Giáo án môn sinh học lớp 7

213 194 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 07:59

SINH HC Tun:1 Tit: Lp dy: 7/,1,4,5 NS:10/8/2014 M U Bi 1: TH GII NG VT A DNG PHONG PH I MC TIấU 1.KT: Hc sinh chng minh c s a dng v phong phỳ ca ng vt th hin s loi v mụi trng sng KN: Rốn k nng quan sỏt, so sỏnh + K nng tỡm kim thụng tin c SGK, quan sỏt tranh nh tỡm hiu th gii ng vt a dng v phong phỳ + K nng giao tip, lng nghe tớch cc hot ng nhúm + K nng t tin trỡnh by trc t, lp - K nng hot ng nhúm 3.T: Giỏo dc ý thc hc yờu thớch mụn hc II CHUN B GV: - Tranh nh v ng vt v mụi trng sng ca chỳng HS: - Xem trc ni dung bi SGK III TIN TRèNH BI DY Kim tra : Kt hp bi ging Bi mi Gii thiu bi : - GV yờu cu HS nh li kin thc sinh hc 6, dng hiu bit ca mỡnh tr li cõu hi: - S a dng, phong phỳ ca ng vt c th hin nh th no? I: a dng loi v s phong phỳ v s lng cỏ th Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV yờu cu HS nghiờn cu SGK, - Cỏ nhõn HS c thụng tin SGK, - Th gii ng vt quan sỏt H 1.1 v 1.2 trang 56 v tr quan sỏt hỡnh v tr li cõu hi: rt a dng v li cõu hi : ( Trc quan - Vn ỏp phong phỳ v loi tỡm tũi) v v s cỏ th ca - S phong phỳ v loi c th hin + S lng loi hin khong 1,5 loi nh th no? triu loi - GV ghi túm tt ý kin ca HS v + Kớch thc ca cỏc loi khỏc phn b sung - vi HS trỡnh by ỏp ỏn, cỏc HS - GV yờu cu HS tr li cõu hi : khỏc nhn xột, b sung (Chỳng em bit 3) - HS tho lun t nhng thụng tin - Hóy k tờn loi ng vt mt c c hay qua thc t v nờu m li kộo bin, tỏt mt ao cỏ, c: ỏnh bt h, chn dũng nc sui + Dự ao, h hay sụng sui u cú nụng? nhiu loi ng vt khỏc sinh sng - Ban ờm hố ngoi ng cú + Ban ờm hố thng cú mt s nhng ng vt no phỏt ting loi ng vt nh: Cúc, ch, d mốn, kờu? sõu b phỏt ting kờu - GV lu ý thụng bỏo thụng tin nu - i din nhúm trỡnh by, cỏc nhúm SINH HC HS khụng nờu c - Em cú nhn xột gỡ v s lng cỏ th by ong, n kin, n bm? (ng nóo) - GV yờu cu HS t rỳt kt lun v s a dng ca ng vt - GV thụng bỏo thờm: Mt s ng vt c ngi thun hoỏ thnh vt nuụi, cú nhiu c im phự hp vi nhu cu ca ngi II a dng v mụi trng sng Hot ng ca GV GV yờu cu HS quan sỏt H 1.4 hon thnh bi tp, in chỳ thớch (Trc quan) - GV cho HS cha nhanh bi - GV cho HS tho lun ri tr li: - c im gỡ giỳp chim cỏnh ct thớch nghi vi khớ hu giỏ lnh vựng cc? - Nguyờn nhõn no khin ng vt nhit i a dng v phong phỳ hn vựng ụn i, Nam cc? khỏc nhn xột, b sung Yờu cu nờu c: S lng cỏ th loi rt ln - HS lng nghe GV gii thiu thờm Hot ng ca HS ND ghi bng - Cỏ nhõn HS t nghiờn cu thụng tin v hon thnh bi Yờu cu: + Di nc: Cỏ, tụm, mc + Trờn cn: Voi, g, chú, mốo + Trờn khụng: Cỏc loi chim di - Cỏ nhõn dng kin thc ó cú, trao i nhúm v nờu c: + Chim cỏnh ct cú b lụng dy, xp, lp m di da dy gi nhit ng vt cú khp ni chỳng thớch nghi vi mi mụi trng sng + Khớ hu nhit i núng m, thc vt phong phỳ, phỏt trin quanh nm l ngun thc n ln, hn na nhit phự hp cho nhiu loi + Nc ta ng vt cng phong phỳ vỡ nm vựng khớ hu nhit i + HS cú th nờu thờm s loi khỏc mụi trng nh: Gu trng Bc cc, iu sa mc, cỏ phỏt sỏng ỏy bin - i din nhúm trỡnh by - ng vt nc ta cú a dng, phong phỳ khụng? Ti sao? - GV hi thờm: - Hóy cho VD chng minh s phong phỳ v mụi trng sng ca ng vt? - GV cho HS tho lun ton lp - Yờu cu HS t rỳt kt lun * Cng c, luyn - GV cho HS c kt lun SGK - Tr li cõu hi SGK Hng dn hc sinh hc nh - Hc bi v tr li cõu hi SGK - c bi 2, K bng trang vo v bi IV B sung SINH HC Tun:1 Tit: Lp dy: 7/,1,4,5 NS:10/8/2014 Bi 2: PHN BIT NG VT VI THC VT C IM CHUNG CA NG VT I MC TIấU 1.KT: Hc sinh nm c c im c bn phõn bit ng vt vi thc vt Nờu c c im chung ca ng vt Nm c s lc cỏch phõn chia gii ng vt KN: Rốn k nng quan sỏt, so sỏnh, phõn tớch, tng hp + K nng tỡm kim v x lớ thụng tin c SGK, quan sỏt tranh nh phõn bit gia ng vt v thc vt v vai trũ ca ng vt t nhiờn v i sng ngi + K nng hp tỏc lng nghe tớch cc + K nng t tin trỡnh by suy ngh / ý tng trc t nhúm T: Giỏo dc ý thc hc tp, yờu thớch mụn hc II CHUN B: GV: - Tranh phúng to hỡnh 2.1, 2.2 SGK HS : - Xem trc ni dung bi, k bng 1,2 Tr SGK vo v bi III TIN TRèNH BI DY Kim tra : Trc nghim ( 3) Bng ph - Hóy k tờn nhng ng vt thng gp ni em ? Chỳng cú a dng, phong phỳ khụng?( 4) - Chỳng ta phi lm gỡ th gii ng vt mói a dng v phong phỳ? (3) Bi mi : Gii thiu bi : Nu em so sỏnh g vi cõy bng, ta thy chỳng khỏc hon ton, song chỳng u l c th sng Vy phõn bit chỳng bng cỏch no? I.Phõn bit ng vt vi thc vt: ( Trc quan -Vn ỏp tim tũi) Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV yờu cu HS quan sỏt H 2.1 - Cỏ nhõn quan sỏt hỡnh - ng vt v thc vt: hon thnh bng SGK v, c chỳ thớch v ghi + Ging nhau: u cu to t t trang nh kin thc, trao i bo, ln lờn v sinh sn - GV nhn xột v thụng bỏo kt nhúm v tr li + Khỏc nhau: qu ỳng nh bng di - i din cỏc nhúm lờn Thc vt - ng vt ging thc vt bng ghi kt qu ca cu to t bo cú thnh xenluloz im no? nhúm Dinh dng t dng - ng vt khỏc thc vt im - Cỏc HS khỏc theo dừi, Khụng cú kh nng di chuyn, no? nhn xột, b sung khụng cú phn x - Mt HS tr li, cỏc ng vt HS khỏc nhn xột, b cu to t bo khụng cú thnh sung xenluloz Dinh dng D dng Cú kh nng di chuyn, Cú h thn kinh v giỏc quan SINH HC H thn Ln lờn v Cht hu c Kh nng di kinh v giỏc sinh sn nuụi c th chuyn quan Khụn Cú T S Khụn Cú Khụn Cú i g tng dng g g tng hp cht phõn hu c bit c cú sn ng vt X X X X X X Thc vt X X X X X X II c im chung ca ng vt ( Chỳng em bit 3) Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng Yờu cu HS lm bi mc II - HS chn c im c bn ca - ng vt cú c im SGK trang 10 ng vt chung l cú kh nng di - GV ghi cõu tr li lờn bng v - vi em tr li, cỏc em khỏc chuyn, cú h thn kinh phn b sung nhn xột, b sung v giỏc quan, ch yu d - GV thụng bỏo ỏp ỏn : ễ 1, 4, - HS theo dừi v t sa cha dng - Yờu cu HS rỳt kt lun - HS rỳt kt lun III: S lc phõn chia gii ng vt: (Hi chuyờn gia) Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng GV gii thiu: ng vt c chia HS nghe v ghi nh Cú ngnh ng vt : thnh 20 ngnh, th hin qua hỡnh 2.2 kin thc - ng vt khụng xng sng: SGK Chng trỡnh sinh hc ch hc ngnh ngnh c bn HS: Tr li (SGK) + Ngnh ng vt nguyờn sinh: ú l nhng ngnh no? trựng roi, trựng bin hỡnh, + Ngnh rut khoang: thy tc, sa, + Cỏc ngnh giun : Giun dp: sỏn lỏ gan, sỏn lụng Giun trũn: giun a Giun t: giun t + Ngnh thõn mm: trai sụng, c sờn + Ngnh chõn khp: chõu chu, tụm sụng, nhn - ng vt cú xng sng: ngnh ( cú lp: cỏ(cỏ chộp), lng c,(ch ) bũ sỏt (thn ln búng), chim (chim b cõu), thỳ (th)) IV: Vai trũ ca ng vt Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng c im Thnh Cu to t t xenluloz bo ca t bo Khụng Cú Khụng Cú SINH HC - Yờu cu HS hon thnh bng 2: Cỏc nhúm hot ng, trao i vi ng vt vi i sng ngi v hon thnh bng - GV k sn bng HS cha bi - i din nhúm lờn ghi kt qu, - Yờu cu HS tr li cõu hi: (ng cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung - HS : Cú li nhiu mt nhng nóo) - ng vt cú vai trũ gỡ i cng cú mt s tỏc hi cho ngi sng ngi? - Chỳng ta cn phi lm gỡ bo v + cn xõy dng cỏc khu bo tn, lut cm sn bn, mua bỏn ng ng vt? vt quý him, s dng v khai thỏc hp lớ - Bin phỏp phũng trỏnh mt s + V sinh mụi trng, cỏ nhõn, n ung, tiờm phũng bnh ng vt gõy ? - HS rỳt kt lun - Yờu cu HS rỳt kt lun Cú li : ng vt mang li li ớch nhiu mt cho ngi: + Cung cp nguyờn liu : thc phm, lụng, da + Dựng lm vt thớ nghim + H tr cho ngi lao ng, gii trớ, th thao Cú hi : Tuy nhiờn mt s loi cú hi truyn bnh cho gni : cỏc bnh giun sỏn, dch H5N1 Bng 2: ng vt vi i sng ngi STT Cỏc mt li, hi Tờn loi ng vt i din ng vt cung cp nguyờn liu cho ngi: - Thc phm - G ln, trõu, th, vt - Lụng - G, cu, vt - Da - Trõu, bũ ng vt dựng lm thớ nghim: - Hc nghiờn cu khoa hc - ch, th, - Th nghim thuc - Chut, ng vt h tr ngi - Lao ng - Trõu, bũ, nga, voi, lc - Gii trớ - Voi, g, kh - Th thao - Nga, chú, voi - Bo v an ninh - Chú ng vt truyn bnh - Rui, mui, rn, rp * Cng c, luyn - GV cho HS c kt lun cui bi - Yờu cu HS tr li cõu hi v SGK trang 12 Hng dn hc sinh hc nh - Hc bi v tr li cõu hi SGK - c mc Cú th em cha bit - Chun b cho bi sau: + Tỡm hiu i sng ng vt xung quanh + Ngõm rm, c khụ vo bỡnh trc ngy + Ly nc ao, h, r bốo Nht Bn IV B sung SINH HC Tun:2 Tit: Lp dy: 7/,1,4,5 NS:10/8/2014 CHNG I : NG VT NGUYấN SINH Bi 3: THC HNH QUAN ST MT S NG VT NGUYấN SINH I MC TIấU KT: Hc sinh thy c ớt nht i din in hỡnh cho ngnh ng vt nguyờn sinh l: trựng roi v trựng giy - Phõn bit c hỡnh dng, cỏch di chuyn ca i din ny 2.KN: Rốn k nng s dng v quan sỏt mu bng kớnh hin vi + K nng hp tỏc chia s thụng tin hot ng nhúm + K nng tỡm kim v x lớ thụng tin quan sỏt tiờu bn VNS, Tranh hỡnh tim hiu c im cu to ngoi ca VNS K nng m nhn trỏch nhim v qun lớ thi gian thc hnh - Nghiờm tỳc, t m, cn thn II CHUN B GV: - Kớnh hin vi, lam kớnh, la men, kim nhn, ng hỳt, khn lau - Tranh trung giy, trựng roi, trựng bin hỡnh 2.HS: Vỏng nc ao, h, r bốo Nht Bn, rm khụ ngõm nc ngy III TIN TRèNH BI DY Kim tra : kt hp tit dy Bi mi Gii thiu bi : VB nh SGK I Quan sỏt trựng giy ( Thc hnh quan sỏt Dy hc nhúm) Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV lu ý hng dn HS t m vỡ õy - HS lm vic theo nhúm ó - Hỡnh dng : Cú hỡnh l bi thc hnh u tiờn phõn cụng ging chic giy, - GV hng dn cỏc thao tỏc: - Cỏc nhúm t ghi nh cỏc thao khụng i xng + Dựng ng hỳt ly git nh nc tỏc ca GV - Di chuyn : Nh ngõm rm (ch thnh bỡnh) lụng bi, va tin va + Nh lờn lam kớnh, y la men v soi xoay di kớnh hin vi + iu chnh th trng nhỡn cho rừ - Ln lt cỏc thnh viờn + Quan sỏt H 3.1 SGK nhn bit nhúm ly mu soi di kớnh hin trựng giy vi nhn bit trựng giy - GV kim tra trờn kớnh ca cỏc - HS v s lc hỡnh dng ca nhúm trựng giy - GV yờu cu ly mt mu khỏc, HS - HS quan sỏt c trựng giy di quan sỏt trựng giy di chuyn chuyn trờn lam kớnh, tip tc - Di chuyn theo kiu tin thng hay theo dừi hng di chuyn xoay tin? - GV cho HS lm bi trang 15 SGK - HS da vo kt qu quan sỏt chn cõu tr li ỳng ( Trỡnh by ri hon thnh bi SINH HC phỳt) - i din nhúm trỡnh by kt - GV thụng bỏo kt qu ỳng HS t qu, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sa cha, nu cn sung II Quan sỏt trựng roi ( Thc hnh quan sỏt Dy hc nhúm) Hot ng ca GV Hot ng ca HS - GV cho HS quan sỏt H 3.2 v 3.3 - HS t quan sỏt hỡnh trang 15 SGK SGK trang 15 nhn bit trựng roi - GV yờu cu HS lm vi cỏch ly - Trong nhúm thay dựng ng mu v quan sỏt tng t nh quan hỳt ly mu bn quan sỏt sỏt trựng giy - GV gi i din mt s nhúm lờn - Cỏc nhúm nờn ly vỏng xanh tin hnh theo cỏc thao tỏc nh nc ao hay r nh r bốo cú hot ng trựng roi - GV kim tra trờn kớnh hin vi ca tng nhúm - GV lu ý HS s dng vt kớnh cú phúng i khỏc nhỡn rừ mu ( Vn ỏp tỡm tũi) - Nu nhúm no cha tỡm thy Cỏc nhúm da vo thc t quan sỏt trựng roi thỡ GV hi nguyờn nhõn v thụng tin SGK trang 16 tr li cõu v c lp gúp ý hi - GV yờu cu HS lm bi mc - i din nhúm trỡnh by, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung SGK trang 16 ND ghi bng - Hỡnh dng : Cú hỡnh chic lỏ di ( hỡnh thoi ) u tự, uụi nhn, u cú roi bi, gc roi cú im mt mu , c th cú ht dip lc - Di chuyn : v phớa trc, nh roi xoỏy vo nc, va tin va xoay - GV thụng bỏo ỏp ỏn ỳng: + u i trc + Mu sc ca ht dip lc Cng c, luyn - GV yờu cu HS v hỡnh trựng giy v trựng roi vo v v ghi chỳ thớch Hng dn hc sinh hc nh - V hỡnh trựng giy, trựng roi v ghi chỳ thớch - c trc bi - K phiu hc Tỡm hiu trựng roi xanh vo v bi IV B sung SINH HC Tun:2 Tit: Lp dy: 7/,1,4,5 NS:10/8/2014 Bi 4: TRNG ROI I MC TIấU KT: Hc sinh nm c c im cu to, dinh dng v sinh sn ca trựng roi xanh, kh nng hng sỏng - HS thy c bc chuyn quan trng t ng vt n bo n ng vt a bo qua i din l on trựng roi KN: Rốn k nng quan sỏt, thu thp kin thc - K nng hot ng nhúm T: Giỏo dc ý thc hc II CHUN B: 1.GV: Phiu hc tp, tranh phúng to H 1, H2, H3 SGK 2.HS: ễn li bi thc hnh Phiu hc III TIN TRèNH BI DY Kim tra : -Phiu hc ca hc sinh Bi mi Gii thiu bi :ng vt nguyờn sinh rt nh bộ, chỳng ta ó c quan sỏt bi trc, tit ny chỳng ta tip tc tỡm hiu mt s c im ca trựng roi I Trựng roi xanh Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV yờu cu HS nghiờn cu - Cỏ nhõn t c thụng tin mc I trang - Dinh dng: SGK, dng kin thc bi 17 v 18 SGK + T dng v d trc Quan sỏt H 4.1 v 4.2 - Tho lun nhúm, thng nht ý kin v dng SGK Hon thnh phiu hc hon thnh phiu hc tp: + Hụ hp: Trao + Cỏc hỡnh thc dinh dng i khớ qua mng + Kiu sinh sn vụ tớnh chiu dc c th t bo - i din cỏc nhúm ghi kt qu trờn + Bi tit: Nh bng, cỏc nhúm khỏc b sung khụng bo co búp - GV k phiu hc lờn bng - HS d vo H 4.2 SGK v tr li, lu ý : cha bi nhõn phõn chia trc ri n cỏc phn - GV cha bi phiu, khỏc yờu cu: - Trỡnh by quỏ trỡnh sinh sn ca HS: mụ t quỏ trỡnh sinh sn theo H 4.2 trựng roi xanh? - GV yờu cu HS quan sỏt phiu - HS cỏc nhúm nghe, nhn xột v b sung - vi nhúm nhc li ni dung phiu hc chun kin thc -HS rỳt kt lun Phiu hc tp: Tỡm hiu trựng roi xanh Bi Tờn ng vt Trựng roi xanh c im SINH HC Dinh dng Sinh sn - T dng v d dng - Hụ hp: Trao i khớ qua mng t bo - Bi tit: Nh khụng bo co búp - Vụ tớnh bng cỏch phõn ụi theo chiu dc II.Tp on trựng roi ( Tp on vụn vc ) Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV yờu cu HS: Nghiờn cu SGK quan - Cỏ nhõn t thu nhn kin thc Tp on trựng roi sỏt H 4.3 trang 18 gm nhiu t bo, + Hon thnh bi mc trang 19 - Trao i nhúm v hon thnh bc u cú s bi tp: phõn hoỏ chc SGK (in t vo ch trng) - Yờu cu la chn: trựng roi, t nng bo, n bo, a bo - i din nhúm trỡnh by kt - GV yờu cu cỏc nhúm bỏo cỏo, qu, nhúm khỏc b sung - vi HS c ton b ni dung bi - Tp on Vụn vục dinh dng nh th HS: Dinh dng c lp no? - Hỡnh thc sinh sn ca on HS: Tr li Vụnvục? - GV lu ý nu HS khụng tr li c thỡ - HS lng nghe GV ging GV ging: Trong on s cỏ th - Yờu cu nờu c: Trong ngoi lm nhim v di chuyn bt mi, on bt u cú s phõn chia n sinh sn mt s t bo chuyn chc nng cho s t bo vo phõn chia thnh on mi - Tp on Vụn vục cho ta suy ngh gỡ v HS: Mi quan h v ngun gc mi liờn quan gia ng vt n bo v gia ng vt n bo v ng vt a bo ng vt a bo? -HS rỳt kt lun - GV rỳt kt lun Cng c, luyn GV dựng cõu hi cui bi SGK Hng dn hc sinh hc nh - Hc bi v tr li cõu hi SGK - c mc Em cú bit - K phiu hc vo v bi IV B sung SINH HC Tun: NS:10/8/2014 Tit: Lp dy: 7/,1,4,5 Bi 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY I MC TIấU KT: Hc sinh nm c c im cu to, di chuyn, dinh dng v sinh sn ca trựng bin hỡnh v trựng giy - HS thy c s phõn hoỏ chc nng cỏc b phn t bo ca trựng giy, ú l biu hin mm mng ca ng vt a bo KN: Rốn k nng quan sỏt, so sỏnh, phõn tớch, tng hp, hot ng nhúm T: Giỏo dc ý thc hc II CHUN B GV - Hỡnh phúng to 5.1; 5.2; 5.3 SGK - Chun b t liu v ng vt nguyờn sinh HS - HS k phiu hc vo v III TIN TRèNH BI DY Kim tra : Trỡnh by c im dinh dng v sinh sn ca trựng roi? (10) Bi mi Gii thiu bi :Chỳng ta ó tỡm hiu trựng roi xanh, hụm chỳng ta tip tc nghiờn cu mt s i din khỏc ca ngnh ng vt nguyờn sinh: Trựng bin hỡnh v trựng giy I Trựng bin hỡnh Hot ng ca GV Hot ng ca HS ND ghi bng - GV yờu cu HS nghiờn cu SGK - Cỏ nhõn t c cỏc thụng tin SGK trang Phiu hc Tr20, 21 v quan sỏt H 5.1; 5.2 trao i 20, 21 v quan sỏt H 5.1; 5.2 ghi nh kin nhúm v hon thnh phiu hc thc - GV quan sỏt hot ng ca cỏc nhúm - Trao i nhúm thng nht cõu tr li hng dn, c bit l nhúm hc yu Yờu cu nờu c: + Cu to: c th n bo - GV k phiu hc lờn bng HS + Di chuyn: nh b phn ca c th chõn cha bi gi + Dinh dng: nh khụng bo co búp + Sinh sn: vụ tớnh - Yờu cu cỏc nhúm lờn ghi cõu tr li - i din nhúm lờn ghi cõu tr li, cỏc vo phiu trờn bng nhúm khỏc theo dừi, nhn xột v b sung - GV ghi ý kin b sung ca cỏc nhúm vo bng - GV b sung thng nht ý kin - GV cho HS theo dừi phiu kin thc - HS theo dừi phiu chun, t sa cha nu chun cn Phiu hc Tờn ng vt Trựng bin hỡnh c im Cu to + Cht nguyờn sinh lng, nhõn + Khụng bo tiờu hoỏ, khụng bo co búp Di chuyn - Nh chõn gi (do cht nguyờn sinh dn v phớa) Dinh dng - Tiờu hoỏ ni bo 10 Trng THCS Gic Tng H v tờn: Lp:7 / im Ngy thỏng nm 2010 KIM TRA HC Kè II Mụn: Sinh hc Thi gian: 45 phỳt Li phờ ca giỏo viờn: chn Cõu 1: Trỡnh by c im cu to ngoi ca th thớch nghi vi i sng o hang v tớnh ln trn k thự ? (2) Cõu 2: Em hóy nờu c im h tun hon ca th tin húa hn cỏc lp ng vt trc ó hc ? (2) Cõu 3: Cõy phỏt sinh gii ng vt cho ta bit c nhng gỡ ? Cn c vo v trớ ca nhỏnh trờn cõy phỏt sinh em hóy cho bit cỏ voi gn vi hu hn hay cỏ chộp hn ? vỡ ? (3) Cõu 4: Th no l ng vt quớ him ? bo v ng vt quớ him chỳng ta cn phi lm gỡ ? (3) BI LM MA TRN KIM TRA HC Kè II Mụn sinh hc Mch kin thc T trng Chng 6:Ngnh VCXS 40% Chng 7: S tin húa ca V 30% Nhn bit 1(2) 1(1) Thụng hiu 1(2) 1(1) Vn dng 1(1) Tng 2(4) 3(3) Chng 8: V v i sng ngi Tng 30% 100% 2(3) 1(1) 1(2) (3) 3(4) 2(3) 7(10) * P N * L Cõu 1: Cu to ngoi chim b cõu thớch nghi vi i sng bay ln: C th c bao ph bi lp lụng v (0,25) Thõn hỡnh thoi, c di khp u vi thõn (0,5) Chi trc bin i thnh cỏnh ,chi sau tiờu bin (0,5) Lụng ng cú cỏc si long lm thnh phin mng (0,25) Lụng t cú cỏc si lụng lm thnh chựm lụng xp (0,25) M sng bao ly hm khụng cú rng (0,25) Cõu 2: c im b n tht thớch nghi vi ch n tht sng v rỡnh mi: +B rng chia lm loi: Rng ca ngn ,sc rúc xng (0,5) Rng nanh ln di nhn xộ mi (0,5) Rng hm cú nhiu mu dp sc nghin mi (0,5) + Cỏc ngún chõn vut cong sc nhn di chõn cú m tht (0,5) Cõu 3: -u tranh sinh hc : L bin phỏp s dng thiờn ch hoc sn phm ca chỳng tiờu dit sinh vt gõy hi hoc lm gim bt tỏc hi ca chỳng (1) - Cỏc bin phỏp u tranh sinh hc: + S dng thiờn ch VD: Cỏ uụi c l thiờn ch ca sõu b gõy hi (0,5) + S dng vi khun gõy bnh truyn nhim cho sinh vt gõy hi (0,5) VD: Vi khun calixi gõy bnh truyn nhim cho th (0,25) + Gõy vụ sinh dit ng vt gõy hi (0,5) VD: Nam nc M dit rui ngi ta tuyt sn rui c (0,25) Cõu 4: S tin húa v hỡnh thc sinh sn hu tớnh: + th tinh ngoi th tinh (0,75) + trng nhiu trng ớt (0,75) + Bin thỏi trc tip khụng thai trc tip cú thai (0,75) + Con non khụng c nuụi dng non c nuụi dng bng sa m hc thớch nghi vi mụi trng sng (0,75) * CHN Cõu 1: - Cu to ngoi ca th thớch nghi vi i sng o hang ln trn k thự: C th bao ph bng lp lụng mao dy xp (0,5) Chi trc ngn chi sau di khe (0,5) Mi thớnh cú lụng xỳc giỏc nhy bộn (0,5) Tai thớnh vnh tai ln c ng theo cỏc phớa (0,5) Cõu 2: c im h tun hon ca th tin húa hn cỏc lp ng vt ó hc: + Tim cú ngn chia lm na (1) + Na trỏi cha mỏu ti, na phi cha mỏu thm (0,5) + Cú vũng tun hon mỏu nuụi c th l mỏu ti (0,5) Cõu 3: -Cõy phỏt sinh gii ng vt cho ta bit: + Phn ỏnh mc quan h h hng ca cỏc nhúm ng vt vi (0,75) + So sỏnh s lng loi nhiu hay ớt (0,75) - Cỏ voi gn vi hu hn (0,75) Vỡ cỏ voi thuc lp thỳ m hu cng thuc lp thỳ (0,75) Cõu 4: ng vt quớ him l ng vt cú giỏ tr v nhiu mt v s lng loi ớt (1) - bo v ng vt quớ him chỳng ta cn phi : Bo v mụi trng sng ca chỳng, cm sn bt buụn bỏn ng vt hoang dó, tuyờn truyn giỏo dc ý thc mi ngi cựng tham gia bo v.(2) Tun: 35, 36 Tit 68, 70 Ngy son: Ngy dy: Bi 64: THAM QUAN THIấN NHIấN I MC TIấU Kin thc - To c hi cho HS tip xỳc vi thiờn nhiờn v th gii ng vt - HS s c nghiờn cu ng vt sng t nhiờn K nng - Rốn k nng quan sỏt v s dng cỏc dng c theo dừi hot ng sng ca ng vt - Tp cỏch nhn bit ng vt v ghi chộp ngoi thiờn nhiờn Thỏi - Giỏo dc lũng yờu thiờn nhiờn, cú ý thc bo v th gii ng vt, c bit l ng vt cú ớch II DNG DY V HC - HS: L bt ng vt, hp cha mu, kớnh lỳp cm tay, v ghi chộp cú k són bng nh SGK trang 205, vt bm - GV: Vt thu tinh, chi lụng, kim nhn, khay ng mu * a im thc hnh III TIN TRèNH BI GING n nh t chc - Kim tra s s Kim tra bi c Bi mi VB: GV thụng bỏo: Tit 67: Hc trờn lp Tit 68, 69 + Quan sỏt thu thp mu + Bỏo cỏo ca cỏc nhúm Tin hnh Hot ng 1: Giỏo viờn gii thiu s lc a im tham quan - c im: cú nhng mụi trng no? - sõu ca mụi trng nc - Mt s loi loi thc vt v ng vt cú th gp Hot ng 2: Gii thiu trang b dng c ca cỏ nhõn v nhúm - Trang b trờn ngi: m, giy, dộp quai hu gn gng - Dng c cn thit: tỳi cú dõy eo cha: + Giy bỏo rng, kớnh lỳp cm tay + Bỳt, s ghi chộp, ỏo ma, ng nhũm - Dng c chung c nhúm: + Vt bm, vt thu tinh, kp mu, chi lụng + Kim nhn, khay ng mu + L bt thu tc, hp cha mu sng Hot ng 3: Giỏo viờn gii thiu cỏch s dng dng c - Vi ng vt di nc: dựng vt thu tinh vt ng vt lờn ri ly chi lụng quột nh vo khay (cha nc) - Vi ng vt cn hay trờn cõy; tri rng bỏo di gc rung cnh cõy hay dựng vt bm hng, bt ri cho vo tỳi nilụng - Vi ng vt t (sõu, b): dựng kp mm gp cho vo tỳi nilụng (chỳ ý c cỏc l nh) - Vi ng vt ln hn nh ng vt cú xng sng (cỏ, ch nhỏi, thn ln) dựng vt bm bt ri em cho vo hp cha mu Hot ng 4: Giỏo viờn gii thiu cỏch ghi chộp - ỏnh du vo bng trang 205 SGK - Mi nhúm c mt HS ghi chộp ngn gn c im c bn nht - Cui gi giỏo viờn cho HS nhc li cỏc thao tỏc s dng cỏc dng c cn thit Kim tra, ỏnh giỏ Hng dn hc bi nh - Chun b ni dung gi tip theo IV RT KINH NGHIM B SUNG Tun 15 Tit 30 Ngy son: Ngy dy: Bi 28: THC HNH XEM BNG HèNH V TP TNH CA SU B I MC TIấU Kin thc - Thụng qua bng hỡnh hc sinh quan sỏt, phỏt hin mt s tớnh ca sõu b th hin tỡm kim, ct gi thc n, sinh sn v quan h gia chỳng vi mi hoc k thự K nng - Rốn k nng quan sỏt trờn bng hỡnh - K nng túm tt ni dung ó xem Thỏi - Giỏo dc ý thc hc tp, yờu thớch b mụn II CHUN B - Giỏo viờn chun b mỏy chiu, bng hỡnh - Hc sinh ụn li kin thc ngnh chõn khp - K phiu hc vo v: Tờn ng Mụi Cỏc tớnh Tn D tr Cng Sng thnh Chm súc vt quan sỏt trng T v cụng thc n sinh xó hi th h sau c sng III CC HOT NG DY HC: Kim tra bi c Bi mi Gii thiu bi : Hot ng 1: Gii thiu - Giỏo viờn nờu yờu cu ca bi thc hnh: + Theo dừi ni dung bng hỡnh + Ghi chộp cỏc din bin ca tớnh sõu b + Cú thỏi nghờm tỳc gi hc - Giỏo viờn phõn chia cỏc nhúm thc hnh Hot ng 2: Hc sinh xem bng hỡnh - Giỏo viờn cho HS xem bng ln th nht ton b on bng hỡnh - Giỏo viờn cho HS xem li on bng hỡnh vi yờu cu ghi chộp cỏc tớnh ca sõu b + Tỡm kim, ct gi thc n + Sinh sn + Tớnh thớch nghi v tn ti ca sõu b - Hc sinh theo dừi bng hỡnh, quan sỏt n õu in vo phiu hc n ú - Vi nhng on khú hiu HS cú th trao i nhúm hoc yờu cu GV chiu li Hot ng 3: Tho lun ni dung bng hỡnh - Giỏo viờn dnh thi gian cỏc nhúm tho lun, hon thnh phiu hc ca nhúm - Giỏo viờn cho HS tho lun, tr li cỏc cõu hi sau: + K tờn nhng sõu b quan sỏt c + K tờn cỏc loi thc n v cỏch kim n c trng ca tng loi + Nờu cỏc cỏch t v, tn cụng ca sõu b + K cỏc tớnh sinh sn ca sõu b + Ngoi nhng tớnh cú phiu hc em cũn phỏt hin thờm nhng tớnh no khỏc sõu b - HS da vo ni dung phiu hc tp, trao i nhúm, tỡm cõu tr li - GV k sn bng gi HS lờn cha bi - i din nhúm lờn ghi kt qu trờn bng, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung - GV thụng bỏo ỏp ỏn ỳng, cỏc nhúm theo dừi, sa cha Kim tra, ỏnh giỏ - GV nhn xột tinh thn, thỏi hc ca HS - Da vo phiu hc tp, GV ỏnh giỏ kt qu hc ca nhúm Hng dn hc bi nh - ễn li ton b ngnh chõn khp - K bng trang 96, 97 vo v IV RT KINH NGHIM B SUNG Ngày soạn:05/10/08 Tun: Tit 18 ễN TP I MC TIấU: - HS cng c li kin thc ó hc cỏc nghnh: VNS Rut khoang, cỏc ngnh Giun v: + c im cu to + S thớch nghi i vi mụi trng sng + í ngha thc tin t nhiờn v i sng - Rốn k nng phõn tớch, tng hp, hot ng nhúm, - Giỏo dc ý thc yờu thớch mụn hc II CHUN B: GV: - Nghiờn cu nụi dung cỏc bi ó hc - H thng cõu hi - bng ph HS: Nghiờn cu cỏc kin thc ó hc III CC HOT NG DY HC: KTBC: kt hp bi dy BI MI: * Gii thiu bi: Hot ng ca GV I c im cu to - Yờu cu Hs hon thnh bi bng sau: C th ? n bo i xng ? to trũn C th a bo i xng C th mm, dp, kộo hai bờn di hoc phõn t Hot ng ca HS Ngnh VNS - Hs da vo kin thc ó hc hon thnh bng kin thc ? ? - Gi Hs lờn bng cha bi - i di Hs lờn bng cha bi - Chỳ ý, sa sai nu cú - Gv nhõn xột Tiu kt: Cỏc ngnh ng vt ó hc: VNS, Rut khoang, cỏc ngnh Giun chỳng rt a dng v cu to, li sng II S thớch nghi vi mụi trng sng - Yờu cu HS da vo cỏc kin thc ó hc, hon thnh bi bng sau: -Hs da vo cỏc S thớch nghi Mụi STT Tờn ng vt trng Kiu dinh Kiu di Kiu hụ kin thc ó hc hon thnh bi sng dng chuyn hp bng Trựng giy Trựng roi Trựng kit l Trựng st rột - i din lờn bng - Yờu cu cỏc nhúm lờn bng cha bi - Hs chỳ ý sa bi - GV nhn xột v a ỏp ỏn ỳng III í ngha thc tin - Yờu cu Hs da vo kin thc ó hc hon thnh bng sau: Tm quan trng Tờn lũai Lm thc phm Cú giỏ tr xut khu c nhõn nuụi Cú giỏ tr cha bnh Lm hi c th ngi v ng vt Lm hi thc vt Lm trang trớ - Yờu cu cỏc nhúm lờn bng - GV nhn xột v a ỏp ỏn ỳng -Hs da vo cỏc kin thc ó hc hon thnh bi bng - i din lờn bng cha bi - Hs chỳ ý sa bi * Kim tra ỏnh giỏ: Hóy la chn cỏc cõu ct B cho tng ng vi ct A Ct A Ct B 1-C th ch l mt TB nhng thc hin cỏc chc a- Ngnh chõn khp nng sng b- Cỏc ngnh Giun 2- C th i xng ta trũn, thng hỡnh tr hay hỡnh c- Ngnh Rut khoang dự vi lp TB d- Ngnh ng vt nguyờn 3- C th mm, dp, kộo di hoc phõn t sinh Hng dn hc nh: - Hc k ni dung bi ụn - Hc k ni dung tt c cỏc kin thc ó hc, chun b kim tra mt tit IV RT KINH NGHIM- B SUNG: Tun 36 Tit 72 Tr li Ngy son : 29 / 03/ 2009 KIM TRA HC Kè II I MC TIấU : - Kim tra li mc tip thu kin thc ca HS hc kỡ II - Rốn luyn k nng gii thớch, so sỏnh, nhn bit, dng lm bi - Giỏo dc ý thc nghiờm tỳc kim tra hc kỡ II CHUN B : GV : - , ỏp ỏn v biu im c th - Thit lp : Ma trn kim tra hc kỡ II A Dng cú trc nghim Ni dung T Mc kin thc, k nng trng Nhn bit Thụng hiu Vn dng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chng VI : Ngnh ng vt cú xng sng Chng VII : S tin húa ca ng vt Tng cng 70% 30% 100% B Dng t lun Ni dung Chng VI : Ngnh ng vt cú xng sng Chng VII : S tin húa ca ng vt Tng cng 4cõu (I.1.1, 4, 5, ) cõu (I.1.2, 3) 3.6cõu T trng 50% cõu (II.1 ) 3.1 cõu 2.1 cõu Mc kin thc, k nng Nhn bit Thụng hiu 2cõu ( cõu 1,2 ) 50% 100% cõu (II.2) ( cõu ) 1cõu ( cõu ) ( 1cõu ) Tng cõu cõu cõu (II.3 ) 2.1 cõu 10 cõu Tng Vn dng cõu 1cõu ( cõu ) ( 1cõu ) cõu 10 ( cõu ) HS : - ễn li chng ó hc : Chng VI : Ngnh ng vt cú xng sng v chng VII S tin húa ca ng vt III CC HOT NG DY HC kim tra ỏp ỏn v thang im chi tit Hng dn hc nh - xem trc bi 65 - 66 : Tham quan thiờn nhiờn IV RT KINH NGHIM B SUNG Trng THCS Gic Tng Ngy: H v tờn:KIM TRA HC Kè II Lp : Mụn: SINH HC Nm hc : 2008-2009 Thi gian : 45 phỳt I im Li phờ I PHN TRC NGHIM : (3 ) Hóy khoanh trũn cõu ỳng nht ? (2 ) Cu tạo hoạt đng hô hp ca ch nh th nào? A Xut hin phi B Hô hp nh s nâng lên hạ xung ca thm ming C Da m c h mao mạch dày đc dới da làm nhim v hô hp D Cả A, B, C Đc đim sinh sản ca ch là: A Th tinh trong, đ con, c bin thái B Th tinh ngoài, đ trng, c bin thái C Th tinh trong, đ trng, không c bin thái D Th tinh ngoài, đ con, c bin thái 3: Chim b câu c tính nuôi hoạt đng? A Đào hang, đ trng B Lm t p trng C Khụng o hang, khụng lm t D Khụng, trng cỏc hc t 4: Cơ quan di chuyn ca chim b câu c đc đim ? A Chân c màng bơi B Chi c năm ngn cầm nắm C Chi trớc bin thành cánh da, c lông mao bao ph D Chi trớc bin thành cánh, c lông v bao ph Th mng guc gm b ? A B guc chẵn ( bò, hơu, ln ) B B guc l ( nga, tê giác ) C B voi ( voi ) D Cả A, B, C Đc đim ca b dơi ? A Chi trớc bin thành cánh da B Dơi c đuôi ngắn C Dơi ăn sâu b hoc ăn D Cả A, B, C đu đng II PHN T LUN ( ) Cõu 1: Nờu c im chung ca bũ sỏt ? ( ) Cõu 2: Nờu im khỏc ca b xng thn ln vi b xng th ? ( ) Cõu : So sỏnh sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh? (2) Trng THCS Gic Tng Ngy: H v tờn:KIM TRA HC Kè II Lp : Mụn: SINH HC Nm hc : 2008-2009 Thi gian : 45 phỳt II im Li phờ I PHN TRC NGHIM : (3 ) Hóy khoanh trũn cõu ỳng nht ? (2 ) Cu tạo h tuần hoàn ca ch nh th nào? A C vòng tuần hoàn B Tim c ngăn, máu nuôi th máu pha C Tim c ngăn, máu nuôi th máu đ tơi D Cả A, B, C đu đng Êch đng c hình thc di chuyn ? A Nhy , bay bi, bũ B Nhy , chy bi, bũ C Nhy , bi, bũ D Nhy , ln, bò 3: B não ca chim gm b phn nào? A Não trớc ( đại não ) B Não (thy thị giác ) C Tiu não, hành ty ty sng D Cả A, B, C đng 4: H hp chim b câu gm b phn ? A Khí quản ti khí B Khí quản, ph quản ti khí C Khí quản, ph quản phi ti khí D Cả A, B, C Th mng guc gm b ? A B guc chẵn ( bò, hơu, ln ) B B guc l ( nga, tê giác ) C B voi ( voi ) D Cả A, B, C Đc đim ca b cá voi ? A Cơ th hình thoi, lông mao gần nh tiêu bin hoàn toàn B C lớp mỡ dày dới da, c không phân bit với thân, vây đuôi nằm ngang th, bơi un theo chiu dc C Chi trớc bin thành vây bơi D Cả A, B, đu đng II PHN T LUN ( ) Cõu 1: Trỡnh by s a dng v vai trũ ca bũ sỏt ? ( ) Cõu Nờu c im cu to ngoi ca th ? ( ) Cõu : So sỏnh sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh? (2) ỏp ỏn Kim tra hc kỡ II Mụn sinh hc I I PHN TRC NGHIM ( ) Cõu : ( 3) Mi ý ỳng 0,5 D, B, B, D, D, - D II PHN T LUN ( ) Cõu 1: ( ) c im chung ca bũ sỏt : Bũ sỏt l ng vt cú xng sng thớch nghi hon ton vi i sng cn : ( 0.5 ) -Da khụ cú vy sng khụ.C di.( 0,5 ) -Mng nh nm hc tai.( 0,25 ) -Chi yu cú vut sc ( 0.25 ) -Phi cú nhiu ngn ( 0.25 ) -Tim cú vỏch ht ngn tõm tht( Tr cỏ su ), mỏu nuụi c th l mỏu pha ( 0.5 ) -L ng vt bin nhit ( 0.25 ) -Cú c quan giao phi, th tinh trong, trng cú mng dai hoc v ỏ vụi bao bc, giu noón hong ( 0.5 ) Cõu 2: ( ) B xng thn ln B xng Th -t sng c nhiu hn t ( 0.25) -t sng c cú t ( 0.25 ) -xng sn cú c t tht lng ( Cha cú -Xng sn kt hp vi t sng lng v xng c c honh ) ( 0,5 ) lm thnh lng ngc (cú c honh) ( 0,5 ) -Cỏc chi nm ngang ( s bũ sỏt sỏt ) -Cỏc chi thng gúc, nm di c th, nõng c th lờn ( 0.25) cao ( 0.25 ) Cõu : (2) Sinh sn vụ tớnh Sinh sn hu tớnh -Khụng cú t bo sinh dc c v t bo -Cú t bo sinh dc c ( tớnh trựng) v t bo sinh dc cỏi sinh dc cỏi kt hp vi (1) ( trng ) kt hp vi to trng th tinh ri phỏt trin thnh phụi u th hn sinh sn vụ tớnh ( ) II I PHN TRC NGHIM ( ) Cõu : ( 3) Mi ý ỳng 0,5 B, C, D, C, D, - D II PHN T LUN ( ) Cõu 1: ( ) S a dng ca bũ sỏt: cú b ph bin : B cú vy, B rựa v B cỏ su ( 0,5 ) T tiờn bũ sỏt xut hin trc õy khong 280-230 triu nm.Thi gian phn thnh nht l Thi i Khng long ( 0,5 ) Vai trũ ca bũ sỏt: a.ch li : -Cú ớch cho nụng nghip: dit sõu b, dit chut ( 0,5 ) -Cung cp thc phm cú giỏ tr : Baba, trn,rựa( 0,5 ) -Lm dc phm: nc rn, trn ( 0,25 ) -Lm m ngh,thuc da: vy i mi, da cỏ su( 0,5 ) b.Tỏc hi: -Gõy c cho ngi : rn ( 0,25 ) Cõu 2: ( ) Cu to ngoi ca th: - Cú b lụng dy, xp ( 0.25) -Chi cú vut, chi trc ngn ( 0,5 ) -Mi thớnh, cú lụng xỳc giỏc cm giỏc nhanh nhy( 0,5 ) -Tai thớnh, cú vnh tai ln c ng c theo cỏc phớa ( 0,5 ) -Mt cú mớ, c ng c ( 0.25) Cõu : ( ) Ging I Trng THCS Gic Tng Ngy: H v tờn:KIM TRA HC Kè II Lp : Mụn: SINH HC Nm hc : 2008-2009 Thi gian : 45 phỳt I im Li phờ Cõu 1: Nờu c im chung ca bũ sỏt ? ( ) Cõu 2: Nờu im khỏc ca b xng thn ln vi b xng th ? ( ) Cõu : So sỏnh sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh? (2) Câu : Tp tính ca chim hẳn bò sát đim ? (3đ) Bài làm Trng THCS Gic Tng Ngy: H v tờn:KIM TRA HC Kè II Lp : Mụn: SINH HC Nm hc : 2008-2009 Thi gian : 45 phỳt II im Li phờ Cõu 1: Trỡnh by s a dng v vai trũ ca bũ sỏt ? ( ) Cõu Nờu c im cu to ngoi ca th ? ( ) Cõu : So sỏnh sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh? (2) Câu : Hãy chng minh th c t tiên bò sát c ? (3đ) Bài làm ỏp ỏn Kim tra hc kỡ II Mụn sinh hc I Cõu 1: ( ) c im chung ca bũ sỏt : Bũ sỏt l ng vt cú xng sng thớch nghi hon ton vi i sng cn : ( 0.5 ) -Da khụ cú vy sng khụ.C di.( 0,5 ) -Mng nh nm hc tai.( 0,25 ) -Chi yu cú vut sc ( 0.25 ) -Phi cú nhiu ngn ( 0.25 ) -Tim cú vỏch ht ngn tõm tht( Tr cỏ su ), mỏu nuụi c th l mỏu pha ( 0.5 ) -L ng vt bin nhit ( 0.25 ) -Cú c quan giao phi, th tinh trong, trng cú mng dai hoc v ỏ vụi bao bc, giu noón hong ( 0.5 ) Cõu 2: ( ) B xng thn ln B xng Th -t sng c nhiu hn t ( 0.25) -t sng c cú t ( 0.25 ) -xng sn cú c t tht lng ( Cha cú -Xng sn kt hp vi t sng lng v xng c c honh ) ( 0,5 ) lm thnh lng ngc (cú c honh) ( 0,5 ) -Cỏc chi nm ngang ( s bũ sỏt sỏt ) -Cỏc chi thng gúc, nm di c th, nõng c th lờn ( 0.25) cao ( 0.25 ) Cõu : (2) Sinh sn vụ tớnh Sinh sn hu tớnh -Khụng cú t bo sinh dc c v t bo -Cú t bo sinh dc c ( tớnh trựng) v t bo sinh dc cỏi sinh dc cỏi kt hp vi (1) ( trng ) kt hp vi to trng th tinh ri phỏt trin thnh phụi u th hn sinh sn vụ tớnh ( ) Cõu : ( ) Bản ca chim ( sinh sản làm t, p trng, nuôi con, ) phc tạp nhiu so với ch nhái, bò sát ( đ) Đc bit chim c ting ht phản ánh trạng thái tâm lí phơng tin thông tin với đng loại ( báo hiu nơi , nơi c thc ăn, c k th ) ( đ) Những tính c đc t rt kinh nghim ( phản xạ c điu kin ) cng đa dạng phong ph ( chim c th luyn đc nh chim săn mi, chim ht, chim chi ) ( đ) II Cõu 1: ( ) S a dng ca bũ sỏt: cú b ph bin : B cú vy, B rựa v B cỏ su ( 0,5 ) T tiờn bũ sỏt xut hin trc õy khong 280-230 triu nm.Thi gian phn thnh nht l Thi i Khng long ( 0,5 ) Vai trũ ca bũ sỏt: a.ch li : -Cú ớch cho nụng nghip: dit sõu b, dit chut ( 0,5 ) -Cung cp thc phm cú giỏ tr : Baba, trn,rựa( 0,5 ) -Lm dc phm: nc rn, trn ( 0,25 ) -Lm m ngh,thuc da: vy i mi, da cỏ su( 0,5 ) b.Tỏc hi: -Gõy c cho ngi : rn ( 0,25 ) Cõu 2: ( ) Cu to ngoi ca th: - Cú b lụng dy, xp ( 0.25) -Chi cú vut, chi trc ngn ( 0,5 ) -Mi thớnh, cú lụng xỳc giỏc cm giỏc nhanh nhy( 0,5 ) -Tai thớnh, cú vnh tai ln c ng c theo cỏc phớa ( 0,5 ) -Mt cú mớ, c ng c ( 0.25) Cõu : ( ) Ging I Cõu : ( 3) Bò sát c thuc nhm bò sát th sng Đại Trung Sinh c mt s đc đim ging th : (1đ) c mc lỗ chân xơng hàm, b phân thành : ca, nanh hàm, (1đ) chân không vị trí nằm ngang mà nằm dới th, nâng th mt đt, đầu gi chân sau hớng v phía trớc (1đ) Ngy thỏng H v tờn: Lp: 7/ im nm KIM TRA: TIT MễN : SINH HC Li phờ I I.PHN TRC NHIM ( ) Cõu I : Hóy chon cm t thớch hp in vo ch trng ( ) Vỏch ht, c im, va nc, bng phi, lng c Ech ng thuc lp (1 ) cú nhng c im thớch nghi vi i sng va cn, (2)chỳng di chuyn trờn cn nh bn chi cú ngún, th bng(3) Mt cú mớ, tai cú mng nh, song cũn mang nhiu ( 4) thớch nghi vi i sng nc Cõu II Hóy ghộp cõu ct A vi ct B cho thớch hp ? ( ) A i din B c im Tr li Thỳ m vt a Chi trc bin thnh võy bi, lụng tiờu bin Di b Rng ca ln luụn di ra, thiu rng nanh Súc c.Chi trc bin thnh cỏnh da,chi sau yu Cỏ voi d.Sng va cn va nc, trng e.Rng sc, chõn nhn cú vut cong II PHN T LUN ( ) Cõu 1: Nờu c im chung ca bũ sỏt ? ( ) Cõu 2: Nờu cu to ngoi ca chim b cõu ? ( ) Cõu : Nờu im khỏc ca b xng thn ln vi b xng th ? ( ) Ngy thỏng H v tờn: Lp: 7/ im nm KIM TRA: TIT MễN : SINH HC Li phờ II I.PHN TRC NHIM ( ) Cõu I : Hóy chon cm t thớch hp in vo ch trng ( ) Vỏch ht, ti, tỳi phi, hon thin , tim ngn Cu to ni quan ca th ( 1), phi cú nhiu ( ) Nh lm tng din tớch trao i khớ, cú vũng tun hon vi ( ) hon chnh, mỏu nuụi c th l mỏu( ) Cõu II Hóy ghộp cõu ct A vi ct B cho thớch hp ? ( ) A i din B c im Chut chi a cú ngún, guc nh, cú vũi khụng nhai li súi b Chi sau ln hn chi trc, uụi to di Kanguru c.Rng ca ngn,rng nanh ln di nhn, ngún chõn cú vut cong Voi d.Mừm di, rng nhn, khu giỏc phỏt trin, cú lụng xỳc giỏc trờn mừm e Sng va cn va nc, trng II PHN T LUN ( ) Cõu 1, Hóy hon thnh bng so sỏnh c im i sng ca thn ln vi ch ng ? ( ) c im i sng Thn ln Ech ng Ni sng v hot ng Tr li thi gian kim mi Tp tớnh 4.Sinh sn Cõu Nờu c im chung ca lp chim ? ( ) Cõu Nờu c im cu to ngoi ca th ? ( ) ỏp ỏn I I PHN TRC NGHIM ( ) Cõu I : ( ) 0,5 mi ý ỳng 1.Lng c, 2.Va nc, 3.Bng phi, c im Cõu II : ( ) 0,5 mi ý ỳng 1-d, 2-c, 3- b, 4-a II PHN T LUN ( ) Cõu 1: ( ) c im chung ca bũ sỏt : Bũ sỏt l ng vt cú xng sng thớch nghi hon ton vi i sng cn : ( 0.25 ) -Da khụ cú vy sng khụ.C di.( 0,25 ) -Mng nh nm hc tai.( 0,25 ) -Chi yu cú vut sc ( 0.25 ) -Phi cú nhiu ngn ( 0.25 ) -Tim cú vỏch ht ngn tõm tht( Tr cỏ su ), mỏu nuụi c th l mỏu pha ( 0.25 ) -L ng vt bin nhit ( 0.25 ) -Cú c quan giao phi, th tinh trong, trng cú mng dai hoc v ỏ vụi bao bc, giu noón hong ( 0.25 ) Cõu 2: ( ) - Thõn hỡnh thoi,da khụ,cú ph lụng v ( 0.25 ) -Chi trc cú phin lụng rng to thnh cỏnh chim ( 0.25 ) -Lụng ng: cú cỏc si lụng lm thnh phin mng ( 0,5 ) -Lụng t : cú cỏc si lụng mnh lm thnh chựm lụng xp ( 0,5 ) - M sng bao ly hm khụng cú rng ( 0.25 ) -C di, khp u vi thõn ( 0.25 ) Cõu 3: ( ) B xng thn ln B xng Th -t sng c nhiu hn t ( 0.25) -t sng c cú t ( 0.25 ) -xng sn cú c t tht lng ( Cha cú -Xng sn kt hp vi t sng lng v xng c c honh ) ( 0,5 ) lm thnh lng ngc (cú c honh) ( 0,5 ) -Cỏc chi nm ngang ( s bũ sỏt sỏt ) -Cỏc chi thng gúc, nm di c th, nõng c th lờn ( 0.25) cao ( 0.25 ) II I PHN TRC NGHIM Cõu I : ( ) 0,5 mi ý ỳng 1.Hon thin, Tỳi phi, 3.Tim ngn, ti Cõu II : ( ) 0,5 mi ý ỳng 1-d, 2-c, 3- b, 4-a II PHN T LUN ( ) Cõu 1: ( ) c im i sng Thn ln ch ng Ni sng v hot -Sng v bt mi ni khụ rỏo -Sng v bt mi ni m t cnh cỏc ng ( 0.25) khu vc nc ( 0.25) thi gian kim mi -Bt mi v ban ngy ( 0.25) -Bt mi vo chp ti hay ờm ( 0.25) 3.Tp tớnh -Thớch phi Nng -Thớch ni ti hoc cú búng rõm -Trỳ ụng cỏc hc -Trỳ ụng cỏc hc t m bờn vc t khụ rỏo ( 0.25) nc hoc bựn ( 0.25) 4.Sinh sn - Th tinh trong, trng cú v bo v -Th tinh ngoi, ( 0.25) ( 0.25) Cõu 2: ( ) c im chung ca lp chim: Chim l nhng ng vt cú xng sng thớch nghi cao i vi i sng bay ln v vi iu kin sng khỏc nhau.Chỳng cú nhng c im chung nh sau: ( 0,5 ) -Mỡnh cú lụng v bao ph ( 0.25) -Chi trc bin i thnh cỏnh ( 0.25) -Tim cú ngn, mỏu ti nuụi c th ( 0,5 ) -L ng vt hng nhit ( 0.25) -Trng cú v ỏ vụi,c p n nh thõn nhit ca chim b ,m ( 0.25) Cõu : ( ) Cu to ngoi ca th: - Cú b lụng dy, xp ( 0.25) -Chi cú vut, chi trc ngn ( 0,5 ) -Mi thớnh, cú lụng xỳc giỏc cm giỏc nhanh nhy( 0,5 ) -Tai thớnh, cú vnh tai ln c ng c theo cỏc phớa ( 0,5 ) -Mt cú mớ, c ng c ( 0.25) ... sán sán mang quan sinh dục kí sinh: sán song chủ, sán lưỡng tính mép, sán chó + Con đường truyền bệnh: người ăn phải thịt trâu, bò, lợn gạo II Biện pháp phòng bệnh 27 SINH HỌC Hoạt động GV - Sán... Tiết: 11 Lớp dạy: 7/ ,1,5 NS:21/8/2014 CHƯƠNG III- CÁC NGÀNH GIUN NGÀNH GIUN DẸP 23 SINH HỌC Bài 11: SÁN LÁ GAN I MỤC TIÊU - Học sinh nắm đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ... hỏi cuối SGK Hướng dẫn học sinh học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ phiếu học tập vào tập IV Bổ sung Tuần: NS:10/8/2014 Tiết: 11 SINH HỌC Lớp dạy: 7/ ,1,4,5 Bài 6: TRÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh học lớp 7 , Giáo án môn sinh học lớp 7 , Giáo án môn sinh học lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn