Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

186 379 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 12:32

Công ty cP Thực phẩm Hữu nghị - - báo cáo đánh giá tác động môI tr-ờng Dự án đầu t- xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm Địa điểm : xã nghĩa, huyện Kim động, tỉnh H-ng Yên Hng Yờn, thỏng 4/2010 Công ty cP Thực phẩm Hữu nghị - - báo cáo đánh giá tác động môI tr-ờng Dự án đầu t- xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm Địa điểm : xã nghĩa, huyện Kim động, tỉnh H-ng Yên C quan ch d ỏn C quan t CễNG TY CP THC PHM HU NGH MC LC MC LC CC Kí HIU VIT TT DANH MC CC BNG 10 DANH MC CC HèNH 14 M U 15 XUT X D N 15 CN C PHP LUT V K THUT 15 k thut 17 2.2 Cn c T CHC THC HIN LP BO CO TM 18 CHNG Mễ T TểM TT D N 21 1.1 TấN D N 21 1.2 CH D N 21 1.3 V TR A Lí D N 21 1.4 NI DUNG CH YU CA D N 23 1.4.1 Mc tiờu va tinh chõt ca khu cụng nghiờp 23 C c n n n thu hut õu t va phõn khu chc nng s dng t 23 a) Phõn khu chc nng 23 C cn n n thu hut õu t 24 1.4.3 L i ich kinh tờ xa hụi cua d an 24 1.4.4 Phõn khu chc nng theo loai hinh san xuõt kinh doanh 25 n t cụng nghip, kho tng 25 iu hnh- dch v 26 c) Khu cõy xanh trung, mt nc 27 d) Khu cụng trinh u mi h tng k thut 27 1.4.5 S dng t va phõn ky u t 27 a) Yờu cu 27 b) Phõn ky u t 27 C cc n inh tõng ky thuõt 28 1.4.6.1 Hờ thụng ng giao thụng 28 1.4.6.2 Hờ thụng cp nc 32 1.4.6.3 Hờ thụng cp in 34 1.4.6.4 Hờ thụng thu gom va thoỏt nc ma 37 1.4.6.5 Hờ thụng thoỏt nc thi v x ly nc thai 39 n c n chõt thai rn 41 1.4.6.7 H thng thụng tin liờn lc 42 1.4.6.8 H thng cng, nh iu hnh v tng ro 43 1.4.6.9 Phng ỏn cung cp nc ti cho cỏc khu vc lõn cõn 43 1.4.6.10 Khu nh v dch v cho cụng nhõn KCN 43 1.4.6.11 K hoch lao ng v dõn c 44 1.4.6.12 Phng ỏn quy hoch ngha trang v di chuyn m m 44 C i u t 45 1.4.6.14 Tin v thi gian thc hin 46 CHNG 2: IU KIN T NHIấN, MễI TRNG V KINH T -X HI 47 IU KIN T NHIấN V MễI TRNG 47 a hỡnh 47 .2 a cht cụng trinh 47 2.1.3 a cht thu 48 c im khớ hu 49 a) Ch ma 49 b) Ch nng 50 c) Nhit 50 d m 51 e) Bc hi 52 f).Giú 52 h) Ma bóo 52 2.1.5 Hin trng cỏc thnh phn mụi trng t nhiờn 52 a) Hin trng cht l ng mụi trng khụng khớ 52 b) Kt qu ting n 54 c) Cht l ng mụi trng nc 54 2.1.6 Cht l ng mụi trng t 57 2.1.7 Ti nguyờn sinh vt 58 a H thc vt cn 58 b H ng vt cn 58 c H thuy sinh 58 2.2 IU KIN KINH T - X HI 62 2.2.1 Xó Bch Sam 62 2.2.2 Xó Min c 63 2.2.3 Xó Dng Quang 64 CHNG NH GI TC NG MễI TRNG 66 3.1 Ngun gõy tỏc ng 66 3.1.1 Ngun tỏc ng cú liờn quan n cht thi 66 3.1.2 Ngun tỏc ng khụng liờn quan n cht thi 67 3.1.3 D bỏo nhng ri ro v s c mụi trng d ỏn gõy 67 i t ng, quy mụ b tỏc ng 67 n i c ng 71 n i c ng giai on n bự v gii phúng mt bng 75 n i c ng giai on xõy dng c s h tng 76 n i c ng giai on khai thỏc v hnh 84 n i c ng tng h p n cỏc thnh phn mụi trng 106 3.3.6 Tng h p kt qu ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng 115 n i v phng phỏp s dng 126 3.4.1 Phng phỏp thng kờ s sliu 126 3.4.2 Phng phỏp ma trn mụi trng 127 3.4.3 Phng phỏp danh mc va anh gia nhanh 127 3.4.4 Phng phỏp mụ hỡnh hoỏ 127 3.4.5 Phng phỏp chuyờn gia va tham cng ng 127 CHNG BIN PHP GIM THIU CC TC NG XU, PHềNG NGA V NG PHể S C MễI TRNG 128 4.1 Bin phỏp gim thiu cỏc tỏc ng xu 128 4.1.1 Tuõn th cỏc phng ỏn qui hoch 128 Gi i on n bự v gii phúng mt bng 128 Gi i on xõy dng h tng c s 130 a phỏ bom mỡn tn lu lũng t 130 b Gim thiu ụ nhim sinh thc vt phỏt quang 131 c Gim thiu gia tng c nc sụng 131 d Gim thiu ụ nhim cht thi rn v cht thi sinh hot 131 e Gim thiu ụ nhim du m thi 132 f Gim thiu cn tr giao thụng v li i li ca ngi dõn 132 g Gim thiu cỏc kinh t - xó hi 132 An o n l o ng 133 i Gim thiu ụ nhim khụng khớ 133 j Gim thiu ting n v rung ng 133 k Gim thiu i vi cỏc s c 134 Gi i on khai thỏc v hnh 134 a Gim thiu ụ nhim khụng khớ 135 b Gim thiu ụ nhim nc thi 137 c Gim thiu ụ nhim cht thi rn v cht thi nguy hi 146 d Gim thiu cỏc tỏc ng n mụi trng húa xó hi 150 e Biờn phap ci thin cỏc yu t vi khớ hu KCN 150 4.2 Bin phỏp gim thiu s c mụi trng 151 4.2.1 Phũng chng chỏy n 151 4.2.2 Phũng chng sột 152 4.2.3 Kim soỏt cỏc s c liờn quan n trm XLNT trung 152 a Kim soỏt s c rũ r húa cht v an ton tip xỳc vi húa cht 152 b Kim soỏt s c hiu sut x lý khụng t 153 4.2.4 An ton v in 153 CHNG CAM KT THC HIN BO V MễI TRNG 154 5.1 Cam kt tuõn th phng ỏn quy hoch 154 5.2 Cam kt giai on n bự v gii phúng mt bng 154 5.3 Cam kt giai on xõy dng c s h tng 154 5.4 Cam kt giai on khai thỏc v hnh 154 5.5 Cam kt thc hin cỏc bin phỏp gim thiu cỏc tỏc ng xu 154 5.6 Cam kt thc hin cỏc bin phỏp gim thiu s c mụi trng 154 5.7 Cam kt tuõn th cỏc tiờu chun mụi trng 155 5.8 Cam kt bi thng thit hi 155 5.9 Cam kt ng ký ch ngun thi cht thi nguy hi 155 5.10 Cỏc cam kt khỏc 156 CHNG CC CễNG TRèNH X Lí MễI TRNG, 157 CHNG TRèNH QUN Lí V GIM ST MễI TRNG 157 6.1 Danh mc cỏc cụng trỡnh x lý mụi trng 157 6.2 Chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng 158 6.2.1 Chng trỡnh qun lý mụi trng 158 a Chng trỡnh qun lý mụi trng 158 b T chc v nhõn s cho qun lý mụi trng 159 c Qun lý nc thi, cht thi rn v cht thi nguy hi 161 d Phũng, chng s c mụi trng 161 6.2.2 Chng trỡnh giỏm sỏt mụi trng 161 a Chng trỡnh giỏm sỏt mụi trng giai on xõy dng 161 Gi on i i on khai thỏc hnh 162 CHNG D TON KINH PH 168 CC CễNG TRèNH X Lí MễI TRNG 168 7.1 D toỏn kinh phớ cac cụng trinh x lý mụi trng 168 7.2 D toỏn kinh phớ giỏm sỏt mụi trng 171 CHNG THAM VN í KIN CNG NG 172 8.1 í kin ca UBND xó Dng Quang 172 8.2 í kin ca UBMTTQ xó Dng Quang 172 8.3 í kin ca UBND xó Minh c 173 8.4 í kin ca UBMTTQ xó Minh c 174 8.5 í kin ca UBND xó Bch Sam 174 8.6 í kin ca UBMTTQ xó Bch Sam 174 8.7 í kin tip thu ca ch u t 175 CHNG CH DN NGUN CUNG CP S LIU, 176 D LIU V PHNG PHP NH GI 176 9.1 Ngun cung cp s liu, d liu 176 9.1.1 Ngun ti liu, d liu tham kho 176 9.2 Phng phỏp ỏp dng quỏ trỡnh lp bỏo cỏo TM 178 9.3 Nhn xột v mc chi tit, tin cy ca cỏc ỏnh giỏ 179 n i c tin cy ca cỏc phng phỏp ó s dng 179 .2 n i c t l ng gi liu, ti liu xõy dng c 179 9.4 Trang thit b v mỏy múc s dng o c, ly mu v phõn tớch 179 9.5 Phng phỏp ly mu v phõn tớch cỏc ch tiờu mụi trng 180 KT LUN V KIN NGH 183 KấT LUN 183 KIN NGH 184 TI LIU THAM KHO 185 CC Kí HIU VIT TT TM ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng TCVN Tiờu chun Vit Nam TCCP Tiờu chun cho phộp SS Cht rn l lng BOD5 Nhu cu ụxy sinh hoỏ (Biochemical oxygen demand) COD Nhu cu ụxy húa hc (Chemical oxygen demand) DO ễxy ho tan (dissolved oxygen) N tng Nit tng P tng Pht tng WHO T chc y t th gii (World health organization) BTCT Bờ tụng ct thộp PCCC Phũng chỏy cha chỏy CPTV C phn t GTVT Giao thụng ti GPMB Gii phúng mt bng UBMTTQ y ban mt trn t quc UBND y ban nhõn dõn QLNN Qun lý nh nc KTXH Kinh t xó hi TN&MT Ti nguyờn v Mụi trng CNH Cụng nghip húa QT&PT Quan trc v phõn tớch NMXLNT Nh mỏy x lý nc thi CTR Cht thi rn QL Quc l DANH MC CC BNG Bng 1.1: Hin trng qu t khu vc quy hoch 22 Bng 1.2: Tng hp s dng t KCN 24 Bng 1.3: Tng hp cỏc loi hỡnh cụng nghip KCN 25 Bng 1.4: Tng hp s dng t cho cỏc nh mỏy cụng nghip v ho tng 26 Bng 1.5: C cu s dng t giai on 27 Bng 1.6: C cu s dng t giai on 28 Bng 1.8: Tng hp hi lng mng li v h thng cp nc 33 Bng 1.9: Ch tiờu cp in cho cỏc ngnh cụng nghip 34 Bng 1.10: Ph ti cp in cho KCN 34 Bng 1.11: Khi lng h thng in trung ỏp 36 Bng 1.12: Khi lng h thng in chiu sỏng 36 Bng 1.13: Tng hp hi lng xõy dng h thng thoỏt nc 39 Bng 1.14: Tớnh toỏn nhu cu thoỏt nc thi v x lý nc thi 40 Bng 1.15: Khi lng xõy lp phn thoỏt nc thi v x lý nc thi 41 Bng 1.16: Khi lng th ng cha v trung chuyn cht thi rn 42 Bng 1.17: D bỏo nhu cu s dng lao ng 44 Bng 1.18: Tng hp chi phớ u t 45 Bng 2.1: Lng ma trung bỡnh cỏc thỏng nm 49 Bng 2.2: S gi nng cỏc thỏng nm 50 Bng 2.3: Nhit trung bỡnh cỏc thỏng nm 51 Bng 2.4: m tng i trung bỡnh cỏc thỏng nm 51 Bng 2.5: V trớ cỏc im ly mu cht lng mụi trng khụng khớ 53 Bng 2.6: Kt qu o vi hớ hu 53 Bng 2.7: Kt qu phõn tớch cht lng mụi trng khụng khớ 53 Bng 2.8: Kt qu o ting n 54 10 CHNG THAM VN í KIN CNG NG S tham gia ca cng ng quỏ trỡnh TM l hõu quan trng hn ch cỏc tỏc ng bt li v nhng m nhúm thc hin lp bỏo TM cha nhn bit c Nu cng ng c tham gia cng sm quỏ trỡnh chun b d ỏn thỡ cng cú kh nng xõy dng c mi quan h cht ch gia cng ng v d ỏn, t ú cng ng cú th úng gúp nhng xut cú giỏ tr cho d ỏn Cụng ty c phn VID Hng Yờn cn c theo Ngh nh s 80/2006/NCP ngy 09/08/2006 ca Chớnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mụi trng; Ngh nh 21/2008/ N-CP ngy 28/2/2008 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh 80/2006/ N-CP v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mụi trng; Thụng t 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/09/2006 ca B Ti nguyờn v Mụi trng v hng dn v vic ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v cam kt bo v mụi trng tin hnh cụng tỏc tham cng ng cỏc xó Minh c, Dng Quang v Bch Sam, huyn M Ho, tnh Hng Yờn Ch u t ó t hp vi n v t tin hnh tham chớnh quyn a phng cỏc xó Minh c, Dng Quang v Bch Sam, huyn M Ho, tnh Hng Yờn (ni trin khai d ỏn) bng bn s 57/ CV-VH ngy 05/05/2008 t ngy 26/04/2008 n ngy 13/05/2008 (cỏc bn c ớnh ốm Ph lc ca bỏo cỏo TM) 8.1 í ki n ca UBND x Dng Quang UBND xó Dng Quang cú cụng tr li s 03/CV/UBND ngy 12/5/2008 vi cỏc ý kin nh sau: Trong giai on trc thi cụng: thc hin y chớnh sỏch n bự theo ỳng cỏc bn v chớnh sỏch hin hnh ó c cỏc cp cú thm quyn phờ duyt Trong giai on d ỏn tin hnh san lp mt bng v xõy dng cụng trỡnh: ch u t phi b trớ trm xe ti cụng trng thi cụng, ton b cỏc xe cụng trỡnh, ti, phun nc thng xuyờn v nh k cỏc tuyn ng tr nguyờn liu phc v cho vic san lp mt bng v thi cụng cụng trỡnh h tng Khi d ỏn i vo s dng: phi xõy dng trm x lý nc thi cho ton b khu cụng nghip Minh Quang m bo TCVN5945-2005 v cỏc tiờu chun hin hnh trc thi vo mụi trng Kt lun: UBND xó Dng Quang ng ý trin khai thc hin d ỏn v lu ý Ch u t quan tõm cỏc ó c nờu 8.2 í ki n ca UBMTTQ x Dng Quang U ban MTTQ xó Dng Quang cú cụng s 03/UBMTTQ ngy 12/5/2008 vi cỏc ni dung chớnh sau: Cụng ty CP VID Hng Yờn 172 Trong giai on trc thi cụng: thc hin y chớnh sỏch n bự theo ỳng cỏc bn v chớnh sỏch hin hnh ó c cỏc cp cú thm quyn phờ duyt Trong giai on d ỏn tin hnh san lp mt bng v xõy dng cụng trỡnh: yờu cu ch u t phi b trớ trm xe ti cụng trng thi cụng: tin hnh ton b cỏc xe cụng trỡnh ng thi ti, phun nc thng xuyờn v nh k cỏc tuyn ng tr nguyờn liu phc v cho vic san lp mt bng v thi cụng cụng trỡnh h tng Khi d ỏn i vo s dng: phi xõy dng trm x lý nc thi cho ton b khu cụng nghip Minh Quang m bo TCVN5945-2005 v cỏc tiờu chun hin hnh trc thi vo mụi trng Phi tin hnh xõy dng h thng thu gom v chuyn cht thi rn, cht thi sinh hot, cht thi cụng nghip theo ỳng cỏc tiờu chun ó ban hnh Cỏc yờu cu khỏc: - Trong quỏ trỡnh xõy dng v trin khai d ỏn phi thc hin y cỏc ni dung ó nờu bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, thc hin cỏc gii phỏp phũng chng ụ nhim mụi trng i vi cng ng dõn c xung quanh, hn ch cỏc tỏc ng tiờu cc quỏ trỡnh sn xut n mụi trng v sc kho ca ngi dõn - Thụng bỏo kp thi v tin thi cụng, cụng trỡnh, nhng hú hn, vng mc vi cỏc t chc on th v Mt trn t quc xó phi hp gii quyt - Thc hin vic n bự v chi tr phi m bo quyn li ca ngi dõn, phi hp cht ch vi y ban MTTQ xó vic tuyờn truyn, ng ngi dõn thc hin y cỏc cam kt, tha thun vic thu hi v bn giao t ỳng tin Cú chớnh sỏch h tr, to cụng n vic lm cho cỏc gia ỡnh cú din tớch t nm din tớch t thu hi ca d ỏn Kt lun: UBMTTQ xó Dng Quang ng ý trin khai thc hin d ỏn v cỏc phng ỏn gim thiu ụ nhim mụi trng ó c nờu bỏo cỏo 8.3 í ki n ca UBND x Minh c UBND xó Minh c cú cụng tr li s 07/CV-UBND ngy 13/5/2008 vi cỏc ni dung chớnh sau: - Trong quỏ trỡnh xõy dng v trin khai d ỏn phi thc hin y cỏc gii phỏp bo v mụi trng v phũng nga, gim thiu cỏc tỏc ng tiờu cc ó c nờu bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng - Quỏ trỡnh thi cụng h tng v i vo s dng phi tuõn th y cỏc quy nh, quy phm phỏp lut hụng c nh hng n hot ng sn xut cng nh sinh hot hng ngy ca cng ng dõn c xung quanh - Thụng bỏo kp thi v tin thi cụng, cụng trỡnh, nhng hú hn, vng mc vi UBND xó phi hp gii quyt - Cú chớnh sỏch h tr, to cụng n vic lm cho em gia ỡnh cú din tớch t nm din tớch t thu hi ca d ỏn Cụng ty CP VID Hng Yờn 173 Kt lun: UBND xó Minh c ng ý trin khai thc hin d ỏn v cỏc ni dung ó c nờu bn bỏo cỏo 8.4 í ki n ca UBMTTQ x Minh c U ban MTTQ xó Minh c cú cụng s 14/CV-UMTTQ ngy 13/5/2008 vi cỏc ni dung chớnh sau: - Trong quỏ trỡnh xõy dng v trin khai d ỏn phi thc hin y cỏc gii phỏp bo v mụi trng v phũng nga, gim thiu cỏc tỏc ng tiờu cc ó c nờu bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng - Quỏ trỡnh thi cụng h tng v i vo s dng phi tuõn th y cỏc quy nh, quy phm phỏp lut hụng c nh hng n hot ng sn xut cng nh sinh hot hng ngy ca cng ng dõn c xung quanh - Thụng bỏo kp thi v tin cng nh ni dung khỏc v hot ng ca cụng trỡnh cú yờu cu ca y ban MTTQ xó - Cú chớnh sỏch h tr, to cụng n vic lm cho em gia ỡnh cú din tớch t nm din tớch t thu hi ca d ỏn Kt lun: UBMTTQ xó Minh c ng ý trin khai thc hin d ỏn v cỏc ni dung ó c nờu bn bỏo cỏo 8.5 í ki n ca UBND x Bch Sam UBND xó Bch Sam cú cụng tr li s 04/CV- UBND ngy 12/5/2008 vi cỏc ni dung chớnh sau: Giai on d ỏn tin hnh san lp mt bng: - B trớ trm xe ti cụng trng thi cụng: tin hnh ton b cỏc xe cụng trỡnh - Ti, phun nc thng xuyờn, ỳng nh k trờn tuyn ng tr nguyờn liu phc v cho vic san lp mt bng - Hn ch thi cụng vo gi ngh ngi ca nhõn dõn t 22h ờm hụm trc n 6h sỏng hụm sau Giai on d ỏn i vo xõy dng cỏc cụng trỡnh h tng: - Xõy dng trm x lý nc thi cho ton b khu cụng nghip Minh Quang m bo TCVN5945-2005 trc thi vo mụi trng - Xõy dng h thng thu gom v chuyn cht thi rn, cht thi sinh hot, cht thi cụng nghip theo ỳng cỏc tiờu chun ó ban hnh - Khụng c gõy nh hng nhiu n hot ng sn xut ca nhõn dõn quỏ trỡnh thi cụng Kt lun: UBND xó Bch Sam ng ý trin khai thc hin d ỏn v cỏc ni dung ó c nờu bn bỏo cỏo 8.6 í ki n ca UBMTTQ x Bch Sam U ban MTTQ xó Bch Sam cú cụng s 18/CV-MTTQ ngy 12/5/2008 vi ni dung chớnh sau: Giai on d ỏn tin hnh san lp mt bng: yờu cu ch u t phi b trớ trm xe ti cụng trng thi cụng: tin hnh ton b cỏc xe cụng Cụng ty CP VID Hng Yờn 174 trỡnh Tin hnh ti, phun nc thng xuyờn, ỳng nh k trờn tuyn ng tr nguyờn liu phc v cho vic san lp mt bng Hn ch thi cụng vo gi ngh ngi ca nhõn dõn t 22h ờm hụm trc n 6h sỏng hụm sau Giai on d ỏn i vo xõy dng cỏc cụng trỡnh h tng: yờu cu phi xõy dng trm x lý nc thi cho ton b khu cụng nghip Minh Quang m bo TCVN5945-2005 trc thi vo mụi trng Xõy dng h thng thu gom v chuyn cht thi rn, cht thi sinh hot, cht thi cụng nghip theo ỳng cỏc tiờu chun ó ban hnh.Khụng c gõy nh hng nhiu n hot ng sn xut ca nhõn dõn quỏ trỡnh thi cụng Kt lun: UBMTTQ xó Bch Sam ng ý trin khai thc hin d ỏn v cỏc ni dung ó c nờu bn bỏo cỏo Ni dung bn tr li ca UBND, UBMTTQ xó Minh c, Dng Quang v Bch Sam, huyn M Ho, tnh Hng Yờn c v ớnh kốm ti ph lc ca bỏo cỏo 8.7 í ki n ti p thu ca ch u t Cn c ni dung bn tr li ca chớnh quyn a phng cỏc xó Minh c, Dng Quang v Bch Sam, huyn M Ho, tnh Hng Yờn Cụng ty c phn VID Hng Yờn nhn thy cỏc ý kin trờn l hp lý v ó tip thu ton b nhng ý kin ca chớnh quyn a phng tớch hp vo ni dung c th ti cỏc chng 4,5,6 v bỏo cỏo ny Cụng ty CP VID Hng Yờn 175 CHNG CH DN NGUN CUNG CP S LIU, D LIU V PHNG PHP NH GI 9.1 Ngun cung cp s liu, d liu 9.1.1 Ngun ti liu, d liu tham kho Bng 9.1 Ngun ti liu, d liu tham kho TT Ngun ti liu, d liu tham kho ỏnh giỏ tin cy Chng trỡnh tin b khoa hc k thut cp nh nc 42A nờn cú tin cy cao Khớ tng thy Vit Nam Bỏo cỏo TM d ỏn u t xõy dng Bỏo cỏo Tng Cụng ty u t v kinh doanh h tng k thut khu v phỏt trin ụ th v KCN Vit cụng nghip Qu Vừ 2, tnh Bc Ninh Nam kt hp vi t cú chc nng thc hin lp nờn cú tin cy cao Bỏo cỏo TM d ỏn u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut khu cụng nghip Ph Ni A v B, tnh Hng Yờn Thc trng tỡnh hỡnh u t v xõy Cỏc thụng tin Ban qun lý dng cỏc KCN trờn a bn tnh Hng KCN tnh Hng Yờn cung cp nờn Yờn cú tin cy cao Mụ hỡnh IPC Decision Support Mụ hỡnh Ngõn hng th gii v System for Integrated Pollution T chc Y t Th gii xõy dng, Control version 2.0 c s dng khỏ ph bin trờn th gii nờn cú tin cy cao Chng trỡnh IPC ó c chuyn giao v hun luyn s cho cỏc a phng tham gia chng trỡnh VCEP B KHCNMT ch trỡ thc hin Bỏo cỏo Cụng ty c phn u t v phỏt trin Vit Nam kt hp vi t cú chc nng thc hin lp nờn cú tin cy cao Cụng ty CP VID Hng Yờn 176 TT Ngun ti liu, d liu tham kho ỏnh giỏ tin cy Mụ hỡnh RIAM Rapid Impact Mụ hỡnh DHI Water & Assessment Matrix Environment phỏt trin c ỏp dng ỏnh giỏ tỏc ng tớch hp ca cỏc ngun thi ti mụi trng Ti Vit Nam mụ hỡnh RIAM ó c ỏp dng trỡnh din ti Qung Ninh ti nghiờn cu Xõy dng mụ hỡnh ti S Khoa hc v Cụng khu cụng nghip sinh thỏi nghiờn ngh TP H Chớ Minh kt hp vi cu in hỡnh ti KCX Linh Trung trng i hc dõn lp Vn Lang thc hin nờn cú tin cy cao Bỏo cỏo kinh t - xó hi nm 2007 v Bỏo cỏo UBND cỏc xó Dng phng hng nhim v nm 2008 Quang, Minh c, Bch Sam ca xó Dng Quang, Minh c, cung cp nờn cú tin cy cao Bch Sam Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities Bỏo cỏo c trỡnh by ti hi tho quc t nờn cú tin cy cao 10 Odor emission in a small wastewater treatment plant Bỏo cỏo c trỡnh by ti hi tho quc t nờn cú tin cy cao 11 Assessment of sources of air, water, and land pollution A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II Bỏo cỏo T chc Y t Th gii thc hin nờn cú tin cy cao 12 Cỏc ti liu v ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, ễ nhim mụi trng v cỏc bin phỏp gim thiu, cỏc ti nghiờn cu khoa hc Cỏc ti liu ging dy, nghiờn cu khoa hc, bỏo cỏo hi tho ó c xut bn Bng 9.2 Ngun ti liu, d liu ch d ỏn to lp TT Ngun ti liu, d liu ch d ỏn to ỏnh giỏ tin cy lp Thuyt minh Quy hoch chi tit KCN Bỏo cỏo Cụng ty C phn Minh Quang, huyn M Ho, tnh Hng VID Hng Yờn kt hp vi t Yờn cú chc nng thc hin lp nờn cú tin cy cao Cụng ty CP VID Hng Yờn 177 TT Ngun ti liu, d liu ch d ỏn to ỏnh giỏ tin cy lp Tp bn v thit k chi tit xõy dng t Bỏo cỏo Cụng ty C phn l 1/2000 Minh Quang, huyn M Ho, VID Hng Yờn kt hp vi t tnh Hng Yờn cú chc nng thc hin lp nờn cú tin cy cao D ỏn u t xõy dng v inh doanh c s h tng k thut KCN Minh Quang, huyn M Ho, tnh Hng Yờn (din tớch 325,43 ha) Bỏo cỏo Cụng ty C phn VID Hng Yờn kt hp vi t cú chc nng thc hin lp nờn cú tin cy cao 9.2 Phng phỏp ỏp dng quỏ trỡnh lp bỏo cỏo TM Cỏc phng phỏp c s dng bỏo cỏo TM d ỏn u t xõy dng h tng KCN Minh Quang gm cú: Phng phỏp phng trc tip: õy l phng phỏp c ỏp dng rt nhiu lnh vc khỏc trờn th gii núi chung v nc ta núi riờng, nht l mụi trng cn ly iu tra, kho sỏt ghi nhn cỏc liờn quan n cng ng i tng, ni dung v phm vi kho sỏt, phng tựy thuc vo mc ớch cng nh iu kin c th i vi d ỏn KCN Minh Qung, i tng c phng l UBND v UBMTTQ cỏc xó Dng Quang, Minh c v Bch Sam Ni dung phng vn: iu kin kinh t - xó hi v ý kin ca chớnh quyn a phng v nhng liờn quan n d ỏn Phng phỏp kho sỏt hin trng: Phng phỏp ny c ỏp dng nhm kho sỏt v trớ, hin trng v iu kin c th ca d ỏn cng nh tin hnh cụng tỏc o c v ly mu cn thit Tin hnh thc hin: kt hp vi cỏc n v t cú chc nng thc hin kho sỏt, o c v ly mu hin trng mụi trng ti d ỏn v khu vc xung quanh nh hụng hớ, nc mt, t v nc ngm Phng phỏp phõn tớch phũng thớ nghim: cỏc mu c ly v phõn tớch ti phũng thớ nghim Phng phỏp x lý s liu thng kờ: x lý s liu thu thp v phõn tớch c bng cỏc thut toỏn xỏc sut thng kờ phn mm Excel nh cỏc hm trung bỡnh, trung v, lch chun Phng phỏp GIS: S dng cỏc cụng c v phn mm nh GPS, Mapinfo, Arcview Th hin rừ rng v trớ cỏc im iu tra, ly mu, giỏm sỏt, tng quan ca d ỏn vi cỏc i tng xung quanh Cụng ty CP VID Hng Yờn 178 9.3 Nhn xột v mc chi ti t, tin cy ca cỏc ỏnh giỏ Trong quỏ trỡnh thc hin TM, Ch d ỏn kt hp vi n v t v n v o c phõn tớch ó tin hnh kho sỏt thc t, o c ly mu ti khu vc d ỏn theo ỳng cỏc quy chun Vit Nam hin hnh Cỏc mu phiu iu tra, kho sỏt c thc hin nghiờm tỳc cú tớnh xỏc thc, mu phiu iu tra cung cp c cỏc thụng tin c bn cho vic thc hin TM Cỏc ý in tham ca UBND v Mt trn T quc cỏc xó liờn quan c thc hin khỏch quan 9.3.1 ỏnh giỏ mc tin cy ca cỏc phng phỏp s dng Cỏc phng phỏp ó s dng xõy dng bỏo cỏo TM l nhng phng phỏp truyn thng ó c ng dng nhiu nghiờn cu v mụi trng nờn cú tin cy rt cao v mang tớnh chuyờn ngnh Tuy nhiờn, mụt s phng phỏp ũi hi ngi s dng phi l cỏc chuyờn gia cú kinh nghim hi a cỏc nhn xột ỏnh giỏ nờn cũn mang tớnh ch quan 9.3.2 ỏnh giỏ cht lng gi liu, ti liu x y dng c Cỏc s liu phõn tớch cht lng khụng khớ SO2, H2S, CH4 hụng hớ v mc n c tin hnh theo TCVN hin hnh, cỏc thit b phõn tớch hin i v i ng nhng cỏn b chuyờn trỏch thc hin nờn kt qu m bo tin cy Kt qu o c v phõn tớch thnh phn nc (nc mt v nc ngm) c so sỏnh vi TCVN hin hnh, cỏc thit b phõn tớch cú chớnh xỏc cao, hin i , m bo tin cy Cỏc s liu phõn tớch ch tiờu kim loi nng t As, Cd, Cu, Pb, Hg, Zn c phõn tớch theo ỳng quy trỡnh bng cỏc thit b hin i cú chớnh xỏc cao Cỏc s liu lng o p, cỏc hng mc cụng trỡnh ca d ỏn Ch u t cung cp theo ỳng yờu cu ca d ỏn ó c phờ duyt giai on chun b u t 9.4 Trang thi t b v mỏy múc s dng o c, ly mu v ph n t ch Quang ph hp th nguyờn t ngn la hóng Perkin Elmer ch to Quang ph hp th lũ Graphớt hóng Perkin Elmer ch to Mỏy sc ký khớ GC-2010 hóng Shimadzu ch to Mỏy sc ký ph GC-MS 2010 hóng Shimadzu ch to Mỏy sc ký lng cao ỏp HPLC hóng Perkin Elmer ch to Mỏy so mu UV-VIS 1200 hóng Shimadzu ch to Mỏy phõn tớch in hoỏ VA 757 hóng Metrohm ch to Mỏy phõn tớch in hoỏ Autolab Type III (H lan) Mỏy chun in th hóng Metrohm ch tao Mt s thit b hóng Hach ch to nh: Mỏy phõn tớch BOD, COD, Tng Nit, o nhanh mt s thụng s vt lý nc T BOD, lũ nung, t sy, t sy chõn khụng, b chit Soxhlet, mỏy nghin bi hnh tinh, mỏy lc ngang, mỏy ct quay, mỏy ly tõm lnh Bm ly mu t 0,1 n 0,5 lớt/phỳt (06 chic) hóng Sibata ch to Cụng ty CP VID Hng Yờn 179 Bm ly mu t 0,5 n lớt/phỳt (20 chic) hóng Sibata ch tao Bm ly mu t n lớt/phỳt (10 chic) hóng Sibata ch to Bm ly mu n 45 lớt/phỳt (03 chic) hóng Sibata ch to Ngoi cũn nhiu thit b phự tr khỏc 9.5 Phng phỏp ly mu v ph n t ch cỏc ch tiờu mụi trng Mỏy múc dng c Phng phỏp x Cỏc Tiờu chun Cỏc thụng s lý mu ỏp dng Phng phỏp ph n t ch nhng thụng s ch nh mụi trng nc Phng phỏp chn lc ion, pH meter pH TCVN 4559-88 Phng phỏp dn nhit, Thang o t 100C nhit k n 1000C TCVN 4557-88 C Oxy hoỏ mu, Phng phỏp chun ; trỡ nhit 1500C COD nhy 100ppm 2h TCVN6491: 1999 Oxy húa mu, mu ngy BOD5 Phng phỏp chun ; t: 200C nhy 100ppm Thờm hn hp oxy DO hoỏ Phng phỏp trng Lc, sy lng Cõn phõn tớch 105 C nhy 10-5g khụ K thut axit húa mu Mỏy so mu, nhy ppm K thut dựng thuc th Thorinitrat to phc TCVN 6001: 1995 TCVN 4583-88 SS TCVN 4560 -88 NH4+, NO2- TCVN 1:1996 P TCVN 6202: 1996 F- TCVN 4567-88 Oxy húa bng thuc th O- Cl2 d toludin Phng phỏp o cc Dựng thuc th ph xung thng; Uranyl lm nn nhy 0,1ppm Phng phỏp vonampe hoa tan, in cc lm Vụ c hoỏ mu vic git thu ngõn treo lũ vi súng nhy 10ppb-1ppb TCVN 1996 NO3- 6179- 6225 - AB 070 Metrohm Cd; Pb; Cu; AB 231 Metrohm Zn AB 176 Metrohm Sn AB 123 Metrohm Fe; Mn AB 117 Metrohm Cụng ty CP VID Hng Yờn 180 Phng phỏp AAS Se Phng phỏp vonampe dũng hp ph, in cc Vụ c húa mu, Cr3+; Cr6+; lm vic git thu ngõn thờm thuc th to Ni treo, nhy ppb phc Phng phỏp AAS AB 116 Metrohm V69 Metrohm Phng phỏp von ampe ho tan, d ng in cc a vng quay, nhy ppb Phng php AAS AB 226 Metrohm Phng phỏp tỏch chit; phng phỏp so mu hoc phng phỏp hng ngoi, nhy: ppm - 0,1ppm X lý mu bng lũ vi súng CH3Hg; Hg; As Du m khoỏng; Du m ng, Dựng k thut Tỏch chit cht cn thc vt; Tng du phõn tớch m; Cht ty pha nc ra, Phenol Phng phỏp so mu Tng Silica, Silica hot ng v Silica keo Phng phỏp sc ký khớ, mỏy 2010 GC/ECD nhy 0,1ppb Phng phỏp sc ký ph GCMS Dựng k thut sc khớ v by mu li Dichloromet hane; carbon tetrachloride; 1,2dichloroethan e; 1,1dichloroethyl ene; cis 1,2dichloroethyl Theo Tiờu chun ene; 1,1,1trichloroetha ca APHA 6200 ne; 1,1,2trichloroetha ne; trichloroethyl ane; tetrachloroet hylene; 1,3-dichloro propane Phng phỏp nuụi cy Lc v m Coliform TCVN6187- Cụng ty CP VID Hng Yờn 181 2:1996 Phng phỏp ph n t ch cỏc thụng s mụi trng khớ Phng phỏp trng D ng giy lc c lng, d ng cõn cú bit ca Hóng Bi nhy 105g Millipore TCVN 5067: 1995 Dung dch hp th x lý, thu mu HF Phng phỏp chun ca Liờn Bang Nga (USR) Kim NO2 TCVN 6137: 1996 PdCl2 CO TCVN 5972: 1995 SO2 Phng phỏp chun ca Cng ho Sec Phng phỏp so mu, Nc ct ln nhy ppm Phng phỏp o cc Hn hp im v ph xung thng, dựng cht xỳc tỏc in cc git thu ngõn ri, nhy 0,01 ppm Kim H2S V085 Metrohm Cd; Pb Phng phỏp o X lý giy lc cú Se; Ni; Co vonampe ho tan dựng mu hn hp in cc git thu ngõn Hg, As Oxy húa treo Phng phỏp AAS Phng phỏp vonampe dũng hp ph, in cc Vụ c hoỏ mu lm vic git thu ngõn treo, nhy ppb Cr3+; Cr6+; AB 231 Metrohm AB 117 Metrohm AB 116 Metrohm Phng phỏp ph n t ch cỏc thụng s mụi trng t Phng phỏp vonampe hoa tan, in cc lm Vụ c hoỏ mu vic git thu ngõn treo lũ vi súng nhy 10ppb-1ppb AAS Cd; Pb; Cu; AB 231 Metrohm Zn AB 176 Metrohm Fe; Mn AB 123 Metrohm Hg;As AB 117 Metrohm Cụng ty CP VID Hng Yờn 182 KT LUN V KIN NGH KT LUN Qua vic phõn tớch cú h thng iu kin t nhiờn, hin trng cht lng mụi trng, iu kin KTXH khu vc d ỏn v da trờn cỏc kt qu d bỏo, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng cú th kt lun nh sau: V li ớch d ỏn: - D ỏn u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut KCN Minh Quang to thun li cho vic phỏt trin cụng nghip trung Khu vc d ỏn cú c s h tng k thut thun li v ng b Vic xõy dng KCN Minh Quang phự hp vi Quy hoch tng th phỏt trin KTXH n nm 2010 v nhng nh hng chin lc ca tnh Hng Yờn n nm 2020 ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt b sung vo danh mc cỏc KCN ca c nc u tiờn phỏt trin n nm 2015 ti bn s 1159/ TTg-CN ngy 21/8/2007; Quyt nh s 1107/Q-TTg ngy 21/8/2006 ca Th tng Chớnh ph v vic quy hoch phỏt trin cỏc KCN Vit Nam n nm 2015 v nh hng n nm 2020 KCN Minh Quang s ỏp ng c nhu cu mt bng sn xut cho cỏc nh u t v ngoi nc y nhanh tc CNH-HH v chuyn dch c cu kinh t theo chiu hng gim dn t trng nụng nghip, tng t trng cụng nghip, xõy dng v dch v ca huyn M Ho v tnh Hng Yờn D ỏn c thc hin s mang li hiu qu KTXH cao, tng sn lng sn phm cụng nghip, to ngun thu ngõn sỏch v phự hp vi ch trng CNH-HH t nc thi k i mi - D ỏn s to cỏc c hi tip cn trỡnh qun lý tiờn tin v dõy chuyn cụng ngh hin i, thu hỳt v s dng cht xỏm, k thut cao ca ngun nhõn lc tnh v cỏc a phng lõn cn - D ỏn s to vic lm n nh cho khong 25.500 lao ng trc tip v hng trm lao ng giỏn tip, gúp phn gii quyt vic lm, y lựi t nn xó hi v gúp phn xoỏ gim nghốo - V trớ d ỏn ó c UBND tnh Hng Yờn chp thun Vỡ vy v trớ d ỏn phự hp vi nh hng qui hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Hng Yờn - Khi d ỏn i vo hot ng s mang li nhiu li ớch kinh t xó hi thụng qua vic thu hỳt u t, c th: + i vi phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng: gúp phn chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip húa; gúp phn gia tng ngõn sỏch t cỏc hot ng ca d ỏn, ca cỏc nh u t + i vi ngi dõn a phng: to iu kin ci thin i sng kinh t v húa cú iu kin chuyn i ngnh ngh Cụng ty CP VID Hng Yờn 183 + i vi nh u t: KCN Minh Quang c xõy dng trung cỏc nh mỏy, xớ nghip cho phộp tit kim c u t xõy dng c s h tng, cụng tỏc qun lý mụi trng c tt hn, hp tỏc húa gia cỏc doanh nghip, khc phc c tỡnh trng u t phõn tỏn V tỏc ng ti mụi trng ca d ỏn: - Bỏo cỏo ó nhn dng, lit v ỏnh giỏ tt c cỏc tỏc ng liờn quan n d ỏn cỏc giai on thc hin d ỏn - Cỏc tỏc ng n mụi trng vt lý v mụi trng sinh hc liờn quan n hot ng ca d ỏn bao gm: + Kh nng gõy ụ nhim mụi trng hụng hớ, t, nc mt, nc ngm v nh hng n h thy sinh giai on san nn v xõy dng h tng c s nu khụng cú cỏc bin phỏp khng ch phự hp + Kh nng gõy ụ nhim mụi trng hụng hớ, t, nc mt, nc ngm v nh hng n h thy sinh giai on khai thỏc v hnh d ỏn nu khụng cú cỏc bin phỏp khng ch phự hp + Cỏc s c mụi trng giai on san nn v xõy dng h tng c s cng nh quỏ trỡnh hai thỏc v hnh d ỏn nu khụng cú cỏc bin phỏp khng ch phự hp - Cỏc tỏc ng n mụi trng húa - xó hi liờn quan n hot ng ca d ỏn bao gm: + Tỏc ng ch v mõu thun gia cụng nhõn v ngi dõn a phng + Tỏc ng cỏc s c mụi trng Cỏc bin phỏp gim thiu: - Bỏo cỏo ó trỡnh by cỏc bin phỏp gim thiu cho cỏc tỏc ng tiờu cc c sng lc sau ỏnh giỏ - Cỏc bin phỏp gim thiu ny kh thi v phự hp vi iu kin c th ca d ỏn vỡ nhúm ỏnh giỏ ó tham ho cỏc ti liu khoa hc k thut cng nh cỏc d ỏn nc v nc ngoi - Cỏc bin phỏp gim thiu cỏc tỏc ng tiờu cc s c thc hin nh ó trỡnh by bỏo cỏo KIN NGH Cụng ty C phn VID Hng Yờn kin ngh vi cỏc c quan chc nng v mụi trng to mi iu kin thun li d ỏn i vo hot ng, c bit vic thc hin cụng tỏc bo v mụi trng giai on thi cụng xõy dng cng nh giai on khai thỏc v hnh Cụng ty CP VID Hng Yờn 184 TI LIU THAM KHO Chng trỡnh tin b khoa hc k thut cp nh nc 42A 2005 Khớ tng thy Vit Nam Cụng ty C Phn VID Hng Yờn 2008 Thuyt minh Quy hoch chi tit KCN Minh Quang, huyn M Ho, tnh Hng Yờn Cụng ty C Phn VID Hng Yờn 2008 Tp bn v thit k chi tit xõy dng t l 1/2000 KCN Minh Quang, huyn M Ho, tnh Hng Yờn Cụng ty C Phn KCN VID Hng Yờn 2008 D ỏn u t xõy dng v kinh doanh c s h tng KCN Minh Quang, huyn M Ho, tnh Hng Yờn Cụng ty C phn u t v phỏt trin Vit Nam Bỏo cỏo TM d ỏn KCN Ph Ni A, B nm 2003 Tng Cụng ty u t phỏt trin ụ th v Khu cụng nghip v Vin K thut Nhit i v Bo v Mụi trng Bỏo cỏo TM d ỏn KCN Qu Vừ 2, ti tnh Bc Ninh 2007 D ỏn mụi trng Vit Nam Canada: D ỏn trỡnh din Bỡnh Dng VCEP v S Khoa hc Cụng ngh Mụi trng Bỡnh Dng Cỏc cn quan tõm qui hoch v qun lý mụi trng khu cụng nghip 2000 Ngõn hng th gii v T chc Y t Th gii Mụ hỡnh IPC Decision Support System for Integrated Pollution Control version 2.0 1998 Trng i hc dõn lp Vn Lang ti nghiờn cu Xõy dng mụ hỡnh khu cụng nghip sinh thỏi nghiờn cu in hỡnh ti KCX Linh Trung 2007 10.UBND xó Dng Quang, Minh c v Bch Sam.2008 Bỏo cỏo kinh t - xó hi nm 2007 v phng hng nhim v nm 2008 11.Vin Sinh hc Nhit i Thng kờ sinh ca mt s loi cõy trng ti Vit Nam 2002 12.7th International Conference on Environmental Science and Technology Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001 I.M Economides, A Pantidou, N Kalogerakis Laboratory of Biochemical Engineering and Environmental Biotechnology, Department of Environmental Engineering - Technical University of Crete, Polytechneioupolis, Chania 73100, Greece Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities 13.7th International Conference on Environmental Science and Technology Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001 V Matsis, E Grigoropoulou Department of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus, 157-80, Athens, Greece Odor emission in a small wastewater treatment plant 14.US Department of Health and Human Services Niosh Pocket Guide to Chemical Hazards 1994 Cụng ty CP VID Hng Yờn 185 15.World Health Organization Environmental technology series Assessment of sources of air, water, and land pollution A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies Part I and II 1993 Cụng ty CP VID Hng Yờn 186
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm, Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm, Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Từ khóa liên quan