Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

21 434 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2017, 17:04

VinaPhong 1 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: Quan sát Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương. C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng. Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . . hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 2 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường . tia tới pháp tuyến hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 3 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến a. Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? b. Làm thí nghiệm kiểm tra như hình 4.2 SGK và ghi kết quả vào bảng. VinaPhong 4 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o VinaPhong 5 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp KiÓm tra bµi cò Câu 1: Thế nào là bóng tối và bóng tối? Câu 2: Khi nào xảy tượng nhật thực và nguyệt thực? A Gương phẳng Hình 4.1 I – Gương phẳng Ảnh của vật tạo bởi gương I – Gương phẳng - Gương phẳng là vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng cho ảnh - Hình vật quan sát gương gọi là ảnh vật tạo gương - Biểu diễn gương phẳng C1: Mặt nước, mặt kính cửa sổ, mặt điện thoại … A Gương phẳng Ánh sáng đến gương tiếp nào? I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: S I N R II – Định luật phản xạ ánh sáng * Thí nghiệm: * Nhận xét: - Hiện tượng tia sáng sau tới mặt gương bị hắt lại theo hướng xác định gọi là tượng phản xạ ánh sáng - Tia sáng bị hắt lại gọi là tia phản xạ * Qui ước: SI: tia tới IR: tia phản xạ N S R IN: pháp tuyến I: điểm tới SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ i i’ I II – Định luật phản xạ ánh sáng Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? N S R i i’ I II – Định luật phản xạ ánh sáng Cho tia SI là là mặt tờ giấy Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? Kết luận 1: Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với …(1) … và …(2)… Tiến hành thí nghiệm (3) (4) (5) Kết luận 2: Góc phản xạ luôn …(6)… góc tới II – Định luật phản xạ ánh sáng * Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ luôn góc tới I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng * Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng hình ve Ví dụ: Chiếu tia tới SI tới gương và góc tới i = 400 Vẽ tia phản xạ IR và nêu cách vẽ I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng III– Vận dụng III Vận dụng: C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M S a Hãy vẽ tia phản xạ IR N i i’ I R M III Vận dụng: N R S I C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng từ dưới lên phải đặt gương thế nào? Vẽ hình HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại nội dung - Định luật phản xạ ánh sáng - Giải các tập sách tập - Chuẩn bị trước 5: Ảnh vật tạo gương phẳng VinaPhong 1 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: Quan sát Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương. C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng. Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . . hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 2 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường . tia tới pháp tuyến hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 3 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến a. Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? b. Làm thí nghiệm kiểm tra như hình 4.2 SGK và ghi kết quả vào bảng. VinaPhong 4 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o VinaPhong 5 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương Chào mừng thầy cô đến dự giờ Lớp 7.3 Thầy giáo phụ trách : Võ Hoàng Đạo Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng I- I- Gương phẳng Gương phẳng Quan sát : Quan sát : Hằng ngày chúng ta vẫn dùng Hằng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi (hình gương phẳng để soi (hình của mặt mình, hay của các của mặt mình, hay của các vật khác trong gương) vật khác trong gương) Hình của một vật quan sát được Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng  C1 C1 . . Một số đồ vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể Một số đồ vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi hình ảnh của mình như một gương phẳng dùng để soi hình ảnh của mình như một gương phẳng là : mặt nước yên lặng, mặt kim loại nhẵn,… là : mặt nước yên lặng, mặt kim loại nhẵn,… II- II- Định luật phản xạ ánh sáng Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt vuông Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt vuông góc với một tờ giấy. Tia này đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp góc với một tờ giấy. Tia này đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi là gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi là tia phản xạ tia phản xạ Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Hiện tượng này gọi là Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ hiện tượng phản xạ ánh sáng. ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? C2. C2. Kết luận: Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới tia tới và … và … pháp tuyến của gương ở điểm tới… pháp tuyến của gương ở điểm tới… 2. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương tới? _Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN=I gọi là góc tới _Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn NIR=i’ gọi là góc phản xạ. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đoán xem góc phản xạ a) Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế quan hệ với góc tới như thế nào ? nào ? Trả lời: góc phản xạ bằng góc Trả lời: góc phản xạ bằng góc tới tới b) Thí nghiệm kiểm tra: dùng b) Thí nghiệm kiểm tra: dùng thước đo góc để đo các giá thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ i’ ứng trị của góc phản xạ i’ ứng với các góc tới i khác nhau, với các góc tới i khác nhau, khi kết quả vào bảng bên. khi kết quả vào bảng bên. Góc tới i Góc tới i Góc phản xạ i’ Góc phản xạ i’ 60 60 60 60 45 45 45 45 30 30 30 30 Kết luận : Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật R i i’ S I N 0 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 180 I. Gương phẳng: Quan sát: C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng? Mặt nước Mặt kim loại nhẵn bóng Thước nhựa . . . Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với .và đường tia tới pháp tuyến Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? s R N I Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy lên một gương phẳng đặt vuông góc với một tờ giấy. Hiện tượng: Tia sáng từ đèn đi là là trên mặt tờ giấy khi gặp gương tia sáng bị hắt lại Quan sát hiện tượng? - Tia sáng bị hắt lại IR được gọi là tia phản xạ - Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ i ’ ứng với các góc tới i khác nhau và ghi kết quả vào bảng. Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o Góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? 60 o 45 o 30 o Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn .góc tới bằng I S N i R i’ SI: tia tới IN: pháp tuyến Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn IR: tia phản xạ SIN = i gọi là góc tới NIR = i’: gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. - Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới 3. Định luật phản xạ ánh sáng? 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: - Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới - Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. R i i’ S I N 0 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 180 Gương phẳng được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau của gương. Tia tới SI và pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng hình vẽ. III: Vận dụng s I C4: Vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng a. Hãy vẽ tia phản xạ b. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xa có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ KiÓm tra bµi cò 1. H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc? Tr¶ lêi NhËt thùc NguyÖt thùc 2. Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ g×? Hiện tượng Nhật thực là do Mặt Trời,Mặt Trăng, Trái Đất sắp xếp theo thứ tự trên đường thẳng: Mặt Trời,Mặt Trăng, Trái Đất. B Kiểm tra bài cũ T¹i ®iÓm A ta quan s¸t thÊy hiªn t­îng nhËt thùc toµn phÇn.T¹i ®iÓm B ta quan s¸t thÊy hiªn t­îng nhËt thùc mét phÇn. B KiÓm tra bµi cò Hiện tượng nguyệt thực là do Mặt Trời,Mặt Trăng Trái Đất sắp xếp theo thứ tự trên đường thẳng: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, C D Kiểm tra bài cũ C D E Khi Mặt Trăng ở vị trí C thì người ở E quan sát được hiện tượng nguyệt thực.Khi Mặt Trăng ở vị trí D thì người ở E thấy trăng sáng. Kiểm tra bài cũ 2. Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ g×? Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ: ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®­êng th¼ng. KiÓm tra bµi cò 3. §Ó kiÓm tra xem 1 ®­êng th¼ng cã thËt th¼ng hay kh«ng,chóng ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo? KiÓm tra bµi cò Nh×n mÆt hå d­íi ¸nh s¸ng MÆt Trêi hoÆc d­íi ¸nh ®Ìn ta thÊy cã hiÖn t­ îng ¸nh s¸ng lÊp l¸nh, lung linh.T¹i sao l¹i cã hiÖn t­îng huyÒn diÖu nh­ thÕ? Bµi 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: Hàng ngày khi soi gương, em nhận thấy có hiện tượng gì trong gương? [...]... tới: i Góc phản xạ: i; i; i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 1.Vẽ gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 2.Vẽ tia sáng SI tới mặt gương S I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 2.Vẽ tia sáng SI... tuyến Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới? Góc tới i 600 45 0 300 Góc phản xạ i Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Phương của tia tới được xác định bằng góc SIN=i gọi là góc tới Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn NIR=i; gọi là góc phản xạ Bài 4: ... I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 3.Vẽ đường pháp tuyến IN S của gương N i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 3.Vẽ đường pháp tuyến IN S của gương N i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 4. Dùng thước đo độ: S -Đo độ lớn góc i -Xác định. .. hồ nước phẳng lặng, tấm kính Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ... Hiện tượng tia sáng sau tới mặt gương bị hắt lại theo hướng xác định gọi là tượng phản xạ ánh sáng - Tia sáng bị hắt lại gọi là tia phản xạ * Qui ước: SI: tia tới IR: tia phản xạ N S... phẳng M S a Hãy vẽ tia phản xạ IR N i i’ I R M III Vận dụng: N R S I C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng... góc tới i = 400 Vẽ tia phản xạ IR và nêu cách vẽ I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng III– Vận dụng III Vận dụng: C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn