KHUNG GIÁO án môn SINH học 1

4 144 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 20:52

BỘ MÔN SINH HỌC THPT A KHUNG GIÁO ÁN Khung giáo án dạy kiến thức Ngày soạn:……………………… Tiết theo PPCT:……… .TÊN BÀI HỌC I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: Kiến thức Kĩ Thái độ (giá trị) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học - Học liệu Chuẩn bị HS - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Ghi lớp dạy; sĩ số lớp Kiểm tra cũ (nếu có) a Câu hỏi kiểm tra b Câu trả lời – thang điểm Tiến trình học HOẠT ĐỘNG Tên hoạt động (dự kiến thời gian) (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học (2) Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước Bước Bước HOẠT ĐỘNG Tên hoạt động (dự kiến thời gian) (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học (2) Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước Bước Bước (Các hoạt động khác lặp lại cấu trúc hoạt động trên; giáo viên chia cột thấy cần thiết.) Củng cố: Hướng dẫn học tập Khung giáo án dạy luyện tập Ngày soạn Tiết Tên học I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: Kiến thức Kĩ Thái độ (giá trị) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học - Học liệu Chuẩn bị HS - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Ghi lớp dạy; sĩ số lớp Kiểm tra cũ (nếu có) a Câu hỏi kiểm tra b câu trả lời Tiến trình học HOẠT ĐỘNG Hệ thống kiến thức (dự kiến thời gian) (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học (2) Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước I Những kiến thức Bước Bước HOẠT ĐỘNG Trả lời câu hỏi, giải tập minh họa (dự kiến thời gian) (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học (2) Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước II Câu hỏi tập minh họa Bước Bước HOẠT ĐỘNG Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi, giải tập minh họa (dự kiến thời gian) (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học (2) Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước III Câu hỏi tập vận dụng Bước Bước Củng cố: Hướng dẫn học tập Duyệt, kí ngày tháng năm 2013 Nhóm trưởng :( Ký ghi rõ học tên) Tổ trưởng:( Ký ghi rõ học tên) B MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ GIÁO ÁN Mục tiêu giáo án: - Được xác định cho người học: Sau học xong học sinh phải đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ ? Học sinh làm ? - Viết ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp - Cụ thể, quan sát được, thống kê được, học sinh đạt giáo viên đánh giá sau học xong - Khi xác định mục tiêu kiến thức sử dụng động từ như: xếp, liệt kê, mô tả, định nghĩa… - Về kỹ có động từ như: tính toán, phân loại, nhận dạng, vẽ… - Về thái độ có động từ như: phản đối, hưởng ứng, bảo vệ, có ý thức… Chuẩn bị giáo viên học sinh: a Chuẩn bị giáo viên: Phải thể rõ giáo viên cần chuẩn bị - Thiết bị dạy học gì? - Học liệu gì? b Chuẩn bị học sinh: Phải thể rõ học sinh cần phải chuẩn bị - Các nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, mẫu vật… nào? - Sưu tầm tranh, ảnh, video nào? Kiểm tra cũ (nếu có): Phải viết rõ: - Dự định số HS kiểm tra - Câu hỏi kiểm tra - Câu trả lời – điểm cho phần Đặt vấn đề - dẫn dắt học chuyển phần: Phải thể rõ giáo viên sử dụng hay nhiều hình thức sau: - Nêu kiện bất thường liên quan đến chủ đề dạy - Đưa vài số thống kê; - Chiếu hình kịch tính; - Hỏi câu hỏi, - Gắn với mà HS biết qua - Làm cho HS biết rõ ràng: HS làm tiến trình dạy; HS làm hay biết điều sau kết thúc dạy - Mô tả xem nội dung giúp giải vấn đề thực tiễn nào; - Liên hệ chủ đề với lĩnh vực, chủ đề khác; - Khái quát xem nội dung quan trọng việc thực thi công việc 5 Tổ chức hoạt động dạy học: Cần rõ: - Tên hoạt động: Dựa vào nội dung để đặt tên hoạt động - Cách tiến hành hoạt động (mô tả hoạt động học sinh, giáo viên, kĩ thuật phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học) - Thời gian dự kiến để thực hoạt động - Thể rõ bước theo thứ tự hoạt động dạy học (bước 1, bước 2, bước 3…) Củng cố cuối dạy: - Phải thể rõ GV hướng dẫn HS củng cố, khắc sâu KT, KN, thái độ có thông qua hoạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo nhiều hình thức khác như: + Thiết kế sử dụng sơ đồ, bảng biểu + Sử dụng hệ thống câu hỏi, tập + Tổ chức trò chơi + Cho học sinh tự tổng kết kiến thức - Thiết kế hoạt động củng cố – gắn liền với hoạt động đánh giá Hướng dẫn học tập: Phải thể rõ tối thiểu nội dung sau: - Giao tập nhiệm vụ học tập - Gợi ý đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến khích tìm kiếm tư liệu dẫn thư mục bổ ích, nêu lên giả thuyết luận điểm có tính vấn đề để động viên người học suy nghĩ tiếp tục trình học tập sau học - Hướng dẫn chuẩn bị cho học sau Đối với giáo án luyện tập: * Hoạt động Hệ thống kiến thức Phải thể rõ việc tổ chức cho học sinh hệ thống hóa, khái quát hóa sở chuẩn bị trước nhằm xây dựng nên bảng tổng kết, sơ đồ, biểu đồ, công thức * Hoạt động trả lời câu hỏi, giải tập Thiết kế theo chùm tập tương ứng với đối tượng học sinh: Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu, Phương pháp chủ yếu đối tượng học sinh giao tập thích hợp theo mức độ tăng dần Bài tập chuẩn bị theo bảng sau: Đối tượng Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Học sinh Yếu, Bài 1.1 Bài 1.2 Bài 1.3 Bài 1.4 Học sinh Trung bình Bài 2.1 Bài 2.2 Bài 2.3 Bài 2.4 Học sinh Khá Bài 3.1 Bài 3.2 Bài 3.3 Bài 3.4 Học sinh Giỏi Bài 4.1 Bài 4.2 Bài 4.3 Bài 4.4 (Bài 1.4 tương đương 2.1; Bài 2.4 tương đương 3.1; Bài 3.4 tương đương với 4.1, ) ... Mức độ Mức độ Học sinh Yếu, Bài 1. 1 Bài 1. 2 Bài 1. 3 Bài 1. 4 Học sinh Trung bình Bài 2 .1 Bài 2.2 Bài 2.3 Bài 2.4 Học sinh Khá Bài 3 .1 Bài 3.2 Bài 3.3 Bài 3.4 Học sinh Giỏi Bài 4 .1 Bài 4.2 Bài... ghi rõ học tên) Tổ trưởng:( Ký ghi rõ học tên) B MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ GIÁO ÁN Mục tiêu giáo án: - Được xác định cho người học: Sau học xong học sinh phải đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ ? Học sinh. .. có ý thức… Chuẩn bị giáo viên học sinh: a Chuẩn bị giáo viên: Phải thể rõ giáo viên cần chuẩn bị - Thiết bị dạy học gì? - Học liệu gì? b Chuẩn bị học sinh: Phải thể rõ học sinh cần phải chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHUNG GIÁO án môn SINH học 1, KHUNG GIÁO án môn SINH học 1, KHUNG GIÁO án môn SINH học 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn