Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

9 160 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2017, 05:45

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU GIÁO ÁN Môn Toán Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Mü Linh Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán: Một người làm hai ngày trả 72 00 đồng tiền công.Hỏi với mức trả công thế, làm ngày người trả tiền ? Bài giải: Tóm tắt : Số tiền công trả cho ngày làm : ngày : 72 000 đồng 72 000 : = 36 000 (đồng ) ngày : … đồng ? Số tiền công trả cho ngày làm : 36 000 x = 180 000 (đồng) Đáp số : 180 000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) a) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia vào bao Bảng cho biết số bao gạo có chia hết số gạo vào bao, bao đựng kg, 10 kg, 20 kg : Số ki-lô-gam gạo bao 5kg 10kg Số bao gạo 20bao 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số ki-lô-gam bao gấp lên lần số bao Về dự với lớp 5A Mơn: TỐN Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Trường Tiểu học Tam Sơn Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn KHỞI ĐỘNG Bài 1: Mua hết 10 000 đồng Hỏi mua hết tiền ? A 20 000 đồng B 000 đồng C 15 000 đồng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn KHỞI ĐỘNG Bài 2: Mua mớ rau hết 000 đồng Hỏi mua mớ rau hết tiền? A 32 000 đồng B. 16 000 đồng C 000 đồng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn KHỞI ĐỘNG Bài 3: Có thể giải tốn quan hệ tỉ lệ theo cách nào? A Rút đơn vị B. Tìm tỉ số C Cả hai cách Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có 100 kg gạo chia cho bao Số ki-lơ-gam gạo bao 5kg 10kg 50 kg Số bao gạo Trao đổi cặp đơi 1.Tìm số bao gạo tương ứng điền vào trống 2.Nhận xét thay đổi số ki-lơ-gam gạo bao số bao gạo tương ứng cột liền kề Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có 100 kg gạo chia cho bao x2 Số ki-lơ-gam gạo bao Số bao gạo : 10 x5 5kg 10kg 50 kg 20 bao 10 bao bao :2 x 10 :5 Nhận xét : Khi số ki-lơ-gam gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) Bài tốn: Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người? (Mức làm người nhau) Tóm tắt Bước bước Bước bước ngày: 12 người “rút đơn vị” “tìm tỉ số” ngày: .người? Cách 1: Cách 2: Muốn đắp xong nhà Thảo luận nhóm gấp ngày số lần là: ngày ngày, cần số người là: : = (lần) 12 x = 24(người) Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 24 : = 6(người) Đáp số: người Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 12 : = (người) Đáp số: người Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) Luyện tập Làm cá nhân SGK – trang 21 ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU Người thực :Vũ Thị Thanh Trúc Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập cũ : 2/19 :Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng Hỏi bạn Mai muốn mua bút chì phải trả người bán tiền ? Bài giải : tá = 24 24 bút chì gấp bút chì số lần : 24 : = (lần ) Số tiền mua bút chì : 30000 : = 10000(đồng ) Đáp số : 10000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia cho bao Số ki-lô-gam gạo bao Số bao gạo 5kg 20 bao 10kg 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số kg gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. Trường Tiểu học Chiến Thắng TOÁN Tiết 17- Tuần G/V : Nguyễn Thị Là Bài 1/19 Mua 12 hết 24 000 đồng Hỏi mua 30 hết tiền? Giải: Tóm tắt: 12quyển : 24 000 đồng 30 : Đồng Số tiền mua là: 4000 : 12 = 000 (đồng) Số tiền mua là: 000 x 30 = 60 000 (đồng) Đáp số: 60 000 đồng Bài 3/19: Một trường tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử Đợt thứ cần có xe ô tô để chở 120 học sinh Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh tham quan cần dùng xe ô tô thế? Giải Tóm tắt : 120 học sinh : ô tô => 1ô tô ….học sinh ? 160 học sinh …ôtô ? Mỗi ô tô chở số học sinh 130 : = 40 (học sinh) Số ô tô để chở hết 160 học sinh 160 : 40 = ( xe ô tô) Đáp số : xe ô tô Bài 4/20 : Một người làm 2ngày trả 72000 đồng tiền công Hỏi với mức trả công , làm ngày người trả tiền ? Tóm tắt 2ngày : 72000 đồng ngày : …… đồng ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU Người thực :Vũ Thị Thanh Trúc Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập cũ : 2/19 :Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng Hỏi bạn Mai muốn mua bút chì phải trả người bán tiền ? Bài giải : tá = 24 24 bút chì gấp bút chì số lần : 24 : = (lần ) Số tiền mua bút chì : 30000 : = 10000(đồng ) Đáp số : 10000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia cho bao Số ki-lô-gam gạo bao Số bao gạo 5kg 20 bao 10kg 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số kg gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia cho bao x2 :5 Số ki-lô-gam 10kg kg 5kg gạo bao Số bao gạo 20 bao 10 bao 50 bao x5 :2 Nhận xét : Khi số kg gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Bài toán Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần người ? (Mức làm người ) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người ? Tóm tắt : Cách : ngày : 12 người ngày : .người ? Muốn đắp xong nhà ngày,cần số người : 12 x = 24 ( người ) Muốn đắp xong nhà ngày ,cần số người : 24 : = (người ) Đáp số : người Cách ngày gấp ngày số lần : : = ( lần ) Muốn đắp xong nhà ngày ,cần số người : 12 : = ( người ) Đáp số : người Bài /21 : 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người ... Tốn KHỞI ĐỘNG Bài 3: Có thể giải tốn quan hệ tỉ lệ theo cách nào? A Rút đơn vị B. Tìm tỉ số C Cả hai cách Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có 100... số bao gạo tương ứng điền vào trống 2.Nhận xét thay đổi số ki-lơ-gam gạo bao số bao gạo tương ứng cột liền kề Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có... người là: 12 : = (người) Đáp số: người Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) Luyện tập Làm cá nhân SGK – trang 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)