Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

16 185 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 16:41

LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê và nêu nhận xét 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước và nhân dân đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? Quan sát các hình ảnh dưới đây và hãy cho biết: [...]... men lục ( thế kỉ XIV -XV) Hình Rồng 2 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP: -Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển -Chất lượng sản phẩm ngày càng cao: chuông đồng, tượng Phật, đồ gốm tráng men, chạm khắc đá, kim hoàn, làm giấy Khai mỏ được đẩy mạnh -Xuất hiện các làng thủ công nghiệp xuất hiện các quan x ởng Ý nghĩa: Chứng tỏ tính chuyên môn hoá và năng lực phát triển phong phú của thủ công nghiệp... Nội thương: - Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa - Chợ phiên - Thăng Long là một đô thị lớn với 36 phố phường b Ngoại thương: - Buôn bán bằng đường biển với Trung Quốc và các nước phương Nam - X y dựng cảng Vân đồn, Lạch trường, Thị Nại - Biên giới Việt Trung hình thành một số điểm trao đổi hàng hoá 3.Mở rộng thương nghiệp: Chợ làng x ât hiện nói lên điều gì? 3.Mở rộng thương nghiệp: Em hiểu thế nào là chợ... 3.Mở rộng thương nghiệp: Thăng Long với 36 phố phường Thăng long Vân đồn – Quảng Ninh Lạch trường - Thanh Hoá Thị Nại – Bình định 4.Tình hình phân hoá x hội: - Quý tộc, quan lại, địa chủ sở hữu lớn ruộng đất - Nông dân bị bần cùng hoá - = Khởi nghĩa nông dân nổ ra Dặn dò: soạn bài 19 và câu hỏi cuối bài Bai 18: Công cuôc xây dưng va phat triên kinh tê thê kỉ X-XV 1, Mơ rông, phat triên nông nghiêp a, Bối cảnh lịch sử: -Tư thê kỉ X-XV la giai đoan đâu cua thơi ki phong kiên đôc lâp, cung la giai đoan đất nước thống nhất -Bối cảnh đo la điêu kiên thuân lơi đê phat triên kinh tê 1, Mơ rông, phat triên nông nghiêp a, Bối cảnh lịch sử: b, Sư phat triên nông nghiêp: -Diên tch đất canh tac đươc mơ rông: +Nông dân manh khai hoang mơ rông diên tch +Nha Trân: cho cac vương hâu, quy tôc khai hoang lâp điên trang +Nha Lê Sơ: Ban ruông thac đao 1, Mơ rông, phat triên nông nghiêp a, Bối cảnh lịch sử: b, Sư phat triên nông nghiêp: -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi +Nha Ly: Xây dưng đê sông Hồng +Nha Trân: *Đăt chưc quan Ha Đê Sư Theo em thế nào la đê quai vạc? *Xây dưng đê quai vac Cảnh đắp đê dưới thời Trần 1, Mơ rông, phat triên nông nghiêp a, Bối cảnh lịch sử: b, Sư phat triên nông nghiêp: -Nha nước rất quan tâm đên công viêc bảo vê sư keo nông nghiêp -Cây trồng vât nuôi phong phu đa dang 1, Mơ rông, phat triên nông nghiêp a, Bối cảnh lịch sử: b, Sư phat triên nông nghiêp: -Diên tch đất canh tac đươc mơ rông -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi -Nha nước rất quan tâm đên công viêc bảo vê sư keo nông nghi êp -Cây trồng vât nuôi phong phu đa dang Chinh sach cua nha nước đả thuc nông nghiêp phat triên, đơi sống nhân dân ấm no, trât tư xa hôi đươc ôn định, đôc lâp đươc cung cố 2, Phat triên thu công nghiêp a, Thu công nghiêp nhân dân: -Cac nghanh nghê thu công phong phu đa dang -Chất lương sản phâm cao -Bắt đâu hinh cac lang nghê truyên thống Một số sản phẩm gốm thời Lý-Trần-Lê Sơ Ba tư đai 3, Mơ rông thương nghiêp a, Nôi thương: -Chơ lang, chơ huyên, chơ chua moc lên nhiêu nơi -Kinh đô Thăng Long la đô thi lớn vưa lam thu công vưa buôn ban 3, Mơ rông thương nghiêp a, Nôi thương: b, Ngoai thương: -Thơi Ly-Trân: Ngoai thương kha phat triên: +Nhiêu bên cảng đươc lâp +Biên giới Viêt-Trung đa đươc hinh môt số địa điêm buôn ban hang hoa -Thơi Lê Sơ: Ngoai thương giảm sut Cảng Vân Đồn Cảng tại Hải Phòng 4, Tinh hinh xa hôi va cac cuôc đấu tranh cua nhân dân -Sư phat triên kinh tê hoan cảnh chê đô phong kiên thuc sư phân hoa xa hôi: +Ruông đất cang tâp trung vao tay địa chu, quy tôc, quan lai +Giai cap thống trị cang ăn chơi, xa xỉ không còn chăm lo đên sản xuất va đơi sống nhân dân 4, Tinh hinh xa hôi va cac cuôc đấu tranh cua nhân dân -Sư phat triên kinh tê hoan cảnh chê đô phong kiên thuc sư phân hoa xa hôi: -Thiên tai, mất mua đoi kem lam đới sống nhân dân cưc khô -Dân đên cac cuôc khơi nghia nông dân nô ra: +Tư năm 1344 đên cuối thê kỉ XIV nhiêu cuôc khơi nghia nô lam chinh quyên nha Trân rơi vao khung hoảng BÀI 18: CƠNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV • Với niềm tự hào chân ý chí vươn lên, từ kỉ X đến kỉ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động xây dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn diện • Để hiểu công xây dựng phát triển kinh tế nhân dân Đại Việt từ kỉ X – XV tìm hiểu 18 NỘI DUNG Mở rộng phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân mở rộng, phát triển nơng nghiệp: a Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X - XV thời kỳ triều đại Ngơ, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ - Đây giai đoạn đầu kỷ phong kiến độc lập, đồng thời thời kỳ đất nước thống -Bối cảnh thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế 1 mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: Nhà nước nhân dân Đại Việt làm để phát triển nơng nghiệp? Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp Khuyến khích sản xuất Cơng tác thuỷ lợi Biện pháp Nơng nghiệp phát triển Chính sách qn điền Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Diện tích đất ngày mở rộng nhờ: • Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sơng lớn ven biển • Các vua Trần khuyến khích vương hầu q tộc khai hoang lập điền trang • Vua Lê cấp ruộng đất cho q tộc, quan lại đặt phép qn điền Lễ tịch điền Chủ tịch nước thực nghi lễ tịch điền Sự phát triển nơng nghiệp đương thời có ý nghĩa xã hội? Trả lời : Nơng nghiệp phát triển làm cho chế độ phong kiên củng cố phát triển  Đời sống nhân dân cải thiện mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Thủy lợi nhà nước quan tâm mở mang: • • Nhà Lý cho xây đắp đê 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc sơng lớn từ đầu nguồn đến cửa biển Đặt quan: Hà đê sứ trơng nom đê điều: mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Các nhà nước Lý - Trần - Lê quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống nơng nghiệp • • Nhà nước nhân dân góp sức phát triển nơng nghiệp Chính sách nhà nước thúc đẩy nơng nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập củng cố Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sơng lớn, gọi “đê quai vạc” Cảnh đắp đê thời Trần 1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước và nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ công ở thế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công xã và nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng 1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước và nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ công ở thế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công xã và nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng S GIO DC V O TO TP HCM TRNG THPT NGUYN DU Bi 18: Cụng cuc xõy dng v phỏt trin kinh t cỏc th k x - xv Bài 18: Công xây dựng phát triển kinh LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê và nêu nhận xét 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước và nhân dân đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? Quan sát các hình ảnh dưới đây và hãy cho biết: [...]... men lục ( thế kỉ XIV -XV) Hình Rồng 2 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP: -Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển -Chất lượng sản phẩm ngày càng cao: chuông đồng, tượng Phật, đồ gốm tráng men, chạm khắc đá, kim hoàn, làm giấy Khai mỏ được đẩy mạnh -Xuất hiện các làng thủ công nghiệp xuất hiện các quan x ởng Ý nghĩa: Chứng tỏ tính chuyên môn hoá và năng lực phát triển phong phú của thủ công nghiệp... Nội thương: - Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa - Chợ phiên - Thăng Long là một đô thị lớn với 36 phố phường b Ngoại thương: - Buôn bán bằng đường biển với Trung Quốc và các nước phương Nam - X y dựng cảng Vân đồn, Lạch trường, Thị Nại - Biên giới Việt Trung hình thành một số điểm trao đổi hàng hoá 3.Mở rộng thương nghiệp: Chợ làng x ât hiện nói lên điều gì? 3.Mở rộng thương nghiệp: Em hiểu thế nào là chợ... 3.Mở rộng thương nghiệp: Thăng Long với 36 phố phường Thăng long Vân đồn – Quảng Ninh Lạch trường - Thanh Hoá Thị Nại – Bình định 4.Tình hình phân hoá x hội: - Quý tộc, quan lại, địa chủ sở hữu lớn ruộng đất - Nông dân bị bần cùng hoá - = Khởi nghĩa nông dân nổ ra Dặn dò: soạn bài 19 và câu hỏi cuối bài Bài 18 CÔNG CuỘC XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV II Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC kỉ x-XV I- Mở rông, phát triển nông nghiệp • Nhà nước nhân dân Đại Việt làm để phát triển nông nghiệp? Mở rộng, phát triển nông nghiệp Hình ảnh mô tả lễ tịch điền thời phong kiến ĐÀO KÊNH Cảnh đắp đê thời Trần Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sông lớn, gọi “đê quai vạc” Theo lời Thái hậu Linh Nhân, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu “kẻ mổ trộm trâu xử 80 trượng, đồ làm khao giáp…nhà láng giềng không tố cáo xử 80 trượng” ( Đại Việt sử kí toàn thư) Mở rộng diện tích đất nông nghiệp Khuyến khích sản xuất Công tác thuỷ lợi Biện pháp Nông nghiệp phát triển Chính sách quân điền Bảo vệ sức kéo Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC kỉ x-XV I- Mở rông, phát triển nông nghiệp - Một mặt nhà nước phong kiến có sách khai hoang, mặt khác nhân dân dân làng xã tích cực tiến hành khai hoang Nhờ nhiều vùng đất khai phá, nhiều làng xóm thành lập - Công việc đắp đê ý - Hàng năm vua Tiền Lê, Lý làm lễ cày Tịch điền - Trong luật điều có điều khoản bảo vệ sức kéo trâu bò bảo vệ sản xuất  Nông nghiệp phát triển làm cho chế độ phong kiến củng cố phát triển Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa đối  Đời sống nhân dân cải thiện với xã hội? Mét­sè­lo¹i­tiÒn­thêi­Lý,­TrÇn Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Một loại súng thần Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC kỉ x-XV I- Mở rông phát triển nông nghiệp II- Phát triển thủ công nghiệp - Các xưởng thủ công nhà nước thành lập chuyên lo việc đúc tiền, sản xuất vũ khí, đóng thuyền chiến, may quần áo cho vua quan, quý tộc…xây dựng cung điện, dinh thự Em đánh phát triển thủ công nghiệp nước • Các ngành nghề thủ công phát triển phong phú,đa dạng ta kỷ X-XV ? • Mục đích phục vụ nước chủ yếu • Chất lượng sản phẩm tốt, đẹp Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC kỉ x-XV I- Mở rông phát triển nông nghiệp II- Phát triển thủ công nghiệp III- Mở rộng thương nghiệp a Nội thương CÁC CHỢ LÀNG, CHỢ HUYỆN HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG Đồng Thái Bình Hưng Bảo thời Đinh Đồng Thiên Phúc Trấn Bảo thời tiền Lê Đồng tiền đời Trần Chính Bình thông bảo Đại Trị nguyên bảo Đại Trị thông bảo Đại Định thông bảo Mét­sè­lo¹i­tiÒn­thêi­Lý,­TrÇn Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC kỉ x-XV I- Mở rông phát triển nông nghiệp II- Phát triển thủ công nghiệp ... nông nghiêp: -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi +Nha Ly: Xây dưng đê sông Hồng +Nha Trân: *Đăt chưc quan Ha Đê Sư Theo em thế nào la đê quai vạc? *Xây dưng đê quai vac Cảnh đắp đê... tư xa hôi đươc ôn định, đôc lâp đươc cung cố 2, Phat triên thu công nghiêp a, Thu công nghiêp nhân dân: -Cac nghanh nghê thu công phong phu đa dang -Chất lương sản phâm cao -Bắt đâu hinh... nông nghiêp: -Diên tch đất canh tac đươc mơ rông -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi -Nha nước rất quan tâm đên công viêc bảo vê sư keo nông nghi êp -Cây trồng vât nuôi phong phu đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn