BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

6 4,443 37
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 20:48

BÀI TẬP TÍNH KHÓA EDITOR: Long Bài 7.1 Để thiếu điểu kiện Bài 7.2 Cho U = ABCDE Tìm khóa biết: F = {A -> C, BC -> D, D -> E, E -> A} Giải: Đặt: - T = {ABCDE} P = {ACDE} K = U\P Ta được: K = {B}, T ∩ P = {ACDE} Tính K+ ta có: K+ = {B} U Vì K+ U => K = {B} Không phải khóa Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABCDE} Thử xóa bỏ thuộc tính {ACDE} khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCDE} K+ = {ABCDE} U  Nên ta loại A khỏi K => K = {BCDE} Thử loại bỏ C khỏi K, ta được: K = {BDE} K+ = {ABCDE} U  Nên ta loại C khỏi K => K = {BDE} Thử loại bỏ D khỏi K, ta được: K = {BE} K+ = {ABCDE} U  Nên ta loại D khỏi K => K = {BE} Thử loại bỏ E khỏi K, ta được: K = {B} K+ = {B} U  Nên ta Không loại E khỏi K => K {BE} Vậy K = {BE} Bài 7.4 Tìm khóa biết: U = ABCDEG F = {B -> C, AC -> D, D -> G, AG -> E} Giải: Đặt: - T = { BACDG} P = {CDGE} K = U\P Ta được: K = {AB}, T ∩ P = {CDG} Tính K+ ta có: K+ = {BEACDG} U Vậy K = {AB} Bài 7.6 Tìm khóa biết: A, U = ABCDEG, F = {AB -> C, C -> A, BC -> D, ACD -> B, D -> EG, BE -> C, CG -> BD, CE -> AG} Giải: A, Đặt: - T = {ABCDEG} P = {CADEGB} K = U\P Ta được: K = {}, T ∩ P = { ABCDEG } Tính K+ ta có: K+ = {} U Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABCDEG} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCDEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại A khỏi K => K = {BCDEG} Thử loại bỏ B khỏi K, ta được: K = {CDEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại B khỏi K => K = { CDEG} Thử loại bỏ C khỏi K, ta được: K = {DEG} K+ = {DEG} U  Nên ta Không loại C khỏi K => K = { CDEG } Thử loại bỏ D khỏi K, ta được: K = {CEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại D khỏi K => K= { CEG } Thử loại bỏ E khỏi K, ta được: K = {CG} K+ = {CGBDEA} U  Nên ta loại E khỏi K => K = { CG } Thử loại bỏ G khỏi K, ta được: K = {C} K+ = {CA} U  Nên ta Không loại G khỏi K => K = { CG } Vậy K = {CG} B, U = ABCDEG, F = {A -> C, AB -> C, C -> DG, CD -> G, EC -> AB, EG -> C} Giải: B, Đặt: - T = {ABCDEG} P = {ABCDG} K = U\P Ta được: K = {E}, T ∩ P = { ABCDG } Tính K+ ta có: K+ = {E} U Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABCDEG} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCDEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại A khỏi K => K = {BCDEG} Thử loại bỏ B khỏi K, ta được: K = {CDEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại B khỏi K => K = { CDEG} Thử loại bỏ C khỏi K, ta được: K = {DEG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại C khỏi K => K = { DEG} Thử loại bỏ D khỏi K, ta được: K = {EG} K+ = {ABCDEG} U  Nên ta loại D khỏi K => K= { EG } Thử loại bỏ G khỏi K, ta được: K = {E} K+ = {CA} U  Nên ta Không loại G khỏi K => K = { EG } Vậy K = {EG} Bài 7.7 Tìm khóa biết: A, U = ABCDE, F = {A -> C, B -> C, C -> D, DE -> C, CE -> A} Giải: Đặt: - T = {ABCDE} P = {CDA} K = U\P Ta được: K = {BE}, T ∩ P = {CDA} Tính K+ ta có: K+ = {ABCDE} U Vậy K = {BE} B, U = ABCDE, F = {A -> CD, B -> C, DE -> C, CE -> A} Giải: Đặt: - T = {ABCDE} P = {ACD} K = U\P Ta được: K = {BE}, T ∩ P = {ACD} Tính K+ ta có: K+ = {BC} U Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABCD} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCD} K+ = {BCD}U  Nên ta Không loại A khỏi K => K = {ABCD} Thử loại bỏ C khỏi K, ta được: K = {ABD} K+ = {ACBD}U  Nên ta Không loại C khỏi K => K = { ABCD} Thử loại bỏ D khỏi K, ta được: K = {ABC} K+ = {ABCD}U  Nên ta Không loại D khỏi K => K = { ABCD} Vậy K = {ABCD} Bài 7.8 Tìm khóa biết: U = ABCDE F = {AB -> DE, E -> AD, D -> C} Giải: Đặt: - T = {ABDE} P = {ACDE} K = U\P Ta được: K = {B}, T ∩ P = {ADE} Tính K+ ta có: K+ = {B} U Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABDE} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BDE} K+ = { BDEAC}U  Nên ta loại A khỏi K => K = {BDE} Thử loại bỏ D khỏi K, ta được: K = {BE K+ = { BEADC }U  Nên ta loại D khỏi K => K = { BE} Thử loại bỏ E khỏi K, ta được: K = {B} K+ = {B}U  Nên ta Không loại E khỏi K => K = { BE} Vậy K = {BE} Bài 7.9 Tìm khóa biết: U = ABCDEG F = {AB -> C, G -> A, C -> B, ABD -> E} Đặt: - T = {ABCDEG} P = {CABE} K = U\P Ta được: K = {DG}, T ∩ P = {CABE} Tính K+ ta có: K+ = {DGA} U Ta tính: K = (U\P) ∪ (T ∩ P) = {ABCDEG} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCDEG} K+ = {BCDEGA} U  Nên ta loại A khỏi K => K = {BCDEG} Thử loại bỏ B khỏi K, ta được: K = {CDEG} K+ = {CDEGAB} U  Nên ta loại B khỏi K => K = { CDEG} Thử loại bỏ C khỏi K, ta được: K = {DEG} K+ = {DEGA} U  Nên ta KHÔNG loại C khỏi K => K = { CDEG} Thử loại bỏ E khỏi K, ta được: K = {CDG} K+ = {CDGABE} U  Nên ta loại E khỏi K => K= { CDG } Vậy K = {CDG} ... K = {ABCD} Bài 7.8 Tìm khóa biết: U = ABCDE F = {AB -> DE, E -> AD, D -> C} Giải: Đặt: - T = {ABDE} P = {ACDE} K = UP Ta được: K = {B}, T ∩ P = {ADE} Tính K+ ta có: K+ = {B} U Ta tính: K = (UP)... = {BE} Bài 7.9 Tìm khóa biết: U = ABCDEG F = {AB -> C, G -> A, C -> B, ABD -> E} Đặt: - T = {ABCDEG} P = {CABE} K = UP Ta được: K = {DG}, T ∩ P = {CABE} Tính K+ ta có: K+ = {DGA} U Ta tính: K... = {ABCDG} K = UP Ta được: K = {E}, T ∩ P = { ABCDG } Tính K+ ta có: K+ = {E} U Ta tính: K = (UP) ∪ (T ∩ P) = {ABCDEG} Thử xóa bỏ thuộc tính T ∩ P khỏi K Thử loại bỏ A khỏi K, ta được: K = {BCDEG}
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ, BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ, BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Từ khóa liên quan