Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

88 156 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 18:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********************** LÊ THỊ MAI NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG STRESS OXI HÓA BỆNH NHÂN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ***** LÊ THỊ MAI NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG STRESS OXI HÓA BỆNH NHÂN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ MINH HÀ - PGS.TS TRỊNH HỒNG THÁI Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Minh Hà – PGS-TS Trịnh Hồng Thái- người thầy quan tâm, tận tình bảo, hướng dẫn suốt trình học tập thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô bạn học viên, sinh viên làm việc học tập, đặc biệt nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Proteomic Sinh học cấu trúc thuộc Phòng thí nghiệm Trọng điểm công nghệ Enzyme Protein Bộ môn Sinh lý học Sinh học người, Khoa sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ nhiều trình học tập, làm việc thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ThS BS Phạm Mạnh Cường khoa Tế bào Giải phẫu bệnh, bệnh viện quân y 103 quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp mẫu trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme Protein, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tạo điều kiện giúp hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn toàn thể anh chị bạn học viên lớp K23 cao học Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt gia đình anh chị em đồng nghiệp, ban giám hiệu trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn đề tài KC.04.10/11-15 giúp phần kinh phí quan trọng cho nghiên cứu Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Học viên Lê Thị Mai DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ 4-HNE - hydroxinonenal 8-OHdG 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine AJCC Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (American Joint Committee on Cancer) ASK CA 19 -9 Protein quy định tín hiệu chết theo chương trình tế bào (Apoptosis Signalregulated Kinase) Kháng nguyên ung thư biểu mô (Carcinoma antigen 19-9) CAE Kháng nguyên ung thư phôi bào thai (Carcinoembryonic antigen) CAT Catalase Cyt c Cytochrome c GPx Glutathione peroxidase GSH Glutathione GST Glutathione S-tranferase JNK c- Jun N-terminal kinase LDL Lipid tỷ trọng thấp (Low density lipoproteins) MAPK Protein hoạt hóa phân bào (Mitogen activated protein kinases) MDA Malondialdehyde NF-κB PBS Yếu tố nhân κB (Nuclear factor κB) Đệm Phosphate sinh lý (Phosphate buffer Saline) PI3K Phosphatidylinositol 3-kinase PIP2 Phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate PIP3 Phosphatidylinositol 3,4,5 triphosphate PUFA Acid béo chưa no có nhiều liên kết đôi (Polyunsaturated fatty acids) Các dạng oxi phản ứng mạnh (Reactive oxigen species) ROS SOD Superoxide dismutase TBA Thiobarbituric acid TCA Trichloacetic acid UTĐTT Ung thư đại trực tràng MỤC LỤC 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN Các dạng oxi hoạt động, chất chống oxi hóa trạng thái stress oxi hóa thể 1.1.1 Các dạng oxi hoạt động (ROS) 1.1.2 Hệ thống chống oxi hóa thể 1.1.3 Khái niệm trạng thái stress oxi hóa 1.2 Ảnh hưởng stress oxi hóa số bệnh lý người 1.2.1 ROS bệnh viêm 1.2.2 ROS trình lão hóa số bệnh lý khác 1.3 Liên quan stress oxi hóa bệnh ung thư 1.3.1 ROS làm tổn thương đại phân tử sinh học tế bào 10 1.3.2 ROS ảnh hưởng đến số đường tín hiệu ung thư 11 1.3.3 ROS tác động vào trình viêm tiến triển thành ung thư 15 1.3.4 ROS ảnh hưởng đến số oncogen 16 1.3.5 ROS kích thích phân bào ung thư 17 1.3.6 ROS điều hòa trình di ung thư 18 1.4 Liên quan stress oxi hóa bệnh ung thư đại trực tràng 19 1.5 Các thị sinh học (biomarker) để đánh giá tình trạng stress 20 oxi hóa 1.5.1 Các thị sinh học phổ biến để đánh giá tình trạng stress oxi 20 hóa 1.5.2 Chỉ thị sinh học MDA 22 1.6 Các nghiên cứu stress oxi hóa bệnh ung thư giới 25 Việt Nam 1.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 25 1.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 28 Chƣơng 2- ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 30 2.1.2 Thời gian – Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.3 Hóa chất thí nghiệm 31 2.1.4 Thiết bị thí nghiệm 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm 32 2.2.2 Phương pháp đinh lượng MDA 33 2.2.2.1 Nguyên lý phương pháp định lượng MDA 33 2.2.2.2 Phương pháp định lượng MDA mẫu máu 34 2.2.2.3 Phương pháp định lượng MDA mẫu mô 36 2.2.3 37 Đánh giá đặc điểm lâm sàng, giai đoạn bệnh đại thể ung thư đại trực tràng 2.2.3.1 Chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng 37 2.2.3.2 Đại thể ung thư đại trực tràng 38 2.3 Tính toán thống kê 39 Chƣơng - KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 40 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 40 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo lứa tuổi giới tính 40 3.1.2 Một số đặc điểm bệnh học lâm sàng nhóm đối tượng 40 nghiên cứu 3.2 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân UTĐTT 42 3.2.1 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân UTĐTT 42 3.2.2 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo tiến trình điều trị 42 bước đầu phương pháp triệt 3.2.3 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo nhóm tuổi 44 3.2.4 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo giai đoạn bệnh 45 3.2.5 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo số hạch di 46 3.2.6 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo hình ảnh đại thể 47 3.2.7 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo mức độ biệt hóa mô u 48 3.2.8 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo kích thước khối u 49 3.3 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT 50 3.3.1 Hàm lượng MDA vị trí khác mẫu mô u UTĐTT 50 3.3.2 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo giai đoạn bệnh 51 3.3.3 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT có hạch u hạch di 52 gần 3.3.4 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo đặc điểm hình ảnh đại thể 53 3.3.5 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo mức độ biệt hóa khối u 54 3.3.6 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo kích thước khối u 55 3.4 Thảo luận chung 56 KẾT LUẬN 63 KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số gốc ROS thể .4 Bảng 1.2: Các phương pháp định lượng MDA .23 Bảng 2.1: Danh mục hóa chất sử dụng .31 Bảng 2.2: Danh mục thiết bị sử dụng 31 Bảng 2.3: Phân chia giai đoạn ung thư đại trực tràng AJCC .38 Bảng 3.1: Phân nhóm bệnh nhân theo độ tuổi giới tính .40 Bảng 3.2: Một số đặc điểm lâm sàng cuả nhóm đối tượng nghiên cứu 40 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 : Cấu tạo gốc tự Hình 1.2 Các chất chống oxi hóa bảo vệ tế bào Hình 1.3 Sự hình thành ROS trình viêm Hình 1.4: Cơ chế kích hoạt ROS đường MAPK 13 Hình ROS kích hoạt đường truyền tín hiệu tế bào 15 qua chất trung gian Hình 1.6: Các thị sinh học stress oxi hóa 21 Hình 2.1: Sơ đồ phản ứng MDA TBA 33 Hình 3.1 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh ung thư đại trực 42 tràng so với đối chứng Hình 3.2 Sự biến đổi hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân ung 43 thư thời điểm lấu mẫu Hình 3.3 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo nhóm tuổi 44 Hình 3.4 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo giai đoạn 45 bệnh Hình 3.5 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT nhóm u có 46 hạch nhóm u khôn g có hạch Hình 3.6 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo hình ảnh đại 47 thể Hình 3.7 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo mức độ biệt 48 hóa khối u Hình 3.8 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo kích thước 49 mô u Hình 3.9 Hàm lượng MDA vị trí mẫu mô UTĐTT 50 Hình 3.10 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT theo giai 51 đoạn bệnh Hình 3.11 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT theo đặc điểm có 52 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu, có kết luận sau: Tình trạng stress oxi hóa mô máu nhóm bệnh nhân UTĐTT người Việt Nam cao so với nhóm đối chứng tất giai đoạn ung thư Tình trạng stress oxi hóa diễn mạnh nhóm bệnh nhân UTĐTT sau mổ, đặc biệt thời điểm sau mổ ngày Mức độ stress oxi hóa có chiều hướng suy giảm theo tiến trình điều trị Tình trạng stress oxi hóa diễn mạnh vị trí lân cận u so với vị trí mô u mô thường Tình trạng stress oxi hóa mô u thấp thể thâm nhiễm so với thể sùi thể loét, mô có mức độ biệt hóa cao so với mô có mức độ biệt hóa vừa 63 KIẾN NGHỊ Chúng đưa số kiến nghị sau: Tiếp tục thu nhận mẫu để đánh giá biến đổi mức độ peroxi hóa lipid tình trạng stress oxi hóa trình điều trị ung thư phương pháp triệt bệnh UTĐTT Có thể thu nhận mẫu máu thông tin bệnh nhân thời điểm sau phẫu thuật thời gian dài (hai tuần, tháng vài tháng) để đánh giá thay đổi mức độ peroxi hóa lipid, stress oxi hóa trình điều trị bệnh Tiến hành định lượng hàm lượng chất chống oxi hóa superoxide dismutase, catalase, vitamin E C, β-carotene, glutathione thời điểm khác trình điều trị ung thư để đánh giá tổng thể mức độ stress oxi hóa mức độ hoạt động chất chống oxi hóa bệnh nhân UTĐTT Tiếp tục nghiên cứu tác động dạng oxi hoạt động (ROS) vai trò chất sinh ung thư thị sinh học stress oxi hóa Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phát triển thị MDA để trở thành thị sinh học, góp phần hữu ích cho việc phát theo dõi bệnh nhân trình điều trị UTĐTT 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Mạnh Quốc, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Chấn Hùng (2001), “Công trình nghiên cứu tình hình bệnh ung thư Việt Nam”, Tạp chí thông tin Y dược, số 2, 19-26 Nguyễn Trọng Điệp (2012), “Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa viên nang cứng kaviran thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học quân sự, 2, tr 12-16 Lê Thị Mai, Hoàng Trung Đạt, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Đình Đại, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hồng Thái, Đỗ Minh Hà (2016), “Đánh giá mức độ peroxi hóa lipid số nhóm người có mức độ vận động khác nhau”, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 4, tr 18 -22 Lê Huy Hòa (2002), “Nghiên cứu sựu xâm nhiễm ung thư đại tràng”, Tạp chí Y học thực hành (số 431), Bộ Y tế xuất bản, 101 -104 Huyền Hoàng Tích Huyền (1992), “Gốc tự dược lý học độc chất học”, Một số chuyên đề hóa sinh tập 1, Nhà xuất Y học, tr 70-82 Hoàng Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thu cộng (2006), “Nồng độ GSH MDA hồng cầu người bình thường bệnh nhân đái tháo đường”, Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế, (538), tr 62 -64 Lê Đình Roanh, Hoàng Văn Kỳ, Ngô Thu Thoa (1999), “Nghiên cứu hình thái học ung thư đại trực tràng gặp Bệnh viện K Hà Nội 1994 – 1997”, Tạp chí thông tin Y dược, số đặc biệt chuyên đề ung thư, Hà Nội, 66 – 70 Lê Thị Thu (2008), “Nghiên cứu số số đánh giá tình trạng stress oxy hóa tác dụng chống oxy hóa Belaf bệnh nhân đái tháo đường týp 2”, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y, Hà Nội Tài liệu nước ngoài: Abheri S., Mallick A., Ghosh A (2010), “Free Radicals and Their Role in Different Clinical Conditions: An Overview”, International Journal of 65 Pharma Sciences and Research, 1(3), pp.185-192 10 Ahmed D., Cho H., Cho S (2010), “Role of Oxidative Stress in Stem, Cancer, and Cancer Stem Cells”, Cancers, 2(2): 859–884 11 Alagol H., Erdem E., Sancak B., Turkmen G., Camlibel M., Bugdayci G., (1999) “Nitric oxide biosynthesis and malondialdehyde levels in advanced breast cancer”, Aust N Z J Surg, 69, 647 – 650 12 Almagor M., Kahane I., Yatziv S (1984), “Role of superoxide anion in host cell injury induced by mycoplasma pneumoniae infection” , A study in normal and trisomy 21 cells The American Society for Clinical Investigation, 73, pp 842-847 13 A Devin, Diaz-Ruizr R., Rigoulet M (2011), “The Warburg and Crabtree effects: On the origin of cancer cell energy metabolism and of yeast glucose repression”, Biochimica et Biophysica Acta 1807, 568–576 14 Antonio A., Muñoz M F And Argüelles S (2014), “Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal”, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 31 pages 15 Baba Y, Nosho K, Shima K (2011), “Phosphorylated AKT expression is associated with PIK3CA mutation, low stage, and favorable outcome in 717 colorectal cancers”, Cancer , 117(7): 1399-1408 16 Barrera G (2012), “Oxidative Stress and Lipid Peroxidation Products in Cancer Progression and Therapy”, ISRN Oncology, [PMC3483701] 17 Barry H., John G (2001), “Antioxydant defences”, Free Radicals in Biology and Medicine, Oxford University press, Third edition, pp 225-231 18 Barry H., Susanna C (1993), “Lipid peroxidation: its mechanism, measurement, and significanc”, American Society for Clinical Nutrition, 57(suppl), pp.715-725 19 Bartosz G (2005), “Superoxide dismutases and catalase”, The Handbook of Environmental Chemistry, 2, pp 109-149 66 20 Bary H., Matthew W (2004), “Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you it and what the results mean?”, Br J Pharmacol, 142(2): 231–255 21 Birben E., Sahiner M., Sackesen C (2012), “Oxidative stress and antioxidant defense”, WAO Journal, 5, pp 9-19 22 Bokara K, Blaylock I, Denise S (2009), “Influence of lead cetate on glutathione and its related enzyms in different regions of rat brain”, Journal of Applied Toxicology, 29(5), pp 452-458 23 Burdon R., Knippenberg H (1991), Techniques in Free Radical Research, Volume 22, Elsevier Science, Amsterdam 24 Cadenas E., Boveris A (2005), “Mitochondrial free radical production, antioxidant defenses and cell signaling”, The Handbook of Environmental Chemistry, 2, pp 219-234 25 Cantrell D A (2001), “Phosphoinositide 3-kinase signalling pathways”, Journal of cell science, 114(8), pp 1439-1445 26 Cejas P., Casado E., Belda-Iniesta C (2004), “Implications of oxidative stress and cell membrane lipid peroxidation in human cancer (Spain),” Cancer Causes and Control, vol 15, no 7, pp 707–719 27 Czeczot H, Scibior-Bentkowska D., Skrzycki M (2010), “Lipid peroxidation level in gastrointestinal tract tumors”, Pol Merkur Lekarski, Nov; 29(173), 309-14 28 Devasagayam A., Tilak J , Boloor K , Ketaki S., Ghaskadbi S., Lele D (2004), “Free Radicals and Antioxidants in Human Health: Current Status and Future Prospects”, J Assoc Physicians India, 52, pp 794-780 29 Dongchang, Fanwang (2008), “Evaluation of Oxidative Stress in Colorectal Cancer Patients”, Biomedical and environment sciences 21, 286-289 30 Droge W., Schipper M (2007), “Oxidative stress and aberrant signaling in aging and cognitive decline,”Aging Cell, (3), pp 361–370 67 31 Dursun H., Bilici M., Uyanik A (2006 ), “Antioxidant Enzyme Activities and Lipid Peroxidation Levels in Erythrocytes of Patients with Oesophageal and Gastric Cancer”, the Journal of International Medical Research; 34; 193 – 199 32 Bakan E., Seyithan T (2002), “Nitric Oxide Levels and Lipid Peroxidation in Plasma of Patients with gastric cancer”, Oxford Journals, Volume 32, pp 162-166 33 Skrzydlewwska E., Sulkowski S, Koda M (2005), “Lipid peroxidation and antioxidant status in colorectal cancer”, 11(3): 403–406 34 Esterbauer H., Schaur J., Zollner H (1991), “Chemistry and Biochemistry of 4-hydroxinonenal, malonaldehyde and related aldehydes”, Free Radical Biology and Medicine, 11(1), pp.81–128 35 Fujino G., Noguchi T., Matsuzawa A., Yamauchi S., Saitoh M., Takeda K And Ichijo H (2007), “Thioredoxin and TRAF family proteins regulate reactive oxygen species-dependent activation of ASK1 through reciprocal modulation of the N-terminal homophilic interaction of ASK1”, Molecular and cellular biology, 27(23), pp 8152-8163 36 Geou-Yarh Liouand Peter Storz (2010), “Reactive oxygen species in cancer”, Free Radic Res , 44(5) 37 Gerber M., Astre C, Segala C, Saintot M, Scali J, Simony-Lafontaine J (1997): “Tumor progression and oxidant-antioxidant status”, Cancer Lett 114: 211 – 214 38 Gerber M., Astre C., Segala C., Saintot M., Scali J., Simony-Lafontaine J (1996), “Oxidant-antioxidant status alterations in cancer patients: relationship to tumor progression”, J Nutr; 126 (4 suppl): 1201S – 1207S 39 Guéraud F., Atalay M., Bresgen N., a Cipak, Eck P M.l, Huc L., Jouanin I., et al (2010), “Chemistry and biochemistry of lipid peroxidation products”, Free Radic Res., 44(10), pp 1098–124 68 40 Hong Chai and Robert E Brown (2009), “Field Effect in Cancer–An Update”, the Association of Clinical Scientists, Inc 41 Howard W, Bruckne R, Pitrell I.J, Merric K.M (2000), Adenocarcinoma of the colon and rectum, Cancer Medicine, 5th Edi, B.C Decker Inc.pp 1472520 42 Ignarro Louis J., C Giuseppe., C Alessandro., N Claudio (1999), “Nitric Oxide as a Signaling Molecule in the Vascular System: An Overview”, Journal of Cardiovascular Pharmacology, Volume 34, Issue 6, pp.879-886 42 Janero D (1990), “Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices of lipid peroxidation and peroxidative tissue injury,” Free Radic Biol Med., vol 9, pp 515–540, 43 Jomova K., Valko M (2011), “Advances in metal- induced oxidative stress and human disease”, Toxicology, 283, pp 65-87 44 JKehrer P., Klotz O (2015), “Free radicals and related reactive speciesas mediators of tissue injury and disease: implications for Health”, Critical Reviews in Toxicology, 45:9, 765-798 45 Lauschke H., Tolb R., Burger B., Minor T., Hirner A (2002), “Lipid Peroxidation as Additional Marker in Patients with Colorectal Cancer Results of a Preliminary Study”, Eur Surg Res; 34, pp.346–350 46 Leslie R., Downes C P (2002), “PTEN: The down side of PI 3-kinase signalling”, Cellular signalling, 14(4), pp 285-295 47 Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N (2010), “Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health”, Pharmacognosy Reviews, 4(8), pp 118–126 48 Lushchak I (2014), ”Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress and its classification”, chem Biol Interact, 224C, 164-175 48 Lü JM, Lin PH, Yao Q, Chen C (2010), “Chemical and molecular mechanisms of antioxidants: experimental approaches and model systems”, J Cell Mol Med, 14(4), pp 840-60 69 49 Manish M., Mohammad S., Khiem Tran (2014), "Reactive Oxygen Species in Inflammation and Tissue Injury"; Antioxid Redox Signal, 20(7), 1126– 1167 50 Manoharan S., Kolanjiappan K., Suresh K & K Panjamurthy (2005), “Lipid peroxidation & antioxidants status in patients with oral squamous cell carcinoma”, Indian J Med Res, pp 529-534 51 Markowitz SD, Bertagnolli (2009), “Molecular basis of colorectal cancer”, N Engl J Med ; 361, 2449-2460 52 Martina P (2013), “Oxidative Stress in the Pathogenesis of Colorectal Cancer: Cause or Consequence?” BioMed Research International, Article ID 725710, pages 52 Murphy M (2009), “How mitochondria produce reactive oxygen species”, Biochem.J, 417, pp 1-13 53 Niki E (2008), “Lipid peroxidation products as oxidative stress biomarkers”, Biofactors, 34(2), 171-80 54 Noriko N., Hiro W (2001), “Cancer and Oxidative Stress”, Journal of the Japan Medical Association”, 44(12), pp 535-539 55 Otamiri T, Sjödahl R (1989), “Increased lipid peroxidation in malignant tissues of patients with colorectal cancer”, Cancer, pp 422-425 56 Ray D., Huang W., Tsuji Y (2012), “Reactive oxygen species (ROS) homeostasis and redox regulation in cellular signaling”, Cellular signalling, 24(5), pp 981-990 57 Rizwan A., Anil T., Payal T (2008), “Malondialdehyde and Protein Carbonyl as Biomarkers for Oxidative Stress and Disease Progression in Patients with Chronic Myeloid Leukemia”, Departments of Biochemistry and Medicine, C.S.M Medical University, Lucknow, India, in vivo 22: 525528 70 58 Robert K., Murray, David A., Kathleen M., Botham, Peter J Kennelly, Victor W Rodwell, P Anthony Weil: Happer’s Illustrated: Biochemistry, McGraw-Hill books 59 Rodrigo F., Onard S., Alexandros G., Georgakilas, Mihalis I Panayiotidis (2008), “Oxidative stress, DNA methylation and carcinogenesis”, Cancer Letters, 266 6–11 60 Sadanandam A., Lal A., Benz C., Eppenberger-Castori S., Scott G., Gray W., Spellman P., Waldman F., Benz C (2012), “Genomic aberrations in normal tissue adjacent to HER2-amplified breast cancers: field cancerization or contaminating tumor cells?”, Breast Cancer Res Treat;136(3):693-703 61 Samano M., Torres-Duran V., Juarez-Oropeza A (2012), “Effect of acute extremely low frequency electromagnetic field exposure on the antioxidant status and lipid levels in rat brain”, Archives of Medical Research, 43, pp 183-189 62 Sastre J., Pallardo V., Vina J (2005), “Glutathion”, The Handbook of Environmantal Chemistry, Vol 2, pp 91-108 63 Scott K., Powers., Malcolm J (2008), “Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production”, Physiol Rev, 88(4), pp 1243-1276 64 Sefa Tüzün, Ahmet Y., Ahmet P (2012), “Lipid Peroxidation and Transforming Growth Factor-β1 Levels in Gastric Cancer at Pathologic Stages”, Balkan Med J, 29(3): 273–276 65 Seven A., Civelek S, Inci E, Korkut N, Burçak G (1999), “Evaluation of oxidative stress parameters in blood of patients with laryngeal carcinoma”, Clin Biochem, 32, 369–73 66 Seven A, Erbil Y, Seven R, Inci F, Gulyasar T, Barutcu B (1998), “Breast cancer and benign breast disease patients evaluated in relation to oxidative stress”, Cancer Biochem Biophys; 16: 333 – 345 71 67 Upadhya S, Mohan SK, Vanajakshamma K, Kunder M, Mathias S (2004), “Oxidant-antioxidant status in colorectal cancer patients before ang aftef treatment”, Indian Journal of Clinical Biochemistry, 19 (2), 80-83 68 Sies H (1985), “Oxidative stress”, Academic Press, London; P 18 69 Simon U., Haj-Yehia A and Levi-Schaffer F (2000), “Role of reactive oxygen species (ROS) in apoptosis induction”, Apoptosis, 5: 415-418 70 Stephen J., Sara Rodríguez-Enríquez, Jiri Neuzil, Emma Saavedra, Rafael Moreno-Sánchez (2010), “The causes of cancer revisited: „„Mitochondrial malignancy” and ROS-induced oncogenic transformation – Why mitochondria are targets for cancer therapy”, Molecular Aspects of Medicine, pp 145–170 71 Stewart B W., Wild C P (2013), World Cancer Report, World Health Organization 72 Sugawara E, Nakamura K, Miyake T, Fukumura A, Seki Y (1991), “Lipid peroxidation and concentration of glutathione in erythrocytes from workers exposed to lead”, Br J Ind Med, Apr, 48(4), pp 239-242 73 Tobiume K., Matsuzawa A., Takahashi T , Nishitoh H., Morita K I , Takeda K and Ichijo H (2001), “ASK1 is required for sustained activations of JNK/p38 MAP kinases and apoptosis” EMBO reports, 2(3), pp 222-228 74 Hermanek S., Hutter R., Sobin H (1997), “TNM Atlas Classification of Malignant Tumour”, Union International Contre Le Cancer, 4th Edi, Springe, Berlin, pp.98-106 75 Valko M., Leibfritz D., Moncol J (2007), “Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease", Int J Biochem Cell Biol., vol 39, no 1, pp 44–84 76 Valko M., Rhodes J., Moncol J., Izakovic M., and Mazur M (2006), “Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer,” Chemico-Biological Interactions, vol 160, no 1, pp 1–40 72 77 William C Copeland, Joseph T Wachsman, F M Johnson, John S Penta (2002), “Mitochondrial DNA Alterations in Cancer”, Cancer Investigation, 20(4), 557-569 78 William J Marshall., Stephen K Banger (1995), “Clinical BiochemistryMetabolic and Clinical Aspects”, pp 765-772 79 Wulf D (2002), “Free Radicals in the Physiological Control of Cell Function”, Physiological Reviews,Vol 82 no 1, 47-95 80 Yasukazu Y., Aya U., Mototada S (2013), “Lipid peroxidation biomarkers for evaluating oxidative stress and assessing antioxidant capacity in vivo” ; J Clin Biochem, 52(1): 9–16 73 Phụ lục 1: Cam kết chấp nhận cho máu Phụ lục 2: Thông tin bệnh nhân lấy mẫu Mã STT bệnh Tuổi Giới Ngày Mổ Đại thể nhân 67 Nam 01.4.15 loét 51 Nữ 26.3.15 loét 60 Nữ 17.4.15 sùi 68 Nam 17.4.15 thâm nhiễm 62 Nữ 20.4.15 sùi 31 Nam 11.5.15 thâm nhiễm 10 87 Nam 04.6.15 loét 11 65 Nữ 15.6.15 sùi 13 61 Nam 17.6.15 sùi 10 14 65 Nam 24.6.15 thâm nhiễm Kích thƣớc u 3 3 3 Di hạch 0 0 11 17 49 Nam 20.7.15 sùi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 22 23 24 26 27 28 29 31 33 29 62 70 54 68 64 51 63 61 72 Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam 27.7.15 11.8.15 24.8.15 24.8.15 28.8.15 07.9.15 07.9.15 07.9.15 23.9.15 29.9.15 thâm nhiễm sùi sùi sùi sùi sùi loét thâm nhiễm thâm nhiễm thâm nhiễm 4 7.5 6.5 0 0 0 0 I Di xa 0 0 0 0 0 mạc nối lớn 0 0 0 0 0 Loại tế bào K tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến nhầy tuyến tuyến tuyến Độ biệt hóa vừa cao cao cao vừa cao T N M cao cao 3 3 3 4 0 1a 1b 0 1b 1a 0 0 0 0 0 Giai đoạn bệnh 2a 2a 3b 3b 2a 2a 3b 3b tuyến cao 4 tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến vừa cao cao cao cao cao cao cao cao cao 4 4 4 1b 0 0 2a 0 0 0 0 0 0 0 3b 2b 2b 2a 3c 2b 2b 2b 2a 22 24 25 26 37 39 40 42 54 73 37 67 Nữ Nam Nam Nữ 13.10.15 19.10.15 27.10.15 17.11.15 sùi thâm nhiễm sùi sùi 5 3.5 0 0 27 43 58 Nữ 20.11.15 sùi 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 57 67 66 70 54 64 59 54 73 50 60 83 63 54 69 52 54 71 65 Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam 08.12.15 23.12.15 12.01.16 19.01.16 28.01.16 20.01.16 08.3.16 09.3.16 15.3.16 23.3.16 07.4.16 11.4.16 29.4.16 05.5.16 13.5.16 16.5.16 18.5.16 09.6.16 22.6.16 sùi thâm nhiễm thâm nhiễm loét sùi thâm nhiễm sùi sùi sùi sùi thâm nhiễm thâm nhiễm sùi sùi sùi sùi sùi sùi 5.5 3.5 6.5 6.5 6 2.5 4.5 4.5 10 0 0 0 sùi 2.5 46 II 0 0 mạc nối lớn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mạc nối tuyến tuyến nhầy tuyến cao cao cao 4 0 0 0 0 2b 2a 2b 2a tuyến vừa 2b tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến nhầy tuyến tuyến cao cao cao cao vừa cao cao cao cao cao cao cao cao cao cao thấp cao cao 3 3 4 4 2a 1b 1b 2b 1b 1a 0 1a 0 2a 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3b 2a 3b 3b 2a 3c 3b 3b 2a 3b 2b 2a 3c 3c 2b 2b tuyến vừa 4 48 49 50 51 52 53 69 71 72 73 75 76 72 59 56 48 67 41 Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam 18.8.16 17.8.16 23.8.16 14.9.16 15.9.16 16.9.16 sùi thâm nhiễm loét thâm nhiễm sùi sùi 3 2 4.5 III 0 0 lớn 0 0 0 tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến vừa vừa vừa cao cao cao 4 0 2a 0 0 0 0 2b 3c 2a 2b ... vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm mục đích: Đánh giá tình trạng stress oxi hóa bệnh nhân ung thư đại trực tràng thông qua định lượng... nhà nghiên cứu người Đức Sies lần đưa định nghĩa stress oxi hóa: Stress oxi hóa (oxidative stress) kết cân trạng thái cân chất oxi hóa - chất chống oxi hóa [68] Cụm từ stress oxi hóa trạng. .. giá tình trạng stress oxi 20 hóa 1.5.2 Chỉ thị sinh học MDA 22 1.6 Các nghiên cứu stress oxi hóa bệnh ung thư giới 25 Việt Nam 1.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 25 1.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng , Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng , Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Từ khóa liên quan