Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

14 254 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 15:57

TÓM TẮT Tên đề tài: Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ ngày 05/3/2016 - 05/9/2016) Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn kết sau: Một là, Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong đó, Luận văn tập trung tìm hiểu, phân tích vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, định giá tài sản góp vốn, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Những vấn đề lý luận sở để Luận văn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu phân tích nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp Ở nội dung nhận thấy vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp ghi nhận từ lâu văn pháp luật Việt Nam Hoạt động giữ vai trò quan trọng, định lực vốn doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh khả cạnh tranh lành mạnh thị trường Sự phát triển hoạt động kết trình đổi tư quản lý kinh tế Nhà nước ta Hai là, Luận văn sâu phân tích quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong nội dung này, Luận văn phân tích hạn chế pháp luật hành vấn đề như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn vào doanh nghiệp Trên sở hạn chế pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp, Luận văn đề xuất số giải pháp tích cực nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Từ đó, thấy kinh tế Việt nam, hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp có vai trò quan trọng Tuy nhiên, Việt Nam chưa xây dựng khung pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh hoạt động Chính -iii- hạn chế pháp luật vấn đề phần kìm hãm đời doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền tự kinh doanh, tự thành lập doanh nghiệp ghi nhận Hiến pháp lớn tác động đến công tác điều tiết Nhà nước kinh tế đất nước Do đó, yêu cầu cấp bách cần thiết cần phải sửa đổi quy định pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp Với đề xuất Luận văn, tác giả hy vọng góp phần vào việc hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Do có hạn chế thời gian kiến thức, Luận văn dừng lại việc nghiên cứu số nội dung vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hành Mặc dù đề tài lịch sử nghiên cứu Việt Nam, kể từ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ban hành có hiệu lực đến nay, vấn đề chưa nghiên cứu sâu sắc Do vậy, việc nghiên cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp cần tiếp tục thực công trình khoa học tác giả khác Với đời ngày nhiều công trình nghiên cứu hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tương lai Việt Nam xây dựng khung pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp -iv- ABSTRACT Theme title: Vietnam law on contributing capital to establish business Implementation period: 06 months (from March 5, 2016 to September 5, 2016) Through the time of learning and study the provisions of law on contributing capital to establish business in Vietnam, the thesis has achieved the following results: Firstly, the thesis clarified the general theoretical issues of contributing capital to establish business Among them, the thesis focused on understanding and analyzing the theoretical issues of contributing capital to establish business, the assets is contributed to the business, the valuation of assets contributed, the significance of the contribution of capital to establish business and history of Vietnam law on contributing capital to establish business These theoretical issues are the basis for the thesis to be continued to learn, study and analyze the content related directly to the operation of contributing capital to establish business In this content, it may realize the issue of contributing capital to establish business has been recognized for a long time in the legal documents in Vietnam This activity plays an important role, decides the capacity of capital of business in production, business as well as the healthy ability of competition in the market The development of this activity is the result of innovative thinking process of economic management of our State today Secondly, the thesis has a detailed analysis of the provisions of Vietnam law on contributing capital to establish business In this content, the thesis analyzes in turn and points out the limitations of existing laws on issues such as the subject that contributed capital to establish business, the assets contributed as capital to establish business, the procedures for contributing capital to establish business, powers and responsibilities of the subject when contributing capital to business On the basis of the limitations of existing laws on contributing capital to establish business, the thesis also proposes some positive measures to contribute to improve the legal provisions on the activity of contributing capital to establish business in Vietnam From there, one can see in Vietnam economy, the activity of contributing capital to establish -v- business plays a very important role However, Vietnam has not built a complete legal framework to regulate for this activity The limitations of the law on the above issues has been somewhat held back the introduction of business, significant impacts to business freedom, freedom of establishing business has been recognized in the Constitution and large further work is affecting State’s regulation for the country's economy Therefore, the current urgent and necessary need is to amend immediately the provisions of law that regulates directly the activity of contributing capital to establish business With these recommendations in the thesis, the author hopes to contribute to the improvement of the provisions of law on contributing capital to establish business Due to the limitations of time and knowledge, the thesis just stops at studying in a number of contents on the issue of contributing capital to establish business in accordance with the current law Although this is not a new theme in the history of research in Vietnam, but since Business Law in 2014 has been promulgated and entered into force so far, this problem has not been studied in depth Therefore, the study of the laws of contributing capital to establish business should be continued to make by the scientific works of other authors With the advent of more and more research on the activity of contributing capital to establish business in the future, Vietnam will build a complete legal framework to regulate the activity of contributing capital to establish business -vi- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Giới hạn đề tài .4 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Bố cục luận văn .6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát doanh nghiệp .7 1.1.1 Định nghĩa doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp 1.2 Khái quát góp vốn thành lập doanh nghiệp .11 1.2.1 Khái niệm vốn .12 1.2.1.1 Định nghĩa vốn .12 1.2.1.2 Đặc điểm vốn .13 1.2.2 Phân loại góp vốn 15 1.3 Khái quát tài sản góp vốn 17 1.3.1 Khái niệm tài sản .17 1.3.2 Các loại tài sản góp vốn 21 1.4 Định giá tài sản góp vốn 22 1.4.1 Khái niệm định giá 22 -vii- 1.4.2 Nguyên tắc định giá 25 1.5 Ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 26 1.6 Lịch sử pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 27 1.6.1 Giai đoạn trước năm 1986 .27 1.6.2 Giai đoạn từ năm 1986 đến 2005 .29 1.6.3 Giai đoạn từ năm 2005 đến .30 CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 34 2.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp .34 2.1.1 Những quy định pháp luật hạn chế .34 2.1.1.1 Góp vốn thành lập doanh nghiệp cá nhân 36 2.1.1.2 Góp vốn thành lập doanh nghiệp tổ chức 44 2.1.2 Hướng hoàn thiện 46 2.1.2.1 Đối với cá nhân 46 2.1.2.2 Đối với tổ chức 47 2.2 Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp 47 2.2.1 Những quy định pháp luật hạn chế .47 2.2.2 Hướng hoàn thiện 55 2.3 Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp .57 2.3.1 Những quy định pháp luật hạn chế .57 2.3.2 Hướng hoàn thiện 65 2.4 Quyền người góp vốn thành lập doanh nghiệp 67 2.4.1 Những quy định pháp luật hạn chế .67 2.4.2 Hướng hoàn thiện 69 2.5 Trách nhiệm người góp vốn thành lập doanh nghiệp 70 2.5.1 Những quy định pháp luật hạn chế .70 2.5.2 Hướng hoàn thiện 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 -viii- PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng năm 2015 thay cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng năm 2013 Đây bước đột phá pháp luật Việt Nam doanh nghiệp, nhiều người dân doanh nghiệp chờ đợi từ nhiều năm Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội thông qua với nhiều điểm tích cực như: thành lập doanh nghiệp; vốn doanh nghiệp, góp vốn, tăng vốn; mô hình tổ chức quản trị doanh nghiệp; trình tự, thủ tục định doanh nghiệp; bảo vệ cổ đông; công khai minh bạch hóa thông tin; doanh nghiệp xã hội, điểm thể tinh thần Hiến pháp năm 2013 quyền tự kinh doanh công dân, doanh nghiệp, theo luật pháp không cấm người dân, doanh nghiệp tự đầu tư, kinh doanh Để đạt tính ưu việt, nội dung Luật Doanh nghiệp năm 2014 phải nghĩ đến dấu mốc quan trọng lịch sử pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, đời Luật Doanh nghiệp năm 1999 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ thông qua ngày 12 tháng năm 1999 Luật Doanh nghiệp năm 1999 thể hợp Luật Công ty năm 1990 Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, hướng tới cải cách tương đối toàn diện doanh nghiệp, đánh dấu thời kỳ mở đầu thực chủ trương công nghiệp hóa đại hóa đất nước, với hội nhập kinh tế quốc tế Hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2005 mở rộng phạm vi điều chỉnh quy định luật có ý nghĩa bảo vệ nhà đầu tư, chủ thể tham gia kinh doanh Thực tế cho thấy Luật Doanh nghiệp 2005 có tác động tích cực tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy huy động vốn, phát triển mở rộng kinh doanh doanh nghiệp, góp phần trì tăng trưởng kinh -1- tế giải vấn đề xã hội Tuy vậy, thực tế cho thấy, việc triển khai thực Luật Doanh nghiệp năm 2005 10 năm qua gặp phải số khó khăn, vướng mắc, hạn chế việc hoàn thiện nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nói chung phát triển doanh nghiệp nói riêng Những hạn chế, vướng mắc bao gồm khuyết điểm nội dung Luật Doanh nghiệp không tương thích, chồng chéo với số luật chuyên ngành khác Trong đó, vấn đề phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp vấn đề mà nhà đầu tư, kinh doanh quan tâm hàng đầu, việc góp vốn vào doanh nghiệp khởi đầu cho công việc kinh doanh, tiền đề, sở để phân chia lợi nhuận nhà đầu tư, kinh doanh Bên cạnh quy định pháp luật doanh nghiệp, không nhắc đến đời phát triển Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, văn quy phạm pháp luật góp phần không nhỏ cho việc phát triển pháp luật doanh nghiệp nói riêng phát triển kinh tế đất nước nói chung Luật Doanh nghiệp năm 2014 đời kế thừa phát huy tối đa tính ưu việt Luật Doanh nghiệp năm 2005 Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhiều quy định chưa rõ nét bất cập Hoàn thiện pháp luật mục tiêu lý tưởng nhằm hướng tới hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi xã hội, góp phần hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Việc nghiên cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp vấn đề đặt cần thiết nhằm tìm hạn chế, bất cập vướng mắc trình thực thi Luật Doanh nghiệp để có hướng sửa đổi hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển loại hình doanh nghiệp, từ đưa kinh tế đất nước phát triển lên, hòa nhập với phát triển kinh tế giới pháp luật giới mà Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia thành viên Vấn đề phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp vấn đề mẻ, chủ đề quan tâm nghiên cứu nhiều góc độ khác Tuy nhiên, góc độ phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp mà tác giả muốn đề cập đến đề tài là: Theo quy định hành, vấn đề liên quan đến quyền -2- góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ thể bị hạn chế; tài sản góp vốn quy định chung chung, chưa cụ thể đầy đủ; thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp mang nặng tính hình thức; quyền nghĩa vụ người góp vốn chung chung, chưa quy định chặt chẽ tính pháp lý việc chịu trách nhiệm cá nhân người góp vốn có hành vi vi phạm pháp luật để tham gia giao dịch bên gây bất lợi cho doanh nghiệp Chính vấn đề kiềm hãm phát triển kinh tế Việt Nam, làm cho chủ thể có nhu cầu góp vốn để kinh doanh bị hạn chế, làm cho người có tài sản muốn tiến hành thời điểm kinh doanh bị thời đầu tư, làm cho người góp vốn mang tính ỷ lại, lạm dụng danh nghĩa pháp nhân để trục lợi cá nhân gây thiệt hại cho doanh nghiệp, từ phát sinh nhiều dạng tranh chấp khác trình áp dụng luật để giải có nhiều ý kiến hướng xử lý khác Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả định chọn đề tài "Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp" để làm đề tài nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Có thể nói Việt Nam hoạt động "góp vốn nói chung" "góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng" nhà khoa học chuyên ngành luật quan tâm nghiên cứu thời gian qua có số công trình nghiên cứu vấn đề góc độ khác như: - Nguyễn Thị Thu Hà (2013), Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề pháp lý sở lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp Qua đó, Luận văn đánh giá cách toàn diện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Luận văn đưa giải pháp kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Phạm Tuấn Anh (2009), Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề pháp lý sở lý luận góp vốn thành lập -3- công ty Từ đưa nhận xét, đánh giá thực tiễn góp vốn thành lập công ty, đồng thời nêu lên kiến nghị để hoàn thiện quy định góp vốn thành lập công ty Nhìn chung 02 (hai) Luận văn nêu tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề như: góp vốn thành lập doanh nghiệp; góp vốn thành lập công ty theo tinh thần quy định luật cũ hết hiệu lực pháp luật Kể từ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 thời điểm chưa thấy có công trình thạc sỹ thức nghiên cứu cách khái quát vấn đề phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp Do đó, tác giả chọn đề tài "Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp" với mong muốn có đóng góp vấn đề Giới hạn đề tài Vấn đề phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp đề tài có phạm vi rộng như: chủ thể góp vốn, tài sản góp vốn, thủ tục góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn,… nên khuôn khổ Luận văn thạc sỹ này, luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quyền trách nhiệm người góp vốn loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luận văn không nghiên cứu pháp luật góp vốn loại hình doanh nghiệp đặc thù như: doanh nghiệp nhà nước, văn phòng luật sư, loại hình tổ chức tín dụng, công ty nước có vốn nước đầu tư Việt Nam,…Trong nội dung nghiên cứu, luận văn có nhận xét mặt hạn chế pháp luật đưa giải pháp hoàn thiện Mục đích nghiên cứu Luận văn đặt mục tiêu nghiên cứu góp phần xây dựng sở lý luận khoa học phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp, phân tích thực trạng pháp luật thực tiễn thực việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện nâng cao hiệu số quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam -4- Ngoài ra, Luận văn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên luật cán bộ, công chức hoạt động lĩnh vực góp vốn thành lập doanh nghiệp Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, tác giả tập trung làm rõ vấn đề sau: Một là, nghiên cứu vấn đề lý luận chung góp vốn thành lập doanh nghiệp, luận văn phân tích, bình luận nhằm làm rõ khái niêm, đặc điểm, ý nghĩa về: vốn, góp vốn, tài sản góp vốn, Hai là, phân tích đánh giá thực trạng nội dung pháp luật hành việc góp vốn thành lập doanh nghiệp như: chủ thể góp vốn, tài sản góp vốn, thủ tục góp vốn, quyền trách nhiệm người góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam việc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tình hình Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, Luận văn thực dựa phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng việc nhìn nhận, phân tích quan điểm Nhà nước văn pháp luật doanh nghiệp góp vốn thành lập doanh nghiệp Phương pháp kế thừa tài liệu liên quan, phân tích - tổng hợp, so sánh, diễn dịch - quy nạp, lịch sử logic sử dụng việc phân tích quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Các phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh, diễn dịch - quy nạp, lịch sử logic sử dụng kết hợp để phân tích hạn chế pháp luật hành chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp -5- Bố cục luận văn Ngoài lời mở đầu, mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo, Luận văn bao gồm 02 chương sau: Chương Lý luận chung góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương Những quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Hạn chế hướng hoàn thiện -6- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Tuấn Anh (2009), Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội [2] Bộ Tài (2015), Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 Bộ Tài hướng dẫn giao dịch tài doanh nghiệp theo quy định Điều Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 Chính phủ toán tiền mặt [3] Chính phủ (2010), Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp [4] Chính phủ (2015), Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp [5] Chính phủ (2015), Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp [6] Bộ luật Dân Bắc kỳ năm 1931 [7] Bộ luật Dân Trung kỳ năm 1936 [8] Nguyễn Thị Thu Hà (2013), Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội [9] Hoàng Thế Liên (2009), Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2005 (tập 1), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [10] Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 [11] Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959 [12] Quốc hội (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 [13] Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 [14] Quốc hội (1995), Bộ luật Dân năm 1995 [15] Quốc hội (1990), Luật Công ty năm 1990 [16] Quốc hội (1990), Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 [17] Quốc hội (1999), Luật Doanh nghiệp năm 1999 -75- [18] Quốc hội (2005), Bộ luật Dân năm 2005 [19] Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp năm 2005 [20] Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 năm 2012) [21] Quốc hội (2008), Luật Cán công chức năm 2008 [22] Quốc hội (2010), Luật Viên chức năm 2010 [23] Quốc hội (2012), Luật Giá năm 2012 [24] Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 [25] Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013 [26] Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu năm 2013 [27] Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp năm 2014 [28] Quốc hội (2014), Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 [29] Quốc hội (2015), Bộ luật Dân năm 2015 [30] Quốc hội 2015), Bộ luật Hình năm 2015 [31] Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 [32] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2012), Giáo trình pháp luật kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trang mạng [33] “Những đặc trưng vốn”, , truy cập ngày 30/3/2016 [34] Trường Đại học Kinh tế quốc dân, “Những vấn đề lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại”, , truy cập ngày 31/3/2016 -76- ... diện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Luận văn đưa giải pháp kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Phạm Tuấn Anh (2009), Góp vốn thành lập công... chế pháp luật hành chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành. .. pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp Do đó, tác giả chọn đề tài "Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp" với mong muốn có đóng góp vấn đề Giới hạn đề tài Vấn đề pháp lý góp vốn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt) , Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt) , Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn