Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

19 4,825 27
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Tun 5: Th hai ngy 18 thỏng nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M /KH/ ( Thit k trang 170) Toỏn S I MC TIấU: Kin thc: - Cú khỏi nim ban u v s 7, bit v trớ s dóy s t n - Bit thờm c c, vit s 7, m v so sỏnh cỏc s phm vi 7, bit v trớ s dóy s t n - Lm BT 1, 2, K nng: HS bit c , vit tt s 7, bit m, so sỏnh v bit v trớ cỏc s n Thỏi : Yờu thớch v say mờ hc mụn Toỏn II CHUN B 1/ Phng phỏp v hỡnh thc t chc: Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp ng nóo, phng phỏp trũ chi; hot ng cỏ nhõn, lp 2/ dựng: - Giỏo viờn: Cỏc nhúm vt cú s lng bng Tranh v bi - Hc sinh: B dựng hc toỏn V, bng III HOT NG DY- HC : Hot ng ng: ( 3) - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh * Cỏch chi: GV chia lp lm dóy, mi dóy bn lờn chi HS in ni tip mi em in du vo ch chm - GV cho HS chi, nhn xột trũ chi, cha bi - - GV gii thiu bi, ghi u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( * Mc tiờu: - Cú khỏi nim ban u v s Bit thờm c c, vit s 7, m * Cỏch thc hin: a Lp s 7: - Yờu cu HS ly hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l my hỡnh trũn? ( GV thao tỏc trờn bng) H tờn GV - HS chi, cha bi: in du >, 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan