bai tieu luan lap trinh window

1 1,455 2
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Bài tập Tiểu luận Lập trình Windows (VC++/MFC) Lớp: CĐ CNTT05 Đề 1. Nghiên cứu chương trình trò chơi “Ô ăn quan” Đề 2. Nghiên cứu chương trình “Sketcher” * Sinh viên nghiên cứu một trong các chương trình trên và thực hiện các công việc sau 1. Lập tài liệu thuyết minh chương trình - Mô tả các chức năng của chương trình - Mô tả cách thiết kế và cài đặt để giải quyết nhiệm vụ của toàn chương trình và giải quyết nhiệm vụ đối với từng chức năng của chương trình (cấu trúc dữ liệu+thuật toán: class, biến thành viên, hàm thành viên, biến toàn cục, hàm toàn cục, …). 2. Đề xuất bổ sung thêm hay cải tiến chức năng của chương trình (viết thêm hay sửa source code của chương trình) * Bài nộp: 1. Bản thuyết minh (in ra giấy + file Word) 2. Thư mục của chương trình (nếu có bổ sung hay cải tiến chức năng của chương trình * Tài liệu tham khảo - Tập bài giảng trên lớp - Các tài liệu giới thiệu khi bắt đầu học phần. - Với chương trình “Sketcher”: Beginning Visual C++ 6. Ivor Horton. Wrox Press. 1998 - Chapter 17, 18 - SV tự tìm kiếm thêm Đại học Tiền Giang – Trần Thế Hiệp . Bài tập Tiểu luận Lập trình Windows (VC++/MFC) Lớp: CĐ CNTT05 Đề 1. Nghiên cứu chương trình trò chơi “Ô
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tieu luan lap trinh window, bai tieu luan lap trinh window, bai tieu luan lap trinh window

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn