12 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon vat ly truong thpt doan thuong hai duong lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 8878 1481790069

14 213 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 14:09

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN VẬT 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh : …………………… SBD …………… Mã đề 132 01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG uO nT hi D Câu 1: Một sóng ngang truyền môi trường phương dao động phần tử môi trường A phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng B vuông góc với phương truyền sóng D phương ngang Câu 2: Sóng âm không truyền B Chất rắn C Chất lỏng ie A Chất khí D Chân không iL  B 5π cm/s2 C 100 cm/s2 D 50 cm/s2 up A 50π cm/s2 s/ Ta Câu : Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ x  5cos( t  ) (x tính cm, t tính s) Lấy π =10 Gia tốc vật độ lớn cực đại /g ro Câu : Trong hát “Tiếng đàn bầu” ca sỹ Trọng Tấn trình bày câu “cung tiếng mẹ, cung trầm giọng cha …” Thanh, trầm câu hát đặc tính âm B Độ to C Âm sắc D Ngưỡng nghe om A Độ cao A I  I c Câu 5: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i  I cos(t   ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều ce bo ok D I = 2I0 I I0 C I  2 Câu 6: Một sóng truyền môi trường với vận tốc 100 m/s tần số 400Hz Bước sóng sóng B I  B 2,5 m C 0,25 cm D 0,25 m Câu : Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch biến đổi điều hòa theo thời gian mô tả đồ thị hình Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch w w w fa A m >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A u  200cos(100 t  2 )V C u  200cos(100 t  5 )V B u  200cos(100 t  2 )V D u  200cos(100 t  5 )V A Một phần tư bước sóng C nửa bước sóng B bước sóng Ta iL ie Câu : Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai nút sóng liên tiếp bắng s/ D hai bước sóng up Câu : Một chất điểm dao động điều hòa phương trình vận tốc v = 8πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm li độ vận tốc ro A x = 4cm, v =0 /g B x = -4cm, v =0 C x = 0, v = 8π cm/s D x = 0, v = -8π cm/s om Câu 10: Thực chất tượng sóng dừng tượng C Khúc xạ sóng c A Giao thoa ok B Ngừng truyền sóng D Nhiễu xạ sóng Câu 11: Chất điểm khối lượng m1 = 50gam dao động điều hòa quanh vị trí cân  bo với phương trình dao động x1  5cos(5 t  )(cm) Chất điểm m2 = 100gam dao động điều hòa ce  fa quanh vị trí cân với phương trình dao động x2  5cos( t  )(cm) Tỉ số trình dao động điều hòa chất điểm m2 so với chất điểm m1 w w w A B 1/2 C D.1 Câu 12 : Một sóng tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng  Hệ thức >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B v  2 f   C v  f  D v  f A 100cm B 10cm C 1cm H oc f  Câu 13 : Hai dao động điều hòa phương tần số, phương trình dao động : x1 = 6cos(wt-π/4) cm x2 = 8cos(wt+π/4) cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động D 20cm Câu 14 : Nguyên tắc tạo dòng xoay chiều dựa C Hiện tượng tự cảm B Hiện tượng quang điện D Hiện tượng cảm ứng điện từ uO nT hi D A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Câu 15: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với nhaugoij C Bước sóng B Độ lệch pha D Vận tốc truyền sóng ie A Chu kỳ  Ta iL Câu 16 : Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x  2cos(2 t  ) (x tính cm, t tính s) Pha ban đầu chất điểm C - π/2 rad s/ B π/2 rad D 2πt + π/2 rad up A 2πt rad /g ro Câu 17 : Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k bi gắn vào đầu lò xo, đàu lò xo treo vào mọt điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Chu kỳ dao động k m B 2 om A 2 m k C 2 m k D 2 k m ok c Câu 18 : Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau A Ở thời điểm, điện áp u chậm pha π/2 so với dòng điện i bo B Dòng điện i ngược pha với điện áp u ce C Ở thời điểm, dòng điện I chậm pha π/2 so với điện áp u fa D Dòng điện i pha với điện áp u w w w Câu 19: Tại nơi trái đất gia tốc rơi tự g, lắc đơn mà dây treo dài l dao động điều hòa Kích thích cho lắc dao động điều hòa, tần số góc lắc A  l g B g l C l g D 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 A v  g l Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Tỷ lệ với bình phương chu kỳ dao động B.Tỷ lệ với bình phương biên độ dao động D Tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi H oc A Tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo C 80N/m D 8N/m uO nT hi D B 0,8N/m Câu 21 : Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200g lò xo nhẹ độ cứng k Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm , độ lớn vận tốc vật vị trí cân bẳng 80 cm/s Tính độ cứng k A 800N/m Câu 22 : Một vật dao động điều hòa phương trình : x = 4cos 100πt (cm) Biên độ dao động vật A 2cm B.4cm C.8cm D 16cm ie Câu 23 : Dao động lắc đồng hồ C dao động tắt dần B dao động cưỡng D dao động điện từ Ta iL A dao động trì  up s/ Câu 24: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức i  2 cos(100 t  ) (A), t tính s Vào thời điểm t = 1/400s dòng điện chạy đoạn mạch cường độ ro A cực đại /g B cực tiểu C không D Bằng cường độ hiệu dụng om Câu 25: Chọn câu đúng, dao động tắt dần c A biên độ giảm dần theo thời gian C hại D lợi ok B biên độ không đổi theo thời gian ce bo Câu 26: Dòng điện xoay chiều biểu thức u  200 cos(200 t )( A) , t tính s, điện áp hiệu dụng A B 110 C 220 D 220 w w fa Câu 27 : Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách 2m dao động điều hòa pha, phát hai sóng bước sóng 1m Một điểm A nằm khoảng cách l kể từ S1 AS1  AS2 Tính giá trị cực đại l để A cực đại giao thoa cực tiểu giao thoa w 01 Câu 20 : Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k, đầu cố định đàu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa cực đâị A 1,5m;3,75m 0,58m C 1,5cm; 3,75cm 0,58cm B 15cm; 3,75cm 0,58cm D 2 cm; 3,75m 0,58cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page A 12Hz B 10Hz C 8,5Hz D 12,5Hz H oc Câu 28: Một dây đàn hồi dài đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét mọt điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc   (k  0,5) với k số nguyên Tính tần số ( biết f giá trị khoảng từ 8Hz đến 13Hz ) B Giảm 1% C tăng 0,1% uO nT hi D Câu 29 : Một lắc đơn dao động điều hòa địa điểm A với tần số 0,5Hz Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hòa với chu kỳ 2,01s Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường A so với B A tăng 1% D Giảm 0,1% Câu 30 : Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo khối lượng không đáng kể Hòn bi vị trí cân kéo xuống theo phương thẳng đứng đoạn 3cm thả cho dao động Hòn bi tực 50 dao động 20s Cho g = π2 = 10 m/s2 Tỷ số độ lớn lực đàn hổi cực tiểu lực đàn hồi cực đại lò xo dao động B 1/7 C 1/5 D.3 ie A B 14 cm up s/ Ta iL Câu 31: Hai vật dao động điều hòa hai trục tạo độ song song, chiều, cạnh nhau, gốc tọa độ nằm đường vuông góc chung Phương trình daoa động hai vật x1  10cos(20 t  1 ) cm x2  cos(20 t  2 ) cm Hai vật ngang ngược tọa độ x = 6cm Xác định khoảng cách cực đại hai vật trình dao động A.16cm ro Câu 32: Một cuộn dây cảm độ tự cảm L  D 14 cm C 16 cm 0,  ( H ) Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp c om /g xoay chiều biểu thức u = U0coswt (V) Ở thời điểm t1 giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện là: u1 = 100V; i1=- 2,5 A Ở thời điểm t2 tương ứng u2= 100 V; i2 = -2,5A Điện áp cực đại tần số góc ok A 200 V; 100π rad/s B 200V; 120π rad/s C 200V; 100π rad/s D 200 V; 120π rad/s ce bo Câu 33 : Đoạn mạch AB gồm linh kiện: Tụ điện C, điện trở R cuộn dây cảm L theo thứ tự mắc nối tiế, M điểm tụ C điện trở R; N điểm nằm điện trở R cuộn cảm L Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều giá trị hiệu tần số không đổi điện  w w w fa áp tức tới hai đầu đoạn mạch AN MB u AN  100cos(100 t  )V uMB  100 cos100 t (V ) Điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch A u  200cos(100 t 1,047)V C u  100 cos(100 t  0,19)V B u  50 cos(100 t  0,19)V D u  200cos(100 t  0,523)V >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B 125dB C 100dB D 140 dB H oc A 130dB 01 Câu 34 : Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Giả sử hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80 dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm A 9/16 B.3/4 uO nT hi D Câu 35 : Hai chất điểm M N khối lượng dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí M cm, N cm Trong trình dao động khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M động năng, tỷ số động M động N C.16/9 D.4/3 Câu 36 : Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(wt+  ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm L, biết điện trở giá trị gấp lần cảm kháng Gọi uR uL điện áp tức thời hai đầu điện trở R cuộn dây L thời điểm Hệ thức C 5uR2  10uL2  8U B 5uR2  20uL2  8U D 20uR2  5uL2  8U Ta iL ie A 10uR2  8uL2  5U s/ Câu 37: Vật nặng khối lượng m thực dao động điều hòa với phương trình  /g ro up x1  A1 cos(t  )cm W1, thực dao động điều hòa với phương trình x2  A2 cos(t )cm W2 = 4W1 Khi vật thực dao động tổng hợp hai dao động W Hệ thức B W= 5W2 C W= 3W1 D W= 2,5W1 om A W= 7W1 bo ok c Câu 38: Đặt vào hai đầu hộp kín X (chỉ gồm phần tử mắc nối tiếp) điện áp xoay  2 chiều u  50cos(100 t  )V cường độ dòng điện qua mạch i  2cos(100 t  ) A Nếu 2 thay điện áp điện áp khác biểu thức u  50 cos(200 t  )V cường độ dòng  ce điện i  cos(200 t  )V Những thông tin cho biết X chứa fa A R = 25(Ω) , L= 2,5/π (H), C = 10-4/π (F) D R = 25(Ω) , L= 5/12π (H) w w w B L= 5/12π (H), C = 1,5.10-4/π (F) C L= 1,5/π (H), C = 1,5.10-4/π (F) Câu 39 : Một lắc đơn chiều dài dây tre 0,5 m vật nhỏ khối lượng m = 10 g mang điện tích q = +5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10m/s2, π = 3,14 Chu kỳ dao động điều hòa lắc 1,15 s Tính độ lớn cường độ điện trường >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B E = 105 V/m C E = 104 V/m D E = 103 V/m B 1,2 mm từ A tới B D 1mm từ A đến B C mm từ B tới A w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D A 1,2mm từ B tới A H oc Câu 40 : Trên sợi dây đàn hồi sóng truyền Xét điểm A, B cách phần tư bước sóng Tại thời điểm t, phần tử sợi dây A li độ 0,5 mm giảm; phần tử B li độ 0,866mm tăng Coi biên độ sóng không đổi Biên độ chiều truyền sóng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 A E = 10-4 V/m Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 17.B 18.A 19.B 20.B 21.C 22.B 23.A 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B 31.D 32.C 33.B 34.C 35.A 36.B 37.A 38.B 39.C 40.D 9.C 10.A 11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.B uO nT hi D 1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C H oc 01 BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM Đáp án ie Câu : Đáp án B Ta iL Câu 2: Đáp án D s/ Câu 3: Đáp án D up Gia tốc vật tính theo công thức amax   A    10.5  50cm / s ro Câu : Đáp án A /g Câu : Đáp án C om Câu : Đáp án D v 100   0, 25m f 400 ok c Bước sóng tính theo công thức   bo Câu 7: Đáp án B Câu : Đáp án C ce Câu : Đáp án C fa Câu 10 : Đáp án A mà chất điểm thực w w w Câu 11 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 mv  m A2 2 m  A12 W2 m A 100.12    12  2 W1 m  A m2 A2 50.12 2 H oc 01 W Câu 12 : Đáp án C uO nT hi D Câu 13 : Đáp án B Vì hai dao động vuông pha nên biên độ dao động tổng hợp tính theo công thức A  A12  A22  62  82  10cm ie Câu 14 : Đáp án D iL Câu 15 : Đáp án C Ta Câu 16 : Đáp án B s/ Câu 17 : Đáp án B up Câu 18 : Đáp án A ro Câu 19 : Đáp án B /g Câu 20 : Đáp án B om Câu 21 : Đáp án C c Độ cứng lắc tính theo công thức bo ok v 0,82 k   m  ( )2 m  0,  80 N / m A 0, 042 ce Câu 22 : Đáp án B fa Câu 23 : Đáp án A w Câu 24 : Đáp án D w w Câu 25 : Đáp án A Câu 26 : Đáp án D Câu 27 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 bo ok c om /g ro Câu 28 : Đáp án D ce Câu 29 : Đáp án A fa Chu kỳ lắc điểm A 2s w w w Gia tốc trọng trường trường hợp T  2 l l 4 2l  T  4  g  g g T >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khi ta gia tốc trọng trường taia A so với B H oc 01 4 2l gA T2 T2  A  B  1, 01  g A  g B  1, 01   0, 01  1% g B 4 l TA TB up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 30 : Đáp án B ro Hay tỷ số độ lớn lực đàn hổi cực tiểu lực đàn hồi cực đại lò xo dao động 1/7 bo ok c om /g Câu 31 : Đáp án D ce Câu 32 : Đáp án C fa  I0   2,5   2,5    200V cường độ dòng điện cực đại  5A w w w Điện áp cực đại U  1002  100 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 U0 I Z 40 Vậy tần số góc dòng điện   L    100 0, L L H oc  Câu 33 : Đáp án B Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u  50 cos(100 t  0,19)V uO nT hi D Câu 34 : Đáp án C iL ie L1= 10lg I1/Io L1 cường độ âm điểm cách nguồn 10m L1=80dB L2= 10lg I2/Io L2 cường độ ấm điểm cách nguồn 1m ta có: L2-L1= L2 - 80 = 10lg I2/I1 ( công thức logarit ) (1) sóng cầu nên I= P/S=P/4.π.R2 ( R bình phương) với P: công suất, S diện tích thay vào (1) L2 - 80 = 10lg ((R1/R2)2) = 20lg10=20 L2= 80+20=100dB w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta Câu 35 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 36 : Đáp án B 01 5uR2  20uL2  8U * Khi thực dao động 1: W1  H oc Câu 37 : Đáp án A m A12 m A22 thực dao động W2  mà W2 = 2 uO nT hi D 4W1A2=2A1 * Dao động tổng hợp biên độ A  A12  A22  A1 A2cos  A12  (2 A1 )2  A1.2 A1cos  W = 7W1  Đáp án A  A1 fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 38 : Đáp án B  Vì lắc dao động điện trường nên lắc dao động với gia tốc g’ Vecto E chiều hướng xuống q > nên g’ = g + a (trong a gia tốc sinh lực điện) w w w Câu 39 : Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 l l l.m.4.  2  E   104 V / m q|E| g' q T g m 01 T  2 q|E| m H oc g' g uO nT hi D Theo ta hai dao động vuông pha nên biên độ tính theo công thức Câu 40 : Đáp án D A  0,52  0,8662  w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Và thời điểm t, phần tử sợi dây A li độ 0,5 mm giảm; phần tử B li độ 0,866mm tăng nên chiều truyền sóng chiều từ A đến B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Page 14 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 mv  m A2 2 m  A12 W2 m A 10 0 .12    12  2 W1 m  A m2 A2 50 .12 2 H oc 01 W Câu 12 : Đáp án C uO nT hi D Câu 13 :... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 B 12 5 dB C 10 0dB D 14 0 dB H oc A 13 0dB 01 Câu 34 :... đặt vào hai đầu đoạn mạch A u  200cos (10 0 t 1, 047)V C u  10 0 cos (10 0 t  0 ,19 )V B u  50 cos (10 0 t  0 ,19 )V D u  200cos (10 0 t  0,523)V >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon vat ly truong thpt doan thuong hai duong lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 8878 1481790069 , 12 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon vat ly truong thpt doan thuong hai duong lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 8878 1481790069 , 12 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon vat ly truong thpt doan thuong hai duong lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 8878 1481790069

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn