Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh quảng trị

140 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 16:39

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LÊ THỊ KIM CHI MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ QUẢNG TRỊ, 2012 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LÊ THỊ KIM CHI MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.15 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ MINH CHÍNH QUẢNG TRỊ, 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu luận văn kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng bảo vệ học vị Mọi thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả nhận quan tâm, tạo điều kiện nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tác giả xin cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng đào tạo sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp; Ban giám hiệu Phân viện Đại học Huế Quảng Trị, thầy giáo, cô giáo tạo điều kiện truyền đạt kiến thức bổ ích cho tác giả năm học vừa qua Tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Minh Chính, với tư cách người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn giúp đỡ cho tác giả thực hoàn thành đề tài nghiên cứu Nhân dịp này, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thống kê, Cục Thuế, Hội Doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Trị; DNN&V địa bàn tỉnh cung cấp cho tác giả tài liệu quý báu để hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến ủng hộ, giúp đỡ gia đình, quan tâm nhận xét đóng góp ý kiến quan, bạn bè đồng nghiệp Đông Hà, ngày tháng 10 năm 2012 Tác giả Lê Thị Kim Chi iii MỤC LỤC Trang Phụ bìa Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng .vii ĐẶT VẤN ĐỀ: .1 1.Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: 2.1.1 Mục tiêu tổng quát: 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Sự phát triển DNN&V tỉnh Quảng Trị - Nội dung nghiên cứu: Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.1 Những vấn đề lý luận: 1.1.1 Khái niệm DN loại hình DN Việt Nam nay: 1.1.2 Khái niệm DNN&V, tiêu chí nghiên cứu: .7 1.1.3 Vai trò DNN&V trình phát triển kinh tế xã hội đất nước: 17 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNN&V: 22 1.2.1 Các nhân tố bên DN: 22 1.2.2 Các nhân tố nội bên DN: 26 1.3 Yêu cầu DNN&V: 29 iv 1.3.1 Tham gia tích cực vào nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế: .29 1.3.2 Tham gia sản xuất hàng hoá dịch vụ phục vụ nhu cầu dân sinh: .31 1.3.3 Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh bối cảnh hội nhập: 31 1.4 Kinh nghiệm nước số địa phương nước phát triển DNN&V: 33 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển phát triển DNN&V số nước: .33 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển DNN&V nước: 38 Chương .51 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 51 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.1 Đặc điểm địa bàn tỉnh Quảng trị: 51 2.1.1 Giới thiệu chung tình hình phát triển DNN&V địa bàn tỉnh Quảng Trị: .51 2.1.2 Các đặc điểm điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Trị: .51 2.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 56 2.1.4 Một số kết phát triển kinh tế xã hội 58 2.2 Phương pháp nghiên cứu .62 2.2.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu, khảo sát: 62 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 62 2.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá: 63 2.2.4 Các tiêu cụ thể đánh giá mặt số lượng chất lượng: .63 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Thực trạng phát triển DNN&V tỉnh Quảng Trị: .65 3.1.1 Quy mô số lượng DNN&V: 65 3.1.2 Thực trạng lực sản xuất kinh doanh DNN&V: 69 3.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh DNN&V tỉnh Quảng Trị: 79 v 3.1.4 Những hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh DNN&V tỉnh Quảng Trị: .96 3.2 Các giải pháp đề xuất để phát triển DNV&N tỉnh Quảng Trị: 101 3.2.1 Nhóm giải pháp tạo vốn để phát triển DNN&V: 101 3.2.2 Nhóm giải pháp phía Nhà nước: 106 3.2.3 Nhóm giải pháp phía DNN&V: 112 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 118 I Kết luận: 118 II Khuyến nghị: 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN DNN&V DNTN HTX NSNN SME Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã Ngân sách nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Số lượng cấu DNN&V phân theo loại hình DN 65 Bảng 3.2 Số lượng cấu DNN&V phân theo lĩnh vực kinh doanh 66 Bảng 3.3 Số lượng cấu DNN&V phân theo vùng: 68 Bảng 3.4 Vốn đầu tư DNN&V giai đoạn 2007 đến 2011 phân theo lĩnh vực kinh doanh 69 Bảng 3.5 Vốn đầu tư DNN&V năm 2011 phân theo lĩnh vực 70 kinh doanh nguồn gốc vốn đầu tư Bảng 3.6 Vốn đầu tư DNN&V năm 2011 phân theo lĩnh vực kinh doanh cấu nguồn gốc vốn đầu tư 71 Bảng 3.7 Số lượng lao động loại hình DN 72 Bảng 3.8 Lao động phân theo vùng theo khu vực DN 73 Bảng 3.9 Tỷ lệ lao động đào tạo DNN&V 74 Bảng 3.10 Thực trạng máy móc thiết bị DNN&V tỉnh Quảng Trị 75 Bảng 3.11 Thị trường tiêu thụ DNN&V tỉnh Quảng Trị năm 2011 77 Bảng 3.12 Một số tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất kinh doanh DNN&V từ năm 2007 đến năm 2011 79-80 Bảng 3.13 Thu nhập bình quân/tháng người lao động giai đoạn 2007 – 2011 82 Bảng 3.14 Tình hình nộp ngân sách DNN&V qua năm 83 Bảng 3.15 Đánh giá môi trường kinh doanh DN năm 2011 94 ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Tính cấp thiết đề tài: Trong tiến trình cải cách phát triển kinh tế Việt Nam, DN nhỏ vừa (DNN&V) chiếm tỷ trọng lớn Tuy DN nhỏ vốn, lao động doanh thu, song với gia tăng mạnh mẽ số lượng quy mô hoạt động, DNN&V khẳng định vị trí, vai trò quan trọng việc trì tốc độ tăng trưởng, thay đổi cấu kinh tế, tạo việc làm, góp phần lớn vào công xoá đói giảm nghèo…sự xuất DNN&V tạo nên mảng thị trường hoàn toàn mới, thúc đẩy đổi không ngừng không cho quốc gia mà giới Những đóng góp có phần nhờ vào nỗ lực từ nội thân DN, phần khác nhờ vào tác động tích cực chủ trương, chế, sách đắn Đảng Nhà nước công tác khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cho DNN&V hoạt động Quảng Trị tỉnh duyên hải miền Trung nhỏ bé thuộc đối tượng tỉnh nghèo nước Tuy nhiên, thời kỳ đổi mới, tỉnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tương đối bản, bước đầu tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước Trong năm qua, DNN&V địa bàn tỉnh Quảng Trị tập trung nguồn lực để vượt qua khó khăn, tìm tòi lựa chọn hướng đắn, phù hợp với xu thị trường giải pháp thích hợp Từ đó, DN ngày phát triển lớn mạnh, mở thêm nhiều ngành nghề mới, góp phần giải việc làm cho hàng ngàn người lao động Trong giai đoạn nay, Các cấp uỷ Đảng quyền địa phương tỉnh xác định việc phát triển DNN&V phương thức tốt để khai thác tiềm năng, mạnh địa bàn, tạo chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, giải việc làm người lao động địa phương Đây định hướng chiến lược Đảng Nhà nước phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước 117 cao, DN lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp thông qua thông tin đại chúng, qua đối tác qua khách hàng Tăng cường biện pháp tiếp thị, hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ để khuyến khích khách hàng đến với DN Chẳng hạn ưu tiên giá ưu đãi dịch vụ khách hàng thường xuyên DN, để khuyến khích khách hàng quay lại với DN giảm giá theo cách thức khách hàng không nhận khoản giảm giảm trừ vào hợp đồng DN, tức khách hàng nhận ưu đãi không rời bỏ DN để chuyển sang nhà cung cấp khác 118 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận: Trong năm từ 2007 đến 2011, Quảng Trị có nhiều DNN&V thành lập, nhiên không DN rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản Đây giai đoạn khó khăn DNN&V nhiên hội để DN nhìn nhận đánh giá lại khả thực lực Những vấn đề khó khăn mà DNN&V tỉnh gặp phải cần có hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ nỗ lực từ thân DN Về phía thân DN, xác định điểm mạnh - yếu để có biện pháp đầu tư chiều sâu phù hợp Bên cạnh đó, hỗ trợ từ phía phủ, địa phương cần thiết, cụ thể: Về sách đầu tư, trước hết phải tạo điều kiện để DNNVV dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn Tiếp theo, có chế tạo vốn sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ DNNVV nói chung (trong đặc biệt nhấn mạnh tới đổi công nghệ) hỗ trợ vốn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực mới, sáng tạo (sản phẩm, dịch vụ mới) Cần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, tăng cường tiếp cận tín dụng Theo đó, NHNN cần tiếp tục thực hiệu biện pháp ổn định thị trường tiền tệ, nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống tài ngân hàng đảm bảo an toàn toán cho ngân hàng thương mại để hỗ trợ DNNVV tiếp cận tài Chính phủ cần ban hành văn hướng dẫn thực Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại để điều chỉnh hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ kênh Triển khai hoạt động trợ giúp doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh thành lập sớm đưa Quỹ Phát triển DNNVV vào hoạt động, đẩy mạnh hoạt động Quỹ Khoa học Công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi Công nghệ quốc gia… 119 Bên cạnh giải pháp nêu trên, trước mắt, để góp phần khắc phục khó khăn chung kinh tế, việc gia hạn thời gian nộp thuế cho DNNVV giải pháp cần thiết, giúp giải nhu cầu cấp bách vốn cho DNNVV Ngoài ra, cần phải lưu ý đến việc đơn giản thủ tục hành sách miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp ban hành, song thiếu quy trình, thủ tục nộp, miễn giảm thuế phức tạp khiến doanh nghiệp bỏ lỡ hội kinh doanh, hội hỗ trợ II Khuyến nghị: Từ thực trạng trên, thời gian tới, để DNN&V phát triển có hiệu phù hợp trình hội nhập kinh tế với khu vực giới, cần giải số nội dung sau: Đối với Chính phủ Bộ, ngành: Chính phủ cần tổ chức hệ thống thông tin để nắm bắt kịp thời xu hướng hội nhập quốc tế thực trạng DNN&V Việt Nam, từ rà soát lại sách nước nhằm hỗ trợ DNN&V hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu Chính phủ tăng trưởng kinh tế, giải việc làm đảm bảo thu nhập, góp phần xoá đói nghèo phát triển bền vững Chính sách Chính phủ phải có tính khả thi, áp dụng riêng cho DNN&V Môi trường kinh doanh mà DNN&V cần từ Chính phủ Luật pháp thông thoáng, chế sách rõ ràng, minh bạch, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, tâm lý xã hội đồng thuận… từ DNN&V tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nỗ lực - Chính phủ Bộ, Ngành cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để khuyến khích DNN&V yên tâm đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, ngày khẳng định tầm quan trọng phát triển DNN&V phát triển kinh tế đất nước - Nhà nước cần tạo điều kiện tối đa cho DNN&V vào thị trường hoàn thiện địa vị pháp lý DN: Liên quan đến giải pháp minh bạch hoá thủ tục đăng ký kinh doanh lần đầu để công dân thành lập DN thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh Luật DN năm 2005 văn hướng dẫn cần tuyên truyền, giải 120 thích đến tầng lớp nhân dân, ý lực lượng lao động trẻ lao động, học tập, hộ gia đình kinh doanh quy mô nhỏ Ngoài việc niêm yết công khai quan đăng ký kinh doanh cần tổ chức huấn luyện đội ngũ tư vấn phát triển DN chuyên trách cộng tác viên, dẫn khai thác tài liệu mạng Internet chụp tài liệu, giải đáp thắc mắc qua kênh thông tin trực tuyến điện thoại, internet, phát thanh, truyền hình, xuất bản, hội thảo chuyên đề,… Để thực tốt giải pháp này, cần triển khai số việc liên quan đến nâng cao lực quan chuyên môn hệ thống đăng ký kinh doanh: - Bên cạnh đó, nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển DNN&V chương trình tổng thể hỗ trợ phát triển DNN&V làm sở để xây dựng sách, giải pháp hỗ trợ, phát triển DNN&V, đặc biệt phối hợp với chương trình công cụ vĩ mô khác để thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát DNN&V việc thực pháp luật Trong cần thiết phải có chế tài bắt buộc DNN&V thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán thống kê - Tạo điều kiện cho DNN&V tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng chế tín dụng theo hướng tách bạch cụ thể, rõ ràng tín dụng sách tín dụng thương mại Đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng DNN&V thông qua việc đa dạng hoá hình thức huy động vốn: Cần công khai hình thức hỗ trợ nguồn vốn Với nguồn lực có tay, thông qua công ty đầu tư tài nhà nước để mua cổ phần DNN&V, mua trái phiếu DNN&V phát hành trái phiếu theo dự án Nhà nước cần đạo ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch định hướng cho DNN&V vay với số dư nợ tín dụng đạt đến 60% tổng dư nợ Ngân hàng thương mại cần tăng cường tiếp thị với tư cách ngân hàng bán lẻ để đáp ứng nhu cầu DNN&V, có biện pháp thẩm định vay, giám sát đôn đốc thu nợ thay cho việc đòi hỏi chấp cầm cố vượt khả DNN&V, phối hợp với quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ khác DN có hợp đồng kinh tế vay 121 Nhà nước cần có biện pháp nhằm phát huy vai trò Quỹ bảo lãnh tín dụng DNN&V Điều lệ Quỹ cần thể rõ chế góp vốn thành viên DNN&V theo hướng linh hoạt nguồn vốn góp vượt mức tối thiểu Các thành viên thông qua quỹ để huy động vốn đầu tư dự án, chuyển hoá vốn quỹ thành nguồn vốn DNN&V sở thoả thuận việc tăng giám vốn thành viên góp vốn bảo đảm an toàn quỹ thuận lợi cho DNN&V góp vốn công khai vào dự án Đối với quyền tỉnh Quảng Trị: - Cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư: Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký mẫu dấu đăng ký mã số thuế thời gian khắc dấu Sở, ban ngành có liên quan nên rút ngắn 50% thời gian so với qui định trước Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ đồng môi trường đầu tư để thu hút đầu tư dân, đầu tư từ tỉnh, thành nước đầu tư nước vào tỉnh Quảng Trị Trong trình triển khai thực cần có tổng kết đánh giá để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với xu phát triển chung đất nước khu vực - Đảm bảo mặt sản xuất kinh doanh: Tỉnh cần đảm bảo đủ mặt hợp lý, cần thiết cho thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo phương thức cho thuê chuyển quyền sử dụng đất cho DN sản xuất phải di dời theo chủ trương tỉnh - Khoa học công nghệ phục vụ DN: Tỉnh cần cụ thể hoá sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ: hỗ trợ lãi suất cho DN đầu tư đổi công nghệ, hướng dẫn DN xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ, sách hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ sản xuất kinh doanh - Cần sớm thành lập quỹ như: Quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ DN, quỹ xúc tiến đầu tư, quỹ xúc tiến thương mại để hỗ trợ DN hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu 122 - Cần xây dựng kênh thông tin thức tình hình thị trường nước giới để giúp DN kịp thời nắm bắt thông tin, từ có định kịp thời xác, chớp lấy hội vàng kinh doanh Đối với DNN&V: - Một vấn đề quan trọng cần thiết DNN&V vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế Đó vừa hội để DN có dịp tiếp xúc, trao đổi học hỏi kinh nghiệm vừa thách thức để DN kiểm chứng lực khẳng định vị trí Các DNN&V cần tranh thủ giúp đỡ quan chức năng, phải thường xuyên nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết luật pháp thương mại xu hội nhập, cạnh tranh quốc tế nhằm khai thác thị trường khu vực giới Khi gia nhập WTO, DNN&V có hội tiếp cận với thị trường toàn cầu với tỷ dân Trên thị trường toàn cầu đó, phân đoạn thị trường lớn dễ thuộc DN lớn, tập đoàn xuyên quốc gia tồn lúc thị trường ngách nhóm khách hàng nhỏ Đây hội cho DNN&V - Bên cạnh đó, phát huy nội lực hướng bản, thường xuyên bền vững giúp DN hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu phát triển bền vững Các DNN&V cần chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, tìm hội để huy động nguồn vốn cách có hiệu nhất, nghiên cứu áp dụng công nghệ, đổi trang thiết bị, tăng suất lao động nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường Chấp hành pháp luật, đề cao văn hoá kinh doanh Có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý DN - Quản trị tốt nội DN vấn đề quan trọng mà DNN&V cần đặc biệt quan tâm Muốn quản trị tốt DN trước hết cần phải xây dựng đội ngũ quản lý tốt Một đội ngũ quản lý tốt tức người lãnh đạo phải có lực tốt, thành viên đội có khả cao có hợp tác tốt thành viên Trong lực lượng chủ chốt này, người đứng đầu phải đóng vai trò quan trọng việc tham gia khuyến khích cá nhân làm việc hiệu Vai trò trách nhiệm thành viên cần phải phân chia rõ ràng họ cần làm việc 123 môi trường có hỗ trợ Ngoài ra, muốn quản trị tốt DN cần phải xây dựng quy trình làm việc cách khoa học để xác định trình tự giải công việc, cá nhân chịu trách nhiệm giải công việc thời gian hoàn thành công việc Quy trình quy định rõ thủ tục đầu vào kết đầu nội dung gì… Đây vấn đề cốt lõi, ràng buộc cá nhân có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt công việc cách kịp thời, đồng thời sở để lãnh đạo đánh giá xác lực cá nhân để bố trí công việc phù hợp với lực, có sách thưởng phạt để động viên, khuyến khích người lao động - Cần phải có liên kết DN: Đặc trưng DNN&V Việt Nam hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ rời rạc khả cạnh tranh hạn chế Trong hoàn cảnh đó, việc liên kết không giúp DN giảm giá thành, tăng chất lượng hàng hoá mà giúp cho DN nhận đơn hàng lớn mà DN đáp ứng, từ mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện phát triển tương lai Hiện nay, liên kết DN thể qua hình thức hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn sâu phân tích thực trạng phát triển DNN&V tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2007-2011, từ nêu tồn cần giải quyết, đề xuất giải pháp phát triển DNN&V tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 Nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đề ra, là: Hệ thống lý luận DNN&V vai trò, tổ chức, yếu tố ảnh hưởng Đã đánh giá thực trạng phát triển DN nhỏ vừa tỉnh Quảng Trị Đã đề xuất số giải pháp nhằm phát triển loại hình DN nhỏ vừa tỉnh Quảng Trị Tuy nhiên, đề tài " Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển DN nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng Trị” " vấn đề mẻ tác giả, mặt khác thời lượng nghiên cứu kiến thức thân có hạn, luận văn khó tránh 124 khỏi mặt hạn chế, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp nhà nghiên cứu, thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2002), Đưa Nghị Trung ương V khoá XI Đảng vào sống, Tạp chí Kinh tế dự báo Bộ Tài (2003), Báo cáo chế giải pháp tài để nâng cao hiệu khả cạnh tranh DN Chính phủ (2000), Nghị định số 02 ngày 03/02/2000 Đăng ký kinh doanh Chính phủ (2000), Nghị định số 03 ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành số điều Luật DN Chính phủ (2001), Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 hỗ trợ phát triển DNN&V Chính phủ (2002), Nghị định số 64 ngày 19/6/2002 chuyển DNN&V thành công ty cổ phần Chính phủ (2004), Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2004 đăng ký kinh doanh Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 trợ giúp phát triển DNN&V Chính phủ (2011), Nghị định số 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị 08/2011/QH13 Quốc hội ban hành bổ sung số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân 10 Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á Viện Quản trị Châu Á (2000), Khuôn khổ sách lựa chọn sách 11 Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á Viện Quản trị Châu Á (2000), Kiến thức phát triển 12 Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á Viện Quản trị Châu Á (2000), Quy trình kế hoạch hoá chiến lược 13 Cục Phát triển doanh nghiệp (2011), Sách Trắng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 2011, NXB Thống Kê 14 Cục Thống kê Quảng Trị, Niên giám thống kê năm 2007, năm 2008, 2009, 2010 năm 2011 15 Cục Thuế Quảng Trị (2011) Báo cáo tình hình thu nộp Ngân sách khối DN tỉnh Quảng Trị năm 2011 126 16 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3, BCHTW Đảng khoá IX , NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Lê Đăng Doanh, J.Benrleey, Nguyễn Đình Chung, Trần Kim Hào, Tô Đình Phát, Lê Viết Thái, Hoàng Văn Thành, Phan Nguyên Toàn (1999), Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện sách kinh tế vĩ mô đổi thủ tục hành nhằm thúc đẩy phát triển DNN&V Việt Nam, Dự án UNIDO-MPI-US/VIE/95/004, Hà Nội 20 Luật DN (2005), [17, 43-44], [74-75], [89-90], [176] 21 Luật Hợp tác xã (2003), [19, 1-2] 22 Nguyễn Cúc (2000), Đổi chế sách hỗ trợ phát triển DN nhỏ vừa Việt Nam đến năm 2005, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Thảo (2011), Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Hóa Bình giai đoạn nay, Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội 24 Ngô Thắng Lợi (2004), Doanh nghiệp Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Hữu Đạt (2002), Động thái phát triển KTTN Việt Nam giai đoạn 19902000, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (số 292) 26 Phạm Tuấn Anh (2004), Thành lập phát triển DN, NXB Thanh Niên 27 Thủ tướng Chính phủ (2003), Chỉ thị số 27/2003/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2003 tiếp tục đẩy mạnh thực luật DN, khuyến khích phát triển DN nhỏ vừa, Hà Nội 28 Thủ tướng Chính Phủ (2005), Chỉ thị số 40/2005/CT-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa, Hà Nội 29 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2002), Quảng Trị tiềm triển vọng đầu tư phát triển 127 30 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2006), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2006 -2010) tỉnh Quảng Trị 31 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2006), Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thời kỳ 1997-2010 tỉnh Quảng Trị 128 129 PHỤ LỤC 130 Phụ lục số Bảng câu hỏi điều tra môi trường kinh doanh Đối với DN vừa nhỏ tỉnh Quảng Trị (Áp dụng cho DN vừa nhỏ Tại tỉnh Quảng Trị tỉnh Quảng Trị ) I Thông tin chung DN: Tên DN: Loại hình DN: - DN nhà nước (1) - Công ty TNHH (2) - DN tư nhân (3) - Công ty cổ phần (4) - Hợp Tác xã (5) - DN có vốn đầu tư nước (6) Địa trụ sở chính: Ngành nghề kinh doanh: Ngành SXKD (là ngành tạo giá trị sản xuất lớn sử dụng nhiều lao động nhất): II Ý kiến DN môi trường kinh doanh tỉnh Quảng Trị (Khoanh tròn vào số mà ông/bà cho thích hợp): Về tiếp cận nguồn vốn tín dụng Nhà nước Tiếp cận kém: Tiếp cận trung bình: Tiếp cận khá: Khả tiếp cận nguồn vốn khác Tiếp cận kém: Tiếp cận trung bình: Tiếp cận khá: Tiếp cận tốt: Tiếp cận tốt: Mức độ ảnh hưởng sách thuế Ảnh hưởng xấu: ảnh hưởng trung bình: ảnh hưởng khá: ảnh hưởng tốt: 4 Mức độ ảnh hưởng đất đai Chưa đáp ứng: Đáp ứng trung bình: Đáp ứng khá: Đáp ứng tốt: Mức độ ảnh hưởng Khoa học công nghệ Chưa đáp ứng: Đáp ứng trung bình: Đáp ứng khá: Đáp ứng tốt: Mức độ ảnh hưởng quản lý Nhà nước địa phương (ổn định kinh tế - xã hội, sách ưu đãi đầu tư, việc thực thi pháp luật) Chưa đáp ứng: Đáp ứng trung bình: Đáp ứng khá: Đáp ứng tốt: 131 Mức độ ảnh hưởng sở hạ tầng Chưa đáp ứng: Đáp ứng trung bình: Đáp ứng khá: Đáp ứng tốt: Mức độ ảnh hưởng điều kiện tự nhiên Ảnh hưởng xấu:1 ảnh hưởng trung bình: ảnh hưởng khá: ảnh hưởng tốt: Mức độ ảnh hưởng sức mua thị trường Ảnh hưởng xấu: ảnh hưởng trung bình: ảnh hưởng khá: ảnh hưởng tốt: 10 Mức độ ảnh hưởng lao động (giá công lao động, trình độ lao động) Chưa đáp ứng: Đáp ứng trung bình: Đáp ứng khá: Đáp ứng tốt: Xin cảm ơn hợp tác quý DN ... LÊ THỊ KIM CHI MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.15 LUẬN VĂN THẠC SỸ... vấn đề nan giải cần phải xem xét, đánh giá giải kịp thời Từ thực tiễn đó, mạnh dạn chọn đề tài: Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng Trị để nghiên... xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn DNN&V - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh quảng trị , Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh quảng trị , Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan