Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

22 159 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 11:25

BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 TRƯỜNG TRƯỜNG THCS BÌNH THỦY THCS BÌNH THỦY MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 NĂM: 2008 BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 ? ? Chọn chữ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) các câu dưới đây: • Nhà Lương chia nước ta thành Đ S 6 châu. • Tôn thất là tất cả các quan lại Đ S nhà Lương. • quê ở Đức Châu. Đ S • Mùa xuân năm 542, Đ S phất cờ khởi nghĩa. Xã hội và văn hóa nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi? - Về xã hội: bị phân hóa thành nhiều tầng lớp. - Về văn hóa: Chính quyền đô hộ mở trường bắt nhân dân ta phải học chữ Hán và theo phong tục tập quán của họ. BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 Đầu thế kỉ VI, ách đô hộ của nhà lương đối với nước ta như thế nào? ? ? BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 - Về chính trị: nhà lương chia nhỏ đơn vị hành chính và sắp đặt quan cai trị. - Về kinh tế: chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề. 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) VẠN XUÂN (542 – 602) 1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân. a) khởi nghĩa Bí. b) nước vạn Xuân thành lâp. Tuần:26 Tiết:26 Qua chuyện tinh Thiều, em có nhận xét gì về thái độ của nhà Lương đối với nhân dân ta?  Nhà lương phân biệt đối xử, không cho người Việt nắm giữ chức vụ quan trọng để chúng dễ bóc lột. ? ? BÀI 21 KHỞI NGHĨA - NƯỚC KHỞI NGHĨA - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – Bài 21 KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XUÂN (542-602) Nhà Lương siết chặt ách đô hộ nào? Nhóm 1: Nhà Lương làm để cai trị đất nước ta? Nhóm 2: sách đô hộ mặt hành nhà Thảo luận Lương mục đích nó? nhóm Nhóm 3: sách đo hộ kinh tế nhà Lương? Nhóm 4: Thái độ nhà Lương nước ta? Nhà Lương siết chặt ách đô hộ nào? • Đầu TK VI, nhà Lương đô hộ nước ta, siết chặt đô hộ mặt: hành chính, kinh tế, xã hội Hành chính: chia nước ta thành Giao châu, Aí châu, Đức châu, Lợi châu, Minh châu, Hoàng châu Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level (Quảng Ninh) (ĐB tr ung (Th anh Hóa ) du BB ) Nhà Lương siết chặt ách đô hộ nào? • • • Đầu TK VI, nhà Lương đô hộ nước ta, siết chặt đô hộ mặt: hành chính, kinh tế, xã hội Hành chính: chia nước ta thành Giao châu, Aí châu, Đức châu, Lợi châu, Minh châu, Hoàng châu Kinh tế: bóc lột thông qua thuế Xã hội: phân biệt đối xử người Lương- người Việt => Chính sách tàn bạo, lòng dân Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân thành lập a Khởi nghĩa Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level (503-548) dân ta căm phẫn  Nguyên nhân: sách cai trị, bóc lột tàn bạo nhà Lương khiến nhân Vì hào kiệt khắp nơi hưởng ứng khởi nghĩa Bí?  Diễn biến: - Mùa xuân 542, phất cờ khởi nghĩa Thái Bình, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng - Gần tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết huyện -> Tiêu Tư chạy TQ - Năm 543, nhà Lương phản công lần - Ta chủ động đón địch giành thắng lợi Dựa vào SGK, trình bày điễn  Kết quả: ta giành thắng lợi biến khởi nghĩa? 543 542 4-542 Lược đồ khởi nghĩa  Nguyên nhân thắng lợi: tinh thần chiến đấu hăng hái, liệt nhân dân ta, tâm giành thắng lợi Vì nghĩa quân giành thắng lợi? b Nước Vạn Xuân  Thành lập: Năm 544, lên Hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước Sau Van Xuân, kinh đô ởlợi, cửaviệc sông Tô Lịch, giành thắng đặt niên hiệu Thiên Đức làm gì?  Sơ đồ máy nhà nước Hoàng đế (Lý Nam Đế) Sơ đồ máy nhà nước nước Vạn Xuân? Ý nghĩa? Thái phó (Triệu Túc) => Là máy Nhà nước sơ khia đơn giản, tổ chức nhà nước độc lập, tự chủ nhân dân ta Bansau Vănnày dân tộc ta Ban Võ móng cho quyền tự chủ (Tinh Thiều) (Phạm Tu)  Ý nghĩa: Chứng tỏ nước ta có giang sơn riêng, bờ cõi riêng, sánh vai không lệ thuộc vào Trung Quốc, ý chí dân tộc Việt Nam Việc thành lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì? Em có suy nghĩ việc đặt tên nước Vạn Xuân? TRÒ CHƠI Ô CHỮ N H A L U O L Y B I G N I N H V A N X U A N M I N H C H A Đ U C C H A U E U Q U A N T I N H T H I N G U • Câu Sau nhà Hán, nước ta bị đô hộ nhà nào? • Câu Cuộc khởi nghĩa diễn vào mùa xuân năm 542? • Câu Hoàng Châu thuộc tỉnh nước ta nay? • Câu Sau đánh bại nhà Lương, nước ta có tên gì? • Câu Châu thuộc địa phận Nghệ An- Hà Tĩnh ngày nay? • Câu số châu nước ta thời nhàLương đô hộ? • Câu Người đứng đầu ban Văn nước Vạn Xuân? DẶN DÒ Về nhà học cũ Chuẩn bị Gi¸o viªn:TrÇn ThÞ H ¬ng Bé m«n :LÞch sö Tr êng : THCS 14-10 1 Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI ? -ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa này? Tiết 25-Bài 22:Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân (542-602) 1.Nhà L ơng siết chặt ách đô hộ nh thế nào? *Đơn vị hành chính: Chia n ớc ta thành:Giao Châu,ái Châu,Đức Châu,Lợi Châu,Minh Châu,Hoàng Châu *Chính trị:Thi hành chính sách phân biệt đối xử Tinh Thiều là ng ời n ớc ta,vốn học giỏi,văn hay,sang kinh đô nhà L ơng xin làm quan.Viên th ợng th nhà L ơng bảo:Họ Tinh không phải là vọng tộc và chỉ cho Thiều giữ chức gác cổng thành.Tinh Thiều bất bình bỏ về quê. *Kinh tế:Thi hành chính sách thuế nặng nề Chính sách cai trị hà khắc,vơ vét, bóc lột tàn bạo Đời sống nhân dân ta vô cùng khổ cực 2.Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân thành lập. *Nguyên nhân: Do chính sách cai trị hà khắc của nhà L ơng a.Khởi nghĩa (542) *Ng ời lãnh đạo: (Lý Bôn) (Lý Bôn),quê ở Thái Bình(mạn bắc Sơn Tây).Tổ tiên là ng ời Trung Quốc nh ng sang n ớc ta lập nghiệp từ lâu.Ông đ ợc cử giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu(nam Nghệ An-Hà Tĩnh).Một thời gian ngắn sau,vì căm ghét bọn đô hộ,ông đã từ quan về quê,ngấm ngầm liên kết với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy * Diễn biến: Năm 542-543 Lợi Châu Minh Châu L ợc đồ cuộc khởi nghĩa * Kết quả : Khởi nghĩa giành thắng lợi Câu hỏi thảo luận nhóm (thời gian thảo luận :5 phút) Nhóm 1: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu và cách đánh giặc của quân khởi nghĩa? Nhóm 2:Nhận xét về thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa? Nhóm 3:Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? Nhóm 4:ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa ? -Tinh thần chiến đấu dũng cảm ;cách đánh giặc chủ động ,sáng tạo. -Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng giành thắng lợi -Tinh thần chiến đấu anh dũng của nghĩa quân -Sự chỉ huy tài tình của và các t ớng lĩnh -Sự đoàn kết,ủng hộ nhiệt tình của nhân dân -Sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc khởi nghĩa -Thể hiện tinh thần yêu n ớc và lòng quyết tâm dành độc lập của nhân dân ta -Đ a đất n ớc ta thoát khỏi ách thống trị cuả nhà L ơng Tiết 25-Bài 22:Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân (542-602) 1.Nhà L ơng siết chặt ách đô hộ nh thế nào? *Hành chính: Chia n ớc ta thành Giao Châu,áI Châu, Đức Châu, Lợi Châu Minh Châu và Hoàng Châu *Chính trị: Thi hành chế độ sĩ tộc *Kinh tế:Thi hành chính sách thuế nặng nề 2.Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân thành lập. a.Khởi nghĩa (542) *Nguyên nhân: *Ng ời lãnh đạo: *Diễn biến: *Kết quả: b.N ớc Vạn Xuân thành lập (544) -Lý lên ngôi hoàng đế -Tên n ớc:Vạn Xuân -Kinh đô:Cửa sông Tô Lịch -Niên hiệu:Thiên Đức LÔ thµnh lËp n íc v¹n xu©n Câu hỏi thảo luận nhóm ( Thời gian thảo luận:3 phút) Nhóm 1: Việc lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa nh thế nào? Nhóm 2: Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên n ớc là Vạn Xuân? Nhóm 4: Trong tổ chức bộ máy nhà n ớc Vạn Xuân, ai là ng ời có quyền hạn lớn nhất?đó là những quyền gì? Nhóm 3:Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà n ớc Vạn Xuân? Khẳng định quyền làm chủ đất n ớc và phủ định quyền bá chủ thiên hạ của các vua chúa phong kiến trung quốc Thể hiện mong muốn sự tr ờng tồn mãi mãi của dân tộc,đất n ớc Vua Quan văn Quan võ Trong bộ máy nhà n ớc Vạn Xuân,Vua là ng ời có quyền hành lớn nhất.Vua có quyền ban bố luât pháp,chỉ huy quân đội,ra chính sách phát triển kinh tế Tiết 25-Bài 22:Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân (542-602) 1.Nhà L ơng siết chặt ách đô hộ nh thế nào? *Hành chính: Chia n ớc ta thành Giao Châu,áI Châu, Đức Châu, Lợi Châu Minh Châu và Hoàng Châu *Chính trị: Thi hành chế độ sĩ tộc *Kinh tế:Thi hành chính sách thuế nặng nề 2.Khởi nghĩa Bí.N ớc Vạn Xuân thành lập. a.Khởi nghĩa (542) *Nguyên nhân: *Ng ời lãnh đạo: *Diễn biến: *Kết quả: b.N ớc Vạn Xuân thành lập (544) -Lý lên ngôi hoàng đế -Tên n ớc:Vạn Xuân -Kinh đô:Cửa sông Tô Lịch -Niên hiệu:Thiên Đức B a n ă Nv1 2 3 4 5 6 7 Đây là ban mà Tinh Thiều là ng ời đứng đầu?Ai là ng ời đứng đầu ban võ? Bài 21 Khởi nghĩa (542 - 602) Môn : Lịch Sử 6 Kiểm tra bài cũ Trình bày những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỷ I đến thế kỷ VI? - Xã hội xuất hiện tầng lớp mới + Thống trị: quan lại đô hộ, hào trưởng Việt, địa chủ Hán + Bị trị: nông dân công xã, nông dân lệ thuộc, nô tì. - Văn hoá: mở trưởng dạy chữ Hán; bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán … TIẾT 25: BÀI 21 KHỞI NGHĨA BÍ, NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602). 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? NHÀ LƯƠNG G I A O C H Â U HOÀNG CHÂU ÁI CHÂU ĐỨC CHÂU LỢI CHÂU NINH CHÂU HỢP PHỐ LONG BIÊN LƯỢC ĐỒ NƯỚC TA THỜI LƯƠNG. 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? - Đơn vị hành chính chia làm 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Ninh Châu, Hoàng Châu - Chính trị: thực hiện chính sách phân biệt đối xử - Kinh tế: thực hiện chính sách thuế nặng nề 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? So sánh chính sách cai trị của nhà Hán với nhà Lương? So sánh Nhà Hán Nhà Lương Đơn vị hành chính Hệ thống quan lại Chính sách bóc lột Thời gian: 3 phút 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? Đơn vị hành chính Hệ thống quan lại Chính sách bóc lột So sánh Chia nước ta thành ba quận:Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam Chia nước ta thành 6 châu : AÙi Chaõu, Lụùi Chaõu, ẹửực Chaõu, Ninh Chaõu, Hoaứng Chaõu, Giao Chaõu Từ huyện trở lên là người Hán Chỉ sử dụng tôn thất của nhà Lương Đặt ra nhiều thứ thuế. Đặt ra hàng trăm thứ thuế tàn bạo và vô lý. Nhà Hán Nhà Lương 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. a. Khởi nghĩa Lí Bí: 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? Lí tập hợp các hào kiệt chuẩn bị chống quân Lương (Tranh mô phỏng) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. a. Khởi nghĩa Lí Bí: [...]... nản, bị động 5 Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? Sau khi đánh bại quân Lương Triệu Quang Phục đã làm gì? 5 Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua( Triệu Việt Vương) và tổ chức chính quyền(550- 570) - 571 Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi(hậu Nam Đế) - 60 3 quân Tùy tấn công Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc = >Nước Vạn Xuân sụp đổ Cung... Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc = >Nước Vạn Xuân sụp đổ Cung cố 1.Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược diễn ra như thế nào? 2.Triệu Quang Phục đã đánh bại quân Lương xâm lược như thế nào? 3 .Nước Vạn Xuân độc lập sụp đổ trong hoàn cảnh nào? ...4 Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? * Tiểu sử( sgk) 4 Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? - Triệu Quang Phục xây dựng căn cứ ở vùng Dạ Trạch 4 Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn đầm KiỂM TRA BÀIKhởi nghĩa bà Triệu diễn ra năm mấy ? 284 485 248 cả a,b,c sai A B C D S s S Đ 105 15 chúc mừng ban Bài 21: KHỞI NGHĨA . NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 642) TiẾT :24 1/Nhà Lương siết chăt ách đô hô như thế nào? - chia làm nhiều châu để tiên việc đô hộ và cai trị 1/ Nhà Lương chia nước ta làm mấy châu ? 2/Nhà Lương có chủ trương như thế nào để cai trị nước ta ? - Chỉ có tôn thất nhà lương và một số dòng họ lớn mới được giao những chức vụ quan trọng - Đặt ra hàng trăm thứ thuế Bài 21: KHỞI NGHĨA . NƯỚC VẠN XUÂN (502 - 642) TiẾT :24 GIAO CHÂU Á I C H Â U Đ Ứ C C H Â U 2/ KHỞI NGHĨA .NƯỚC VẠN XUÂN THÀNH LẬP Bài 21: KHỞI NGHĨA . NƯỚC VẠN XUÂN (502 - 642 Tiết :24 1/ Em hãy cho biết đôi nét về ? - ( còn gọi là Bôn )quê Thái Bình, tổ tiên ông là người Trung Quốc 2/ Vì sao phất cờ khởi nghĩa ? - Vì căm ghét bọn đô hộ, mùa xuân 542 phất cờ khởi nghĩa Hoàng Châu G i a o C h â u á i C h â u đức Châu Long biên Chu Diên Thái Bình (Sơn Tây) Thanh Trì TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. N ớc vạn xuân (542- 602) 2/ KHI NGHA Lí B .NC VN XUN THNH LP - Mựa xuõn 542 Bớ pht c khi ngha Hoàng Châu G i a o C h â u á i C h â u đức Châu Thái Bình Thanh Trì Chu Diên Long biên 2/ KHI NGHA Lí B .NC VN XUN THNH LP TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. N ớc vạn xuân (542- 602) - Cha y 3 thỏng ngha quõn ó chim hu ht cỏc quõn huyn Hoàng Châu G i a o C h â u á i C h â u đức Châu Thái Bình Thanh Trì Chu Diên Long biên Hợp phố 542 543 TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. N ớc vạn xuân (542- 602) 2/ KHI NGHA Lí B .NC VN XUN THNH LP - Mựa xuõn 542 Bớ pht c khi ngha - Mựa xuõn 544 Bớ lờn ngụi hong t tờn nc l Vn Xuõn - Cha y 3 thỏng ngha quõn ó chim hu ht cỏc quõn huyờn Bài tập 1/ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì ? thiên đức nam đế cả a ,và ,c đúng A C B D S S D S 105 15 Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? - Chia lại đất nước ta thành quận, huyện đặt tên mới: Giao Châu (Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hóa), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ-Tĩnh) Hồng Châu (Quảng Ninh) - Chỉ có tơn thất nhà Lương số dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng máy cai trị - Đặt hàng trăm thứ thuế ? Để siết chặt ách hộ nhà Lương làm gì? LỢI CHÂU MINH CHÂU Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? - Chia lại đất nước ta thành quận, huyện đặt tên mới: Giao Châu (Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hóa), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ-Tĩnh) Hồng Châu (Quảng Ninh) - Chỉ có tơn thất nhà Lương số dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng máy cai trị - Đặt hàng trăm thứ thuế ? Thái độ nhà Lương Tinh Thiều nói lên điều gì? Khinh rẽ dân ta, phân biệt đối xử trắng trợn… ? Em có nhận xét sách ca trị nhà Lương Giao Châu? Thảo luận nhóm(3 phút) ? Chính sách cai trị nhà Lương có khác với triều đại phong kiến phương Bắc trước? Chính sách cai trị Hành Kinh tế Văn hóa, xã hội Nhà Lương Nhà Hán Chính sách cai trị Nhà Lương Nhà Hán Hành Chia lại nước ta thành quận: Giao Châu, Ái Châu,Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu Hồng Châu Chia lại nước ta thành quận: Giao chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam Kinh tế Đặt hàng trăm thứ thuế(nhiều thứ thuế vơ lý).Cống nạp sản vật q Thu nhiều thứ thuế, nặng thuế muối thuế sắt, lao dịch nộp cống nặng nề Văn hóa, xã hội Thi hành sách phân biệt đối xử gay gắt Bắt nhân dân ta theo phong tục tập qn người Hán Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? Ngun nhân bùng nổ khởi nghĩa? - Chia lại đất nước ta thành quận, huyện đặt tên mới: Giao Châu (Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hóa), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ-Tĩnh) Hồng Châu (Quảng Ninh) - Chỉ có tơn thất nhà Lương số dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng máy cai trị - Đặt hàng trăm thứ thuế 2.Khởi nghĩa Nước Vạn Xn thành lập a)Ngun nhân Do căm ghét bọn hộ, ơng từ quan q, ngấm ngầm liên lạc với hào kiệt vùng để chuẩn bị dậy Lý sinh ngày 19 tháng năm Quý Mùi (17/10/503) Ông độc gia đình Bố Toản trưởng lạc, mẹ Lê Thò Oánh người Ái Châu (Thanh Hóa) Từ nhỏ tỏ rõ cậu bé thông minh, sớm hiểu biết Khi tuổi cha mất, tuổi mẹ lại qua đời Cậu bé bất hạnh phải đến với ruột Một hôm có vò Pháp tổ thiền sư qua, trông thấy khôi ngô, tuấn tú liền xin đem chùa Linh Bảo nuôi dạy Qua 10 năm đèn sách chuyên cần, lại vò thiền sư gia công bảo, trở thành người học rộng, hiểu sâu, người sánh kòp Nhờ văn võ kiêm toàn, tôn làm thủ lónh đòa phương Có thời làm quan Đức Châu (Đức Thọ Hà Tónh) (Trích Các triều đại Việt Nam Nhà xuất Thanh Niên - 2001) Lược đồ nước ta kỷ VI Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? 2.Khởi nghĩa Nước Vạn Xn thành lập a)Ngun nhân Do căm ghét bọn hộ, ơng từ quan q, ngấm ngầm liên lạc với hào kiệt vùng để chuẩn bị dậy b) Diễn biến - Năm 542, khởi nghĩa bùng nổ Hào kiệt khắp nơi kéo hưởng ứng Chú thích Hào kiệt hưởng ứng Quân ta công Quân Lương công ChămPa công Quân Lương tháo chạy Giành quyền Lược đồ khởi nghóa Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? 2.Khởi nghĩa Nước Vạn Xn thành lập a)Ngun nhân Do căm ghét bọn hộ, ơng từ quan q, ngấm ngầm liên lạc với hào kiệt vùng để chuẩn bị dậy b) Diễn biến - Năm 542, khởi nghĩa bùng nổ Hào kiệt khắp nơi kéo hưởng ứng - Chưa đầy tháng, nghĩa qn chiếm hầu hết quận, huyện Tiêu Tư bỏ chạy Trung Quốc Chú thích Hào kiệt hưởng ứng Quân ta công Quân Lương công ChămPa công Quân Lương tháo chạy Giành quyền Lược đồ khởi nghóa Bài 21: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XN (542-602) 1.Nhà Lương siết chặt ách hộ nào? 2.Khởi nghĩa Nước Vạn Xn thành lập a)Ngun nhân Do căm ghét bọn hộ, ơng từ quan q, ngấm ngầm liên lạc với hào kiệt vùng để chuẩn bị dậy b) Diễn biến - Năm 542, khởi nghĩa bùng nổ Hào kiệt khắp nơi kéo hưởng ứng - Chưa đầy tháng, nghĩa qn chiếm hầu hết quận, huyện Tiêu Tư bỏ chạy Trung Quốc Chú ... sách tàn bạo, lòng dân Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân thành lập a Khởi nghĩa Lý Bí Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Lý Bí (503-548) dân ta căm... nhân Vì hào kiệt khắp nơi hưởng ứng khởi nghĩa Lý Bí?  Diễn biến: - Mùa xuân 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa Thái Bình, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng - Gần tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết huyện ->... biến khởi nghĩa? 543 542 4-542 Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí  Nguyên nhân thắng lợi: tinh thần chiến đấu hăng hái, liệt nhân dân ta, tâm giành thắng lợi Vì nghĩa quân giành thắng lợi? b Nước Vạn Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602), Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602), Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602), Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Từ khóa liên quan