Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bình

111 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2017, 08:58

BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ tê ́H ́ LÃ THË PHỈÅNG THO HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN L nh NH NỈÅÏC ho ̣c Ki VÃƯ DU LËCH TÈNH QUNG BÇNH CHUN NGNH: QUN L KINH TÃÚ ại M Đ SÄÚ: 60.34.04.10 ươ ̀ng LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ Tr NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: XN HÚ - 2017 PGS.TS MAI VÀN LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn tê ́H ́ thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc nh Tác giả luận văn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki Lê Thị Phương Thảo i LỜI CẢM ƠN Trong q trình làm Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế K16 Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình Khoa sau đại học, Trường Đại học Kinh tế, Sở Du lịch Quảng Bình, Cục thống kê Quảng Bình, q thầy, giáo, bạn bè gia đình tạo điều kiện thời gian, hướng dẫn ́ nội dung, cung cấp tài liệu, thơng tin cần thiết Với lòng kính trọng biết tê ́H ơn, tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Mai Văn Xn quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành Luận văn Quản lý kinh tế Cho phép tơi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Khoa, Trường, đồng Tác giả ho ̣c Ki nh nghiệp, bạn bè gia đình Tr ươ ̀ng Đ ại Lê Thị Phương Thảo ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Chun ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2015 -2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS MAI VĂN XN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ́ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH tê ́H Tính cấp thiết đề tài Quảng Bình có nguồn tài ngun du lịch Quảng Bình phong phú, đa dạng Do đó, Quảng Bình coi phát triển du lịch mạnh chủ yếu nh chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Tuy nhiên, nhiều yếu tố, hồn cảnh mới xuất hiện, du lịch Quảng Bình bộc lộ mặt hạn chế, bất cấp nhiều Ki mặt, số cơng tác quản lý nhà nước (QLNN) du lịch cấp tỉnh Quảng Bình Do đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống khoa học để tìm ho ̣c giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát huy hết tiềm du lịch tỉnh Quảng Bình việc làm cần thiết, cấp bách Từ lý đó, tác giả luận văn lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước du lịch ại tỉnh Quảng Bình” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Đ Phương pháp nghiên cứu ̀ng Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ươ - Phương pháp xử lý thơng tin Tr - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thống kê mơ tả Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Hệ thống hóa hệ thống lý luận vấn đề nghiên cứu - Đánh giá, thực trạng du lịch tỉnh Quảng Bình - Khái qt thực trạng cơng tác QLNN du lịch Quảng Bình, từ đánh giá ưu, nhược điểm thực trạng cơng tác QLNN du lịch, đưa giải pháp đề xuất với cấp, ban ngành tỉnh Quảng Bình iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii ́ DANH MỤC CÁC BẢNG ix tê ́H DANH MỤC BIỂU ĐỒ x PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 nh Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ki Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn ho ̣c PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ại 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH Đ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm du lịch vai trò du lịch kinh tế quốc dân ̀ng 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 13 ươ 1.2.1 Quản lý nhà nước kinh tế 13 1.2.2 Quản lý nhà nước du lịch 17 Tr 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước du lịch 19 1.2.4 Vai trò quản lý nhà nước du lịch 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 28 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên tài ngun du lịch .28 1.3.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 28 1.3.3 Sự phát triển du lịch 28 1.3.4 Nhân tố thuộc quan quản lý nhà nước du lịch 28 iv 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 29 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Đà Nẵng .29 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .30 1.4.3 Bài học rút cho cơng tác quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình…30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 33 ́ VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH .33 tê ́H 2.1 ĐIỀU KIỆN, TIỂM NĂNG VÀ THẾ MẠNH CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH VỀ DU LỊCH 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 nh 2.1.2 Tài ngun du lịch 34 2.1.3 Điều kiện kinh tế, xã hội, hạ tầng du lịch .38 Ki 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 43 ̣c 2.2.1 Tình hình hoạt động du lịch 43 ho 2.2.2 Đánh giá chung thuận lợi vấn đề đặt tỉnh Quảng Bình phát triển du lịch 50 ại 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH Đ QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 -2015 52 ̀ng 2.3.1 Thực trạng tổ chức thực sách pháp luật ban hành văn quy phạm pháp luật, sách phát triển du lịch mang tính đặc thù ươ địa phương .52 2.3.2 Thực trạng cơng tác xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển du Tr lịch 58 2.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch 63 2.3.4 Thực trạng điều hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực .69 2.3.5 Thực trạng cơng tác điều hành kiểm tra, kiểm sốt, tra xử lý vi phạm lĩnh vực du lịch 70 v 2.3.6 Thực trạng tạo lập liên kết vùng, miền, quốc gia hoạt động du lịch 74 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH .77 2.4.1 Về kết đạt tác quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 78 ́ 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân tồn cơng tác quản lý nhà nước du tê ́H lịch tỉnh Quảng Bình thời gian qua 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 84 nh 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 84 Ki 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 84 ̣c 3.1.2 Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình .85 ho 3.1.3 Dự báo số tiêu chủ yếu du lịch Quảng Bình .85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ ại NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 86 Đ 3.2.1 Tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức ̀ng sách, pháp luật du lịch 86 3.2.2 Tổ chức đẩy mạnh cơng tác quy hoạch quản lý thực quy hoạch, tập ươ trung đầu tư có trọng điểm thu hút đầu tư phát triển du lịch 88 3.2.3 Tăng cường củng cố tổ chức máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Tr bộ, cải cách thủ tục hành quản lý nhà nước du lịch 89 3.2.4 Tổ chức điều hành kiểm tra, kiểm sốt hoạt động du lịch 93 3.2.5 Tăng cường cơng tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo lập gắn kết vùng, miền, quốc gia .94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .96 3.1 KẾT LUẬN 96 vi 3.2 KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H ́ XÁC NHẬN HỒN THIỆN vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân QLNN Quản lý nhà nước KT - XH Kinh tế - xã hội KH - KT Khoa học - kỹ thuật CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa WTO Tổ chức thương mại giới ASEAN Hiệp hội nước Đơng Nam Á QHCT Quy hoạch chi tiết MICE Loại hình du lịch: hội nghị; khen tê ́H nh thưởng, hội thảo, triễn lãm Thu nhập doanh nghiệp VQG Vườn Quốc gia Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki TNDN viii ́ UBND DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tốc độ tăng GDP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2015 39 Bảng 2.2 Cơ cấu GDP phân theo ngành tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 - 2015 39 Bảng 2.3 Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2002 - 2015 40 Số lượng khách du lịch đến Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 44 Bảng 2.5 Doanh thu du lịch Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 46 Bảng 2.6 Đóng góp ngân sách Nhà nước ngành du lịch Quảng Bình tê ́H ́ Bảng 2.4 giai đoạn 2011 - 2015 47 Hiện trạng ngày lưu trú du lịch Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2015 47 Bảng 2.8 Hiện trạng sở lưu trú Quảng Bình giai đoạn 2013- 2015 48 Bảng 2.9 Trình độ đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình giai đoạn2011 - Ki nh Bảng 2.7 ̣c 2015 .50 ho Bảng 2.10 Bảng hệ thống sách hỗ trợ đầu tư sở lưu trú, sở kinh doanh nhà hàng ăn uống địa bàn tỉnh Quảng Bình 56 ại Bảng 2.11 Quy hoạch phát triển khơng gian du lịch Quảng Bình đến năm 2020, Đ tầm nhìn 2025 60 Bảng 2.12 Dự báo tiêu du lịch Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 61 ̀ng Bảng 2.13: Thực trạng nguồn nhân lực làm cơng tác QLNN du lịch tỉnh Quảng Bình ươ năm 2016 .68 Bảng 2.14 Thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình từ Tr 2013 - 2015 70 Bảng 2.15 Tình hình thu hút vốn đầu tư du lịch tỉnh Quảng Bình từ năm 2013 - 2015 77 ix - Năm 2025 đạt 8.500 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng bình qn đạt 19,1%/năm (giai đoạn 2016 - 2020) 19,7%/năm (giai đoạn 2021 - 2025) 3.1.3.3 Nhu cầu lao động Dự báo nhu cầu lao động đến năm 2025: - Năm 2020 nhu cầu 30.000 lao động, có 15.000 lao động trực tiếp ́ - Năm 2025 nhu cầu 42.000 lao động, có 19.000 lao động trực tiếp 3.1.3.4 Nhu cầu buồng tê ́H Dự báo nhu cầu buồng lưu trú đến 2025: - Năm 2020 nhu cầu buồng lưu trú 12.000 buồng - Năm 2025 nhu cầu buồng lưu trú 19.000 buồng nh Tốc độ tăng trưởng bình qn đạt 14,4%/năm (giai đoạn 2016 - 2020) Ki 16,9%/năm (giai đoạn 2021 - 2025) 3.1.3.5 Nhu cầu vốn đầu tư tỷ trọng đóng góp du lịch GDP ho ̣c Dự báo tỷ trọng đóng góp du lịch GDP đến năm 2025: - Năm 2020 GTGT ngành du lịch đạt 77,77 triệu USD, chiếm tỷ trọng ại 1,9% GDP tỉnh - Năm 2025 GTGT ngành du lịch đạt 191,31 triệu USD, chiếm tỷ trọng Đ 2,0% GDP tỉnh ̀ng Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 181,16 triệu USD giai đoạn 2021 - 2025 454,16 triệu USD ươ 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ Tr NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức sách, pháp luật du lịch Quảng Bình tỉnh nghèo, có mặt dân cư thấp, đó, tài ngun du lịch lại nằm vùng khó khăn điều kiện kinh tế - xã hội, đó, nhận thức người dân pháp luật, chế, sách, chủ trương phát triển kinh tế hạn chế, đòi hỏi cấp ủy, quyền, đồn thể tỉnh phải tiếp 86 thu, qn triệt quan điểm chủ trương Đảng, Nhà nước, nhận thức đắn vai trò du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội vùng, đồng thời, đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến chế, sách pháp luật , Luật du lịch văn hướng dẫn thực Chính phủ cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Từ đây, dần đưa pháp luật vào đời sống, nâng cao ý thức phát triển hoạt động du lịch, u cầu cơng tác QLNN du lịch tình hình ́ Để phát huy hiệu cơng tác tun truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức sách, pháp luật du lịch, cơng tác cần phải thực thường tê ́H xun, liên tục, thơng qua nhiều hình thức: thơng qua thi pháp luật, chun mục báo đài, tạp chí chun đề, tài liệu sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tổ chức đợt nghiên cứu học tập quan Đảng, Nhà nước, nh đồn thể, doanh nghiệp địa bàn tỉnh, tổ chức hội thảo chun đề, Ki buổi tọa đàm, đưa vào tuần sinh hoạt cơng dân học sinh Đồng thời, nâng cao ý thức cho khách du lịch hình thức tờ rơi tóm tắt nội dung quy ho ̣c định thăm quan địa điểm du lịch Mặt khác, địa điểm có dự án đầu tư du lịch, nên tun ại truyền cho người dân địa đó, nhằm giúp người dân hiểu lợi ích cơng trình mang lại, nhằm tạo điều kiện cho cơng tác giải phóng mặt bằng, xây dựng, Đ cải tạo cơng trình đó, bảo đảm tiến độ cho cơng trình ̀ng UBND tỉnh cần đề biện pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ phục dựng, khơi phục lễ hội truyền thống, đặc trương dân tộc; làng nghề ươ truyền thống người dân địa phương, tạo sản phẩm, đồ lưu niệm đặc Tr trưng người dân địa để thu hút du khách; thành lập thêm số làng du lịch cộng đồng địa bàn có người dân tộc thiểu số; tiến hành kiểm tra, rà sốt tất dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, cần trọng đến vấn đề giải việc làm, tạo thu nhập cho người dân lợi ích cộng đồng dân cư nơi có dự án để cải thiện, nâng cao chất lượng sống người dân, qua nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân vai trò du lịch phát triển KT-XH tỉnh 87 3.2.2 Tổ chức đẩy mạnh cơng tác quy hoạch quản lý thực quy hoạch, tập trung đầu tư có trọng điểm thu hút đầu tư phát triển du lịch Trên sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tiếp tục xây dựng bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch cụ thể khu, điểm du lịch có tiềm năng, trọng điểm đảm bảo chất lượng tính khả thi cao để thu hút đầu tư ́ - UBND tỉnh Quảng Bình cần đạo việc rà sốt, cân đối lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên: tê ́H Một là, Các huyện, thành phố địa bàn tỉnh vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch phê duyệt tiến hành rà sốt điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể KT-XH trước phê duyệt cho phù hợp với tầm nhìn dài hạn nh mối liên hệ với địa phương khác; triển khai quy hoạch cụ thể điểm có Ki tiềm tài ngun thiên nhiên, tài ngun nhân văn địa bàn, chuẩn bị đầy đủ điều kiện thơng tin để hỗ trợ nhà đầu tư kêu gọi đầu tư khai thác du ho ̣c lịch đặc biệt điểm đề xuất khu du lịch Hai là, Đối với khu du lịch định hướng phát triển thành khu du lịch ại quốc gia, khu du lịch địa phương dựa theo Luật Du lịch, tiến hành lập quy hoạch theo trình tự tổng thể khu chức Trong đặc biệt ý việc xác định quy mơ Đ khu du lịch phù hợp với quy định Luật Du lịch thực tế u cầu phát triển ̀ng Ba là, Tiến hành quy hoạch chi tiết khu chức sau có quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia khu du lịch khác Việc phê duyệt ươ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư phải lấy ý kiến quản QLNN Tr du lịch cấp nhà khoa học - Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch, UBND đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình (nay Sở Du lịch) lập kế hoạch phát triển du lịch cho thời hạn năm để làm sở lập kế hoạch năm - Khi tiến hành thực quy hoạch ngành khác (quy hoạch khai thác khống sản, phát triển thủy điện …) có liên quan có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến quy hoạch tổng thể phát triển du lịch UBND tỉnh phê duyệt cần 88 phải cân nhắc, xem xét mức độ ảnh hưởng, tác động tới tài ngun du lịch, cần phải tham vấn ý kiến nhà khoa học, chun gia chun ngành - Việc đầu tư, xây dựng phát triển khu, điểm phục vụ u cầu phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình trước hết phải tn thủ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, quy hoạch tổng thể ́ phát triển du lịch nước - Tập trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng đồng bộ, có tê ́H trọng tâm, trọng điểm làm sở kích thích phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực huyện, thị có điểm, khu du lịch, nơi có tiềm nh phát triển du lịch 3.2.3 Tăng cường củng cố tổ chức máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Ki cán bộ, cải cách thủ tục hành quản lý nhà nước du lịch 3.2.3.1 Tăng cường, củng cố tổ chức máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ho ̣c đội ngũ cán a Tổ chức máy nhân quan quản lý nhà nước du lịch ại từ tỉnh đến sở Một là, củng cố tổ chức máy QLNN tỉnh gắn với việc cụ thể hóa chức Đ năng, nhiệm vụ QLNN du lịch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành có ̀ng liên quan Hệ thống quan QLNN du lịch cần tổ chức thống từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo phối hợp có hiệu ngành, cấp ươ QLNN du lịch, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm ngành Tr Mỗi cấp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy quản lý, đảm bảo giải nhanh gọn vấn đề phát sinh QLNN du lịch (như quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác tài ngun du lịch, quản lý trật tự hoạt động kinh doanh du lịch ) Theo đó, cần nghiên cứu việc phân cấp quản lý QLNN du lịch phù hợp cho cấp huyện xã theo vị trí khu, tuyến, điểm du lịch Cũng cố tổ chức máy QLNN du lịch tỉnh phải đảm bảo việc tổ chức hướng dẫn chun mơn, nghiệp vụ, tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp 89 việc chấp hành sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch; kiểm tra hoạt động ban quản lý khu, điểm du lịch trọng điểm tỉnh Ngồi ra, cần khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hiệp hội du lịch tỉnh để làm cầu nối cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch Nhà nước việc giải vấn đề liên quan đến phát triển du lịch địa bàn ́ Hai là, tăng cường phối hợp Sở Du lịch sở, ngành khác QLNN du lịch, việc tham mưu cho UBND tỉnh cơng tác QLNN tê ́H du lịch địa bàn UBND tỉnh nên đạo xây dựng ban hành quy chế phối hợp Sở Du lịch với sở, ngành khác tỉnh thực nhiệm vụ tham mưu cho UBND nh tỉnh QLNN du lịch: Ki Quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Giao thơng vận tải UBND huyện, thành phố việc thực ho ̣c quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, kế hoạch đầu tư hạ tầng, CSVC-KT du lịch khu, điểm du lịch, đầu tư mua ại sắm phương tiện vận chuyển phục vụ du khách, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư xây dựng cơng trình (khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn), Đ Quy chế phối hợp với Sở Cơng thương hỗ trợ phát triển HTX, doanh ̀ng nghiệp sản xuất, gia cơng đồ thủ cơng mỹ nghệ; phát triển hệ thống cửa hàng dịch vụ đạt tiêu chuẩn để khuyến khích hoạt động mua sắm, tăng chi tiêu du ươ khách đến tỉnh Quảng Bình, tiếp nhận xử lý liên quan đến sai phạm kinh Tr doanh hàng giả, hàng chất lượng, khơng đảm bảo đo lường, kinh doanh lừa đảo, bán hàng hóa, dịch vụ cao giá quy định… để có biện pháp xử lý Quy chế phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng phục vụ đầu mối tiếp xúc với du khách: hỗ trợ, giải kịp thời cố khách du lịch liên quan đến thủ tục xuất, nhập cảnh cửa quốc tế Cha Lo, Cảng Gianh Cảng Hòn La 90 Quy chế phối hợp với Cơng an tỉnh xây dựng nội quy, quy chế cho hoạt động du lịch, khách sạn, sở phục vụ du lịch phối hợp kịp thời việc xử lý vi phạm xảy địa bàn tỉnh tổ chức, cá nhân (kể nước ngồi nước) Thường xun phối hợp với quan thơng tấn, báo chí Trung ương quảng bá du lịch nhằm nâng cao nhận thức xã hội du lịch ́ địa phương; đồn thể, mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh cơng tác tun truyền, Ba là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán QLNN du lịch tê ́H Trên sở quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình, tính tốn nhu cầu số lượng cán QLNN du lịch cho thời kỳ, cấp để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức thích hợp, kể ngắn hạn dài hạn, nh kể nước ngồi nước chun mơn nghiệp vụ du lịch, kiến thức Ki luật pháp quốc tế, khả sử dụng ngoại ngữ kỹ sử dụng cơng nghệ thơng tin đại, kỹ giao tiếp Cần trọng đào tạo chức danh chủ ho ̣c chốt máy QLNN du lịch Xây dựng thực chế thi tuyển, tuyển chọn cán sử dụng cán khả trình độ chun mơn đào ại tạo để phát huy sở trường, kiên thay cán có phẩm chất lực yếu Đổi cách thức đánh giá cán bộ, cụ thể: Khơng thể đánh giá cán Đ cách chung chung mà phải dựa tiêu chuẩn quy định; lực cán ̀ng phải đo chất lượng hiệu cơng việc giao Đồng thời, UBND tỉnh nên tiến hành có sách phù hợp nhằm thu hút ươ nguồn nhân lực chất lượng cao học tập trường Đại học đào tạo chun sâu Tr du lịch, nhằm tuyển dụng cán trẻ tuổi đào tạo bản, có thành tích học tập xuất sắc làm việc quan QLNN b Đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng, đào tạo, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình Đối với lực lượng nguồn lao động hoạt động ngành du lịch kỹ thiếu, chưa chun nghiệp, chưa chun sâu tổ chức đào tạo lại, mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo chun đề Mặt khác, phải bước thực 91 "xã hội hóa" cơng tác đào tạo, có “ bắt tay” đơn vị đào tạo nghiệp vụ với doanh nghiệp có nhu cầu lao động phục vụ du lịch; thực chế độ Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí đào tạo, mua tài liệu học tập Bên cạnh đó, khuyến khích, động viên cán trẻ tự bỏ kinh phí học tập để nâng cao trình độ chun mơn hạn chế trơng chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào bao cấp Nhà nước Hiện nay, có 03 sở đào tạo du lịch với sở vật chất chất ́ lượng giảng viên, giáo viên hạn chế Do đó, củng cố phát triển sở vật chất, nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên cơng việc cần tê ́H quan tâm mức Bằng nguồn ngân sách phát triển nghiệp giáo dục dự án đầu tư ( từ Chính phủ, Tổng cục du lịch ), tỉnh nên tiến hành đầu tư nâng cấp sở vật chất ( hệ thống phòng hoc, thư viện, đặc biệt trang thiết bị nh phục vụ cho cơng tác thực hành nghiệp vụ ), đồng thời, có sách nhằm tạo Ki hội cho sở đào tạo này, tiến hành thực tập quan QLNN, sở kinh doanh du lịch để tận dụng sở vật chất, có kinh nghiệm trải nghiệm ho ̣c thưc tế, thực hành kiến thức chun mơn học Xây dựng củng cố phát triển chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, sở chương trình giảng dạy ại có, sở xây dựng kế hoạch trình quan quản lý để bổ sung mở ngành đào tạo thiếu có khả phát triển, phù hợp với du lịch Quảng Đ Bình, ngành phù hợp với tình hình như: đào tạo buồng phòng, phục vụ ̀ng bàn, bar, buồng bếp, lễ tân, bartender, hưỡng dẫn viên du lịch 3.2.3.2 Cải cách thủ tục hành quản lý nhà nước du lịch địa ươ bàn tỉnh Quảng Bình Tr Cơng tác hồn thiện, cải cách thủ tục hành cần thực cách minh bạch, áp dụng mơ hình cửa liên thơng đăng ký đầu tư, kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo thực cách tiện tiết kiệm Mặt khác, tiến hành minh bạch hóa thủ tục hành chính, áp dụng mơ hình cửa liên thơng đăng ký đầu tư, kinh doanh du lịch Thực tiến hành cơng bố văn bản, thủ tục hành liên quan, niêm yết địa điểm tiến hành thủ tục hành chính, trang web Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ( 92 Sở Du lịch) nhằm giúp người dân có nhu cầu nắm rõ Đồng thời phải gắn cải cách thủ tục hành với thưc quy chế dân chủ sở giải khiếu nại, tố cáo cống dân: mở đường dây nóng, hòm thư góp ý cho người dân, phát hành vi vi phạm pháp phạm luật cá nhân tổ chức, cán QLNN để người dân tố giác, góp ý phát 3.2.4 Tổ chức điều hành kiểm tra, kiểm sốt hoạt động du lịch ́ Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch, coi nhiệm vụ thường xun tê ́H tỉnh nhằm hồn thiện QLNN du lịch Cần đẩy mạnh việc tra, kiểm tra tình hình thực quy định Chính phủ tăng cường quản lý cơng tác trật tự trị an, bảo vệ mơi trường điểm tham quan du lịch nh Để đạt nội dung trên, cần tập trung vào số cơng việc chủ yếu như: Ki Một là, hoạt động tra, kiểm tra nhằm mục đích vừa thúc đẩy doanh ̣c nghiệp kinh doanh trung thực, minh bạch, vừa giúp Nhà nước phát sai sót ho doanh nghiệp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo tơn nghiêm pháp luật Vì vậy, để cơng tác tra, kiểm tra nói riêng, QLNN du ại lịch nói chung có hiệu lực, hiệu đảm bảo quyền lợi hợp pháp doanh Đ nghiệp kinh doanh du lịch, phải xác định cách xác phạm vi tra, kiểm tra doanh nghiệp ̀ng Hai là, đổi phương thức tra, kiểm tra Trình tự, thủ tục tra, ươ kiểm tra phải nghiên cứu thiết kế lại cách khoa học để vừa đảm bảo mục đích, u cầu tra, kiểm tra, vừa có kết hợp, phối Tr hợp với quan chức khác để tiến hành gọn nhẹ, khơng trùng lặp chồng chéo, giảm bớt thời gian, khơng gây phiền hà cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch Ba là, đào tạo, lựa chọn đội ngũ người làm cơng tác tra, kiểm tra có đủ lực, trình độ, đáp ứng u cầu cơng tác tra, kiểm tra tình hình Vấn đề đòi hỏi người lãnh đạo quản lý người làm cơng tác tra, kiểm tra phải thay đổi nhận thức cơng tác tra, kiểm tra Năng lực người cán làm cơng tác tra, kiểm tra khơng đơn giản dừng 93 lại kiến thức chun mơn mà đòi hỏi phải có hiểu biết tồn diện tình hình phát triển KT-XH có quan điểm đắn tiến hành tra, kiểm tra để đánh giá nhanh chóng, xác, khách quan chất vấn đề tra, kiểm tra, tránh khơ cứng, máy móc 3.2.5 Tăng cường cơng tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo lập gắn kết vùng, miền, quốc gia ́ Cơng tác xúc tiến, quảng bá du lịch cần thực cách thường tê ́H xun sâu rộng, nhằm giúp cung cấp, thơng tin cần thiết đến khách du lịch ngồi nước Để thực tốt cơng tác này, người làm cơng tác QLNN du lịch trước hết phải tìm hiểu, nghiên cứu thị trường bên ngồi, thị hiếu khách nh du lịch, để từ đưa sách, phương án phát triển loại hình dịch vụ phương án phục vụ cho đối tượng cách thích hợp Ki Đẩy mạnh chun nghiệp hóa hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, nhằm ho hạn ( năm) đến dài hạn ( năm) ̣c khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình với chương trình cụ thể từ ngắn Một là, xây dưng thực thường xun chương trình quảng bá du ại lịch hội chợ du lịch Bộ Cơng thương tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Đ ITE - HCM (Việt Nam) ̀ng Hai là, Sau thực ký kết văn hợp tác lĩnh vực du lịch với tỉnh, thành phố nước như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa ươ Thiên Huế, Quảng Nam…, nên thực xây dựng hành động cụ thể nhằm cụ thể hóa văn thành chương trình hợp tác cụ thể xây dựng tour liên Tr kết, chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư phù hợp Ba là, thực xã hội hóa cơng tác tun truyền, quảng bá du lịch thơng qua hoạt động đón đồn khảo sát phóng viên báo chí hàng lữ hành đến trải nghiệm du lịch Quảng Bình Xây dựng phương án hợp tác với thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng sản phẩm mang tính biểu trưng làm q lưu niệm, 94 Bốn là, xây dựng thương hiệu du lịch thơng qua việc xác định sản phẩm du lịch chủ đạo tỉnh,xây dựng biểu tượng hiệu du lịch thể mạnh đặc trưng du lịch tỉnh Xuất ấn phẩm, tập san, đồ du lịch, sách giới thiệu để phát điểm du lịch Hồn thiện trang web du lịch Quảng Bình nhằm giúp khách du lịch lựa chọn đia điểm tham quan, ăn uống, nghĩ ngơi phù hợp, đồng thời có người quản lý diễn đàn giải đắp thắc mắc khách du lịch ́ họ có u cầu cần hỗ trợ tìm kiếm thơng tin Xây dựng chương trình giới thiệu thắng cảnh, địa điểm du lịch bật du lịch Quảng Bình phát sóng tê ́H Đài Truyền hình Trung ương, đài truyền hình địa phương Đồng thời, sau q trình thực chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch, quan QLNN du lịch trực tiếp Sở Du lịch Quảng Bình nên tiến hành nh tổ chức hội thảo nhằm rút kinh nghiệm, học q trình thực Ki chiến dịch tun truyền, để hạn chế sai sót thời gian tới, Tr ươ ̀ng Đ ại ho tế giai đoạn cụ thể ̣c đồng thời cải tiến chương trình quảng bá, xúc tiến phù hợp với tình hình thực 95 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Với mục tiêu đề nghiên cứu cơng tác QLNN du lịch tỉnh Quảng Bình, luận văn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn hồn thiện cơng tác QLNN du lịch tỉnh sau: ́ Một là, hệ thống hóa phân tích số sở lý luận du lịch hoạt cơng tác QLNN du lịch tỉnh Quảng Bình, tê ́H động du lịch, quản lý nhà nước du lịch nội dung, cơng cụ, vai trò, nội dung Hai là, Phản ảnh thực trạng cơng tác QLNN du lịch địa bàn tỉnh nh Quảng Bình mặt: cơng tác đào tạo nhân lực, cơng tác quy hoạch, xây dựng, phát triển, cơng tác tun truyền, ban hành chinh sách phát triển du lịch phù Ki hợp với điều kiện, hồn cảnh tỉnh, cơng tác bồi dưỡng chất lượng người làm cơng tác QLNN du lịch, cơng tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm hành ho ̣c hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Kết sau q trình nghiên cứu, thấy với đầu tư du lịch, cơng tác QLNN du lịch quan tâm, bước ại đầu thu kết đáng ghi nhận, ngày chứng tỏ vai trò Đ tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuy nhiên, với nhiều ngun nhân khách quan lẫn chủ quan, cơng tác ̀ng QLNN du lịch tỉnh bộc lộ số mặt chế cần khắc phục sửa ươ chữa thời gian tới Ba là, luận văn bước đầu nhận thấy bất cập cơng tác QLNN du Tr lịch tỉnh Quảng Bình đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN du lịch: đó, bao gồm tăng cường cơng tác giáo dục, tun truyền, phổ biến chế, sách pháp luật du lịch cho cấp, ngành, doanh nghiệp cán nhân dân tỉnh để nâng cao nhận thức; hồn thiện cơng tác tổ chức quy hoạch quản lý chặt chẽ thực quy hoạch phát triển du lịch; củng cố tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch, giải pháp ban đầu nhằm xây dựng mối liên kết người lao động doanh 96 nghiệp, thực cải cách hành chính; tạo lập liên kết ngành, liên vùng,liên quốc gia, thực hoạt động xúc tiến du lịch địa phương Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn ngân lực cho hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra hoạt động du lịch địa bàn tỉnh 3.2 KIẾN NGHỊ ́ Một số kiến nghị cấp có thẩm quyền: - Đối với Sở Du lịch: tê ́H Là quan QLNN trực tiếp quản lý nội dung, vấn đề đặt cơng tác quản lý, điều hành phát triển du lịch Sở Du lịch trước hết phải quan nắm rõ tình hình du lịch, từ đưa phương án, chiến nh lược, tham mưu cho UBND tỉnh sách nhằm phát triển du lịch Cụ thể sau: Một là, khảo sát, đánh giá trạng cơng trình, tài ngun du Ki lịch tự nhiên xã hội, để có phương án, kế hoạch phát triển, đầu tư phù hợp Đồng ̣c thời, có phối kết hợp với ban, ngành có liên quan để xây dựng chương trình, ho quy hoạch cách dài hạn, bảo đảm phát triển khu, điểm, tuyến du lịch đồng thời, bảo đảm cho du lịch phát triển cách bền vững ại Hai là, Sở Du lịch trước hết nên phối hợp với quan, tổ chức tổ Đ chức buổi tiếp dân , phổ biến sách mang tính đặc thù tỉnh để người dân địa phương hiểu nắm bắt lợi ích mang lại địa ̀ng điểm du lịch thực hiện, từ đây, nhằm hạn chế khúc mắc, thuận lợi ươ cho q trình đầu tư, xây dựng Ba là, cơng tác nâng cao chất lượng người lao động làm cơng tác Tr QLNN, Sở nên khuyết khích tạo điều kiện cho cán học nâng cao trình độ, đồng thời, cần chọn lọc đưa cán “nguồn” học lớp ngắn dài hạn học tập nước ngồi - nước có cơng tác quản lý du lịch phát triển Đồng thời, Sở nên thường xun khảo sát sở đào tạo du lịch địa bàn, nhằm đề xuất với UBND tỉnh phương án nhằm tạo điều kiện sở vật chất kỹ thuật người sở đào tạo nói 97 - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Tăng cường tổ chức máy biên chế cho quan quản lý nhà nước du lịch tỉnh (Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch), địa phương nơi du lịch phát triển biên chế cho đơn vị nghiệp (Trung tâm Thơng tin xúc tiến Du lịch) để đáp ứng u cầu nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập Tổ tư vấn chiến lược phát triển du lịch ́ Quảng Bình; trao chế chủ động cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch làm việc với BIDV việc triển khai nội dung Biên ghi nhớ việc tài trợ tê ́H chương trình phát triển Du lịch Quảng Bình; cho phép cấp kinh phí th chun gia, cơng ty tư vấn nước ngồi điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nh Để du lịch tỉnh phát triển, nhằm thu hút khách du lịch UBND tỉnh nên phát Ki động chương trình văn hóa, du lịch: khai mạc tuần văn hóa Hang động, tuần văn hóa biển, đồng thời kết hợp chương trình văn hóa, thể thao ̣c đăng cai giải thể thao mang tầm quốc gia: giải thi đấu bóng chuyền bãi ho biển, Kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hỗ trợ thành lập Trường trung học du lịch chất lượng cao Quảng Bình, hỗ trợ việc đào tạo giảng viên, ại mua sắm trang thiết bị cần thiết cho sở đào tạo, hỗ trợ tỉnh đầu tư hạ tầng Đ giao thơng hạ tầng cửa khẩu; tổ chức, hoạt động quảng bá, quảng bá xúc tiến ̀ng du lịch, du lịch hang động vào chương trình quảng bá thị trường quốc tế Mặt khác, tỉnh đề xuất đầu tư trùng tu tơn tạo di tích cơng nhận ươ - Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình: Trên sở Nghị định Chính phủ hướng dẫn thực Luật Du lịch Tr luật khác, văn pháp quy có liên quan đến du lịch, điều chỉnh, bổ sung ban hành văn hướng dẫn thực nhằm tạo sở pháp lý thống nhất, đồng cho cơng tác quản lý du lịch phù hợp với quy định Nhà nước ta thơng lệ quốc tế, tăng cường hội nhập quốc tế Hỗ trợ tỉnh Quảng Bình việc xây dựng, cải tạo cơng trình văn hóa, di tích lịch sử cơng nhận Phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo mở trường Trung học du lịch tỉnh, hỗ trợ mặt tài nhân lực nhằm mở thêm lớp tập huấn ngắn hạn cho tỉnh 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật du lịch Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp lần thứ thơng qua ngày 14/6/2005 Tổng cục du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2012), Đóng góp du lịch vào GDP, Hà Nội Nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) Quy hoạch phát triển bền vững Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng ́ tê ́H giai đoạn 2010 -2021, tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình (2015), Báo cáo tổng nh kết thực Luật du lịch năm 2005, Quảng Bình Ki Cục Thống kê Quảng Bình (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Niên giám thống kê, Quảng Bình Tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 tỉnh Quảng Bình - Trang web Cục ho thống kê Quảng Bình ̣c Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 ại 10 Số liệu trạng du lịch Quảng Bình Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Đ Quảng Bình cung cấp 11 Cục thống kê Quảng Bình, Tình hình kinh tế xã hội năm 2011 - 2015 ̀ng 12 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình, Báo cáo tổng kết thực Luật ươ du lịch năm 2011 - 2015 13 Hệ thống văn quy phạm pháp luật UBND tỉnh Quảng Bình giai Tr đoạn 2011 - 2015 14 Nguyễn Tấn Vinh ( 2008), Hồn thiện Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học kinh tế Quốc dân 15 Phạm Ngọc Hiếu (2014), Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Hà Giang, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Lê Văn Minh cộng (2006), Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư phát triển khu du lịch, Đề tài khao học cấp bộ, Viện nghiên phát triển du lịch 99 17 Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hòa (2006), Giáo trình Kinh tế Du lịch, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Trần Sơn Hải ( 2010), Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực dun hải Nam Trung Bộ Tây Ngun, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Hành 19 Lê Hồng Tân ( 2011) Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm ́ 2020, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng 20 Trang website: tê ́H www.stp.quangbinh.gov.vn www.quangbinh.gov.vn www.baoquangbinh.vn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh www.google.com.vn 100 ... đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ uê ́ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH tê ́H Tính cấp thiết đề tài Quảng Bình có nguồn tài nguyên du lịch Quảng Bình phong phú, đa dạng Do đó, Quảng Bình coi... ̀ng 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 13 ươ 1.2.1 Quản lý nhà nước kinh tế 13 1.2.2 Quản lý nhà nước du lịch 17 Tr 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước du lịch 19... .77 2.4.1 Về kết đạt tác quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 78 uê ́ 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn công tác quản lý nhà nước du tê ́H lịch tỉnh Quảng Bình thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan