De thi thu mon hoa truong THPT pham van dong phu yen lan 1 nam 2017

10 197 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 14:29

S GD T TNH PH YấN THPT PHM VN NG THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Trong s cỏc cht sau: xeluloz, saccaroz, frutoz, glucoz S cht thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: A tinh bt xenluloz B Tinh bt, xenluloz, saccaroz C xenluloz, fructoz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz Cõu 2: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng ngng B T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit axetic C T visco, t xenluloz axetat thuc loi t tng hp D Si bụng , t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Sobitol l sn phm ca phn ng ? A Oxi húa glucoz bng AgNO3 ammoniac B Kh glucoz bng H2 ,xt Ni un núng C Lờn men ancol etylic D Glucoz tỏc dng vi Cu(OH) Cõu 4: Tờn gi ca ca C2H5NH2 l: A etylamin B imetylamin C metylamin D propylamin Cõu 5: tỏch Ag hn hp Ag, Cu, Fe m lng Ag khụng thay i thỡ dựng cht no sau õy ? A HCl B HNO3 C Fe2(SO4)3 D AgNO3 Cõu 6: chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit, ta cho dung dch glucoz phn ng vi ? A Cu(OH)2 nhit thng to dung dch mu xanh lam B Dung dch AgNO3 ammoniac C Kim loi Na D Dung dch HCl Cõu 7: Cú cht hu c: H2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2 nhn bit cỏc cht trờn dựng thuc th l: A qu tớm B NaOH C HCl D H2SO4 Cõu 8: Bit ion Pb2+ dung dich oxi húa c Sn Hai kim loi Pb v Sn c ni vi bng dõy dn in v nhỳng vo dung dch HCl thỡ cht b n mũn in húa l: A HCl B Pb C Sn D Pb v Sn Cõu 9: Ming chui xanh tip xỳc vi dung dch iot cho mu xanh tớm vỡ ming chui xanh cú: A glucoz B mantoz C tinh bt D saccaroz Cõu 10: Cụng thc húa hc ca cht no l este ? A CH3CHO B HCOOCH3 C CH3COCH3 D CH3COOH Cõu 11: to b nhõn to (cht bộo rn) t du thc vt (cht bộo lng) ta cho du thc vt thc hin phn ng ? A ehirro hoỏ B X phũng hoỏ C Hiro hoỏ D Oxi hoỏ Cõu 12: Cho hn hp hai axit bộo gm axit oleic v axit stearic tỏc dng vi glixerol S triglixerit ti a to thnh l: http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 1/5 thi 132 A B C D Cõu 13: Kim loi no sau õy cú cng ln nht tt c cỏc kim loi ? A Vonfam B ng C St D Crom Cõu 14: Tớnh cht hoỏ hc c trng ca kim loi l: A tớnh oxi hoỏ B tớnh baz C tớnh kh D tớnh axit Cõu 15: Chn phỏt biu ỳng ? A Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng mt chiu B Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Khi thu phõn cht bộo luụn thu c etilenglicol D Tt c cỏc este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm l mui v ancol Cõu 16: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo th t tng dn lc baz t trỏi sang phi l: A phenylamin, etylamin, amoniac B phenylamin, amoniac, etylamin C etylamin, amoniac, phenylamin D etylamin, phenylamin, amoniac Cõu 17: Cht thuc loi isaccarit l: A fructoz B glucoz C xenluloz D saccaroz Cõu 18: Hp cht no sau õy thuc loi tripeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH Cõu 19: Hn hp X cha ba este mch h, phõn t ch cha mt loi nhúm chc v c to bi t cỏc axit cacboxylic cú mch khụng phõn nhỏnh t chỏy ht 0,2 mol X cn dựng 0,52 mol O2, thu c 0,48 mol H2O un núng 24,96 gam X cn dựng 560 ml dung dch NaOH 0,75M thu c hn hp Y cha cỏc ancol cú tng lng l 13,38 gam v hn hp Z gm hai mui, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht a : b l: A 0,6 B 1,2 C 0,8 D 1,4 Cõu 20: un núng 0,1 mol hn hp E cha X, Y bng dung dch NaOH (va ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui ca glyxin, alanin v valin t chỏy hon ton lng mui ny thu c 0,2 mol Na2CO3 v hn hp gm CO2, H2O, N2 ú tng lng ca CO v H2O l 65,6 gam Mt khỏc t chỏy 1,51m gam hn hp E cn dựng a mol O thu c CO2, H2O v N2 Giỏ tr ca a gn nht vi ? A 3,0 B 2,5 C 3,5 D 1,5 Cõu 21: Cú by ng nghim ng riờng bit nm ng nghim (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 v (COONa)2 Cho Ba(OH)2 n d vo by ng nghim trờn Sau cỏc phn ng kt thỳc s ng nghim thu c kt ta l: A B C D Cõu 22: Hp cht hu c n chc X phõn t ch cha cỏc nguyờn t C, H, O v khụng cú kh nng bc X tỏc dng va vi 96 gam dung dch KOH 11,66% Sau phn ng cụ cn dung dch thu c 23 gam cht rn Y v 86,6 gam nc t chỏy hon ton Y thu c sn phm gm 15,68 lớt CO2 (ktc); 7,2 gam nc v mt lng K 2CO3 Cụng thc cu to ca X l: A CH3COOC6H5 B HCOOC6H4CH3 C HCOOC6H5 D H3C6H4COOH Cõu 23: t chỏy hon ton m gam mt cht bộo X cn 1,106 mol O2, sinh 0,798 mol CO v 0,7 mol H2O Cho 24,64 gam cht bộo X tỏc dng va vi dung dch cha a mol Br Giỏ tr ca a l: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,16 Cõu 24: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho Mg vo dung dch Fe 2(SO4)3 d (b) Sc khớ Cl2 vo dung dch FeCl (c) Dn khớ H2 d qua bt CuO nung núng (d) Cho Na vo dung dch CuSO d (e) Nhit phõn AgNO (f) in phõn núng chy Al 2O3 Sau kt thỳc cỏc phn ng, s thớ nghin thu c kim loi l: A B C D Cõu 25: Cho hn hp X gm hai cht hu c, no n chc, mch h (cha C, H, O) tỏc dng va vi 20ml dung dch NaOH 2M thu c mt mui v mt ancol un núng lng ancol thu c vi axit H2SO4 c 170C thu c 0,015 mol anken (l cht khớ iu kin thng) Nu t chỏy http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 2/5 thi 132 lng X nh trờn ri cho sn phm qua bỡnh ng CaO d thỡ lng bỡnh tng 7,75 gam Bit cỏc phn ng xy hon ton Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Khi lng ca cht cú phõn t ln hn X l 2,55 gam B Tng phõn t ca hai cht X l 164 C Thnh phn phn trm lng cỏc cht X l 49,5% v 50,5% D Mt cht X cú cụng thc cu to phự hp vi iu kin bi toỏn Cõu 26: Sc 13,44 lớt CO2 (ktc) vo 200 ml dung dch X gm Ba(OH)2 1,5M v NaOH 1M Sau phn ng thu c dung dch Y Cho dung dch Y tỏc dng vi 200 ml dung dch hn hp BaCl 1,2M v KOH 1,5M thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 66,98 B 39,4 C 47,28 D 59,1 Cõu 27: Nhn xột no sau õy ỳng ? A a s cỏc polime d hũa tan cỏc dung mụi thụng thng B a s cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh C Cỏc polime u bn vng di tỏc ng ca axit, baz D Cỏc polime d bay hi Cõu 28: Trong cỏc cht di õy, cht no l amin bc hai ? A H2N(CH2)6NH2 B CH3NHCH3 C C6H5NH2 D CH3CH(CH3)NH2 Cõu 29: Mt tripeptit X mch h c cu to t amino axit l glyxin, alanin, valin S cụng thc cu to ca X l: A B C D Cõu 30: Cacbohidrat no sau õy c dựng lm nguyờn liu sn xut t visco ? A Saccaroz B Tinh bt C Glucoz D Xenluloz Cõu 31: Cho 11 gam hn hp X gm hai este n chc, mch h tỏc dng ht vi 200 gam dung dch KOH 5,6% un núng, chng ct dung dch sau phn ng thu c Y gm hai ancol ng ng k tip cụ cn phn dung dch cũn li c m gam cht rn khan Cho Y vo bỡnh na d thỡ lng bỡnh tng 5,35 gam v cú 1,68 lớt khớ thoỏt (kc) Bit 16,5 gam X lm mt mu ti a dung dch cha a gam Br2 Giỏ tr gn ỳng ca (m + a) l : A 40,7 B 60,7 C 56,7 D 52,7 Cõu 32: Cho cỏc phỏt biu sau v cacbohidrat : (a) Glucoz v saccaroz u l cht rn cú v ngt, d tan nc (b) Tinh bt v xenluloz u l polisaccarit (c) Trong dung dch glucoz v saccarozo u hũa tan Cu(OH) to phc mu xanh lam (d) Khi thy phõn hon ton hn hp gm tinh bt v saccaroz mụi trng axit ch thu c mt loi monosaccarit nht (e) Khi un núng glucoz vi dung dch AgNO 3/NH3 thu c Ag (g) Glucoz v saccaroz u tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, un núng) to sorbitol S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 33: Tin hnh in phõn vi in cc tr v mng ngn xp mt dung dch cha m gam hn hp CuSO4 v NaCl cho n nc bt u b in phõn c hai in cc thỡ dng li anot thu c 0,896 lớt khớ (kc) Dung dch sau in phõn cú th hũa tan ti a 3,2 gam CuO Giỏ tr ca m l: A 11,94 B 9,60 C 5,97 D 6,40 Cõu 34: Hũa tan hon ton 25,3 gam hn hp X gm Mg, Al v Zn bng dung dch HNO Sau phn ng kt thỳc thu c dung dch Y v 4,48 lớt (kc) khớ Z (gm hai hp cht khớ khụng mu) cú lng 7,4 gam Cụ cn dung dch Y thu c 122,3 gam hn hp mui S mol HNO ó tham gia phn ng gn nht vi giỏ tr no sau õy ? A 1,81 mol B 1,95 mol C 1,8 mol D 1,91 mol http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 3/5 thi 132 Cõu 35: Cho 5,2 gam hn hp gm Al, Mg v Zn tỏc dng va vi dung dch H 2SO4 10% thu c dung dch Y v 3,36 lớt khớ H2 (kc) Khi lng ca dung dch Y l: A 152 gam B 146,7 gam C 175,2 gam D 151,9 gam Cõu 36: Hn hp X cha cht A (C5H16O3N2) v cht B (C4H12O4N2) tỏc dng vi dung dch NaOH va , un núng cho n phn ng xy hon ton ri cụ cn thu c m gam hn hp Y gm mui D v E (MD < ME) v 4,48 lớt (ktc) hn hp Z gm amin no, n chc, ng ng k tip cú t so vi H2 bng 18,3 Khi lng ca mui E hn hp Y l: A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Cõu 37: Hn hp gm 1,3 mol Mg v x mol Zn vo dung dch cha mol Cu 2+ v mol Ag+ sau phn ng hon ton, lc b phn dung dch thu c cht rn gm kim loi Giỏ tr ca x cú th l: A 1,8 B C 2,2 D 1,5 Cõu 38: in phõn 200 ml dung dch CuSO4 0,75M bng in cc tr vi cng dũng in khụng i I = 5A, n khi lng dung dch gim 13,35 gam thỡ dng in phõn Thi gian in phõn l ? A 9650 giõy B 7720 giõy C 6755 giõy D 8685 giõy Cõu 39: Nh t t n d dung dch Ba(OH) ln lt vo cỏc dung dch sau: NaHCO 3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4 v KNO3 S trng hp thu c kt ta l: A B C D Cõu 40: X l -amino axit phõn t cha nhúm NH2 v nhúm -COOH Ly 0,01 mol X tỏc dng va vi dung dch HCl 0,1M thu c dung dch Y Cho 400 ml dung dch KOH 0,1M vo Y, cụ cn dung dch sau phn ng, thu c 2,995 gam rn khan Cụng thc cu to ca X l A H2N-CH2-CH2-COOH B (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)2-COOH HT http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 4/5 thi 132 PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT PHM VN NG PH YấN LN Cõu 1: Chn A Cỏc cacbohirat thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: Tinh bt, xenluloz v mantoz H 2O - Thy phõn mantoz: C12H22O11 2C6H12O6 (glucoz) H H - Thy phõn tinh bt, xenluloz: (C6 H10O5 ) n nH 2O nC6 H12O Cõu 2: Chn D A Sai, Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng hp B Sai, T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit aipic C Sai, T visco v t xenluloz axetat thuc loi t bỏn tng hp (hay t nhõn to) D ỳng, Si bụng v t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Chn B Ni,t o - Phn ng kh glucoz: CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol) Cõu 4: Chn A Tờn gi Etylamin imetylamin Metylamin Propylamin Cụng thc cu to C2H5NH2 CH3NHCH3 CH3NH2 CH3CH2CH2NH2 Cõu 5: Chn C - tỏch Ag hn hp gm Ag, Fe v Cu ta dựng dung dch Fe2(SO4)3 3FeSO4 CuSO4 + 2FeSO4 Fe2(SO4)3 + Fe Cu + Fe2(SO4)3 - Ag khụng tan dung dch Fe2(SO4)3 nờn ta tỏch ly phn khụng tan l Ag Cõu 6: Chn B - Phn ng chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit ú l phn ng gia glucoz vi dung dch AgNO3 NH3, un núng (thuc th Tollens) cho phn ng bc: to CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O Cõu 7: Chn A Cht H2N-CH2-COOH C2H5COOH CH3(CH2)3NH2 Thuc th Qu tớm Khụng i mu Húa Húa xanh Cõu 8: Chn C - Trong n mũn in húa ca cp kim loi Sn-Pb, Sn l kim loi cú tớnh kh mnh hn úng vai trũ l anot (cc õm) v b n mũn cũn Pb cú tớnh kh mnh hn úng vai trũ l catot (cc dng) v c bo v; Sn b n mũn ht thỡ lỳc ú Pb s b n mũn Cõu 9: Chn C - Trong ming chui xanh cú cha tinh bt, cho tip xỳc vi dung dch iot thỡ cú mu xanh tớm Ngc li, i vi ming chui chớn thỡ lỳc ú tinh bt ó b thy phõn ht cho tip xỳc vi dung dch iot thỡ khụng cú hin tng xy Cõu 10: Chn B Cụng thc cu to CH3CHO HCOOCH3 CH3COCH3 CH3COOH Thuc loi Anehit Este Xeton Axit cacboxylic Cõu 11: Chn C - Trong thnh phn cht bộo rn cú cha cỏc gc axit bộo no vy chuyn húa thnh cỏc cht bộo lng cú cha cỏc gc axit bộo khụng no thỡ ngi ta dựng phn ng ehiro húa Ngc li, chuyn húa cht bộo lng thnh cht bộo rn ngi ta dựng phn ng hiro húa Cõu 12: Chn D - Gi A v B ln lt l cỏc gc ca axit bộo: C 17H33COO- v C17H35COO- Cú triglixerit ti a to thnh tng ng vi cỏc gc axit bộo l : AAA ; ABA ; AAB ; BBB ; BAB ; BBA http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 5/5 thi 132 Cõu 13: Chn D Cõu 14: Chn C Cõu 15: Chn B A Sai, Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng thun nghch B ỳng, Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Sai, Khi thu phõn cht bộo luụn thu c glixerol HCOONa + C6H5ONa + H2O D Sai, Ly vớ d: HCOOC6H5 + 2NaOH Cõu 16: Chn B - Dóy sp xp tớnh baz tng dn l: phenylamin (C 6H5NH2) < amoniac (NH3) < etylamin (C2H5NH2) Cõu 17: Chn D Cõu 18: Chn B Cõu 19: Chn D - Quy i hn hp X thnh gc hidrocacbon C xHy v nhúm COO (CO2) Vỡ vy t X thỡ s mol O2 tham gia phn ng chớnh bng s mol O t gc C xHy - Khi t 0,2 mol X (gi nh t nhúm C xHy) thỡ : BT:O n CO2 (khi đốt C x H y ) n O2 0,5n H 2O 0,28 m C x H y 12n CO2 2n H 2O 4,32 (g) - Cho 24,96 gam X tỏc dng vi NaOH thỡ 6, 48 n X(trong 24,96g) 0,2 0,3mol 4,32 n COO n NaOH 0, 42 m C x H y 24,96 44n COO 6, 48 n COO(trong 0,2 mol X) 0, 42 0,28 mol 1,5 + Ta nhn thy rng nC(trong gốc CxHy ) nC(trong nhóm -COO) 0,28 , vỡ th s nguyờn t C gc CxHy bng s nhúm COO cỏc phõn t este n 0, 42 + Mc khỏc : n COO NaOH 1, T d kin trờn ta suy c cỏc este X l nX 0,3 HCOOCH3,(COOCH3 )2 v HCOOCH2CH2OOCH Khi ú : BTKL 68n HCOONa 134n (COONa)2 m X 40n NaOH m ancol 28,38 n HCOONa 0,24 mol BT:Na n (COONa)2 0,09 mol n 2n n 0, 42 HCOONa (COONa) NaOH m 0,24.68 HCOONa 1,353 m (COONa)2 0,09.134 Cõu 20: Chn B - Qui i 0,1 mol E thnh C2H3ON, -CH2 v H2O + Vi n C 2H3ON 2n Na 2CO3 0,4 mol v n H2O n E 0,1mol - Cho 0,1 mol E tỏc dng vi dung dch NaOH thu c hn hp mui (ó quy i) gm C2H4O2NNa (0,4 mol) v CH2 Khi t hon ton lng mui trờn thỡ theo d kin bi, ta cú : 44nCO2 18n H2O mbình tăng 44(1,5n C2H3ON n CH2 ) 18(2nC2H4O2Na n CH2 ) 65,6(g) n CH2 0,4mol Suy nO2 (tham gia phản ứng cháy) 2,25n C2H3ON 1,5n CH2 1,5mol Vy n O2 (khi đốt 1,51mgam E) =1,51.1,5 = 2,265mol Cõu 21: Chn B BaSO4 + 2NH3 + 2H2O (1) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 Fe(OH)2 + BaCl2 (2) Ba(OH)2 + FeCl2 Ba(CrO2)2 + 3Ba(NO3)2 + 4H2O (3) 4Ba(OH)2(d) + 2Cr(NO3)3 BaCO3 + 2KOH (4) Ba(OH)2 + K2CO3 http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 6/5 thi 132 Ba(AlO2)2 + 3Ba(NO3)2 + 4H2O (5) 4Ba(OH)2(d) + 2Al(NO3)3 2BaCrO4 + 2KOH + H2O (6) 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 Ba(COO)2 + 2NaOH (7) Ba(OH)2 + (COONa)2 Vy cú ng nghim thu c kt ta l (1), (2), (4), (6) v (7) Cõu 22: Chn A - Ta cú n KOH 0,2 mol n H 2O(trong dd KOH) 84,8(g) n H 2O(sp pư với KOH) 86,8 84,8 0,1 mol 18 BTKL - m X m muối 18n H 2O(sp pư với KOH) 56n KOH 13,6(g) n C(trong X) n CO2 n K 2CO3 0,8 mol - Khi t chỏy hn hp Y thỡ : n H(trong X) 2n H 2O(đốt Y) 2n H 2O(sp pư với KOH) n KOH 0,8 mol m 12n C n H n O(trong X) X 0,2 mol 16 n Ta cú C :H :O n C :n H :n O : : 2(C 8H8O2 ) mc khỏc OH X l este c to thnh t nX phenol hoc ng ng - Theo d kin bi thỡ X khụng tham gia phn ng bc, vy X l CH 3COOC H Cõu 23: Chn C - Khi t chỏy m gam X ta cú h phng trỡnh sau : BTKL m X 44n CO 18n H 2O 32n O 12,32 (g) n n H 2O k X CO CO CC BT:O 2n CO n H 2O 2n O n n 0, 014 mol X O(trong X) - Khi cho 24,64 gam X (tc l 0,028 mol X) tỏc dng vi dung dch Br thỡ : n Br2 5n X 0,14 mol Cõu 24: Chn C - Phng trỡnh xy ra: MgSO4 + 2FeSO4 (1) Mg + FeSO4 MgSO4 + Fe (2) (a) Mg + Fe2(SO4)3 + Nu cho Mg tỏc dng vi Fe 3+ d thỡ ch dng li phn ng (1) ú sn phm s khụng cú kim loi + Nu cho Mg d tỏc dng vi Fe 3+ thỡ xy c phn ng (1) v (2) ú sn phm thu c cú cha kim loi 2FeCl3 (b) Cl2 + 2FeCl2 o t (c) H2 + CuO Cu + H2O 2NaOH + H2 ; 2NaOH + CuSO Cu(OH)2 + Na2SO4 (d) 2Na + 2H2O to (e) 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2 pnc 4Al 3O2 (f) 2Al 2O3 Vy cú thớ nghim thu c kim loi l (c), (e), (f) Cõu 25: Chn C - Khi t chỏy X cú n CO2 n H2O 44nCO2 18n H2O mbình tăng 44a 18a 7,75 a 0,125mol - Xột quỏ trỡnh X tỏc dng vi NaOH : + Nhn thy rng, n NaOH nanken , trong X cha este v axit Khi dehirat húa ancol thỡ : n este(A) n anken 0,015mol n axit(B) n X n este 0,025mol - Gi CA v CB ln lt l s nguyờn t C ca este A v axit B (vi C A 3, CB 1) n A C A n B C B n CO2 0,015C A 0,025C B 0,125 C A C B 2(thỏa) Vy (A) C 5H10O2 (B) C 2H 4O2 http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 7/5 thi 132 A Sai, chờnh lch lng gia A v B l: m 102n A 60n B 0,03(g) B Sai, Tng lng phõn t ca A v B l 162 102n A 100% 50,5 %m B 49,5 C ỳng, %m A 102n A 60n B D Sai, Este A cú ng phõn tng ng l: CH 3COO-C3H7 (2 ng phõn) ; HCOO-C4H9 (4 ng phõn) ; C2H5COOC2H5 (1 ng phõn) v axit B ch cú ng phõn l CH 3COOH Cõu 26: Chn D - Khi cho 0,6 mol CO2 tỏc dng vi dung dch X gm 0,3 mol Ba(OH)2 v 0,2 mol NaOH: n BT: C Vỡ OH n CO2 n OH n CO32 n OH n CO2 0,2 mol n HCO3 n CO2 n CO32 0, mol - Khi cho dung dch Y tỏc dng vi dung dch cha 0,24 mol BaCl v 0,3 mol KOH thỡ: HCO3 OH Ba BaCO3 H 2O 0,4 mol 0,3mol 0,54 mol 0,3mol mBaCO3 0,3.197 59,1(g) Cõu 27: Chn B A Sai, a s cỏc polime khụng tan cỏc dung mụi thụng thng B ỳng, Hu ht cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh, núng chy nhit khỏ rng C Sai, Ly vớ d nh: D Sai, Cỏc polime khụng bay hi Cõu 28: Chn B - Bc ca amin c tớnh bng s nguyờn t H phõn t aminoac b thay th bi gc hidrocacbon vy ch cú CH 3NHCH3 l amin bc Cõu 29: Chn A - Cú cụng thc cu to l: GlyAlaVal, GlyValAla, AlaGlyVal, AlaValGly, ValGlyAla, ValAlaGly Cõu 30: Chn D - T visco c to thnh t phn ng gia xenluloz vi CS v NaOH to thnh mt dung dch nht gi l visco Bm dung dch ny qua nhng l rt nh ri ngõm dung dch H 2SO4 to thnh t visco Cõu 31: Chn D - Xột hn hp ancol Y : + Cho Y tỏc dng vi Na thỡ : n Y n X 2n H2 0,15mol BTKL m Y m bình tăng 2n H 5,5(g) M Y mY 36,66 Vy Y gm CH3OH v C2H5OH nY n CH3OH n C H 5OH 2n H n CH 3OH 0,1mol Vi 32n CH3OH 46n C H 5OH 5,5 n C H 5OH 0,05mol - Khi cho 11 gam X tỏc dng vi 0,2 mol KOH thỡ : http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 8/5 thi 132 BTKL m rắn khan m X 56n KOH m Y 16,7(g) m - Xột hn hp X ta cú : M X X 73,33 Vy X cú cha HCOOCH3, nX m 60n HCOOCH 11 60.0,1 100(C H 3COOC H ) + Gi B l este cũn li cú: M B X nB 0,05 Vy hn hp X gm HCOOCH3 (0,1 mol) v C2H3COOC2H5 (0,05 mol) - Khi cho 16,5 gam X (tc 0,15 mol HCOOCH3 v 0,075 mol C2H3COOC2H5) tỏc dng vi Br2 thỡ : n Br2 n HCOOCH3 n C H3COOC H5 0,225mol m Br2 36(g) Vy m rắn khan m Br2 52,7(g) Cõu 32: Chn B - Cú nhn nh ỳng l (a), (b), (c) (e) (d) Sai, Khi thy phõn tinh bt ch thu c glucoz cũn thy phõn saccaroz thỡ thu c c glucoz v fructoz (g) Sai, Ch cú glucoz phn ng vi H2 (Ni t0) thu c sorbitol, saccaroz thỡ khụng tham gia phn ng hiro húa Cõu 33: Chn A - Vỡ dung dch hũa tan c CuO nờn dung dch sau in phõn cú cha H + (tc l ti anot nc ó in phõn) Ta cú : n H 2n CuO 0,08mol Cu2+ x mol + Ti catot 2e 2x mol BT:e 2n Xột hn hp khớ ta cú: Ti anot 2Cl Cl2 + 2e 2y mol y mol 2y mol + H2O 4H + O2 + 4e 0,08 mol 0,02 mol 0,08 mol Cu x mol Cu 2n Cl 4n O n Cl n khí n O 2x 2y 0,08 x 0,06 mol y 0,02 y 0,02 mol m 160n CuSO4 58,5n NaCl 11,94(g) Cõu 34: Chn D n NO n N 2O 0,2 n NO 0,1mol - Xột hn hp khớ Z ta cú : 30n NO 44n N 2O 7, n N 2O 0,1mol n NO3 (trong muối) 3n NO 8n N2O 9n NH 1,1 9x - Ta cú: m muối m kim loại 18n NH4 62n NO3 122,3 25,3 18x 62(1,1 9x) x 0,05mol n HNO3 10n NH4 4n NO 10n N2O 1,9 mol Cõu 35: Chn D - Ta cú: n H2SO4 n H2 0,15mol m dd H2SO4 98n H2SO4 100 147(g) C% BTKL m Y m kim loại m dd H 2SO 2n H 151,9(g) Cõu 36: Chn D - Khi cho hn hp X tỏc dng vi NaOH va thỡ : t0 (C H NH ) CO3 (A) 2NaOH Na 2CO3 (D) 2C 2H NH 2H 2O t0 (COONH 3CH ) (B) 2NaOH (COONa) (E) CH NH 2H 2O - Xột hn hp khớ Z ta cú : http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 9/5 thi 132 n C2H5 NH n CH3NH 0, n C2H5NH 0, 08mol n E 0,5n CH3NH 0, 06 mol 45n C2H5 NH 31n CH3NH 0, 2.18,3.2 n CH3NH 0,12 mol m E 0, 06.134 8, 04(g) Cõu 37: Chn D - Hn hp kim loi gm Ag v Cu, gi s hn hp gm Mg v Zn tỏc dng va vi dung dch cha 2n Cu2 n Ag 2n Mg mol Cu2+ v mol Ag+ thỡ : n Zn 1,7 mol (Khụng cú ỏp ỏn) - Chng t dung dch sau phn ng cha Mg2+, Zn2+ v Cu2+ Vỡ vy n Zn 1,7mol Cõu 38: Chn D - Quỏ trỡnh in phõn xy nh sau : Ti catot Ti anot Cu 2e Cu 2H O 4H 4e O2 H O 2e H 2OH - Theo bi ta cú h sau : BT:e 4n O2 2n H2 0,3 n O2 0,1125mol 2n H2 2n Cu2 4n O2 32n O2 2n H2 3,75 n H2 0,075mol 64n Cu2 2n H2 32n O2 m dd giảm 96500n e 8685 (s) - Vy n e 4n O2 0, 45mol t I Hng t : m 80n CuO 13,35 80.0,15 - Ta cú n H2O dd giảm 0,075mol 18 18 96500n e 8685(s) - Vy n e 2n CuO 2n H 2O 0, 45mol t I Cõu 39: Chn D - Phng trỡnh phn ng : Ba(OH)2 + 2NaHCO3 BaCO3 + Na2CO3 + H2O 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O Ba(OH)2 + 2NaHSO4 BaSO4 + Na2SO4 + H2O Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 BaCO3 + 2NH3 + H2O 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 3BaCl2 + 2Fe(OH)3 Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH Ba(OH)2 + KNO3 : khụng phn ng Vy cú trng hp thu c kt ta l: NaHCO3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3 v Na2SO4 Cõu 40: Chn C - Rn khan gm KOH (d), KCl, NH2RCOOK, vi n KCl n X 0,01mol n NH2 RCOOK n X 0,01mol BT:K n KOH(dư) n KOH n KCl n NH RCOOK 0,02 mol m NH2 RCOOK m muối 74,5n KCl 56n KOH(dư) 113 R -CH X l NH CH COOH (glyxin) n NH2 RCOOK http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 10/5 thi 132 ... loại 18 n NH4 62n NO3 12 2,3 25,3 18 x 62 (1, 1 9x) x 0,05mol n HNO3 10 n NH4 4n NO 10 n N2O 1, 9 mol Cõu 35: Chn D - Ta cú: n H2SO4 n H2 0 ,15 mol m dd H2SO4 98n H2SO4 10 0 14 7(g)... 1, 81 mol B 1, 95 mol C 1, 8 mol D 1, 91 mol http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 3/5 Mó thi 13 2 Cõu 35: Cho 5,2 gam hn hp gm Al, Mg v Zn tỏc dng va vi dung dch H 2SO4 10 % thu c dung... Mó thi 13 2 PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT PHM VN NG PH YấN LN Cõu 1: Chn A Cỏc cacbohirat thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: Tinh bt, xenluloz v mantoz H 2O - Thy phõn mantoz: C12H22O 11
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon hoa truong THPT pham van dong phu yen lan 1 nam 2017 , De thi thu mon hoa truong THPT pham van dong phu yen lan 1 nam 2017 , De thi thu mon hoa truong THPT pham van dong phu yen lan 1 nam 2017

Từ khóa liên quan