Giáo án thực hành kĩ năng sống 4

26 337 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2017, 22:32

Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 Giáo án thực hành kĩ năng sống 4 THC HNH K NNG SNG Bài 1: Thái độ lắng nghe I Mục tiêu - Bit luụn ch ng v tớch cc lng nghe - HS cú ý thc ng cm vi ngi núi bng cỏch lng nghe tớch cc - Giỏo dc cho HS k nng giao tip; k nng t sỏng to v k nng hp tỏc theo nhúm II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc (1) - Kim din, hỏt u gi - HS c lp thc hin Dy bi mi (32) Gii thiu bi: - GV gii thiu bi + Thỏi mong mun c - Ghi tiờu bi lờn bng nghe *H1: Lng nghe ch ng + Hng v t th ngi núi - Yờu cu HS c tỡnh trang + T th ngi nghe - HS tho lun nhúm ụi cựng bn v a cỏch gii quyt phự hp Khi mun gp ngi khỏc cn phi chun b t th lng nghe - Hng dn HS lm bi vo v: Em cn chun b nhng gỡ trc lng nghe? - Th no l ch ng lng nghe ? Luụn ch ng lng nghe trc giao tip vi ngi khỏc - Ch ng lng nghe mang li li ớch gỡ? - Ch ng lng nghe giỳp em t c nhng iu mỡnh mong - GV cựng c lp a kt lun ỳng (bi mun hc SGK: Gi HS c * H 2: Tớch cc nhit tỡnh - Yờu cu HS c tỡnh trang - Yờu cu HS tho lun theo nhúm - HS tho lun nhúm v a nhn xột ca nhúm mỡnh trc lp - GV cựng c lp theo dừi v a kt lun Lng nghe nh th no l tớch ỳng: Bi lng nghe nh vy l khụng nhit cc nhit tỡnh l: tỡnh Theo em, Bi nghe nh vy thỡ Bp s + Tp trung chm chỳ khụng mun núi chuyn vi Bi na + Quan tõm v quan sỏt - Hng dn HS lm bi vo v: Lng + Khen ngi khớch l nghe nh th no l tớch cc nhit tỡnh? + Hng ng cõu chuyn H3: Lng nghe ng cm a) Cp lng nghe - Tụn trng mi s sng - HS tho lun nhúm ụi:Theo em, lng nghe lm gỡ? - Hng dn HS lm bi thc hnh: Lng nghe lm gỡ ? (Lng nghe thu hiu ngi núi.) * Rỳt bi hc VBT trang ( - HS c li) b) Th hin ng cm - HS c truyn trang 6,7 - M i lm v mt Bi ó lm nhng vic gỡ? - Rỳt bi hc: Lng nghe ng cm l ch ng lng nghe vi thỏi tớch cc, nhit tỡnh Ch bn núi xong thỡ em mi núi Nhc li t quan trng v hi li hiu rừ hn tõm t ca bn - HS t lm bi vo v thc hnh trang *Cng c, dn dũ: - Gi HS c bi hc SGK - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt - T b bo lc - Chia s vi mi ngi - Lng nghe thu hiu - Bo v hnh tinh - Tỡm li s on kt Bi hi han m, búp u cho m, s lm vic nh giỳp m THC HNH K NNG SNG Bài 2: Động viên chăm sóc I Mục tiêu - HS bit cỏch quan tõm, chia s vi nhng ngi xung quanh - Bit cỏch chm súc nhng ngi thõn gia ỡnh - Giỏo dc cho HS k nng giao tip; k nng t sỏng to v k nng hp tỏc theo nhúm II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc (1) - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi (32) Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H2: ng viờn a) Tm quan trng ca ng viờn - Gi HS c to truyn Chỳ ch ic - C lp c thm SGK - Tho lun : Theo em, vỡ cn cú nhng li ng viờn cuc sng ? Em cn ng viờn ngi khỏc no ? (Cn cú nhng li ng viờn cuc sng giỳp cho chỳng ta vt qua khú khn cuc sng.) ( Em cn ng viờn ngi khỏc ngi ú gp khú khn cuc sng.) - Hng dn HS lm bi vo v trang - GV theo dừi, giỳp HS cht li gii ỳng: Ni - HS lm bi vo v li ng viờn vi nhng hỡnh nh phự hp : ý vi tranh ; ý vi tranh ; ý vi tranh ; ý vi tranh ; ý vi tranh - Hng dn HS lm bi trang 10 - Hng dn HS x lớ tỡnh *H3: Chm súc ngi thõn - Hng dn HS tho lun : Em chm súc - HS lm bi trang 12 ngi m nh th no ? vo v Bn hóy oỏn xem cỏc bn nh ang - HS nêu miệng lm gỡ chm súc ngi thõn Gia ỡnh, bn bố l mún qu quý giỏ nht m cuc i ó dnh tng mi chỳng ta Vỡ vy, hóy *H4: Luyn dnh tht nhiu thi gian bờn Hng dn HS cnh quan tõm, chm súc v yờu a) Chi vi em thng nhng ngi thõn yờu ca b) Khi b m i lm v, hóy núi mi b mỡnh (m) mt cc nc Hóy núi vi m mt li ng viờn *Cng c, dn dũ: - Gi HS c bi hc SGK - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt THC HNH K NNG SNG Bài 3: Giải xung đột I Mục tiêu - Nhn bit cỏc xung t thng gp cuc sng - Gii quyt c nhng xung t nh cuc sng ca ngi khỏc v ca chớnh mỡnh - GD cho HS k nng t nhn thc ; k nng t sỏng to v k nng gii quyt tỡnh II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc (1) - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi (32) Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: GV nờu yờu cu gi hc * H 2: Xung t xu hay tt a) Vỡ cn xung t - Gi HS c truyn Vai trũ ca xung t trang 13, 14 - Hng dn HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: 1.Ti cú xung t? Cú phi xung t no cng xu khụng? - Hng dn HS lm bi trang 14: Xung + Li nhc nh ca m t no sau õy giỳp em tt lờn? + Hỡnh pht ca cụ - Hng dn HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Vỡ phi kim soỏt xung t? Em cựng bn tr li cỏc cõu hi sau+ Khi chun t thỡ b au? Khi xung t quỏ ln thng d + Ti chun b t? dn n ỏnh nhau, lm au + Khi chun t, cú th ni li c nguyờn nhau, mi quan h khụng cũn chic chun nh ban u khụng? nh xa Chớnh vỡ vy cn kim - Rỳt bi hc soỏt xung t : *H 3: Gii quyt xung t a) Khi bờn ngoi xung t HS nêu - Hng dn HS cỏc bc gii quyt xung t Tỏch hai ngi xa nh sau: h ngi xung gh Cho h ung nc b) Khi chớnh em ri vo xung t Lng nghe tớch cc Em tr li cõu hi sau: 1.Ai l ngi b au? - Rỳt bi hc : V thc hnh k nng 2.Ti sao? sngTrang 16 Lm th no khụng b au ? *H 4: Luyn - Hng dn HS gii quyt xung t gia hai bn lp, khu nh em hoc gia em v anh ch em ca mỡnh theo cỏch ó hc *Cng c, dn dũ: - Gi HS c bi hc SGK - Khi xung t thng dn n tỏc hi gỡ? - Vỡ ta cn gii quyt xung t? - Em hóy nờu mt s cỏch gii quyt xung t? Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 15 Th by ngy 29 thỏng 11 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 4: T tích cực I Mục tiêu - Bit cỏch nhn xột ngi khỏc mt cỏch tt nht - Luụn nhỡn mi th theo hng tớch cc - Giỏo dc cho HS k nng giao tip, k nng t sỏng to v k nng t nhn thc II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc -Lp trng bỏo cỏo ss - Kim din, hỏt u gi -HS hỏt Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi -HS lng nghe - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: GV nờu yờu cu gi hc * H 2: Cỏch nhn xột tớch cc a) Khen thng: - Yờu cu Hs tho lun theo nhúm ụi cựng bn: vỡ nhn xột ngi khỏc ta cn - HS tho lun v a kt lun phi khen trc? ỳng: nhn xột ngi khỏc ta cn phi khen trc vỡ ú chớnh - Hng dn HS lm bi vo v trang 17 l cỏch nhn xột mt cỏch tt GV theo dừi, a kt lun ỳng: Thụng tin nht tiờu cc l li chờ - HS lm bi - Hng dn HS x lớ tỡnh hung: GV hng dn HS nhn xột v ngi khỏc, em cn khen trc, tỡm nhng im - HS c tỡnh v thc tt ca bn Bp hay bn Bi khen bn hnh trang 17 - GV theo dừi, a kt lun ỳng: - HS tho lun v a kt lun ỳng: - HS tho lun nhúm 4, trỡnh by nhn xột ngi khỏc, em nờn khen trc, ý kin trc lp xut thay i sau - HD HS lm bi vo v trang 18 -HS lm bi GV theo dừi, a kt lun ỳng: Rỳt bi hc: Khi nhn xột ngi khỏc, em nờn khen trc, xut thay i sau VD: B qun ỏo ca cu va v p th, cu chi u tht mt thỡ cũn p hn na - Yờu cu Hs tho lun theo - Gi HS c li bi hc nhúm ụi cựng bn: Em quay sang bn bờn cnh v nhn xột v bn * H3: T tớch cc a) Nhỡn vo mt tớch cc - HD HS lm bi vo v trang 19 GV theo dừi, a kt lun ỳng - HS lm bi Rỳt bi hc: + S tht vy, kt qu khỏc l cỏch nhỡn ca mi ngi - HD HS thc hnh theo cỏ nhõn: in vo ch trng hon chnh cỏc cõu sau ( VTH trang 20) - Hng dn HS tho lun nhúm ụi cựng bn: Cỏi gỡ õy? Em thy cỏi gỡ ? õy l mt t giy trng cú mt chm en, liu cú vỡ chm en ú m em vt c t giy i khụng? -õy l mt t giy trng cú mt - Gi HS c bi th VTH trang 20 chm en.) - Hng dn HS thc hnh theo nhúm ụi -Khụng cựng bn: Dựng sỏp mu v dng c em cú th bin t giy sau (VTH trang 21) thnh mt -HS c bi bc tranh cú ý ngha H4: Luyn - Gi HS c Cõu chuyn v bn ngn nn v thc hnh trang 21 - Bi hc em nhn c t cõu chuyn bn ngn nn l: Trong cuc sng hng ngy hóy -HS c truyn gi vng nim tin ca mỡnh v mi ngi xung quanh, cú nim tin l cú tt c Cng c, dn dũ: - Khi nhn xột ngi khỏc, em nờn nhn xột nh th no? ( Khi nhn xột ngi khỏc em nờn khen trc, xut thay i sau.) -HS tr li - Trong cuc sng ta nờn nhỡn mi ngi theo hng nh th no? (Khi nhỡn s vt quanh mỡnh, em nờn nhỡn tng th c mt tt v mt xu ca nú Sau ú trung vo mt tớch cc -HS tr li nng lng lờn nóo ngi v chỳng ta cú gii phỏp cho mỡnh.) - Nhn xột ỏnh giỏ gi hc Tun16 Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 5: Ngời chủ nhà đáng yêu I Mục tiêu - HS biết tạo thiện cảm với khách đến nhà đón tiếp khách cách lịch sự, thân thiện bố mẹ nhà - HS bit cỏch quan tõm, chia s vi nhng ngi xung quanh - GD cho HS t sáng tạo giao tiếp II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi -Lp trng bỏo cỏo SS Dy bi mi -Hỏt vui Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng HS lng nghe *H1: Gii thiu ni dung bi *H2: Khách đến chơi nhà - Gọi HS đọc tình - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi trang HS trả lời : + Khi khách đến nhà 23 Nam sợ không dám chào hỏi trốn nhà khách - Hớng dẫn HS làm tập vào vở, - HS lm bi vo v GV theo dõi, chữa đa kết luận - Rút học (SGK) HĐ3: Ngời chủ nhà đáng yêu - HS thảo luận theo nhóm - Hớng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi bàn: Khi em đôi bàn: nhà mà có khách gọi cửa em làm ? - Đại diện nhóm trình bày, GV - Đại diện nhóm trình đa kết luận bày - Hớng dẫn HS làm tập vào vở, GV theo dõi, chữa đa kết - HS lm bi vo v luận đúng: khách đến nhà mà bố mẹ vắng thứ tự việc mà em cần làm là: Mở cửa, chào, mời ngồi, mời nớc, giao tiếp lịch thân thiện HĐ4: Những việc cần làm a) Mời ngồi - Hớng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi bàn: - HS làm tập vào sau trình bày kết quả, GV bổ sung đa kết luận - Bài học : Khi khách vào nhà, em phải chủ động, tơi cời mời khách ngồi trớc lời mời hành động tay hớng ghế ngồi khách b) Mời nớc - Hớng dẫn HS làm tập đa kết luận - Bài học: Em mời khách uống nớc trớc, mời loại nớc cồn, giúp giải khát phù hợp với việc nói chuyện c) Giao tiếp - Hớng dẫn HS làm tập: Em giao tiếp với khách cời, hỏi, lắng nghe, hỏi thăm - Bài học: Em trở thành ngời chủ nhà đáng yêu, mến khách cách giao tiếp : cời, khen, hỏi, lắng nghe, đồng hành - Hớng dẫn HS thực hành theo tình thực hành trang 26 - GV theo dõi, tuyên dong nhóm thực hành tốt *HĐ5 Luyện tập - Hớng dẫn HS nhà nhờ bố mẹ đóng vai khách đến chơi., em đóng vai chủ nhà thể cách tiếp khách nh học lớp HS thảo luận theo nhóm đôi bàn: Khi khách vào nhà, em mời khách ngồi nh ? - HS lm bi vo v - HS nêu miệng - Nhận xét- bổ sung - HS lm bi vo v - HS nêu miệng - Nhận xét- bổ sung - HS lm bi vo v - HS nêu miệng - Nhận xét- bổ sung Ghi lại cách nhận xét bố mẹ cách tiếp khách em -HS tr li Củng cố, dặn dò - Khi em nhà mình, có ngời gọi cửa em làm ? - Khi khách vào nhà, em mời khách ngồi nh ? - Để trở thành ngời chủ nhà đáng yêu khách đến nhà, em cần làm việc - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 20 -HS tr li -HS tr li Th by ngy 10 thỏng 01 nm 2015 Thc hnh k nng sng Bài 6: Sức mạnh thông điệp I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiu c sc mnh ca thụng ip thuyt trỡnh - Cú thúi quen chun b k cng cỏch th hin trc thuyt trỡnh - GD cho Hs k nng giao tip v k nng hp tỏc II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi - HS trỡnh by Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Sc mnh ca thụng ip a) Yu t cu thnh: - Hng dn HS lm bi vo v trang 27 - HS lm bi sau ú trỡnh by ý GV cựng c lp cht li gii ỳng kin ca mỡnh - Bi hc : Cú yu t ln nht nh hng n ngi nghe thuyt trỡnh l: ngụn t, ging núi v hỡnh nh b) tm quan trng ca cỏc yu t: - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 28 Khi thuyt trỡnh, nhng yu t - HD Hs tho lun theo nhúm ụi cựng bn: giỳp em tỏc ng n ngi nghe 10 H 2: Tm quan trng a) u xuụi uụi lt - T chc cho HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: u xuụi uụi lt ngha l gỡ ? - GV cựng c lp cht li kt lun ỳng - Hng dn HS lm cỏc bi v thc hnh trang 31, GV theo dừi, cht li gii ỳng: - Rỳt bi hc: - GV cho nhiu HS c li bi hc H 3: Cỏc cỏch m bi a) Gõy sc: - T chc cho HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Cỏch m bi bi thuyt trỡnh cú th gõy sc( to bt ng, s thu hỳt c bit) cho ngi nghe? b) cõu chuyn - Hng dn HS lm cỏc bi vo v thc hnh trang 34, GV cựng c lp cht li li gii ỳng H 4: Thc hnh - Hng dn HS thc hnh: Em vit hoc mụ t ri thc hin li cho cỏc bn xem mt m bi dựng phng phỏp Cõu chuyn i din cỏc nhúm trỡnh b trc lp bi hc ; Li m u cú cỏnh u lờn nhng trỏi tim Rung ng bao ỏnh nhỡn M li thụng ip - i din cỏc nhúm trỡnh by trc lp HS lm cỏc bi vo v thc hnh trang 36,c lp cht li li gii ỳng Củng cố, dặn dò Phn m bi c thc hin tt cú tỏc dng gỡ thuyt trỡnh? - Cú my cỏch m bi? ú l nhng cỏch m bi no? - GV nhn xột ỏnh giỏ gi hc - Dn dũ: Chun b trc bi sau: Thõn bi v kt bi - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 22 Th by ngy 24 thỏng 01 nm 2015 Thc hnh k nng sng Bài 8; Thân kết 12 I Mục tiêu - Sau bi hc, HS bit cu trỳc phn thõn bi hp lớ - Bit cỏch kt bi n tng ỏng nh - GD cho Hs k nng giao tip v k nng hp tỏc II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng HS trỡnh by *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Thõn bi thuyt trỡnh a) Cỏch trỡnh by thõn bi - HD HS tho lun c lp: Trỡnh by phn thõn bi nh th no? GV cựng c lp cht kt qu ỳng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 39, GV cht ý ỳng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 39, hng dn HS tr li cỏc cõu hi: - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 40, GV cht ý ỳng - Bi hc: Cỏch trỡnh by phn thõn bỡ: + La chn ni dung quan trng + Chia nh tng phn d tip thu + Sp xp theo th t hp lớ *H 3: Kt bi cam kt v thỏch thc a) Tm quan trng - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Vỡ thuyt trỡnh cn cú phn kt thỳc ? - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 41, GV cht ý ỳng : - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 43, GV cht ý ỳng: b,Bi hc: Phn kt bi cn: thụng bỏo kt thỳc; túm li cỏc ý chớnh; a thụng ip v cam kt hnh ng *H 4: Luyn - HD HS luyn vo v thc hnh trang 43 Ba quy tc sau tng ng vi phn no ca bi thuyt trỡnh: Trỡnh by khỏi quỏt nhng gỡ s trỡnh by: phn m bi 13 Sp n gi tụ ri Bp nhn c bỳt t tay ca mỡnh thỡ Bi phi núi v bi tụ v cho Bp chn chic bỳt Bp cn Khi thuyt trỡnh, em cn la chn nhng ni dung quan trng trỡnh by 1.Khi úng hai ming g li vi bng chic inh, nu nh chic inh khụng cú phn m inh thỡ cỏc inh s lt t u ny sang u Phn kt bi rt quan trng vỡ phn kt bi túm li cỏc ý chớnh v a thụng ip v cam kt hnh ng 2.Em chun b bi thuyt trỡnh phỳt vi y phn: m bi, thõn bi v kt bi Sau ú trỡnh by cho cụ giỏo v cỏc bn cựng nghe Trỡnh by nhng gỡ cn trỡnh by: phn thõn bi Trỡnh by túm tt nhng gỡ ó trỡnh by: phn kt bi H cng c: - Goi HS nhc li cu trỳc phn thõn bi hp lớ - Bit cỏch kt bi n tng ỏng nh - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 24 Th by ngy thỏng nm 2015 Thc hnh k nng sng Bài : Hai bán cầu não I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu cu tạo chức bán cầu não - Biết để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu - Giỏo dc cho HS k nng giao tip; k nng t sỏng to v k nng hp tỏc theo nhúm II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: HS trỡnh by - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: cu tạo chức bán +Bỏn cu nóo trỏi bao gm :Thc cầu não t,T ng,Logic,Con s,Chi a) Cấu tạo - HD HS tho lun c lp: Bỏn cu nóo trỏi v bỏn cu nóo phi? GV cựng c lp cht kt qu ỳng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 44, GV cht ý ỳng - Bi hc: Bỏn cu nóo trỏi v bỏn cu nóo phi b, Chức Ti cựng mt s vic li cú cỏch ng x khỏc nhau? =>Nóo chỳng ta cú kh nng nhn quy lut rt nhanh v lp nờn chng trỡnh ng x theo quy lut ú Chng trỡnh ú c a n tng n-ron c th C th nhn dng lp trỡnh ú v hỡnh thnh nờn phn x ca ngi *H 3: Phát huy sức mạnh hai 14 tit,Phng phỏp,Phõn tớch,Toỏn hc,T chc,Thi gian + Bỏn cu nóo phi bao gm : M mng ,Hỡnh nh,Sỏng to,Mu sc,Tng th,Cm giỏc,Trc giỏc,m nhc,Bn cht,Khụng gian + Cht lng nhõn lc: - Kin thc: Nghe -> thuc -> - KN:Thy -> Lm -> - Nghe Quờn não( trang46,47) a) Hoạt động hai bán cầu não - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Nng lc não ngi gm nhng yu t no? - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 46, GV cht ý ỳng : - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 47, GV cht ý ỳng: b,Bi hc: tr 49 *H 4: Luyn Em làm công việc ngày để phát triển hai bán cầu não: LT : Tr 49 H cng c: - Goi HS nhc li cu trỳc phn thõn bi hp lớ - Bit cỏch kt bi n tng ỏng nh Nhỡn Nh - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 25 Th by ngy 14 thỏng nm 2015 Thc hnh k nng sng Bài 11: Học cách tiết kiệm I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu giá trị đồng tiền - Có thói quen tiết kiệm tiền biết cách sử dụng đồng tiền - GD cho h/s tiết kiệm tiền biết cách sử dụng tiền hợp lí II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Mua th cn thit Hc sinh c chuyn a) Phõn bit gia th cn v th mun Cn l nhu cu thit yu ca - HD HS tho lun c lp : Th cn l gỡ ? ngi l nhng gỡ bt buc phi Th mun l gỡ ? cú cuc sng GV cựng c lp cht kt qu ỳng Mun l s gia tng ca nhng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang nhu cu thit yu ú 57, GV cht ý ỳng 15 b) Mua hng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 58, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Trc mua hng em nờn t hi : Mỡnh cú thc s cn vt ny khụng ? Vỡ mỡnh cn nú? Nu em thy nú tht s cn thit thỡ quyt nh mua *H 3: S dng tin a) Nhn bit cỏc loi tin - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Phõn bit v gi tờn cỏc t tin - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 59 b,Cỏch tiờu tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh c) Cỏch tit kim tin - HS tho lun nhúm : Cú nhng cỏch no tit kim tin ? Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Tun 26 HS lm bi trang 59 HS lm bi trang 59 Khi tiờu tin em cn chỳ ý n s tin mỡnh ang cú v luụn t hi mỡnh thc s cn mua th gỡ phm vi s tin y Hc sinh tho lun ri rỳt bi hc Th by ngy thỏng nm 2015 Thc hnh k nng sng Bài 12: Tinh thn ng i I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu giá trị tinh thn ng i - Có thói quen tinh thần đồng đội - GD cho h/s biết đoàn kết có tinh thần đồng đội II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi 16 *H 2: To dng nim tin Hc sinh c chuyn Chỳ voi a) Vai trũ ca nim tin v si xớch - HD HS tho lun c lp : Vai trũ nim tin l gỡ ? GV cựng c lp cht kt qu ỳng HS lm bi trang 64 - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 64, GV cht ý ỳng Cuc sng khụng th thiu nim tin Trong mt i nim tin l nn tng giỳp cho i hot ng hiu qu b) To dng nim tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 65, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Qua thi gian, nim tin s c xõy dng nh s h tr, giỳp ln nhau; nh s chia s, thu hiu nhau, cựng vt qua khú khn v cựng tin b Ngi ng i m mỡnh tin tng s luụn gi li v ng viờn, khớch l *H 3:Tinh thn trỏch nhim a) Vai trũ ca trỏch nhim - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Vỡ phi cú tinh thn trỏch nhim mt i ? - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 68 b, Rốn luyn tinh thn trỏch nhim - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh *H 4: Luyn - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 68 Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt 17 HS lm bi trang 65 v tr li cõu hi Hc sinh c truyn trang 67 Mt xớch hn di HS lm bi vo v thc hnh trang 68 Tun Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 10: Đặt mục tiêu học tập I Mục tiêu - Sau bi hc, HS bit đặt mục tiêu cho công việc - Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc - GD cho h/s có định hớng rõ ràng trớc làm việc II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Mục tiêu Hc sinh c chuyn ng lc mc tiờu a) Vỡ cn t mc tiờu ? - HD HS tho lun c lp : Vỡ cn t mc Mc tiờu giỳp nh hng cho hnh ng ca em tiờu ? Em nh hng nm c GV cựng c lp cht kt qu ỳng hc sinh gii nờn em ó c gng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 18 50, GV cht ý ỳng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 50, hng dn HS tr li cỏc cõu hi: - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 50, GV cht ý ỳng *H 3: To ng lc a) Tm quan trng - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Vỡ cn to ng lc ?- HD HS lm bi vo v thc hnh trang 51, GV cht ý ỳng : - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 51, GV cht ý ỳng: b,Bi hc *H 4: Cỏch to ng lc - HD HS luyn vo v thc hnh trang 52 H cng c: - Mc tiờu giỳp em cú ng lc hnh ng Khi cú mc tiờu, em bit mỡnh phi lm gỡ v tin ti õu, ú em s i nhanh hn - Nu khụng cú mc tiờu, em s thc hin theo mc tiờu ca ngi khỏc - Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt hc 1.c truyn: Mc tiờu tng thờm ng lc Em i nh vy c mt lỳc v tc chm dn Em khụng cm thy thoi mỏi thc hin yờu cu ca ngi khỏc Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 11: Học cách tiết kiệm I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu giá trị đồng tiền - Có thói quen tiết kiệm tiền biết cách sử dụng đồng tiền - GD cho h/s tiết kiệm tiền biết cách sử dụng tiền hợp lí II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: 19 - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Mua th cn thit a) Phõn bit gia th cn v th mun - HD HS tho lun c lp : Th cn l gỡ ? Th mun l gỡ ? GV cựng c lp cht kt qu ỳng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 57, GV cht ý ỳng b) Mua hng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 58, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Trc mua hng em nờn t hi : Mỡnh cú thc s cn vt ny khụng ? Vỡ mỡnh cn nú? Nu em thy nú tht s cn thit thỡ quyt nh mua *H 3: S dng tin a) Nhn bit cỏc loi tin - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Phõn bit v gi tờn cỏc t tin - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 59 b,Cỏch tiờu tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh HS trỡnh by c) Cỏch tit kim tin - HS tho lun nhúm : Cú nhng cỏch no tit kim tin ? Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Hc sinh tho lun ri rỳt bi hc Hc sinh c chuyn Cn l nhu cu thit yu ca ngi l nhng gỡ bt buc phi cú cuc sng Mun l s gia tng ca nhng nhu cu thit yu ú HS lm bi trang 59 HS lm bi trang 59 Khi tiờu tin em cn chỳ ý n s tin mỡnh ang cú v luụn t hi mỡnh thc s cn mua th gỡ phm vi s tin y Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 11: Học cách tiết kiệm I Mục tiêu 20 - Sau bi hc, HS hiểu giá trị đồng tiền - Có thói quen tiết kiệm tiền biết cách sử dụng đồng tiền - GD cho h/s tiết kiệm tiền biết cách sử dụng tiền hợp lí II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Mua th cn thit Hc sinh c chuyn a) Phõn bit gia th cn v th mun Cn l nhu cu thit yu ca - HD HS tho lun c lp : Th cn l gỡ ? ngi l nhng gỡ bt buc phi Th mun l gỡ ? cú cuc sng GV cựng c lp cht kt qu ỳng Mun l s gia tng ca nhng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang nhu cu thit yu ú 57, GV cht ý ỳng b) Mua hng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh HS lm bi trang 59 trang 58, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Trc mua hng em nờn t hi : Mỡnh cú thc s cn vt ny khụng ? Vỡ mỡnh cn nú? Nu em thy nú tht s cn thit thỡ quyt nh mua *H 3: S dng tin HS lm bi trang 59 a) Nhn bit cỏc loi tin - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Phõn bit v gi tờn cỏc t tin - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 59 b,Cỏch tiờu tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh Khi tiờu tin em cn chỳ ý n s trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi tin mỡnh ang cú v luụn t hi Rỳt bi hc cho hc sinh mỡnh thc s cn mua th gỡ phm vi s tin y c) Cỏch tit kim tin 21 - HS tho lun nhúm : Cú nhng cỏch no tit kim tin ? Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Hc sinh tho lun ri rỳt bi hc Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 12: Tinh thn ng i I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu giá trị tinh thn ng i - Có thói quen tinh thần đồng đội - GD cho h/s biết đoàn kết có tinh thần đồng đội II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: To dng nim tin Hc sinh c chuyn Chỳ voi a) Vai trũ ca nim tin v si xớch - HD HS tho lun c lp : Vai trũ nim tin l gỡ ? GV cựng c lp cht kt qu ỳng HS lm bi trang 64 - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 64, GV cht ý ỳng Cuc sng khụng th thiu nim tin Trong mt i nim tin l nn tng giỳp cho i hot ng hiu qu b) To dng nim tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 65, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Qua thi gian, nim tin s c xõy dng nh s h tr, giỳp ln nhau; nh s chia s, thu hiu nhau, cựng vt qua khú khn 22 HS lm bi trang 65 v tr li cõu hi v cựng tin b Ngi ng i m mỡnh tin tng s luụn gi li v ng viờn, khớch l *H 3:Tinh thn trỏch nhim a) Vai trũ ca trỏch nhim - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Vỡ phi cú tinh thn trỏch nhim mt i ? - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 68 b, Rốn luyn tinh thn trỏch nhim - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh *H 4: Luyn - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 68 Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Hc sinh c truyn trang 67 Mt xớch hn di HS lm bi vo v thc hnh trang 68 Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 13: Tổ chức trò chơi đồng đội I Mục tiêu - Sau bi hc, HS có kh nng t chc trũ chi nh - Có khả hoà đồng vui chơi với bạn - GD cho h/s biết tinh thần đồng đội II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi HS trỡnh by - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Trũ chi nh Hc sinh thc hnh trũ chi a) Mt s trũ chi n gin Trũ chi tay chm Trũ chi 23 - HD HS tho lun c lp : Lm th no t chc trũ chi nh ? GV cựng c lp cht kt qu ỳng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang , GV cht ý ỳng b) Mua hng - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 72, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh Trc mua hng em nờn t hi : Mỡnh cú thc s cn vt ny khụng ? Vỡ mỡnh cn nú? Nu em thy nú tht s cn thit thỡ quyt nh mua *H 3: S dng tin a) Nhn bit cỏc loi tin - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn:Phõn bit v gi tờn cỏc t tin - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 59 b,Cỏch tiờu tin - Gi HS c to tỡnh v thc hnh trang 60, hng dn HS tr li cỏc cõu hi Rỳt bi hc cho hc sinh giú thi HS lm bi trang 72 HS lm bi trang 59 Khi tiờu tin em cn chỳ ý n s tin mỡnh ang cú v luụn t hi mỡnh thc s cn mua th gỡ phm vi s tin y Hc sinh tho lun ri rỳt bi hc c) Cỏch tit kim tin - HS tho lun nhúm : Cú nhng cỏch no tit kim tin ? Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt Th by ngy thỏng 12 nm 2014 Thc hnh k nng sng Bài 14: Nhận thức thân I Mục tiêu - Sau bi hc, HS hiểu giá trị thân - Biết cách rèn luyện thân - GD cho h/s biết cách tự rèn luyện thân II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc 24 - Kim din, hỏt u gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng *H1: Gii thiu ni dung bi *H 2: Thụng minh trớ tu a) Trớ thụng minh - HD HS tho lun c lp : Ch s no c dựng o trớ thụng minh ? GV cựng c lp cht kt qu ỳng - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 76, GV cht ý ỳng Thụng minh trớ tu l kh nng t ca ngi Kh nng phõn tớch h thng, xõu chui cỏc d kin v tỡm quy lut toỏn hc ca s vt, hin tng xung quanh c o bng ch s IQ b) Kh nng ghi nh - HD HS tho lun c lp : B nóo ca chỳng ta cú kh nng ghi nh ln c no ? Rỳt bi hc cho hc sinh B nóo ca chỳng ta cú kh nng ghi nh rt ln, cha cú chic mỏy tớnh no cú kh nng ghi nh tinh vi v v i nh vy *H 3:Thụng minh cm xỳc a) Thụng minh cm xỳc l gỡ ? - HD HS tho lun c lp : Thụng minh cm xỳc l gỡ ? Rỳt bi hc cho hc sinh Thụng minh cm xỳc l mt lot nhng tớnh cỏch cú nh hng n s phn ca chỳng ta b, Cỏch phỏt trin - HD HS tho lun c lp : Lm cỏch no phỏt trin ch s thụng minh cm xỳc ? Hng dn hc sinh thc hnh bi trang 79 *H 4: Thụng minh ng a, Thụng minh ng l gỡ ? 25 HS trỡnh by Hc sinh tho lun HS lm bi trang 76 HS lm bi trang 77 v tr li cõu hi HS lm bi trang 78 v tr li cõu hi - HD HS tho lun c lp : Thụng minh ng l gỡ ? Rỳt bi hc cho hc sinh b Cỏch phỏt trin - HD HS tho lun c lp : Lm cỏch no phỏt trin ch s thụng minh ng ? Hng dn hc sinh thc hnh bi trang 81 *H 4: Luyn - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 82 Dn dũ: Vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng tt 26 HS lm bi vo v thc hnh trang 80 HS lm bi vo v thc hnh trang 81 ... trở thành ngời chủ nhà đáng yêu, mến khách cách giao tiếp : cời, khen, hỏi, lắng nghe, đồng hành - Hớng dẫn HS thực hành theo tình thực hành trang 26 - GV theo dõi, tuyên dong nhóm thực hành. .. cht ý ỳng : - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 47 , GV cht ý ỳng: b,Bi hc: tr 49 *H 4: Luyn Em làm công việc ngày để phát triển hai bán cầu não: LT : Tr 49 H cng c: - Goi HS nhc li cu trỳc phn thõn... -> - Nghe Quờn não( trang46 ,47 ) a) Hoạt động hai bán cầu não - HD HS tho lun theo nhúm ụi cựng bn: Nng lc não ngi gm nhng yu t no? - HD HS lm bi vo v thc hnh trang 46 , GV cht ý ỳng : - HD HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống 4, Giáo án thực hành kĩ năng sống 4, Giáo án thực hành kĩ năng sống 4