Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

124 183 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2017, 14:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– DƯƠNG VĂN NGỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM KA LI DƯỚI DẠNG PHÂN VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI NK6326 TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– DƯƠNG VĂN NGỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM KA LI DƯỚI DẠNG PHÂN VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI NK6326 TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– DƯƠNG VĂN NGỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM KA LI DƯỚI DẠNG PHÂN VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI NK6326 TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo giảng dạy Thầy giáo hướng dẫn khoa học, giúp đỡ quan, tập thể, cá nhân nhân dân địa bàn thực đề tài Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến: PGS TS Trần Văn Điền: Hiệu trưởng Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, Khoa nông học - Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên Phòng thống kê huyện Phú Bình, Chi cục thống kê tỉnh Thái Nguyên Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Phú Bình Trạm khuyến nông huyện Phú Bình Đảng ủy, UBND xã Tân Đức Gia đình, đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Dương Văn Ngọc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu yêu cầu đề tài 3 Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngô giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 10 1.2.3 Tình hình sản xuất ngô Tỉnh Thái Nguyên 13 1.2.4 Tình hình sản xuất ngô huyện Phú Bình 15 1.3 Một số nghiên cứu phân bón giới Việt Nam 17 1.4 Tình hình nghiên cứu phân viên nén nhả chậm cho ngô Việt Nam 24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 28 2.4.2 Chỉ tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 30 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 iv Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 36 3.1 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến khả sinh trưởng giống ngô lai NK6326 36 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến thời gian sinh trưởng giống ngô lai NK6326 36 3.1.2 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến động thái tăng trưởng chiều cao giống NK6326 40 3.1.3 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến động thái giống ngô lai NK6326 44 3.2 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến đặc điểm hình thái, sinhgiống ngô lai NK6326 47 3.2.1 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến chiều cao cây, chiều cao đóng bắp giống ngô lai NK6326 47 3.2.2 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến tổng số giống ngô lai NK6326 50 3.2.3 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến số diện tích (LAI) giống ngô lai NK6326 51 3.3 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến mức độ nhiễm sâu bệnh khả chống đổ giống ngô lai NK6326 53 3.3.1 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến mức độ nhiễm sâu bệnh giống ngô lai NK6326 53 3.3.2 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến khả chống đổ giống ngô lai NK6326 55 3.3.3 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp giống ngô lai NK6326 57 v 3.4 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến yếu tố cấu thành suất, suất hiệu kinh tế giống ngô lai NK6326 58 3.4.1 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô lai NK6326 58 3.4.2 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến suất giống ngô lai NK6326 61 3.4.3 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến hiệu kinh tế giống ngô lai NK6326 63 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 65 Kết luận 65 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Diễn giải CIMMYT Trung tâm cải tạo giống ngô lúa mì quốc tế CT Công thức CSDTL Chỉ số diện tích CV% Coefficient of variation - Hệ số biến động FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liện Hiệp Quốc KL Khối lượng LAI Chỉ số diện tích LSD0,05 Least Significant Difference - Sự khác biệt có ý nghĩa 5% NL Nhắc lại 10 NSLT Năng suất lý thuyết 11 NSTT Năng suất thực thu 12 QCVN 01- 56-2011 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống ngô i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng luận văn khác Các số liệu trích dẫn trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Tác giả Dương Văn Ngọc viii Bảng 3.7 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến tổng số giống ngô lai NK6326 51 Bảng 3.8 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến số diện tích giống ngô lai NK6326 52 Bảng 3.9 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến mức độ nhiễm sâu bệnh giống ngô lai NK6326 54 Bảng 3.10 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến khả chống đổ giống ngô lai NK6326 56 Bảng 3.11 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp giống ngô lai NK6326 57 Bảng 3.12 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô lai NK6326 vụ Thu Đông năm 2015 58 Bảng 3.13 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô lai NK6326 vụ Xuân Hè năm 2016 59 Bảng 3.14 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến suất lý thuyết suất thực thu giống ngô lai NK6326 62 Bảng 3.15 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm kali dạng phân viên nén đến hiệu kinh tế giống NK6326 63 Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 LAI XOAN NON 10:11 Thursday, September 18, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: LAILA Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.60635000 0.08662143 10.81 0.0006 Error 10 0.08010000 0.00801000 Corrected Total 17 0.68645000 R-Square Coeff Var Root MSE LAILA Mean 0.883313 4.792240 0.089499 2.638333 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 0.00343333 0.00171667 0.21 0.8107 CT 0.60291667 0.12058333 15.05 0.0002 LAI XOAN NON 10:11 Thursday, September 18, 2016 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for LAILA NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.00801 Number of Means Critical Range 1628 1701 1745 1772 1791 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 2.89667 B A 2.77667 B C 2.71000 3 C 2.57667 C 2.54333 D 2.32667 LAI XOAN NON 10:11 Thursday, September 18, 2016 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for LAILA NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.00801 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 0.1628 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N CT A 2.89667 B A 2.77667 B C 2.71000 3 D C 2.57667 D 2.54333 E 2.32667 Xử lý yếu tố cấu thành suất vụ Thu Đông BALANCED ANOVA FOR VARIATE SB FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V003 SB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER the the SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 207111E-01 414222E-02 1.23 0.352 * RESIDUAL 12 402667E-01 335556E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 609778E-01 358693E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V004 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 28.7278 5.74556 5.47 0.008 * RESIDUAL 12 12.6009 1.05007 * TOTAL (CORRECTED) 17 41.3287 2.43110 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V005 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.16324 232649 0.83 0.552 * RESIDUAL 12 3.35500 279583 * TOTAL (CORRECTED) 17 4.51824 265779 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTB FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V006 SHTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 951110 190222 1.29 0.330 * RESIDUAL 12 1.76667 147222 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.71778 159869 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTH FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V007 SHTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 39.6717 7.93433 3.82 0.027 * RESIDUAL 12 24.9533 2.07944 * TOTAL (CORRECTED) 17 64.6250 3.80147 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE VARIATE V008 P LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3435.86 687.172 5.75 0.006 * RESIDUAL 12 1435.20 119.600 * TOTAL (CORRECTED) 17 4871.06 286.533 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS SB DB DKB SHTB 3 3 3 SE(N= 5%LSD 1.09000 1.14667 1.17000 1.19000 1.18000 1.13000 17.2833 18.9067 19.3500 20.7667 20.9333 18.5700 4.12667 4.20000 4.49333 4.78333 4.18000 4.05000 13.0333 13.2000 13.3000 13.5333 13.6333 13.0333 3) 12DF CT 0.334443E-01 0.591628 0.305278 0.221527 0.103053 1.82301 0.940664 0.682599 NOS SHTH P 32.1000 301.167 32.2333 310.133 3 33.4000 321.567 35.2667 338.600 35.7000 336.900 32.2000 312.300 SE(N= 3) 0.832555 6.31400 5%LSD 12DF 2.56539 19.4556 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTD 22/10/** 12:23 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SB 18 1.1511 0.59891E-010.57927E-01 5.0 0.3522 DB 18 19.302 1.5592 1.0247 5.3 0.0077 DKB 18 4.3056 0.51554 0.52876 12.3 0.5522 SHTB 18 13.289 0.39984 0.38370 2.9 0.3299 SHTH 18 33.483 1.9497 1.4420 4.3 0.0268 P 18 320.11 16.927 10.936 3.4 0.0064 DAI BAP THU DONG 12:28 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 DAI BAP THU DONG 12:28 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: NANGSUAT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 35.37991667 5.05427381 8.50 0.0016 Error 10 5.94873333 0.59487333 Corrected Total 17 41.32865000 R-Square Coeff Var Root MSE NANGSUAT Mean 0.856063 5.395926 0.771280 19.30167 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 6.65213333 3.32606667 5.59 0.0234 CT 28.72778333 5.74555667 9.66 0.0014 DAI BAP THU DONG 12:28 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NANGSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.594873 Number of Means the Critical Range 1.403 1.466 1.503 1.527 1.543 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 20.9333 A 20.7667 B 19.3500 3 B 18.9067 C B 18.5700 C 17.2833 HAT TREN HANG 12:45 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 HAT TREN HANG 12:45 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: NANGSUAT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 46.19500000 6.59928571 3.58 0.0339 Error 10 18.43000000 1.84300000 Corrected Total 17 64.62500000 R-Square Coeff Var Root MSE NANGSUAT Mean 0.714816 4.354469 1.357571 33.48333 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 6.52333333 3.26166667 1.77 0.2198 CT 39.67166667 7.93433333 4.31 0.0238 HAT TREN HANG 12:45 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NANGSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 1.843 Number of Means Critical Range 2.470 2.581 2.646 2.688 2.716 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 35.700 A 35.267 B A 33.400 3 B 32.233 B 32.200 B 32.100 HAT TREN HANG 12:45 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for NANGSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 1.843 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 2.5698 the the 11 Số liệu bảng 1.4 cho thấy sản xuất ngô nước ta tăng nhanh diện tích, suất sản lượng giai đoạn 2005- 2014 Việc tăng cường sử dụng giống ngô lai cho suất cao kết hợp với biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, áp dụng thành tựu khoa học khiến cho suất ngô liên tục tăng giai đoạn 2005- 2014 (từ 36,2 tạ/ha lên 44,3 tạ/ha) Sản lượng ngô năm 2013 tăng so với năm 2012 lên mức 5.193,5 nghìn Tuy diện tích, suất sản lượng ngô tăng nhanh so với bình quân chung giới khu vực suất ngô nước ta thấp (năm 2011 suất ngô Việt Nam 46,8 tạ/ha, 90,27% suất bình quân giới, đến năm 2013, 2014 suất ngô giảm nhẹ xuống 44,3 tạ/ha 44,1 tạ/ha Điều đặt cho ngành sản xuất ngô Việt Nam thách thức khó khăn to lớn, đặc biệt xu hội nhập phát triển Đòi hỏi đội ngũ chuyên môn nhà khoa học nước tiếp tục lỗ lực, nghiên cứu giống ngô va biện pháp kỹ thuất canh tác hiệu để nâng cao suất chất lượng sản xuất ngô Việt Nam, góp phần vào phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam (FAOSTAT, 2015) [22] Năm 2005 diện tích trồng ngô nước 1.052,6 nghìn ha, suất đạt 36,2 tạ/ha sản lượng 3.787,1 triệu Tỷ lệ diện tích trồng giống lai 84%, năm 2007 giống lai chiếm khoảng 95% số triệu Để đạt thành thời gian qua nhờ tiến việc chọn nguồn nguyên liệu ban đầu phù hợp cho việc tạo dòng giống lai ưu tú chương trình phát triển giống ngô lai nước ta Một thực trạng đặt diện tích, suất sản lượng ngô nước ta tăng nhanh so với bình quân chung giới suất ngô nước ta thấp, mặt khác nhu cầu sử dụng ngô Việt Nam ngày lớn Vấn đề đặt nhiệm vụ quan trọng cấp thiết cho quan nghiên cứu chọn tạo giống tạo giống ngô có suất cao, chống chịu tốt đồng thời đáp ứng yêu cầu chất lượng t Grouping A A B A B B B Mean 338.600 336.900 321.567 312.300 310.133 301.167 N 3 3 3 CT Xử lý yếu tố cấu thành suất vụ Xuân Hè BALANCED ANOVA FOR VARIATE SB FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V003 SB LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 120000E-01 240000E-02 2.23 0.131 NL 333337E-04 166668E-04 0.02 0.986 * RESIDUAL 10 107667E-01 107667E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 228000E-01 134118E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V004 DB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 25.8827 5.17654 19.28 0.000 NL 1.00201 501006 1.87 0.204 * RESIDUAL 10 2.68539 268539 * TOTAL (CORRECTED) 17 29.5701 1.73942 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V005 DKB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.09258 218517 1.03 0.451 NL 305200 152600 0.72 0.514 * RESIDUAL 10 2.12147 212147 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.51925 207015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTB FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V006 SHTB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 746028 149206 0.72 0.623 NL 364011 182005 0.88 0.447 * RESIDUAL 10 2.06472 206472 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.17476 186751 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTH FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V007 SHTH SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 62.8800 12.5760 16.00 0.000 NL 2.08000 1.04000 1.32 0.310 * RESIDUAL 10 7.86002 786002 * TOTAL (CORRECTED) 17 72.8200 4.28353 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE VARIATE V008 P LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3140.97 628.194 35.56 0.000 NL 50.3102 25.1551 1.42 0.286 * RESIDUAL 10 176.663 17.6663 * TOTAL (CORRECTED) 17 3367.94 198.114 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 10DF CT NOS 3 3 3 DF SB 1.13000 1.14333 1.18333 1.20000 1.19000 1.15333 DB 17.0567 18.4300 19.1133 20.2700 20.5267 18.2300 DKB 4.65667 4.87333 5.16000 5.20333 5.18000 4.61667 SHTB 13.1333 13.3333 13.3300 13.6000 13.7000 13.2000 0.189444E-01 0.299187 0.596944E-01 0.942750 0.265924 0.837936 0.262343 0.826654 SHTH 32.4000 32.7333 33.6000 36.5333 36.8333 32.5000 P 305.700 314.267 328.567 341.367 338.767 315.233 SE(N= 3) 0.511860 2.42668 5%LSD 10DF 1.61289 7.64656 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 6) 10DF NL NOS 6 NOS 6 SB 1.16667 1.16833 1.16500 DB 18.7117 18.8383 19.2633 DKB 5.05500 5.02500 4.76500 SHTB 13.4833 13.4833 13.1817 0.133957E-01 0.211557 0.422103E-01 0.666625 0.188037 0.592510 0.185505 0.584532 SHTH 34.4333 33.6333 34.2333 P 323.633 326.183 322.133 SE(N= 6) 0.361940 1.71592 5%LSD 10DF 1.14048 5.40693 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSXH 16/ 9/** 8:39 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SB DB DKB SHTB SHTH P GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 1.1667 18 18.938 18 4.9483 18 13.383 18 34.100 18 323.98 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.36622E-010.32813E-01 2.8 0.1311 1.3189 0.51821 5.7 0.0001 0.45499 0.46059 9.3 0.4510 0.43215 0.45439 3.4 0.6228 2.0697 0.88657 5.4 0.0002 14.075 4.2031 3.8 0.0000 |NL | | | 0.9856 0.2040 0.5142 0.4467 0.3096 0.2858 08:32 Thursday, September 16, 2016 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 DAI BAP XUAN HE 08:32 Thursday, September 16, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: DAIBAP Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 26.88472222 3.84067460 14.30 0.0002 Error 10 2.68538889 0.26853889 Corrected Total 17 29.57011111 R-Square Coeff Var Root MSE DAIBAP Mean 0.909186 5.736368 0.518207 18.93778 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 1.00201111 0.50100556 1.87 0.2048 CT 25.88271111 5.17654222 19.28 F Model 3268.293889 466.899127 9.45 0.0010 Error 10 493.842222 49.384222 Corrected Total 17 3762.136111 R-Square Coeff Var Root MSE NANGSUAT Mean 0.868734 7.602814 7.027391 86.72778 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 32.297778 16.148889 0.33 0.7285 CT 3235.996111 647.199222 13.11 0.0004 LY THUYET THU DONG 14:13 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NANGSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 49.38422 Number of Means Critical Range 12.78 13.36 13.70 13.92 14.06 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 107.467 B A 99.433 B C 88.100 3 D C 79.400 D C 78.167 D 67.800 LY THUYET THU DONG 14:13 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for NANGSUAT the NOTE: This test controls experimentwise error rate the Type I comparisonwise error rate, not the Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 49.38422 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 11.785 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N CT A 107.467 B A 99.433 B C 88.100 3 D C 79.400 D C 78.167 D 67.800 THUC THU THU DONG 14:19 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 THUC THU THU DONG 14:19 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: NANGSUAT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1115.776667 159.396667 8.35 0.0017 Error 10 190.843333 19.084333 Corrected Total 17 1306.620000 R-Square Coeff Var Root MSE NANGSUAT Mean 0.853941 6.529435 4.368562 63.96667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F Nl 13.863333 6.931667 0.36 0.7042 CT 1101.913333 220.382667 11.55 0.0007 THUC THU THU DONG 14:19 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NANGSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 19.08433 Number of Means Critical Range 7.948 8.305 8.516 8.650 8.740 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 74.933 B A 68.367 B 66.533 3 B 62.900 B 61.767 C 49.300 THUC THU THU DONG 14:19 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure NOTE: This test controls experimentwise error rate the t Tests (LSD) for NANGSUAT Type I comparisonwise error rate, not the Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 19.08433 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 7.3476 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N CT A 74.933 B A 68.367 B 66.533 3 B 62.900 B 61.767 C 49.300 LY THUYET XUAN HE 14:23 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values Nl 3 CT 6 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 LY THUYET XUAN HE 14:23 Thursday, October 22, 2016 The ANOVA Procedure Dependent Variable: NANGSUAT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3612.678889 516.096984 52.50 F Nl 142.407778 71.203889 7.24 0.0114 CT 3470.271111 694.054222 70.60
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn