skkn cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện đắk song hiện nay

35 241 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2017, 16:04

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẮK SONG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẮK SONG HIỆN NAY? Tên tác giả: Hồ Bu Chức vu.: Hiệu trưởng Đắk Song , tháng năm 2017 MỤC LỤC Trang NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1- Lý chọn đề tài 2- Mục đích nghiên cứu 3- Nhiệm vụ nghiên cứu 4- Đối tượng nghiên cứu 5- Phương pháp nghiên cứu 6- Cấu trúc sáng kiến NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận pháp lý việc lãnh đạo, quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường PT có nhiều cấp học I-Cơ sở lý luận II-Cơ sở pháp lý Chương 2.Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song I- Giới thiệu trường Phổ thông dân tộc nộ trú THCS THPT huyện Đắk Song II- Những tồn nguyên nhân III- Một số vấn đề đặt lãnh đạo, quản lý việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song giai đoạn hiên Chương Một số biện pháp lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song I- Tăng cường lãnh đạo Chi Đảng II- Nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn III- Mỗi thầy cô giáo phải gương đạo đức, tự học sáng tạo IV- Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội TNTP Hồ Chí Minh V- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống VI- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực VII- Phát huy hoạt động tự quản tập thể học sinh VIII- Kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh IX- Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I- Một số kết luận II- Một số kiến nghị - đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 4 4 6 10 13 13 14 16 18 18 18 22 23 25 26 28 29 30 31 31 31 33 A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Lý chọn đề tài Trong lịch sử, cha ông ta khẳng định Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh đất nước thịnh, nguyên khí suy đất nước suy Ngày nay, Đảng ta khẳng định giáo dục có vai trò quan trọng công xây dựng bảo vệ đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội coi giáo dục - đào tạo với khoa học - công nghệ quốc sách hàng đầu Đất nước ta diễn công đổi sâu sắc phạm vi toàn xã hội Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phổ thông cần cải tiến đẩy mạnh, góp phần tích cực vào nghiệp giáo dục toàn diện, hài hoà, đáp ứng yêu cầu xã hội Kết luận 242-TB/TW ngày 15/4/2009 Bộ Chính trị 12 năm thực Nghị TW2 (Khóa VIII) nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cần thực tốt để phát triển giáo dục đến năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, mở rộng quy mô giáo dục hợp lý Cần coi trọng ba mặt giáo dục: dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề; đặc biệt ý giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc Như vấn đề giáo dục toàn diện trước hết phải coi trọng công tác dạy làm người, tức chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh trở thành nhiệm vụ cấp bách nhà trường, mà đặc biệt trường phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học, để chuẩn bị cho học sinh bước vào đời Mặc dù Đảng nhà nước quan tâm, ban hành nhiều sách giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số, nhiên đến chưa thể giải hết khó khăn địa phương “ Trong có mặt giáo dục đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số” Trong mặt giáo dục, giáo dục đạo đức đặt lên hàng đầu "Được xem tảng, gốc rễ để tạo nội lực tiềm vững cho mặt giáo dục khác" Quan điểm Bộ Chính trị Kết luận 242 thể rõ điều đó” Trong điều kiện đời sống nay, xã hội có bước chuyển biến không ngừng, sâu rộng to lớn mặt Tuy nhiên mặt trái chế thị trường tác động mạnh đến tư tưởng lối sống phận dân cư, có thiếu niên tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học Vấn đề đặt phải tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, giáo dục giá trị nhân văn, giá trị đạo đức cho hệ trẻ để họ thực tốt nhiệm vụ Công đổi 30 năm qua đạt nhiều thành tựu to lớn kinh tế - văn hóa - xã hội Tuy mặt tư tưởng, đạo đức có phần bị giảm sút Báo cáo Chính trị Đại hội XI, XII rõ: “Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển…, chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá…, … sa sút đạo đức giáo dục khắc phục chậm, hiệu thấp, trở thành nỗi xúc xã hội Một số phận thiếu niên, học sinh, sinh viên sống lý tưởng, mục đích, chạy theo nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, thích hưởng thụ, niềm tin, hoang mang, lối sống buông thả Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT Huyện Đắk Song trường chuyên biệt với 98 % học sinh học trường em dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Đắk Song học Những năm qua đạt số kết đáng khích lệ giáo dục toàn diện, mà trước hết nhờ vào kết giáo dục kỷ cương, nề nếp, đặc biệt giáo dục đạo đức cho học sinh Tuy nhiên nhiều học sinh hư đạo đức, như: Chây lười, cúp tiết, bỏ giờ; gây gổ đánh nhau, vi phạm qui định an toàn giao thông, vi phạm nội quy nhà trường, Ký túc xá, quan hệ thiếu lành mạnh, tượng bạo lực học đường xẩy nhà trường; thiếu động phấn đấu, ý thức tự giác học tập rèn luyện kém, chưa cố gắng khắc phục khó khăn để tiến bộ; nhận thức xã hội hạn hẹp, hời hợt; thiếu kỹ sống, thiếu kinh nghiệm ứng xử, giao tiếp, ỷ lại chế độ sách Đảng nhà nước đồng bào dân tộc thiểu số Xuất phát từ lý khách quan lý chủ quan phân tích trên, chọn viết đề tài: "Cần phải làm để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT Huyện Đắk Song nay?" để đồng nghiệp tham khảo Mục đích nghiên cứu Xác định cho số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT Huyện Đắk Song để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường giai đoạn phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu - Khẳng định sở lý luận sở pháp lý số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song - Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Huyện Đắk Song - Đề xuất số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song - Từ thực trạng, nghiên cứu biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu phân tích Văn kiện, tài liệu Đảng, Bộ GD&ĐT giáo dục - đào tạo gần - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm thực tiễn giáo dục đạo đức học sinh - Khảo sát thực tế, đánh giá, so sánh, thống kê, phân tích chất lượng giáo dục đạo đức trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT Huyện Đắk Song - Tổng kết kinh nghiệm giáo dục Cấu trúc sáng kiến Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung sáng kiến tình bày ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận sở pháp lý công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông có nhiều cấp học Chương 2: Thực trạng công tác đạo Giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song Chương 3: Một số biện pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục đạo đức học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song B -NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC I Cơ sở lý luận việc đạo giáo dục đạo đức học sinh trường phổ thông có nhiều cấp học Theo quan điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh phổ thông lứa tuổi cuối tuổi vị thành niên, giai đoạn em phát triển mạnh thể chất, tâm sinh lý Là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, em có xu hướng tự khẳng định mình, có ý thức vươn lên làm chủ thân Trong giai đoạn phát triển đạo, kiểm tra, giám sát người lớn làm em cảm thấy khó chịu, bực bội dễ nóng Các em muốn tìm tòi, phát khám phá, tìm hiểu điều chưa biết sống, em muốn có quyền tự định công việc việc làm mình, muốn không bị ràng buộc gia đình, bố mẹ người lớn tuổi Học sinh lứa tuổi THCS THPT coi giao tiếp với bạn bè nhu cầu lớn Các em có xu hướng tụ tập thành nhóm có sở thích, phù hợp với tính tình để vui chơi, đùa nghịch, có lúc, nơi em có hành động không đúng, không phù hợp với lứa tuổi Trong gia đoạn trình phát triển sinh lý ảnh hưởng đến nhiều tính cách em Các em dễ bị xúc động có tác động đó, thân em dễ bị lôi kéo, kích động, lòng kiên trì khả tự kiềm chế yếu Học sinh lứa tuổi THCS THPT tính tình không ổn định, dễ cáu, sôi nhiệt tình có trở ngại lại dễ buông xuôi, chán nản, tự ty “ Đặc biệt với em học sinh người dân tộc thiểu số” Đối với em lứa tuổi này, dễ dàng, đơn giản, em trạng thái hiếu thắng tự ti dễ dàng đến hành động thiếu suy nghỉ chín chắn, nhiều lúc vi phạm mà Chính vậy, thầy giáo, cô giáo, bậc phụ huynh tổ chức xã hội phải có trách nhiệm quan tâm sát sao, động viên kịp thời để hướng em có suy nghĩ hành động Để đạo quản lý tốt trình giáo dục đạo đức trường THCS THPT, nhà giáo cần nắm vững vấn đề lý luận giáo dục đạo đức, phong tục tập quán học sinh người dân tộc thiểu số Đạo đức gì? Đạo đức hình thái xã hội đặc biệt phản ánh dạng nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực điều chỉnh chi phối hành vi người mối quan hệ người với người, với tự nhiên, với xã hội với thân Ở góc độ cá nhân, đạo đức sản phẩm nhân cách người, phản ánh ý thức, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen cách ứng xử họ mối quan hệ người với tự nhiên, với xã hội, với người khác với thân Quá trình hình thành phát triển đạo đức cá nhân Là trình tác động qua lại xã hội cá nhân để chuyển hoá nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội thành phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân trưởng thành mặt đạo đức, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu xã hội Quá trình giáo dục đạo đức Là trình hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến nhu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu xã hội thành phẩm chất, giá trị đạo đức cá nhân, nhằm góp phần phát triển nhân cách cá nhân thúc đẩy phát triển, tiến xã hội Các đặc điểm trình giáo dục đạo đức Có gắn kết chặt chẽ với trình dạy học lớp lên lớp Có định hướng thống yêu cầu, mục đích giáo dục tổ chức giáo dục nhà trường Tính biện chứng, phức tạp trình phát triển, biến đổi nhân cách học sinh mặt đạo đức Tính lâu dài trình hình thành, phát triển phẩm chất đạo đức Tính đột biến khả tự biến đổi Phát triển thông qua hoạt động giao lưu tập thể Tính cá thể hoá cao Chứa đựng nhiều mâu thuẫn Có tương tác hai chiều nhà giáo dục đối tượng giáo dục Tính khó khăn việc đánh giá kết phát triển đạo đức cá nhân Chức năng, nhiệm vụ trình giáo dục đạo đức Quá trình giáo dục đạo đức phận cấu thành trình giáo dục toàn diện trường phổ thông có nhiều cấp học, tạo liên hệ, gắn kết nhà trường với xã hội, người với sống Giáo dục đạo đức xem tảng, gốc rễ tạo nội lực tiềm vững cho mặt giáo dục khác Giáo dục đạo đức phải làm cho học sinh thấm nhuần giới quan Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan giá trị đạo đức, nhân văn, nhân tư tưởng đó, coi kim nam cho hành động Giáo dục đạo đức phải thấm nhuần chủ trương, đường lối, sách Đảng, biết sống làm việc theo hiến pháp pháp luật, sống có kỷ cương nề nếp, có văn hoá mối quan hệ người với người, người với tự nhiên, với xã hội Giáo dục đạo đức phải làm cho nhận thức ngày sâu sắc, nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội XHCN Biến giá trị thành ý thức, tình cảm, hành vi, thói quen cách ứng xử đời sống hàng ngày Quá trình giáo dục đạo đức cần phải theo đặc điểm loại đối tượng giáo dục Quá trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ: Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân; hình thành phát triển ý thức đạo đức; rèn luyện ý chí, hành vi, hình thành thói quen ứng xử đạo đức; phát triển giá trị đạo đức cá nhân theo định hướng giá trị mang tính đặc thù dân tộc thời đại Quá trình giáo dục đạo đức không định hướng cho hoạt động giáo dục đạo đức mà định hướng cho hoạt động dạy học nói chung, dạy môn học đạo đức nói riêng (môn GDCD, số môn học khác…) Nhà giáo, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm, trước hết cần phải hiểu biết cách sâu sắc vấn đề chung trình giáo dục đạo đức Từ có định hướng, mục tiêu sát thực, xây dựng chương trình, kế hoạch khả thi có biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng hiệu quản lý giáo dục nói chung, trình giáo dục đạo đức nói riêng Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh THCS THPT Công tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh phải coi trọng đặt lên vị trí hàng đầu Trong trình giáo dục trị, tư tưởng đạo đức cần phải: Tăng cường giáo dục giới quan khoa học, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh; giáo dục nâng cao lòng yêu nước; tăng cường ý thức lao động tự lao động (động cơ, thái độ đắn, chăm chỉ, nỗ lực vươn lên làm chủ khoa học…); đẩy mạnh giáo dục pháp luật, giáo dục lòng thương yêu người hành vi ứng xử có văn hoá Trong nhà trường phổ thông có nhiều cấp học, phẩm chất đạo đức cần trau dồi cho học sinh cách liên tục, khoa học, hợp lý, phân thành nhóm theo quan hệ xã hội, quan hệ cá nhân với xã hội, cộng đồng ( Trung thành với đường Cách mạng mà Đảng ta Bác Hồ kính yêu lựa chọn, yêu XHCN, yêu hoà bình, tự hào, tự tôn dân tộc, chăm học tập, say mê khoa học, quý trọng lao động); quan hệ cá nhân với thân, với người khác ruột thịt, bạn bè, đồng chí…); đồng thời phải giáo dục đạo đức gia đình, quan hệ bạn bè, tình yêu 10 Giáo viên chủ nhiệm với Ban giám hiệu, đại diện Hội cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ nhằm thông tin hai chiều với tồn học sinh mặt đạo đức nguyện vọng em từ có biện pháp khắc phục, em học sinh cá biệt đạo đức Cuối đợt thi đua, Ban giám hiệu có trách nhiệm đánh giá, xếp loại để động viên kịp thời giáo viên chủ nhiệm làm tốt công việc, bên cạnh nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm làm chưa tốt công việc Trường hợp nhắc nhở mà không chuyển biến không giáo viên làm công tác chủ nhiệm Đối với giáo viên môn cán công nhân viên nhà trường Đặc thù người giáo viên vừa nhà sư phạm, vừa nhà tổ chức, vừa tham gia hoạt động trị, xã hội Phương tiện lao động người giáo viên phẩm chất nhân cách trí tuệ họ Những phẩm chất tạo nên sức mạnh, niềm tin lý tưởng thấm nhuần vào giảng, hoạt động giáo dục họ Để giáo dục đạo đức cho học sinh trước hết cần phải ý bồi dưỡng lòng nhân sư phạm cho đội ngũ giáo viên Lòng nhân tình yêu thương người gốc đạo lý làm người, tình yêu thương học sinh điểm xuất phát sáng tạo, sư phạm làm cho giáo viên có trách nhiệm cao với công việc Xukhômlinki nói "nhờ sức mạnh tình yêu mà nhà sư phạm có tâm hồn cao thượng, tinh thần sảng khoái, trí tuệ sáng suốt tình cảm nhạy bén tinh tế …" Tình yêu thương học sinh thể hoạt động dạy học giáo dục sở xuất phát tình yêu nghề nghiệp Ý thức thái độ tình yêu nghề nghiệp thể việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành gương sáng, gây niềm tin đạo đức trước học sinh, trước nhân dân Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu đạo đức người thầy lên hàng đầu, người đòi hỏi thầy giáo "không phải có trí tuệ phổ thông 21 mà phải có đạo đức cách mạng quần chúng quý mến người có tư cách đạo đức …" Đối với người giáo viên lòng yêu nghề, say sưa hứng khởi, kiên trì, khắc phục khó khăn học hỏi rèn luyện, toàn tâm toàn ý với nghiệp giáo dục, tất học sinh thân yêu biểu đạo đức cách mạng lý tưởng nghề nghiệp Công tác lãnh đạo, đạo cần phải: Xây dựng phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất trị, tư tưởng cho cán giáo viên thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng, buổi học tập trị Tổ chức buổi hội thảo luận, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt trị để từ giáo viên thấy vai trò nhiệt tình với Ban giám hiệu tham gia vào hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua học lớp Như hội thảo với chuyên đề "Các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh giai đoạn nay" Thông qua buổi học tập giáo viên môn đan xen, lồng ghép, tích hợp kiến thức vào giáo dục đạo đức học sinh như: - Môn Văn học bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, lòng yêu thương người, biết phân biệt việc nên làm, biết ghét xấu, biết làm theo điều thiện, biết giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn - Với môn học Lịch sử giúp học sinh hiểu biết truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước ông cha ta, biết tự hào trân trọng truyền thống mà thấy rõ trách nhiệm với quê hương đất nước - Môn Địa lý qua giảng giúp học sinh hiểu thêm quê hương, đất nước di sản Văn hóa giới, danh lam thắng cảnh đất nước từ giúp em lòng trân trọng bảo vệ di sản, danh lam thắng cảnh Mặt khác giúp học sinh hiểu môi trường bảo vệ môi trường - Đối với môn Khoa học tự nhiên giúp học sinh nhận thức, lựa chọn đánh giá đắn giá trị tìm hành vi, biện pháp hợp lý đời sống đạo đức 22 - Đặc biệt thông qua môn Giáo dục công dân giúp học sinh nắm khái niệm phạm trù đạo đức việc ứng xử hàng ngày, nắm chuẩn mực đạo đức, hành vi hoạt động mối quan hệ; biết rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, lương tâm, tiền đồ đạo đức để chuẩn bị bước vào sống Thường xuyên động viên, nhắc nhở giáo viên môn để họ hiểu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh trường nhiệm vụ người, không riêng Từ lên lớp giáo viên ý hơn, quan tâm để uốn nắn lời nói, tác phong, hành động học sinh việc thực nội quy, quy chế nhà trường Biện pháp có tác động tích cực trình giáo dục đạo đức học sinh III Mỗi thầy cô giáo phải gương đạo đức, tự học sáng tạo cho học sinh noi theo Điều 31 chương IV Điều lệ trường Trung học nêu rõ: "Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh " Như vai trò giáo viên quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" với yêu cầu đạo đức, tự học tinh thần sáng tạo nhà giáo mà vận động đặt tạo chuyển biến mạnh mẽ đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ sáng tạo hoạt động giáo dục quản lý giáo dục, góp phần đổi mạnh mẽ nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Cuộc vận động gồm nội dung chính: đạo đức nhà giáo, tự học nhà giáo, tính sáng tạo nhà giáo Toàn thể CB-GV-NV nhà trường cần phải: - Cần nghiên cứu kỹ, học tập sâu quán triệt tốt Chỉ thị số 8077/CTBGDĐT ngày 21/12/2007 Bộ GD&ĐT “Tập trung kiểm tra, chấn 23 chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo”; thực chủ đề năm học 20162017 “Năm học tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” Riêng đảng viên cần nghiêm túc thực tốt Quy định số 115QĐ/TW ngày 07/12/2007 Bộ Chính trị “Những điều đảng viên không làm” Vì thực tốt văn đạo chắn gương sáng cho học sinh - Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để giáo viên người đạt chuẩn chuẩn Học giáo viên lâu năm, học bạn bè, học qua hội họp, qua tâm riêng tư học từ thất bại mắc phải - Phải tạo cho tâm động, sáng tạo lúc, nơi tình Luôn suy nghĩ hiến kế phương pháp dạy học mới, phương pháp giáo dục học sinh đưa vào thực nghiệm để thu thập kinh nghiệm cho thân; đồng thời truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho đồng nghiệp để chung tay giáo dục học sinh có hiệu Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” vận động lớn ngành giáo dục, có ý nghĩa quan trọng xã hội ngày phát triển có nhu cầu ngày cao IV Phát huy vai trò xung kích sáng tạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Hội liên hiệp niên Việt Nam nhà trường Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Đội thiếu niên có trách nhiệm trước chi bộ, Ban giám hiệu giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, niên nhà trường thông qua nhiều hình thức: Hội thảo, thi tìm hiểu, dã ngoại, cắm trại giao lưu với đoàn trường bạn để giúp em lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng từ hình thành ước mơ hoài bão cao đẹp Hội liên hiệp niên với đoàn trường thành lập 24 câu lạc theo sở thích như: câu lạc yêu thơ, câu lạc Toán học, câu lạc lịch sử…… Kiện toàn đội ngũ cán Đoàn, Đội người có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chuyên môn, nổ nhiệt tình công việc Phối hợp thường xuyên với ban chấp hành huyện đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn cán đoàn nòng cốt, bồi dưỡng đối tượng coi trọng công tác phát triển đoàn viên Phải bám sát nhiệm vụ năm học nhiệm vụ Đoàn trường, Đội thiếu niên để từ lập kế hoạch cụ thể Tổ chức đợt thi đua theo chủ đề, thi đua dài hạn ngắn hạn Thành lập đội an ninh xung kích học sinh để thường xuyên kiểm tra đánh giá thi đua Đồng thời có tổng kết, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động để có động viên khen thưởng cá nhân, tập thể kịp thời, bên cạnh phê bình khiển trách cá nhân vi phạm để kịp thời sửa chửa Xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ Đoàn trường, Đội thiếu niên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, đặc biệt với Đoàn cấp trên, với Ban đại diện Hội CMHS, tạo hoạt động bổ ích góp phần giáo dục đạo đức học sinh đạt kết cụ thể Thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7, tổ chức thăm hỏi nhận chăm sóc người có công địa phương, tu bổ, làm vệ sinh thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thực tốt chương trình kết nghĩa với thôn buôn đồng bào dân tộc theo phân công cấp ủy quyền địa phương Tổ chức tốt phong trào “lá lành đùm rách”, tham gia tốt phong trào từ thiện, nhân đạo Tổ chức tốt tháng niên cho đoàn viên, niên Từng tháng có kế hoạch tổ chức cho đoàn viên, niên tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nhà trường nơi công cộng Tham gia chăm sóc tốt công trình niên Tham gia huy động đoàn viên, niên trồng đầu mùa mưa 25 Tổ chức buổi lao động công ích, lao động tự phục vụ Từ giúp em có ý thức làm chủ thân, bồi dưỡng tình yêu thương, ý chí cộng đồng tạo gắn kết cá nhân - gia đình - xã hội Bồi dưỡng lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý Rèn luyện đức tính, cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, suy nghĩ độc lập có đoán hoạt động Kết hợp với huyện đoàn chủ động kết nghĩa với tổ chức đoàn huyện như: Tổ chức Đoàn công an, Huyện đội, đoàn trường bạn… Từ để giáo dục ý thức đoàn viên niên trật tự giao thông, an toàn xã hội, tránh xa tệ nạn xã hội Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho đoàn, đội có hội giao lưu học hỏi với Đoàn trường bạn có phong trào hoạt động đoàn, đội tốt để rút số kinh nghiệm đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết đoàn viên niên Ban chấp hành Đoàn trường phải thực giám sát ký kết đoàn trường đoàn viên niên không tham gia vào tệ nạn xã hội Phải có lễ ký kết bàn giao đoàn viên, đội viên cho địa phương dịp hè, dựa vào kết hoạt động hè địa phương để đánh giá, nhận xét ý thức đoàn viên, đội viên dịp hè V Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống Nhà trường cần thu thập đầy đủ tư liệu xây dựng phòng truyền thống nhà trường Đầu năm học giới thiệu cho học sinh truyền thống nhà trường, hình ảnh tháng năm thành lập nhiều gian khổ, thành tích mà nhà trường đạt được, hệ trưởng thành từ nhà trường góp sức xây dựng quê hương đất nước, hệ thầy cô giáo công tác nhà trường thành tích họ Hàng năm Ban giám hiệu tổ chức ngày thành lập trường để đoàn viên, niên có hội gặp gỡ giao lưu với học sinh cũ Tổ chức buổi nói chuyện học sinh cũ thành đạt với học sinh nhà trường Đây hội việc làm có tác động tích cực động viên học sinh học tập hành động 26 Tổ chức buổi nói chuyện, toạ đàm cán lão thành cách mạng, cựu chiến binh với đoàn viên, niên, tổ chức đợt thăm di tích lịch sử… từ hình thành học sinh lòng yêu quê hương đất nước, ý chí tự cường mái trường, quê hương, lòng tự hào dân tộc Tổ chức tốt tháng Thanh niên, huy động "Thanh niên tình nguyện" để học sinh gặp gỡ, giúp đỡ gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng để bồi dưỡng lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý Tuyên truyền hình ảnh trực quan, hiệu kêu gọi thực tế, như: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua học tập rèn luyện ngày mai lập nghiệp”, … phòng học, khuôn viên nhà trường Lập kế hoạch, tổ chức tốt đợt thi đua theo chủ đề cuối đợt phải có đánh giá xếp loại cho cá nhân theo chi đoàn, chi đội VI Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trường có ban đạo “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gồm: - Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; - Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương, đặc biệt trường dân tộc nội trú chủ yếu em dân tộc thiểu số học nhằm giúp em tự tin học tập, sinh hoạt, giao tiếp - Rèn luyện kỹ sống cho học sinh; - Tổ chức hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh; - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương, thăm hỏi người có công Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song, xác định cụ thể nội dung sau: - Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp 27 - Thầy giáo, cô giáo phải có phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị học sinh tích cực Bởi lớp học, số “học sinh tích cực” ít, thường em có học lực hạnh kiểm - giỏi, đa số thụ động - Đổi phương pháp giảng dạy cho lôi tất học sinh tham gia - Tổ chức số hoạt động sáng tạo, phát huy trí tuệ lực hoạt động học sinh thuyết trình, lập báo cáo, làm mô hình kỹ thuật, viết phần mềm tin học, sáng tác thơ văn, tổ chức lớp cồng chiêng, số hoạt động mang phong tục, tập quán số dân tộc địa… - Các tổ môn giao số đề tài nghiên cứu nhỏ cho học sinh thực như: Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu theo chủ đề… - Để tạo thêm sân chơi cho học sinh, tuỳ vào sở trường mình, em tham gia CLB CLB Tin học, CLB Thơ văn, - Triển khai giới thiệu cho học sinh giá trị di sản văn hoá vật thể phi vật thể địa bàn học sinh sinh sống - Trong buổi ngoại khoá, chào cờ đầu tuần… nhà trường tổ chức lồng ghép kể chuyện gương danh nhân, anh hùng NTrang Lơng, Anh hùng Núp … tiêu biểu quê hương; tổ chức hoạt động vui chơi, thể thao, văn hóa, văn nghệ tập thể - Hoàn thiện nhân cách cho học sinh cách phát động phong trào “Không nói tục chửi thề”, “Gọi bạn xưng tên”, “Kính nhường dưới, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi” hòa đồng với bạn bè trang lứa - Tạo điều kiện học sinh tham gia hoạt động nhà trường cách chủ động, bộc lộ quan điểm, rèn luyện kỹ hình thành quan hệ tốt giao tiếp với thầy giáo, cô giáo bạn bè Tổ chức hoạt động như: hội thảo phương pháp học tập, buổi văn nghệ, trò chơi… để học sinh tự tham gia nhằm rèn luyện kỹ mềm để ứng dụng 28 vào sống thuyết trình, xây dựng hình ảnh thân, phương pháp làm việc nhóm… - Từ phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường sư phạm thực lành mạnh, đó, học sinh biết bảo vệ danh dự nhà trường, tập thể lớp thân mình; biết bảo vệ đúng, phê phán sai… Và để làm điều này, cần phải có chung tay gia đình cộng đồng VII Phát huy hoạt động tự quản tập thể học sinh Tập thể học sinh tổ chức có môi trường học tập, có lứa tuổi, nơi em dễ bộc lộ thân Vì giáo viên chủ nhiệm phải giúp em xây dựng tập thể lớp có kế hoạch tổ chức hoạt động tự quản Để phát huy hoạt động tự quản học sinh cần có đầu tư đội ngũ cán lớp, cán chi đoàn, cán chi đội cụ thể: Ban cán lớp học sinh có phẩm chất, có lực, nhiệt tình có uy tín với tập thể lớp Căn vào số lượng học sinh phân chia lớp thành tổ có tỷ lệ chất lượng, phù hợp Trong tổ chia thành nhóm nhỏ có sở thích, tổ chức tốt phong trào "đôi bạn tiến" Có định hướng giáo viên chủ nhiệm với Ban chấp hành Đoàn trường, Tổng phụ trách đội cấu nhân Ban chấp hành chi đoàn, chi đội để có thống điều hành hoạt động tập thể lớp Đội ngũ cán lớp Ban chấp hành chi đoàn, chi đội có nhiệm vụ điều hành hoạt động lớp theo tiêu chí lớp định nhà trường Điều hành tập thể lớp giúp giáo viên chủ nhiệm hoạt động tập thể Sau đợt phát động thi đua, cuối học kỳ, cuối năm học, cán lớp phải có trách nhiệm đánh giá xếp loại kịp thời để biểu dương, khen thưởng tổ, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời nhắc nhở, khiển trách có biện pháp điều chỉnh vi phạm 29 Cán lớp kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn trường, đội thiếu niên trường tìm hiểu nắm hoàn cảnh, sức khoẻ, đặc biệt em có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế nhận thức có mặc cảm sống, bạn bè, để có kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ, tương thân tương ái, động viên khuyến khích bạn vượt qua hoàn cảnh, tin yêu bạn bè vượt lên số phận VIII Kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh Hoạt động giáo dục học sinh nhiệm vụ toàn xã hội Giáo dục đạo đức học sinh lại cần phối hợp toàn xã hội Bởi nhà trường coi trọng: - Xây dựng ban đại diện Hội CMHS tổ chức hoạt động tích cực có hiệu Hàng tháng Ban chấp hành hội BGH, GVCN, Đoàn niên, Đội thiếu nắm bắt thông tin rèn luyện em kịp thời thông báo với gia đình để giáo dục - Thực tốt cam kết học sinh - nhà trường - gia đình - xã hội Luật Giáo dục quy định trách nhiệm gia đình: “… Mọi người gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất…”, “giúp nhà trường hoạt động giáo dục… góp phần xây dựng phong trào học tập môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến niên…” Như gia đình - xã hội có vai trò lớn việc giáo dục đạo đức học sinh - Thực cam kết không vi phạm pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội Xây dựng đề án an ninh trường học kết hợp với an ninh địa phương có học sinh học trường, họp giao ban hàng tháng, thông tin, thông báo tượng học sinh vi phạm có biện pháp giáo dục - Giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm thông tin đầy đủ, thường xuyên, kịp thời tình hình học tập rèn luyện học sinh đến ban Giám hiệu, đặc biệt với CMHS Đồng thời phải nắm chắc, tìm hiểu cụ thể thông tin phản hồi từ phía phụ huynh học sinh Từ phối hợp với gia đình 30 để uốn nắn, giáo dục học sinh việc tượng, tránh trường hợp xảy xử lý - Nhà trường với Ban đại diện CMHS phải có liên hệ chặt chẽ với quyền địa phương, thông qua cấp quyền địa phương để quản lý học sinh với nhà trường gia đình - Trường hợp có học sinh vi phạm kỷ luật, Ban giám hiệu phải kết hợp với Ban đại diện phụ huynh, cha mẹ học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục cách nghiêm khắc Sau phải có kế hoạch theo dõi giúp đỡ học sinh vi phạm tiến IX Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp Để nhận biết tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất, tác giả xin ý kiến 25 Thầy giáo, cô giáo nhà trường có thâm niên giảng dạy huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Ý kiến tính cần thiết khả thi biện pháp Biện pháp a b Mức độ cần thiết (%) Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết 85.25 10.30 4.45 82.00 14.33 3.67 70.00 26.67 3.33 73.00 19.33 7.67 76.33 16.00 7.67 93.33 6.67 0.00 73.33 20.00 6.67 76.67 16.66 6.67 83.34 13.33 3.33 Mức độ khả thi (%) Rất khả Không Khả thi thi khả thi 63.66 29.00 7.34 60.00 33.33 6.67 53.34 33.33 13.33 53.33 36.67 10.00 46.67 40.00 13.33 50.00 40.00 10.00 46.67 50.00 3.33 53.34 33.33 13.33 56.67 33.33 10.00 Qua kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi việc đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức cho thấy: Các biện pháp giáo dục đạo đức đánh giá cao; mức cần thiết ( từ 93,33%); mức độ khả thi ( từ 63,66% ) Qua đó, CB, GV, NV trường PT DTNT THCS THPT huyện Đắk Song quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Vì ý kiến không khả thi số nội dung giải pháp Các ý kiến cho khó thực hiện, cần nhiều thời gian, nỗ lực nhiều phía 31 C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: I Kết luận Có thể khẳng định rằng: Giáo dục đạo đức cho học sinh giáo dục hình thành tảng cho mặt giáo dục khác Trong giai đoạn Đảng Nhà nước ta coi trọng đến công tác giáo dục đào tạo Đảng coi "Giáo dục quốc sách hàng đầu" Như đòi hỏi nhà trường người làm công tác quản lý phải đặt nghiệp trồng người lên hàng đầu, đặc biệt giáo dục đạo đức cho học sinh Cần nhắc lại câu nói Bác: "Có tài mà đức người vô dụng" Xuất phát từ sở lý luận, sở pháp lý phân tích thực trạng giáo dục đạo đức học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song, Đăk Nông Đề tài xác định số biện pháp lãnh đạo quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường thời gian tới Đó biện pháp đạo mang tính khả thi là: Một tăng cường vai trò lãnh đạo Chi Đảng nhà trường Hai nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ giáo viên môn giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh Ba phải xây dựng gương nhà giáo tiêu biểu Bốn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp niên Việt Nam, Đội thiếu niên Năm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống Sáu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bảy phát huy hoạt động tự quản tập thể học sinh Tám kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh Mặc dù đề tài nghiên cứu công phu thận trọng nhiều khía cạnh vấn đề đề cập đến chưa thật đầy đủ II Kiến nghị - đề xuất Đối với Nhà trường 32 - Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý đảm bảo đủ số lượng chất lượng - Kết hợp chặt chẽ nhà trường – gia đình xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường - Tham mưu với sở giáo dục đào tạo, quyền địa phương mua sắm bổ sung cở sở vật phục vụ cho việc dạy học Đối với sở giáo dục đào tạo Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cho giáo viên cán quản lý 33 C-TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Bộ GD & ĐT ( 2011 ), Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội Bô GD & ĐT ( 2016 ), Thông tư 01/2016/TT- BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú, Hà Nội Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ( 2011 ), công tác dân tộc, Nghị định số 05/2011/NĐ – CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 thủ tướng Chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam ( 2011 ), ( 2016 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng tỉnh Đắk Nông ( 2015 ), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đắk Nông Đảng huyện Đắk Song ( 2015 ), Văn kiện Đại hội Đảng huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đắk Nông Điều lệ trường THCS, THPT trường PT có nhiều cấp học ( 2011) Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị ( 1999 ), Chính sách kế hoạch quản lý giáo dục, NXB Giáo dục Hồ Chí Minh "Về đạo đức cách mạng" 10 Hồ sơ lưu trữ trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song 11 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2005 ), Luật giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 04 tháng 12 năm 2009 13 Sở Giáo dục – Đào tạo Đắk Nông ( 2016 ) Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Đắk Nông 14 Kết luận 242 Bộ Chính trị 12 năm thực NQTW II (Khóa VIII) 15 Nghị số 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 04/11/2013 đổi toàn diện Giáo dục Đào tao 34 35 ... TÁC CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS VÀ THPT HUYỆN ĐẮK SONG I Khái quát chung trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT Huyện Đắk Song Đắk Song huyện. .. pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song - Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh trường phổ thông dân tộc. .. tượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS THPT huyện Đắk Song - Từ thực trạng, nghiên cứu biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện đắk song hiện nay , skkn cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện đắk song hiện nay , skkn cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện đắk song hiện nay

Từ khóa liên quan