320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án

67 4,100 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2017, 10:11

220 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG THI CÔNG CHỨC ( I Phần : Windows- Internet Trang 02 II Phần : WORD III Phần : EXCEL Trang 15 Trang 33 ) 100 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP Trang 43 TẤT CẢ CÁC BẢN UPDAT MỚI NHẤT 2018 (Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức) 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE I Phần : WindowsInternet Câu : Để cài đặt thêm Font môi trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu : 1MB (Mega byte) : A 1024 GB B 1024 KB C 1000 KB D 1000B Câu : thể hồi phục (restore) tập tin bị xoá sau nhấn phím Delete cách: A Mở Recycle Bin B Mở Internet Explorer C Mở My Computer D Mở My Documents Câu : Đặc điểm Virus máy tính là: A Phá hoại B Lây lan C Tự nhân 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE D Cả câu A,B,C Câu : Để chọn cửa sổ chương trình cần làm việc Windows ta chọn: A Nhấn chọn biểu tượng chương trình Taskbar B Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn chương trình C (A) (B) D (A) (B) sai Câu : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ Folder File ta thực hiện: A Chọn menu View B Ch C Ch D Ch Câu : Để tạo biểu tượng (Shotcut) chương trình lên hình Desktop, bấm chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut chọn: A New\ Folder B Creat Shortcut C Copy D Cả B, C Câu : Đơn vị đo thông tin nhỏ : A Byte B Kilobite C Bit D.Megabyte 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu : Hệ điều hành Windows hệ điều hành có: A Giao diện đồ họa B Màn hình động C Đa nhiệm D.Các ý Câu 10 : Khi điện, thông tin lưu trữ thành phần sau bị mất: A ROM B CPU C RAM D Đĩa cứng Câu 11 : Khi muốn xếp biểu tượng Desktop ta tiến hành cách sau đây: A Nhấp chuột phải Desktop, chọn Arrange Icons By B Nhấp chuột phải My Computer, chọn Arrange Icons By C Nhấp chuột phải nút Start, chọn New shortcut D Nhấp chuột phải nút Start, chọn Arrange Icons By Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự " * " dùng để: A Không thể thay cho ký tự B Thay cho ký tự C Thay cho dấu cách D Thay cho số ký tự Câu 13 : Kiểu nhập liệu ngày tháng hệ điều hành qui định A Control Panel - Date/Time B Control Panel - System 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE C Control Panel - Display D Control Panel – Regional Options Câu 14 : Loại thiết bị sau lưu trữ liệu dạng từ : A Đĩa cứng B Đĩa CD C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ chương trình ta chọn: A.Ctrl+X B Edit\ Close C.Alt+F4 D.Cả A, B, C Câu 16 : Muốn tạo thư mục ổ đĩa D: \ Windows, ta đứng ổ đĩa D:\ Chọn A File\New\Folder B File\New\Short cut C Edit\New\Folder D Insert\New\Folder Câu 17 : Muốn xóa chương trình Windows ta dùng cách sau : A Xóa biểu tượng hình B Vào Control panel chọn Add Remome Hardward C Vào Control panel chọn Add Remome Program… D Các câu A B 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 18 : Muốn xóa tập tin Windows ta thực : chọn tập tin cần xóa & thao tác: A Nhấn phím Delete B Nhấn phím Shift-Delete C Nhấn chuột phải vào \Delete D Các câu A,B, C Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất đối tượng cửa sổ Folder tại, ta nhấn phím: A F8 B F7 C Ctrl-A D A,B,C sai Câu 20 : Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện: A Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên -> enter B Kích nút phải chuột Folder/ File -> Delete -> gõ tên -> Enter C Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên -> enter D Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên ->enter Câu 21 : Trong Windows, tệp : A thể chứa folder B thể chứa tệp khác C Cả hai câu a,b D Cả hai câu a,b sai 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 22 : Để thay đổi hình Wind ows ta thực hiện: A Click phải chọn Properties\Background B Click phải chọn Properties\Destop C Click phải chọn Properties\Screen Save D Tất ý sai Câu 23 : Muốn xếp biểu tượng desktop theo tên ta click phải trêndesktop chọn Arrange Icon chọn: A Name B Size C Type D Modified Câu 24 : Khi đăng ký địa email mạng internet A.không trùng tên với người mạng B.có thể trùng tên máy chủ C.có thể trùng tên khác máy chủ D.có thể trùng tên Câu 25 : Để xem thông tin dung lượng nhãn ổ đĩa ta thực hiện: A.Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn properties->Disk CleanUp B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn properties D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing… 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất đối tượng ta chọn lệnh: A Edit->Select all B bấm tổ hợp Ctrl+Z C Insert-> Selecte All D Tất sai Câu 27 : Phím Print Screen tác dụng gì? A.Cuộn hình B.Chụp hình lưu vào Clipboard C.Tắt /Mở dãy phím số D.Tắt máy Câu 28 : Trong Windows muốn xóa liệu không cho phục hồi ta làm: A Chọn đối tượng cần xóa bấm phím Delete B Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete C Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete D Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete Câu 29 : Trong hệ điều hành windows XP phím tác dụng : A Mở cửa sổ My Computer B Hiển thị nội dung menu Start Windows XP C Xuất hộp thoại Run D Không tác dụng bấm phím Câu 30 : Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím Ctrl -Alt-Del tác dụng : A Khởi động lại máy tính B Hiển thị hộp thoại Windows task Manager C Xuất hộp thoại Run D Tổ hợp phím Không tác dụng 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 31 : Khi kích đúp chuột vào tiêu đề cửa sổ kích thước cực đại hệ điều hành Windows : A Thu cửa sổ kích thước trước B Thu cửa sổ kích thước cực tiểu C Chuyển chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ D Đóng cửa sổ Câu 32 : Để tìm kiếm tập tin ta chọn lệnh: A Start->Run B Start->Find(Search) C Start->Setting D Tất sai Câu 33 : Để đổi tên thư mục hay tập tin ta thực hiện: A.Nhắp chọn đối tượng -> F2->Gõ tên mới->Enter B Nhắp phải vào đối tượng -> Rename-> Gõ tên mới-> Enter C Cả a b sai D Cả a b Câu 34 : Khi sử dụng mạng máy tính ta lợi ích: A Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, sở liệu, máy in, phần mềm tiện ích,…) B Quản lý tập trung C Tận dụng lực xử lý máy tính rỗi để làm đề án lớn D Tất Câu 35 : Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với phạm vi văn 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE phòng gọi là: A LAN B WAN C MAN D Internet Câu 36 : Để cài đặt thêm Font môi trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu 37 : Thiết bị thiết bị sau thiết bị máy tính? A Bàn phím B Chuột C Máy in D Máy quét Câu 38 : Mọi tính toán máy tính thực tại: A Bộ nhớ B Bộ nhớ C Bộ xử lý trung tâm (CPU) D Thiết bị vào Câu 39 : Trong tình sau đây, máy tính thực thi công việc tốt người: A Khi dịch sách 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 10 a Table\Insert\column b Table\Insert\Row c Table\Insert\Table d Table\Insert\Cell Trong MS-Word ta muốn lặp lại trình khôi phục đối tượng ta sử dụng: 34 a Edit\Clear b Edit\Repeat c Edit\Replace d Edit\Undo Muốn cho trình đơn file menu xổ xuống, ta sử dụng phím nóng kết hợp với kí tự F? 35 a Alt b Shift c Ctrl d Esc 36 Drawing công cụ dùng để: a Kẻ khung b Định dạng c Vẽ d Chuẩn 37 Máy tính làm việc a Không chương trình cài đặt máy b Không ổ CD CD-Rom 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 53 c Không người ngồi trước hình d Không đĩa mềm ổ đĩa 38 Trong MS-Word ta muốn xoá đoạn văn bôi đen: a Edit\clear b Delete c A,B d A,B sai 39 Trong MS-Word ta muốn gõ chữ"M " ta thực thao tác nào? a M,Ctrl-=,2,Ctrl-= b M,Ctrl-Shift-=,2,Ctrl-Shift-= c M,Ctrl-Shift-=,2 d M,Ctrl-=,2 40 Trong môi trường word, để gõH2O ta thực hiện: a Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ chữ O b Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, gõ chữ O c Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O d Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O 41 Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào: a File\Print b File\Frint preview c File\Page setup d hai câu ba câu 42 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn thành nhiều cột ta sử dụng: a Format\Tab 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 54 b Format\Drop cap c Format\Columns d Format\Font 43 Muốn phục hồi đoạn văn bị xoá, ta sử dụng: a Edit\undo b Edit\cut c Edit\copy d Edit\redo 44 Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn ta sử dụng lệnh nào? a Insert\Filed b Insert\Frame c Insert\Picture d Insert\Symbol 45 Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn văn bản: a Edit\Find b Edit\Sellect all c Edit\Replace d Edit\Repeat 46 Bộ nhớ sau tắt điện liệu không bị đi: a Ram b CD-Rom c Rom d 47 Tất Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn văn ta sử dụng lệnh phím 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 55 sau đây? a Edit\Select all b Ctrl-A c Cả hai d Cả hai sai 48 Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? a Alt-V b Alt-F c Alt-E d Alt-Z 49 Thiết bị sau dùng để đưa liệu ra: a Chuột b Máy in c Loa d Màn hình 50 Máy tính làm vi3ệc nếu: a Không cóđĩa mềm đĩa b Không chương trình cài đặt máy c Không cd-rom d Không người ngồi trước hình 51 Muốn xoá kí tự đứng trước trỏ ta dùng: a End b Backspace 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 56 c Delete d Insert 52 Trong hệ điều hành thư mục gọi là: a Folder b File c Shortcut d Cả ba sai 53 Trong word muốn chép đối tượng ta sử dụng p hím tắt: a Ctrl-X b Ctrl-V c Ctrl-C d Ctrl-E 54 Phím tắt đóng cửa sổ windown là: a Ctrl-Alt-Isn b F1 c Alt-F4 d Esc 55 Đường dẫn đầy đủ bao gồm a Cả ba sai b Ổ đĩa, thư mục c Ổ đĩa, thư mục, tập tin d Thư mục, tập tin Hệ điều hành Windown XP thức đời vào năm nào? a 2002 56 b 2000 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 57 c 2001 d 1999 Nếu taskbar windown bị ẩn, bấm tổ hợp phím để lại va truy cập menu start 57 a Alt-Tab b Ctrl-Tab c Alt-Esc d Ctrl-Esc 58 Khác với loại máy khác máy vi tính là: a Máy bàn phím b Máy tự động làm việc thay người c Máy hình d Máy cài đặt hệ điều hành phần mềm ứng dụng 59 Sử dụng lệnh để mở file văn bản: a New b Open c Save d View Trong mệnh đề sau nói quan hệ khái niệm bảng mã phông chữ, mệnh đề đúng: 60 a Một phông chữcó thể áp dụng cho nhiều bảng mã b Mỗi phông chữ xây dựng dựa bảng mã định c Tất sai d Một bảng mấp dụng cho tất phông chữ 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 58 61 Bộ nhớ sau tắt điện liệu hết a Rom b Ram c CD Rom d Cả ba câu sai 62 Loại vi rút thường xuất tệp winword: a Macro virus b Fat virut c Boot sector virus d File virus 63 C ác thiết bị sau thiết bị thuộc nhóm thiết bị ngoại vi: a CPU b Ram c Đĩa cứng d Bàn phím Một dịch vụ file nhiệm vụ chuyển tệp từ máy tính a-máy tính b thông qua mạng lan wan, người thực công việc máy b công việc gọi 64 a Update b Download c Upload d Copy file 65 Trong bảng mã đây, bảng mã không hỗ trợ cho phông tiếng việt a TCVN3 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 59 b ASCII c VNI d UNICODE 66 Để soạn thảo tiếng việt máy tính, điều kiện đủ: a Phần mềm soạn thảo, gõ tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt b Phần mềm soạn thảo, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt c Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, hình tối thiểu 256 màu d Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt 67 Thiết bị la thiết bị nhập: a Keyboard b Printer c Monitor d Cả ba Để quản lý thao tác với thư mục file hệ điều hành windown ta sử dụng chương trình ứng dụng nào: 68 a File manager b My computer c Windown explorer d Cả ba 69 Thiết bị sau thiết bị xuất a Mouse b Ram c Keyboard d Monitor 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 60 70 Table\Insert\Cells: a Chèn cột b Chèn bảng biểu c Chèn hàng d Chèn ô 71 Mở rộng toàn hình a View\Zoom b View\Ruler c View\Full screen d hai câu câu 72 Cặp lệnh phím không tương ứng a Edit\Copy Ctrl-C b File\Save F12 c File\Save Ctrl-S d Format\Font Ctrl-D 73 Ctrl-shift-=có chức năng: a Xoá ký tự b Viết số c Viết số d Thu nhỏ cỡ chữ 74 Phím ctrl-o tương ứng với lệnh a Save b Cut c Open 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 61 d Copy 75 Để copy đoạn văn , lệnh sau đúng: a Ctrl-C b Ctrl-X c Edit\Cut d A,b,c 76 Kẻ khung tô màu cho đoạn văn bản: a Format\Font b Format\Border and Shading c Format\Bullet and Number d Tất 77 Muốn phóng to cỡ chữ dùng phím a Ctrl-+ b Ctrl-[ c Ctrl-O d Ctrl-] 78 Để chèn đường ngắt trang: a Insert\Picture b Insert\Break c Insert\Page numer d Insert\Date and Time 79 Kiểm tra lỗi tả: a Tất sai b Tools\Spelling and grammar 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 62 c Table\Selecr Cell d View\Toolbar\Header and Footer 80 Bộ nhớ chia làm: a Bộ nhớ từ nhớ quang b Bộ nhớ phụ c Bộ nhớ d Bộnhớ nhỏ lớn 81 Để mở công cụ chuẩn: a View\Tool bar\Formating b View\Tool bar\Drawing c View\Tool bar\Standard d View\Tool bar\Table and Border 82 Loại file file ảnh: a .gif b .rm c .jpg d .bmp 83 Phím space chức a Tạo ký tự trống b Cả ba sai c Xoá ký tự d Xuống dòng 84 Xoá hàng chọn a Delete\Cells 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 63 b Delete\Columns c Delete\Row d Delete\Table 85 Phóng to ký tự đầu đoạn: a Format\Tabs b Format\Columns c Format\Dropcap d Format\Change Case 86 Phím tắt dùng để mở menu start win down: a Ctrl-Esc b Shift-Esc c Slt-Esc d Slt-F1 87 Lệnh replace tương ứng với phím a Ctrl-A b Ctrl-V c Ctrl-X d Ctrl-H 88 Muốn in văn ta dùng tổ hợp phím nào? a) Ctrl-U b) Ctrl-I c) Ctrl-O d) Ctrl-P 89 Đóng file văn ta dùng tổ hợp phím nào? a) Ctrl-W b) Ctrl-F4 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 64 c) Cả hai d) Cả hai sai 90 Trong kiểu gõ VNI chữ ” Â “ gõ: a) A6 b) A7 c) A8 d) A9 91 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Ơ” gõ: a) O5 b) O6 c) O7 d) O8 92 Trong kiểu gõ VNI, dấu huyền gõ: a) b) c) d) 93 Dán đoạn văn vừa copy đến nơi khác ta dùng: a) Ctrl-C b) Ctrl-V c) Ctrl-X d) Ctrl-U 94 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ nào? a) D6 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 65 b) D7 c) D8 d) D9 95 Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ: a) Time new romance b) Vni-times c) Vni-Time d) Vntime New romanc 96 Tổ hợp phím tương ứng với lệnh File/new? a) Ctrl-B b) Ctrl-C c) Ctrl-D d) Ctrl-N 97 Tổ hợp phím tương ứng với lệnh Format/Font? a) Ctrl-D b) Ctrl-J c) Ctrl-O d) Ctrl-L 98 Hãy tổ hợp phím không loại a) Ctrl-N b) Ctrl-O c) Ctrl-C d) Ctrl-S 99 Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng số: 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 66 a) b) c) d) 100 Chữ “S” dấu kiểu gõ VNI: a) Sắc b) Huyền c) Ngã d) Không 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE 67 ... ->enter Câu 21 : Trong Windows, tệp : A Có thể chứa folder B Có thể chứa tệp khác C Cả hai câu a,b D Cả hai câu a,b sai 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC – CÓ ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 22... Cả B, C Câu : Đơn vị đo thông tin nhỏ : A Byte B Kilobite C Bit D.Megabyte 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC – CÓ ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu : Hệ điều hành Windows hệ điều hành có: A Giao... mục có thư mục tệp tin D Tạo tệp tin có chứa thư mục Câu 43 : Thao tác cho phép xoá thư mục hay tệp tin chọn: A Nhấp chuột phải chọn Delete B Bấm phím Del 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC – CÓ
- Xem thêm -

Xem thêm: 320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án, 320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án, 320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án, d. Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt, a. Tạo một ký tự trống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm