giáo án lịch sử 12 cơ bản

86 3,096 27
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Trờng THPT Bán công Bố Trạch Tuần 01 Phần I: Lịch sử thế giới hiện đại (1945- nay) Bài 1: Liên xô và các nớc Đông âu sau chiến tranh TG Thứ hai(T1) Tiết : 01 I . Liên xô I.Mục đích yêu cầu: - Những nét lớn về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của Nhà nớc Liên xô. - Hình thành một số khái niệm: Cải cách, đổi mới, chế quan liêu bao cấp. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. III. Các b ớc lên lớp: 1 . ổn định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại chơng trình 11 và giới thiệu chơng trình Lịch sử lớp 12 Gồm 2 phần: Phần Lịch sử Thế giới. Phần lịch sử Việt Nam 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội dung bài giảng 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và xây dựng CSVC-KT của CNXH (từ 1945đến đầu những năm 70) ? Hoàn cảnh lịch sử ? a. Hoàn cảnh: ? Hoàn cảnh trong nớc ? - Trong nớc: + Nhân dân phải gánh chịu những hy sinh và tổn thất nặng nề hết sức to lớn. Hơn 20 triệu ngời chết. 1.710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị tiêu huỷ, 3.2000 xí nghiệp bị tàn phá. ? Hoàn cảnh bên ngoài tác động vào lúc này ? - Bên ngoài: + Các nớc phơng Tây do Mĩ cầm đầu, tiến hành bao vây kinh tế, chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh tổng lực nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nớc XHCN. + Phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Trong bối cảnh đó, nhân dân Liên Xô vừa ra sức xây dựng lại đất nớc, củng cố quốc phòng, vừa tích cực giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới. b. Thành tựu: ? Trong hoàn cảnh khó khăn đó nhân dân LX đ vã ợt qua và đạt đợc những thành tựu gì ? - Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trớc thời hạn 4 năm 3 tháng. * Về kinh tế: - Thu nhập quốc dân tăng 112 lần. - Trong thập niên 50, 60 và nữa đầu những năm 70 là cờng quốc CN đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. - Đi đầu trong một số ngành CN mới: Vũ trụ, điện tử ? Về KHKT Liên xô đ đạt đã - ợc những thành tựu kì diệu gì ? * Về KHKT : Đạt những thành tựu rực rỡ. - 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử - 1957 là nớc đầu tiên phóng tàu vệ tinh nhân tạo - 1961 Phóng tàu vũ trụ đa nhà du hành Gagarin bay. * Quân sự: Đầu những năm 70 LX đạt thế cân bằng về chiến lợc sức mạnh quân sự nói chung và lực lợng hạt nhân nói riêng so với các nớc Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 1 S:04/09/07 G:06/09/07 Trờng THPT Bán công Bố Trạch đế quốc. ? Thành tựu đó ý nghĩa gì? Làm đảo lộn toàn bộ chiến lợc của Mỹ và đồng minh của Mỹ. - Thể hiện tính u việt của CNXH: xây dựng và phát triển kinh tế, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. ? Trình bày nét khái quát về tình hình chính trị ? 2. Tình hình chính trị và chính sách đối ngoại. a. Tình hình chính trị: - Trong 30 năm đầu sau chiến tranh, tình hình chính trị LX ổn định, duy trì khối đoàn kết trong Đảng và toàn Liên bang ? Trong quá trình xây dựng CNXH LX vấp phải những sai lầm gì ? * Sai lầm thiếu sót : - Chủ quan nóng vội và đốt cháy giai đoạn - Xây dựng nhà nớc bao cấp về kinh tế - Thiếu dân chủ và vi phạm pháp chế XHCN, cha nhân đạo. ? Trình bày chính sách đối ngoại của nhà nớc LX ? b. Chính sách đối ngoại: - Thực hiện chính sách hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. - Giúp đỡ các nớc XHCN anh em về vật chất và tinh thần - Luôn luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ x hội.ã - Đi đầu và đấu tranh không mệt mỏi cho nền hòa bình và an ninh thế giới, luôn chống lại chính sách gây chiến, xâm lợc của CNĐQ. ? Liên xô vị trí nh thế nào ? * Vị trí: Là nớc XHCN lớn mạnh nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai, là thành trì của hòa bình thế giới và chổ dựa của phong trào cách mạng TG. 4. Cũng cố: Cần nắm: - Những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô từ 1945- những năm 70 - Chính sách đối ngoại của Liên xô sau chiến tranh, Nêu những đóng góp của nhân dân Liên xô trong sự giúp đỡ 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần II SGK trang 8. Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 2 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Bài 1: Liên xô và các nớc Đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai (t2) Tiết : 02 II . Các nớc Đông Âu I.Mục đích yêu cầu: - Những nét lớn về sự ra đời của các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu trong những năm 1944-1945. Việc hoàn thành cách mạng DCND trong những năm 1945-1949. - Rèn luyện thao tác t duy bản: Phân tích, đánh giá các sự kiện và hiện tợng đ diển ra ã một cách khoa học, đúng theo bản chất của nó. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. III. Các b ớc lên lớp: 1 . ổn định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em h y trình bày những thành tựu của Liên xô xây dựng CNXH từ sau chiến ã tranh TG thứ 2 ? 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội dung bài giảng 1. Các nớc DCND Đông Âu thành lập. ? Hoàn cảnh lịch sử ? a. Hoàn cảnh lịch sử: (SGK) - Những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên xô tiến vào ĐÂ truy kích bọn phát xít, nhân dân ĐÂ đ nổi dậy phối hợp với Hồng quân Lxô tiêuã diệt bọn phát xít giành chính quyền và TL các nớc DCND ? Quá trình thành lập ? b. Quán trình thành lập: - 1944-1945 thành lập các nớc DCND: Balan, Rumani, Hunggari, Namt, Anbani, Bungari. - 1947-1949 Hoàn thành cách mạng DCND: 7-10-1949 Thành lập Cộng hòa dân chủ Đức. ? ý nghĩa lịch sử ? c . ý nghĩa : Đây là 1 biến đổi to lớn của cục diện châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. ? Các nớc ĐÂ hoàn thành CMDCND nh thế nào ? ? ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành CMDC ND ? 2. Hoàn thành cách mạng DCND . - Các nớc ĐA trải qua một quá trình đấu tranh phức tạp vì chính quyền mới là chính quyền liên hiệp, trong đó giai cấp t sản giữ vai trò quan trọng. + Tiệp Khắc: (2-1948) + Bungari (1947) - Nhờ sự giúp đỡ của Liên xô, giai cấp vô sản và nhân dân ĐÂ đã đánh bại mọi hoạt động phản cách mạng, cũng cố chính quyền dân chủ nhân dân, thực hiện những cải cách dân chủ. Khoảng những năm 1948-1949 CMDCND hoàn thành, các nớc b- ớc vào thời kỳ xây dựng CNXH. * ý nghĩa lịch sử: - Cũng cố chế độ DCND, tạo ĐK thuận lợi chuyển sang CMXHCN. - Thắng lợi này cùng với thắng lợi của CM Trung Quốc (1949) đánh dấu CNXH đ vã ợt ra khỏi phạm vi 1 nớc (LX) và bớc đầu trở thành hệ thống thế giới. 3. Các nớc ĐÂ xây dựng CNXH. a. Hoàn cảnh: Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 3 S:05/09/07 G:10/09/07 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Các nớc ĐÂ xây dựng CNXH trong điều kiện khó khăn ntn ? - Khó khăn : + sở vật chất KT phần lớn còn lạc hậu + Các thế lực phản động trong và ngoài nớc tìm cách chống phá. ? Vợt qua những khó khăn đó nhân dân ĐÂ đạt đợc những thành tựu gì ? b. Những thành tựu: - Nhờ sự nổ lực của nhân dân, sự giúp đỡ của nhân dân LX, các nớc Đông Âu đạt nhiều thành tựu to lớn về KT, làm thay đổi bộ mặt của các nớc Đông Âu qua hơn 2 thập kỷ. - Dập tắt mọi âm mu chống phá cách mạng + Anbani: Xây dựng nền công nghiệp, Hoàn thành điện khí hóa trong cả nớc, Thỏa m n nhu cầu lã ơng thực cho nhân dân. + Balan: SX CN tăng 20 lần, SXNN tăng gấp đôi. + Bungari: Sản phẩm công nông nghiệp tăng 55 lần (1975 so 1939) ? Các nớc ĐÂ vấp phải những sai lầm gì ? c. Thiếu sót sai lầm - Rập khuôn 1 cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên xô (Hoàn cảnh khác nhau) nên phạm 1 số sai lầm - Thiếu dân chủ, thiếu công bằng XH, vi phạm pháp chế XHCN. đ làm giảm sút bản chất ã u việt của chế độ XHCN và mất lòng tin của nhân dân Đông Âu. 4. Cũng cố : Cần nắm: - Các nớc ĐÂ hoàn thành CMDTCD ND. - Các thành tựu của nhân dân ĐÂ xây dựng CNXH. 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần III SGK trang 15 Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 4 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Tuần : 02 Bài 1: Liên xô và các nớc Đông âu sau chiến tranh TG thứ hai (T3). Tiết : 03 III. Tình hình xây dựng CNXH ở Liên xô và các nớc Đông Âu I .Mục đích yêu cầu: - Nắm đợc những nét lớn về tình hình xây dựng CNXH ở Liên xô và các nớc ĐÂ. Các mối quan hệ giữa LX với các nớc ĐÂ và các nớc XHCN khác từ 1945-1991. - Sự ra đời của Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) và những hoạt động của nó. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. III. Các b ớc lên lớp: 1 . ổn định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Sự ra đời và thành lập các nớc ĐÂ nh thế nào ? 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội dung bài giảng 1. Liên xô lâm vào tình trạng trì trệ và công cuộc cải tổ. ? Bối cảnh, nguyên nhân LX lâm vào tình trạng trì trệ ? a. Bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến Lx lầm vào tình trạng trì trệ rồi khủng hoảng. - Sự phát triển của tình hình thế giới. + 1973 cuộc khủng hoảng dầu mỏ khủng hoảng kinh tế, chính trị tài chính, tiền tệ. Đặt ra cho nhân loại những vấn đề bức thiết cần giải quuyết: Sự bùng nổ dân số, TNTN môi trờng. + Cuộc CMKHKT với những thành tựu vợt bậc dẫn đến xu thế hóa quốc tế cao về mọi mặt đặc biệt là kinh tế. + Các nớc t bản phát triển sớm nhạy bén cải tổ lại cấu kinh tế của họ, đẩy mạnh CMKHKT do đó vợt ra khỏi cuộc khủng hoảng và đến đầu những năm 80 thì phát triển mạnh về kinh tế, đời sống của ngời dân đợc nâng cao. - Các nhà lãnh đạo chủ quan cho rằng: + QHSXXHCN không chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng chung toàn thế giới, do đó chậm thích ứng. + Mô hình CNXH vốn tồn tại nhiều sai lầm thiếu sót trở nên không phù hợp với tình hình mới trở thành vật chớng ngại dẫn đến tình trạng trì trệ về mọi mặt đặc biệt là kinh tế. ? Công cuộc cải tổ của Goócbachốp diễn ra nh thế nào ? b. Công cuộc cải tổ: - Năm 1985 Goócbachốp lên nắm quyền l nh đạo Đảng và nhà nã ớc LX tiến hành công cuộc cải tổ. - Về chính trị - xã hội: Thực hiện chế độ tổng thống tập trung nắm mọi quyền lực, thực hiện đa nguyên về chính trị (tức là đa đảng tham gia chính trị của đất nớc). - Về kinh tế: Đa ra nhiều phơng án nhằm chuyển nền kinh tế LX sang chế thị trờng nhng trên thực tế cha thực hiện đợ gì thì QHSX cũ bị phá vỡ, QHSX mới thì cha hình thành. * Công cuộc cải tôt gặp khó khăn bế tắc. - Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 không thành đa lại hậu quả nghiêm trọng cho đất nớc xô viết: + ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động trong toàn liên bang + 11 nớc CH tuyên bố độc lập và tác ra khỏi LB. + Một làn sống chống ĐCS, chống CNXH dâng lên. - 21-12-1991, 11 nớc CHLBXV cũ ký hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) chấm dứt sự tồn tại của LBXV. Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 5 S:11/09/06 G:14/09/06 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Cuộc khủng hoảng của CNXH diễn ra ở các nớc ĐA nh thế nào ? ? Cuộc khủng hoảng diển ra đầu tiên ở nớc nào ? 2. Cuộc khủng hoảng của CNXH ở các nớc ĐÂ từ cuối 1988- 1991. - Các nớc ĐÂ vẫn không hề chuyển động. - Hiện tợng tác rời quần chúng và tha hóa của một số nhà l nh đạo Đảng, NNã làm biến dạng chế độ XHCN và làm cho nhân dân bất bình - Cuối 1988 cuộc khủng hoảng bắt đầu Ba lan lan ra các nớc Các thế lực chống CNXH ra sức hoạt động kích động công nhân bải công, quần chúng biểu tình, đòi cải cách kinh tế, chính trị, thực hiện đa nguyên chính trị, tổng tuyển cử tự do. - Kết quả: Các thế lực chống CNHX thắng cử, nắm đợc quyền nhà nớc. Các ĐCS bị chia rẽ thành nhiều phe phái và mất quyền l nh đạo. Chế độ XHCN bịã sụp đổ, hầu hết các nớc thay đổi tên nớc, quốc kỳ, quốc huy. ? Nguyên nhân ? * Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ CNXH: (SGK) 4 nguyên nhân Đây chỉ là sự sụp đổ của 1 mô hình CNXH cha khoa học, cha nhân văn và một bớc lùi tạm thời của CNXH. IV Quan hệ hợp tác giữa LX, các nớc ĐÂ và các nớc XHCN. ? Vai trò và tác dụng của Hội đồng tơng trợ kinh tế? ? ý nghĩa của sự ra đời Liên minh phòng thủ Vác xava ? ? Điểm hạn chế ? 1. Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) - Thành lập: 8-1-1949 - Mục đích: Thúc đẫy sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, văn hóa, KHKT giữa LX và các nớc XHCN - Các thành viên: - Vai trò và tác dụng: + Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế bằng cách phối hợp giữa các nớc XHCN trong các kế hoạch kinh tế dài hạn, nh phân công sản xuất theo hớng chuyên ngành trong phạm vi các nớc XHCN, đẩy mạnh trao đổi và mua bán hàng hoá, phát triển công nông nghiệp, giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật. + Xây dựng sở vật chất kỹ thuật: chiếm 35% sản lợng công nghiệp thế giới. - ý nghĩa: + Các nớc x hội chủ nghĩa điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩyã mạnh công cuộc xây dựng CNXH. + Nâng cao đời sống cho nhân dân. - Hạn chế: Khép kính cửa, nặng về trao đổi hàng hoá, phân công cha hợp lý. Ngày 28-6-1991 giải thể do sự sụp đổ của CNXH ở Liên xô. ? Mục đích hoạt động của Liên minh phòng thủ Vác xava ? 2. Tổ chức Liên minh phòng thủ Vác xa va: - Thành lập: 14-05-1955-01-07-1991 - Mục đích: Giữ gìn an ninh của các thành viên, duy trì hòa bình ở châu Âu và cũng cố hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa các thành viên XHCN anh em khác. ? Trình bày mối quan hệ giữ LX và các nớc XHCN anh em khác ? 3. Quan hệ hợp tác giữa LX, các nớc ĐÂ và các nớc XHCN khác. - Giữa Liên xô và các nớc Đông Âu và các nớc x hội chủ nghĩa khác cóã nhiều mối quan hệ hợp tác về mọi mặt. Quan hệ này nhìn chung tốt đẹp song cũng những bất đồng. - Những năm 50 quan hệ Liên xô và Trung Quốc là quan hệ hữu nghị. Từ đầu những năm 60 trở đi quan hệ giữa hai nớc này trở nên đối đầu căng thẳng; đến cuối những năm 80 quan hệ bình thờng trở lại. - Từ đầu những năm 60 quan hệ giữa Liên xô và Anbani trở nên căng thẳng đối đầu. Đầu năm 1991 quan hệ bình thờng trở lại. - Liên xô và các nớc x hội chủ nghĩa khác tích cực giúp đỡ các nã ớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cuba, Việt Nam Trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nớc. 4. Cũng cố: Cần nắm: - Nguyên nhân dẫn đến LX sụp đổ, Quan hệ hợp tác giữa LX và các nớc ĐÂ Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 6 Trờng THPT Bán công Bố Trạch 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà bài 2 Sách giáo khoa trang 24 . Bài 2: Các nớc á- Phi Mỹlatinh sau CTTG thứ hai (T1) Tiết : 04 I . Trung quốc I.Mục đích yêu cầu: - Những nét lớn về quá trình phát triển và thắng lợi của CM giải phóng dân tộc ở Trung Quốc. - Hình thành cho HS một số khái niệm mới: CMDTDCND, CNTD . II. Chuẩn bị : - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. III. Các b ớc lên lớp: 1 . ổn định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Cuộc khủng hoảng CNXH ở Liên xô diền ra ntn ? nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ CNXH ở Liên xô và Đông Âu ? 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội dung bài giảng ? Cách mạng DTDCND TQ những tiền đề nào là CQ? 1. Cách mạng DTDCND Trung Quốc thắng lợi. a. Tiền đề: - Chủ quan: Lực lợng CM Trung Quốc lớn mạnh: Khu giải phóng đợc mở rộng. lực lợng vũ trang lớn mạnh - Khách quan: Sự giúp đỡ của LX : chuyển giao vùng Đông Bắc Trung Quốc, giúp đỡ vũ khí, ủng hộ về chính trị, quân trang. Tác động của phong trào CMTG : CMCu ba, CM Việt Nam . ? Em h y trình bày nét diễn biếnã về cách mạng ? Các mạng thể chia làm mấy giai đoạn ? b. Diễn biến : Chia làm 2 giai đoạn: - Giai đoạn phòng ngự tích cực: (7-1946-6-1947) + Ngày 20-7-1946 Tởng Giới Thạch huy động 160 vạn quân chính quy tấn công toàn diện vào các vùng giải phóng. + Từ tháng 7-1946 đến tháng 6-1947, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hiện chiến lợc phòng ngự tích cực, không giữ đất mà chủ yếu tiêu diệt sinh lực địch, phát triển lực lợng mình. + Sau 1 năm quân giải phóng đ tiêu diệt 1.112.000 quân Quốc dânã đảng, phát triển lực lợng chủ lực mình lên 2 triệu ngời. - Giai đoạn phản công: (6-1947- 4-1949) + Từ tháng 6-1947, quân giải phóng chuyển sang phản công, giải phóng các vùng do Quốc dân đảng thống trị. + Tháng 4-1949, quân giải phóng vợt Trờng Giang, + Ngày 23-4, Nam Kinh trung tâm thống trị của tập đoàn Quốc dân đảng đợc giải phóng, nền thống trị của Quốc dân đảng sụp đổ. Tởng Giới Thạch bỏ lục địa chạy ra đảo Đài Loan. + Ngày 1-10-1949, nớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mao Trạch Đông làm Chủ tịch, đánh dấu thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc. ? ý nghĩa lịch sử của CMDT DCND Trung Quốc ? c . ý nghĩa lịch sử: + Kết thúc 100 năm Trung Quốc bị đế quốc, phong kiến và t sản mại bản thống trị và đa nhân dân Trung Quốc bớc vào kỹ nguyên mới, kỹ nguyên độc lập, tự do tiến lên CNXH. + Chiếm 1/4 diện tích châu á, 1/4 dân số toàn nhân loại. + Thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc đ tăng cã ờng lực lợng của Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 7 S:12/09/06 G:15/09/06 Trờng THPT Bán công Bố Trạch CNXH trên phạm vi thế giới và ảnh hởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới . ? Chính sách đối nội ? 2. Mời năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) a. Đối nội: - Tiến hành những cải cách về KT, CT, VH, để đi lên CNXH. - Sau 10 xd TQ đ đạt đã ợc những thành tựu quan trọng về KT,VH, GD ? CS đối ngoại ? b. Đối ngoại : - 2- 1950 ký với LX Hiệp ớc hữu nghị liên minh và tơng trợ Xô -Trung - Phái quân chí nguyện sang giúp đỡ Triều Tiên chống Mỹ - ũng hộ nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lợc và nhân dân các nớc á, Phi, Mi latinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 3. Tình hình TQ từ sau 1959 và công cuộc cải cách hiện nay. ? Tình hình TQ từ 1959-1978 ? a. Từ 1959-1978 . - Tình hình TQ phức tạp, >< về đờng lối và tranh chấp quyền lực giữ các phe phái trong l nh đạo TQ, đĩnh cao đó là cuộc Đại CMVHVSã (1966-1968) - 1966-1968: Cuộc ĐCMVHVS đ để lại nhiều hậu quả đau thã ơng, cục diện hỗn loạn và tàn phá nền kinh tế TQ nặng nề. - 1968-1978: Giới l nh đao TQ thì thanh trừng, lật đổ nhau.ã - Đối ngoại: Thi hành đờng lối bất lợi cho cách mạng TQ và CMTG. đến cuối 1987 mới sửa đổi lại. b. Từ 1978- nay - Đối nội: + 12-1978 HNBCHTW ĐCS TQ vạch ra đờng lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế xh ở Trung Quốc. + Cuối năm 1987 đờng lối này đợc nâng cao lên = đờng lối chung của Đảng và Nhà nớc TQ: chủ trơng xây dựng CNXH mạng màu sắc TQ.Lấy kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm. Kiên trì 4 nguyên tắc. (SGK). XD TQ thành nớc XHCN hiện đại, dân chủ và văn minh. ? Chính sách đối ngoại ? - Đối ngoại: Những năm 80 chính sách đối ngoại thay đổi + Bình thờng hóa quan hệ với LX, CPC, Lào, Việt Nam. + Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nớc trên TG. + Góp sức giải phóng tranh chấp quốc tế. Từ sau khi thực hiện cải cách, TQ đ đạt đã ợc nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, ổn định lại tình hình chính trị, xh, và địa vị của TQ đợc nâng lên trên trờng quốc tế. 4. Cũng cố: Cần nắm: - Tiền đề, diễn biến, tính chất của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần II . Tuần : 03 Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 8 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Bài 2: Các nớc á- Phi - Mỹlatinh sau CTTG thứ hai (T2) Tiết : 05 II. Các nớc Đông Nam á I.Mục đích yêu cầu : - Những nét lớn về quá trình phát triển và thắng lợi của CMGP dân tộc Lào và CPC. - Những nét lớn, và những khó khăn về công cuộc xây dựng đất nớc của hai quốc gia này. II. Chuẩn bị : - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. III. Các b ớc lên lớp: 1 . ổn định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Trình bày cuộc nội chiến cách mạnh 1946-1949 ở Trung Quốc ? 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội dung bài giảng 1. Lào: ? Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Lào chia làm mấy giai đoạn ? a. Giai đoạn 1945-1954: Giai đoạn kháng chiến chống Pháp xâm lợc - Tháng 8-1945 lợi dụng thời Nhật đầu hàng, nhân dân Lào nổi dậy khởi nghĩa thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi. Ngày 12-10-1945 nhân dân thủ đô viên Chăn khởi nghĩa giành chính quyền, chính phủ Cách mạng Lào ra mắt quốc dân, tuyên bố nền độc lập của Lào. - Tháng 3-1946, thực dân Pháp quay trở lại xâm lợc, nhân dân lào đứng lên kháng chiến chống Pháp. + Ngày 13-8-1950 Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào thành lập do hoàng thân Xuphanuvong đứng đầu. Phối hợp với chiến trờng Việt Nam và Cămpuchia, đợc sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam , quân dân Lào đ giành đã ợc nhiều thắng lợi trong những năm 1953, 1954 buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn l nh thổ của Lào.ã ? Nét khái quát giai đọan954- 1975 ? b. Từ 1954 - 1975: Giai đoạn kháng chiến chống Mĩ xâm lợc. - Sau khi Pháp thất bại đế quốc Mĩ phát động chiến tranh xâm lợc thực dân kiểu mới, nhằm biến Lào thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. - Dới sự l nh đạo của Đảng nhân dân Cách mạng Lào (thành lập tháng 3-ã 1955), quân dân Lào đứng lên kháng chiến chống Mĩ. Đến đầu những năm 60 vùng giải phóng chiếm 2/3 diện tích, 1/3 dân số trong cả nớc. Từ 1964 đến 1973 nhân dân Lào đ đánh bại cuộc ã Chiến tranh đặc biệt của Mĩ, buộc Mĩ và tay sai phải ký Hiệp định Viêng Chăn (21-2-1973), lập lại nền hoà bình, thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào. - Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 30-4-1975 đ cổ vũ và tạo điều kiệnã thuận lợi cho cách mạng Lào tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Dới sự l nhã đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng lào từ tháng 5 đến tháng 12-1975, nhân dân lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nớc. - Ngày 2-12-1975, nớc Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập. ? Cách mạng Lào những ý nghĩa lịch sử gì ? - ý nghĩa lịch sử cách mạng Lào: + Đánh thắng Pháp, đế quốc Mĩ, giành độc lập, dân chủ thống nhất, toàn vẹn l nh thổ.ã + Đa nớc Lào bớc sang thời kỳ phát triển mới, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân rồi tiến lên theo định hớng CNXH. Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 9 S:15/09/06 G:19/09/06 Trờng THPT Bán công Bố Trạch c. 1975- nay: Xây dựng chế độ DCND, tiến theo định hớng XHCN 2. Cam puchia ? Cách mạng CPC đợc chia làm mấy giai đoạn ? Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thực dân Pháp trở lại xâm l- ợc. Triều đình phong kiến chấp thuận sự thống trị của thực dân Pháp. a. Giai đoạn 1945-1954: - Dới sự l nh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia (thành lậpã tháng 7-1951) nhân dân Cămpuchia anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến năm 1953 vùng giải phóng đ chiếm 1/4 diện tích l nh thổ và 2ã ã triệu dân. - Trong khi đó Xihanúc tiến hành cuộc vận động ngoại giao gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp ớc Trao trả độc lập cho Cămpuchia ngày 9- 11-1953, nhng quân đội Pháp vẫn chiếm đóng Cămpuchia và nắm mọi quyền hành ở Cămpuchia. - Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn l nh thổ của Cămpuchia, Lào, Việtã Nam. ? Diễn biến giai đoạn 1954-1975 ? Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, chính phủ Cămpuchia do Xihanúc đứng đầu, thực hiện đờng lối hoà bình, trung lập, không tham gia bất cứ liên minh quân sự chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, miễn là không điều kiện ràng buộc. Nhờ đó Cămpuchia điều kiện đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nớc. b. Giai đoạn 1954-1975 : - Ngày 18-3-1970 thế lực tay sai của Mĩ làm cuộc đảo chính, đa Cămpuchia vào cuộc chiến tranh xâm lợc thực dân kiểu mới của Mĩ. Đợc sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Cămpuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lợc. + Ngày 17-4-1975, thủ đô Phnôm Pênh đợc giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi. ? Giai đoạn 1975-1991? - Ngay sau khi thủ đô Phnôm Pênh đợc giải phóng, tập đoàn Pôn Pốt-Iêngxari phản bội cách mạng, thực hiện chính sách khủng bố tàn sát hàng triệu ngời dân vô tội, đẩy nhân dân Cămpuchia trớc hoạ diệt chủng. c - Giai đoạn 1975-1991 : - Về đối ngoại, chúng kích động sự thù hằn dân tộc chống Việt Nam gây ra cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam . - Ngày 3-12-1978, Mặt trận Dân tộc cứu nớc Cămpuchia thành lập và l nhã đạo nhân dân Cămpuchia chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt-Iêngxari. Đ- ợc sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam quân và dân Cămpuchia đã nổi dậy ở nhiều nơi. - Ngày 7-1-1979 giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, chế độ diệt chủng Pôn Pốt- Iêngxari bị lật đổ. -Từ năm 1979, nhân dân Cămpuchia vừa phải thực hiện công cuộc hồi sinh xây dựng lại đất nớc vừa phải trải qua cuộc nội chiến kéo dài chống các thế lực đối lập. - Nhằm thúc đẩy quá trình đi đến một giải pháp chính trị, quân tình nguyện Việt Nam rút hết khỏi Cămpuchia vào tháng 9-1989. Nhờ sự giúp sức của cộng đồng quốc tế, ngày 23-10-1991, Hiệp định hoà bình về Cămpuchia đợc ký kết ở Pari, tạo điều kiện cho nhân dân Cămpuchia khôi phục và xây dựng đất nớc. 4. Cũng cố : Cần nắm: - Các giai đoạn phát triển của cách mạng CPC và Lào? - ý nghĩa lịch sử của cách mạng Lào và CPC ? 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần III . Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 10 [...]... Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 31 Trờng THPT Bán công Bố Trạch - Trong lĩnh vực khoa học bản con ngời đã thu đợc những thành tựu hết sức to lớn; đánh dấu những bớc nhảy vọt cha từng trong lịch sử ở các ngành Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh vật học + Toán học đã những phát minh lớn và xâm nhập vào các ngành khoa học khác, tạo thành quá trình Toán học hoá đối với... Ngày tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Tuần : 10 Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 32 Trờng THPT Bán công Bố Trạch S:05/11/06 G:07/11/06 Tiết : 19 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại I.Mục đích yêu cầu: - Nắm đợc nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại thời kỳ thứ hai - Rèn luyện cho học sinh phơng pháp khái quát hóa vấn đề II Chuẩn bị: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo. .. giới mới - Thời kỳ thế giới sau chiến tranh lạnh Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá, nhận định các SKiện II Chuẩn bị: Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 28 Trờng THPT Bán công Bố Trạch - Giáo viên: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn - Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa III Các bớc lên lớp: 1 ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Âm... hóa giáo dục, ytế đợc nâng lên - Những thiếu sót: Cha dân chủ, hạn chế mô hình cũ, mang tính chất quan liêu, bao cấp - Hiện nay Cuba đang gặp nhiều khó khăn nhng nhân dân Cuba vẫn vững tâm đi lên con đờng CNXHvà tiến hành công cuộc cải cách Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 17 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Cách mạng Cuba thắng lợi ý nghĩa lịch sử gì ? c ý nghĩa lịch sử :... Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 19 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Ngày tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Tuần : 06 Bài 3 : Mĩ, Nhật bản, Tây âu sau chiến tranh TG thứ hai (T2) Tiết : 11 Ii Nhật bản S:07/10/06 G:10/10/06 I.Mục đích yêu cầu: - Nắm đợc sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của Nhật Bản sau chiến tranh - Tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản. .. kinh tế và chính trị, Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 33 Trờng THPT Bán công Bố Trạch cuộc CMKH-KT phát triển sang giai đoạn mới với nội dung CM công nghệ đợc nâng lên vị trí hàng đầu, và 1 trật tự TG mới đang dần dần hình thành 3 Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại ? Xu thế phát triển của lịch - Nội dung chủ yếu vẫn là sự tiếp diễn của những nội dung chủ yếu sử TG hiện đại ? của... của lịch sử TG hiện đại - Xu thế phát triển của Lịch sử TG hiện đại 5 Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà bài, chuẩn bị giấy kiểm tra viết 1 tiết Tiết : 20 Kiểm tra Viết 1 tiết S:06/11/06 G:10/11/06 I.Mục đích yêu cầu: - Nắm đợc kiến thức bản đã đợc học trong phần lịch sử thế giới hiện đại - Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng phân tích, so sánh, đối chiếu Cách làm bài trắc nghiệm II Chuẩn bị: - Giáo. .. lực tự cờng của nhân dân và tài năng điều hành kinh tế của giới kinh doanh và những nhà lãnh đạo Nhật Bản * Kinh tế Nhật bản cũng bộc lộ những hạn chế ? Kinh tế Nhật bản bộc lộ những - Sự không cân đối giữa các ngành kinh tế Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 20 Trờng THPT Bán công Bố Trạch hạn chế nào ? - Những khó khăn về năng lợng, nguyên liệu và lơng thực (phải nhập khẩu)... tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 14 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Bài 2: Các nớc á- Phi Mỹ latinh sau CTTG thứ hai (T5) Tiết : 08 V các nớc Châu Phi S:26/09/06 G:29/09/06 I.Mục đích yêu cầu: - Nắm đợc các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi - Một số phong trào tiêu biểu ở châu Phi II Chuẩn bị: - Giáo viên: Sách giáo. .. chóng + Công nghiệp: Nổi tiếng chế tạo khí và gia công kim loại, công nghiệp hóa chất, công nghiệp nhẹ, công nghiệp than và thép + Nông nghiệp: Chăn nuôi là chủ yếu chiếm hẵn 3/4 Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 22 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Đức thi hành chính sách đối nội, b Chính trị: đối ngoại nh thế nào ? - Đối nội : Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền + Chống lại công nhân và . Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 17 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Cách mạng Cuba thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ? c. ý nghĩa lịch sử :. trớc ở nhà bài . Ngày tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 12 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Tuần :
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử 12 cơ bản, giáo án lịch sử 12 cơ bản, giáo án lịch sử 12 cơ bản, Giảng bài mới: Tình hình chính trị và chính sách đối ngoại. a. Tình hình chính trị:, Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần II SGK trang 8., Hoàn thành cách mạng DCND. Cũng cố : Cần nắm: Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần III SGK trang 15, Giảng bài mới: Hội đồng tơng trợ kinh tế SEV Tổ chức Liên minh phòng thủ Vác xa va: Quan hệ hợp tác giữa LX, các nớc ĐÂ và các nớc XHCN khác., Giai đoạn 1945-1954: Từ 1954 - 1975: Giai đoạn kháng chiến chống Mĩ xâm lợc., Giai đoạn 1945-1954: Giai đoạn 1954-1975:, Xigapo c. Miến điện Philippin 5. Khối quân sự SEATO và tổ chức ASEAN. Hiệp Hội các nớc Đông Nam á asean -, Khái quát: Một số phong trào tiêu biểu., Vài nét về châu Phi sau chiến tranh TG thứ hai. - Những nét chung: Các giai đoạn phát triển. Những khó khăn và tồn tại hiện nay. Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi., Giảng bài mới: Giảng bài mới: Giảng bài mới: Kinh tế, khoa học kĩ thuật. a. Kinh tế Tình hình chính trị và chính sách đối nội của giới cầm quyền Mĩ., Giảng bài mới: Kinh tế- KHKT., Tình hình chính trị và chính sách đối nội của giới cầm quyền NB. Chính sách đối ngoại. Giảng bài mới: Giảng bài mới: Những nét chung về hệ thống TBCN sau chiến tranh TG thứ hai 1945-1991., Bèi c¶nh:, Giảng bài mới: Tổ chức Liên Hợp Quốc., Giảng bài mới: Cuộc chiến tranh lạnh và âm mu của Mĩ., Giảng bài mới: Từ đối đầu chuyển sang đối thoại và hợp tác thời kỳ sau Chiến tranh lạnh, Thµnh tùu, Giảng bài mới: Nguồn góc của cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai. Giảng bài mới: Giảng bài mới: Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại Phân kỳ lịch sử thế giới hiện đại, Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại, Giảng bài mới: Các chính sách về chính trị văn hóa giáo dục - Về chính trị:, Giảng bài mới: ảnh hởng của tình hình TG đến VN sau chiến tranh. Phong trào yêu nớc dân chủ công khai 1919-1926, Hoàn cảnh: Quá trình thành lập: ý nghĩa lịch sử:, Việt Nam quốc dân đảng đợc thành lập Giảng bài mới: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-1930, Luận cơng chính trị năm 1930., Giảng bài mới: Mặt trận dân chủ Đ Dơng và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ., Giảng bài mới:, Giảng bài mới: Giảng bài mới: Khởi nghĩa Bắc Sơn 27-09-1940, ý nghĩa và bài học của ba sự kiện trên. a. Nguyên nhân thất bại:, Nhật - Pháp ra sức bốc lột nhân dân ĐDơng. a Về kinh tế: Những thủ đọan chính trị lừa bịp của Nhật Pháp - Thủ đoạn của Nhật:, Phát đề: Đề A Phần lịch sử Việt Nam, Giảng bài mới: Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945 Cao trào kháng Nhật cứu nớc tiến tới Tổng KN Tháng Tám, Giảng bài mới: Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội Giành chính quyền trong toàn quốc., Nguyên nhân thành công. - Chủ quan: Bài học kinh nghiệm:, Giảng bài mới: Tình hình nớc ta sau cách mạng tháng Tám Cũng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nền móng chế độ mới., Nạn dốt: Tài chính:, Giảng bài mới: Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lợc. Giảng bài mới: Thực dân Pháp bội ớc và kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Giảng bài mới:, Đẩy mạnh chuẩn bị kháng chiến lâu dài. 2. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947., Giảng bài mới: Đẩy mạnh chiến trang du kích vùng sau lng địch Giảng bài mới:, Giảng bài mới: Đặc điểm tình hình nớc ta sau Hiệp định Giơnevơ Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, Giảng bài mới: Thực trạng kinh tế xã hội miền Bắc sau 1954 Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế 1954-1957. Giảng bài mới:, Hoàn cảnh lịch sử Nội dung, Chiến lợc chiến tranh Chiến tranh cục bộ của Mĩ ở MN VN. Khái niệm: Miền Nam chiến đấu chống chiến tranh cục bộ, Giảng bài mới: Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Âm mu: Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phơng lớn., Giảng bài mới: Chiến lợc Việt Nam hoá chiến tranh và Đông Dơng hoá chiến tranh của Mĩ. Cuộc tiến công chiến lợc 1972., Giảng bài mới: Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Miền Bắc chi viện cho miền Nam.