Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử có đáp án

63 570 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 19:33

TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI TỔNG ÔN CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN Chủ đề TÌM NGUYÊN HÀM Câu Câu (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 110) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   dx A.    x   5ln 5x   C   C.    x   ln x   C   dx B.    x   ln x   C   D.    5x    ln x   C   dx (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 110) Cho  F  x    là  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x  A.   I  Câu dx   5x  ln x  Tính:  I  F  e   F 1 ?   x   B.   I     e D.   I  e   C.   I    (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 110) Cho  F  x    x  1 e x   là  một  nguyên  hàm  của  hàm số  f  x  e2x  Tìm nguyên hàm của hàm số  f   x  e2x   Câu dx   x   e x  C   B.    f   x e 2x dx    x  e x  C   D.    f  x e  f  x e C.    f   x e dx  2x 2 x x e  C   dx    x  e x  C   (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 102) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   x   A.    x dx  x ln  C   B.    x dx  Câu 2x 2x A.   7x x 1  C   C.    x dx  x 1  C   D.    x dx   C ln x 1 (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 102) Tìm  nguyên  hàm  F  x    của  hàm  số    f  x   sin x  cos x  thoả mãn  F    2 Câu A F  x   cos x  sin x    B.   F  x    cos x  sin x    C.   F  x    cos x  sin x    D.   F  x    cos x  sin x    (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 102) Cho  F  x    là một nguyên hàm của hàm số  2x2 f  x  Tìm nguyên hàm của hàm số  f   x  ln x   x   ln x A.     f   x  ln x dx       C   2x   x B.     f   x  ln x dx  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM ln x   C   x2 x2 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017  ln x  C.     f   x  ln x dx       C   x   x Câu Câu NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI D.     f   x  ln x dx  ln x   C   x 2x (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 103) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   2sin x A  sin xdx  cos x  C B    sin xdx  sin x  C C  sin xdx  sin x  C D  sin xdx  2 cos x  C   (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 103) Cho  F  x    là  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   e x  x  thỏa mãn  F     Tìm  F  x    Câu A.   F  x   e x  x    B.    F  x   2e x  x    C.    F  x   e x  x    D.   F  x   e x  x    (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 103) Cho  F ( x )    là một nguyên hàm của hàm số  3x3 f ( x)  Tìm nguyên hàm của hàm số  f '( x ) ln x   x A.     f '( x) ln xdx  ln x   C   x3 x5 B.     f '( x) ln xdx  ln x   C   x3 x5 C.     f '( x)ln xdx  ln x   C   x3 3x3 D.     f '( x) ln xdx   ln x   C   x 3 x3 Câu 10 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017)  Xét  I   x  x  3 dx  Bằng cách đặt  u  x   , khẳng định nào sau đây đúng A I  u du   4 B.   I  u du    12 C.   I  u du    16 D.   I   u du   Câu 11 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017)  Tìm nguyên hàm  F  x   của hàm số  f  x   e x 1  3e2 x    Câu 12 A.   F  x   e x  3e 3 x  C   B.   F  x   e x  3e  x  C   C.   F  x   e x  3e x  C   D.   F  x   e x  3e 2 x  C   (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017)  Gọi  F  x   là một nguyên hàm của hàm số      f  x   cos x cos x  thỏa mãn  F     Tính  F     3 6 | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT-   TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A.     12 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI B.   0.  C.     D.     Câu 13 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017)   Gọi  F  x    ax  bx  cx  d  e x   là    một nguyên hàm của hàm số  f  x   x  x  x  e x  Tính  a  b  c  d   A.   244.  B.   247.  C.   245.  D.   246.  Câu 14 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   x.e x   x A.    f  x  dx  x e C  f  x  dx   x  1 e  C   x  C   x B.    f  x  dx  xe D.    f  x  dx   x  1 e C x C Câu 15 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017)  Hàm số  F  x   sin x  3cos x  là một  nguyên hàm của hàm số:  A.   f  x   cos x  3sin x   B.   f  x   2 cos x  3sin x   C.   f  x   2 cos x  3sin x   D.   f  x   cos x  3sin x   Câu 16 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Họ các nguyên hàm của  f  x   x ln x   là:  A.   x2 x2 1 ln x  x  C   B.   x ln x  x  C   C.   ln x  x  C   D.   x ln x  x  C   2 4 Câu 17 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Xác  định  a ,  b ,  c   để  hàm  số  F  x    ax  bx  c  e x  là một nguyên hàm của  f  x    x  3x   e  x   A.   a  1; b  1; c  1   B.   a  1; b  5; c  7   C.   a  1; b  3; c    D.   a  1; b  1; c    Câu 18 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Biết  F  x    là  một  nguyên  hàm  của  x hàm số  f  x   xe  và  f    1  Tính  F      B.    F    A.    F       e     C.    F    4e2     D.    F    4e2    4 Câu 19 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x  1 x  x  sin     2 2 A.     f  x  dx  x x  cos  C    x B.     f  x  dx  x  cos  C    2 ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 C.     f  x  dx  x x  cos  C    2 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI D.     f  x  dx  x x  cos  C   4 Câu 20 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – Cụm – năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   x  x  là:  A.   C.   2x  C   ln B.   x2  x ln  C   D.    f  x  dx    f  x  dx   f  x  dx  x2 2x   C   ln  f  x  dx  x2  x  C   Câu 21 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – Cụm – năm 2017) Biết  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  y  f  x   là  F  x   x  x   Khi đó, giá trị của hàm số  y  f  x   tại  x   là  A.   f  3    B.   f  3  10   C.   f  3  22   D.   f  3  30   Câu 22 (THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Tp Hồ Chí Minh – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm số  f  x   sin x   A.   cos 2x  C   Câu 23 B.    cos 2x  C   C.    cos x  C   D.   cos x  C   (THPT Lê Lợi – Thanh Hóa – lần – năm 2017)  Một  nguyên  hàm  F  x    của  hàm  số  f  x   sin x    thỏa mãn điều kiện  F    là  cos x   4 A.   F  x    cos x  tan x  C   B.   F  x    cos x  tan x     C.   F  x   cos x  tan x     D.   F  x    cos x  tan x     Câu 24 (THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – lần – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  y  20162017 x   A.   C.    f  x  dx  2017.2016 2017 x.ln 2016  C    B.    f  x  dx  20162017 x  C    2017.ln 2016 D.    f  x  dx  20162017 x  C   2017  f  x  dx  20162017 x  C   ln 2016 Câu 25 (THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – lần – năm 2017)  Cho  f  x    có    f   x    4sin x  và  f    10  Tính  f      4 A.     10   B.     12   C.       D.       Câu 26 (Sở GD-ĐT Phú Thọ - lần – năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   3x     | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT-   TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A.    f  x  dx  x C  f  x  dx  x 2 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI  x  C  x  C B  f  x  dx  x D  f  x  dx  x  x  C  x  C Câu 27 (Sở GD-ĐT Phú Thọ - lần – năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   xe x   Câu 28 A.    f  x  dx   x  1 e C  f  x  dx  xe x C  f  x  dx   xe  C D B x  f  x  dx   x  1 e x C C (THPT TH Cao Nguyên – lần – năm 2017) Họ  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x  , x   là  x x 1  A.    Câu 29 x    2 x 1  C   B.   x  C   x 1 C.    C   x 1 D.     C x 1 (THPT TH Cao Nguyên – lần – năm 2017) Họ nguyên hàm của hàm số  f  x   x ln x   là  x2  x2 x2 x2 2 A.   ln x  x  C   B.   x ln x   C   C.    ln x  1  C   D.    ln x    C   2 2 2 Câu 30 (THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần - năm 2017) Biết  F ( x )  là một nguyên hàm    của hàm số  f  x   cos x  và  F     Tính  F     4    3 A.   F       4    3    3    3 B.   F       C.   F       D.   F       4 4 4 Câu 31 (THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần - năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x    2x 1 A.    f  x  dx  C.    f  x  dx  2x   C   2 x   C   B.    f  x  dx  D.    f  x  dx  x   C   x   C   Câu 32 (THPT Chuyên ĐH Vinh – lần – năm 2017) [2D3-1] Tất cả các nguyên hàm của hàm số  f  x    cos x  là  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A.   F  x   s in2x  C    NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI   B.   F  x    s in2x  C    C.   F  x    sin2x  C    D.   F  x    s in2x   Câu 33 (THPT Chuyên ĐH Vinh – lần – năm 2017) [2D3-1] Hàm số nào sau đây là một nguyên  hàm của hàm số  f  x   ?   x 1 A.   F  x     x 1 B.   F  x   x    C.   F  x   x    D.   F  x   x    Câu 34 (Sở GD-ĐT Hải Dương – năm 2017) Tìm họ nguyên hàm của hàm số  f  x   sin x   A.    sin xdx  2 cos x  C   B.    sin xdx   cos x  C   C.    sin xdx  cos x  C   D.    sin xdx  cos x  C   Câu 35 (Sở GD-ĐT Hải Dương – năm 2017) Cho hai hàm số  f  x  ,  g  x   là hàm số liên tục trên   , có  F  x  ,  G  x   lần lượt là một nguyên hàm của  f  x  ,  g  x   Xét các mệnh đề sau:   I  : F  x   G  x   là một nguyên hàm của  f  x   g  x     II  : k F  x   là một nguyên hàm của  kf  x  k  R     III  : F  x  G  x   là một nguyên hàm của  f  x  g  x    Những mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?  A.    I  và   II     B.   ( I ), ( II )  và ( III )   C.    II      D.    I    Câu 36 (Sở GD-ĐT Hải Dương – năm 2017) Cho hàm số  f  x   x  sin x  cos x  Tìm nguyên  hàm  F  x   của hàm số  f  x   thỏa mãn  F      A.   x  cos x  2sin x    B.    cos x  2sin x     C.   x  cos x  sin x   D.   x  cos x  2sin x    Câu 37 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Cho biết  F  x   là một nguyên hàm của  hàm số  f  x   Tìm  I   3 f  x   1 dx   A.   I  3F  x    C   B.   I  3xF  x    C     C.   I  3xF  x   x  C D.   I  3F  x   x  C   Câu 38 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm – năm 2017) Tìm   | THBTN – CA dx , ta được:  2x 1 - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT-   TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A.   ln  x  1  C   B.    NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI  x  1  C   C.   ln x   C   D.   ln x   C   Câu 39 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm 8- năm 2017) Một nguyên hàm của hàm số  y  x  là  A.   x x   B.   x   C.   x x   D.   x   Câu 40 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm 8- năm 2017) Trong các khẳng định sau, khẳng định  nào sai?  n  x dx  x n1  C  (C là hằng số;  n   ).  n 1 A.    dx  x  2C  (C là hằng số).  B.   C.    0dx  C  (C là hằng số).  D.    e x dx  e x  C  (C là hằng số).  Câu 41 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm 8- năm 2017) Cho   f  x  dx  F ( x)  C  Khi  đó với a  , ta có   f  ax  b  dx bằng  A.   F  ax  b   C   C.   B.   aF  ax  b   C   F  ax  b   C   ab D.   F  ax  b   C   a Câu 42 (Đề Minh Họa – lần – BGD – năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   x  A.   C.    f  x  dx  x3   C   x B.    f  x  dx  x3   C   x D.    f  x  dx  x3   C   x  f  x  dx  x3   C   x   x2   Câu 43 (Sở GD-ĐT Bình Dương – lần – năm 2017) [2D3-2]  Tìm  họ  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   cos x   A.   x sin x   C   B.   x cos x   C   C.   x cos x   C   D.   x sin x   C   Câu 44 (Sở GD-ĐT Bình Dương – lần – năm 2017) [2D3-3] Cho  f   x    7sin x  và  f    14   Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?     3 A.    f      2 B.    f    2   C.    f  x   x  cos x  14   D.    f  x   x  cos x  14   Câu 45 (Sở GD-ĐT Bình Phước – năm 2017) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A.    Nếu  f  x  ,  g  x   NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI là  các  hàm  số  liên  tục  trên    thì    f  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx   B.   Nếu  F  x   và  G  x   đều là nguyên hàm của hàm số  f  x   thì  F  x   G  x   C  (với  C   là hằng số).  C.   Nếu các hàm số  u  x  ,  v  x   liên tục và có đạo hàm trên    thì    u  x  v  x  dx   v  x  u  x  dx  u  x  v  x    D.   F  x   x  là một nguyên hàm của  f  x   x   Câu 46 (Sở GD-ĐT Bình Phước – năm 2017) Tìm nguyên hàm  F  x   của hàm số  f  x   cos x ,    biết rằng  F    2   2 A.   F  x   sin x  2   C.   F  x   B.   F  x   x  sin x  sin x  2   3   D.   F  x   x  2   Câu 47 (Sở GD-ĐT Phú Thọ - năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   e 2x    A.   e 2x dx   e2 x  C    B.   e 2x dx  e2 x  C  C.    e 2x dx  2e x  C D.    e x dx  2e x  C     Câu 48 (Sở GD-ĐT Phú Thọ - năm 2017) Biết  F  x   là một nguyên hàm của hàm số  f  x   x    và  F 1  , tính  F     A.   F      B.   F      C.   F      D.   F      Câu 49 (Sở GD-ĐT Phú Thọ - năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   x ln  x     A.   B.   C.   D.    f  x  dx  x2 x2  x ln  x     C    f  x  dx  x2  x2  4x ln  x     C    f  x  dx  x2 x2  x ln  x     C   2  f  x  dx  x2  x2  4x ln  x     C   2 | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT-   TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 50 (THPT Nguyễn Huệ - Huế - lần – năm 2017)  Tìm  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   e3 x 1    A.   e3 x 1 e3 x 1 B C e3 x 1 e3 x 1 D Câu 51 (THPT Kim Liên – Hà Nội – lần – năm 2017)    [2D3-1]  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x    x  1   10  C   B.    f  x  dx  10  x  1 10  C   D.    f  x  dx  20  x  1 A.    f  x  dx  20  x  1 C.    f  x  dx  10  x  1 1 9  C    C   Câu 52 (THPT Kim Liên – Hà Nội – lần – năm 2017)  [2D3-2] Cho  F  x   là một nguyên hàm của  hàm số  f  x    và  F  e    Tính  F  e    x ln x         A.   F e   ln   B.   F e   ln   C.   F e   ln   D.   F e   ln   Câu 53 (THPT Kim Liên – Hà Nội – lần – năm 2017)  [2D3-3] Biết  F  x    ax  bx  c  e x  là một  nguyên hàm của hàm số  f  x   x e x  Tính  a ,  b  và  c   A.   a  ,  b  ,  c  2   B.   a  ,  b  ,  c  2   C.   a  2 ,  b  ,  c    D.   a  ,  b  2 ,  c    Câu 54 (THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An – năm 2017) [2D3-2] Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x    2x 3 A.    f  x  dx  x  C   B.    f  x  dx  x  C   C.     f  x  dx  16 x  C   D.     f  x  dx   16 x  C   Câu 55 (THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An – năm 2017) [2D3-2] Biết  F  x   là một nguyên hàm      của hàm số  f  x   cot x  và  F     Tính  F     2 6 3         A.   F     ln   B.   F     ln   C.   F     ln  D.   F     ln   2 6 6 6 6 Câu 56 (THPT  Chuyên  Thái  Nguyên  –  lần  2  –  năm  2017) Giả sử nguyên hàm hàm số B x2 có dạng A  x3  f  x   1 x 1 x x 1 x   Hãy tính A  B ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI B   A  B  A   A  B  2 D   A  B   C   A  B  Câu 57 (THPT Chuyên Nguyễn Bĩnh Khiêm – Quãng Ngãi – lần - năm 2017) Biết  F  x    là  nguyên hàm của  f  x   x  và  F 1  A.    Câu 58   ln B.      ln  Khi đó giá trị của  F    bằng  ln C.      D.      ln ln (THPT TH Cao Nguyên – lần – năm 2017) Phát biểu nào sau ðây ðúng ?  x x  A.     sin  cos  dx  x  cos x  C   2  x x  C.     sin  cos  dx  x  cos x  C   2  x x  B.     sin  cos  dx  x  cos x  C   2  x x 1 x x  D.     sin  cos  dx   sin  cos   C   2 3 2  Câu 59 (THPT TH Cao Nguyên – lần – năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   sin x   1 A.    f  x  dx  cos x  C    B.    f  x  dx   cos x  C    C.    f  x  dx  cos x  C    D.    f  x  dx  4 cos x  C    Câu 60 (THPT Chuyên Bến Tre – năm 2017) Tìm nguyên hàm hàm số f  x   sin x A    f  x  dx  cos x  C   C    f  x  dx  cos x  C   Câu 61 B.     f  x  dx   cos x  C D.     f  x  dx  5 cos x  C (THPT Chuyên Bến Tre – năm 2017) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x  liên tục  a; b , b f  b    f   x  dx  Tính f  a  a A   f  a      B.    f  a      D.    f  a      C.    f  a        3 Câu 62 (THPT Chuyên Bến Tre – năm 2017) Tính  ln x  dx Kết quả: A   x ln x  C B    x ln x  x  C C   x ln x  x  C D   x ln x  x  C Câu 63 (THPT  Chuyên  Bến  Tre  –  năm  2017)  Biết F  x  nguyên hàm hàm số 1 f  x   e2x F    Tính F   2 10 | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 321 (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG – Lần năm 2017)Tìm họ nguyên hàm  F  x   của  hàm số  f ( x)  x  3x  x   A F ( x)  x7 8x x  x3   C   B F ( x)  x7 3x x  x3   C   C F ( x)  x7  x3  x x  C   D F ( x)  x7 8x x  3x3   C   Câu 322 (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG – Lần năm 2017)Biết hàm số  f ( x )  thoả mãn các  điều kiện  f ( x)  x   và  f (0)   Giá trị  f (2)  là:  A 11.  B   C 10   D   Câu 323 (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG – Lần năm 2017)Giả  sử  hàm  số  f ( x)  (ax  bx  c).e x   là  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  g ( x)  x.(1  x).e x     Tính  tổng  A  a  2b  3c , ta được:  A   B   C   D   Câu 324 (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG – Lần năm 2017)Giả sử  F ( x )  là nguyên hàm của  hàm  số  f ( x )  x   Đồ thị của hàm  số  y  F ( x)  và  y  f ( x )  cắt nhau  tại  một điểm  trên  trục tung. Tọa độ các điểm chung của hai đồ thị hàm số trên là:  5  5  8  5  A  0; 1 và   ;3    B  0; 2   ;8    C  0; 2   ;14   D  0; 1  ;9    2  2  3  2  Câu 325 (THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - Lần năm 2017) Cho  F ( x)  là một nguyên hàm của  hàm  số  x   thỏa  mãn  F (0)   ln   Tìm  tập  nghiệm  S  của  phương  trình  e 1 F ( x)  ln  e x  1     A S  3    B S  3    C S  3    D S      Câu 326 (THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - Lần năm 2017) Hàm  số  nào  sau  đây  là  một  ln x nguyên hàm của hàm số  f ( x)   ?   x x ln x ln (x  1) ln x ln x  A F ( x )     B F ( x)     C F ( x)     D    F ( x )  4 2.x Câu 327 (THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - Lần năm 2017) Biết  m, n     thỏa  mãn  dx n  (3  x)5  m(3  x)  C  . Tìm m.   1 1 A     B    C     D    4 Câu 328 (THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - Lần năm 2017) Cho F ( x )  là một nguyên hàm của  x hàm số  f ( x)   thỏa mãn  F (0)   Tính  F ( )    cos x ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 49 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A 1    B    NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI C 1   D 0   Câu 329 (THPT QUẢNG XƯƠNG – THANH HOÁ – Lần năm 2017) Nguyên hàm của hàm số  f ( x )  3 x   là:  A  f ( x ) dx  (3 x  1) 3 x   C   B  f ( x)dx  3 x   C   C  f ( x)dx  (3x  1) 3x   C   D  f ( x)dx  3x   C   Câu 330 (THPT TRIỆU SƠN – THANH HOÁ – Lần năm 2017) Họ  nguyên  hàm  của  hàm  số  2x   x  x  1dx  là  5 A ln x   ln x   C   B  ln x   ln x   C   3 3 C ln x   ln x   C   3 D  ln x   ln x   C   3 Câu 331 (THPT TRIỆU SƠN – THANH HOÁ – Lần năm 2017) Họ  nguyên  hàm  của  hàm  số  I    x  sin x  dx  là:  A x2  cos x  C   2 B x2  cos x  C   C x2  cos x  C   2 D x2  cos x  C   Câu 332 (THPT TRIỆU SƠN – THANH HOÁ – Lần năm 2017) Họ  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   x cos x2  là:  A sin x  C   B sin x  C     C  sin x  C     D. Một kết quả khác.    Câu 333 (THPT BẢO LÂM – Lần năm 2017) Tìm nguyênhàmcủahàmsố   x   x  dx là  x    A x3  3ln x  x  C   3 B x  ln x    C x3  3ln x  x  C   3 D  x   x3  3ln x  x  C   3 Câu 334 (THPT BẢO LÂM – Lần năm 2017) Giá trị m để hàm số  F  x     mx3   3m   x2  x  là một nguyên hàm của hàm số  f ( x)  3x  10 x   là:    A m  1 .  B m    C m    D m    Câu 335 (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm  số      x  x  x  dx  là  50 | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI 3 A x  3ln x  x C  3 B x  3ln x  x C 3 C x3  3ln x  x C   3 D x3  3ln x  x C   3 dx  ?      4x  x3 x3 C ln D ln C  C   x 1 x 1 Câu 336 (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC – Lần năm 2017) A ln x  x   C x 1 B.  ln  C   x3 x Câu 337 (THPT XUÂN DIỆU – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x    x.e x  là  A.  F ( x)  2x  1 e  x    C    2  1  B.  F ( x)  2e x  x    C   2  C.  F ( x )  2e x  x    C   D.  F ( x)  2x e  x    C   Câu 338 (THPT VÕ GIỮ - BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Không tồn tại nguyên hàm :{câu này  hỏi chưa chính xác}  x2  x  dx   A.   B.    x  x  2dx   x 1 D.   e3x xdx   C.   sin 3xdx   x2  x  ?  x 1 x2 B.     C.    ln x   C    C 2  x  1 Câu 339 Tìm họ nguyên hàm của hàm số: A.  x  C   x 1 Câu 340 (THPT VỊNH THANH – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tính   A.  x 1  C   B.  2(2 x  1)  C   C.  2(2 x  1)  C   D.  x  ln x   C   x ln dx  Kết quả sai là  x D.  x  C   Câu 341 (THPT VÂN CANH – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số       x  x  x  dx   x3 x3 A B  3ln x  x  C    3ln x  x   3 3 C x3  3ln x  x  C   3 D x3  3ln x  x  C   3 Câu 342 (THPT VÂN CANH – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Giá  trị  m   để  hàm  số  F ( x )  mx  (3m  2) x  x  là một nguyên hàm của hàm số     f ( x )  3x  10 x   là:  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 51 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A m    NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI B m    C m  1  D m    Câu 343 (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f ( x )  sin(2 x  1)   A  f ( x ) dx  cos(2 x  1)  C   B  f ( x)dx   cos(2 x  1)  C   C  f ( x)dx  cos(2 x  1)  C   D  f ( x)dx   cos(2 x  1)  C   Câu 344 (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Ký hiệu  K  là khoảng hoặc  đoạn hoặc nửa khoảng của    Cho hàm số  f ( x )  xác định trên  K  Ta nói  F ( x )  được gọi  là nguyên hàm của hàm số  f ( x )  trên  K  nếu như  A F ( x)  f ( x)  C , C là hằng số tuỳ ý.  B F ( x)  f ( x)   C F ( x)  f ( x)  C , C là hằng số tuỳ ý.  D F ( x)  f ( x)   Câu 345 (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Cho  f ( x)  x    xác  x định trên khoảng  ( ; 0)  Biến đổi nào sau đây là sai ?  A    x    dx   x dx   dx   x x   1     x   dx  2 x dx   x dx   x  C     x   dx  2 x dx   x  D   x B    x 1 dx       dx  x   dx  C ,  C  là một hằng số.  x x Câu 346 (THPT TRẦN QUANG DIỆU – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Biết  F  x    là  nguyên  hàm của  f  x   A ln  và  F     Khi đó  F  3  bằng:  x 1 B C ln D ln  Câu 347 (THPT TRẦN QUANG DIỆU – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Hàm số  y  nguyên hàm là hàm số:  A y  ln C  cos x C y  ln cos 52 | THBTN – CA x C sin x  có   cos x B y  ln 1  cos x   C D y  ln cos x C - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 348 (THPT TUY PHƯỚC – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số   f  x  1 2x 1 A  f  x  dx  ln  x  C B  f  x  dx  ln  x  C 2     C  f  x  dx  ln  x  C   D.   f  x  dx  ln  x  C   Câu 349 (THPT TĂNG BAT HO – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm nguyên  hàm của hàm số       x  x  x  dx   x3 x3 A.   ln x  B.   3ln x  x C   x   3 3 C.  x3  ln x  x C   3 D.  x3  3ln x  x C   3 Câu 350 (THPT TĂNG BAT HO – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Giá  trị  m  để  hàm  số  F  x   mx3   3m   x  x   là một nguyên hàm của hàm số  f ( x )  3x  10 x   là:   A.  m    Câu 351 Nguyên hàm:   B.  m    C.  m    D.  m    x2  x  dx  ?   x 1 A   x   C   x 1 x2 B     C   C    ln x   C   2  x  1 Câu 352 (THPT QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm   A.  ln ln x  C   B.  x2  ln x  1  C   C.  ln x  C   D   x  ln x   C   ln x dx  có kết quả là:   x x2 D.  ln  C   Câu 353 (THPT QUANG TRUNG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Họ nguyên hàm của hàm số  f ( x )  cos x tan x  là:  A  cos3 x  3cos x  C B sin x  3sin x  C C cos3 x  3cos x  C D  cos3 x  3cos x  C Câu 354 (THPT PHÚ CÁT – BÌNH ĐỊNH – Lần – năm 2017) Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số     x    x  dx   x  x3  3ln x  x C A x3  3ln x  x B ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 53 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI C x  3ln x  x  C   3 D x  3ln x  x  C   3 Câu 355 (THPT PHÚ CÁT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Chọn khẳng định đúng:  A  3x  2dx   3x   3x   C   B  3x  2dx   3x   3x   C   C  3 x  2dx   3x    C   D  3x  2dx   3x   3x   C   Câu 356 (THPT PHÚ CÁT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Chọn khẳng định sai :  A  x.ln xdx  x ln x  x2  C   x2 x2 ln x   C   B  x.ln xdx  D  x.ln xdx  x ln x  C  ln xdx  x ln x  x  C   x2  C   Câu 357 (THPT PHÚ CÁT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  của  f  x  x3  x2  x   là:  x2  3x  A  f  x  dx  x2  ln C  f  x  dx  Câu 358 (THPT x 1  C   x2 B  f  x  dx  x2  ln x2 x 1  ln  C   x2 PHAN BỘI D  f  x  dx  CHÂU – BÌNH ĐỊNH – x2  C   x 1 x2 x2  ln  C   x 1 Lần năm 2017)Hàm  số    F ( x)  ln x  x  a  C ( a  0)  là nguyên hàm của hàm số nào sau?  A x x a   B x a C x  x  a     D x2  a   Câu 359 (THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Cho  f  x   x    x xác định trên khoảng   ;0    Biến đổi nào sau đây là sai ?  1   A.    x   dx   x dx   dx   x x     B.    x   dx   x dx   x dx   x    C.    x   dx   x dx   x    D.    x   dx  x3   dx  C   x x   x 1 dx   Câu 360 (THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Ký hiệu  K  là khoảng  hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của    Cho hàm số  f  x   xác định trên  K  Ta có  F  x   được  gọi là nguyên hàm của hàm số  f  x   trên  K  nếu như:  54 | THBTN – CA - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI A.  F  x   f  x   C , C là hằng số tùy ý.  B.  F '  x   f  x    C.  F '  x   f  x   C , C là hằng số tùy ý.  D.  F  x   f '  x    Câu 361 (THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Tìm nguyên hàm của  hàm số  f  x   sin  x  1   B.   f  x  dx   cos  x  1  C   A.   f  x  dx  cos  x  1  C   C.   f  x  dx  cos  x  1  C   D.   f  x  dx   cos  x  1  C   Câu 362 (THPT NGUYỄN HỮU QUANG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm số  f (x)  sin x là:  A.   f (x) dx   cos x  C    B.   f (x) dx  cos x  C   C.   f (x) dx   cos x  C   D.   f (x) dx  cos x  C     Câu 363 (THPT NGUYỄN HỮU QUANG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tính  M  x3 A.  M  ln  C      x x B.  M  ln C     x 3 x C.  M  ln C   x3 x3 D.  M  ln C   x   dx  x(x  3)   Câu 364 (THPT NGUYỄN DU- BÌNH PHƯỚC – Lần – năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm  số  f ( x)  3x  x  A x   2x   là:  x B x   2x   C   C x   2x    lnx   D x   2x   lnx    C   Câu 365 (THPT NGUYỄN DU- BÌNH PHƯỚC – Lần – năm 2017) Giả sử  F  x  là nguyên  hàm  của  hàm  số f  x      4x     Đồ  thị  của  hàm  số  F  x  và  f  x  cắt  nhau  tại  một  điểm  trên  trục tung. Tất cả các điểm chung của đồ thị hai hàm số trên là:  A  0;1   5 2   B  ;9    5 2    C  0;1  và   ;9    5 2     D  ;8  Câu 366 (THPT NGHUYỄN ĐÌNH CHIỂU – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm số  f ( x )  3 x   là  A  f ( x)dx  (3x  1) 3x   C   B  f ( x) dx  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 13 3x   C   55 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 C  f ( x)dx  (3 x  1) 3 x   C   NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI D  f ( x ) dx  3 x   C   Câu 367 (THPT NGUYỄN DIÊU – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số  f ( x )  x  ?  A.   f ( x)dx  C.  33 x   x  1  C    f ( x)dx  20 5x   C   B.   f ( x)dx  3 x   x  1  C   20 D  f ( x)dx  3 x   x  1  C   20 Câu 368 (THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Hàm số y =  sin x  cos x có nguyên hàm là hàm số:  A.  y  ln  C       cos x C.  y  ln cos x  C     B.  y  ln 1  cos x   C  .    D.  y  ln cos x  C    Câu 369 (THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  sin x  cos4 xdx  bằng  B.  tan x  C   A.  tan x  C   C.  tan x  C   D tan x  C    3   Câu 370 (THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên  hàm   1 x dx  bằng  A.  x  C      B.  ln | x  1| C   C.  x  ln | x  1| C       Câu 371   D x  ln | x  | C     (THPT NGÔ MÂY – BÌNH ĐỊNH Lần năm 2017)  Nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   3 x   là:  A  f  x  dx   3x  1 C  f  x  dx   3x  1 3 x   C   B  f  x  dx  D  f  x  dx  3x   C   3 x   C   13 x   C   x Câu 372 (THPT LẠC HỒNG – TP HCM – Lần năm 2017) Nguyên hàm của hàm số y  e  là:  A ex C ln x 56 | THBTN – CA B e.e x  C   C e x  C   D e x ln x  C - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 373 (THPT LẠC HỒNG – TP HCM – Lần năm 2017) Nguyên  hàm  của  hàm  số:  y  cos x.sin x là: 3 B  cos3 x  C   A cos3 x  C   C  cos3 x  C   D sin x  C   Câu 374 (THPT HÙNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017)Tìm nguyên hàm F  x    hàm số f  x   cos3 x thỏa F     2 1 A.  sin x  sin x  3 B.  sin x  sin x Câu 375 (THPT HOÀI ÂN – BÌNH ĐỊNH    x  1 C.  sin x  sin x  D.  sin x  sin x  3 - Lần năm 2017)Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số    x  dx   x  A x3  3ln x  x  C   3 B x3  3ln x  x   3 C x3  3ln x  x  C   3 D x3  3ln x  x  C   3 Câu 376 (THPT HOÀI ÂN – BÌNH ĐỊNH - Lần năm 2017)Giá  trị  m   để  hàm  số  F  x   mx   3m   x  x  là một nguyên hàm của hàm số  f ( x)  x  10 x   là:  A m    B m    C m    D m    Câu 377 (THPT HOÀ BÌNH – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Tìm  nguyên  hàm của  hàm  số  f  x   x2   x  ?  x A.   f  x dx  x3  3ln x  x   3 B.   f  x dx  x3  3ln x  x  C   3 C.   f  x dx  x3  3ln x  x C   3 D.   f  x dx  x3  3ln x  x  C   3 Câu 378 (THPT HÀM RỒNG – THANH HOÁ – Lần năm 2017)Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số     x    x dx   x  A x  ln x  3 C x  ln x  3 B x  ln x  x3  C   x3  C   D 3 x3   x3  ln x  x  C   3 Câu 379 Giátrị m của  hàm  số  F  x   mx   3m   x  x    là  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   3x  10 x   là  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 57 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 A m    NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI B m    C m    D m    Câu 380 Tìm họ nguyên hàm của hàm số  y  x    A  4x C  4x   dx  x  x  C  dx   x  x  C B  4x D   4x 3   dx  x   C   dx  x   C Câu 381 Tìm họ nguyên hàm của hàm số  y  sin x   A  sin xdx  cos x  C B  sin xdx   cos x  C C  sin xdx   sin x  C D  sin xdx  sin x  C Câu 382 Tìm họ nguyên hàm của hàm số  y  ln x   A  ln xdx  x  ln x  1  C B  ln xdx  x  ln x  C C  ln xdx  ln x  C D  ln xdx  x ln x  C Câu 383 Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   A  f  x  dx   x  1 C  f  x  dx  x    x   C 1 x   C B  f  x  dx   x  1 D  f  x  dx  2 x   C x   C   Câu 384 Một nguyên hàm của  f  x    x  1 e x  là  x  A xe    x x B x  e   x C x e   D e   C. 2  D. e  e Câu 385 I   dx  có giá trị là  x     e A. 0  B. -2  Câu 386 Nguyên hàm của hàm số  f ( x)  sin x.cos x  là  4 A sin x  cos x  C   B cos x  C   C sin x  C   4 D sin x  C   Câu 387 Một nguyên hàm của hàm số  f ( x )  x  x  là  A    x2   58 | THBTN – CA B    x2   C x2   x2   D x2   x2   - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 388 (TRUNG TÂM GDTX – HN – AN NHƠN – Lần năm 2017) F ( x )  là một nguyên  hàm  của  y  A x2  Nếu  F  1   thì  F ( x)  bằng:  x3 1     x x2 B 1     x x2 1 C      x x Câu 389 (THPT DTNT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) A.    3x   C   B.     3x   C   1 D      x x dx   3x  bằng  C.  ln  x  C   D.   ln x   C   Câu 390 (THPT DTNT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) F(x)  là  một  nguyên  hàm  của  hàm  số  f  x   x   và F(8) = 10. Khi đó F( x) là  33 x2    A F  x   B.  F  x   4x 3x x    C.  F  x      x D.  F  x   4x 3 x2   5x 2x Câu 391 (THPT DTNT – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Nguyên hàm của hàm số  f  x     là:  A.  F  x   25 x x C 5ln 2 ln 800 x C ln 800 C F  x   B F  x   25 x.52 x  C   ln10 D  F  x   ln 800  C   800   Câu 392 (THPT ĐÔNG QUAN – Lần năm 2017) Hàm số  F x  ln x  là nguyên hàm của hàm  số nào  A f (x )    x   B f x  x   C f (x )  x2     D f x  x   Câu 393 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Hàm số nào sau đây là  nguyên hàm của hàm số  f  x   sin 3x ?  A x sin x    12 B x sin x    12 C sin x    12 D cos3 3x   Câu 394 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Hàm  số  nào  là  một  nguyên hàm của hàm số  f  x   5x  x5   ?  A x.5 x 1  x5   ln x B 5x x    ln C x.5 x 1  x   ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM D 5x x5    ln ln x 59 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 395 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH ĐỊNH – Lần năm 2017) Hàm  số F  x    là     nguyên hàm của hàm số  f  x   tan x  thoả mãn điều kiện  F      . Khi đó,  F  x    4 là:  A tan x   B tan x  x   C tan x  x   D tan x  x    Câu 396 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f ( x )  (2 x  3)2     A C  f ( x )dx  (2 x  3)3  C    B  f ( x )dx  (2 x  3)  C   D  f ( x)dx  (2 x  3)  f ( x )dx   C   (2 x  3)3  C   Câu 397 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f ( x )  3sin 3x  cos 3x     A  f ( x)dx  cos3x  sin3x  C    C  f ( x)dx   cos 3x  sin 3x  C   B  f ( x)dx  cos3x  sin3x  C   D  f ( x)dx   cos 3x  sin 3x  C   1 Câu 398 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f ( x)  e x  e x     A  f ( x)dx  e x  e  x  C    B  f ( x)dx  e x  e  x  C   C  f ( x)dx  e x  e  x  C   D  f ( x)dx  e x  e  x  C   Câu 399 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017) Tìm nguyên hàm  F ( x )  của hàm số  f ( x )  3x  4,  biết  F (0)     A F ( x )  38 3x      3 B F ( x )  16 (3x  4) 3x     3 C F ( x )  56 (3x  4) 3x     9 D F ( x )  (3x  4) 3x     3 Câu 400 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017)  Tìm  nguyên  hàm  của  hàm  số  f ( x)  A  x3     x4  f ( x )dx  60 | THBTN – CA 3x  C    x4  B  f ( x)dx  ln( x  1)  C   - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 C  f ( x)dx  x NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI ln( x  1)  C   D  f ( x)dx  ln( x  1)  C   3x Câu 401 (THPT Chuyên Hạ Long – Quãng Ninh – năm 2017) Tính nguyên hàm  (2 x  1)e dx       A  (2 x  1)e3 x dx  (2 x  1)e3 x 2e3 x   C    B 3x  (2 x  1)e dx  D  (2 x  1)e C  (2 x  1)e3 x dx  ( x  x)e3 x  C   3x (2 x  1)e3 x 2e3 x   C   3 dx  ( x  x )e3 x  C    Câu 402 (THPT Cái Bè – Tiền Giang – năm 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số   x   A x3  3ln x  x  C   3 B x3  3ln x  x   3 C x3  3ln x  x  C   3 D x3  3ln x  x  C   3 năm 2017)  Giá  trị  Câu 403 (THPT Cái Bè – Tiền Giang –   x  dx   x  m   để  hàm  số  F  x   mx   3m   x  x   là một nguyên hàm của hàm số  f ( x)  3x  10 x   là  A m    B m    C m    D m    Câu 404 (Đề thi thử số –Thầy Hiếu Live – năm 2017) Cho hàm số  f (x )  4x   Gọi F(x) là  một nguyên hàm của f(x), biết F(1) = 0. Bất phương trình  F (x )   có tập nghiệm là:    1 A x  ;   1;      1  B x   ;1   3  C x  ; 0   ;       3 D x  0;       Câu 405 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017) Tính   x     x  dx , ta được kết quả  x  là  A x3  3ln x  x  C   3 B x3  3ln x  x  C   3 C x3  3ln x  x  C   3 D x3  3ln x  x  C   3 Câu 406 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017)  Tìm  m   để  hàm  số  F  x   mx3   3m   x  x   là một nguyên hàm của hàm số  f ( x)  3x  10 x    A m    B m    C m    ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM D m    61 | THBTN  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI Câu 407 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017)  Tìm  họ  các  nguyên  hàm  của  hàm  số    f x  A  x x 1     x x  f x  dx  ln x   C    B x 1  C    x D   C.   f x dx  ln    f x  dx  ln x   C     f x  dx  ln x x  1  C    Câu 408 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017) Tính tích phân  I   x sin 2xdx   B I  A I      C.  I    D I  Câu 409 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017)  Tích  phân  I    ln x   x ln x  2  dx   có kết  quả dạng  I  a ln  b  với  a, b    Khẳng định nào sau đây đúng?  B a  b     A 2a  b     C.  a  b     D ab    Câu 410 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017) Nguyên hàm của hàm số  y  e 2x  là  B.  2e 2x  C A.  e 2x  C C.  e 2x C D.   C   e 2x  Câu 411 (THPT Số An Nhơn – Bình Định – năm 2017) Nguyên hàm của hàm số  f x  x sin x   là  A x cos x  sin x  C B.  x cos x  sin x  C C –x cos x  sin x  C D.  x sin x  cos x  C Câu 412 (THPT An Lão – Hải Phòng – năm 2017) Nguyên hàm của hàm số  f (x )  e53x  là hàm số  nào?  A  f (x )dx  e C  f (x )dx   e 53x C 53x C  f (x )dx  e D  f (x )dx  3e Câu 413 (PTDTNT THCS&THPT An Lão - năm 2017)  62 | THBTN – CA B  53 x C 53x C   x   x dx , ta được kết quả là    x  - HỌC NHIỀU MỚI THẤY MÌNH BIẾT ÍT  TÀI LIỆU LUYỆN THITHPT QUỐC GIA – 2017 NỘI DUNG: ÔN TẬP GIAI ĐOẠN CUỐI A x3  ln x  x C   3 B x3  ln x  x C   3 C x3  ln x  x C.  3 D x3  ln x  x C   3 Câu 414 (PTDTNT THCS&THPT An Lão - năm 2017)  Tìm  m  để  hàm  số  F x   mx  3m  2 x  4x   là một nguyên hàm của hàm số  f (x )  3x  10x  2   A m    B m    C m    D m                            ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM   63 | THBTN  ... x  x    D.   F  x   e x  x    (Đề Thi THPTQG năm 2017 Mã đề 103) Cho  F ( x )    là một nguyên hàm của hàm số  3x3 f ( x)  Tìm nguyên hàm của hàm số  f '( x ) ln x   x A.     f '(... DIỆU HIỀN – CẦN THƠ –Tháng 11 năm 2017 )Trong các hàm số sau:  (I)  f ( x)  tan x    (II)  f ( x)    cos x (III)  f ( x)  tan x    Hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số  g  x   tan x... 2017) Cho hai hàm số  f  x  ,  g  x   là hàm số liên tục trên   , có F  x  ,  G  x   lần lượt là một nguyên hàm của  f  x  ,  g  x   Xét các mệnh đề sau:   I  : F  x   G  x   là một nguyên hàm của 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử có đáp án, Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử có đáp án, Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn