Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

4 252 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 10:02

BÀI 3 PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. Phong trào nông dân Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước * Hoàn cảnh + Ở Đàng Ngoài, nhà nước phong kiến khủng hoảng sâu sắc, phong trào nông dân diễn ra nhiều nơi + Ở Đàng Trong, chính quyền chúa Nguyễn cũng rơi vào suy thoái * Phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước - Năm 1771, cuộc khởi nghĩa nổ lên ở Bình Định do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo - Được sự ủng hộ của nhân dân, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng mở rộng uy hiếp chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong Phú Xuân Tây Sơn (1771) Gia Định Thăng Long Chú thích Địa bàn khởi nghĩa Nghĩa quân Taay Sơn Quân Chúa Trịnh Quân Chúa Nguyễn 1775 1776 1782 - Đèo Ngang Đèo Cả Đèo Hải Vân ĐÀNG TRONG SÔNG GIANH ĐÀNG NGOÀI THĂNG LONG 1786 II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỷ XVIII 1. Kháng chiến chống quân Xiêm - Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn dồn đuổi chạy sang cầu cứu vua Xiêm a. Hoàn cảnh Phú Xuân Tây Sơn (1771) Gia Định Thăng Long Chú thích Địa bàn khởi nghĩa Nghĩa quân Taay Sơn Quân Chúa Trịnh Quân Chúa Nguyễn 1775 1776 1782 Toàn cảnh trận Rạch Gầm – Xoài Mút Lược đồ trận Rạch Gầm – Xoài Mút [...]...2 Kháng chiến chống quân Thanh - Hoàn cảnh Nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, vua Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh - Diễn biến THĂNG LONG Nghệ An Phú Xuân HUẾ đố c Bả o NG RU T NG UA Q g Lon RUNG ANG T QU Đô ốc Đô đ Ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi III Vương triều Tây Sơn Bi 23 PHONG TRO TY SN V S NGHIP THNG NHT T NC, BO V T QUC CUI TH K XVIII A MC TIấU Kin thc: Giỳphẹcsinhhiầu: - Th kựXVI XVIII, nóòc ta bẽ chia lmhai cú hai chớnh quyn riờng biật mhôunhócỏctponphongk inangthếngtrẽkhụngcũnkhĐnngthếngnhâtlƠi - TróòctỡnhtrƠngkhởnghoĐngcởachíphongkinócĐhaimin,nguycõchia ct ât nóòc ngy cng gia tng v chớnh phong tro Tõy Sõn, quỏ trỡnh ỏnh cỏc on phong kin ang thếng trẽ ó lm nờn thnh từu xoỏ bể tỡnh trƠng chia ct, bóòcôuthếngnhâtlƠiâtnóòc - Trong quỏ trỡnh âu tranh cởa mỡnh, phong tro nụng dõn cũn hon thnh h cuíckhỏngchin(chếngXiờmvThanh),bĐovậíclpdõntíc,gúpthờmnhúngchin cụng huyhongvosừnghiậpgiúnóòcanhhựngcởadõntíc T tng, tỡnh cm: - Giỏo dộc lũng yờu nóòc, âu tranh cho sừ nghiập bĐo vậ sừ ton vẵn cởa ât nóòc - TừhovngóỏinụngdõnViậtNam K nng: - TiptộcbìidóồngkỷnngsủdộngbĐn ìlẽchsủ - BìidóồngkhĐnngphõntớch,nhnẽnhsừkiậnlẽchsủ B DNG DY & HC : Giỏo viờn: -.TranhĐnh,bĐnìViậtNam - MítsếnhnxộtcởathóõngnhõnnóòcngoivkinhtViậtNamhaycỏcụthẽ ViậtNam Hc sinh: - ẹc tróòcSGK, chỳ ý thủ trĐ lỏi cỏc cõu hểi, sóu liậu liờn quan n bi giĐng C TIN TRèNH T CHC DY V HC I n nh lp v kim tra bi c: Nhúng biầu hiận v sừ phỏt triần thở cụng nghiập, thóõng nghiập cỏc t kựXVI XVIII ? Nguyờn nhõncởasừphỏttriầnkinhthnghúaócỏcth XVIII kựXVI? 3.Sừhóngkhóicởacỏcụthẽthầhiậnrasao?Sừphỏttriầncởaụthẽcúýngh-a nhóthno? II Ging bi mi: M bi: Th kự XVI XVIII, ât nóòc ta bẽ chia ct lm hai, chphong í kin khởnghoĐngócĐhaimin,cỏctponphongkinthếngtrẽkhụngcũnkhĐnngthếng nhâtâtnóòc.Tróòctỡnhhỡnhny,phongtronụngdõnTõySõnó ỏnhcỏcthlừc phong kin thếng trẽ, ỏnh bƠi giằc ngoƠi xõm, bóòc ôu thếngnóòc nhât vât bĐo vậ íclpdõntíc Hot ng dy v hc: HOT NG CA THY V TRế NI DUNG BI * Hot ng 1: Tonlòpvcỏnhõn - GVgiòithiậusõlóỗcvtỡnhtrƠngkhởnghoĐng cởa ch í phong kin ó ng Ngoi v ng TronggiúathkXVIII - GV phỏtvânkinthớccấ: ?? ny? (HS da vo SGK tr li: Nguyn Danh Phng, Nguyn Hu Cu, Hong Cụng Cht, Lờ Duy Mt) nm 174, chỳa Nguyẫn Phỳc Khoỏtxóngvóõng ?? - Chớnh quyn ng Trong cấng lõm vo tỡnh trƠng khởng hoĐng, suy yu Theo mít giỏo sphóõng Tõy, bây giỏ go t nh vng lờn nhau=>phongtronụngdõnbựngnkhpnõi * Hot ng 2: Tonlòpv cỏ nhõn - GV kầ sõ nột v cuíc ỏi v sừ nghiập cởa ba anhemNguyẫnNhƠc,NguyẫnHuậ,NguyẫnLú ?? - GV hóòng dn hẹc sinh ẹc SGK, nờu cỏc mếc thỏi gian cú ý ngh-a quan trẹng ếi vòi tin trỡnh thếng nhât ât nóòc m svBq.Cst)@ oội cú Nguyn nh chy thoỏt Trong hai nm 1782 1783, Nguyn Hu ó hai ln ỏnh bi nguyn nh gia nh, Nguyn nh phi b chy sang Xiờm cu cu Vua Xiờm sai Chiờu Tng, Chiờu Sng em quõn thy b tin sang nc ta Vua Tõy Sn l Nguyn Nhc sai Nguyn Hu vo Nam chng gic) - GV sủ dộng lóỗc ì Chin thng RƠch Gôm Xoi Mỳt ầ trỡnh bydiẫn bin v kt quĐ cuíc khỏng chin chếng Xiờm ờm ( 19, rng 20.01.1785, Nguyn Hu nh ch vo trn a mai phc, git binh Xiờm) - Dn cõu núi: ngi Xiờm sau trn thua nm Giỏp Thỡn (1785), ngoi ming núi khoỏc nhng bng s quõn Tõy Sn nh s cpầ HS thây rừ chin cụng oanh liật cởa Tõy Sõn ?? Xoi Mỳt ? (p tan mu xõm lc ca quõn Xiờm, nờu cao ý thc dõn tc ca phong tro Tõy Sn) * Hot ng 4: Tonlòpvcỏnhõn - GV yờõu côu HS ẹc SGK, xỏc ẽnh nguyờn nhõncuíckhỏngchinchếngThanh - GV ẹc (hoằc nghẽ HS ẹc bi hiầu dộ cởa vuaQuangTrung),phõntớchýngh-acởabihiầu dộ: .(Th hin ý thc dõn tc, quyt tõm chng gic ngoi xõm, bo v c lp dõn tc) ?? Hsnghevghichộp => ât nóòc n ẽnh, quõn íi t chớctết - Quan hậ thõn thiận vòi nh Thanh, LovChõnLƠp P P H H O O N N G G T T R R À À O O T T Â Â Y Y S S Ơ Ơ N N V V À À S S Ự Ự N N G G H H I I Ệ Ệ P P T T H H Ố Ố N N G G N N H H Ấ Ấ T T Đ Đ Ấ Ấ T T N N Ư Ư Ớ Ớ C C B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T Ổ Ổ Q Q U U Ố Ố C C C C U U Ố Ố I I T T H H Ế Ế K K Ỷ Ỷ X X V V I I I I I I I I . . M M Ụ Ụ C C T T I I Ê Ê U U B B À À I I H H Ọ Ọ C C Sau khi học xong yêu cầu HS nắm được. 1. Kiến thức - Thế kỷ XVI – XVIII đất nước bị chia làm 2 miền có chính quyền riêng biệt mà hầu như các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống nhất lại. - Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở cả 2 miền, nguy cơ chia cắt càng gia tăng, phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, đã xoá bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu lại đất nước. - Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông dân còn hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến (chống Xiêm chống Thanh) bảo vệ nền độc lập dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh hùng của dân tộc. 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn đất nước. - Tự hào về tinh thần đấu tranh của người nông dân Việt Nam. 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. I I I I . . T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị , , T T À À I I L L I I Ệ Ệ U U D D Ạ Ạ Y Y - - H H Ọ Ọ C C - Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. - Lược đồ các trận đánh mang tính quyết chiến. - Một số câu nói của vua Quang Trung, thơ ca của người đương thời nói về Quang Trung. I I I I I I . . T T I I ế ế N N T T R R Ì Ì N N H H T T ổ ổ C C H H ứ ứ C C D D ạ ạ Y Y - - H H ọ ọ C C 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi  : Thế kỷ Xvi – XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh như thế nào? Câu hỏi  : Tại sao thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thể chuyển hoá sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa? 2. Dẫn dắt vào bài mới Qua bài 22 chúng ta đã thấy vào cuối thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài, Đàng Trong đều bước vào giai đoạn khủng hoảng suy tàn. Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp Tây Sơn (Bình Định) trong quá trình đấu tranh kiên cường của mình đã làm nên 2 sự nghiệp lớn: thống nhất đất nước đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 3. Tổ chức dạy học bài mới Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp – Cá nhân - GV: Giới thiệu sơ lược về tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở đàng Ngoài; giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài làm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng: Ruộng đất bị địa chủ chiếm đoạt, thuế khoá nặng nề, quan lại tham nhũng, đời sống nhân dân sa sút nghiêm trọng, phong trào đấu tranh của nông dân bùng lên rầm rộ, tiêu biểu I. Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước (cuối thế kỉ XVIII) Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững có cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất, Lê duy Nhật (HS được học ở cấp 2). - GV tiếp tục giới thiệu về tình trạng của chế độ phong kiến Đàng Trong: Trong khi chế độ phong kiến đàng Ngoài khủng hoảng thì ở Đàng Trong, năm 1744 Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã làm gì? Sự kiện này nói lên điều gì? - HS nhớ lại kiến thức bài trước để trả lời. - GV giảng tiếp : 1744 chúa Nguyễn xưng vương, bắt tay xây dựng chính quyền Trung ương, nước ta đứng trước nguy cơ bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng Trong từ đó cũng lâm vào khủng hoảng suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ. Theo một giáo sĩ phương Tây lúc bấy giờ "gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, các - Giữa thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Trong, Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc  phong trào nông dân bùng nổ. P P H H O O N N G G T T R R À À O O T T Â Â Y Y S S Ơ Ơ N N V V À À S S Ự Ự N N G G H H I I Ệ Ệ P P T T H H Ố Ố N N G G N N H H Ấ Ấ T T Đ Đ Ấ Ấ T T N N Ư Ư Ớ Ớ C C B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T Ổ Ổ Q Q U U Ố Ố C C C C U U Ố Ố I I T T H H Ế Ế K K Ỷ Ỷ X X V V I I I I I I I I . . M M Ụ Ụ C C T T I I Ê Ê U U B B À À I I H H Ọ Ọ C C Sau khi học xong yêu cầu HS nắm được. 1. Kiến thức - Thế kỷ XVI – XVIII đất nước bị chia làm 2 miền có chính quyền riêng biệt mà hầu như các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống nhất lại. - Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở cả 2 miền, nguy cơ chia cắt càng gia tăng, phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, đã xoá bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu lại đất nước. - Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông dân còn hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến (chống Xiêm chống Thanh) bảo vệ nền độc lập dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh hùng của dân tộc. 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn đất nước. - Tự hào về tinh thần đấu tranh của người nông dân Việt Nam. 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. I I I I . . T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị , , T T À À I I L L I I Ệ Ệ U U D D Ạ Ạ Y Y - - H H Ọ Ọ C C - Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. - Lược đồ các trận đánh mang tính quyết chiến. - Một số câu nói của vua Quang Trung, thơ ca của người đương thời nói về Quang Trung. I I I I I I . . T T I I ế ế N N T T R R Ì Ì N N H H T T ổ ổ C C H H ứ ứ C C D D ạ ạ Y Y - - H H ọ ọ C C 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi  : Thế kỷ Xvi – XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh như thế nào? Câu hỏi  : Tại sao thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thể chuyển hoá sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa? 2. Dẫn dắt vào bài mới Qua bài 22 chúng ta đã thấy vào cuối thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài, Đàng Trong đều bước vào giai đoạn khủng hoảng suy tàn. Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp Tây Sơn (Bình Định) trong quá trình đấu tranh kiên cường của mình đã làm nên 2 sự nghiệp lớn: thống nhất đất nước đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 3. Tổ chức dạy học bài mới Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp – Cá nhân - GV: Giới thiệu sơ lược về tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở đàng Ngoài; giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài làm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng: Ruộng đất bị địa chủ chiếm đoạt, thuế khoá nặng nề, quan lại tham nhũng, đời sống nhân dân sa sút nghiêm trọng, phong trào đấu tranh của nông dân bùng lên rầm rộ, tiêu biểu I. Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước (cuối thế kỉ XVIII) Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững có cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất, Lê duy Nhật (HS được học ở cấp 2). - GV tiếp tục giới thiệu về tình trạng của chế độ phong kiến Đàng Trong: Trong khi chế độ phong kiến đàng Ngoài khủng hoảng thì ở Đàng Trong, năm 1744 Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã làm gì? Sự kiện này nói lên điều gì? - HS nhớ lại kiến thức bài trước để trả lời. - GV giảng tiếp : 1744 chúa Nguyễn xưng vương, bắt tay xây dựng chính quyền Trung ương, nước ta đứng trước nguy cơ bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng Trong từ đó cũng lâm vào khủng hoảng suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ. Theo một giáo sĩ phương Tây lúc bấy giờ "gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, các - Giữa thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Trong, Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc  phong trào nông dân bùng nổ. PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm hiểu: - Thế kỷ XVI - XVIII đất nước bị chia làm 2 miền có chính quyền riêng biệt mà hầu như các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống nhất lại. - Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở cả 2 miền, nguy cơ chia cắt càng gia tăng. Phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, đã xoá bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu thống nhất lại đất nước. - Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông dân còn hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến (chống Xiêm chống Thanh) bảo vệ nền độc lập dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh hùng của dân tộc. 2. Về tư tưởng, tình cảm - Giáo dục lòng yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ sự toàn vẹn đất nước. - Tự hào về tinh thần đấu tranh của người nông dân Việt Nam. 3. Kỹ năng. - Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. - Lược đồ các trận đánh mang tính quyết chiến. - Một số câu nói của vua Quang Trung, thơ ca của người đương thờ nói về Quang Trung. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Thế kỉ XVI - XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh như thế nào? Câu hỏi 2:Tại sao thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thể chuyển hoá sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa? 2. Dẫn dắt vào bài mới Qua bài 22 chúng ta đã thấy vào cuối thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài, Đàng Trong đều bước vào giai đoạn khủng hoảng suy tàn. Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp Tây Sơn (Bình Định) trong quá trình đấu tranh kiên cường của mình đã làm nên 2 sự nghiệp lớn: Thống nhất đất nước đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp Hoạt động của thầy trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - GV: Giới thiệu sơ lược về tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài; giữa thế kỷ VXIII chế đoọ phong kiến Đàng Ngoài lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng: Ruộng đất bị chủ chiếm đoạt, thuế khoá nặng nề, quan lại tham nhũng, đời sống nhân dân sa sút nghiêm trọng, phong trào đấu tranh của nông dân bùng lên rầm rộ, tiêu biểu có khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất, Lê Duy Nhật (HS được học ở cấp II). - GV tiếp tục giới thiệu về tình trạng của chế độ phong kiến Đàng Trong; Trong khi chế độ phong kiến Đàng Ngoài khủng hoảng thì ở Đàng Trong năm 1744 Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã làm gì? Sự kiện này nói lên điều gì? - HS nhớ lại kiến thức bài trước để trả lời. - GV giảng tiếp: 17744 chúa Nguyễn I. Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỷ XVIII. - Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng xưng vương, bắt tay xây dựng chính quyền Trung ương, nước ta đứng trước nguy cơ bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng Trong từ đó cũng lâm vào khủng hoảng suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ. Theo một giáo sĩ Phương Tây bấy giờ "gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả các chết chồng chất lên nhau". Phong trào nông dân bùng nổ Đàng Trong. - GV kết luận: + HS nghe ghi chép. + GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được diễn biến chính của phong trào nông dân Tây Sơn vai trò của khởi nghĩa Tây Sơn. + HS theo dõi SGK phát biểu. + GV bổ sung, kết luận về những nét chính của phong trào Tây Sơn. Ngoài, Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc -> Phong trào nông dân bùng nổ. - 1771 khởi nghĩa nông dân Bài 23. PHONG TRÀO TÂY S N S NGHI P TH NG NH T T N C B OƠ Ự Ệ Ố Ấ ĐẤ ƯỚ Ả Bài 23. PHONG TRÀO TÂY S N S NGHI P TH NG NH T T N C B OƠ Ự Ệ Ố Ấ ĐẤ ƯỚ Ả V T QU C CU I TH K XVIIIỆ Ổ Ố Ố Ế Ỷ V T QU C CU I TH K XVIIIỆ Ổ Ố Ố Ế Ỷ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ Sau khi học xong yêu cầu HS nắm được. 1. Ki n th cế ứ - Thế kỷ XVI – XVIII đất nước bị chia làm 2 miền có chính quyền riêng biệt mà hầu như các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống nhất lại. - Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở cả 2 miền, nguy cơ chia cắt càng gia tăng, phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, đã xoá bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu lại đất nước. - Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông dân còn hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến (chống Xiêm chống Thanh) bảo vệ nền độc lập dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh hùng của dân tộc. 2. T t ngư ưở - Giáo dục lòng yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn đất nước. - Tự hào về tinh thần đấu tranh của người nông dân Việt Nam. 3. K n ngỹ ă - Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. II. THI T B , TÀI LI U D Y - H CẾ Ị Ệ Ạ Ọ II. THI T B , TÀI LI U D Y - H CẾ Ị Ệ Ạ Ọ - Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. - Lược đồ các trận đánh mang tính quyết chiến. - Một số câu nói của vua Quang Trung, thơ ca của người đương thời nói về Quang Trung. III. TI N TRÌNH T CH C D Y - H C Ế Ổ Ứ Ạ Ọ III. TI N TRÌNH T CH C D Y - H C Ế Ổ Ứ Ạ Ọ 1. Ki m tra bài cể ũ Câu hỏi  : Thế kỷ Xvi – XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh như thế nào? Câu hỏi  : Tại sao thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thể chuyển hoá sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa? 2. D n d t vào bài m iẫ ắ ớ Qua bài 22 chúng ta đã thấy vào cuối thế kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài, Đàng Trong đều bước vào giai đoạn khủng hoảng suy tàn. Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp Tây Sơn (Bình Định) trong quá trình đấu tranh kiên cường của mình đã làm nên 2 sự nghiệp lớn: thống nhất đất nước đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 3. T ch c d y h c bài m iổ ứ ạ ọ ớ Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Ho t ng 1: C l p – Cá nhânạ độ ả ớ - GV tiếp tục giới thiệu về tình trạng của chế độ phong kiến Đàng Trong: Trong khi chế độ phong kiến đàng Ngoài khủng hoảng thì ở Đàng Trong, năm 1744 Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã làm gì? Sự kiện này nói lên điều gì? - HS nhớ lại kiến thức bài trước để trả lời. - GV kết luận: + GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được diễn biến chính của phong trào nông dân Tây Sơn vai trò của khởi nghĩa Tây Sơn. + HS theo dõi SGK phát biểu. + GV bổ sung, kết luận về những nét chính của phong trào Tây Sơn. - GV có thể đàm thoại với HS về 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ: gốc họ Hồ, lớn lên gặp lúc Quốc phó Trương Thúc Loan chuyên quyền; nhân dân lầm than cực khổ. Ba anh em đã lên vùng Tây Sơn xây dựng căn cứ khởi nghĩa. Năm 1771 cả 3 anh em đổi sang họ I. Phong trào Tây S n s nghi p th ngơ ự ệ ố nh t t n c (cu i th kấ đấ ướ ố ế ỉ XVIII) - Giữa thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Trong, Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc → phong trào nông dân Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Nguyễn, dựng cờ chống Trương Thúc Loan, tại Tây Sơn – Bình Định. Khởi nghĩa phát triển dần thành phong trào nông dân rộng lớn, đảm nhận sứ mệnh tiêu diệt các tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước. - HS nghe, ghi chép. - GV dẫn dắt: Ngoài sự nghiệp thống nhất đất nước phong trào Tây Sơn còn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến .. .phong kin thếng trẽ, ỏnh bƠi giằc ngoƠi xõm, bóòc ôu thếngnóòc nhât vât bĐo vậ íclpdõntíc Hot ng dy v hc: HOT NG CA THY V... BI * Hot ng 1: Tonlòpvcỏnhõn - GVgiòithiậusõlóỗcvtỡnhtrƠngkhởnghoĐng cởa ch í phong kin ó ng Ngoi v ng TronggiúathkXVIII - GV phỏtvânkinthớccấ: ?? ny? (HS da vo SGK tr li: Nguyn Danh Phng, Nguyn... lõm vo tỡnh trƠng khởng hoĐng, suy yu Theo mít giỏo sphóõng Tõy, bây giỏ go t nh vng lờn nhau=>phongtronụngdõnbựngnkhpnõi * Hot ng 2: Tonlòpv cỏ nhõn - GV kầ sõ nột v cuíc ỏi v sừ nghiập cởa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Từ khóa liên quan