PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

2 551 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 11:22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA Ngày 15/12/2011 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: ………………………………… I.Thông tin người viết phiếu báo: 1.Họ tên ( viết in hoa đủ dấu ): ……………………………… 2.Gi ới tính:……… 3.CMND số: ……………………………… 4.Hộ chiếu số: ………………………… 5.Nơi thường trú: ……………………………………………………………………… 6.Địa chỗ nay: ……………………………………………………………… ………………………………………………Điện thoại liên hệ: …………………… II.Thông tin người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 1.Họ tên ( viết in hoa đủ dấu ): ……………………………………2.Giới tính: ……… 3.Ngày, tháng, năm sinh: ……………… … 4.Dân tộc: ………… 5.Quốc tịch: …… 6.CMND số; …………………………… 7.Hộ chiếu số: …………………………… 8.Nơi sinh: …………………………………………………………………………… 9.Quê quán: …………………………………………………………………………… 10.Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………… 11.Nơi thường trú: …………………………………………………………………… 12.Địa chỗ nay: …………………………………………………………… …………………………………………… Số điện thoại liên hệ: …………………… 13.Họ tên chủ hộ: ………………………… 14.Quan hệ với chủ hộ:……………… 15.Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 16.Những người thay đổi: Họ tên Ngày, N Nơi sinh Tháng, ữ Năm (x) sinh ……… Ngày……tháng…….năm……… Ý kiến chủ hộ ( Ghi rõ nội dung, ký, ghi rõ họ tên) Nghề nghiệ p Dân tộc Quốc tịch CMND số/ Hộ chiếu số Quan hệ với người có thay đổi …………….Ngày…….tháng…….năm…… Người viết phiếu báo (ký, ghi rõ họ tên) ...16.Những người thay đổi: Họ tên Ngày, N Nơi sinh Tháng, ữ Năm (x) sinh ……… Ngày……tháng…….năm……… Ý kiến chủ hộ ( Ghi rõ nội dung, ký, ghi rõ họ tên) Nghề nghiệ p Dân tộc Quốc tịch CMND số/ Hộ chiếu... Nghề nghiệ p Dân tộc Quốc tịch CMND số/ Hộ chiếu số Quan hệ với người có thay đổi …………….Ngày…….tháng…….năm…… Người viết phiếu báo (ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU, PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Từ khóa liên quan