555 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp (file word)

174 9,748 45
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2017, 11:32

ThS TẠ THỊ THUY ANH Th.s TA THI THÚY ANH 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh lớp thân mến! Tiếp theo "555 CÂU HÓI TRÁC NGHIỆM LỊCH sử8", biên soạn "555 CẢU HÔỉ TRÁC NGHIỆM LỊCH sử 9" Nhừng câu hỏi trác nghiệm sách vừa phát huy tính tích cực cua học sinh việc học môn Lịch sừ, vừa đảm bào tính vừa sức học sinh lớp theo chương trinh SGK Lịch sử lớp áp dụng từ năm học 2005-2006 Sách chia làm hai phân: - Phần I: Câu hoi trac nghiệm - Phần ỉỉ: Hướng dần tra lời cáu hoi trắc nhiệm Sách viết theo bài, chương Chúng hy vọng ràng, trà lời nhừng câu hòi trắc nghiệm sách giúp em nấm vững kiến thức chương trình Lịch sử lớp Tuy chủng có nhiều cổ gắng nghiên cứu, song trình biên soạn không tránh khói thiếu sót Rất mong nhận đóng góp bạn đọc Xin chân thành cám ơn! TÁC GIẢ PIIẢN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIổT HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY C HƯƠNG I LIÊN XỎ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu SAU CHIÉN TRANH THÉ GIỚI THỨ HAI Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ 1945 ĐÊN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CÙA THÊ KỈ XX Câu / Chiến tranh giới thứ hai kết thúc , tổn thất cùa Liên Xô lìi nặng nẻ hậu quà cùa chiến tranh dê lại? A Hơn 32.000 xi nghiệp bị tán phá B Ilơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy c I lơn 1710 thành phố bị đõ nát D I lơn 27 triệu người chết Câu Dể xây dựng lại dốt nước, Liên Xô dựa vào thuận lợi chù yểu nào? A Những thành tựu từ công xây dựnu chu nghĩa xà hội trước chiến tranh B Sự ùng hộ phonc trảo cách mạng giới c Tính ưu việt c N.XH nhiệt tình cùa nhân dân sau ngày chiến thẳng D Lành thổ lớn tài nguyên phong phú Câu Sau Chiến tranh thể giới thú hai Liên Xô dã dạt thành tựu quan trọng là: A Năm 1949, Liên Xo chê tạo thành còng bom nguyên tử B Nám 1957, Liên Xô la nước dầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo cùa trái đất c Năm 1961, Liên Xô la nước dầu tiên phóng thành công tàu vù trụ có người lái D Đến thập ki 60 (thế ki XX) Liên Xô trư thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trôn thể giới (sau Mĩ) Câu Liên Xô chế tạo thành còng hom nguyên từ vào nànt nào? A Năm 1945 B Năm 1947 C Năm 1949 D Năm 1951 Câu Mục đích cùa việc Liên Xô định sử dụng nàng lượng nguyên từ /à: A Mờ rộng lành thổ B Duy tri liên hòa binh the giới c Ung hộ phong trào cách mạng the giói D Không chè nước khác Câu số liệu sau có ỷ nghĩa đổi với trình xây dựng CS1XH Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu nhửng năm 70 cùa kì XX)? A Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất 27,3 triệu thép thi đcn năm 1970 sàn xuất 115,9 triệu B Năm 1950, tổng sàn lượng công nghiệp cùa Liên Xô tăng 73%stfvới trước chiến tranh c Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng Liên Xô hàng năm đạt ^,6% D Từ thập niên 70, sản xuất công nghiệp Liên Xô đạt khoảrí> 20% sản lượng công nghiệp cùa toàn giới Câu Nhà máy điện nguyên tử giới xây dựng đâu? A Mĩ c Liên Xô B Đức D Trung Ọuốc Câu Sau Chiến tranh giới hai, chiến lược phát triển kinh tế cùa Liên Xô trọng vào: A Phát triển công nghiệp nhẹ B Phát triển công nghiệp truyền thống c Phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp D phát triển công nghiệp nặng Câu Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Trái đất vào năm iào? A Năm 1955.B Năm 1957 C Năm 1960 Câu 10 Liên Xô phóng tàu đua người bay vào vũ trụ nám nào? D.Năm B.Năm 1961 1957 D Năm 1961 A Năm 1959 C Năm 1960 Càu 11 Ga-ga-rin - nhà du hành vù trụ Liên Xô iàỉ A Người bay lên Sao Hỏa B Người thử thành công vệ tinh nhân tạo c Người bay vảo vũ trụ D Người đặt chân lên Mặt Trảng Câu 12 Đến đầu năm 70 cửa thể ki XX, Liên Xô đđ đạt thính tựu gì? A Thể cân sức mạnh.kinh tế B Thể cân bàng chiến lược sức mạnh quẳn nói chung sức nạnh hạt nhân nói riêng c Thế cân sức mạnh quốc phòng D Cả câu Câu 13 Cuộc khôi phục phát triển kinh tế nông nghiệp cùa Liên xô sau Chiến tranh thể giới thứ hai tiến hành trêmcơ sở nào? A Sự quan tâm đến lợi ích vật chất người dân B Những thành tựu cùa công nghiệp ( C c biện pháp hành chinh D Cả A, B c Câu 14 xốp kiện cột ỉỉ cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây: B A I.iên Xô bước khol Chiến tranh A Hơn 27 triệu người chết giới thứ hai B Phóng thành công vệ tinh nhân tạo cũa Trái đất Thành tựu Liên Xô đạt c Dứng đầu giới sản xuất công nghiệp lĩnh vực khoa học kĩ thuật D Bị nước đc quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ _ E Dưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái đất G Giàu có nhò thu lợi nhuận sau chiến tranh Câu 15 Khái niệm nước Dông Âu ¡à đế chỉ: A Vị trí địa lý phía Đông Cháu Ảíi B Các nước xã hội chù nghĩa châu Au c Liên Xô nước xà hội chù nghĩa nói chung D Cả A B Câu 16 Trong tiến trình Chiến tranh giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào nước Đông Au nhằm mục đích: A Xâm lược nước B Tạo điều kiện cho nhân dân nước dậy khởi nghĩa giành quyền, thành lập chế độ tư bàn c Tạo điều kiện cho nhân dân nước nối dậy khởi nghĩa giành quyền, thành lập chế độ dân chù nhân dân D B C Câu 17 Từ năm 1945 đến (lầu nồm 70 thể kì XX Liên Xô thực sách đổi ngoại: A Muốn làm bạn với tất cà nước B Chi quan hệ với nước lớn c Hòa bình tích cực ùng hộ cách mạng giới D Chi quan hệ với nước xà hội nghĩa Câu 18 Các nước Đỏng Âu hoàn' thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thỏi gian nào? A Từ năml945 đến năml946 c Từ năm 1947 đến năm 1948 B.Từ năm 1946 đến năml947 D.Từ năm 1945 đến năm 1949 Câu 19 Nhiệm vụ cùa cách mạng dân chù nhân dân nước Đông Âu ỉà gì? A Xây dựng quyền dân chu nhân dân ban hành quyền tự dân chù B Tiến hành cài cách ruộng đất c Ọuốc hữu hóa nhừng xí nghiệp lớn cùa tư D Cả câu trẽn Câu 20 Nguyên nhân dẫn đến đời nước dân chù nhân dân Đông Âu? A Do thỏa thuận nước đồng minh chống phát xít B Do nghị hội nghị l-an-ta (2/1945) c Do thành đấu tranh cùa lực lượng yêu nước chống phát xít ữ f)ông Âu Hồng quân Liên Xô truy kích thấng lợi quân phát xít Đức D Cả câu Câu 21 Để xóa bỏ bóc lột cùa địa chù p hong kiến đồi với nông dãn , cách mạng dân chù nhân dân nưởc Đông Âu phài thực nhiệm vụ gì? A Triệt phá âm mưu lật đổ quyền cách mạng bọn phản động B Cài cách ruộng đẩt c Quốc hữu hóa xí nghiệp cùa tư bàn D Thực quyền tự dân chù cho nhân dân Câu 22 Nội dung sau chù yểu để chúng minh thắng lợi cùa cách mạng dân chù nhân dân nước Đông Âu có ý nghía quốc tể? A Cải thiện bước đời sổng nhân dân B Thực số quyền tự dân chù cho nhân dân c Tạo điều kiện đê Đông Ảu bước vào giai doạn xây dựng chù nghĩa xã hội D Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bỉnh giới góp phẩn hình thành hệ thống xã hội chù nghĩa từ năm 1949 Câu 23 Sau hoàn thành cách mạng dân chù nhân dân, nước Đông Âu tiếp tục làm nhiệm vụ gì? A Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa B Tiến lên chế độ tư chủ nghĩa c Một sổ nước tiến lên xã hội chù nghĩa, số nước tiến lên lư bàn nghía D Một số nước thực chế độ trung lập Câu 24 Iỉệ thong xă hội chù nghĩa giới hình thành vào khoáng thời gian nào? A Vào năm 1917 c Vào năm 1949 B Vào năm 1945 D Vào năm 1950 Câu 25 Các ntrởc Đông Ẩu tiến lên xây dựng chù nghĩa xđ hội nước là: A Những nước tư bàn phát triển B Nhừng nước tư bán phát triển, c Những nước phong kiến D A B Câu 26 Trong năm đầu sau Chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Âu đừợc mệnh danh "Đất nước triệu người khất thực"? A Cộng hòa Dân chù Đức c Ru-ma-ni B Tiệp Khắc D Hung-ga-ri Câu 27 Trong khó khăn dây, khô khăn /à lâu dài đồi với cách mạnh xở hội ch ũ nghĩa Dông \ u? A dư lạc hậu cua chế độ cũ B Hậu cua Chiến tranh thò giới thư hai ( Cơ sờ vật cliât kì thuật lạc hậu so với nước I à\ Ảu I) Sự hao vây cua nước de quốc \a phá hoại cua lực lượng phan động quốc tế Câu 28 Trong trình xây dựng chu nghĩa xã hội, chỗ dựa chù yếu nước Dông Âu gì? A I hành cua cách mạng dàn chu nhàn dãn ( 1946 -1949) nhiệt tinh cua nhân dân tì Sự hoạt dộng va hợp tac cua Hội done Tươne trợ Kinh té (SEV) c Sự giúp đờ cua Lien Xô D Sự hợp tác nước Dông Áu Cân 29 Trong trình xây dựng chu nghĩa xô hội nước Đ/ng Âu đà ưu tiên phát triền ngành kinh tể nào? A Phát trien công nghiệp nhẹ c Phát triển kinh tế doi ngoại tì Phát trièn cóng nghiệp nặng, D Phát trien kinh te thương nghiệp Câu 30 Hội dồng Tương trợ kinh tể thành lập với mục đích: A Cần có hợp tác nhiêu bên tì Sự phân công chuyên môn hoa san \uất nước XHCN nhằm nâng cao năne siiât lao động xóa bỏ tình trạng chênh 'ệch trinh độ c Tăng thêm sức mạnh việc dôi phó vói sách bao vây kinh te nước phương Tâv D Cà câu dũng Câu 31 Tồ chức Hiệp ước Phòng thu Vac-sa-va thành lập năm nào? A Năm 1955 c Năm 1957 R Năm 1956 D Năm 1958 Câu 32 Nước Dông Âttị đến thập niên 70 cua kỉ XX xếp vào hàng nước công nghiệp thớ giới? A An-ba-ni c Tiệp Khắc tì tìun-ga-ri D Ru-ma-ni Câu 33 Sự đời cùa lien minh phòng thu Vác-sa-va (14/5/1955) nguyên nhàn chinh sau đây: A Đe tăng cường tinh đoan kết Liên Xò nước Đông Âu B Dể tăng cường sức mạnh nước XIICN c Đê đối phó với V iệc vũ trang lại Tây Đírc cùa nước thành viên khôi NATO D Đê đảm bào hòa binh va an ninh cháu Âu Câu 34 Tồ chức Hiệp ước Phòng thú Vác- sa-va mang tính chất: A Một tô chức kinh tế nước XHCN châu Âu B Một tổ chức liên minh phòng thù quân cùa nước XHCN châu 10 Âu c Một tổ chức liên minh trị nước XHCN châu Âu D Một tổ chức liên minh phòng thù châu Âu chinh trị quân CJC niớc XHCN Câu 35 Hạn chế hoạt động cùa khM SEV tà gì? A Thực quan hệ hợp tác, quan hệ với nước tư bàn chù nghĩa B Phối hợp giừa nước thinh vièn kẽo dài phát triển kinh tế c giúp úng dụng kinh tế khoa học sản xuẩt D "Khép kín cửa ' không hòa nhập với nẻn kinh tế thé giơi Bài LIỄN XÔ VÀ CẮC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ GIỮA NHỮNG NẰM ĐẾN ĐÂU NHỮNG NẤM 90 CỦA THẾ KỈ XX Câu I Tinh hình kinh tể cún LUn Xi huớc sang năm so cún the tì XX A Phát triển tương đối ổn định B Sản xuất công nghiệp tri trệ, lương thirc, thưc phẩm khan hiểm c Mức sổng cùa nhân dân Liên Xò giảm sút so với nhàn dân Cic niớc phương Tây D B, c Càu Liên Xô phải tiền hành còng tỏ đắt nước nhửntg nătnt80 ki XX, vì: A Đất nước lâm vào tinh trạng "tri trộ" khùng hoàng B Đất nước đầ phát triẻn chưa băng rây Âu Mĩ c Phải cải tổ để sởm áp dụng thành tựu khoa học kỳ thuật plát cùa giới D Tất lý Câu Câng cải ti cùa M Goóc-ba-chop bát đầu từ nđitt nào? A NỈm 1985 B Nám 1986 C Năm 1987 D Nim 1988 Câu Thời gian tiển hành công "cài tồ " Liên Xô két) dài ềrtng lao nhiêu năm? A năm ( 1985-1989) B n3m ( 1985-1990) c năm ( 1985-1991) D n3m (1985-1992) Câu Nội dung cùa công "cải th ' cùa Liên Xô gì? A Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước íhoát khòi khùng hoàng k;im uế B Cải tổ hệ thống trị c Cải tổ xã hội D Cải tổ kinh tế và ìi 11 PHÀN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY CHƯƠNG I VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 Bài 14 VIỆT NAM SAU CHIỄN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHÁT Câu hỏi Đáp án D c 14 B 16 B c D D B Câu hòi 10 Đáp án ¡1 c c c A 12 13 15 c A Câu hỏi 17 18 19 20 21 22 23 D B 24 Đáp án c c B c B c c c Cảu hòi 25 26 27 28 29 30 31 Đáp án D c A Đ D B c Bài ¡5 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIÊT NAM SAU CHIẼN TRANH THẼ GIÓI THỨ NHẤT (1919 - 1925) Câu hỏi Đáp án A B Cảu hỏi Đáp án A A A B c c 10 Câu hỏi B c 12 13 14 15 Đáp án A B Câu hỏi Đáp án 16 17 c c 18 19 A B A B 20 Rai 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỎC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM (1919-1925) 146 A c Càu hoi o ỉ)áp án  D B Câu hoi c 10 11 12 B B l)áp án ( B D B A Câu hoi 13 14 15 16 17 18 c Dáp an Á B B A D A Cảu hòi 19 20 21 22 Ám Dáp án B c B B Bài ì CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI Câu hỏi Đáp án Câu hoi Đáp án  Câu hòi 17 Đáp án D Câu hòi 25 D 10 11 12 13 14 C D B c c c 18 19 20 21 22 c 26 27 28 29 30 15 16 D A 23 24 A B 31 32 c c D A c c B c B A Đáp án c c D B B c D A 147 CHƯƠNG II VIỆT NAM TRONG NHỮNG NẢM 1930 - 1939 Bài IS Câu hỏi ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐÒI Đáp án D Câu hỏi cA D A B 10 11 12 Đáp án B Câu hỏi Đáp án D D 13 14 c c B 15 18 cD 16 17 D A Câu hỏi D 19 20 21 Páp án (A.(Đ), B(S) C(S), D(Đ)) B D G Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Câu hỏi Đáp án D c D A c B B Câu hỏi 14 10 11 12 13 Đáp án D B B C Câu hỏi 15 16 17 18 19 20 B D A 21 Đáp án A B D C A D Cầu hỏi 22 23 24 25 26 27 c è Đáp án B D B D A (UĐ), Í.(S), C.(5).,E.(S) BàiĩO CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NAM 1936-1939 Câu hỏi Đáp án B Câu hỏi Đáp án C Câu hỏi 13 14 15 Đáp án B D A B B B 10 11 12 A B A 16 17 B A A 148 c c c c 18 Câu hỏi Điáp án 19 B 20 D 21 22 D 23 D c A A A' ề ( III ( ) \ ( I I I cuọc V Ạ N ĐỌNG TIEN TƠI CÁCH M A N G THÁNG TÁM 1945 Bài Ị VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 Câu HVi Đáp án Câu hoi )áp Câu hỏi Đáp án Câu hòi anA í B 13 Á 19 T c 14 c 20 c D c 15 c 21 c c D 10 16 A 11 17 D c 18 B c B 12 _ Đáp án A c B _ Bài 22 Câu hỏi CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TÓT TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NẲM 1945 Đáp án Câu hòi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi 10 D 19 D 28 D C D 29 11 20 c 12 D 21 c 30 A 13 A D 22 B 14 A 23 D c 15 B 24 D B c 25 c 16 c 17 c B 26 B D 27 c 18 Đáp án c c (l.c, 2.F, 3.G, 4.A, 5.B, 6.D, 7.E) 149 Bài 23 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Câu hỏi 10 Ỉ1 12 13 150 Đáp án B B D D B D A B B B D B A Cảu hỏi 14 15 16 17 18 Đáp án B B B A A Quàng trường Ba Dinh; B Hà NỘI c Chính phủ Lâm thời; 19 20 21 22 D.Tuyên ngôn Độc lập; E Việt Nam Dân chù Cộng hòa D D c c v_ < IH ƠN(, I\ VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MANG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHANG CHIẾN Bài 24 Gâu hoi 1 4 CUỘC ĐAU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) K)ap án Cảu hỏi t)áp an Câu hoi Đáp án Câu hỏi D 10 D 19 D 28 B D A 29 11 20 30 D D D 12 21 31 13 c D 22 c 32 D 14 23 C c D A D D !5 16 17 18 A D B A 24 25 26 27 B A c A 33 34 35 Đáp án A c c B D A D A 151 CHƯƠNG V VIỆT NAM TỪ CUỐI NẴM 1946 ĐẾN NĂM 1954 Bêi2S NHỮNG NAH ĐẦU CÙA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNGTHựC DẦN PHÁP (1946-1950) Cáu hỏi Đáp án D D Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 c D A c D B Đáp án A A D B A c D D 16 Câu hỏi 17 18 19 20 21 22 23 Đáp án c D A Câu hỏi 24 c B c Dáp án (l.B, 21), J.F, 4.A 5.E, 6.C, 7.G 8.11) l(B.CXi) 2.(A.B) 25 B Bài 26 BUỚC PHÁT TRIỂN M6I CỦA CUỘC KHÁNG CHIÊN TOÀN QUỐC CHÕNGTHỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) Cầu hỏi IỈ2 Đáp m D A c c A D B B Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án A C D C c C C D Câu hỏi 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án c D A c A c B D Câu hỏi 25 26 27 28 Đáp án A D D (l.B, 2.D, 3.A, 4J,5.C, 6.E, 7.K, 81, 9.H, 10.G) Hài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOAN QUỐC CHDING THựC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 153 CHƯƠNG VI VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 DẾN NĂM 1975 Câu lòi ■> f>áp án D J> B D A C B D ọ B A -> Cáu hoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dảp án C âu hoi f)áp án » 1) 10 D B 20 (• 21 B » B 22 B 23 B \) 24 c 25 D c A c 26 27 —— Câu hỏi 28 29 30 31 32 33 34 D A 35 36 Đáp ãn ị Ó D B c B B D B A - Bài 28 XÂY DỈỊHG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở HIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHONG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN MIỀN NAM (1954 - 1965) Câu hòi 14 !5 10 11 12 Đáp án B Câu Câu hỏi Dáp án D 14 15 D B 16 17 B ỏap ár hỏi A 42 43 44 45 D c 28 29 30 31 D D B A 32 33 34 35 c 46 47 48 49 B B B 26 c D B D D D P c 36 37 38 39 40 50 B 10 vạn; c.1,8 triệu; D.2 triệu) 18 19 20 21 22 23 24 25 c c D c B c B (A.81 vạn hecta; c c c B Hài 29 154 Câu án 13 hỏi Đáp 27 D c D D B c D 41 Ả c D tì V c - < âu hôi ■) c '7 Ị Đáp án A D A A B c D 10 11 ¡2 c B 14 15 16 17 18 Li? ¿m*m» c Ọ 13 CẢ NƯỚC TRỰC TTỆP CHIÊN ĐÂU CHÔNG MĨ CỨU NƯỚC (1965-1973) Câu hòi Câu Dap l)áp < 'Au hoi án án hòi 20 c B 55 H 40 c 21 *)') c 4l A 23 B •p B 24 D -+3 B 25 D 44 D D 45 B 26 27 D 46 c A 47 28 29 48 D 56 c 30 D 49 c 57 31 c 50 B 58 32 A 51 A 59 33 B c 60 34 D 53 c 61 35 c 54 D 62 36 B 63 37 c 64 38 c 65 À c c A D D D D B A Dáp án (1 D 2K 3G 4.A 5.K 6.B 7.C 8.1 9.H 10.E) B A D c ! c c B c c c Bài 30 HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG MIÊN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 - 1975) Càu hỏi Đáp án D B Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 c 16 c D D A c Đáp án Câu hỏi B 17 D 18 D 19 20 21 B D 12 B 23 D 24 Đáp án B D c A A c B B Câu hói 25 26 27 28 29 30 31 Đáp án c D c D A, ủ c Bài 155 CHƯƠNG VII VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 VIÊT NAM TRONG NẢM ĐẦU SAU ĐẠI THẲNG MÙA XUÂN 1975 Câu hỏi Đáp án Càu hỏi c c D B D 10 Đáp án B Câu hói 11 12 13 14 15 c B D c Đáp án B D Câu hôi Đ>áp 16 Ị ( 17 c 18 ỉ D D 19 20 1 B l) B A Bài 32 XÂỴ DựNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO vệ TỔ QUỐC (1976 - 1985) Câu hỏi Đáp án A Cáu hỏi Đáp án D B A D 10 156 c c c c D Câu hỏi 11 12 13 Đáp án B D A 14 15 D c Câu hòi 16 17 Đ/áp á.i 18 19 20 B c c D D fi,Il JJ VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỎI MỚI ĐI LẾN CHÚ NGHĨA Xà HỘI (TỪ NĂM 1986 DEN NÄM 2000) Câu Đáp Cảu Uáp Câu Đáp Cảu hôi án hỏi án hoi án hỏi h D 12 A 15 A 24 n 13 B c c 16 c D 14 A Năm 1088 ta 17 D phai nhập 45 c 18 vạn gạo: D c 10 D B có dự trừ B 20 xuât khâu A c 21 D n B c 19 triệu tấn: i) B D Nãm 1087: 23 c A 21.4 triệu 1,4(1 10 11 L)áp án ( c 2.H, 3.A 4.G 5.B 6.D, 7.B) c Bài 34 TÒNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỪ SAU CHIỀN TRANH THÊ GIỚI LẦN THỨ NHÂT ĐẾN NĂM 2000 Cáu hòi Đáp án C A B B D Câu hỏi Đáp án Cảu hoi Dáp án D 11 A D 12 B 13 c c 14 B c 15 J c 10 B Càu hỏi 16 17 18 19 20 Đáp án C D c D B MỤC LỤC Lòi nói đầu .? Phân một: ựCH sử THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Chương I: LIÊN XỔ VÀ CÁC NƯỚC ĐỔNG Âu SAU CHIÊN TRANH THỂ GIỚI THỨ HAI Bài Liên Xô nước Đông Âu từ 1945 đến nảm 70 cùa ki XX : Bài Liên Xô céc Đông Âu từ nhừng năm 70 đến đẩu nhũmg năm 90 cùa ki XX Chương II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA- TINH TỪ 1945 ĐÉN NAY Bài Ọuá trình phát triển phong trào giải phóng dân tộc tan rã cùa hệ thống thuộc địa Bài Các nước châu Á LỊCH SỬ 157 LỜI NÓI ĐẦU .3 LỊCH SỬ THẾ GIổT HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 .45 ĐẾN NAY 45 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NẢM 1919 -1930 45 « 49 ĐAP ÁN 140 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY .140 MỤC LỤC 157 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM L|CH sử .159 158 Chương II: VIỆT NAM TRONG NHỬNG NAM 1930- 1939 LỊCH SỬ LỜI NÓI ĐẦU .3 LỊCH SỬ THẾ GIổT HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY VIỆT NAM TRONG NHỮNG NẢM 1919 -1930 45 « 49 ĐAP ÁN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY .140 MỤC LỤC 157 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM L|CH sử .159 159 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: (04) 9724852 Fax: (04) 9714899 *** Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc: PHÙNG Qưốc BẢO Tổng bièn tập: NGUYỀN BÁ THÀNH Biên :ập: VIỆT HÀ - NGƯYỂN HẠNH Chế bản: Nhà Sách HỒNG ÂN Trình bày bìa: NGỌC ANH 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM L|CH sử Mă số: 2L-119ĐH2007 In 3.000 cuốn, khổ 16 X 24cm Công ti TNHH In Bao Bì Phong Tân - ĨP H( Chí dimh SỐ xuất bản: 542 - 2007/CXB/05 - 82/ĐHQGHN, ngày 19/07/2007 Quyết định xuất số: 361 LK/XB In xong nộp lưu chiểu quý III năm 2007 ... NHỮNG NẢM 191 9 - 193 0 45 « 49 ĐAP ÁN 140 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 194 5 ĐẾN NAY .140 MỤC LỤC 157 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM L|CH sử .1 59 Câu 19 Nguyên... 197 5 đen p 194 5 195 9, 195 9 - 197 5, 197 5 đền ( 194 5 - 195 4, 195 4 - 195 9 195 9- 198 0 198 0 đến р 194 5 - 195 9, 195 9 đến cuối năm 80 cuối năm 80 đến Câu Vì sau Chiến tranh giói thứ hai, Mĩ La-tinh... ANH 555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh lớp thân mến! Tiếp theo "555 CÂU HÓI TRÁC NGHIỆM LỊCH sử8 ", biên soạn "555 CẢU HÔỉ TRÁC NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: 555 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp (file word), 555 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp (file word), 555 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp (file word)