lênin – sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa ****Câu 81 Điểm khác hành động giai cấp công nhân cuối kỉ XVIII đấu tranh nửa đầu kỉ XIX? A Đấu tranh mang tính quốc tế B Đấu tranh mang tính chất tự phát C Đấu tranh với đường lối trị rõ rệt D Đấu tranh với tư cách lực lượng xã hội độc lập ****Câu 82 Điểm khác học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã hội không tưởng A dự đoán thiên tài xã hội tương lai B bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản C khẳng định sứ mệnh giai cấp vô sản D tố cáo bóc lột giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ****Câu 83 Điểm giống chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã hội không tưởng? A Vạch đường giải phóng người lao động B Thấy chất chủ nghĩa tư quy luật phát triển chế độ C Thấy rõ vai trò lịch sử giai cấp vô sản, khả cách mạng giai cấp vô sản D Tố cáo bóc lột giai cấp tư sản với giai cấp vô sản, mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, áp bức, bóc lột, bất công ****Câu 84 Chọn phương án nội dung cột A với nội dung cột B để hoàn thành câu hoàn chỉnh, có nghĩa Tuyên ngôn Đảng cộng sản A B Sứ mệnh lịch sử a giai cấp công nhân phải thành lập giai cấp vô sản đảng mình, thiết lập chuyên vô sản đoàn kết lượng công nhân giới Muốn thực b dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội có thành công cách kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng vô sản mạng Mục đích c lãnh đạo đấu tranh chống thống trị người cộng áp bóc lột giai cấp tư sản, xây sản dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa mục tiêu cuối d xây dựng chủ nghĩa cộng sản toàn người giới cộng sản A 1-c, 2-a, 3-d, 4-b B 1-a, 2-b, 3-c, 4-d C 1-d, 2-c, 3-b, 4-a D 1-b, 2-a, 3-d, 4- c **Câu 85 30 năm cuối kỉ XIX, chủ nghĩa tư có bước phát triển nào? A Là giai đoạn phát triển đỉnh cao chủ nghĩa tư B Là giai đoạn phát triển cao thời kì chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước C Là giai đoạn phát triển cao thời kì chủ nghĩa tư tự cạnh tranh D Chủ nghĩa tư chuyển mạnh từ giai đoạn tự cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa *Câu 86 Mốc thời gian diễn cạnh tranh tự chủ nghĩa tư A Thế kỉ XVI – XVII B 1640 – 1870 C 1871 – 1918 D Cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX *Câu 87 Năm 1784, diễn kiện lịch sử A Giêm Oát phát minh máy nước B Xtiphenxơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa C nước Anh khánh thành đoạn đường sắt D cách mạng công nghiệp hoàn thành nước Anh **Câu 88 Hệ xã hội cách mạng công nghiệp nước châu Âu từ cuối kỉ XVIII đến kỉ XIX A Làm thay đổi mặt nước tư châu Âu B Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp C Thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ nông nghiệp giao thông D Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố *Câu 89 Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Đức là: A Chủ nghĩa đế quốc thực dân B Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi C Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến D Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt *Câu 90 Đặc điểm chủ đế quốc Mĩ là: A Đế quốc cho vay nặng lãi B Xuất nhiều mâu thuẫn nội C Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn đông dân D Sự hình thành Tờ-rớt khổng lồ với tập đoàn tài hùng mạnh ***Câu 91 Điều sau chủ nghĩa tư không thực chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? A Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa B Thông qua đạo luật ngày làm cho giai cấp công nhân C Tăng cường bóc lột giai cấp công nhân nhân dân lao động nước D Ra sức đàn áp phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động **Câu 92 Đến kỉ XIX nước Anh mệnh danh gì? A Công xưởng giới B Nước công nghiệp đại C Nước tiên phong công nghiệp D Nước có công nghiệp phát triển giới ***Câu 93 Nội dung cách mạng công nghiệp A nhập máy móc để phát triển kinh tế B thay sức lao động người máy móc C chuyển sản xuất từ nông nghiệp sang công nghiệp D chuyển sản xuất thủ công sang sản xuất đại **Câu 94 Cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi cấu xã hội nước Anh A địa chủ vô sản đời B giai cấp quý tộc phát triển C hình thành hai giai cấp tư sản vô sản D tư sản tiểu tư sản giữ vai trò sản xuất chủ yếu **Câu 95 Nội dung mâu thuẫn ngày gay gắt giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? A Mâu thuẫn thuộc địa với quốc B Sự tranh chấp nước đế quốc thuộc địa C Sự xâm luợc thuộc địa nước đề quốc D Sự hình thành tổ chức độc quyền với đời tầng lớp tư tài **Câu 96 Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn làm bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc là: A Mâu thuẫn đế quốc với đế quốc B Mâu thuẫn giai cấp thống trị bị trị C Mâu thuẫn đế quốc với nhân dân nước thuộc địa D Mâu thuẫn giai cấp tư sản với công nhân nhân dân lao động **Câu 97 Sự đời tổ chức độc quyền đánh dấu bước chuyển biến: A từ chủ nghĩa tư sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa B từ chủ nghĩa tư sang chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước C từ chủ nghĩa tư nguyên thủy sang chủ nghĩa tư đại D từ chủ nghĩa tư tự cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền **Câu 98 Điều kiện cần đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp gì? A Tư bản, nhân công B Tư thiết bị máy móc C Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê D Tư bản, nhân công phát triển khoa học kĩ thuật ***Câu 99 Sự kiện làm thay đổi kinh tế nước Anh kỉ XVIII? A Phát minh tàu hỏa B Phát minh tàu thủy C Phát minh máy nước D Than đá thay củi làm nhiên liệu đốt cho động nước luyện kim ***Câu 100 Tại cách mạng công nghiệp Anh kỉ XVIII lại diễn ngành công nghiệp nhẹ? A Vì nhu cầu thị trường B Vì phát triển đất nước Anh C Vì đem lại nhiều lợi nhuận cho giai cấp tư sản D Vì vốn, tư thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận dễ dàng ***Câu 101 Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên giới tư chủ nghĩa gì? A Mở rộng lãnh thổ bên B Tăng cường tiềm lực kinh tế quốc phòng C Chạy đua vũ trang với nước tư chủ nghĩa D Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ *Câu 102 Đăc điểm chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản gì? A Chủ nghĩa đế quốc phong kiến B Chủ nghĩa đế quốc thực dân C Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến D Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt ****Câu 103 Cách mạng công nghiệp A cách mạng xã hội, làm thay đổi xã hội, giai cấp đời B cách mạng chuyển sản xuất từ nông nghiệp sang công nghiệp C cách mạng kĩ thuật, bước nhảy vọt từ lao động thủ công sang sản xuất lớn máy móc D cách mạng kinh tế, tạo nên khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển ****Câu 104 Nguyên nhân phát minh máy móc Anh kỉ XVIII? A Vì phát triển đất nước Anh B Vì nhu cầu thị trường cần nhiều hàng hóa trước C Các phát minh máy móc đem lại nhiều lợi nhuận cho giai cấp tư sản, tạo nên khối lượng sản phẩm lớn cho tư D Giữa kỉ XVIII, sản xuất công trường thủ công không đáp ứng yêu cầu hàng hóa nên việc phát minh máy móc trở thành nhu cầu để sản xuất nhiều hàng hóa đem lại nhiều lợi nhuận cho giai cấp tư sản ****Câu 105 Thực chất cách mạng công nghiệp kỉ XVIII A phát minh máy móc B cách mạng kinh tế C cách mạng kĩ thuật D cách mạng xã hội *Câu 106 Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh vào khoảng thời gian ? A Thế kỉ XV B Thế kỉ XVI C Thế kỉ XVII D Những năm 70, 80 kỉ XIX *Câu 107 Nước Đông Nam Á không trở thành thuộc địa thực dân phương Tây? A Mã lai B Xiêm C Bru nây D Xingapo *Câu 108 Nữ hoàng Anh tuyên bố Nữ hoàng Ấn Độ vào thời điểm nào? A Ngày -1 - 1877 B Ngày 11 -1 1877 C Ngày 11 -11- 1877 D Ngày -11 1887 **Câu 109 Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực cải cách Ấn Độ? A Dùng phương pháp ôn hòa C Dùng phương pháp thương lượng B Dùng phương pháp bạo lực D Dùng phương pháp đấu tranh trị *Câu 110 Ở cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành đối tượng thực dân nào? A Anh B Pháp C Đức D Mĩ **Câu 111 Với sách mềm dẻo, khôn khéo nước Đông Nam Á giữ độc lập mình? A Việt Nam B Xiêm C Campuchia D Lào **Câu 112 Sự đoàn kết chiến đấu nhân dân Đông Dương thể qua khởi nghĩa ? A Cuộc khởi nghĩa Pucômbô B Cuộc khởi nghĩa nhân dân Achê C Cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1890 Samin lãnh đạo D Khởi nghĩa Cao Nguyên Bôlôven Ong kẹo Commađamg huy **Câu 113 Cuộc đấu tranh nhân dân Campuchia thu hút đông đảo người hoàng tộc tiêu biểu ? A Hoàng thân Sivôtha B vua Nôrôđôm C Ong kẹo Commađam D Pucômbô *Câu 114 Lào trở thành thuộc địa Pháp vào năm nào? A 1883 B 1885 C 1893 D 1890 ***Câu 115 Xiêm nước Đông Nam Á không trở thành thuộc địa A trì chế độ phong kiến B tiến hành cách mạng tư sản C tăng cường khả quốc phòng D sách tân Rama V **Câu 116 Cuộc khởi nghĩa thể hiên tinh thần đoàn kết hai nước Việt Nam - Campuchia đấu tranh chống thực dân pháp? A Khởi nghĩa Si vô tha B Khởi nghĩa Achaxoa C Khởi nghĩa Pucômpô D Khởi nghĩa Ong Kẹo **Câu 117 Cuộc đấu tranh thể tinh thần đoàn kết nhân dân Cam-pu-chia nhân dân Việt Nam? A Pha-ca-đuốc A-cha-xoa B A-cha-xoa Pucôm-bô C Pu-côm-bô Si-vô-tha D Si-vô-tha Pha-ca-đuốc ***Câu 118 Vì Thái Lan giữ độc lập tương đối vào kỉ XIX? A Được Mĩ bảo trợ quân B Sự chiến đấu anh dũng nhân dân C Địa hình nhiều sông ngòi, đồi núi khó xâm nhập D Vì thực sách ngoại giao khôn khéo mềm dẻo ***Câu 119 Lí khiến cho phong trào đấu tranh nhân dân Ấn Độ tạm ngừng vào đầu kỉ XX A thiếu đường lối đấu tranh đắn B phong trào diễn lẻ tẻ, mang tính chất tự phát C chưa tập hợp đông đảo lực lượng đấu tranh nước D sách chia rẽ thực dân Anh phân hóa Đảng Quốc Đại **Câu 120 Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh giới thứ (1914- 1918) A mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp công nhân B mâu thuẫn chủ nghĩa tư với chủ nghĩa xã hội C mâu thuẫn nước đế quốc vấn đề thuộc địa D thái tử Áo -Hung bị phần tử yêu nước Xéc -bi ám sát *Câu 121 Tính chất chiến tranh giới thứ A chiến tranh nghĩa nhân dân B chiến tranh phi nghĩa nước đế quốc C.cuộc chiến tranh phi nghĩa tập đoàn tư D chiến tranh nghĩa , bảo vệ hòa bình giới *Câu 122 Đức công vào nước đồng minh phe Hiệp ước nhằm A phô trương sức mạnh Đức B thăm dò thái độ nước đế quốc C thăm dò thái độ đồng minh nước đế quốc D thăm dò sức mạnh đồng minh, nước đế quốc *Câu 123 Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh giới lần thứ ( 1914-1918) A mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp vô sản B mâu thuẫn nước đế quốc vấn đề thuộc địa C mâu thuẫn chủ nghĩa tư với chủ nghĩa xã hội D Thái tử Áo Hung bị phần tử yêu nước Xéc-bi ám sát *Câu 124 Những nước tham vào phe Hiệp ước? A Mĩ, Đức, Nga B Anh , Pháp, Nga C Anh, Pháp, Mĩ D Anh, Pháp, Đức *Câu 125 Phe Liên minh gồm có nước ? A Anh, Mĩ, Đức B Đức, Áo, Hung C Anh , Pháp , Nga D Đức , Pháp,Ý *Câu 126 Mở đầu chiến tranh giới thứ nhất, Đức tập trung phần lớn binh lực mặt trận phía Tây để A dự định nhanh chóng đánh bại Bỉ, quay sang công Nga B dự định nhanh chóng đánh bại Pháp, quay sang công Nga C dự định nhanh chóng đánh bại Anh, quay sang công Nga D dự định nhanh chóng đánh bại Ba Lan, quay sang công Nga **Câu 127 Vì Mĩ giữ thái độ " trung lập" giai đoạn đầu chiến tranh giới thứ ? A Sợ quân Đức công B Không muốn " hy sinh" cách vô lý C Chưa đủ tiềm lực mặt để tham gia chiến tranh D Muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời **Câu 128 Nội dung sau không phản ánh mục đích hai khối quân đối đầu (liên minh hiệp ước) đầuthế kỉ XX? A Đều muốn nhanh chóng chiếm nhiều thuộc địa B Đều ủng hộ khối đoàn kết toàn dân đem lại lợi ích cho họ C Đều tăng cường chạy đua vũ trang để chuẩn bị chiến tranh D Đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ thuộc địa **Câu 129 Giai đoạn đầu chiến tranh giới thứ nhất, Đức sử dụng chiến lược nào? A Đánh lâu dài để giữ gìn lực lượng B Đánh thẳng vào nước đế quốc C Đánh cầm cự vừa đánh vừa đàm phán D Đánh nhanh thắng nhanh, đánh chớp nhoáng **Câu 130 Đâu mâu thuẫn gay gắt nước đế quốc "già" nước đế quốc "trẻ" cuối kỉ XIX đầu kỉ XX? A Vấn đề vũ khí B Vấn đề thuộc địa C Việc phát triển kinh tế D Chính sách huấn luyện quân đội ***Câu 131 Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn cục diện giới sau chiến tranh giới thứ nhất? A Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện B Mĩ trực tiếp tham chiến, đứng đầu phe Hiệp ước C Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô Viết đời D Cách mạng bùng nổ Đức, Hoàng đế Vin - hem chạy sang Hà Lan **Câu 132 Nguyên nhân dẫn đến việc bùng nổ Chiến tranh giới thứ (1914-1918) là: A Mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản B Mâu thuẫn nước đế quốc vấn đề thuộc địa C Mâu thuẫn nhân dân nước thuộc địa với nước đế quốc D Mâu thuẫn phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung,I-ta-li-a) ***Câu 133 Sự kiện sau nhằm giải mâu thuẫn cường quốc đế quốc với thời kì lịch sử giới cận đại? A Cách mạng tháng Mười Nga 1917 B Chiến tranh giới thứ (1914-1918) C Sự thành lập Công xã Pari 1871 D Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) ***Câu 134 Đức kẻ hãn đua giành thuộc địa cuối kỉ XIX-đầu kỉ XX A có lược lượng quân đội trung thành B tự tin chiến thắng nước đế quốc C có nhiều tướng giỏi huấn luyện đầy đủ D có tiền lực kinh tế, quân thuộc địa *Câu 135 Liên minh tay ba liên minh nước nào? A Đức , Pháp, Nga B Anh, Pháp , Nga C Đức, Áo-Hung, Itaia D Anh, Pháp, Đức, Italia **Câu 136 Sự kiện giới gây nhiều hậu cho nhân loại năm (1914-1918) A Hội nhị Oa-sinh-tơn tổ chức Mĩ B Hội nhị Vécxai khai mạc Pháp C Cách mạng tháng Mười Nga Thành công D Chiến tranh giới thứ bùng nổ kết thúc ****Câu 137 Vì gọi chiến tranh giới? A Chiến tranh nhằm phân chia lại giới B Chiến tranh sảy nhiều nước đế quốc C Nhiều vũ khí đại sử dụng chiến D Nhiều người bị thương vong lợi ích chủ nghĩa tư ****Câu 138 Từ chiến tranh giới thứ nhất, học quan trọng rút để ngăn chặn chiến tranh? A Kêu gọi ủng hộ cộng đồng quốc tế B Có đường lối chiến lược, chiến thuật đắn C Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình giới D Biết kìm chế giải vấn đề quốc tế biện pháp hòa bình Nhận xét: Câu sửa: ****Câu 21 Mâu thuẫn giai cấp gay gắt làm bùng nổ cách mạng tư sản mâu thuẫn A tư sản với vô sản B nông dân với địa chủ C nông dân với công nhân D giai cấp tư sản với chế độ phong kiến ***Câu 55 Vì cách mạng Tân Hợi (1911) cách mạng tư sản không triệt để? A Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế Trung Quốc B Không bảo vệ quyền lợi cho công nhân giải vấn đề ruộng đất cho nông dân C Mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển có ảnh hưởng định đến đấu tranh giải phóng dân tộc Châu Á D Không thủ tiêu thực giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến nước đế quốc, không giải vấn đề ruộng đất cho nông dân Câu bỏ: Câu 33: câu hỏi địa điểm ... Nữ hoàng Ấn Độ vào thời điểm nào? A Ngày -1 - 187 7 B Ngày 11 -1 187 7 C Ngày 11 -11- 187 7 D Ngày -11 188 7 **Câu 109 Trong 20 năm đầu đấu tranh ( 188 5-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương... đoạn đế quốc chủ nghĩa *Câu 86 Mốc thời gian diễn cạnh tranh tự chủ nghĩa tư A Thế kỉ XVI – XVII B 1640 – 187 0 C 187 1 – 19 18 D Cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX *Câu 87 Năm 1 784 , diễn kiện lịch sử A Giêm... Nôrôđôm C Ong kẹo Commađam D Pucômbô *Câu 114 Lào trở thành thuộc địa Pháp vào năm nào? A 188 3 B 188 5 C 189 3 D 189 0 ***Câu 115 Xiêm nước Đông Nam Á không trở thành thuộc địa A trì chế độ phong kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI, BÀI 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI