TÀI LIỆU THI tốt NGHIỆP môn NHỮNG vấn đề cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

36 407 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 20:14

TI LIU THI TT NGHIP MễN NHNG VN C BN CA CH NGHA MC Lấ NIN T TNG H CH MINH Phm trự vt cht, ý thc *Quan im vt Mac xớt v vt cht Vt cht l mt phm trự trit hc, dựng ch thc ti khỏch quan c em li cho ngi cm giỏc, c cm giỏc ca chỳng ta chộp li, chp li, phn nh v tn ti khụng l thuc vo cm giỏc Ni dung nh ngha vt cht ca Lờ Nin th hin: -Vt cht l mt phm trự trit hc: Vt cht mang tớnh khỏi quỏt húa cao, baoo quỏt ton b s vt, hin tng, gm c nhng dng c th ca vt cht Vt cht l vụ tn, khụng sinh ra, khụng mt i m chuyn t dng ny sang dng khỏc Vt cht cú nhiu dng tn ti nh: s vt c th (cỏi bn, cỏi gh), hin tng vt cht, quỏ trỡnh vt cht, , - Thuc tớnh c bn nht ca vt cht l thc ti khỏch quan: Tc l vt cht tn ti khỏch quan, c lp vi ý thc ca ngi, loi ngi (khụng ph thuc vo cm giỏc, ý thc ca ngi), khụng phi th lc siờu nhiờn mang li (quan im chng li ch ngha tõm) - Lờ Nin khng nh t ca ngi cú kh nng nhn thc c vt cht; cú th nhn bit trc tip hoc nhn bit giỏn tip (VD nh nhn bit cỏc hnh tinh xa xụi qua kớnh thiờn vn, kớnh vin vng; vi khun.) Qua ú, khc phc c nhng hn ch ca nhng quan nim siờu hỡnh, mỏy múc v vt cht ca cỏc nh vt trc ú Lun im ny bỏc b thuyt bt kh tri v hoi nghi lun * Quan im vt ca Mỏc xớt v ý thc í thc l s phn nh th gii khỏch quan vo b úc ca ngi Theo quan im ca trit hc Mỏc- Lenin v ý thc thỡ ý thc cú ngun gc t t nhiờn v xó hi Ngun gc t nhiờn ca ý thc: Gm b úc ngi v th gii t nhiờn bờn ngoi Ngun gc xó hi ca ý thc: th hin lao ng v ngụn ng Bn cht ca ý thc: YT l s phn ỏnh th gii KQ vo b úc ngi mt cỏch nng ng sỏng to , ch ng tớch cc Quan im ca CN Mỏc v mi quan h bin chng gia vt cht v ý thc í ngha phng phỏp lun Vt cht v ý thc cú mi quan h bin chng, tỏc ng qua li, nh hng v chi phi ln th hin: Vt cht quyt nh ý thc: Vt cht cú trc, quyt nh ý thc; ý thc l cỏi phn nh, l cỏi b quyt nh Vt cht l c s, ngun gc ca nhng ni dung m ý thc phn ỏnh Ngha l vt cht l ngun gc, ni dung phn nh ý thc vt cht l iu kin thc hin ý tng Khi vt cht thay i thỡ ý thc thay i, vt cht quyt nh ni dung phn nh ca ý thc S tỏc ng tr li vt cht ca ý thc: í thc cú tớnh nng ng, sỏng to cho nờn thụng qua hot ng thc tin ca ngi cú th tỏc ng tr li vt cht, thỳc y hoc kỡm hóm mc no ú cỏc iu kin vt cht, gúp phn thay i, ci bin th gii khỏch quan Tỏc ng tớch cc ca ý thc: + Bin i hon cnh, iu kin vt cht phc v i sng ngi + Phn nh ỳng hin thc, ý thc cú th d bỏo, tiờn oỏn chớnh xỏc hin thc v hỡnh thnh nhng lý lun cho hot ng thc tin + Xó hi ngy cng phỏt trin thỡ vai trũ ý thc ngy cng to ln Con ngi to nhng cụng c vt cht phc v cho cuc sng ca chớnh mỡnh Tỏc ng tiờu cc ca ý thc + Khi ý thc phn nh sai lch, xuyờn tc hin thc (VD: a sa) + í thc lc hu phn nh khụng phự hp quy lut khỏch quan>> kỡm hóm s phỏt trin ca xó hi VD: Quan nim trng nam khinh n >>> S tỏc ng tr li ca ý thc i vi vt cht luụn ph thuc vo cỏc iu kin vt cht Vỡ vy, Vt cht luụn quyt nh ý thc í nghia phng phỏp lun quan im Mỏc xớt v mi quan h gia vt cht v ý thc - Cn tuõn th cỏc nguyờn tc khỏch quan nhỡn nhn v nhn xột mt - Trong nhn thc phi phn nh chớnh xỏc vt cht cú, phi nhn thc s vt cú nh nú cú, khụng tụ hng, bụi en tc l khụng phn ỏnh sai s tht, khụng ỳng hin thc khỏch quan s dn ti sai lm hnh ng - Trong hot ng thc tin phi xut phỏt t thc t khỏch quan, tụn trng quy lut khỏch quan v hnh ng theo ỳng quy lut khỏch quan, khụng th ly mong mun ch quan thay cho thc t khỏch quan - Quan im khỏch quan yờu cu hot ng thc tin phi bit phỏt huy tớnh nng ng sỏng to ca ý thc, tinh thn ci to th gii Ngha l phi c gng tớch cc liờn, bit phỏt huy ti a lc lng vt cht hin cú - Chng bnh ch quan ý chớ, tuyt i húa ý thc, tinh thn hot ng thc tin Liờn h bn thõn Gii thiu v bn thõn: Vn dung vo bn thõn Trc ht, Trong nhn thc: Bn thõn em luụn luụn khỏch quan v cụng bng cụng vic ca c quan v phn ỏnh s vt hin tng ti c quan, ỏnh giỏ xp loi ng nghip, cỏc ng viờn Chi, ng b c quan luụn da vo tớnh cụng bng, dõn ch phn ỏnh ỳng cht lng, kt qu thc hin cụng vic cung nh vic tu dng o c cụng v, tỏc phong ngi cỏn b, ng viờn, tinh thn thỏi phc v nhõn dõn - Khi nhn xột, ỏnh giỏ ng nghip, bỡnh bu, xp loi thi ua cung da trờn c s thc t, nhn xột ỳng ngi, ỳng vic khụng bao che, khụng tụ hng, bụi en, thng thn, t phờ bỡnh v phờ bỡnh Trong thc tiờn lm vic ti c quan - Thc hin tit kim cho cỏc chi phớ cụng theo ch trng ca ng v Nh nc, nhng nm qua vic mua sm cụng sn trang thit b c quan em b hn ch nhiu Vỡ vy, C s vt cht c quan em cũn nhiu khú khn, c bit l trang thit b hin i cha ỏp ng c nhu cu hin i húa cụng s - i sng ca khụng ớt CBCC c quan cũn gp nhiu khú khn, nhiu CBCCVC tr mi vo ngh, thu nhp thp, c quan cũn cú nhng cỏn b hp ng, ch hng mc lng ti thiu - Tuy nhiờn bn thõn tụi ó bit khc phc khú khn ú l: luụn luụnn lc lờn cụng vic, hc kinh nghim ca cỏc cỏn b ln tui, tham gia nhit tỡnh cỏc phong tro chung ca c quan, tớch cc hc nõng cao trỡnh v chuyờn mụn v lý lun chớnh tr, trỡnh qun lý nh nc - S dng cú hiu qu nhng phng tin trang thit b hin cú cac quan, cú ý thc gi gỡn bo v ti sn cụng, thc hin nghiờm tỳc cỏc quy ch húa cụng s, gỡn gi mụi trng c quan sỏng, xanh, sch, p, gúp phn xõy dng c quan húa c Kt qu t c: - Trong dy hc tụi luụn t v vt ch tiờu hng nm ca ban giỏm hiu - Cú nhiu hc sinh t thnh tớch cao hc tp, nhiu em l hc sinh gii cp huyn v cp tnh - Bn thõn cung c nh trng v ng nghip ỏnh giỏ cao v tinh thn trỏch nhim cụng vic d Cỏc gii phỏp - i vi bn thõn khụng ngng hc ren luyn nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v ca bn thõn - Thng xuyờn i mi phng phỏp dy hc cú cú hiu qu nht - Tớch cc hc tip cn vi cỏc loi phng tin ky thut hin i dy hc nht l ng dng cỏc thnh tu ca khkt v cụng ngh thụng tin vo dy hc - Tham mu cho c quan v cỏc cp cú gii phỏp nhm u t xõy dng b xung trang thit b dy hc mi, thay th nhng thit b dy hc cu, hng v khụng cũn phự hp Cõu : S thng nht gia lý lun v thc tiờn Liờn h * Khỏi nim: - Thc tin l hot ng vt cht, cm tớnh, mang tớnh lch s, cú mc ớch ca ngi nhm ci to t nhiờn v xó hi c trng + Thc tin khụng phi l tt c hot ng ca ngi m ch l nhng hot ng vt cht cm tớnh ú l nhng hot ng m ngi phi s dng cụng c vt cht, lc lng vt cht tỏc ng vo cỏc i tng vt cht lm thay i chỳng + Thc tin l nhng hot ng cú tớnh lch s - xó hi Ngha l hot ng thc tin l hot ng ca ngi, din xó hi vi s tham gia ca ụng o ngi v tri qua nhng giai on lch s phỏt trin nht nh + Thc tin l hot ng cú tớnh mc ớch nhm trc tip ci to t nhiờn v xó hi phc v ngi tin b c trng ny núi lờn tớnh mc ớch, tớnh t giỏc ca hot ng thc tin Hỡnh thc: + Hot ng sn xut vt cht L nhng hot ng sn xut ca ci vt cht tha nhu cu tiờu dung v trao i ca ngi + Hot ng chớnh tr - xó hi l hot ng ci to cỏc quan h chớnh tr - xó hi VD: u tranh gii phúng dõn tc, u tranh giai cp, mớt tinh, biu tỡnh + Hot ng thc nghim khoa hc õy l hỡnh thc c bit bi l thc nghim khoa hc, ngi ch ng to nhng iu kin nhõn to dng thnh tu khoa hc, cụng ngh vo nhn thc v ci to th gii => Ba hỡnh thc thc tin ny liờn h, tỏc ng, nh hng ln ú sn xut vt cht úng vai trũ quyt nh, hỡnh thc cú nh hng quan trng ti sn xut vt cht - Khỏi nim: lý lun l h thng nhng tri thc c khỏi quỏt t kinh nghim thc tin, phn ỏnh nhng mi liờn h bn cht, tt nhiờn, mang tớnh quy lut ca cỏc s vt, hin tng th gii v c biu t bng h thng nguyờn lý, quy lut, phm trự c trng ca lý lun: + Lý lun cú tớnh h thng, tớnh khỏi quỏt cao, tớnh lụgic cht ch + C s ca lý lun l nhng tri thc kinh nghim thc tin Khụng cú tri thc kinh nghim thc tin thỡ khụng cú c s khỏi quỏt thnh lý lun + Lý lun xột v bn cht cú th phn ỏnh c bn cht s vt, hin tng * S thng nht gia lý lun v thc tin Vai trũ ca thc tin i vi lý lun - Thc tin l c s, ng lc ca nhn thc lý lun Thc tin cung cp vt liu cho nhn thc Bng hot ng thc tin ngi tỏc ng vo s vt lm cho s vt bc l thuc tớnh, tớnh cht, quy lut Trờn c s ú ngi cú nhng hiu bit v chỳng Thc tin luụn t nhu cu, nhim v ũi hi nhn thc phi tr li, thc tin l ngi t hng cho nhn thc phi gii quyt, trờn c s ú thỳc y nhn thc phỏt trin Thc tin l ni rốn luyn giỏc quan ca ngi Thụng qua sn xut, chin u cỏc giỏc quan ca ngi c ren luyn to c s ch th nhn thc hiu qu hn Thc tin cũn l c s ch to cụng c, mỏy múc h tr ngi nhn thc hiu qu hn VD: kớnh hin vi, mỏy vi tớnh Nh nhng cụng c ny ngi nhn thc s vt chớnh xỏc hn, ỳng n hn, trờn c s ú thỳc y nhn thc phỏt trin - Thc tin l mc ớch ca nhn thc lý lun Nhn thc ca ngi b chi phi bi nhu cu sng, nhu cu tn ti Ngay t tha mụng mui sng ngi phi tỡm hiu th gii xung quanh, ngi phi nhn thc Nhng tri thc, kt qu ca nhn thc ch cú ý ngha ớch thc c dng vo thc tin phc v ngi Nu nhn thc khụng vỡ thc tin m vỡ cỏ nhõn, vỡ ch ngha hỡnh thc thỡ nhn thc sm mun s mt phng hng - Thc tin l tiờu chun kim tra s ỳng sai ca nhn thc, lý lun Thc tin l tiờu chun khỏch quan ca chõn lý Ch cú thụng quan thc tin ngi mi vt cht húa c tri thc, hin thc húa c t tng Thc tin nhng giai on lch s c th l tiờu chun khỏch quan nht cú th khng nh chõn lý, bỏc b sai lm Thc tin luụn ng, bin i phỏt trin, thc tin i thỡ nhn thc cng thay i cho phự hp Vai trũ ca lý lun i vi thc tin - Lý lun soi ng, dn dt, ch o thc tin Lý lun khoa hc thụng qua hot ng thc tin ca ngi gúp phn lm bin i th gii khỏch quan v bin i chớnh thc tin - Lý lun khoa hc gúp phn giỏo dc, thuyt phc, ng viờn, hp qun chỳng to thnh phong tro hot ng thwucj tin rng ln ca ụng o qun chỳng - Lý lun úng vai trũ nh hng, d bỏo cho hot ng thc tin Giỳp hot ng thc tin ch ng, t giỏc hn * í ngha phng phỏp lun - Phi cú quan im thc tin nhn thc v hot ng thc tin Quan im thc tin yờu cu: + Nhn thc s vt phi gn vi nhu cu thc tin ca ngi, xut phỏt t thc tin a phng, nhnh, t nc + Nghiờn cu lý lun phi liờn h vi thc tin, hc gn vi hnh + Chỳ trng cụng tỏc tng kt thc tin b sung, hon thin, phỏt trin lý lun cng nh ch trng, ng li, chớnh sỏch - Khc phc bnh kinh nghim (tuyt i húa thc tin, coi thng lý lun) v bnh giỏo iu (tuyt i húa lý lun) - Núi i ụi vi lm trỏnh núi nhiu lm ớt, núi m khụng lm S dung nguyờn tc thng nht lý lun v thc tiờn i vi bn thõn - - Bn thõn ? - - Quỏn trit nguyờn tc "thng nht gia lý lun v thc tin", núi i ụi vi lm ca bn thõn - + Thc tin l c s, l tin ca lý lun - + Lý lun cú vai trũ hng dn, ch o hot ng thc tin - - Kt qu ca vic thc hin thng nht gia lý lun v thc tin - - Gii phỏp Nguyờn lý v mi liờn h ph bin Liờn h Ni dung v nguyờn lý mi liờn h ph bin Quan im ca ch ngha vt Mỏcxớt v mi liờn h ph bin - Gia cỏc s vt, hin tng luụn cú s tỏc ng, nh hng, chi phi ln - Liờn h: l s ph thuc ln nhau, s nh hng, s tng tỏc v chuyn húa ln gia cỏc s vt, hin tng th gii hay gia cỏc mt, cỏc yu t, cỏc thuc tớnh ca mt s vt, hin tng, mt quỏ trỡnh - Liờn h ph bin: mi s vt, hin tng th gii (c t nhiờn, xó hi, t duy) u nm mi liờn h vi cỏc s vt, hin tng khỏc - Tớnh cht: khỏch quan, ph bin, a dng phong phỳ + Tớnh cht khỏch quan th hin ch liờn h khụng ph thuc vo yu t ch quan ca s vt, ngi, nú l cú ca s vt khụng gn cho s vt Liờn h cú t u n cui quỏ trỡnh phỏt trin ca s vt, hin tng + Tớnh ph bin ngha l liờn h tn ti t nhiờn, xó hi v t Nú tn ti mi s vt, mi lỳc, mi ni, mi iu kin hon cnh + Tớnh a dng, phong phỳ th hin cú nhiu loi liờn h: bờn bờn ngoi, bn cht khụng bn cht, tt nhiờn ngu nhiờnTuy nhiờn s phõn bit ch mang tớnh tng i * í ngha phng phỏp lun: Khi xem xột s vt phi da trờn quan im ton din Ni dung quan im ton din + Khi xem xột hin tng s vt hin tng phi xem xột trờn tt c cỏc mt, yu t ca nú + Truy nhiờn phi cú trng tõm, trng im + Xem xột s vt mi liờn h vi cỏc s vt hin tng khỏc + Trong thc tin phi tin hnh ng b nhiu gii phỏp + Chng co bng Liờn h bn thõn a Gii thiu bn thõn b S dung quan im ton din ca bn thõn - Bn thõn cú nhiu mi quan h: gia ỡnh l quan h gia v chng, b m, anh ch em, quan h vi gia ỡnh bờn ni, gia ỡnh bờn ngoi i vi lng xúm cung cú mụi quan h vi nhng ngi cựng tui, ngi cao tui, gia nhng ngi cựng gii v khỏc gii , i vi c quan l mi quan h gia nhõn viờn v lónh o vi bn thõn l giỏo viờn v hc sinh, gia ng nghip vi nhau, mi quan h bờn ngoi xó hi cung rt a dng - Cú th khng nh rng bn thõn tụi cú nhiu mi quan h, rt phong phỳ phỳ v a dng v cung rt ph bin gn nh mi ngi u phi cú cỏc mi quan h o - Tuy thuc vo tng hon cnh khỏc m bn thõn xỏc nh cỏc mi quan h khỏc cho phự hp v la chn mi quan h no l trng tõm v trng im + Trong gia ỡnh: mi quan h gia v chng v vi b m l rt quan trng ú tụi luụn luụn cụng bng i x vi mi ngi, yờu thng mi ngi, khụng thiờn v, luụn luụn quan tõm, chm súc gia ỡnh nht l v v cỏc Thng xuyờn quan tõm n gia ỡnh b m c bờn ni v bờn ngoi khụng phõn bit i x + Trong c quan: Luụn luụn thc hin nghiờm tỳc ỳng mc mi quan h gia thy giỏo v hc sinh, i x vi cỏc hc sinh mt cỏch cụng bng, khỏch quan i vi ng nghip luụn ỏnh giỏ ỳng khụng co bng nhng ng nghip cú nhiu thnh tớch luụn c ghi nhn, nhng ng nghip cũn mc nhiu sai phm cụng vic thỡ nhc nh ng viờn lm tt hn - u im ca bn thõn gii quyt cỏc mi quan h l thc hin tt cỏc mi quan h gia ỡnh, lng xúm, c quan v xó hi Khụng b bờ cụng vic v khụng lm nh hng n gia ỡnh - Kt qu t c: gia ỡnh luụn hnh phỳc hiu yờu thng nhau, cụng vic c quan luụn hiu qu cao c hc sinh v ng nghip tụn trng quý mn - Mt s gii phỏp ca bn thõn t gii quyt tt cỏc mi quan h l: + Khụng ngng hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, trỡnh chớnh tr, lm tt cụng vic ca bn thõn c giao, tớch cc i mi phng phỏp dy hc + Luụn luụn iu hũa cỏc mi quan h gia gia ỡnh, c quan v xó hi, trỏnh b nh hng, khụng vic gia ỡnh lm nh hng n cụng vic ca c quan, cung khụng vỡ cụng vic ca c quan m lm nh hng n gia ỡnh, luụn dnh thi gian quan tõm chm súc gia ỡnh Nguyờn lý v s phỏt trin Quan im ca ch ngha vt Mỏcxớt v phỏt trin - Nguyờn lý v s phỏt trin luụn gn lin vi nguyờn lý v mi liờn h ph bin - Khỏi nim: phỏt trin l quỏ trỡnh ng theo hng i lờn t thp lờn cao, t cha hon thin n hon thin hn Phỏt trin khụng ch l s tng lờn, gim i v lng m cũn l s nhy vt v cht - Ngun gc ca s phỏt trin l s thng nht v u tranh ca cỏc mt i lp bờn s vt quy nh - Tớnh cht ca s phỏt trin: tớnh khỏch quan, ph bin v cú nhiu hỡnh thc c th - í ngha phng phỏp lun: Khi xem xột s vt hin tng cn da trờn quan im phỏt trin - Ni dung quan im phỏt trin: + Khi nhn thc s vt khụng ch nhn thc nú hin ti nh nú cú m cũn phi thy c khuynh hng ng, phỏt trin ca nú tng lai + Trờn c s ú d bỏo nhng tỡnh cú th xy ch ng nhn thc, gii quyt + Chng t tng bo th, trỡ tr, ngi i mi Phỏt trin bao gm c s tht lựi tm thi, vy thc tin gp khú khn, tht bi tm thi phi bit tin tng vo tng lai - Quan im ton din v phỏt trin phi gn vi quan im lch s c th Quy lut QHSX phự hp vi trỡnh phỏt trin LLSX Liờn h ( Cỏch hi khỏc Mi quan h bin chng gia lc lng sn sut v quan h sn xut Liờn h) * Khỏi nim LLSX v QHSX LLSX: l s thng nht gia ngi lao ng v t liu sn xut m trc ht l cụng c lao ng Kt cu LLSX gm yu t: - Ngi lao ng: bao gm Th lc v trớ lc; - T liu sn xut: cụng c lao ng v phng tin lao ng; - Khoa hc cụng ngh: QHSX: l quan h gia ngi vi ngi quỏ trỡnh sn xut vt cht QHSX gm mt: + QH gia ngi vi ngi vic s hu TLSX (s hu t nhõn v s hu xó hi); + QH gia ngi vi ngi t chc qun lý sn xut; + QH gia ngi vi ngi vic phõn phi sn phm (Phõn phi cụng bng v phõn phi khụng cụng bng) * Mi quan h bin chng gia LLSX v QHSX Bin chng gia LLSX v QHSX l mi quan h khỏch quan, cú ca mi quỏ trỡnh sn xut õy l mi quan h song trựng, quan h kộp - LLSX gi vai trũ quyt nh, biu hin: + LLSX no thỡ QHSX ú; + Chng minh: u xó hi Cng sn Nguyờn thy (CSNT) LLSX thp (CCL thụ s) nng sut lao ng (NSL) thp: * QH s hu TLSX: s hu chung ca c cng ng ngi; * QH t chc qun lý: lao ng chung, hp tỏc; * QH phõn phi: cụng bng, sn phm lm chia u cho mi ngi + LLSX phỏt trin thỡ QHSX cung phi bin i phự hp vi LLSX Cui CSNT LLSX phỏt trin hn (CCL bng kim khớ) lm NSL tng, ca ci xó hi d tha * QH s hu TLSX: s hu t nhõn; * QH t chc qun lý: quan h gia ch nụ v nụ l; * QH phõn phi: khụng cụng bng +S phự hp ca QHSX vi trỡnh phỏt trin ca LLSX: QHSX l hỡnh thc phỏt trin tt yu ca LLSX, ngha l cỏc yu t ca QHSX s "to i bn y " cho LLSX phỏt trin S phự hp ca QHSX vi trỡnh ca LLSX l s phự hp bin chng, s phự hp bao hm mõu thun S phự hp Khụng phự hp - S tỏc ng tr li ca QHSX i vi s phỏt trin ca LLSX: QHSX tỏc ng tr li LLSX theo chiu hng * Th 1: Thỳc y LLSX phỏt trin nu QHSX phự hp vi trỡnh phỏt trin ca LLSX nú s to a bn cho LLSX phỏt trin * Th 2: Tỏc ng tiờu cc nu QHSX khụng phự hp vi trỡnh phỏt trin ca LLSX nú s kỡm hóm s phỏt trin ca LLSX Liờn h Vn dung xõy dng phng thc sn xut XHCN a phng Khỏi quỏt c im ca a phng, c s * Thun li: ng b v ND xó K khụng ngng phỏt huy vai trũ, trỏch nhim, khai thỏc tt cỏc tim nng v li th cú ca a phng ng thi tip tc gi vng v phỏt huy truyn thng ca quờ hng vic xõy dng v bo v t quc H thng chớnh tr v i ngu cỏn b ca xó K luụn c cng c v nõng cao nng lc, sc chin u ca ng, s iu hnh, qun lý nh v vai trũ nong ct ca mt trn v cỏc on th chỳng, hot ng hiu qu ngy cng cao * Khú khn Tuy nhiờn quỏ trỡnh lónh o thc hin ngh quyt cung cung gp khụng ớt khú khn: S hn ch v nng lc v tinh thn trỏch nhim ca cỏn b ng viờn cũn hn ch v trỡnh i ngu cỏn b a phng cú lỳc cha theo kp vi tỡnh hỡnh i mi ca s phỏt trin xó hi ng thi phi chu nhng nh hng vi nhng thỏch thc ca thiờn tai thng xuyờn sy ra, kinh t ca a phng phỏt trin khụng ụn nh Mc dự cũn nhiu khú gn nhng di s lónh o kớp thi v sỏt ca ng y, y ban xó K ng b ó phỏt huy sc mnh th, v phỏt huy vai trũ trỏch nhim ca tng cỏn b ng viờn, cựng vi ú l s ng thun ca nhõn dõn a phng Do ú a phng ó thu c nhiu kt qu to ln quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin Thc trng V phỏt trin LLSX: - i vi ngi lao ng: + Thc trng: S lng: ; Cht lng: + Gii phỏp: Phỏt trin giỏo dc o to nõng cao trỡnh cho ngi lao ng v bn thõn ngi lao ng t giỏc hc nõng cao trỡnh Chm súc sc khe nhõn dõn: huy ng nhõn dõn tham gia bo him, nhõn rng phong tro th dc th thao, dch v khỏm cha bnh, tr em tiờm chng ỳng lch nõng cao cht lng th lc ngun lao ng - V TLSX: + Thc trng: a phng nhng nm gn õy ó tớch cc a mỏy múc v khoa hc ky thut vo sn xut gúp phn nõng cao nng xut lao ng nh: Trong nụng nghip: ó cú mỏy cy, mỏy ba cho sn xut Cú ging cõy trng v vt nuụi mi vi nng xut cao hn Trong cụng nghip:.mỏy múc + Gii phỏp: Ci tin CCL; Tip thu v chuyn giao cụng ngh - V KHCN: + Thc trng: + Gii phỏp: u t nõng cp khoa hc cụng ngh V xõy dng cng c QHSX XHCN: - i vi QH s hu TLSX: + Tha nhn nhiu hỡnh thc s hu TLSX: ton dõn, th, t nhõn Pht trin nn kinh t nhiu thnh phn: Nh nc, th, t nhõn, t bn cú u t nc ngoi + Thc hin giao khoỏn n tng h nụng dõn: khoỏn t, rng, ao, h - i vi t chc qun lý sn xut: + Quy mụ va v nh; + Hch toỏn chi tit n tng n v kinh t - i vi phõn phi sn phm: thc hin phõn phi theo lao ng l ch yu, ng thi phõn phi theo úng gúp v phuc li xó hi Kt qu: - Lm cho QHSX tng bc phự hp vi LLSX; - Kớch thớch sn xut phỏt trin, nõng cao nng sut lao ng; - i sng nhõn dõn tng lờn mi mt; S mnh lch s ton th gii ca giai cp cụng nhõn cú th c hiu l xúa b mi ỏp bc, búc lt bt cụng ca CNTB v tin t bn v xõy dng CNXH v CNCS Ni dung s mnh lch s ca giai cp cụng nhõn l nhng nhim v cn phi thc hin quỏ trỡnh xõy dng hỡnh thỏi kinh t xó hi CSCN, th hin ni dung c bn Ni dung kinh t - Giai cp cụng nhõn h l ch th ca quỏ trỡnh sn xut vt cht bng phng thc sn xut cụng nghip mng tớnh cht xó hi húa cao - Sn xut ngy cng nhiu ca ci ỏp ng nhu cu ngy cng tng ca ngi - Qua to tin vt cht, ky thut cho s i ca xó hi Ni dung kinh t l yu t sõu xa nht khng nh s cn thit ca s mnh lch s ca GCCN i vi quỏ trỡnh phỏt trin ca minh nhõn loi Ni dung chớnh tr - xó hi - GCCN cựng nhõn dõn lao ng, di s lónh o ca ng Cng sn, tin hnh cỏch mng chớnh tr lt ch TBCN, - Xỏc lp v bo v v phỏt trin ch dõn ch XHCN - Nh nc phỏp quyn ca GCCN v nhõn dõn lao ng c xỏc lp v tr thnh cụng c cú hiu lc lónh o chớnh tr, qun lý kinh t v xó hi quỏ trỡnh ci to xó hi cu v xõy dng xó hi mi l c bn ca tin trỡnh thc hin s mnh lch s ny - GCCN gii quyt ỳng n cỏc chớnh tr-xó hi t tin trỡnh cỏch mng nh liờn minh cỏc gii cp, tng lp, on kt dõn tc Ni dung húa, t tng - ú l GCCN phi xỏc lp h giỏ tr t tng ca mỡnh thay th cho h giỏ tr t tng t sn v nhng h t tng c truyn lc hu khỏc Thc cht ú l cuc cỏch mng v húa, t tng bao gm ci to cỏi cu, xõy dng cỏi mi s k tha nhng tinh hoa ca thi i v giỏ tr truyn thng ca dõn tc - Xõy dng nn húa XHCN v ngi c phỏt trin t v ton din xó hi cụng bng, dõn ch, minh Quan im ca CN Mỏc v c trng, bn cht ca CNXH Quan im ca CS v ng i lờn CNXH Vn Liờn h 12.Tớnh tt yu v tm quan trng ca liờn minh Cụng-Nụng-Trớ Liờn h Khỏi nim: Liờn minh C-N-TT l s on kt, hp lc, hp tỏc ca cụng nhõn, nụng dõn v i ngu trớ thc nhm thc hin nhu cu v li ớch ca mi lc lng v ca c liờn minh; ng thi gúp phn thc hin li ớch chung ca dõn tc, ca s nghip xõy dng CNXH im chỳ ý: + S hỡnh thnh cỏc giai cp, cỏc tng lp xó hi c quy nh khỏch quan v a v v cỏc quan h ca h vi TLSX + Mi giai cp, tng lp cú v trớ, vai tr nht nh Do nhu cu cuc sng thng ny sinh nhu cu, li ớch chung + Trong thi k quỏ , cũn nhiu thnh phn kinh t, c cu xó hi cũn cú khỏc bit v giai cp Trong iu kin y, giai cp cụng nhõn mun hon thnh s mnh lch s ca mỡnh khụng cú cỏch no khỏc phi liờn minh õy l rt t nhiờn nhng cú tớnh nguyờn tc * Tớnh tt yu - Mt l: Di gúc kinh t k thut v phõn cụng lao ng: Xut phỏt t yờu cu khỏch quan ca quỏ trỡnh sn xut, xó hi tt yu hỡnh thnh cỏc lnh vc kinh t c bn: CN-NN-DV Thi k quỏ xõy dng CNXH t yờu cu khỏch quan phi gn cht ch cỏc lnh vc ny vi hỡnh thnh nn kinh t quc dõn thng nht v To c s vt cht ky thut cn thit quỏ trỡnh xõy dng CNXH Nụng nghip cn cú s h tr ca CN (mỏy múc) v KHCN; CN-KHCN ch phỏt trin c hng ti sn xut NN, CN v lnh vc ca i sng xó hi Vic hỡnh thnh liờn minh gia Giai cp CN v GC NNN v tng lp trớ thc cung phỏt t nhu cu v li ớch kinh t ca h - Hai l: Di gúc chớnh tr xó hi: Trong thi k quỏ lờn CNXH, liờn minh l nhm mc ớch ci to xó hi cu, xõy dng xó hi mi Liờn minh ny phi c t chc di s lónh o ca DDCS Thc hin liờn minh C-N-TT nhm hp lc lng tin hnh cỏch mng vỡ cụng nhõn,nụng dõn v tng lp trớ thc khụng ch l ba lc lng ụng o nht xó hi, m h cũn úng vai trũ quan trng phỏt trin kinh t xó hi * Tm quan trng ca liờn minh C-N-TT thi k quỏ lờn CNXH - Liờn minh C-N-TT l chin lc cú ý ngha quyt nh thng li ca mi quỏ trỡnh cỏch mng VD: Lch s ó chng minh cỏch mng Vit Nam + Trc cú CS, phong tro yờu nc theo h t tng phong kin (cú s tham gia ca giai cp nụng dõn) v h t tng t sn (cú s tham gia ca giai cp nụng dõn mang khuynh hng t sn v giai cp cụng nhõn) n nhiu ni nhng u tranh riờng l v u tht bi + Sau cú CSVN, giai cp cụng nhõn, giai cp nụng dõn v tng lp trớ thc cú s hp lc on kt vi tin hnh cỏch mnh v ginh thng li Thi k quỏ lờn CNXH cũn tn ti nhiu thnh phn kinh t, nu GCCN khụng khộo lộo t chc, lụi kộo, lónh o c ton dõn tham gia tớch cc vo ng li cỏch mng thỡ khụng cú c s kinh t xó hi vng vng tin hnh xõy dng CNXH thnh cụng Thm cỏc th lc phn ng thự ch tỡm mi cỏch lụi kộo qun chỳng nhõn dõn, lm rn nt liờn minh v chia r i on kt dõn tc nhm phỏ hoi s nghip xõy dng CNXH - Giai cp cụng nhõn gi vai trũ lónh o thụng qua i tiờn phong ca mỡnh l CS v giai cp Nụng dõn, tng lp trớ thc v nhõn dõn lao ng l lc lng tham gia vo cuc cỏch mng XHCN Bi vỡ h khụng i biu cho phng thc sn xut tiờn tin, hoc khụng gn vi phng thc sn xut no, li khụng cú h t tng riờng - Thc cht thi k quỏ lờn ch ngha xó hi l mt thi k ci bin cỏch mng sõu sc ton tin trờn tt c cỏc lnh vc VD nh VN + Ci bin v kinh t l thit lp mụ hỡnh kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha + Ci bin v chớnh tr l xõy dng nh nc phỏp quyn XNCH t di s lónh o ca CS + Ci bin v xó hi l ci to xó hi cu lc hu v xõy dng xó hi dõn giu,nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh + Ci bin v húa t tng: Vn húa tiờn tin m bn sc dõn tc Thit lp CN Mỏc Lờ nin gi vai trũ ch o i sng Ci bin phi lm ng thi nờn cú khú khn phc (t t tng nhn thc), mt giai cp khụng th lm c m phi liờn minh C-N-TT Mt lc lng chim a s xó hi v gi vai trũ quan trng cú ý ngha quyt nh s phỏt trin ca mi quc gia - Khi liờn minh ny c hỡnh thnh v cng c tng cng khụng ch xut phỏt t yờu cu khỏch quan m trc ht nhm ỏp ng nhu cu tn ti v phỏt trin ca mi lc lng liờn minh nhm m bo thc hin li ớch ca c dõn tc Túm li: Liờn minh C-N-TT cú tm quan trng c bit nm to ngun lc v ng lc to ln phỏt trin t nc, xõy dng v bo v t quc Liờn h vic thc hin liờn minh a phng c s? Tr li: Khỏi quỏt v a phng Nhng thun li v khú khn xõy dng liờn minh cụng nụng trớ thc 2.1 Thun li: - ng b v nhõn dõn xó khụng ngng phỏt huy vai trũ, trỏch nhim khai thỏc tt tim nng li th cú ca a phng phỏt trin kinh t xó hi - Cỏn b a phng chỳ trng phỏt trin kinh t hng húa ca a phng, cú nhiu bin phỏp chuyn i c cu kinh t, phỏt trin cỏc ngnh kinh t cú th mnh ca a phng nh: Sn xut nụng nghip, sn xut tiu th cụng nghip, khụi phc cỏc ngh truyn thng - Xó cú v trớ a lý thun li Cú ng quc l i qua õy l li th rt ln phỏt trin kinh t ca xó - Ngun lao ng di cn cự thụng minh sỏng to, cú nhiu kinh nghim sn xut nụng nghip - iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn ca xó rt thun li cho phỏt trin kinh t c bit l sn xut nụng nghip theo hng chuyờn canh - Tỡnh hỡnh chớnh tr n nh, nhõn dõn chp hnh nghiờm tỳc ch chng chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca nh nc, yờn tõm lao ng sn xut 2.2 Khú khn: - Kinh t ca xó cũn ngheo, tc chuyn dch c cu kinh t cũn chm - Trỡnh ngun lao ng thp, ch yu l lao ng a phng cha qua o to - Trỡnh v nng lc qun lý ca cỏn b a phng phỏt trin sn xut hng húa cũn hn ch - Thiu ngun ti nguyờn, c bit l ngun ti nguyờn khoỏng sn phỏt trin kinh t Kt qu ca vic xõy dng liờn minh cụng nụng trớ thc 3.1 V chớnh tr ng b ó xõy dng c mi quan h, hp lc ca cụng nhõn, nụng dõn, trớ thc ton xó vic xõy dng kinh t xó hi ca a phng Giai cp nụng dõn, cụng nhõn v i ngu trớ thc ca xó cú lp trng chớnh tr t tng vng vng ng b v chớnh quyn a phng luụng ng viờn cụng nhõn, nụng dõn, trớ thc tham gia xõy dng h thng chớnh tr m bo nhng quyn li chung ca ton dõn m bo gi vng n nh chớnh tr xó hi ca a phng Giai cp cụng nhõn ca xó mc dự s lng cũn ớt nhng ó th hin gi c vai trũ lónh o Nh nhng chớnh sỏch ch trng v s quan tõm ca ang b chớnh quyn a phng liờn minh ca xó ó c xõy dng ngy cng cht ch iu ny c th hin rừ hn qua thng li ca i hi ng b xó Kim c nm 2015 vi s nht trớ v ng h cao ca ton th ng viờn v nhõn dõn xõy dng ngh quyt ca i hi v nhng ch tờu 3.2 V kinh t Kinh t ca xó ó cú nhng bc phỏt trin mnh m T mt xó ngheo, i sng ca nhõn dõn xó cũn gp nhiu khú khn n xó ó lờn tr thnh mt xó in hin xõy dng kinh t ca Thnh ph cung nh ca tnh Phỳ Th GDP trờn ngi ca nhõn dõn xó tng nhanh qua cỏc nm, n nm 2014 bỡnh quõn thu nhp ca nhõn dõn xó ó t mc 2500 USD/ngi/nm T l h ngheo t ch chim n 30% cỏch õy 10 nm n t l ny gim cũn di 5% Xó ó xõy dng thnh cụng 15/18 tiờu ca nụng thụn mi Trong nụng nghip: c cu nụng nghip a dng, t ch sn xut nụng nghip theo hng t cung, t cp n ó phỏt trin nụng nghip theo hng hng húa nng xut v sn lng nụng nghip ngy cng tng Trong sn xut ó y mnh ng dng nhng thnh t khoa hc vo sn xuõt, nõng cao nng xut v sn lng, nh ú m ó gii quyt vic lm nõng cao thu nhp cho ngi dõn ng thi tn dng c ngun ti nguyờn són cú ca a phng Trong sn xut ó kt hp cht chộ gia nh nụng nh khoa hc nh doanh nghip nh ú m cht lng sn phm v u luụn m bo 3.3 V húa xa hi Vn húa truyn thng tt p ca quờ hng kim c c gi vng v phỏt huy tớch cc, c bit l xó ó trỡ v phỏt trin hỏt xoan, Gi gỡn v phỏt trin nhng giỏ tr hoỏ truyn thng v hin i, gúp phn xõy dng nn húa mi XHCN Xõy dng, bi dng cụng, nụng, trớ thc tham gia sỏng to nhng giỏ tr hoỏ mi, lm cho i sng hoỏ ngy cng phong phỳ Xõy dng 12/12 khu dõn c húa vi hn 80% h gia ỡnh húa trờn a bn xó Cỏc húa h tc lc hu nh ma chay ci hi c thay i bng np sng húa mi Nhng hn ch xõy dng liờn minh cụng nụng trớ - Mt b phn tay ngh cha cao CN - S h tr liờn kt gia cụng nghip v KHKT cha cht ch, ca NNKHKT - i ngu trớ thc cũn yu, nng v lý thuyt, thiu thc tin Nhng gii phỏp nhm phỏt huy sc mnh liờn minh cụng nụng trớ ca a phng - Mt l: Quỏn trit v thc hin tt ch trng, chớnh sỏch cu ng v xõy dng giai cp cụng nhõn, giai cp nụng dõn v i ngu trớ thc - Hai l: tip tc y mnh CNH-Hh nụng nghip, nụng thụn, xõy dng nụng thụn mi l phng thc cn bn quan trng thc hin C-N-TT - Ba l: tip tc i mi h thng chớnh tr c s v thc hin tt quy ch v phỏp lnh thc hin dõn ch c s - Kin ton v nõng cao cht lng hot ng ca cỏc TC chớnh tr xó hi v t chc ngh nghip 13.Quan im ca ch ngha Mỏc v c trng, bn cht ca XHCN c trng chớnh tr - GCCN v chớnh ng ca mỡnh phi ginh ly quyn thng tr v ginh ly dõn ch - Thit lp ch dõn ch vụ sn thay cho ch dõn ch t sn - Nh nc XHCN va mang bn cht giai cp cụng nhõn va mang tớnh nhõn dõn rng rói - Nh nc XHCN cú chc nng l chc nng trn ỏp v chc nng xõy dng - Nh nc XHCN ang t tiờu vong v khỏc hn vi cỏc nh nc khỏc V c trng kinh t - Mt nn kinh t phỏt trin cao vi LLSX tin b hin i QHSX da trờn ch cụng hu tng bc c xỏc lp v ngy cng hon thin - Phỏt trin nn sn xut vi LLSX tin b hin i din t thp n cao - Vic xỏc lp ch cụng hu v hon thin nú ũi hi phi thc hin tng bc, dn dn khụng núng vi - Nguyờn tc phõn phi phõn phi theo lao ng c trng xa hi v quan h gia ngi v ngi - Xó hi to quan h XH tt p cụng bng ( mc tng i) gia cỏc giai tng XH, cỏc giai tng xó hi, cỏc tng lp, nhúm dõn c, gia lao ng trớ úc v lao ng chõn tay, gia thnh th v nụng thụn, to iu kin xúa b khỏc bit bng vic thu hp dn khong cỏch v s chờnh lch - Thc hin bỡnh ng dõn tc, tc ngi v bỡnh ng gia cỏc tụn giỏo - Quan h gia ngi v ngi mi ngi vỡ mi ngi v mi ngi vỡ mi ngi c trng v húa - Cỏc giỏ tr húa vt cht v tinh thn u c tụn trng v bo h - XD mt nn húa phỏt trin cao da trờn s phỏt trin nhng giỏ tr truyn thng ca dõn tc, quc gia vi tip thu tinh hoa húa nhõn loi - i sng húa tinh thn u vit, tin b, tt p c trng quan h i ngoi - Quan h i ngoi tng xó hi XHCN phi da trờn nguyờn tc hũa bỡnh hu ngh, hp tỏc cựng cú li, khụng xõm phm ch quyn lónh th ca - Li ớch dõn tc v li ớch quc t c gii quyt tớch hp xõy dng CNXH B Thc tiờn: Liờn h a phng Khỏi quỏt v a phng Nhng thun li v khú khn ca a phng s phỏt trin CNXH 2.1 Thun li: - ng b v nhõn dõn xó khụng ngng phỏt huy vai trũ, trỏch nhim khai thỏc tt tim nng li th cú ca a phng phỏt trin kinh t xó hi - Cỏn b a phng chỳ trng phỏt trin kinh t hng húa ca a phng, cú nhiu bin phỏp chuyn i c cu kinh t, phỏt trin cỏc ngnh kinh t cú th mnh ca a phng nh: Sn xut nụng nghip, sn xut tiu th cụng nghip, khụi phc cỏc ngh truyn thng - Ngun lao ng di cn cự thụng minh sỏng to, cú nhiu kinh nghim sn xut nụng nghip - iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn ca xó rt thun li cho phỏt trin kinh t c bit l sn xut nụng nghip theo hng chuyờn canh - Tỡnh hỡnh chớnh tr n nh, nhõn dõn chp hnh nghiờm tỳc ch chng chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca nh nc, yờn tõm lao ng sn xut 2.2 Khú khn: - Kinh t ca xó cũn ngheo, tc chuyn dch c cu kinh t cũn chm - Trỡnh ngun lao ng thp, ch yu l lao ng a phng cha qua o to - Trỡnh v nng lc qun lý ca cỏn b a phng phỏt trin sn xut hng húa cũn hn ch - Thiu ngun ti nguyờn, c bit l ngun ti nguyờn khoỏng sn phỏt trin kinh t - C s h tn ky thut phỏt trin kinh t cũn lc hu Kt qu t c xõy dng CNXH ia phng 3.1 V kinh t - Tc tng trng kinh t hnh nm tng i cao trung bỡnh t trờn 8% nm 2014 - Tng thu ngõn sỏch nm 2014 t t 830 triu ng so vi cỏc a phng khỏc thnh ph Vit Trỡ l rt thp - Thu nhp bỡnh quõn theo u ngi ca ngi dõn xó cũn thp vo khong 18 triu ng/nm - C cu kinh t ang cú nhng bc chuyn dch theo hng tớch cc theo hng gim dn t trng cỏc ngnh nụng nghip, tng t trng cụng nghip v dch v Nht l phỏt trin cụng nghip theo hng hin i 3.2 V chớnh tr - ng úng vai trũ lũng ct vic trin khai thc hin cỏc ch tiờu v kinh t xó hi theo ngh quyt ng ch o nhõn dõn a phng, nm bt v thc hin cỏc ch tiờu phỏt trin kinh t xó hi cú hiu qu - Nhõn dõn a phng luụn nờu cao tinh thn lm ch Nhõn dõn c tham gia bn bc, bit v cỏc ch chng trớnh sỏch ca a phng xõy dng v phỏt trin kinh t xó hi Trong quỏ trỡnh thc hin ngi dõn a phng luụn nờu cao tinh thn giỏm sỏt v kim tra vic thc hin cỏc nhim v ca a phng - Nhõn dõn luụn phỏt huy truyn thng tt p ca a phng nh tinh thn on kt, thng yờu giỳp v ựm bc ln lao ng sn xut v cuc sng - Ngi dõn luụn yờn tõm sn xut v thc hin nghiờm ch chng chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca nh nc 3.3 V xa hi - i sng ca nhõn dõn xó ngy cng c nõng cao, th hin qua thu nhp bỡnh quõn theo u ngi ngy cng tng, nm 2014 thu nhp bỡnh quõn theo u ngi t 18 triu ng - Cỏc phỳc li xó hi c quan tõm, nh phỏt trin y t, vi trm y t c u t hin i, 12/12 khu dõn c u cú cỏn b y t ph trỏch, quan tõm chm súc ngi gi, tr em, ngi khuyt tt - 100% ngi dõn xó ó cú in thp sỏng, 50% ngi dõn c s dng nc sch 3.4 Vn húa - 12/12 khu dõn c u cú nh húa, cỏc khu dõn c u cú thit ch húa, t l h dõn t gia ỡnh húa t 98% - Cỏc phong tc quỏn c h lc hu nh ma chay ci hi ó c bi tr - Cỏc phong tc quỏn tt p ca a phng, nột húa truyn thng c gi gỡn nh hỏt xoan, cỏc xúm u thnh lp cỏc phng xoan 3.5 Quan h i ngoi - a phng thng xuyờn quan tõm n hot ng giao lu húa, ngh vi cỏc a phng khỏc - T chc cỏc buụi tham quan hc kinh nghim sn xut cho cỏn b v ngi dõn a phng - y mnh xut khu lao ng nc ngoi nhm gii quyt vic lm, nõng cao thu nhp, nõng cao trỡnh cho lao ng a phng Nhng tụn ti v hn ch - Kinh t phỏt trin cũn chm, cha phỏt huy ht nhng th mnh ca a phng phỏt trin kinh t - S chuyn dch c cu kinh t cũn chm, t trng ca ngnh cụng nghip v dch v cũn thp c cu kinh t - Nhõn dõn cha phỏt huy ht tinh thn lm ch, mt b phn niờn a phng chu nh hng ca mt trỏi ca nn kinh t th trng cú biu hin sai lch nhn thc - Vn húa, cũn húa lc hu nh t tng trng nam khinh n, h tc ma chay, ci hi, mờ tớn d oan Gii phỏp khc phuc hn ch - a dng húa cỏc hot ng sn xut kinh doanh, m rng hp tỏc phỏt trin kinh t ca xó vi cỏc a phng khỏc tnh - Khai thỏc cú hiu qu cỏc th mnh kinh t ca xó nh ngun ti nguyờn t, ngun lao ng di do, v trớ a lý thun li - Gii quyt lao ng nõng cao thu nhp cho ngi dõn - Thu hỳt u t ca cỏc nh u t v ngoi nc phỏt trin kinh t hng húa, nht l sn xut mt hng rau sch, rau an ton, sn xut my ngh, cung cp cho th trng nc v tin ti xut khu - Phỏt trin giỏo dc, o to, thng xuyờn m cỏc lp hun bi dng nõng cao trỡnh cho ngi lao ng a phng - Tuyờn truyn cho ngi dõn vic phỏt huy nhng giỏ tr truyn thng quý bỏu ca a phng, ng thi bi tr húa su, lc hu c h 14 Quan im ca CS v ng i lờn CNXH VN Nhng phng hng c bn ca ng i lờn CNXH theo H XI - i hi VII (nm 1991): Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn CNXH, ng ta ó xỏc nh cú phng hng c bn xõy dng v bo v T quc XHCN Ti H X v H XI ng ta b sung, iu chnh vi phng hng c bn ú l: + Mt l: y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc gn vi phỏt trin kinh t tri thc, bo v ti nguyờn, mụi trng + Hai l: Phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha + Ba l: Xõy dng nn VH tiờn tin, m bn sc dõn tc, xõy dng ngi, nõng cao i sng nhõn dõn, thc hin tin b v cụng bng XH + Bn l: m bo vng chc quc phũng v an ninh quc gia, trt t an ton XH + Nm l: Thc hin ng li i ngoi c lp, t ch, hũa bỡnh, hu ngh, hp tỏc v phỏt trin, ch ng v tớch cc hi nhp quc t + Sỏu l: xõy dng nn dõn ch XHCN, thc hin i on kt dõn tc, tng cng m rng mt trn dõn tc thng nht + By l: Xõy dng nh nc phỏp quyn XHC ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn + Tỏm l: xõy dng ng sch, vng mnh Tỏm mi quan h ln xõy dng thnh cụng CNXH Vit Nam theo H XI? - Ti H X v H XI ng ta ch mi quan h ln cn nm vng v gii quyt quỏ trỡnh thc hin cỏc phng hng ú l: + Mt l: Quan h gia i mi, n nh v phỏt trin + Hai l: Quan h gia i mi kinh t vi i mi chớnh tr + Ba l: Quan h gia kinh t th trng v nh hng XHCN + Bn l: Quan h gia phỏt trin LLSX v xõy dng, hon thin tng bc QHSX XHCN + Nm l: Quan h gia tng trng kinh t v phỏt trin VH, thc hin tin b v cụng bng XH + Sỏu l: Quan h gia xõy dng CNXH v bo v t quc XHCN + By l: Quan h gia c lp t ch v hi nhp quc t + Tỏm l: Quan h gia ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch c trng ca ch ngha xa hi Vit Nam theo tinh thn i hi i biu ton quc ln th XI i hi i biu ton quc ln th XI, ng ta xỏc nh c trng ca mụ hỡnh CNXH Vit Nam + Dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh + Do nhõn dõn lm ch + Cú nn kinh t phỏt trin cao da trờn LLSX hin i v QHSX tin b phự hp + Cú nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc + Con ngi cú cuc sng m no, t do, hnh phỳc cú iu kin phỏt trin ton din + Cỏc dõn tc cng ng Vit Nam bỡnh ng, on kt, tụn trng v giỳp cựng phỏt trin + Cú Nh nc phỏp quyn XHCN ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn ng Cng sn lónh o + Cú quan h hu ngh v hp tỏc vi nhõn dõn cỏc nc trờn th gii PHN II: NHNG VN C BN V T TNG H CH MINH BI 8: NGUN GC, QU TRèNH HèNH THNH T TNG H CH MINH * Vn 1: Nguụn gc hỡnh thnh t tng Hụ Chớ Minh: Tr li: * Khỏi nim: T tng HCM l mt h thng quan im ton din v sõu sc v nhng c bn ca cỏch mng VN, kt qu ca s dng v phỏt trin sỏng to CN Mỏc Lờ Nin vo iu kin c th ca nc ta, k tha v phỏt trin cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc, tip thu tinh hoa húa nhõn loi; l ti sn tinh thn vụ cựng to ln v quý giỏ ca ng v dõn tc ta, mói mói soi ng cho s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta ginh thng li (Trớch kin H i biu ton quc ln th XI) *Nguụn gc t tng HCM - Giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc Vit Nam: + Ch ngha yờu nc: - Ch ngha yờu nc v ý bt khut, t lc, t cng dng nc v gi nc c hun ỳc qua hng nghỡn nm - Ch ngha yờu nc mang giỏ tr kộp: yờu nc-thng dõn Vn dõn tc vỡ th gn vi ngi - Ch ngha yờu nc l ng lc, l im xut phỏt thụi thỳc Ngi i tỡm ng cu nc + Tinh thn cng ng on kt, ý thc dõn ch quỏ trỡnh dng nc v gi nc + Truyn thng dung cm, cn cự, thụng minh, sỏng to lao ng sn xut v chin u => Ch ngha yờu nc nhõn VNam l ci ngun, l giỏ tr húa truyn thng tt p, l im xut phỏt, l ng lc lờn ng cu nc v l b lc cỏc hc thuyt HCM la chn, tip nhn tinh hoa húa nhõn loi, nh cao l CN Mỏc-Leenin - Tinh hoa húa nhõn loi: + Tinh hoa húa phng ụng: - Pht giỏo: H Chớ Minh tip thu t tng tớch cc ca pht giỏo, t tng t bi bỏc ỏc thng ngi nh th thng thõn, li sng gin d, sỏng, tinh yờu bao la n chim muụng, cõy c - Nho giỏo: HCM tip thu t tng tin b, tớch cc, ht nhõn hp lý Nho giỏo: giỏ tr v lũng yờu nc, dung hũa li ớch cỏ nhõn v li ớch cng ng, trit lý hnh o giỳp i, tu thõn dng tớnh, cao l ngha - Ch ngha tam dõn (Dõn tc c lp, dõn quyn t do, dõn sinh hnh phỳc): HCM tip thu, dng sỏng to CN Tam dõn + Tinh hoa húa phng Tõy: HCM tip thu t tng dõn ch phng Tõy, t tng dõn quyn, nhõn quyn, t do, bỡnh ng, bỏc ỏi i cỏc cuc cỏch mng t sn Phỏp, cỏch mng t sn My - Ch ngha Mỏc-Lờnin - Ch ngha Mỏc-Lờnin l hc thuyt ton din c HCM dng nhiu nht v cú ý ngha phng phỏp lun Ngi k tha cỏc hc thuyt khỏc cỏch sỏng to - Hc thuyt Mỏc- Lờnin cú ý ngha quyt nh i vi vic hỡnh thnh t tng HCM - Ti nng v nng lc hot ng thc tiờn ca HCM - HCM l tm gng t hc - T c lp, t ch, sỏng to - ểc thc tin cao, ren luyn liờn tc mi iu kin Vn 2: Quỏ trỡnh hỡnh thnh t tng Hụ Chớ Minh * LIấN H: ni dung hc t tng HCM a phng, c s /c? - c im tỡnh hỡnh a phng, c s - Kt qu hc tp, lm theo t tng HCM: + u im: + Hn ch: - xut nhng ý kin, gii phỏp hc tt t tng HCM VD: Tôi giáo viên trờng THCS đóng địa bàn huyện Phù Ninh Trờng học nơi công tác gồm 13 đồng chí đảng viên Thực vận động học tập làm theo gơng đạo đức HCM Chi b t chc quỏn trit cỏc bn ch o ca cp trờn v vic hc chuyờn : Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh sut i cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t, lm ngi cụng bc tn ty, trung thnh ca nhõn dõn, i t sỏng, cuc sng riờng gin d, Chi b ó a vo ni dung sinh hot chi b trin khai thc hin Chi b ó trung nghiờn cu, tho lun, liờn h vi vic thc hin nhim v chớnh tr ca n v, c th: - Mi cỏn b, ng viờn, viờn chc chi b, n v thc s nờu cao tớnh tiờn phong, gng mu vic thc hin nhim v c giao, nờu cao o c ca ngi viờn chc, khụng tham nhung, hi l v nhn hi l, chng tiờu cc vic s dng ti sn, ti chớnh cụng ca n v; - Ht lũng phc v ng nghip, hs , khỏch n lm vic; khụng nhung nhiu, gõy phin h, gn gui, gn bú, ci m vi mi ngi n lm vic; - u tranh vi mi biu hin suy thoỏi, xung cp v o c xó hi; gi cho i sng riờng ca bn thõn v gia ỡnh tht s gin d, sỏng Theo ú, ngoi vic t kim im ca ng viờn, chi b cũn t chc tho lun, trao i, hc gng ngi tt, vic tt; phờ phỏn nhng biu hin tiờu cc, lóng phớ; y mnh cụng tỏc tuyờn truyn gn vi chỳ trng phỏt hin, ph bin nhng in hỡnh tiờn tin, gng ngi tt, vic tt Kt qu t c: + u im: Chi b ó bỏm sỏt ni dung bn ch o ca cp trờn, kp thi xõy dng k hoch trin khai thc hin - Cỏn b, ng viờn chi b nhn thc ỳng n v s cn thit ca vic tip tc hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Kt qu thc hin bc u ó cú tỏc ng tớch cc vic ren luyn nõng cao phm cht o c, li sng, ý thc trỏch nhim i vi cụng vic c giao ca cỏn b, ng viờn, viờn chc v nhõn viờn Hn ch: Tinh thn phờ bỡnh v t phờ s ớt cỏn b ng viờn thc hin cũn cha thc s trit , cũn n nang, e ngi, ngi va chm Nguyờn nhõn: + í thc, nhn thc ca CB,V + Cha tớch cc hc tm gng o c ca Bỏc n sinh hot cung nh cụng tỏc, cha thc s cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t Gii phỏp - Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc o c cho CBV, GV thc hin qui tc ng x, o c ngh nghip cho CBV, GV; tip tc thc hin Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh; - Tip tc cựng ngnh giỏo dc thc hin Ngh quyt s 29 v i mi cn bn v ton din giỏo dc; lm tt phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc B GD-T phỏt ng; cuc ng "Mi thy cụ giỏo l tm gng o c t hc v sỏng to" - Tip tc t chc thi vit bi, thi tỡm hiu, k chuyn v gng o c H Chớ Minh, s kt v khen thng cho cỏ nhõn v th cú thnh tớch cuc ng - Xõy dng chun mc o c nh giỏo, phong cỏch nh giỏo (hoc ngi cỏn b cụng chc , cụng bc ca nhõn dõn) BI 10: T TNG HCM V I ON KT * Ni dung i on kt t tng HCM * i on kt dõn tc - Lc lng i on kt dõn tc Lc lng i on kt dõn tc, theo HCM bao gm cỏc gc, cỏc tng lp xh, cỏc ngnh, cỏc gii, cỏc ng phỏi,trong ú liờn minh c-n-trớ thc l nn tng - Hỡnh thc t chc i on kt dõn tc Hỡnh thc t chc i on kt dõn, theo HCM l on kt Mt trn Dõn tc thng nht Mt trn l liờn mih chớnh tr nhm kt rng rói cỏc t chc yờu nc vo thng nht, u tranh vỡ c lp dõn tc, dõn ch v tin b xh Xd Mt trn Dõn tc thng nht, HCM yờu cu: Mt l, Mt trn phi ly liờn minh c-n-trớ thc lm nn tng Hai l, Mt trn ng ca gccn lo V vai trũ of Mt trn HCM nhn inh: Mt trn Dõn tc thng nht l nhng lc lng to ln of cm VN - Nguyờn tc i on kt dõn tc: + Th nht, i on kt phi c xõy dng trờn c s thng nht gia li ớch ca quc gia dõn tc vi li ớch c bn ca cỏc giai tng xó hi + Th hai, tin vo dõn, da vo dõn, phn u vỡ quyn li ca nhõn dõn Nguyờn tc ny k tha t ctr truyn thng ca dõn tc dõn lm gc ca nc, va l s quỏn trit quan im of CN Mỏc Lờ nin cm l s nghip of cta HCM cho rng: Dõn l gc r, l nn tng of i kt Dõn l ch th of i kt Dõn l ngun sc mnh vụ tn, vụ ch of i kt Dõn l ch da vng chc of CS v h thng ctri + Th ba, i on kt mt cỏch t giỏc, cú t chc, cú lónh o; on kt lõu di, cht ch i kt theo t tng HCM l kt trờn lp trng vụ sn, theo ngn c CN Mỏc lờ nin, ú l mt hp cú t chc, di s lo of CS, nn tng l liờn minh c-n- trớ thc HCM nờu rừ: on kt of ta khụng nhng rng rói m cũn kt lõu di k l chớnh sỏch dtoc k phi l th on ctri Ta kt u tranh cho thng nht v c lp of T quc; ta cũn phi kt xd nc nh k rng rói, cht ch, ng thi phi cng c Nn cú vng thỡ nh mi chc chn, gc cú tt thỡ cõy mi tt ti + Th t, i on kt phi chõn thnh, thng thn, thõn ỏi; on kt phi gn vi t phờ bỡnh v phờ bỡnh on kt tht s ngha l va kt , va tranh, hc nhng cỏi tt of nhau, phờ bỡnh nhng cỏi sai of v phờ bỡnh trờn lp trng thõn ỏi, vỡ nc, vỡ dõn Do ú, kt phi thc hin t phờ bỡnh v phờ bỡnh khc phc, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng u im, cng c ni b, cng c t chc, tng cng on kt T phờ bỡnh v phờ bỡnh phi chõn thnh, thng thn, thõn ỏi, cú lý, cú tỡnh, phờ bỡnh vic ch khụng phi phờ bỡnh ngi - Phng phỏp i on kt dõn tc: + Phng phỏp ttruyn, ng, giỏo dc, thuyt phc nhm thc tnh mi ngi h t nguyn, t giỏc tham gia vo mt t chc on th Mt trn + Phng phỏp t chc: xõy dng, cng c, phỏt trin h thng chớnh tr bao gm ng v Nh nc, Mt trn t quc v cỏc on th nhõn dõn + Phng phỏp x lý v gii quyt cỏc mi quan h L phng phỏp x lý khoa hc mi tng quan gia lc lng: LL cỏch mng- LL trung gian- LL phn cỏch mng nhm m rng n mc cao nht trn tuyn cỏch mng v thu hp n mc thp nht trn tuyn thự ch - i vi LL cỏch mng: khai thỏc, phỏt huy nhng im thng nht, tng ng; hn ch, khc phc tin ti xúa b dn nhng khỏc bit v mc tiờu, li ớch S on kt, thng nht ca lc lng cỏch mng l iu kin tiờn quyt giỳp cho CM thnh cụng - i vi LL trung gian: xúa b mi thnh kin, mc cm; gi, c vu ý thc dõn tc, tinh thn yờu nc; chõn thnh hp tỏc, trng dng nhng ngi cú ti, cú c giỳp dõn, giỳp nc - i vi LL phn CM: ch ng, kiờn quyt tiờu dit; khai thỏc mõu thun ni b k thự, lụi kộo nhng ngi cú th tranh th c; tm hũa hoón cú nguyờn tc vi nhng lc lng, b phn cú th hũa hoón c ** i on kt quc t: - lc lng v hỡnh thc i kt quc t HCM xỏc nh lc lng kt quc t bao gm: phong tro cng sn v cụng nhõn quc t; Phong tro gii phúng dõn tc; Phong tro hũa bỡnh; dõn ch v tin b trờn th gii i vi cỏc nc lỏng ging, cú cựng chung k thự, chung nguyn vng l c lp, t cho mi dõn tc, HCM xd Liờn minh chin u ba nc ụng Dng (VM -Lo-CPC), lp Mt trn thng nht cỏc dõn tc Vit-Miờn-Lo kc chng P, M i vi cỏc nc XHCN anh e tranh th s ng h, giỳp i vi cuc chin u bo v c lp dõn tc, vỡ hb, chớnh ngha of nhõn dõn VN, trờn tinh thn bn phng vụ sn u l anh em, HCM xd Liờn minh hu ngh hp tỏc v tng tr vi cỏc nc i vi nhõn dõn yờu chung ho hbỡnh, cụng lý trờn th gii, HCM xd Mt trn kt vi phong tro hbỡnh, dõn ch v tin b trờn th gii - Nguyờn tc v phng phỏp i on kt quc t Thc hin i on kt quc t theo HCM phi da trờn nguyờn tc tụn trng c lp, ch quyn v ton lónh th ca nhau, phn u vỡ hbỡnh, c lp dõn tc, dõn ch v tin b xh Phng phỏp i kt l xd tỡnh on kt hu ngh hp tỏc, cựng phỏt trin vi cỏc dtc v gc vụ sn cỏc nc trờn nn tng CN Mỏc Lờnin v CN quc t vụ sn cao c lp t ch, t lc, t cng, ng thi tranh th n mc cao nht s ng tỡnh v ng h of nhõn dõn th gii * Liờn h: * Liờn h thc t thc hin i on kt c quan anh(ch) cụng tỏc? Khỏi quỏt c im a phng, c s - Hin ang cụng tỏc õu? - Khỏi quỏt chung v tỡnh hỡnh ca a phng, cú nhng thun li, khú khn gỡ? (V kinh t, chớnh tr, i ngu cỏn b, i sng nd,) Thc trng vic thc hin i on kt a phng * Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh a phng * u im: Trong nhng nm qua, c s quan tõm ca ng v Nh nc vi nhng chớnh sỏch phỏt trin a phng; c bit s lónh o trung, quyt lit ca BCH ng b huyn (TP), s giỏm sỏt, qun lý iu hnh cht ch ca chớnh quyn v on th cỏc cp ng b v nhõn dõn cỏc dõn tc huyn (TP)ó nờu cao tinh thn on kt vt qua khú khn, thỏch thc Kinh t xó hi a ó phỏt trin khỏ ton din: i sng nhõn dõn n nh, c s h tng nụng thụn c ci thin i sng hoỏ tinh thn ca nhõn dõn c nõng lờn tng bc, quc phũng an ninh c cng c, trt t an ton xh c m bo * Kt qu vic thc hin i kt a phng: u im xõy dng i on kt: Trong phỏt trin kinh t trỡ tc tng trng khỏ, c cu kinh t dch chuyn theo hng tớch cc Giỏ tr sn xut tng bỡnh quõn hng nm 12,1% trờn cỏc lnh vc: nụng lõm nghip, thu sn phỏt trin c v din tớch v sn lng; Sn xut cụng nghip tiu th cụng nghip, xd trỡ tc tng trng khỏ; Cỏc nghnh dv phỏt trin nhanh vi s tham gia ca nhiu thnh phn kinh t; Lnh vc u t phỏt trin c quan tõm, ch o, kt cu h tng kinh t-xh ngy cng phỏt trin.; Hot dng ti chớnh tớn dung-ngõn hng cú nhiu i mi v chuyn bin tớch cc; Khoa hc cụng ngh, ti nguyờn v mụi trng c quan tõm ch o t kt qu tớch cc; Quan h sx tip tc c cng c, cỏc thnh phn kinh t c khuyn khớch phỏt trin; Cụng tỏc qun lý ỏt luụn c chỳ trng Cụng tỏc xd ng: Cụng tỏc cng c t chc ng, nõng cao cht lng ng viờn c chỳ trng Hng nm luụn cng c, kin ton v b sung s lng chi ng b trc thuc v cp u viờn Cụng tỏc phỏt trin ng viờn c quan tõm ch o thng xuyờn, chỳ trng phỏt trin ng viờn l ngi dõn tc thiu s v vựng cụng giỏo.Thng xuyờn kim tra, giỏm sỏt, nõng cao cht lng sinh hot chi b, i mi quy trỡnh ỏnh giỏ cht lng t chc c s v ng viờn, t l t chc c s sch vng mnh hng nm t 70%, viờn t cỏch hon thnh tt nhim v t 75% Tng cng cụng tỏc o to bi dng nõng cao trỡnh cho cỏn b, ng viờn Trong cụng tỏc xd a phng vng mnh, ton din: + vhoỏ-xh cú nhiu tin b, an sinh xh c m bo Th hin trờn cỏc mt: Giỏo dc-o to phỏt trin c v quy mụ v cht lng, ỏp ng nhu cu hc ca em cỏc dõn tc huyn Ton huyn cú 82 c s gd&to, c s vt cht trng hc c tng cng; Cụng tỏc y t v CSSKND ngy cng c chỳ trng; Lao ng vic lm, xoỏ gim ngheo, thc hin chớnh sỏch i vi ngi cú cụng v chớnh sỏch an sinh xh t c nhiu kt qu; Hot ng hoỏ, thụng tin, th thao c trin khai tớch cc Hng nm t chc ngy hi i on kt ton dõn tc (18/11) nhm tng cng tinh thn on kt, gn bú, tng tr giỳp ln Tớch cc thc hin tt ni dung cuc ng Ton dõn k xd i sng hoỏ khu dõn c + Qphũng an ninh c cng c vng mnh, trt t an ton xh cú nhiu chuyn bin tớch cc, cụng tỏc phũng chng tham nhung c chỳ trng Tp trung lónh o xd nn quc phũng ton dõn gn vi th trn an ninh nhõn dõn, xd th trn lũng dõn vng chc y mnh phong tro qun chỳng ndbo v an ninh Tquc v tn cụng trn ỏp ti phm, gi vng an ninh chớnh tr, TT an ton xh Bờn cnh nhng thnh tu ó t c cũn Tn ti s hn ch: Kinh t phỏt trin cha vng chc, c cu kinh t chuyn dch cha mnh Giỏ tr sn sut cha cao, c cu lao ng cha hp lý * Hn ch Cụng tỏc xd ng cũn bc l mt s im yu kộm: Cụng tỏc t tng tin hnh cha sõu rng cỏc tng lp nhõn dõn; cụng tỏc kim tra giỏm sỏt cha thng xuyờn; vic xõy dng qui hoch, o to cỏn b thiu ng b, nng lc lónh o v sc chin u ca s c s cũn yu; vic nm bt din bin t tng of qun chỳng nhõn dõn cú lỳc, cú ni cha sõu sỏt, kp thi - Nn quan liờu, tham nhung, suy thoỏi v o c, li sng - Dõn cha cú lũng tin vo ng v chớnh quyn - Cỏn b xó trỡnh cha ng u, cha lm ht trỏch nhim, coi nh cụng tỏc dõn - i sng nd cũn khú khn, phõn húa giu ngheo * Nguyờn nhõn - Mi quan h gia ng, chớnh quyn v nhõn dõn cung cú lỳc cũn cha thc s khng khớt, lũng tin vo ng vo chớnh quyn cung cú nhng lỳc gim sỳt ?ng v chớnh quyn cha a c nhng bin phỏp c th ci thin i sng nd * Gii phỏp: Xõy dng nhng chớnh sỏch nhm tng cng i on kt ton dõn tc Phỏt trin kinh t - xh: phỏt huy tim nng, li th, trung phỏt trin kinh t nhanh, bn vng theo hng CNH-HH i mi nõng cao cht lng v phỏt trin ton din cỏc hot ng trờn lnh vc hoỏ-xh v phỏt trin ngun nhõn lc Gi vng n inh ctr; cng c vng chc th trn quc phũng, an ninh; thc hnh tit kim, chng tham nhung lóng phớ Tp trung xõy dng ng vng mnh ton din, nõng cao nng lc lo v sc chin u ca cỏc t chc c s ng Phỏt huy vai trũ ca Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn - Tip tc quỏn trit sõu sc t tng H Chớ Minh, ng li, ch trng ca ng v i on kt ton dõn tc ti cỏn b, nd - xõy dng i ngu cỏn b, cụng chc cp xó phm cht v nng lc ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi, thc hin tt dõn ch c s - a cỏc ch trng, ng li thc hin cú hiu qu vic phỏt trin KT-XH, bo m quc phũng, an ninh v cụng tỏc i ngoi vo tỡnh hỡnh thc t ca c s - Phi hp cht ch gia cỏc c quan, t chc v nhõn dõn thc hin cú hiu qu cao - Quan tõm n i sng ca nd, cú cỏc bin phỏp thit thc phỏt trin kinh t giỳp nd thoỏt ngheo ... quan ca thi k quỏ lờn CNXH - V.I.lenin cũn ch nhng c im ni bt nht ca thi k quỏ lờn CNXH: + ú l thi k u tranh gia CNTB b ỏnh bi, nhng cha b tiờu dit hn v CNCS ó phỏt sinh nhng cũn non yu + Thi k... ton b thi k TBCB.cú th khụng cn phi tri qua nhng au kh ca ch ú, cú th rỳt ngn mt cỏch ỏng k quỏ trỡnh phỏt trin ca mỡnh lờn CNXH b, Quan im ca V.I Le Nin v thi k quỏ lờn CNXH -Khỏi nim thi k... thi k quỏ khỏ lõu di t CNTB lờn CNXH Tớnh quy lut chung v c thự ca thi k quỏ lờn CNXH - Tớnh quy lut chung v kinh t ca thi k quỏ lờn CNXH i vi mi dõn tc l nn kinh t nhiu thnh phn - V.I.Lenin
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THI tốt NGHIỆP môn NHỮNG vấn đề cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , TÀI LIỆU THI tốt NGHIỆP môn NHỮNG vấn đề cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , TÀI LIỆU THI tốt NGHIỆP môn NHỮNG vấn đề cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , Thứ nhất: Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Từ khóa liên quan