Một số giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục tại huyện châu thành, tỉnh đồng tháp (tt)

19 160 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 12:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HUỲNH PHI LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNGCÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HUỲNH PHI LONG KHÓA: 2014-2016 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNGCÔNG NGHIỆP NGUỜI HUỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ ĐÌNH ĐỨC Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Đỗ Đình Đức người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bảo cung cấp tài liệu cho suốt trình nghiên cứu thực hoàn thành luận văn này; Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô giáo, cán công tác khoa Sau đại học – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhiệt tình truyền thụ nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập nghiên cứu trường; Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quan, bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 HỌC VIÊN Huỳnh Phi Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ đề tàiMột số giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp” công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước HỌC VIÊN Huỳnh Phi Long MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU: chọn đề tài: Mục tiêu đề tài : .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu: .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài : Cấu trúc luận văn: NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.1 Quản chất lượng công trình xây dựng Việt Nam 1.2 Quản chất lượng công trình xây dựng tỉnh Đồng Tháp 1.2.1 Quản nhà nước chất lượng công trình xây dựng tỉnh Đồng Tháp .4 1.2.2 Một số vấn đề chất lượng công trình xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2015 .5 1.3 Huyện Châu Thành dự án xây dựng 11 1.3.1 Giới thiệu chung huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 11 1.3.2 Các dự án xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp .15 a Dự án công trình xây dựng huyện Châu Thành năm 2015 15 b Dự án công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2015 16 1.3.3 Một số nét Ban QLDA huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 20 a Quá trình hình thành phát triển Ban QLDA huyện .20 b Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban QLDA huyện 20 c Cơ cấu tổ chức máy Ban QLDA huyện 21 1.4 Thực trạng quản chất lượng công trình công trình xây dựng ngành giáo dục Ban QLDA huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 22 1.4.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án 24 1.4.2 Giai đoạn thực dự án 26 1.4.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng ( hoạt động QLCL giai đoạn bảo hành công trình xây dựng) .31 1.5 Đánh giá tình hình công tác QLCL công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp .31 1.5.1 Ưu điểm 32 1.5.2 Hạn chế 33 1.5.3 Một số nguyên nhân 34 1.6 Một số yếu tố đặc thù dự án đầu tư xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 35 CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 37 2.1 Cơ sở khoa học quản chất lượng công trình xây dựng .37 2.1.1 Các khái niệm liên quan 37 2.1.2 Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình xây dựng 41 2.1.3 Biện pháp kiểm soát chất lượng công trình xây dựng 44 2.1.4 Đặc điểm công trình xây dựng ảnh hưởng tới chất lượng 45 2.1.5 Nội dung hoạt động QLCL công trình xây dựng 47 a Hoạt động QLCL giai đoạn khảo sát 47 b Hoạt động QLCL giai đoạn thiết kế 47 c Hoạt động QLCL giai đoạn thi công xây dựng .48 d Hoạt động QLCL giai đoạn bảo hành 49 e QLCL công trình sau đưa vào sử dụng .49 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến QLCL công trình xây dựng .50 a Nhóm yếu tố khách quan 50 b Nhóm yếu tố chủ quan .51 2.2 Cơ sở pháp quản chất lượng công trình xây dựng 52 2.2.1 Các văn quy phạm pháp luật Trung ương quản chất lượng công trình xây dựng …………………………………………………… 52 2.2.2 Các văn quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp quản chất lượng công trình xây dựng 59 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 63 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành giai đoạn năm 2016-2020……… ………………………………… 63 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu, tiêu kế hoạch năm 2016 – 2020 .63 3.1.2 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu 65 3.2 Yêu cầu công tác QLCL công trình xây dựng huyện Châu Thành giai đoạn năm 2016-2020……………………………… .68 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác QLCL công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp……… 69 3.3.1.Giải pháp cấu tổ chức quản 69 3.3.2.Giải pháp huy động vốn đầu tư 76 3.3.3.Giải pháp đạo, điều hành 76 3.3.4 Giải pháp quản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .77 a Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ 77 b Tăng cường công tác làm việc nhóm phối hợp tổ 78 c Các hoạt động khác liên quan đến nâng cao chất lượng nhân .79 3.3.5 Lựa chọn nhà thầu đảm bảo lực thực tế đáp ứng với yêu cầu gói thầu 80 3.3.6 Nâng cao lực chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 80 a Đối với chủ đầu tư 80 b Đối với đơn vị tư vấn 81 c Đối với nhà thầu thi công 83 3.3.7 Đảm bảo sở vật chất cho công tác quản 83 3.3.8 Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn quan QLNN 84 3.3.9 Một số giải pháp cho yếu tố đặc thù 85 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận .87 Kiến nghị .88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt CĐT Chủ đầu tư CTXD Công trình xây dựng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long GTVT Giao thông vận tải KH&ĐT Kế hoạch Đầu tư NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn QLCL Quản chất lượng QLNN Quản nhà nước TN&MT Tài nguyên Môi trường H.CT, T.ĐT Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp UBND Uỷ ban nhân dân XDCT Xây dựng công trình XDCB Xây dựng QLDA Quản dự án BVTC-DT Bảng vẽ thi công-dự toán QPPL Quy phạm pháp luật DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Hình 1.1 Bản đồ hành tỉnh Đồng Tháp Hình 1.2 Bản đồ hành huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Hình 1.3 Bản đồ quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng kết nối Thị trấn Cái Tàu Hạ đô thị Nha Mân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Hình 1.4 Trường mầm non An Phú Thuận (điểm Hòa Thuận) Hình 1.5 Trường tiểu học An Khánh ( điểm Kênh Mới) Hình 1.6 Trường Mẫu giáo An Phú Thuận Hình 1.7 Trường Mẫu giáo Nha Mân Hình 1.8 Trường trung học sở Tân Nhuận Đông Hình 1.9 Gia cố móng cừ tràm Trường Tiểu học An Khánh Hình 1.10 Gia cố móng cọc bê tông cốt thép Trường Mẫu giáo An Phú Thuận; Hình 1.11 Bê tông bị rỗ Trường Mầm non An Phú Thuận Hình 1.12 Lệch tim cột trường Tiểu học An Khánh Hình 2.1 Mô hình quản chất lượng công trình xây dựng Hình 2.2 Mô hình quản nhà nước chất lượng công trình Hình 3.1 đồ máy quản thực dự án Ban QLDA Hình 3.2 đồ tổ chức quản Tổ Quản Dự án Hình 3.3 đồ tổ chức quản Tổ giám sát thi công công trình A- PHẦN MỞ ĐẦU *Lý chọn đề tài: Ở Việt Nam năm gần đây, nhu cầu đầu tư xây dựng lớn, nói ngành xây dựng nhân tố quan trọng hàng đầu trình phát triển kinh tế, phát triển xã hội; Trong trình thực lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế chuyển đổi kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, dự án xây dựng công trình nói chung, công trình ngành giáo dục nói riêng ngày đa dạng, có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật, công tác quản phải chuyên nghiệp để đảm bảo mặt chất lượng mặt mỹ thuật công trình vấn đề quản chất lượng công trình xây dựng mang tính cấp bách cần thiết hết; Các công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo quy mô, chất lượng, thẩm mỹ, công suất, công sử dụng theo thiết kế phát huy hiệu Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt nêu trên, hoạt động xây dựng nhiều vấn đề chất lượng cần phải khắc phục; Xuất phát từ thực tiễn trên, học viên chọn đề tài: “Một số giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp” để nghiên cứu với mong muốn luận văn đưa giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công trình nói chung, chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nói riêng *Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để đề xuất giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2 *Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản chất lượng công trình xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp *Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh; - Các phương pháp thống kê kết hợp với khảo sát thực tế *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Phân tích đánh giá thực trạng quy trình quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nay, nêu tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình quản chất lượng ; - Đóng góp số giải phápsở khoa học phù hợp có tính khả thi quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục cấp Huyện *Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chương: + Chương 1: Tổng quan quản chất lượng công trình xây dựng; + Chương 2: Cơ sở khoa học pháp quản chất lượng công trình xây dựng; + Chương 3: Đề xuất giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với đề tài “Một số giải pháp QLCL CTXD ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp”, luận văn trình bày nội dung sau: - Tổng quan quản chất lượng CTXD Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; - Giới thiệu chung dự án XDCT, dự án CTXD ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; - Giới thiệu trình hình thành phát triển, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức máy Ban QLDA huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; - Đánh giá ưu điểm, hạn chế, số nguyên nhân thực trạng công tác QLCL CTXD ngành giáo dục đồng thời nêu lên số yếu tố đặc thù dự án đầu tư xây dựng ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; - Làm rõ khái niệm chất lượng QLCL CTXD, làm rõ mức độ quan trọng vai trò công tác QLCL nay; - Chứng minh sở khoa học QLCL CTXD; đề xuất biện pháp đảm bảo, kiểm soát chất lượng CTXD; nêu rõ đặc điểm ảnh hưởng tới chất lượng CTXD; - Trình bày sở pháp QLCL XDCT Trung ương, tỉnh Đồng Tháp; - Trên sở khoa học, pháp thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTXD ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; - Trên sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội yêu cầu công tác QLCL CTXD huyện Châu Thành giai đoạn năm 2016-2020, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác QLCL CTXD ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp như: giải pháp cấu tổ chức quản lý; giải pháp 88 huy động vốn đầu tư; giải pháp đạo, điều hành; giải pháp quản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải pháp lựa chọn nhà thầu đảm bảo lực thực tế đáp ứng với yêu cầu gói thầu; giải pháp nâng cao lực chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; giải pháp đảm bảo sở vật chất cho công tác quản lý; giải pháp tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn quan số giải pháp cho yếu tố đặc thù công trình ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Kiến nghị Hiện trình độ, lực cấu tổ chức CĐT chưa đảm bảo Do đó, văn pháp quy cần quy định cụ thể yêu cầu lực, tổ chức, nhiệm vụ, quy định chế tài quy định quyền hạn CĐT tiến tới mô hình sử dụng Ban QLDA có tính chất chuyên nghiệp bắt buộc sử dụng tư vấn quản đầu tư xây dựng; CĐT có đầy đủ lực pháp lực thực quản theo hình thức CĐT trực tiếp quản thực dự án Còn lại, CĐT không đủ lực quản thuê tư vấn phải có tham gia cán chuyên môn xây dựng quan quản ngành ban QLDA để hướng dẫn CĐT trình triển khai thực dự án, tránh tình trạng giao toàn khâu trình đầu tư cho tư vấn QLDA, tư vấn giám sát; Cơ quan QLNN xây dựng cần thực việc rà soát hệ thống hoá văn pháp luật cách thường xuyên để làm sở xây dựng ban hành văn hợp sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ văn không phù hợp, đảm bảo việc hiểu thực điều khoản thống vùng, chủ thể, hạn chế điểm chưa quán, tạo kẻ hở thực tế thực hiện, ảnh hưởng đến công tác QLCL CTXD; cụ thể: - Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp ủy quyền tổ chức QLDA đầu tư XDCT địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 89 - Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp : Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân công, phân cấp ủy quyền tổ chức QLDA đầu tư XDCT địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009; - Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định phân công, phân cấp tổ chức QLCL CTXD địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Ba Quyết định nêu lỗi thời mặt pháp vào Luật, Nghị định, Thông tư hết hiệu lực thi hành có văn hiệu lực khác thay tỉnh Đồng Tháp chưa cập nhật ban hành Quyết định thay TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2016), Báo cáo ngành Xây dựng năm 2015; Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 hướng dẫn Luật Xây dựng QLCL bảo trì CTXD; Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ QLDA đầu tư xây dựng; Chính phủ (2015), Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2015 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư ; 5.Đỗ Đình Đức-Bùi Mạnh Hùng (2012), QLDA đầu tư XDCT, NXBXD; Phòng Kinh tế Hạ tầng H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (2016), Báo cáo năm 2015; Phòng Kinh tế Hạ tầng H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Bản đồ quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng kết nối Thị trấn Cái Tàu Hạ đô thị Nha Mân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;Bản đồ hành huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; 10.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014; 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng 50 /2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 13 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp (2016), Báo cáo năm 2015; 14 Trang thông tin điện tử www.google.com.vn, Bản đồ hành tỉnh Đồng Tháp; 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2009), Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 ban hành Quy định phân công, phân cấp ủy quyền tổ chức QLDA đầu tư XDCT địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 16 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2012), Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012: Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân công, phân cấp ủy quyền tổ chức QLDA đầu tư XDCT địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐUBND ngày 20 tháng 11 năm 2009; 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2014),Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 quy định phân công, phân cấp tổ chức QLCL CTXD địa bàn tỉnh Đồng Tháp; ... VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam 1.2 Quản lý chất lượng công trình xây dựng tỉnh Đồng Tháp 1.2.1 Quản lý nhà nước chất. .. chất lượng công trình xây dựng; + Chương 2: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý chất lượng công trình xây dựng; + Chương 3: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục huyện. .. tỉnh Đồng Tháp quản lý chất lượng công trình xây dựng 59 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục tại huyện châu thành, tỉnh đồng tháp (tt), Một số giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục tại huyện châu thành, tỉnh đồng tháp (tt), Một số giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục tại huyện châu thành, tỉnh đồng tháp (tt)

Từ khóa liên quan