Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

100 561 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 23:00

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRIỆU TOÀN TĂNG TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG Ở HUYỆN SÔNG LÔ - TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập tác giả Các số liệu kết đưa Luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tác giả luận văn Triệu Toàn Tăng Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG Ở CẤP HUYỆN 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các công trình nghiên cứu số nước giới 1.1.2 Các công trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Giao tiếp, giao tiếp công vụ 1.2.2 Kỹ giao tiếp công vụ 11 Số hóa Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.3 Bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán Văn phòng cấp huyện 13 1.3 Những vấn đề kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng cấp huyện 15 1.3.1 Vai trò kỹ giao tiếp công vụ hoạt động văn phòng 15 1.3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình giao tiếp công vụ cán với nhân dân thực thi công vụ 19 1.4 Tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp huyện 22 1.4.1 Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 22 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 31 1.4.3 Các biện pháp đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 33 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 35 1.4.5 Vai trò Chánh Văn phòng huyện hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng 36 Kết luận chương 37 Chƣơng THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG Ở HUYỆN SÔNG LÔ - TỈNH VĨNH PHÚC 39 2.1 Tổ chức khảo sát 39 2.1.1 Một vài nét khách thể khảo sát 39 2.1.2 Tổ chức khảo sát 43 2.2 Kết khảo sát 44 2.2.1 Thực trạng cấu đội ngũ cán văn phòng cấp sở huyện Sông Lô 44 2.2.2 Thực trạng kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng huyện tỉnh Vĩnh Phúc 46 2.2.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho nhân viên văn phòng Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 57 Số hóa Trung tâm Học liệu iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Kết luận chương 63 Chƣơng BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG Ở HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC 64 3.1 Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 64 3.1.1 Đảm bảo tính đối tượng 64 3.1.2 Phù hợp với thực tế công việc 64 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống 65 3.1.4 Đảm bảo tính toàn diện 65 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 66 3.2 Các biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán văn phòng kỹ giao tiếp công vụ 66 3.2.2 Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc 69 3.2.3 Huy động nguồn lực, xây dựng lực lượng báo cáo viên bồi dưỡng cho cán văn phòng huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc 74 3.2.4 Cải thiện môi trường làm việc, tạo động lực cho cán văn phòng tự hoàn thiện kỹ giao tiếp công vụ 78 3.2.5 Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể cán văn phòng tham gia bồi dưỡng 81 3.2.6 Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng 85 Số hóa Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.7 Lấy ý kiến phản hồi từ nhân dân thái độ hành vi phục vụ cán văn phòng, giúp cán văn phòng tự hoàn thiện 86 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp 88 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 89 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 89 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 89 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 89 3.3.4 Kết khảo nghiệm 89 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Khuyến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa Trung tâm Học liệu vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng nhận thức cán văn phòng tầm quan trọng kỹ giao tiếp công vụ 46 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức cán văn phòng kĩ giao tiếp công vụ cán văn phòng 47 Bảng 2.3: Mức độ quan tâm cán văn phòng cấp xã tới nội dung giao tiếp công vụ 48 Bảng 2.4: Thực trạng tự đánh giá kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng cấp xã 50 Bảng 2.5: Thực trạng thái độ phục vụ nhân viên văn phòng giao tiếp công vụ 54 Bảng 2.6: Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 59 Bảng 2.7: Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng nâng cao lực giao tiếp công vụ cán văn phòng 61 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng 90 Số hóa Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kĩ giao tiếp công vụ có vai trò vô quan trọng đời sống hoạt động người, ảnh hưởng trực tiếp tới thành đạt người lĩnh vực lao động nghề nghiệp Nhờ có kĩ giao tiếp công vụ mà hiểu người xung quanh ta, biết cách chia sẻ với họ buồn vui khó khăn sống, biết hành động hợp tác người khác để tạo thành công cho tập thể cá nhân, cộng đồng Cùng với hoạt động xã hội kĩ giao tiếp công vụ hoạt động thiếu đời sống người, giúp cho người có hội gắn kết cộng đồng hoạt động thành công, hiệu mục đích chung Đó phương tiện có ý nghĩa để người giao lưu phát triển nhân cách, để người hợp tác tiến hành loại hoạt động sản xuất hoạt động xã hội khác để khẳng định vị trí xã hội người Đối với cá nhân, kĩ giao tiếp điều kiện tồn nhân tố phát triển tâm lý, nhân cách họ Việc nghiên cứu vấn đề Kĩ hoạt động giao tiếp để tìm hiểu quy luật trao đổi thông tin, tương tác lẫn cá nhân trình hoạt động đem lại hiệu cao lao động sản xuất, lao động nghề nghiệp, hoạt động cộng đồng Để hoạt động cộng đồng thành công, đòi hỏi chủ thể hoạt động cần phải có kĩ giao tiếp nhằm gắn kết thành viên cộng đồng theo mục đích hoạt động chung, tạo chia sẻ, hợp tác hành động Tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng hoạt động nhằm giúp cho người cán văn phòng có kiến thức hiểu biết giao tiếp, đồng thời phải có kĩ giao tiếp với cá nhân, cộng đồng thi hành nhiệm vụ, công vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - huyện thành lập nhiều khó khăn, đặc biệt cán bộ, công chức Văn phòng trẻ, điều động, tuyển dụng vào làm việc - với việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vấn đề bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cần ưu tiên, quan tâm đặc biệt để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan Văn phòng Trong năm qua kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc, đạt kết đáng khích lệ hoạt động chung, nhiên bên cạnh hoạt động đội ngũ chưa sâu rộng hiệu cao phần lực giao tiếp cán hạn chế đặc biệt kỹ giao tiếp công vụ cán chưa quan tâm, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên Chính chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn kỹ bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện đề tài đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm hoàn thiện phát triển lực hoạt động cho cán văn phòng Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài trình bồi dưỡng kĩ hoạt động giao tiếp cán văn phòng Huyện Sông Lô 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài biện pháp tổ chức bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ Chánh Văn phòng huyện cho cán văn phòng sở Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp huyện Khảo sát thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán Văn phòng cấp huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất hệ thống biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện tỉnh Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học Hiệu hoạt động cán văn phòng huyện phụ thuộc phần vào lực công tác cán văn phòng nói chung kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng nói riêng, đánh giá kỹ giao tiếp cán văn phòng đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc góp phần nâng cao hiệu hoạt động đội ngũ cán văn phòng cấp tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp Chánh văn phòng huyện nhằm tổ chức bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ, hướng dẫn cho cán văn phòng cấp huyện thuộc cấp sở huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc thực kỹ giao tiếp công vụ ngôn ngữ nói Đề tài tiến hành khảo sát cán văn phòng Huyện xã: Lãng Công, Tân Lập, Đồng Thịnh, Nhạo sơn, Đức Bác, Hải Lựu, Thị trấn Tam Sơn… Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp sau đây: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh…hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp huyện nhằm xây dựng khung lý thuyết vấn đề nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Cùng với việc bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ, công tác giám sát thực tốt đảm bảo trình thực thi công vụ cán bộ, công chức văn phòng tuân thủ quy phạm khách quan như: Pháp luật, quy định chuẩn hoá địa phương, chuẩn mực đạo đức, văn hoá dân tộc… Qua giám sát, phát thiếu sót cán bộ, công chức văn phòng, kịp thời nhắc nhở, bồi dưỡng cho họ kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thiện Hiện huyện Sông Lô, công tác giám sát quan có chức chưa thực triệt để, chưa mang lại hiệu thiết thực Để đảm bảo hiệu công tác văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử cán bộ, công chức văn phòng giải công việc cho nhân dân, quan giám sát chủ yếu (Ủy ban Kiểm tra, UBMTTQ) cần xây dựng ban hành chế giám sát quy tắc ứng xử, thái độ cán bộ, công chức văn phòng giải công việc cho nhân dân, tổ chức Đồng thời thực giám sát nghiêm túc, khách quan theo chức năng, nhiệm vụ luật định Giám sát thái độ, hành vi ứng xử cán bộ, công chức văn phòng hoạt động tế nhị tương đối phức tạp tính đặc trưng đa dạng vấn đề Để đảm bảo hiệu hoạt động giám sát vấn đề riêng giám sát quan chức không đảm bảo tính khách quan Bởi lẽ, tâm lý, nhận thức họ giống nhau, dễ xảy tình trạng bao che, nể Vì vậy, chủ thể giám sát quan trọng, khách quan nhân dân Cần tạo điều kiện cho nhân dân thực quyền giám sát họ chế rõ ràng, đầy đủ tính pháp lý đảm bảo kết giám sát công nhận, công khai Cuối quan trọng công khai, minh bạch, cương xử lý kết giám sát Vì công tác giám sát thực dễ dàng hình thức Vấn đề chỗ, sử dụng kết giám sát mang lại biến chuyển tích cực đánh giá hiệu công tác giám sát, lấy kết xử lý (khen thưởng, kỷ luật) biến 80 chuyển để đánh giá hiệu công tác Tại số nước như: Trung Quốc, Singapo… người dân có vai trò lớn hoạt động giám sát phản ánh thái độ cán bộ, công chức giao tiếp với người dân Chỉ phản ánh thiếu tích cực người dân cán bộ, công chức bị cảnh cáo kỷ luật Vậy đâu mà người dân có vai trò lớn vậy? Phải điều phụ thuộc lớn vào nhận thức, ý chí chủ quan nhà lãnh đạo nghiêm khắc họ phản ánh từ phía người dân Để công tác giám sát thực mang lại hiệu quả, phụ thuộc lớn vào cương quyết, phẩm chất tinh thần dân người thực công tác Vì cần xây dựng đội ngũ người giám sát có đầy đủ lực phẩm chất đạo đức, đồng thời có tinh thần thực lợi ích nhân dân, không bị ảnh hưởng mối quan hệ quyền lực, thân thiết để dẫn đến tình trạng nể, bao che…Cần có chế để người dân thực quyền giám sát Và đôi với chế phải có chế tài để xử lý kết giám sát cách nghiêm túc iii Điều kiện thực biện pháp Các đơn vị sở cần xây dựng quy chế hoạt động văn hóa công sở, quy định rõ chức nhiệm vụ cán văn phòng thi hành nhiệm vụ, công vụ giao Nhà quản lý phải luôn quan tâm đến văn hóa quản lý, văn hóa ứng xử quan nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ Cán văn phòng phải tự ý thức, tự rèn luyện kỹ lực cá nhân, hiểu vị trí công việc 3.2.5 Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể cán văn phòng tham gia bồi dưỡng i Mục tiêu biện pháp Xác định rõ nội dung, chương trình, bồi dưỡng lực giao tiếp cho cán văn phòng cấp xã, đối tượng tham gia bồi dưỡng, Giám đốc TTBD cần 81 đạo cán giảng viên, học viên đổi phương pháp hình thức bồi dưỡng nhằm nâng cao kết hoạt động bồi dưỡng nhằm sử dụng hiệu nguồn lực bồi dưỡng Đổi phương pháp, hình thức bồi dưỡng có tác dụng phát huy vai trò tự bồi dưỡng cán văn phòng cấp xã, nhằm biến trình bồi dưỡng thành trình tự bồi dưỡng cán văn phòng cấp xã theo chức danh vị trí công việc ii Nội dung cách thực biện pháp Đặc thù cán văn phòng cấp xã thực vai trò tham mưu, giúp việc địa phương, nội dung mang tính trị, tính pháp luật, tính chuyên môn hóa vv Cán văn phòng cấp xã có trình độ nhiều cấp bậc khác nhau, tính đa dạng đối tượng, nhiều người có kinh nghiệm công tác, có nhiều cán hạn chế lực hoạt động xã hội cấp sở, tư làm theo thói quen, chưa coi trọng tính pháp luật nên dễ dẫn tới sai lầm công tác giao tiếp, có tâm lý ngại học hỏi Vì để đảm bảo tính đối tượng, tính thực tế, tính hiệu đào tạo, bồi dưỡng chức giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp xã cần đổi mạnh mẽ phương pháp, hình thức bồi dưỡng nhằm thu hút cán văn phòng cấp xã tham gia bồi dưỡng, biến trình bồi dưỡng thành trình tự bồi dưỡng cán - Đổi phương pháp tổ chức dồi dưỡng nâng cao lực thực cho cán văn phòng cấp xã theo phương thức lấy người học (học viên) trung tâm, dựa vào kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu biết sẵn có học viên, gắn với hoạt động thực tế văn phòng cấp xã Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, dẫn dắt, định hướng, điều hành, khuyến khích người tích cực chủ động tham gia, chuyển tải kiến thức, kỹ nhiều cách (người hướng dẫn -> học viên; học viên -> học viên; học viên -> người hướng dẫn) Giúp học viên nhận thức nội dung bồi dưỡng gắn với nội dung công việc mà họ cần thực 82 Tăng cường sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học đại hoạt động bồi dưỡng nhằm thu hút đối tượng bồi dưỡng tham gia tích cực hóa hoạt động tự bồi dưỡng cho cán tham gia bồi dưỡng Giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp đóng vai, phương pháp dự án, phương pháp tình nhằm tạo môi trường trải nghiệm tập luyện kỹ cho cán văn phòng cấp xã - Kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác phát huy cao tính tích cực, chủ động tham gia người học, cụ thể: + Sử dụng phương pháp thuyết trình để phân tích lý thuyết, lý luận, diễn giải vấn đề, nội dung, kiến thức, tổng hợp, chốt lại vấn đề (hạn chế thuyết trình chiều, chung chung) + Sử dụng phương pháp động não nhằm khai thác thông tin, kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo học viên thông qua việc giảng viên nêu câu hỏi, nêu vấn đề dẫn dắt học viên suy nghĩ, tìm tòi, trả lời, đưa sáng kiến v.v + Phương pháp tổ chức thảo luận nhóm: Tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ cán văn phòng xã địa bàn Huyện, từ làm sâu kiến thức, giúp cán học hỏi lẫn nhau, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động cho thân Tạo môi trường để cán chia sẻ kiến thức kinh nghiệm + Phương pháp đóng vai, nghiên cứu tình huống: Đưa học viên vào tình giao tiếp có thật hay mang tính giả định, trường hợp gần với thực tế, khái quát từ thực tế để đóng vai xử lý, giải quyết, thực hành, làm thử từ rút kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp ứng xử, tổ chức hoạt động hiệu thực tế + Phương pháp tham quan mô hình trải nghiệm thực tế: Tổ chức cho học viên tham quan chương trình, mô hình hoạt động thực tế (các chiến dịch truyền thông; mô hình kinh tế; hoạt động CLB ) xã thường xuyên tổ chức giao lưu, thực tế giao tiếp, để học viên tự học, rút kinh nghiệm, viết thu hoạch chuyến tham quan thực tế rút học kinh nghiệm giao tiếp 83 + Phương pháp kết hợp lý thuyết - thực hành: Gắn lý thuyết với việc thực hành tổ chức hoạt động cụ thể (tổ chức kiện truyền thông, hội thi, viết tin, bài, tập tuyên truyền miệng, tập thuyết trình, hùng biện, dẫn chương trình ) để rèn luyện kỹ hoạt động cần có cán văn phòng cấp xã + Phương pháp tự học: Khuyến khích, động viên cán văn phòng cấp xã tự nguyện đăng ký tham gia khóa đào tạo địa phương ban, ngành, đơn vị chuyên môn tổ chức; tự nghiên cứu tham khảo sách, báo, tài liệu vận dụng để nâng cao kỹ hoạt động Sử dụng nhiều hình thức bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán văn phòng cấp xã tham gia đầy đủ khóa đào tạo, bồi dưỡng - : Đề xuất, đăng ký với tỉnh cử cán văn phòng cấp xã tham gia lớp tập huấn theo chuyên đề - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Huyện: Đây hình thức phổ biến công tác bồi dưỡng cán cấp xã nhằm giúp cán văn phòng cấp xã vừa làm tốt công tác văn phòng địa bàn vừa theo học bồi dưỡng để nâng cao trình độ Tuy nhiên có lớp tập huấn không đảm bảo số cán (lý bận công việc) không tham gia hết thời gian; chi phí lớp học lớn cho cá nhân, đơn vị tổ chức Tổ chức tập huấn huyện: Giảm bớt chi phí cho cá nhân (không phải ăn, nghỉ địa điểm tập huấn), học viên tận dụng thời gian kết hợp việc giải công việc quan, gia đình thời gian tập huấn (buổi tối ) - Tổ chức bồi dưỡng theo cụm: Đảm bảo cho cán cấp xã cụm có nhiều điểm tương đồng nhu cầu, điều kiện, đặc điểm kinh tế xã hội hoạt động học tập, chia sẻ; Cụm đơn vị đồng bằng; đơn vị thị trấn, cụm xã miền núi ) - Bồi dưỡng từ xa: Cơ quan tổ chức bồi dưỡng in tài liệu, hướng dẫn, chuyển cho cán qua công nghệ thông tin, máy tính nối mạng để cán tự học, tự nghiên cứu, có trao đổi, phản hồi giải đáp - Hình thức tự học nhà: Tự nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, mày mỏ tổ chức thực hiện, để rút kinh nghiệm rèn luyện kỹ 84 iii Điều kiện để thực biện pháp Giảng viên tham gia bồi dưỡng phải nắm vững kiến thức kỹ hoạt động xã hội địa bàn xã, đào tạo nghiệp vụ sư phạm có kỹ sử dụng phối hợp phương pháp bồi dưỡng Cán Huyện giám đốc trung tâm bồi dưỡng cần có cách nhìn linh hoạt sử dụng cán tham gia bồi dưỡng cho phù hợp với mục tiêu đối tượng bồi dưỡng Cán văn phòng cấp sở cần tự giác, tích cực, chủ động tham gia bồi dưỡng trải nghiệm kiến thức, kỹ quản lý hành nhà nước cấp xã bồi dưỡng Tăng cường hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng, phản hồi sở cử cán tham gia bồi dưỡng nhằm tạo động lực cho cán tham gia bồi dưỡng 3.2.6 Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng i Mục tiêu biện pháp: Như trình bày phân tích trên, kinh phí sở vật chất khó khăn năm qua công tác bồi dưỡng cán cấp xã Để đảm bảo công tác bồi dưỡng khả thi, thực được, có nguồn lực tài để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cần có chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng đạt hiệu ii Nội dung cách thực hiện: Xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ cán văn phòng Huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, xác định rõ nguồn lực tài chính, chế tài để thực công tác đào tạo, bồi dưỡng Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể tổng thể hoạt động chuyên môn quan Huyện kèm theo dự toán kinh phí đề nghị quan có thẩm quyền (Sở Tài chính, UBND tỉnh) cấp ngân sách hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ (không tự chủ) quan 85 Đề xuất với quan chuyên môn quản lý cán bộ, công chức (Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ) mở lớp bồi dưỡng nâng cao lực thực chức quản lý hành nhà nước cho đội ngũ cán văn phòng cấp xã, làm sở, tạo nguồn cán cấp Huyện cấp Tỉnh Ví dụ: Đề xuất bồi dưỡng kỹ văn phòng, kĩ giao tiếp công vụ, kỹ xử lý tình giao tiếp công vụ,.vv cho cán văn phòng cấp xã chế độ tài cho hoạt động bồi dưỡng nêu Vận động nguồn lực từ dự án, tổ chức quốc tế hướng lồng ghép việc bồi dưỡng kỹ hoạt động cho cán cấp xã giúp cán văn phòng cấp xã nâng cao lực thực chức giao tiếp công vụ Đây cách huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng kỹ cho cán văn phòng cấp xã - Đề xuất chế hỗ trợ cán cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ hưởng sách đào tạo, bồi dưỡng cán nguồn quy hoạch tỉnh (chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài tỉnh); hỗ trợ tài liệu, chuyến tham quan thực tế, phương tiện phục vụ thực hành iii Điều kiện thực biện pháp: Công tác tuyên truyền thuyết phục để huy động nguồn lực tài cho hoạt động bồi dưỡng cán cấp xã phải thực tốt Các ban ngành cần có nhận thức vai trò trách nhiệm công tác phát triển lực cho cán cấp xã tạo điều kiện để cán quản lý cấp xã học tập nâng cao trình 3.2.7 Lấy ý kiến phản hồi từ nhân dân thái độ hành vi phục vụ cán văn phòng, giúp cán văn phòng tự hoàn thiện i Mục tiêu biện pháp Lấy ý kiến phản hồi nhân dân thái độ hành vi ứng xử cán phục vụ để giúp cán văn phòng nhận thấy điểm mạnh điểm yếu mình, từ tự hoàn thiện kỹ giao tiếp lực công tác 86 ii Nội dung cách thực Tổ chức chế lấy ý kiến, phản ánh nhân dân thái độ giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ cán bộ, công chức văn phòng Đây kênh thông tin quan trọng khách quan để đánh giá cán bộ, công chức văn phòng Vì quan Nhà nước quan tâm đến vấn đề này, chưa mạnh dạn tiếp nhận phản hồi ý kiến nhân dân chế để cải thiện chất lượng phục vụ doanh nghiệp thường làm Đặc biệt, hướng đến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 công tác yêu cầu bắt buộc Vì vậy, để thực điều phải xuất phát từ ý thức chủ quan, từ nghiêm túc cán bộ, công chức văn phòng đặc biệt kiên lãnh đạo quan Muốn lấy thông tin phản hồi từ nhân dân thái độ kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng đòi hỏi nhà quản lý cần phải tiến hành công việc sau đây: Xây dựng công cụ để lấy ý kiến phản hồi thái độ phục vụ hành vi ứng xử giao tiếp công vụ cán văn phòng - Bộ công cụ phải đo lượng hóa thái độ phục vụ cán văn phòng trình thực thi nhiệm vụ, công vụ - Bộ công cụ phải đo kỹ năng, hành vi ứng xử cán văn phòng với công việc, với quan, tổ chức, với người dân đến thi hành công vụ Tổ chức lực lượng lấy ý kiến phản hồi từ nhân dân thái độ kỹ ứng xử cán văn phòng trình thực thi công vụ: - Lựa chọn cán có lực thu thông tin phản hồi từ nhân dân thái độ hành vi, kỹ giao tiếp cán văn phòng - Tập huấn cán làm nhiệm vụ lấy thông tin phản hồi - Tổ chức chọn mẫu để lấy thông tin phản hồi - Lấy thông tin xử lý thông tin, tổng hợp thông tin phân tích thông tin thái độ kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng 87 Phản hồi thông tin tới cán văn phòng,chỉ rõ mặt tích cực mặt hạn chế kỹ giao tiếp cán văn phòng đề xuất hướng khắc phục, hoàn thiện kỹ giao tiếp cho cán văn phòng iii Điều kiện thực biện pháp Bộ công cụ đo kỹ giao tiếp công vụ thái độ phục vụ cán văn phòng phải chuẩn, đo mục tiêu cần đo Người lấy thông tin kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng phải hiểu nội dung, tính chất công việc cán văn phòng, đảm bảo tính khách quan trình lấy thông tin Loại bỏ ý muốn chủ quan trình lấy thông tin cán văn phòng 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp nêu có mối quan hệ biện chứng với nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau, sở, tiền đề cho thống với quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán Mỗi biện pháp khâu, mắt xích quan trọng tạo nên thành công hiệu công tác bồi dưỡng lực thực chức quản lý hành nhà nước cho cán quản lý cấp xã Nâng cao nhận thức cho cán văn phòng ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp sở, tiền đề tiến hành hoạt động bồi dưỡng Khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu, đối tượng khâu quan trọng để lập kế hoạch hoạt động, từ nhu cầu, đối tượng lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả, hạn chế khắc phục tính hình thức lãng phí nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng Huy động nguồn lực, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu, mong đợi người học thu hút quan tâm, ý, hấp dẫn học viên, đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng Giảng viên tốt, phương pháp giảng phù hợp, thuyết phục, gắn kết lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn hoạt động giúp cho học viên dễ vận dụng vào thực tế công việc 88 đem lại hiệu công việc Xây dựng nguồn giảng viên tốt thuận lợi để chủ động hoạt động bồi dưỡng, không bị động, phụ thuộc, ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực kế hoạch bồi dưỡng đặt Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực cho cán văn phòng hoàn thiện kỹ giao tiếp, phản hồi thông tin kỹ giao tiếp cán văn phòng biện pháp có tính chất điều kiện giúp cho hoạt động tự bồi dưỡng cán văn phòng thực tốt Nguồn lực tài chính, chế hỗ trợ tài sở vật chất khâu thiếu, yếu tố cần công tác bồi dưỡng cán bộ, nguồn lực tài cho biết kế hoạch có thực hay không, mức độ quy mô, hình thức, phương pháp bồi dưỡng nào? Cơ chế hỗ trợ tài điều kiện, giải khó khăn cho cán quản lý cấp xã tham gia bồi dưỡng Tóm lại: Để công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán văn phòng hiệu cần phải tiến hành đồng biện pháp 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm Nhằm khẳng định tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất, từ sử dụng rộng rãi hoạt động bồi dưỡng lực thực kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp xã 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm Tính hiệu quả, tính khả thi biện pháp đề xuất để bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp xã 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm Dùng phiếu hỏi, xin ý kiến 21chuyên gia tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất 3.3.4 Kết khảo nghiệm Kết khảo nghiệm thu bảng 3.1 89 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu biện pháp bồi dƣỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng Tính khả thi Các biện pháp đề xuất Tính hiệu SL % SL % 21/21 100% 21/21 100% 21/21 100% 21/21 100% 18/21 85,71 18/21 85,71 21/21 100% 21/21 100% 18/21 85,71 18/21 85,71 19/21 90,47 19/21 90,47 21/21 100% 21/21 100% Nâng cao nhận thức cán văn phòng kỹ giao tiếp công vụ Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc Huy động nguồn lực, xây dựng lực lượng báo cáo viên bồi dưỡng Cải thiện môi trường làm việc, tạo động lực cho cán văn phòng tự hoàn thiện kỹ giao tiếp công vụ Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể cán văn phòng tham gia bồi dưỡng Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng Lấy ý kiến phản hồi từ nhân dân thái độ hành vi phục vụ cán văn phòng, giúp cán văn phòng tự hoàn thiện 90 Theo ý kiến chuyên gia biện pháp nêu đặt đảm bảo tính hiệu ,tính khả thi biện pháp đề xuất áp dụng vào thực tiễn để tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc Kết luận chƣơng Dựa sở lý luận kết khảo sát thực trạng, đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, biện pháp đề xuất dựa nguyên tắc nhằm đảm bảo tính đối tượng, tính khả thi, tính hiệu giúp cho hoạt động bồi dưỡng thiết thực hiệu mang lại thay đổi kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng Các biện pháp đề xuất khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu vận dụng tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ địa bàn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Kỹ giao tiếp công vụ yếu tố định thành công hay thất bại hoạt động văn phòng cấp sở, bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng việc làm cần thiết Nội dung bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng phong phú bồi dưỡng kỹ lắng nghe, kỹ thuyết trình, kỹ xử lý tình huống, kỹ nắm vững hệ thống văn quy phạm pháp luật, kỹ hiểu đối tượng giao tiếp vv…Các phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng đa dạng phong phú dựa sở phát huy tối đa lực tự học, tự bồi dưỡng cán văn phòng Hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng gồm nội dung công việc lập kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức hoạt động bồi dưỡng, đạo thực nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng, tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng,kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng vv… Trung tâm bồi dưỡng cán cấp huyện có nhiệm vụ chức thực nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao lực cho cán văn phòng thể chức lập kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức, đạo hoạt động bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Kết khảo sát thực trạng cho thấy kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng số hạn chế kỹ nắm đặc điểm đối tượng giao tiếp, kỹ nắm vững hệ thống văn bản, kỹ xử lý tình vv… Hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện Sông Lô quan tâm đạt kết định bên cạnh số điểm cần quan tâm lưu ý tăng cường công tác cập kế hoạch, công tác tổ chức chưa đồng bộ, công tác đạo số nội dung chưa thường xuyên, hoạt động kiểm tra, đánh giá chưa có tác dụng tạo động lực cho hoạt động bồi dưỡng phát triển 92 Dựa sở lý luận kết khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng , biện pháp đề xuất có sở khoa học khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu Giữa biện pháp có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với đòi hỏi phải tiến hành đồng biện pháp hoạt động bồi dưỡng có hiệu Khuyến nghị 2.1 Với quyền địa phương Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi kỹ thái độ trình thực thi công vụ cán văn phòng nhằm giúp cán tự hoàn thiện, tạo môi trường làm việc thân thiện chia sẻ để giúp cán có động lực làm việc Chủ động xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng, kiến nghị với Huyện Ủy UBND huyện trung tâm bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng cho cán văn phòng 2.2 Trung tâm bồi dưỡng cán huyện Nghiên cứu sửa đổi bổ sung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp theo chức danh vị trí việc làm cán bộ, công chức xã địa bàn vùng núi Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên phục vụ cho yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng Chủ động xin ý kiến cán lãnh đạo cấp triển khai chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực cho cán văn phòng cấp xã để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dựa khảo sát nhu cầu thực tế hoạt động bồi dưỡng Phối hợp với đơn vị để huy động nguồn tài chính, sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng, có kế hoạch biên soạn tài liệu giáo trình bồi dưỡng mời chuyên gia biên soạn tài liệu giáo trình tham gia bồi dưỡng 2.3 Đối với cán văn phòng Cần chủ động tích cực tham gia bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng, khắc phục tâm lý ngại học lý luận để tự học hiệu Tích cực vận dụng tri thức lý luận hoạt động thực tiễn phát huy lực đạt khắc phục số lực hạn chế Có thái độ phục vụ thân thiện với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện lực giao tiếp công vụ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo đánh giá năm thực công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giai đoạn 2005 - 2010 Đặng Quốc Bảo, Những vấn đề quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, 2004 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ chí Minh (2013), Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB CT - HC Học viện hành chính, Kỹ giao tiếp công vụ, NXBHCQG, năm 2010 Học Viện quản lý giáo dục, Những vấn đề quản lý hành Nhà nước, NXB Hà nội, 2004 Kế hoạch số 40 ngày 20/12/2012 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc triển khai thực công tác quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp giai đoạn 2015 - 2020 Trần Kiểm, Những vấn đề quản lý giáo dục, NXBGD, năm 2008 Luật cán công chức, viên chức, năm 2010 Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thức XIII, nhiệm kỳ 2010- 2015 10 Nghị trung ương 3, khóa VIII; Nghị số 42 ngày 30/11/2004; Kết luận số 24 ngày 05/6/2012 Bộ trị quy định công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-ĐH đất nước 11 Quyết định 1347/QĐ-TTg việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015 12 Tài liệu đào tạo kỹ lãnh đạo, quản lý - Học viện Hành Quốc gia Hồ Chí Minh - tháng - 2012 13 Tài liệu hướng dẫn kỹ tổ chức hoạt động tổ chức The Asia Foundation 14 Tài liệu nghiên cứu tập huấn Kỹ sống tổ chức UNICEF; tháng 11/2008 94 ... luận thực tiễn kỹ bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng huyện đề tài đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc nhằm hoàn... vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng cấp huyện Khảo sát thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán Văn phòng cấp huyện Sông... lực công tác cán văn phòng nói chung kỹ giao tiếp công vụ cán văn phòng nói riêng, đánh giá kỹ giao tiếp cán văn phòng đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ), Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ), Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ văn phòng ở huyện Sô Lô tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan