Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

114 156 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2017, 20:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tê ́H LÊ PHƯƠNG NAM uê ́ nh HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ Ki XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ̣c TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH-TỈNH QUẢNG TRỊ ho Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ̀ng Đ ại Mã số: 60.34.04.10 ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tr NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN VĂN HÒA HUẾ, 7/2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung kết nghiên cứu luận văn trung thực, độc lập nghiên cứu chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc tê ́H uê ́ Tác giả luận văn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh LÊ PHƯƠNG NAM ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình học Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế tham giảng dạy, hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên uê ́ cứu, đặc biệt PGS TS Trần Văn Hòa có nhiều thời gian, tình cảm truyền đạt tê ́H kinh nghiệm tận tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn quan, ban ngành địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cung cấp cho số liệu liên quan đến luận văn Tôi xin chân thành nh cám ơn gia đình, bạn bè giúp điều tra thu thập liệu cung cấp Tác giả luận văn ho ̣c Ki thông tin, số liệu cho đề tài Tr ươ ̀ng Đ ại LÊ PHƯƠNG NAM iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ PHƯƠNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa : 2015 – 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH- TỈNH QUẢNG TRỊ” uê ́ Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, đầu tư vốn phát triển giao thông đường chiếm tê ́H tỷ trọng cao so với lĩnh vực khác, nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm đa số phát huy hiệu định nh nguồn vốn quan trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường Tuy nhiên, công tác sử dụng vốn ngân sách nhà nước thời gian qua Ki bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục nhằm tránh lãng phí hiệu Để giải vấn đề trên, định chọn nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản ho ̣c lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh-Tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ ại Mục tiêu nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng công tác đầu tư quản lý vốn đầu tư xây Đ dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện, đề xuất giải pháp nhằm hoàn ̀ng thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn ươ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian đến Phương pháp nghiên cứu Tr Để đạt mục tiêu trên, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, điều tra thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, phân tổ thống kê, phương pháp chuyên khảo Kết nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2016; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian đến iv Ban quản lý dự án ĐVHL Đơn vị hưởng lợi ĐVXL Đơn vị xây lắp GPMB Giải phóng mặt KT Kinh tế KTXH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách nhà nước PT Phát triển QL Quản lý XDCB Xây dựng UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư TAPMIS Kê khai điện tử Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H BQLDA v uê ́ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU xi uê ́ PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU tê ́H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung nh 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ki 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ho ̣c PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu ại 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích Đ BỐ CỤC LUẬN VĂN PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU ̀ng PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ươ CHƯƠNG Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường Tr PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1.1 Đầu tư xây dựng 1.1.2 Công trình hạ tầng giao thông vi 1.1.3 Công trình hạ tầng giao thông đường 1.1.4 Đặc điểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường 1.2 QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.2.1 Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường 1.2.2 Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường 1.2.3 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường uê ́ 11 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN tê ́H SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 15 nh 1.3.1 Cơ chế quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường 15 1.3.2 Chiến lược phát triển kinh tế sách kinh tế thời kỳ 16 Ki 1.3.3 Sự tiến khoa học công nghệ 16 1.3.4 Nhân tố người 16 ho ̣c 1.3.5 Đặc điểm sản phẩm công trình xây dựng 17 1.3.6 Công tác quy hoạch kế hoạch hoá đầu tư 18 ại 1.3.7 Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng 19 1.3.8 Tổ chức khai thác, sử dụng đối tượng đầu tư hoàn thành 19 Đ 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ ̀ng CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 20 1.4.1 Chỉ tiêu số lượng công trình hạ tầng giao thông đường cấp có ươ thẩm quyền phê duyệt 20 Tr 1.4.2 Chỉ tiêu phản ánh quy mô vốn đầu tư phân theo nguồn hình thành, theo cấp quản lý 21 1.4.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng vốn giải ngân 21 1.4.4 Chỉ tiêu cấu thành phần vốn đầu tư 22 1.4.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn đầu tư 23 1.5 HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC 24 1.5.1 Hệ thống văn liên quan đến vốn đầu tư 24 vii 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 25 1.5.3 Bài học rút cho huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN VĨNH LINH 31 2.1.1 Vị trí địa lý 31 uê ́ 2.1.2 Địa hình tài nguyên 31 2.1.3 Dân số lao động 32 tê ́H 2.1.4 Cơ sở hạ tầng 32 2.1.5 Tình hình phát triển kinh tế 34 nh 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CỦA HUYỆN VĨNH LINH 37 Ki 2.2.1 Số lượng công trình hạ tầng giao thông đường 37 2.3.2 Vốn đầu tư cho công trình hạ tầng giao thông đường 40 ho ̣c 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA HUYỆN VĨNH LINH 41 ại 2.3.1 Quy trình giải ngân vốn 41 2.3.2 Kết thực việc quản lý vốn đầu tư công trình giao thông 51 Đ 2.3.2.1 Tình hình thực công trình giao thông 51 ̀ng 2.3.2.2 Tiến độ giải ngân dự án 52 2.4 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC ươ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA Tr BÀN HUYỆN VĨNH LINH 55 2.4.1 Mô tả mẫu điều tra 55 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác đầu tư quản lý đầu tư công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh 57 2.4.2.1 Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư 57 2.4.2.2 Đánh giá công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt 58 2.4.2.3 Đánh giá công tác quản lý, thực dự án đầu tư 59 2.4.2.4 Đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu toán 61 viii 2.4.2.5 Đánh giá sách, chế độ đầu tư XD hạ tầng giao thông đường 62 2.4.3 Đánh giá đối tượng điều tra quản lý vốn đầu tư công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh 63 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN VĨNH LINH 65 2.5.1 Kết đạt 65 uê ́ 2.5.2 Những hạn chế, yếu 66 tê ́H 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế yếu 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN nh VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 72 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển hạ tầng giao thông đường địa bàn Ki huyện Vĩnh Linh đến năm 2020 72 3.1.1 Quan điểm phát triển hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện ho ̣c Vĩnh Linh đến năm 2020 72 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ ại tầng giao thông đường từ NSNN 73 Đ 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 75 ̀ng 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thực quy hoạch 75 ươ 3.2.2 Nâng cao trách nhiệm quan liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường từ NSNN 77 Tr 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá vốn đầu tư 82 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác quản lý thực dự án đầu tư 85 3.3.5 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát, tra, kiểm tra; chống thất thoát, lãng phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường 93 3.3.6 Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển hạ tầng giao thông đường 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 KẾT LUẬN 95 ix KIẾN NGHỊ 96 2.1 Đối với Chính phủ ngành 96 2.2 Đối với quyền địa phương 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + uê ́ BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG tê ́H BẢN GIẢI TRÌNH Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh XÁC NHẬN HOÀN THIỆN x Đầu tư nên công bố thêm báo địa phương nhằm quảng bá thông tin rộng rãi + Trong đấu thầu cần xác định giá sàn công trình, dự án để tránh tình trạng nhà thầu lý khác mà giảm giá dự thầu thấp làm ảnh hưởng đến tiến độ, đến chất lượng công trình hạ tầng giao thông đường * Nâng cao lực cán quản lý đầu tư uê ́ - Hồ sơ nghiệm thu phải đầy đủ, rõ ràng, khối lượng xác, thực tế; giá đề nghị toán phải theo chế độ quy định, hạn chế việc thay đổi chủng tê ́H loại vật tư trình thi công Cần tuân thủ triệt để trình tự nghiệm thu theo quy định pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng Công tác nghiệm thu phải tiến hành cho hạng mục công việc, giai đoạn xây lắp hoàn thành; nh tránh tượng dồn công tác nghiệm thu vào cuối năm Ki - Hàng năm nên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp khen thưởng cho đơn vị, cá nhân liên quan đến việc thi công xây dựng công trình hạ tầng giao thông ho ̣c đường đảm bảo chất lượng tiến độ công trình Cán giám sát công trình phải đủ lực theo quy định; trọng công tác giám sát trường; quy định rõ ại trách nhiệm cán giám sát, kỷ luật nghiêm minh cá nhân cố ý tính sai khối lượng nghiệm thu khống, gây thất thoát vốn đầu tư Đ - Chỉ bố trí cán có phẩm chất, lực có chuyên môn phù hợp ̀ng làm công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ, quan phải có quy trình, quy chế làm việc quy định cụ thể trách nhiệm ươ người Tr - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ định kỳ cho cán làm công tác quản lý, kiểm tra tham gia lớp tập huấn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ, coi trọng công tác quản lý dự án đầu tư nghề, phải có cán chuyên nghiệp Chương trình đào tạo cần phân chia nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để cán bộ, chuyên viên hoạt động lĩnh vực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực 88 - Đi đôi với việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường cần phải trang bị thiết bị để thực công tác tin học hóa lĩnh vực quản lý vốn đầu tư * Đẩy mạnh công tác thanh, toán vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường - Trước thẩm tra, phê duyệt, khuyến khích chủ đầu tư xây dựng công uê ́ trình hạ tầng giao thông đường mời tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo toán công trình hoàn thành tê ́H - Khi chuyển nguồn toán qua Kho bạc Nhà nước, Phòng Kế hoạch Tài huyện cấp cho dự án có đầy đủ khối lượng đề xuất hàng tháng Cuối quý III hàng năm, cấp có thẩm quyền nên điều tiết kế hoạch cách nh cắt bỏ kế hoạch dự án khối lượng để toán bổ sung cho dự Ki án hoàn thành thiếu vốn - Các ngành, cấp phải coi nhiệm vụ quan trọng trình đầu ho ̣c tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường Gắn trách nhiệm vật chất chủ đầu tư nhà thầu chậm khâu toán; từ ại triển khai dự án phải đảm bảo đầy đủ thực trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trình thực dự án Đ - Nên bố trí nguồn vốn dự phòng để toán cho dự án ̀ng toán xong mà thiếu vốn, vừa tránh tổn thất cho nhà thầu phải chịu lãi suất tổ chức tín dụng, vừa thúc đẩy chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo toán ươ - Khi nghiệm thu phần ẩn dấu công trình nên mời quan chủ trì Tr toán chứng giám; lúc xác định thông số, kích thước hình học cấu kiện bị che khuất mà công trình hoàn thành thấy nhằm tránh tình trạng chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát thông đồng với nhau, gây thất thoát vốn cho công trình - Bộ Tài nên có quy định rõ phần kinh phí thẩm tra phê duyệt toán sử dụng nào, tránh tình trạng địa phương thực không quán, dẫn đến áp dụng chi không quy định 89 - Công khai quy trình, thủ tục thanh, toán vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường * Chấn chỉnh lại công tác quản lý giá vật tư, vật liệu, kiểm tra lại định mức cho phù hợp với thực tế công trình hạ tầng giao thông đường - Hàng tháng UBND tỉnh phải có thông báo đơn giá vật tư, vật liệu cách kịp thời, đầy đủ tất loại thị trường; cập nhật phải ghi rõ tên, nơi xuất uê ́ xứ, quy cách, phẩm chất thuận lợi cho việc toán kiểm tra sau tê ́H - Thống việc nối mạng tin học quản lý giá từ Bộ Tài xuống sở, ban, ngành toàn quốc; niêm yết công khai rộng rãi để người biết; từ hạn chế việc thẩm định, phê duyệt giá tùy tiện, rút ngắn thời gian thực dự án nh - Các bộ, ngành phải thống nhất, hoàn thiện lại công tác xây dựng định Ki mức, bổ sung định mức thiếu thực tế để địa phương thực hiệu quả, xác lĩnh vực xây dựng đầu tư xây dựng ho ̣c * Kiện toàn Ban quản lý dự án cấp thực phân cấp quản lý hợp lý ại - Trên địa bàn huyện nên kiện toàn tổ chức lại BQLDA, bố trí cán chuyên môn có trình độ phù hợp, BQLDA phải có đủ lực theo quy Đ định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý ̀ng dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường Cần có quy trình, quy chế cụ thể công việc để nâng cao trách nhiệm thành viên Xử lý ươ nghiêm minh hành vi vi phạm hoạt động xây dựng chủ đầu tư, ban Tr quản lý; không nên thành lập nhiều BQLDA không đủ lực theo quy định - Tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư suốt trình chuẩn bị thực dự án; BQLDA đơn vị thay mặt Nhà nước để quản lý vốn đầu tư; tránh tình trạng khoán trắng công việc cho tổ chức tư vấn đổ trách nhiệm cho đơn vị thi công, chủ quản quan quản lý Nhà nước - Nên thành lập ban kiểm tra thực công tác giám sát, đánh giá dự án có sử dụng vốn NSNN địa bàn tỉnh, từ khâu chuẩn bị đến dự 90 án hoàn thành đưa vào sử dụng; yêu cầu phải đánh giá quy mô, tốc độ, cấu, hiệu đầu tư Việc thực đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch; việc tiến hành thực dự án chủ đầu tư theo nội dung cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chấp hành quy định Nhà nước đầu tư xây dựng; kết đánh giá gửi đến quan có thẩm quyền chủ đầu tư, BQLDA hiệu quả, hạn chế rủi ro, lãng phí thất thoát vốn đầu tư uê ́ để kịp thời xử lý phát sinh, vướng mắc trình đầu tư nhằm nâng cao - Tăng cường phối hợp chủ đầu tư, sở ban ngành cấp tỉnh, tê ́H cấp huyện, đơn vị hưởng lợi; phân công, phân cấp, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác quan, trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ; đơn giản hoá thủ nh tục không cần thiết; tổ chức máy gọn nhẹ, không chồng chéo, để giải công Ki việc nhanh gọn hiệu Trong thời gian qua, thực chế phân cấp tỉnh, ngành, cấp ho ̣c phát huy tính chủ động công việc; tăng cường trách nhiệm quyền hạn định đầu tư, bố trí vốn thực dự án Cần ý nội dung: ại Thứ nhất: Phát huy tính chủ động sáng tạo, linh hoạt cho cấp, ngành quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ; chống tư Đ tưởng ỷ lại cấp dưới, trông chờ vào cấp trên; nghiêm cấm việc chạy đua theo số ̀ng lượng mà không quan tâm đến hiệu dự án Thứ hai: Đề cao trách nhiệm cá nhân người định đầu tư, UBND ươ huyện cần ban hành quy định cụ thể buộc cá nhân tổ chức phải chịu trách Tr nhiệm thất thoát quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Thứ ba: Việc phân cấp quản lý phải phù hợp với quy định Chính phủ, tỉnh việc hướng dẫn quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chủ thể 91 * Nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường - Huyện Vĩnh Linh có quỹ đất tương đối lớn, đôi với việc quy hoạch tổng thể, chi tiết phải có quy hoạch khu tái định cư để tránh trường hợp thiếu quỹ đất đền bù GPMB, tránh bị động ách tắc GPMB, gây trượt giá chế độ đền bù, làm lòng tin ảnh hưởng đời sống nhân dân, đồng thời uê ́ phải điều chỉnh giá chế độ sách thay đổi, làm chậm tiến độ dự án - Áp dụng chế đền bù lấy người lợi để đền bù cho người tê ́H bị ảnh hưởng (đặc biệt đền bù xây dựng giao thông đô thị) Nếu làm tốt việc dự án đỡ tốn chi phí đền bù mà Nhà nước khoảng chênh lệch đáng kể (chênh lệch người hưởng lợi có lợi so sánh nh với người bị ảnh hưởng) Ki - Lãnh đạo huyện hội đồng đền bù GPMB nên kiên không cho thực dự án xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường mà phương án ho ̣c GPMB không đồng thuận nhân dân - Phải làm tốt công tác GPMB trước lúc thi công, tránh tình trạng vừa đền bù ại vừa thi công Trước tiến hành triển khai dự án phải tiến hành lấy ý kiến tổ chức, dân cư vùng bị ảnh hưởng, thực quy chế dân chủ, công khai: Đ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Nếu có 2/3 số ý kiến người bị ̀ng ảnh hưởng đồng ý phương án đền bù phải triển khai đồng loạt, đồng thời có biện pháp cụ thể để cưỡng chế số lại họ không đồng ý thực hiện, không ươ có ý thức chấp hành lợi ích cộng đồng Tr - Khi phê duyệt dự toán, phương án thực đền bù phải xác định xây dựng thống phù hợp với thực tế tiêu như: định mức, đơn giá, loại đất, hình thức sở hữu, lợi so sánh vùng, địa phương, thời điểm; để từ áp dụng cụ thể cho loại hình, dự án, hộ gia đình phạm vi bị ảnh hưởng Tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án, ảnh hưởng đến đời sống làm lòng tin nhân dân 92 - Bố trí nguồn vốn dự phòng để tập trung đầu tư khu di dân tái định cư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tái định cư năm - Nên thành lập quan chuyên phụ trách GPMB trực thuộc UBND huyện để có tính chuyên môn hóa thống quản lý thực - Trong thời gian trước mắt, huyện phải trọng giải dứt điểm vướng mắc GPMB tất dự án địa bàn huyện uê ́ 3.3.5 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát, tra, kiểm tra; chống thất thoát, lãng phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường tê ́H Cùng với việc phân cấp quản lý, tăng cường kiểm soát, kiểm tra, tra việc sử dụng vốn đầu tư từ NSNN xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường cần thiết địa bàn huyện Giám sát, kiểm tra, tra nội dung nh quan trọng quản lý, sử dụng vốn đầu tư Do đặc điểm riêng hoạt động đầu Ki tư xây dựng từ NSNN là: có quy mô vốn lớn, khả thu hồi vốn thấp việc quản lý vốn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giai đoạn, Mục tiêu công ho ̣c tác kiểm tra: + Giám sát, kiểm tra nội công việc thường xuyên đơn vị quản ại lý thực vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu tư nội cấp, phận quản lý Đ vốn cần có quy trình, quy chế cụ thể để giám sát công việc sở giao ̀ng quyền trách nhiệm cụ thể + Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, tra từ bên ươ dự án xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường Thanh tra Tài chính, Tr Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đưa công tác thực trở thành công cụ đắc lực huyện quản lý đầu tư Muốn cần phải tiến hành thường xuyên theo kế hoạch Tuy nhiên cần tránh trường hợp công tác tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo; năm có nhiều đơn vị tiếp nhiều đoàn tra, kiểm tra, việc làm tốn nhiều thời gian tiền cho hai bên Vì vậy, cấp có thẩm quyền phải phê duyệt kế hoạch 93 tra, kiểm tra cho đơn vị cấp dưới; năm đơn vị tối đa không hai đoàn làm việc (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật) 3.3.6 Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển hạ tầng giao thông đường + Cần áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ tiên tiến xây dựng phát triển sở hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt tiêu chuẩn công nghệ uê ́ đại thiết kế, tư vấn, xây dựng + Cần đầu tư đưa vào sử dụng công nghệ xây dựng đại, nâng cao tê ́H trình độ công nhân lành nghề, cán quản lý xây dựng phát triển sở hạ tầng giao thông đường + Nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, nh khuyến khích áp dụng công nghệ mới, vật liệu lĩnh vực đầu tư xây dựng Ki sở hạ tầng giao thông đường + Từng bước nâng cao tiêu chuẩn phục vụ, tạo điều kiện thông thoáng, an ho ̣c toàn hiệu lĩnh vực giao thông nói chung giao thông đường nói riêng Khuyến khích tham gia chương trình hợp tác giao thông vận tải với ại nước khu vực giới, ví dụ “Chương trình hành động giao thông vận tải ASEAN”, nhằm nối Việt Nam với khu vực đuổi kịp tiến trình hoà Đ nhập quốc tế, sở khai thác mạnh tiềm du lịch, đặc biệt du lịch Tr ươ ̀ng biển huyện Vĩnh Linh 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong năm qua, với phát triển kinh tế - xã hội nước, tỉnh Quảng Trị, công tác đầu tư đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh có chuyển biến tích cực Nhiều công mô, giá trị lớn nâng cao chất lượng hiệu sử dụng uê ́ trình hạ tầng giao thông đường đầu tư xây dựng tăng số lượng, với quy tê ́H Trong giai đoạn từ năm 2013-2016, huyện Vĩnh Linh có 26 công trình phê duyệt, cấp huyện phê duyệt 24 công trình, cấp tỉnh phê duyệt công trình, chủ yếu xây dựng 22 công trình, nâng cấp mở rộng công trình Công nh tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh bước hoàn thiện nâng cao Công tác quy hoạch, kế Ki hoạch đầu tư phân bổ vốn dần vào quy định; công tác phê duyệt dự án tiếp nhận vốn đầu tư ngày chặt chẽ hiệu quả; công tác lựa chọn nhà thầu ho ̣c quy định Kết giai đoạn 2013-2016 có 20 công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện toàn hoàn thành đưa vào sử dụng ại với tổng vốn đầu tư toán 11,4 tỷ đồng Mặc dù lớn Đ thật có ý nghĩa địa phương, tảng để phát triển địa phương thời gian đến ̀ng Mặc dù đạt nhiều kết vậy, công tác quản lý vốn đầu tư ươ xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh bộc lộ nhiều tồn tại, từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát thiết tổ chức thi công, Tr nghiệm thu, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng… Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện nhiều bất cập, thiếu đồng chưa có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành dẫn đến hiệu quản lý chưa cao Năng lực hoạt động tổ chức, lực hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa đáp ứng quy định pháp luật Việc triển khai 95 thực Luật Xây dựng văn quy phạm pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa quan tâm mức Một số đơn vị, cá nhân hoạt động xây dựng chưa làm tròn trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng để xảy sai phạm Đây nguyên nhân tiềm ẩn làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, dự án, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, giảm hiệu dự án uê ́ Tăng cường vốn công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh, nhằm đưa công trình, dự án vào tê ́H khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng phát huy hiệu vốn đầu tư, có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội; nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế nh quốc gia; với lượng vốn đầu tư từ NSNN có hạn, để đáp ứng nhu cầu Ki ngày tăng kinh tế việc hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường từ NSNN yêu cầu thiết không ho ̣c với huyện Vĩnh Linh mà với ngành giao thông vận tải nước giai đoạn ại KIẾN NGHỊ Để công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường Đ từ ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, quyền phận liên quan ̀ng cần thực đầy đủ hệ thống giải pháp nêu Để giải pháp sớm vào thực tế, đòi hỏi phải có nỗ lực từ quyền địa phương, ban quản lý dự án ươ thân doanh nghiệp Để giải pháp đề xuất áp dụng Tr cách có hiệu quả, tác giả xin có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Chính phủ ngành Cần nâng cao hiệu áp dụng ệ thống pháp lý cách mạnh mẽ, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến lược dài hạn cấp có thẩm quyền phê duyệt Nắm bắt hội thời điểm yếu tố quan trọng định hiệu đầu tư tổ chức tài tất chủ đầu tư 96 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần khẩn trương rà soát, cụ thể hóa văn quy định cho thực tế thiết thực cụ thể địa phương quản lý hoạt động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp - Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định uê ́ thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan tê ́H Xây dựng phát triển công tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thông tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực Từ có kế nh hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách huyện cho phù hợp Ki với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội ngành, địa phương - Căn vào định hướng phát địa phương, có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ho ̣c nhu cầu vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông đường - Kiện toàn tổ chức máy trình độ cán chủ đầu tư Ban quản lý dự ại án Cần ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm vật chất hành cá nhân liên quan đến trình đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông Đ đường bộ; phân định quyền hạn trách nhiệm vật chất chủ đầu tư, BQLDA, ̀ng tổ chức tư vấn quản lý chế tài cụ thể - Phải quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo đào tạo lại đội ngũ ươ cán quản lý đầu tư Trong giai đoạn chuyển biến từ kinh tế thị trường theo Tr định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hội nhập cần phải đầu tư cho nhân tố người, có tầm quan trọng đặc biệt phát triển khoa học công nghệ tiên tiến - Đẩy mạnh công tác cải cách hành nhằm xếp, tinh giản máy; chống quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động đươn vị ngành; kiện toàn máy theo hướng tinh gọn tập trung, chồng chéo chức nhiệm vụ 97 - Phải có sách luân chuyển cán hoạt động lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; trước mắt nên luân chuyển cán phụ trách thẩm định khâu trình xây dựng đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng để hạn chế tiêu cực nảy sinh hoạt động đầu tư xây dựng Nền kinh tế thị trường với xu hội nhập vào khu vực giới tạo thuận lợi, đồng thời đặt nhiều thách thức với ngành GTVT nước nói uê ́ chung huyện Vĩnh Linh nói riêng Để phát huy vai trò vốn đầu tư; đặc biệt đầu tư xây dựng xây dựng sở hạ tầng giao thông đường thời gian tê ́H đến, huyện Vĩnh Linh phải huy động khối lượng lớn vốn đầu tư, với mục Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tiêu làm cho cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ hướng 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Thông tư số 86/2011/TT – BTC ngày 17/06/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2010), Thông tư số 210/2010/TT – BTC ngày 20/12/2010 uê ́ Quy định việc toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách tê ́H nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Bộ Tài (2016), Thông tư số 08/2016/TT – BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nh Bộ Tài (2016), Thông tư số 09/2016/TT – BTC ngày 18/01/2016 Quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ki Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 03/2016/TT – BXD ngày 10/03/2016 Quy định phân cấp công trình xây dựng hướng dẫN áp dụng quản lý hoạt ho ̣c động đầu tư xây dựng Chi cục thống kê huyện Vĩnh Linh, Niên giám thống kê huyện 2015 ại Trương Minh Dục (2014), Phát huy vai trò nhân dân xây dựng Đ quản lý đô thị qua kinh nghiệm thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Nguyễn Bá Huy (2014), Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng ̀ng từ nguồn Ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc ươ UBND huyện Vĩnh Linh (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh năm 2013, 2014, 2015, 2016 giai đoạn 2010 – 2015 Tr 10 Quốc hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 11 Quốc hội (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 99 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH Đối tượng điều tra:  Ban QLDA  Kho bạc  Đơn vị thi công  Phòng Tài  Tư vấn ghi)  Nam  Nữ Giới tính Độ tuổi: …… tuổi tê ́H Số năm công tác…… năm uê ́ Họ tên người điều tra: …………………………… …………… (có thể không Trình độ văn hóa: ……… lớp Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  Chưa qua đào tạo  Cao đẳng  Trung cấp  Sau nh ĐH  ĐH Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến ông/ bà cách khoanh tròn vào số mà Ki ông bà cho phù hợp công tác quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2013-2016 Tốt Rất tốt 2.Việc lập dự án cho công trình thực Đ Phê duyệt dự án theo quy định nhanh chóng Chất lượng thiết kế kiến trúc đảm bảo 5 Chất lượng thiết kế kỹ thuật đảm bảo ươ Chất lượng thẩm định thiết kế kỹ thuật đảm bảo Chất lượng thẩm định dự toán đảm bảo Chất lượng hồ sơ mời thấu đảm bảo Quy trình chọn thầu công 10 Ký kết hợp đồng quy định 11 Thời gian thi công đảm bảo 12 Chất lượng xây dựng công trình đảm bảo ại ̀ng Tr 100 Bình Kém Vốn cho công trình đáp ứng kịp thời Các vấn để chủ yếu thường Rất ho ̣c Các mức 13 Chất lượng giám sát đảm bảo 14 Trích tiền bảo hành quy định 15 Sửa chữa thời gian bảo hành nhiều 16 Sửa chữa sau bảo hành nhiều 17 Công trình đưa vào sử dụng tiến độ 18 Công trình đáp ứng yêu cầu sử dụng 19 Có nhiều (ít) hạng mục không sử dụng 20 Thanh toán công trình kịp thời uê ́ tê ́H Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến ông/ bà cách khoanh tròn vào số mà ông bà cho phù hợp công tác quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2013-2016 Các mức Rất tốt Chất lượng công tác giải phóng mặt Công tác kế hoạch hoá vốn đầu tư XD hạ tầng GTĐB hàng năm 5 Tính phù hợp công tác khảo sát, nghiệm thu, toán Công tác thẩm định dự án đầu tư XD hạ tầng GTĐB 5 Phân cấp quản lý đầu tư XD hạ tầng GTĐB Tình hình lãng phí thất thoát đầu tư XD hạ tầng GTĐB 4.Công tác bảo hành, bảo trì sau hoàn thành 5 Năng lực cán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ki Tốt ho ̣c Chất lượng công tác quy hoạch chuẩn bị đầu tư Bình Kém I Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư thường Rất nh CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ại II Đánh giá công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt ̀ng Đ Công tác lập dự án đầu tư XD hạ tầng GTĐB ươ Việc phê duyệt thiết kế dự toán công tác đầu tư XD hạ tầng GTĐB Tr III Đánh giá công tác quản lý Công tác quản lý thực dự án đầu tư XD hạ tầng GTĐB 101 Công tác đấu thầu quan ông/bà Công tác định thầu công trình đầu tư XD hạ tầng GTĐB Công tác lựa chọn nhà thầu Công tác nghiệm thu, giám sát 5 Công tác toán vốn đầu tư uê ́ IV Đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu toán tê ́H V Đánh giá sách, chế độ đầu tư XD hạ tầng GTĐB Các sách khuyến khích đầu tư XD hạ tầng GTĐB Sự phù hợp văn luật pháp đầu tư XD hạ tầng 5 5 Việc thực đơn giá đảm bảo Công tác nghiệm thu, giám sát theo quy định Công tác toán vốn đầu tư theo quy định VII Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XD hạ tầng GTĐB GTĐB Ông/bà đánh giá định mức đầu tư XD hạ tầng GTĐB nh Ông/bà đánh giá thực đơn giá Ông/bà đánh giá sách chế độ đầu tư XD hạ tầng Ki GTĐB VI Công tác quản lý vốn đầu tư XD hạ tầng GTĐB Đ ại ho ̣c Định mức vốn đầu tư XD hạ tầng GTĐB sát với thực tế Tr ươ ̀ng 10 Xin cho biết tồn vướng mắc xem cấp thiết cần phải lưu tâm công tác đầu tư XD công trình hạ tầng giao thông đường nguồn vốn ngân sách nhà nước thời gian qua: ………………………… 11 Theo ông, bà cần có giải pháp để quản lý nguồn vốn đầu tư XD công trình hạ tầng giao thông đường huyện có hiệu bị thất thoát? …… … 12 Theo ông/bà, cần phải đề thực giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý vốn XD công trình hạ tầng giao thông đường nguồn vốn ngân sách nhà nước thời gian tới ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà! 102 ... vốn đầu tư xây Đ dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện, đề xuất giải pháp nhằm hoàn ̀ng thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn ươ huyện Vĩnh Linh, tỉnh. .. tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị CHƯƠNG 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị PHẦN... hóa sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường địa bàn huyện Vĩnh Linh giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị, Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị, Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn