giáo ản cả năm

65 424 0
  • Loading ...
1/65 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Giáo án sinh học Ngày soạn: di truyền và biến dị Ch ơng I : các thí nghiệm của menđen Bài 1: men đen và di truyền học A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS trình bày đợc mục đích, nhiệm vụ và ý ngiã cảu di truyền học, hiểu đợc công lao và trình bày đợc những phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học. - Rèn luyện kỉ năng quan sát, phân tích, phát triển t duy, phân tích so sánh. - Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập môn học. B. Chuẩn bị: GV: Tranh phóng to hình 1.2 HS: Tìm hiểu trớc bài C Tiến trình lên lớp: I. ổn định : (1) II. Bài cũ : III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề(1):Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX nhng chiếm một vị trí quan trọng trong sinh học. Men đen- ngời đặn nền móng cho duy truyền học. 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (10 ) - GV Y/C học sinh tìm hiểu thông tin mục I và hoàn thiện bài tập lệnh SGK(T 5 ): ? Liên hệ với bản thân mình có những đặc điểm giống và khác bố mẹ. - GV gọi HS trình bày bài tập, bổ sung - GV giải thích: - Đặc điểm giống bố mẹ: Hiện tợng di truyền - Đặc điểm khác bố mẹ: Hiện tợng biến dị. ? Thế nào là di truyền và biến dị. - HS trả lời, bổ sung - GV chốt lại kiến thức GV giải thích: Biến dị và di truyền là 2 hiện tợng song song, gắn liền với quá trình sinh sản. - GV Y/C Học sinh trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học. - HS trả lời, bổ sung GV chốt lại kiến thức Nội dung I. Di truyền học. - Di truyền là hiện tợng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. - Biến dị là con sinh ra khác bố mẹ và khác về nhiều chi tiết. - Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luận của hiện tợng di truyền và biến dị. HĐ 2: (10 ) II. Men Đen -Ng ời đặn nền móng cho di Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang1 Giáo án sinh học - GVY/c 1 hs đọc tiểu sử của MenĐen SGK (T 7 ) - GV giới thiệu tình hình nghiên cứu di truyền ở thế kỉ XIX và phơng pháp nghiên cứu của MenĐen. - GV Y/C học sinh quan sát hình 1.2 cho biết: ? Hãy nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tính trạnh đem lai. - GV Y/C học sinh nghiên cứu thông tin Nêu phơng pháp nghiên cứu của MenĐen - GV gọi học sinh trả lời, nhận xét, bổ sung. - GV chốt lại kiến thức - GV nhấn mạnh: Tính chất độc đáo trong phơng pháp nghiên cứu di truyền của MenĐen và giải thích vì sao Menđen chon đậu Hà Lan làm đối tợng nghiên cứu ? HĐ 3: ( 10 phút) - GV hớng dẫn học sinh nghiên cứu một số thuật ngữ ( HS tự thu nhận thông tin SGK) - GV Y/C HS lấy ví dụ minh hoạ cho từng thuật ngữ. - GV giới thiệu một số kí hiệu VD: SGK Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài (1) truyền học. - Phơng pháp phân tích các thế hệ lai (Nội dung SGK T 6 ) III. Một số thuật ngũ và kí hiệu cơ bản của di truyền học. 1. Thuật ngữ: + Tính trạng + Cặp tính trạng tơng phản + Nhân tố di truuyền + Giống(dòng), thuần chủng SGK (T 6 ) 2. Kí hiệu: + P: Cặp bố mẹ xuất phát + X: Kí hiệu phép lai + G: Giao tử + O: Giao tử đực (cơ thể đực) + F: Thế hệ con + O: Giao tử cái (cơ thể cái IV. Kiểm tra, đánh giá: (5)Sử dụng câu hỏi SGK V. Dặn dò: (1) Học bài cũ theo nội dung SGK Kẻ bảng 2 (T 8 ) vào vở, xem trớc bài 2. Ngày soạn Tiết 2: Bài 2: lai một cặp tính trạng A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - HS trình bày và phân tích đợc thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen. Hiểu và ghi nhớ các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng tử, thể dị hợp, hiểu và phát b biểu đợc nội dung quy luật phân li, giải thích đợc kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen. - Phát trtiển kỉ năng phân tích kênh hình, phân tích số liệu, t duy lôgíc. Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang2 Giáo án sinh học - Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tợng sinh học. B. Chuẩn bị: GV: Tranh hình 2.1 & 2.3 SGK HS: Tìm hiểu SGK C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1) II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề:(1) Yêu cầu HS trình bày nội dung cơ bảncủa phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Vậy sự di truyền các tính trạng của bố mẹ cho con cháu nh thế nào ? 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (20 ) - GV hớng dẫn HS quan sát hình 2.1 giới thiệu sự thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan - GV sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm kiểu hình, tính trạng trội, tính trạng lặn. - GV Y/C HS nghiên cứu bảng 2 SGK - HS các nhóm thảo luận theo câu hỏi: ? Nhận xét kiểu hình ở F 1 . ? Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F 2 trong từng trờng hợp. - HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung. - F 1 mang tính trạng trội (bố hoặc mẹ) - Tỉ lệ kiểu hình F 2 : + Hoa đỏ 705 3,14 3 Hoa trắng 224 1 1 + Thân cao 487 2,8 3 Thân lùn 177 1 1 + Quả lục 428 3,14 3 Quả vàng 224 1 1 Từ kết quả trên yêu cầu HS nhận xét ? - GV chốt lại kiến thức - Y/C học sinh trình bày TN của Menđen - - GV nhán mạnh về sự thay đổi giống làm mẹ thì kết quả thu đợc không thay đổi Vai trò di truyền nh nhau của bố và mẹ - Y/C HS làm bài tập điền từ (T 9 ) - HS đại diện nhóm trả lờp, bổ sung ? Nêu định luật phân li. Nội dung I. Thí nghiệm của menđen: 1. Các khái niệm : - Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. - Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ở F 1 - Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F 2 mới đợc biẻu hiện HĐ 2: (16 ) - GV giải thích quan niệm đơng thời của Menđen về di truyền hoà hợp. - Nêu quan niệm của Menđen về giao tử thuần khiết - GV Y/C HS quan sát hình 2.3 SGK và 2. Thí nghiệm: Lai hai giống đậu HàLan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tơng phản. VD: P: Hoa đỏ X Hoa trắng F 1 : Hoa đỏ Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang3 Giáo án sinh học làm bài tập lệnh SGK (T 9 ) + Tỉ lệ các loại g.tử ở F 1 và tỉ lẹ các loại hợp tử ở F 2 + Tại sao F 2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung + G.tử F 1 : 1A; 1a + H.tử F 2 : 1AA: 2Aa: 1aa + Vì tỉ lệ H.tử Aa biểu hiện kiểu hình trội giống H.tử AA - GV chốt lại kiến thức và yêu cầu HS giải thích kết quả TN của Menđen. - GV giải thích kết quả: là sự phân li mỗi nhân tố di truyền về một giao tử và giữ nguyên bản chất nh cơ thể thuần chủng của P. F 2 : 3 hoa đỏ; 1 hoa trắng(Kiểu hình có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn) 3. Quy luật phân li: Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp trính trạng thuần chủng tơng phản thì F 1 đồng tính về cặp tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F 2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn. II. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm: - Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di ttuyền quy định. - Trong quá trình phát sinh giao tử có sự phân li của cặp nhân tố di truyền - Các nhân tố di truyền đợc tổ hợp lại trong thụ tinh. IV. Kiểm tra, đánh giá: (5) ? Trình bày TN o lai một cặp tính trạng và giải thích kết quả TN o theo Menđen. ? Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn và cho ví dụ minh hoạ. V. Dặn dò: (1) Học bài cũ, trả lời câu hỏi cuối bài Làm bài tập 4 SGK (GV hớng dẫn cách quy ớc gen và viết sơ đồ lai) Ngày soạn: Tiết 3: Bài 2: lai một cặp tính trạng (TT) A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS hiểu và trình bày đợc nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích. Giải thích đợc vì sao quy luật phân li chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhát định. Nêu đợc ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất, hiểu và phân biệt đợc sự di truyền trội không hoàn toàn với di truyền hội hoàn toàn. - Rèn luyện cho HS kỉ năng phân tích, so sánh, hoạt động nhóm và viết sơ đồ lai. - Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu quy luật của hiện tợng di truyền B. Chuẩn bị: GV: Tranh minh hoạ lai phân tích, tranh hình 3SGK HS: Tìm hiểu trớc bài C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định : (1) II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề :(1)Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy luật phân li. Vậy làm thế nào chúng ta xác định đợc kiểu gen của bố mẹ khi lai phân tích. Hoạt động thầy trò HĐ 1: (10) GV Y/C HS nêu tỉ lệ các loại tổ hợp ở F 2 trong Nội dung I. Lai phân tích. Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang4 Giáo án sinh học TN o của Menđen. HS trả lời: F 2 có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa GV dựa vgào tỉ lệ F 2 để phân tích các khái niệm: GV Y/C HS các nhóm thực hiện lệnh SGK(T 11 ) HS các nhóm thảo luận trả lời GV chốt lại và nêu vấn đề: Hoa đỏ có 2 kiểu gen AA và Aa ? Làm thế nào để xác định đợc kiểu gen của thể mang tính trạng trội. HS trả lời: Đem lai với thể mang tính trạng lặn đó là phép lai phân tích GV Y/C HS làm bài tập điền từ HS điều từ: : trội; 2: kiểu gen; 3:lăn; 4: đồng hợp; 5: dị hợp. GV nhận xét, chốt lại HĐ 2: ( 10 ) GV Y/C HS nghiên cứu thông tin SGK, các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: ? Nêu tơng quan trội lặn trong tự nhiên. ? Xác định tính trạng trội & tính trạng lặn nhằm mục đích gì. Việc xác định độ thuần chủng của giống có ý nghĩa gì trong sản xuất. ? Muốn xác định giống có thuần chủng hay không cần thực hiện phép lai nào. HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung GV chốt lại kiến thức HĐ 3: (10 phút) GV Y/C HS quan sát hình 3 SGK & thực hiện lệnh SGK cho biết: ? Em hiểu thế nào là trội không hoàn toàn. HS trội không hoàn toàn có kiểu hình: - F 1 : Tính trạng trung gian - F 2 : 1 trội: 2 trội trung gian: 1 lặn. Từ cần điền tính trạng trung gian GV chốt lại kiến thức. * GV gọi HS đọc kết luận cuối bài.(1phút) 1. Một số khái niệm . Kiểu gen: Là tổ hợp toàn bộ các gen trong TB của cơ thể. - Thể đồng hợp: Kiểu gen chứa cặp gen t- ơng ứng giống nhau. Thể dị hợp: Kiểu gen chứa cặp gen khác nhau 2. Lai phân tích . - Lai phân tích là phép lai giữa thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với thể mang tính trạng lặn. - Nếu kết quả phép lai đồng tính thì thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp(AA) - Nếu kết quả phép lai phân tích theo tỉ lệ 1:1 thì thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp(Aa) II. ý nghĩa của t ong quan trội - lăn. - Trong tự nhiên mối tơng quan trội lặn là phổ biến - Tính trạng trội thờng là tính trạng tốt, cần xác định tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kểu gen tạo giống có ý nghĩa kinh tế. - Trong chọn giống để tránh sự phân li tính trạnh phải kiểm tra độ thuần chủng của giống. III. Trội không hoàn toàn. - Trội không hoàn toàn là hiện tợng di truyền trong đó kiểu hình của F 1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn tỉ lệ kiểu hình F 2 là: 1:2:1 IV. Kiểm tra, đánh giá: (5) Khoanh tròn các chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Khi cho cây chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích. Kết quả thu đợc: a. Toàn quả vàng c. 1 quả đỏ: 1 quả vàng b. Toàn quả đỏ d. 3 quả đỏ: 1 quả vàng 2. ở đậu HàLan, gen A quy định thân cao, gen a quuy định thân thấp. CVho lai cây thân cao với cây thân thấp, F 1 thu đợc 51% cây thân cao: 49% thân thấp. Kiểu gen của phép lai trên là: a. P: AA x aa c. P: Aa x Aa Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang5 Giáo án sinh học b. P: AA x Aa d. P: Aa x aa V. Dặn dò: (1) Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK Làm bài tập 3 & kẻ bảng 4 vào vở bài tập. Ngày soạn Tiết 4: Bài 3: lai hai cặp tính trạng A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS mô tả đợc TN o lai hai cặp tính trạng của Menđen, phân tích kết quả TN o . Hiểu và phát biểu đ- ợc nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen, giải thích đợc khái niệm biếu dịi tổ hợp - Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và phân tích kết quả TN o - Củng cố niềm tin vào khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của Menđen. B. Chuẩn bị: GV: Tranh hình 4, bảng phụ ghi nội dung bảng 4 SGK. HS: Tì hiểu trớc bài C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1 phút) II. Bài cũ: III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề: (1)Chúng ta đã nghiên cứu lai một cặp tính trạng. Vậy khi lai hai cặp tính trạng thì ở F 2 có tỉ lệ nh thế nào ? Đó là vấn đề mà hôm nay chúng ta tìm hiểu. 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (26) - GV Y/C HS quan sát hình 4, tìm hiểu thông tin SGK. ? trình bày TN o của Menđen ? - HS: P: Vàng, trơn x Xanh, nhăn F 1 : 100% Vàng, trơn F 1 x F 1 : F 2 có 4 kiểu hình HS các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 4 - GV gọi HS đại diện nhóm ,trả lời Nội dung I. Thí nghiệm của Menđen. 1. Thí nghiệm. Kiểu hình F 2 Số hạt TL kiểu hình Tỉ lệ cặp tính trạng của F 2 Vàng, trơn Vàng, nhăn Xanh, trơn Xanh, nhăn 315 101 108 32 9 3 3 1 Vàng 315 + 101 416 3 Xanh 108 + 32 140 1 Trơn 315 + 108 423 3 Nhăn 101 + 32 133 1 GVy/c1h/s nhắc lại TN o từ kết quả bảng 4. GV phân tích cho HS thấy rõ tỉ lệ của từng cặp tính trạng có mối tơng quan với tỉ lệ - Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau vè hai cặp tính trạng tơng phản: P: Vàng, trơn x Xanh, nhăn Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang6 Giáo án sinh học kiểu hình ở F 2 . Y/C HS lấy VD: Vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4 trơn = 9/16 GV phân tích cho HS hiểu các tính trạng di truyền độc lập với nhau(3 vàng: 1xanh), (3trơn: 1nhăn) = 9:3:3:1(HS cần vận dụng kiến thức muc 1 để giải thích tỉ lệ) GV cho HS làm bài tập điều từ HS trả lời, bổ sung ? Căn cứ vào đâu Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập với nhau. HS nêu đợc: căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở F 2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. HĐ 2: ( 10) GV Y/C HS nghiên cứu lại kết quả TN o ở F 2 cho biết: ? Kiểu hình nào ở F 2 khác bố mẹ. HS: 2 kiểu hình vàng, nhăn & anh, trơn khác bố mẹ, chiếm tỉ lệ 6/16 GV nhánh mạnh: khái niệm biến dị tổ hợp đợc xác định dựa vào kiểu hiònh của P. * GV gọi HS đọc kết luận cuối bài.(1) F 1 : 100% vàng, trơn Cho F 1 tự thụ phấn F 2 : 9 V-T; 3 V-N; 3 X-T; 1 X-N 2. Quy luật phân li độc lập . Nội dung quy luật: SGK(T 15 ) II. Biến dị tổ hợp. - Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ. - Nguyên nhân: có sự phân li độc lập & tổ hợp lại các tính trạng làm xuất hiện lại các kiểu hình khác bố mẹ. IV. Kiểm tra, đánh giá: (5 ) ? Phát biểu nội dung quy luật phân li ? Biến dị tổ hợp là gì. Nó đợc xuất hiện ở hình thức sinh sản nào. V. Dặn dò: (1) Học bài củ theo nội dung SGK Đọc trớc bài 5: Lai 2 cặp tính trạng (TT) Kẻ bảng 5 vào vở bài tập. Ngày soạn: Tiết 5: Bài 5: lai hai cặp tính trạng (TT) A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS hiểu và giải thích đợc kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen. Phân tích đ- ợc ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá. Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang7 Giáo án sinh học - Phát triển kỉ năng quan sát, phân tích và hoạt động nhóm - Giáo dục cho HS ý thức nghiên cứu khoa học B. Chuẩn bị: GV: Tranh hình 5 SGK và bảng phụ ghi nội dung bảng 5 HS: Tìm hiểu trớc bài C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1) II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề :( 1) GV Y/C HS nhắc lại quy luật phân li. Vậy Menđen giải thích kết quả TN o và quy luật phân li độc lập có ý nghĩa nh thế nào ? 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1:(20) GV Y/C HS nhắc lại tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng ở F 2 ? HS nêu tỉ lệ: Vàng 3 Trơn 3 Xanh 1 Nhăn 1 ? Từ kết quả trên cho ta biết điều gì. HS trả lời, GV chốt lại kiến thức. GV Y/C HS nghiên cứu thông tin, giải thích kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menđen HS các nhóm thực hiện lệnh SGK (T 17 ) HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung GV chốt lại kiến thức GV gọi 1HS lên bảng điều nội dung vào bảng 5. Nội dung I . Menđen giải thích kết quả thí nghiệm . - Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định. - ở cơ thể lai F 1 khi hình thành giao tử do khả năng tổ hợp tự do giữa A và a với B và b nh nhau tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau. - Do sự kết hợp ngẫu nhiên 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái F 2 có 16 tổ hợp giao tử. - Sơ đồ lai SGK (T 17 ) HĐ 2: (16 ) GV Y/C HS tìm hiểu thông tin, các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: ? Tại sao ở các loài sinh sản hữu tính biến dị lại phong phú. ? Nêu ý nghĩa của quy luật phân li độc lập. HS trả lời: - F 2 có sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền, đã hình thành các kiểu gen khác P - Có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá của sinh vật. GV đa ra những công thức tổ hợp: Gọi n là số cặp gen dị hợp ( phân li độc lập) thì: + Số loại giao tử:2 n ; Số loại kiểu hình: 2 n II. ý nghĩa của quy luật phân li độc lập. -Quy luật phân li độc lập giải thích đợc một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp, đó là sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen. - Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đoói với chọn giống và tiến hoá. Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang8 Giáo án sinh học + Số hợp tử :4 n; TL pli k.gen(1+2+1) n + Số loại k.gen :3 n ; TL p.li k.hình(3+1) n * GV gọi HS đọc kết luận cuối bài.(1) IV. Kiểm tra, đánh giá: (5 phút) ? Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình nh thế nào. ? Kết quả một phép lai có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1. Hãy xác định kiểu gen của phép lai trên. V. Dặn dò: (1 phút) Học bài củ, trả lời câu hỏi cuối bài. GV hớng dẫn HS làm bài tập 4 SGK Các nhóm làm trớc TN o : gieo 1 đồng xu và gieo 2 đồng xu, gieo 25 lần rồi thống kê kết quả. Ngày soạn: Tiết 6: Bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng tiền kim loại A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS biết cách xác định xác suất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng tiền kim loại và vận dụng xác suất để hiểu dợc tỉ lệ các giao tử và tỉ lệ kiểu gen trong hai cặp tính trạng. - Rèn luyện cho HS kỉ năng hợp tác nhóm - Có ý thức vận dụng các tri thức vào bài tập, thực hành. B. Chuẩn bị: GV: Bảng ghi thống kê kết quả của các nhóm HS: Mỗi nhóm: hai đồng kim loại, kẻ bảng 6.1- 2 vào vở C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1) II. Bài cũ: (5) III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề:(1) Để xác định xác suất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại, qua đó chúng ta vận dụng xác xuất để hiểu đợc các loại giao tử và tỉ lệ các kiểu gen trong lai một cặp tính trạng. 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (16) GV hớng dẫn quy trình tiến hành: Lấy một đồng tiền kim loại, cầm đứng cạnh và thả sơi tự do từ độ cao xác định. GV Y/C các nhóm tiến hành gieo 25 lần, rồi thống kê kết quả vào bảng 6.1 Nội dung I. Gieo một đồng kim loại: (quy định mặt sấp và mặt ngữa của đồng kim loại) Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang9 Giáo án sinh học Tiến hành Nhóm Gieo một đồng kim loại Lần gieo Tỉ lệ % S N 1 2 3 Cộng HS đại diện các nhóm lên bảng điền vào bảng phụ, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét, kết luận HĐ 2: (16 ) GV hớng dẫn HS cách gieo hai đồng tiền kim loại(giống gieo một đồng tiền), có thể xảy ra 3trờng hợp: + Hai đồng đều sấp(SS) + Một đồng sấp, một đồng ngữa(SN) + Hai đồng đều ngữa(NN) GV Y/C các nhóm gieo 25 lần, sau đó thống kê kết quả vào bảng. HS đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác, bổ sung II. Gieo hai đồng tiền kim loại. Tiến hành Nhóm Gieo hai đồng kim loại Lần gieo Tỉ lệ % SS SN NN 1 Cộng + Kết quả bảng 6.1 với tỉ lệ các giao tử sinh ra từ con lai F 1 : Aa HS: Cơ thể lai F 1 có kiểu gen Aa khhi giảm phân có 2 liạo giao tử mang A & a với xác suất ngang nhau + Kết quả bảng 6.2 với tỉ lệ kiểu gen ở F 2 trong lai một cặp tính trạng. HS: Kết quả gieo 2 đồng tiền kim loại có tỉ lệ: 1SS: 2SN: 1NN, với tỉ lệ kiểu gen F 2 là: 1AA: 2Aa: 1aa GV lu ý: số lợng thống kê càng lớn thì càng đảm bảo độ chính xác. - P(AB) = P(A).P(B) = 1/2.1/2 = 1/4 - 1 xu = P(S).P(N) = 1/2. - 2 xu = P(SS) = P(S).P(S) = 1/4 = P(NN) = P(N).P(N) = 1/4 = P(SN) = 1/2 P = 1/4SS: 1/2SN: 1/4NN Trong các điều kiện nghiệm đúng Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang10 [...]... hình 10 Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 10 GV gọi HS lên bảng điền vào bảng, bổ sung GV chốt lại kiến thức Các kì Kì đầu Kì giữa I Những diển biến cơ bản của nhiẽm sắc thể trong giảm phân 1 Kì trung gian - Nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh - Cuối kì NST nhân đổi thành NST kép dính nhau ở tâm động 2 Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân Những diển biến cơ bản cua NST ở các kì Lần phân bào I... với sự sinh sản và sinh trởng của cơ thể - Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và hoạt động nhóm - Giáo dục cho HS có ý thức nghiên cứu khoa học B Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang14 Giáo án sinh học GV: Tranh 9.1-3 SGK, bảng phụ ghi nội dung bảng 9.2 HS: Kẻ bảng 9.1-2 vào vở bài tập C Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) II Bài cũ: III Bài mới: 1 Đặt vấn đề: (1) Tế bào của... tiêu bản NST , giáo viên có thể dùng tranh câm các kì của nguyên phân để học sinh nhận dạng hình thái NST ở các kì IV Kiểm tra, đánh giá: (5) - Các nhóm tự nhận xét về thao tác sử dụng kính, kết quả quan sát tiêu bản - GV đánh giá chung về ý thức và kết quả của các nhóm - Đánh giá kết quả của nhóm qua bản thu hoạch V Dặn dò: (1) - Đọc trớc bài AND Ngày soạn: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang24 Giáo. .. và tổ hợp của các cặp NST giới tính III Các yếu tố ảnh hởng đến sự phân hoá giới tính: - ảnh hởng của môi trờng trong do rối loạn tiết hoocmon sinh dục làm biến đổi giới tính - ảnh hởng của môi trờng ngoài: To, nồng độ CO2, ánh sáng - ý nghĩa: chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái phù hợp với mục đích sản xuất IV Kiểm tra, đánh giá: (6) Hoàn thành bảng sau: NST giới tính NST thờng 1 Tồn tại 1 cặp trong... Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dới kính hiển vi và vẽ hình - Giáo dục cho học sinh biết bảo vệ, giữ gìn dụng cụ, tự giác trong học tập B Chuẩn bị: GV: Kính hgiển vi, bộ tiêu bản NST, tranh các kì của nguyên phân HS: Xem lại những bài đã học C Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang23 Giáo án sinh học II Bài cũ: ( 5) ? Trình bày những biến đổi... sát tiêu bản nhiễm sắc thể - GV Y/C hs nêu các bớc tiến hành quan sát HS trình bày các thao tác tiêu bản NST + Đặt tiêu bản lên bàn kính: quan sát ở bội giác bé rồi chuyển sang bội giác lớn - GV chốt lại kiến thức Nhận dạng TB đang ở dạng nào - GV Y/C các nhóm thực hiện theo quy trình Các nhóm quan sát lần lợt các tiêu bản đã hớng dân Cần lu ý: + Kĩ năng sử dụng kính hiển vi + Mỗi tiêu bản gồm nhiều... - Rèn luyện cho HS kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình, phát triển t duy lí luận - Giáo dục ý thức nghiên cứu khoa học B Chuẩn bị: GV: Tranh phóng to hình 10 SGK, bảng phụ ghi nội dung bảng 10 HS: Tìm hiểu trớc bài C Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) II Bài cũ: III Bài mới: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang16 Giáo án sinh học 1 Đặt vấn đề: (1) Giảm phân cũng là hình thức phân bào có thoi phân bào... a Bản chất và quy luật của hiện tợng di truyền, biến dị b Cây đậu Hà lan có hoa lỡng tính c Tất cả động thực vật và vi sinh vật d Cả a và b 2 Phơng pháp nghiên cứu độc đáo của Menđen là: a Phơng pháp phân tích các thế hệ lai b Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu đợc c Thí nghiệm nhiều lần trên đậu Hàlan d Cả a và b 3 Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cằp tính trạng tơng phản... có biết Ngày soạn: Tiết 16: Bài 16: adn và bản chất của gen A Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - HS trình bày đợc các nguyên tắc của sự tự nhân đôi của AND Nêu đợc bản chất hoá học của gen Phân tích đựơc các chức năng của AND - Phát triển đợc kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và hoạt động nhóm Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang26 Giáo án sinh học - Giaó dục ý thức học tập cho... kì giữa II Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân 1 Kì trung gian: - NST dài, mảnh, duổi xoắn - NST nhân đôi thành NST kép - Trung tử nhân đôi thành 2 trung tử 2 Nguyên phân: Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể - NST bắt đầu đóng xoắn Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang15 Giáo án sinh học - Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào tâm động Kì giữa - Các NST kép đóng . động nhóm - Giáo dục cho HS có ý thức nghiên cứu khoa học B. Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang14 Giáo án sinh học GV: Tranh 9.1-3 SGK, bảng phụ. nhóm thảo luận hoàn thành bảng 10 GV gọi HS lên bảng điền vào bảng, bổ sung GV chốt lại kiến thức. Nội dung I. Những diển biến cơ bản của nhiẽm sắc thể trong
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo ản cả năm, giáo ản cả năm, giáo ản cả năm, Men Đen -Ng ời đặn nền móng cho di Một số thuật ngũ và kí hiệu cơ bản của di truyền học., Biến dị tổ hợp., ý nghĩa của quy luật phân li độc lập., Gieo hai đồng tiền kim loại., Cấu trúc nhiễm sắc thể. Cấu trúc điển hình của NST đợc biểu hiện Chức năng của nhiễm sắc thể., Nguyên phân:, ý nghĩa của giảm phân., Thụ tinh. ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh., Báo cáo thu hoạch. Học sinh quan sát tranh, đối chiếu với hình, Cấu trúc không gian của phân tử AND, Bản chất của gen . Chức năng của ADN. Gồm 2 chức năng:, Chức năng của prôtêin. 1. Chức năng cấu trúc:, Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN., Đột biến gen là gì ? Vai trò của đột biến gen., Đột biến cấu trúc NST là gì? Hiện tợng dị bội thể. Sự phát sinh thể dị bội., Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trờng. Mối quan hệ kiểu gen, môi trờng và kiểu hình. Mức phản ứng., Phân biệt thờng biến và đột biến Nhận biết ảnh hởng của môi trờng đối với tính trạng số lợng và tính trạng, Nghiên cứu phả hệ., Mét vµi bƯnh di trun ë ngêi. Mét sè tËt di trun ë ngêi., Di truyền học t vấn. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trờng, Nhân giống VT trong ống nghiệm ở cây trồng. ứng dụng nuôi cấy TB và mô trong chọn Nhân bản vô tính ở động vật., Khái niệm công nghệ tế bào Khái niệm công nghệ gen. - Khái niệm công nghệ sinh học: Là ngành Hệ thống hoá kiến thức., Câu hỏi ôn tập. - Câu 1: Sơ đồ thể hiện mối liên hệ giữa gen và

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn