Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án xây dựng huyện thạnh hóa, tỉnh long an (tt)

29 305 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2017, 17:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HOÀNG TRỌNG HUẤN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HOÀNG TRỌNG HUẤN KHÓA 2014-2016 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Mã số: 60.58.02.08 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS LÊ VĂN KIỀU Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học xây dựng Miền Tây tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất suốt trình học tập, giúp hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS Lê Văn Kiều Giáo viên hướng dẫn trực tiếp - tận tình bảo hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tiểu ban kiểm tra tiến độ nhiệt tình nhận xét, đánh giá tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thiện Luận văn Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp hết lòng động viên, khuyến khích, chia tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập nghiên cứu nhằm giúp hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Trọng Huấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Trọng Huấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CT CTXD Tên đầy đủ Công trình Công trình xây dựng DA Dự án ĐT Đường tỉnh HĐ Hợp đồng HĐXD Hoạt động xây dựng HĐXD Hợp đồng xây dựng KS Khảo sát KSDA Khảo sát dự án KSXD Khảo sát xây dựng MDG Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỹ ODA Hỗ trợ phát triển thức OPC (Owner - Design Mối quan hệ Chủ đầu tư - Nhà tư vấn Professional – Constructor Chủ đầu tư với Nhà thầu PMI Viện quản lý Dự án QH Quy hoạch QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý Nhà nước TKXD Thiết kế xây dựng UBND Ủy ban Nhân dân XD XDCT Xây dựng Xây dựng công trình DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Hình thức chủ đầu tư trực tiếp QLDA Hình 1.2 Quy trình tổ chức đấu thầu Hình 2.1 Sơ đồ chuỗi hoạt động quản lý dự án Hình 2.2 Mục tiêu đạt dự án Hình 2.3 Quy trình quản lý dự án đầu tư Hình 3.1 Mô hình tổ chức thực quản lý Ban Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Các giải pháp nâng caochất lượng đấu thầu Ban QLDA XD huyện Các phương thức đấu thầu túi hồ sơ lựa chọn thầu tư vấn Các phương thức đấu thầu túi hồ sơ lựa chọn thầu xây lắp Phần mềm QLDA SmarTPM.Net Quản lý tình hình thực dự án hệ thống SmarTPM.Net Mô hình quản lý chi phí đầu tư xây dựng DANH MỤC PHỤ LỤC Số hiệu bảng Tên bảng Các công trình đầu tư năm 2014-2015 Phụ lục Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục phụ lục Trang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN 1.1 Giới thiệu sơ lược huyện Thạnh Hóa 1.2 Giới thiệu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa 1.2.1 Về nhân thuộc Ban quản lý dự án 1.2.2 Một số dự án thực 1.2.3 Các quy trình vận hành áp dụng Ban 10 1.3 Thực trạng hoạt động quản lý dự án Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thạnh Hóa 1.3.1 Về hình thức quản lý dự án áp dụng 12 1.3.2 Về thực trạng công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án 13 1.3.3 Về thực trạng công tác quản lý lựa chọn nhà thầu 14 1.3.4 Về thực trạng công tác quản lý thiết kế 15 1.3.5 Về quản lý tiến độ thực dự án 16 1.3.6 Về quản lý chất lượng công trình 16 1.3.7 Về quản lý chi phí đầu tư 17 1.4 Đánh giá công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thạnh Hóa 1.4.1 Các mặt thuận lợi 17 1.4.2 Hạn chế tồn quản lý 19 1.4.3 Tổng hợp yếu kém, hạn chế phân tích nguyên nhân 20 CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2.1 Cơ sở pháp lý 22 2.1.1 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 22 2.1.2 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 26 2.1.3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu 26 2.1.4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ hợp đồng xây dựng 29 2.1.5 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư 30 2.1.6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng 30 2.1.7 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng 33 2.2 Cơ sở khoa học 39 2.2.1 Khái niệm chung dự án, quản lý dự án đặc trưng dự án 39 2.2.2 Quản lý dự án theo quan điểm dự án phát triển 42 2.2.3 Lập kế hoạch thực công tác QLDA 47 2.2.4 Các phương tiện kỹ thực công tác QLDA 47 2.2.5 Tổng thể dự án cấp huyện làm chủ đầu tư 49 2.3 Nội dung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 2.3.1 Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 2.3.2 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 2.3.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 52 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN 3.1 Các nhóm giải pháp cụ thể thực dự án đầu tư xây dựng59 3.1.1 Nhóm giải pháp tổ chức máy quản lý 59 3.1.2 Nhóm giải pháp vấn đề đấu thầu dự án 68 3.1.3 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ ứng dụng tin học quản lý dự án 75 3.2 Một số giải pháp hỗ trợ để phát triển bền vững 79 3.2.1 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 79 3.2.2 Nâng cao chất lượng giám sát 81 3.2.3 Giải pháp quản lý tiến độ 84 3.2.4 Đổi khâu toán vốn đầu tư 86 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí xây dựng công trình 87 3.2.6 Tập trung đẩy mạnh biện pháp chống thất thoát lãng phí 93 PHẦN KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dự án đầu tư lập dự án đầu tư, định đầu tư tiếp nhận công trình xây dựng xong đưa vào vận hành, sử dụng Dự án đầu tư phải trải qua ba giai đoạn: chuẩn bị dự án, thực dự án kết thúc xây dựng đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng Trong suốt trình này, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành nhiều công việc, nhiều thủ tục phức tạp liên quan đến xây dựng nên phần việc quản lý dự án nói chung quản lý phần thi công xây dựng nói riêng, cần phải có phận đảm nhiệm Công việc đòi hỏi người chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn nhiều kinh nghiệm Các qui định đầu tư xây dựng thực theo Luật xây dựng năm 2014, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình người định đầu tư, chủ đầu tư lựa chọn hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án, Thuê tư vấn quản lý dự án Chủ đầu tư sử dụng máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện lực để quản lý thực dự án Hiện nay, việc quản lý dự án vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đóng góp nhân dân gặp nhiều bất cập Đối với tỉnh Long An nói chung huyện Thạnh Hóa nói riêng, đầu tư xây dựng hoạt động định phát triển địa phương Theo đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khâu then chốt việc đảm bảo hiệu đầu tư nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn Vì vậy, để đảm bảo hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu việc hoàn thiện công tác quản lý đầu tư ngày cấp lãnh đạo trọng thực tế công việc có ý nghĩa quan trọng 90 pháp chủ yếu tập trung vào vấn đề liên quan đến trình quản lý dự án CĐT Các giải pháp bao gồm: 1- Giải pháp máy tổ chức 2- Giải pháp đấu thầu 3- Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 4- Một số giải pháp hỗ trợ để phát triển bền vững - Giải phóng mặt - Nâng cao chất lượng giám sát - Giải pháp quản lý tiến độ - Đổi khâu toán, toán vốn đầu tư - Hoàn thiện công tác quản lý chi phí - Tập trung đẩy mạnh biện pháp công thất thoát Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Mặc dù tận tình giúp đỡ đồng nghiệp mà đặc biệt bảo tận tình thầy PGS Lê Kiều, hiểu biết thân hạn chế, chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chia sẻ thầy giáo, cô giáo người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giảng viên hướng dẫn Ban QLDA xây dựng huyện Thạnh Hóa tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thiện luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo, danh mục dự án Ban Quản lý dự án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Ban quản lý dự án huyện Thạnh Hóa (2013-2014) Báo cáo thực giám sát đầu tư dự án Ban quản lý dự án huyện Thạnh Hóa Ban quản lý dự án huyện Thạnh Hóa (2011-2014) Báo cáo thường niên Ban quản lý dự án huyện Thạnh Hóa Bộ Tài (2014), Thông tư 05/2014/TT-BTC, quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước vốn Trái phiếu Chính phủ Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015, quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, quy định chi tiết hợp đồng xây dựng 10 Lê Anh Dũng - Bùi Mạnh Hùng (2015), Quản lý rủi ro doanh nghiệp xây dựng NXB Xây dựng Hà Nội 11 Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NXB Xây dựng Hà Nội 12 Bùi Mạnh Hùng (2015), Kinh tế xây dựng chế thị trường NXB Xây dựng Hà Nội 13 Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NXB Xây dựng Hà Nội 14 Lê Kiều, Nguyễn Cường Sơn (2008), Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư 15 Lê Kiều (2006), Tổ chức sản xuất xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 16 Quốc hội (2014) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 17 Quốc hội (2013) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 18 Quốc hội (2014) Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 19 UBND huyện Thạnh Hóa (2010) Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày (14/10/2010) UBND huyện Thạnh Hóa việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Quản lý dự án công trình xây dựng, Nhà xuất Lao động Xã hội Phụ lục: Các công trình đầu tư năm 2014-2015 Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án STT Tên công trình Tổng mức đầu tư duyệt toán duyệt TỔNG CỘNG 320,320,603,969 232,740,381,526 I Các công trình toán năm 2014 104,266,193,733 87,778,512,026 Trường Tiểu học Thuận Bình ( Điểm Ông Chí T5) Tổng giá trị 1,646,292,000 1,440,057,000 Cải tạo sửa chữa Trường THCS Thạnh Phước 865,360,878 762,808,000 Trường Tiểu học Tân Đông ( Điểm Ấp 2) 271,128,000 253,170,000 612,745,054 561,857,000 Chợ Tân Hiệp HM: Nhà lồng chợ 757,679,492 748,489,000 Chợ Tân Hiệp HM: Sân đường – Thoát nước 564,579,330 521,496,000 1,552,233,000 1,277,526,000 616,357,000 514,078,000 1,046,525,000 1,042,523,000 1,674,196,000 1,671,076,000 494,300,000 488,870,000 Cải tạo , sửa chữa Trường Tiểu học Thủy Đông B ( Phòng học + Nhà vệ sinh) Đường Liên xã Thủy Tây- Thạnh Phú- Thạnh Phước HM: Mặt đường trải đá 0x4 18 Cầu Đường GTNT Trà Cú 10 11 12 Sân đường Nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207 Bờ kè Nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207 Nâng cấp, sữa chữa hệ thống cấp nước xã Thạnh Phước ( Điểm Ấp Đình) 13 Nâng cấp, sữa chữa hệ thống cấp nước xã Thạnh 494,300,000 482,939,000 2,500,000,000 1,513,204,000 15 Rạch Cá Hô xã Thạnh Phú 510,677,000 387,762,000 16 Nạo vét kênh KH 46 xã Thạnh An 480,249,000 373,380,000 17 Cống kênh Hậu tuyến DC Kênh Tân Tây 260,299,000 173,573,000 18 Trường THCS Tân Tây HM: Khu luyện tập TDTT 638,066,000 438,744,000 19 Phòng chức Trường Tiểu học Tân Đông 2,479,990,000 2,050,652,000 20 San chợ Tân Tây 1,545,996,000 1,485,108,000 21 Hai trạm bơm điện Tân Tây 505,747,000 442,615,000 22 Cổng chính, hàng rào Trường Tiểu học Tân Đông 343,645,000 313,779,000 23 Hàng rào Trạm y tế Thị trấn 294,278,587 271,738,000 1,182,150,000 1,139,058,000 172,000,000 169,129,000 350,000,000 350,000,000 27 Nạo vét kết hợp GTNT Kênh Thủy lợi 655,246,000 602,151,000 28 Nạo vét Rạch xã Dợn 616,246,000 462,371,000 3,952,133,000 1,666,029,000 30 Cổng, hàng rào, sân đường Trường TH Tân Hiệp 603,194,000 371,845,000 31 Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Tân Hiệp 254,429,000 196,416,000 Phước ( Điểm Ấp Đá Biên) 14 Kênh Bắc Giữa xã Thạnh Phước 24 Kênh Tập đoàn 15 ( Nạo vét kết hợp đắp đê bao) 25 26 Trụ sở UBND huyện Thạnh hóa HM:Cống thoát nước nội Mua sắm trang thiết bị dụng cụ y tế cho xã năm 2013 29 Nâng cấp mở rộng Đường GTNT Kênh 3 32 Nạo vét kết hợp GTNT kênh 2000 Nam 420,588,000 358,305,000 33 Cổng , hàng rào, sân đường Trường TH Tân Hiệp 603,194,000 371,845,000 1,584,884,000 913,936,000 524,051,000 420,140,000 129,328,000 106,824,000 3,550,998,000 2,117,758,000 5,230,929,000 5,230,929,000 556,799,000 507,172,000 3,296,826,500 3,270,176,000 2,248,733,667 1,273,000,000 416,362,000 347,921,000 1,533,773,000 1,501,225,000 495,526,000 471,976,000 4,264,630,000 4,258,740,000 660,300,000 618,826,000 1,125,069,755 983,826,000 34 Trạm bơm điện Thạnh An 35 Trạm bơm điện Ấp Đình Thạnh Phước 36 37 38 39 40 41 Trụ sở UBND Xã Thạnh Phước HM:Di dời đường dây điện trung, hạ Hệ thống cấp nước sinh hoạt Xã Thạnh Phước ( Ấp Đá Biên) Nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Thạnh hóa HM:Nhà bia, khu đặt biểu tượng, đường nội Nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Thạnh hóaHM:Nhà quản lý+ hàng rào Trường THCS Thuận Nghĩa Hòa HM:San + 10 phòng+ Nhà vệ sinh Nâng cấp HTCN sinh hoạt xã Tân Tây ( Kênh Bắc Đông) 42 Nâng cấp HTCN sinh hoạt xã Thủy Tây 43 San nhà bia Trung đoàn 207 44 Nhà bia Trung đoàn 207 45 Nhà thờ nhà bia Trung đoàn 207 46 Mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011-2012 Nạo vét kênh Đồng Tiến –Larange HM: Kè Thị trấn 47 Thạnh Hóa ( Di dời đường dây điện tuyến 472 Thạnh hóa đoạn từ trụ 98 đến trụ 106) 48 Trang thiết bị trụ sở UBND Xã Thạnh Phước 465,311,000 409,575,000 3,425,554,251 3,113,061,000 5,420,701,000 5,410,566,000 811,208,000 733,480,000 5,254,117,000 5,237,070,000 696,420,000 674,696,000 2,267,325,000 2,163,991,000 260,114,000 23,446,000 56 San mở rộng Cụm DCVL Thị trấn ( Khu 1) 2,866,496,000 2,605,909,000 57 Trạm y tế Tân Tây 4,058,948,000 2,943,542,000 58 Trường Tiểu học Tân Tây 3,202,768,000 2,398,902,000 59 Nhà lồng chợ Tân Tây 1,423,133,000 1,207,154,000 60 Phòng Trường THCS Thủy Đông 4,907,308,000 4,708,764,000 61 Cải tạo, nâng cấp TT-VHTT Xã Thạnh Phú 1,197,097,686 1,139,334,000 537,285,000 521,766,000 49 50 Trung tâm VH-TT Xã Thạnh Phước ( Kết hợp làm hội trường UBND Xã) Đường liên xã Thuận Bình- Tân Hiệp HM: Cầu kênh 4, Cầu kênh 51 Phòng chức Trường Mẫu giáo Tân Đông 52 53 54 Đường liên xã Thuận Bình- Tân Hiệp HM: Cầu kênh 2, Cầu kênh Trường TH Thuận Nghĩa Hòa A HM:1 Phòng học + NVS Khu hành huyện HM:Đường nội bộ+ Cống thoát nước 55 Mở rộng cụm dân cư vượt lũ xã Tân Tây 62 Trường THCS Thị trấn Thạnh hóa HM: Khu luyện tập TDTT 63 Chợ Tân Hiệp HM:Phòng cháy chữa cháy 95,085,043 95,085,000 200,000,000 198,561,000 65 San mở rộng hạ tầng cụm DCVL xã Thủy Tây 669,273,000 523,262,900 66 Trường TH Thạnh Phước A ( Điểm Thạnh Trung) 1,231,661,000 1,053,691,000 67 Phòng Trường TH Thủy Tây 1,305,343,000 1,278,071,000 425,569,000 392,609,000 74,052,000 59,028,000 70 Trường THCS Thủy Tây 1,785,407,000 1,597,853,000 71 Đường cặp kênh 24- Xã Thủy Đông 1,347,476,000 466,202,000 72 Đường đan bê tông tuyến DC 90C Ấp Tân Hiệp 1,102,667,367 843,835,000 73 Đường GTNT cặp kênh Cả Ràng Tân Tây 3,686,378,000 2,298,292,000 74 Cống khép kín khu đê bao kênh Ủy ban kênh 2/9 686,262,000 535,200,000 75 Đường GTNT cặp kênh N5 phía Đông 281,170,976 220,497,000 397.772 389.203 - Nhà xe giáo viên 2,847.105 2,698.850 - Khối TD - TT 5,259.092 4,903.801 492.411 439.044 - Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ 2,530.363 2,610.979 - Sân đường - thoát nước 3,171.766 3,171.840 - Cấp nước 274.505 274.505 - Đài nước 373.843 373.843 - Hồ nước ngầm 158.356 158.356 64 Mua sắm trang thiết bị dụng cụ y tế cho xã năm 2014 68 Hàng rào Trạm y tế xã Thạnh Phước 69 Sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng trị 76 Trường THPT Thạnh Hóa - Nhà xe học sinh - Cây xanh - Trang thiết bị (Bàn ghế) 1,820.704 1,472.277 - Trang thiết bị (Máy tính) 2,131.299 1,400.163 - San mở rộng 649.140 592.691 - Phòng cháy chữa cháy 525.397 525.397 - Điện chiếu sáng 467.746 465.387 - Cải tạo ký túc xá 9,047.853 7,650.000 II Các công trình toán năm 2015 216,054,410,236 144,961,869,500 01 Trung tâm GDTX&KTTH-Hướng nghiệp Thạnh Hóa - Khối hành chánh lớp học san - Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe GV, nhà xe HS, 18,483,345,000 14,514,771,000 2,986,717,000 2,127,015,000 1,865,834,000 1,772,610,000 1,175,131,000 1,037,304,000 - Khu TDTT 170,732,000 102,328,000 - Cây xanh 447,705,000 446,467,000 1,671,000 1,492,178,000 - Cầu kênh N2 3,881,019,000 2,402,970,000 - Cầu kênh N3 3,004,534,000 2,202,090,000 - Cầu kênh N4 3,527,981,000 2,377,453,000 - nhà công vụ Sân đường HTTN, HT cấp nước, cấp điện ngoài- Cột cờ - Phòng cháy chữa cháy - Thiết bị văn phòng ( máy tính, máy chiếu, thiết bị khác) 02 Đường cặp kênh Bình Phước xã Thạnh Phước Nâng cấp mở rộng đường từ kênh 61 ( Đoạn N7 - 660,269,000 595,933,000 Nâng cấp mở rộng đường từ kênh 61 đến N4 751,038,000 382,201,000 Đường tránh tuyến dân cư N5 617,462,000 546,851,000 Mặt đường GTNT cặp kênh 2/9 862,075,000 861,800,000 Hệ thống cấp nước kênh N5 360,000,000 317,583,000 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tuyến DCVL N5 ấp 180,000,000 155,617,000 Hệ thống cấp nước sinh hoạt N8 484,000,000 468,920,000 10 Đường GTNT ấp Nước Trong 481,000,000 467,700,000 580,000,000 538,767,000 12 Bê tông hoá đường An Xuyện 608,000,000 395,805,000 13 Cầu tuyến dân cư xã Thạnh An 350,000,000 274,705,000 14 Trạm cấp nước 30/04 343,000,000 310,969,000 407,000,000 389,750,000 407,000,000 388,400,000 17 Đường cặp kênh Ông Lân xã Tân Đông 538,000,000 529,700,000 18 Đường GTNT Bà Lộc 450,000,000 450,000,000 19 Nâng cấp đường khu dân cư 61 627,000,000 393,738,000 20 Đường GTNT kênh ấp Gãy 927,923,183 815,528,000 21 Sửa chữa, nâng cấp giếng nước kênh 12 ấp T3 172,887,000 141,432,000 22 Hạ điện tuyến dân cư ấp T3 155,053,000 141,499,000 11 15 16 90A ) Nạo vét kết hợp làm đường GTNT Rạch Ông Lợi xã Thuỷ Đông Trải đá xanh đường từ sông Vàm cỏ Tây lộ Thuỷ Tây – Thạnh Phú Thạnh Phước ( ấp Ông Quới ) Trải đá xanh đường từ sông Vàm cỏ Tây lộ Thuỷ Tây – Thạnh Phú Thạnh Phước ( ấp Ông Hiếu ) 23 Hạ điện kênh ấp Gãy – xã Thuận Bình 165,484,000 150,853,000 350,000,000 337,220,000 260,114,000 234,460,000 26 San mở rộng cụm DCVL Thị Trấn ( khu 2) 3,746,533,000 3,435,705,000 27 San mở rộng cụm DCVL Thị Trấn ( khu 3) 2,003,921,000 1,884,545,000 28 Cải tạo, mở rộng Phòng GD & ĐT 318,388,000 317,129,000 29 Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Tân Hiệp 432,035,227 326,269,000 30 Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Thạnh An 134,292,303 111,563,000 31 Xây dựng nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Hiệp 274,066,000 218,502,000 32 Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Tân Đông 209,344,000 168,785,000 33 Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Thủy Tây 717,253,000 714,287,000 1,748,813,837 1,602,474,000 135,611,000 98,827,000 529,445,000 346,177,000 37 Trạm y tế Xã Thuận Nghĩa Hòa 3,473,187,000 2,657,435,000 38 San Trường Mẫu giáo Tân Đông ( Điểm Ấp I) 1,541,391,000 1,164,374,000 39 Phòng Trường Mẫu giáo Thạnh Phước 2,269,435,000 1,895,246,000 40 Phòng Trường Tiểu học Tân Đông 4,434,892,000 3,477,276,000 41 Trung tâm VHTT Xã Thủy Tây 3,980,932,000 3,146,972,000 42 Nạo vét Kênh Phú An kết hợp đắp đê bao 408,917,000 320,076,000 43 Nạo vét Kênh Cả Gừng 331,198,000 306,063,000 24 Xây dựng lấp đặt thiết bị đài truyền không dây 25 Mở rộng cụm dân cư vượt lũ xã Tân Tây 34 Khu DC cặp đường nội ô Thị trấn 35 Khu DC cặp đường nội ô Thị trấn San ( Giai đoạn 2) 36 Cổng, hàng rào Trường Tiểu học Thủy Đông B 44 Nạo vét Kết hợp Đường GTNT Kênh Ổ Gà – Xã Tân 661,666,000 397,890,000 961,806,000 549,614,000 46 Trung tâm VHTT Xã Thạnh An 2,667,000,000 2,663,836,000 47 Hệ thống cấp nước Cụm DCVL Thị trấn 1,418,249,000 1,378,037,000 253,301,000 228,823,000 1,117,000,000 1,117,000,000 50 Trường Mẫu giáo Tân Đông ( phòng) 2,842,422,000 2,420,845,000 51 Trường Mẫu giáo Tân Tây 1,247,999,000 1,236,000,000 1,407,999,000 1,375,375,000 53 Sửa chữa Trụ sở UBND huyện 1,429,499,692 1,270,923,000 54 Trường Mẫu giáo Thạnh Phước- tuổi 3,742,194,000 3,608,970,000 55 Trường THCS Tân Hiệp 1,690,310,000 1,673,122,000 56 Trạm bơm điện Ấp Xã Tân Hiệp 451,542,000 400,992,000 57 Trạm bơm điện Ấp Xã Tân Tây 197,602,000 168,558,000 58 Sửa chữa đường nội Cụm DCVL Xã Thạnh An 322,630,000 233,045,000 3,642,783,994 3,429,644,000 2,962,146,000 2,233,019,000 1,023,086,000 708,855,000 428,804,000 374,848,000 45 Tây Nạo vét Kết hợp Đường GTNT Kênh Bà Thầy – Xã Tân Tây 48 Nạo vét kênh M3-3 49 52 59 Ứng dụng công nghệ xử lý nước TĐC phục vụ nước trường học huyện Thạnh hóa Trường Tiểu học Thạnh Phước B ( Phòng chức năng) Khu DC cặp đường nội ô Thị trấn HM:Đường nội bộ+ Cống thoát nước 60 Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa 61 Nạo vét kết hợp làm Đường GTNT Rạch Cả Thơm xã Thạnh Phú 62 Nạo vét kênh Lâm nghiệp Thị trấn Thạnh hóa 10 63 Cổng, hàng rào Trường THCS Tân Hiệp 554,259,000 267,887,000 64 Nâng cấp HTCN sinh hoạt Tuyến T5 Xã Thuận Bình 661,193,000 470475000 5,091,379,000 1595779000 3,734,120,000 1436105000 67 Nạo vét kết hợp Đường GTNT kênh Ông Lân 365,338,000 310574000 68 Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Tân Hiệp 254,429,000 196416000 766,832,000 575184000 1,104,828,000 997011000 783,800,000 710,081,000 198,368,000 195,059,000 73 Đường cặp kênh Bình Phước HM:Cầu kênh N4 3,527,981,000 2,377,453,500 74 Đường cặp kênh Bình Phước HM:Cầu kênh N3 3,004,534,000 2,202,090,000 75 Đường cặp kênh Bình Phước HM:Cầu kênh N2 3,881,019,000 2,402,970,000 76 Trụ sở Phòng Kinh tế hạ tầng 2,544,429,000 2,528,340,000 1,283,549,000 1,273,034,000 4,862,143,000 2,021,409,000 2,096,276,000 1,735,767,000 80 Cổng hàng rào trường THCS Thủy Đông 673,216,000 585,130,000 81 Trạm bơm diện khu khóm ấp xã Tân Tây 167,530,000 149,132,000 65 Đường GTNT Tuyến kênh M1 ( Mareng-90C) Tân Hiệp 66 Đường GTNT Rạch Đá Biên xã Thạnh Phước 69 San Trường Tiểu học Thạnh Phước B ( Điểm Ấp Đình) 70 Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Thuận Nghĩa Hòa 71 Cổng, hàng rào Trường THCS Thủy Tây 72 77 Mua sắm trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã năm 2015 Khu dân cư cặp đường nội ô Thị trấn HM: San mở rộng 78 Đường GTNT T5-T3 xã Thuận Bình 79 Hàng rào sân đường nhà bảo vệ nhà xe trường THCS Thạnh Phước 11 82 Đường dây 22 KV trạm 3x25KVA trạm cấp nước 400,260,000 331,155,000 121,898,000 109,250,000 Cầu kênh 21 10,256,733,000 2,283,274,000 Cầu kênh 1000 10,256,733,000 2,251,802,000 Cầu kênh 10,256,733,000 2,949,628,000 609,572,000 549,104,000 1,215,290,000 144,256,000 730,822,000 341,446,000 87 Nạo vét kết hợp đường GTNT kênh N3 540,673,000 420,644,000 88 Nạo vét kết hợp Đường GTNT kênh N2 289,802,000 240,561,000 89 San trụ sở UBND Thị Trấn 2,038,611,000 1,792,939,000 90 San Trường Tiểu học Tân Tây ( điểm 3) 1,618,317,000 1,032,225,000 937,930,000 492,437,000 3,407,553,000 3,064,252,000 93 Khu nhà vườn thị trấn 117,779,000 90,236,000 94 Mở rộng cụm DCVL xã tân tây (đường dây hạ áp) 184,314,000 134,767,000 95 Đường Rạch Bần xã Tân Đông 351,451,000 250,533,000 Cầu dân sinh 1,073,000,000 807,399,000 Cầu kênh M1 3,845,050,000 2,518,610,000 khu II thị trấn Thạnh Hóa 83 Cổng chào xã Tân Tây 84 Cầu, cống tuyến đường cặp kênh 21 Tân Tây Cống Bộ đội, cống Bến tre 85 Chợ Ma reng xã Thạnh phú 86 Hàng rào sân đường nhà xe giáo viên nhà thường trực Trường mẫu giáo Tân đông 91 Trang thiết bị Trụ sở UBND thị trấn 92 San mở rộng cụm DCVL xã Thạnh phú 96 Đường cặp kênh 90C xã Tân Hiệp 12 Cầu kênh M1-2 1,392,299,000 932,212,000 Cầu kênh Lâm Trường 6,510,210,000 3,987,874,000 1,333,674,000 1,304,752,000 98 Nạo vét kết hợp Đường GTNT kênh La Khoa 633,456,000 630,552,000 99 Sửa chữa đường nội cụm DCVL xã Tân Đông 421,662,000 327,105,000 100 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an huyện 754,213,000 753,000,000 1,627,134,000 1,423,303,000 6,484,348,000 5,400,678,000 11,242,149,000 2,611,954,000 104 San chốt dân quân xã Thuận Bình 133,633,000 106,136,000 105 San chốt dân quân xã Tân Hiệp 121,800,000 95,588,000 102,709,000 84,904,000 49,711,000 43,679,000 97 101 102 San nâng cấp mở rộng cụm DCVL TT.Thạnh Hóa (khu 3) Xây dựng 02 phòng học + Nhà vệ sinh Trường tiểu học Thạnh Phước A (điểm Cả Sáu) Trụ sở UBND thị trấn Thạnh Hóa (HM: nhà làm việc) Nhựa hóa mặt đường từ trung tâm huyện đến trung 103 tâm xã Thủy Đông (gói thầu xây lắp nâng cấp, láng nhựa mặt đường cống) 106 Trung tâm VHTT xã Thạnh Phước (kết hợp làm hội trường UBND xã) Trang thiết bị âm ánh sáng Trang thiết bị dụng cụ TDTT ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN 1.1 Giới thiệu sơ lược huyện Thạnh Hóa 1.2 Giới thiệu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. .. trình quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 2.3.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 52 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN... ĐẦU NỘI DUNG Chương Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Chương Cơ sở pháp lý sở khoa học công tác quản lý dự án đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án xây dựng huyện thạnh hóa, tỉnh long an (tt), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án xây dựng huyện thạnh hóa, tỉnh long an (tt), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án xây dựng huyện thạnh hóa, tỉnh long an (tt)

Từ khóa liên quan