Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử

3 181 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:22

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Câu 1: Một gen 96 chu kì xoắn.Trên mạch gen số nucleotit loại A = T; G = T; X = G – T Tổng số liên kết hidro tron gen A 5320 B 2520 C 4480 D 2240 Câu 2: Một gen chiều dài 4080 A0 số nucleotit loại A = 20% tổng số nucleotit gen Mạch gen A = 25%, mạch X = 40 % tổng số nuleotit mạch Số lượng nucleotit mạch gen A 135A, 225 T, 180 X, 360 G B 225T; 135A, 360 X; 180 G C 180 A, 300T, 240X, 480G D 300A, 180 T, 240 X, 480 G Câu 3: Một phân tử AND vi khuẩn chiều dài 34.106 A0 phân tử AND nhân đôi liên tiếp lần Số liên kết cộng hóa trị hình thành nucleotit trình nhân đôi AND A 6.107 B 14 10 C 102 10 D 238 10 Câu 4: Cho vi khuẩn ( vi khuẩn không chứa plasmid AND tạo từ môi trường nuôi cấy N 15) vào môi trường nuôi cấy N 14.Sau hệ sinh sản người ta thu toàn vi khuẩn,phá màng tế bào để thu lấy phân tử AND Trong phân tử AND loại AND N 15 chiếm tỉ lệ ? A 1/15 B 0/32 C 1/32 D 1/31 Câu 5: Trong trình tái phân tử AND 15 đơn vị tái bản, đơn vị tái 18 đoạn Okazaki Số đoạn mồi cần cung cấp cho phân tử AND tái lần A 30 B 285 C 270 D 300 Câu 6: Trong phân tử plasmid 10 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi lần, số liên kết cộng hóa trị hình thành nucleotit AND A 16000 B 159984 C 139986 D 140000 Câu 7: Đoan mạch thứ gen trình tự nucleotit 5’ – T A XGXXAGTXATGXA- 3’ Gen nhân đôi lần Số nucleotit laoij mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang A A= T = 24; G = X = 21 B A = T = 21; G = X = 24 C A = T = 9; G = X = 15 D A = T = 12; G = X = Câu 8: Ở loài động vật hàm lượng AND kì sau giảm phâm II x Hỏi hàm lượng AND NST tế bào sinh dưỡng cua loài kì sau nguyên phân ? A x B 4x C 2x D 0,5 x Câu 9: Một phân tử AND mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 62 mạch polinucleotit Khẳng định sau không ? A Tất các mạch đơn nói trình tự bổ sung với đôi B Trong phân tử cón tạo 31 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào C Phân tử ADN nói nhân đôi lần liên tiếp D Trong phân tử tạo 30 phân tử AND cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào Câu 10: Một phân tử AND mạch kép tỉ lệ A + T / G + X = /3 Khi phân tử nhân đôi liên tiếp lần tỉ lệ loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho trình nhân đôi gen A A = T = 18,75 %; G = X = 31,25 % B A + T = 31,25 %; G + X = 18,75 % C A = T = 31,25 %; G = X = 18,75 % D A + T = 18,75 %; G + X = 31,25 % Câu 11: Một gen 1824 liên kết hidro Trên mạch gen T = A; X = T G = X Chiều dài gen A 2284, A0 B 4080 A0 C 1305, A0 D 5100 A0 Câu 12: Giả sử gen bazơ nitơ Adenin trở thành dạng A* sau lần nhân đôi tối đa gen đột biến thay A- T cặp G – X A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 13: Một gen dài 0,255 micromet A = 20 % số nucleotit gen Sau đột biến số liên kết hidro gen 1953 53 Đột biến gen thuộc: A Thay cặp A- T cặp G – X B Thêm cặp G – X C Thay cặp G- X cặp A – T D Thêm cặp A- T Câu 14: Do phóng xạ nên gen bị đột biến hậu làm aa thứ 12 chuỗi polipeptiti gen điều khiển tổng hợp.Biết gen đột biến gen bình thường liên kết hidro Khi gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp giảm so với gen chưa đột biến A A= T = 2; G = X = B A= T = 62; G = X = 31 C A = T = 64; G = X = 32 D A = T = 31; G = X = 62 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 15: Giả sử đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai, số laoij giao tử đực giao tử mang đột biến lặn chiếm 15%, số giao tử giao tử mang đột biến chiếm 20 % Theo lí thuyết, số các thể đột biến lai, thể đột biến chiếm tỉ lệ A /25 B 3/32 C 8/25 D 3/100 Câu 16: Giả sử đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai, số loại giao tử đực giao tử mang đột biến lặn chiếm 15%, số giao tử giao tử mang đột biến chiếm 20 % Trong số các thể kiểu hình bình thường số cá thể mang gen đột biến tỉ lệ A 1/100 B 23/99 C 3/32 D 23/100 Câu 17: Một đoạn AND chiều dài 4080 nm hiệu số % nucleotit lạo A lọai khác 20% Một đột biến xảy tăng chiều dài đoạn AND thêm 17 A0 nhiều đoạn AND ban đầu 13 liên kết hidro Số nucleotit loại A G đoạn AND sau đột biến A 843 362 B 842 363 C 840 360 D 363 842 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser 10 B D B B D D B B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A B B B B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... có đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai, số laoij giao tử đực giao tử mang đột biến lặn chiếm 15%, số giao tử giao tử mang đột biến chiếm 20 % Theo lí thuyết, số các thể đột biến. .. sung với đôi B Trong phân tử cón tạo có 31 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào C Phân tử ADN nói nhân đôi lần liên tiếp D Trong phân tử tạo có 30 phân tử AND có cấu tạo hoàn... thể đột biến chiếm tỉ lệ A /25 B 3/32 C 8/25 D 3/100 Câu 16: Giả sử có đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai, số loại giao tử đực giao tử mang đột biến lặn chiếm 15%, số giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử , Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử , Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử

Từ khóa liên quan