Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế quận 12

111 196 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2017, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LAN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Hướng ứng dụng Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LAN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành thuế tại Chi cục thuế quận 12” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trước Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết TP Hồ Chí Minh, tháng 11/2016 Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Dịch vụ công 1.1.3 Dịch vụ thuế 1.1.4 Chất lượng dịch vụ 12 1.2 Vai trò việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành thuế 13 1.2.1 Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 13 1.2.2 Xuất phát từ nhiệm vụ công tác quản lý thuế thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 13 1.2.3 Xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế 14 1.2.4 Xuất phát từ lợi ích cải cách hành thuế 14 1.3 Đặc điểm chất lượng dịch vụ công 15 1.4 Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ công 15 1.4.1 Các nghiên cứu trước 15 1.4.1.1 Nghiên cứu nước 15 1.4.1.2 Nghiên cứu nước 16 1.4.2 Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ công 16 1.4.2.1 Sự tin cậy 20 1.4.2.2 Cơ sở vật chất 20 1.4.2.3 Năng lực phục vụ 20 1.4.2.4 Sự đáp ứng 21 1.4.2.5 Sự đồng cảm 21 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ công số địa phương 24 1.5.1 Cục thuế Hà Nội 24 1.5.2 Cục thuế tỉnh Lào Cai 26 1.5.3 Chi cục thuế TP Hải Dương 28 Tóm tắt chương 28 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 29 2.1 Giới thiệu chung Chi cục thuế quận 12 29 2.1.1 Giới thiệu chung 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi cục thuế quận 12 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế Quận 12 31 2.1.4 Các dịch vụ Chi cục thuế Quận 12 cung cấp 32 2.1.5 Kết thu NSNN 35 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ hành thuế Chi cục thuế quận 12 36 2.2.1.Thông tin mẫu nghiên cứu 36 2.2.2 Xử lý phân tích liệu 38 2.2.3 Đánh giá tin cậy 38 2.2.4 Đánh giá sở vật chất 42 2.2.5 Đánh giá lực phục vụ 44 2.2.6 Đánh giá đáp ứng 49 2.2.7 Đánh giá đồng cảm 52 2.3 Tóm tắt kết phân tích 54 2.3.1 Các mặt tồn 54 2.3.2 Nguyên nhân tồn 55 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 57 3.1 Định hướng phát triển Chi cục thuế quận 12 phục vụ người nộp thuế 57 3.2 Đề xuất giải pháp Chi cục thuế quận 12 58 3.2.1 Nhóm giải pháp tin cậy 58 3.2.2 Nhóm giải pháp sở vật chất 61 3.2.3 Nhóm giải pháp lực phục vụ 62 3.2.4 Nhóm giải pháp đáp ứng 64 3.2.5 Nhóm giải pháp đồng cảm 65 3.3 Kiến nghị 67 3.3.1 Kiến nghị cục thuế TP.Hồ Chí Minh 67 3.3.2 Kiến nghị Tổng cục thuế 69 Tóm tắt chương 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CCT Q12 : Chi cục thuế quận 12 CCHC : Cải cách hành CSVC : Cơ sở vật chất NLPV : Năng lực phục vụ NNT : Người nộp thuế SDC : Sự đồng cảm SDU : Sự đáp ứng SERVQUAL : Service Quality (Chất lượng dịch vụ) STC : Sự tin cậy TTHC : Thủ tục hành DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 : Các yếu tố mô hình SERVQUAL 18 Bảng 1.2: Năm yếu tố cấu thành 23 Bảng 2.1: Kết thu NSNN từ năm 2011-2015 35 Bảng 2.2: Mã hóa biến 37 Bảng 2.3: Thống kê việc giải hồ sơ thủ tục hành 38 Bảng 2.4: Kết khảo sát tin cậy 40 Bảng 2.5: Kết khảo sát sở vật chất 43 Bảng 2.6: Chất lượng cán công chức Chi cục thuế Quận 12 45 Bảng 2.7: Bảng thống kê giải khiếu nại tố cáo 46 Bảng 2.8: Kết khảo sát lực phục vụ 46 Bảng 2.9: Kết khảo sát đáp ứng 50 Bảng 2.10: Kết khảo sát đồng cảm 53 DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Chi cục thuế Quận 12 32 Sơ đồ 2.2: Dịch vụ hành thuế Chi cục thuế Quận 12 33 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ luân chuyển hồ sơ Chi cục thuế Quận 12 34 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thuế nguồn thu quan trọng quốc gia Chức thuế phủ nhận có tác động lớn đến toàn trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Câu hỏi làm để tăng thu thuế câu hỏi lớn quan quản lý nhà nước, qua thời người nộp thuế nhiều thời gian để làm thủ tục hành thuế mà kết chưa thấy đâu Hiện nay, luật thuế có nhiều đổi mới, nhiều cải cách hành thực thu kết khả quan Người nộp thuế có nhiều tiếng nói việc nhận xét, góp ý công tác quản lý thuế cung cấp dịch vụ quan thuế Vị người nộp thuế ngày nâng cao họ người mang lại số thu cho ngân sách nhà nước trì hoạt động cách liên tục hiệu Công cải cách thủ tục hành thuế: đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời thời gian giao dịch người dân quan nhà nước… xem nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu Chính phủ vấn đề nóng nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm chia sẻ Bên cạnh đó, tiến trình toàn cầu hóa, Việt Nam nỗ lực thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên vào để phát triển đất nước, phủ Việt Nam phải đối mặt với áp lực cải cách thủ tục hành thuế xem tiêu chí quan trọng nhà đầu tư ngoại cân nhắc định đầu tư vào thị trường tiềm Trong năm trở lại kết lớn mà Tổng cục thuế đạt thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí cho người nộp thuế quan thuế việc quản lý hồ sơ, giấy tờ, thời gian kê khai thuế đơn giản thủ tục hành thuế Tuy nhiên, cải cách hành thuế nói chung có hạn chế, yếu sau: 1.8 Thực công tác khen thưởng, tuyên dương tôn vinh người nộp thuế thực tốt nghĩa vụ nộp thuế tổ chức cá nhân khác ngành thuế có thành tích xuất sắc việc tham gia công tác quản lý thuế; 1.9 Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết thực công tác hỗ trợ, tuyên truyền thuế, công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế công tác cải cách hành thuế; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác hỗ trợ người nộp thuế công tác tuyền truyền thuế 1.10 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 1.11 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 2- Đội Kê khai - kế toán thuế tin học Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế Nhiệm vụ cụ thể: 2.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực công tác xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế tin học Chi cục Thuế; 2.2 Thực công tác đăng ký thuế cấp mã số thuế cho người nộp thuế địa bàn; quản lý việc thay đổi tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh thực thủ tục chuyển đổi đóng mã số thuế người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý Chi cục Thuế; 2.3 Nhập liệu xử lý hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, tài liệu, chứng từ có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế theo qui định; hạch toán ghi chép toàn thông tin tờ khai, chứng từ nộp thuế tài liệu có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế vào sổ thuế; 2.4 Kiểm tra ban đầu hồ sơ khai thuế, yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh kịp thời phát kê khai không quy định; thực việc điều chỉnh số liệu nghĩa vụ thuế người nộp thuế nhận tờ khai điều chỉnh, định xử lý hành thuế thông tin điều chỉnh khác người nộp thuế theo quy định; 2.5 Xử lý kiến nghị xử lý vi phạm người nộp thuế thủ tục đăng ký thuế, nộp hồ sơ kê khai thuế, ngưng nghỉ kinh doanh, bỏ địa bàn kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; 2.6 Tiếp nhận đề xuất xử lý hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế, thời hạn nộp thuế; 2.7 Phân loại, xử lý hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định; thực miễn, giảm thuế không thuộc diện phải kiểm tra trước; chuyển hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước cho Đội Kiểm tra thuế; 2.8 Tính tiền thuế thông báo số thuế phải nộp; ấn định thuế trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai thuế; 2.9 Phối hợp với quan chức đối chiếu, xác nhận kết thực nghĩa vụ thuế NSNN người nộp thuế; đề xuất giải hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế, thời hạn nộp thuế; 2.10 Thực công tác kế toán người nộp thuế bao gồm: kế toán thuế người nộp thuế, kế toán tài khoản tạm thu, kế toán tài khoản tạm giữ, thoái trả tiền thuế cho người nộp thuế theo qui định công tác thống kê thuế; thực chế độ báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế theo quy định; 2.11 Lập danh mục, cập nhật thông tin, lưu trữ, quản lý hồ sơ thuế người nộp thuế; cung cấp thông tin người nộp thuế tài liệu khác có liên quan theo đề nghị đơn vị ngành thuế theo quy định pháp luật ngành; 2.12 Đề xuất nhu cầu, lắp đặt, quản lý, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, trang thiết bị tin học Chi cục Thuế; 2.13 Tiếp nhận chương trình ứng dụng tổ chức cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ cán thuế vận hành, sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý Chi cục Thuế; 2.14 Quản lý liệu thông tin người nộp thuế; lưu liệu, kiểm tra độ an toàn liệu, bảo mật liệu phòng chống xâm nhập từ bên Virus máy tính; 2.15 Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết thực công tác xử lý hồ sơ khai thuế kế toán thuế, công tác quản lý thiết bị tin học ứng dụng tin học; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thuế; 2.16 Tổ chức thực công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 2.17 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 3- Đội Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý Chi cục Thuế Nhiệm vụ cụ thể: 3.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý nợ thuế cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt địa bàn; 3.2 Thực thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền phạt; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước (NSNN); thực xác nhận tình trạng nợ NSNN; 3.3 Theo dõi tình hình kê khai, nộp thuế người nộp thuế, phân loại nợ thuế theo quy định; phân tích tình trạng nợ thuế người nộp thuế địa bàn; 3.4 Thu thập thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế; đề xuất biện pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền phạt; cung cấp thông tin tình hình nợ thuế theo yêu cầu quan pháp luật theo đạo lãnh đạo Chi cục Thuế; cung cấp danh sách tổ chức cá nhân chây ỳ nợ thuế để thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng; 3.5 Tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ xin khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ thuế, tiền phạt giải hồ sơ xử lý khác nợ thuế; thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết định theo thẩm quyền việc khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; 3.6 Theo dõi kết xử lý nợ quan thuế cấp thực định xử lý nợ người nộp thuế; 3.7 Thẩm định trình cấp có thẩm quyền xử lý khoản nợ khả thu hồi theo quy định; hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ xử lý nợ thuế; 3.8 Lập hồ sơ đề nghị cưỡng chế đề xuất biện pháp thực cưỡng chế thu tiền thuế nợ trình Lãnh đạo Chi cục Thuế định thực cưỡng chế theo thẩm quyền tham mưu, phối hợp với quan có thẩm quyền, thực cưỡng chế thu tiền thuế nợ theo qui định; 3.9 Tổng hợp, báo cáo kết thực công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục quản lý; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế; 3.10 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 3.11 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 4- Đội Kiểm tra thuế Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải tố cáo liên quan đến người nộp thuế; chịu trách nhiệm thực dự toán thu thuộc phạm vi quản lý Chi cục Thuế; Nhiệm vụ cụ thể: 4.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch thực công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế địa bàn; 4.2 Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế người nộp thuế; 4.3 Khai thác liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với liệu thông tin quan thuế; kiểm tra tính trung thực, xác hồ sơ khai thuế; phát nghi vấn, bất thường kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình điều chỉnh kịp thời; 4.4 Tổ chức kiểm tra việc thực sách pháp luật thuế trụ sở người nộp thuế; kiểm tra tổ chức ủy nhiệm thu thuế theo quy định Luật Quản lý thuế; 4.5 Kiểm tra hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước; thực thủ tục miễn thuế, giảm thuế, trình Lãnh đạo Chi cục định; chuyển hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế không thuộc thẩm quyền cho quan thuế cấp giải theo quy định; 4.6 Ấn định thuế trường hợp khai thuế không đủ cứ, không thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được; 4.7 Xác định trường hợp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thuế để chuyển hồ sơ cho phận tra quan thuế cấp giải quyết; 4.8 Kiểm tra trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, bỏ trốn, tích, chuyển đổi hình thức sở hữu tổ chức xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp ; 4.9 Thực kiểm tra, đối chiếu xác minh hoá đơn trả lời kết xác minh hoá đơn theo qui định; xử lý kiến nghị xử lý vi phạm quản lý sử dụng hoá đơn, sai phạm thuế theo kết xác minh hoá đơn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng biên lai, ấn thuế người nộp thuế tổ chức, cá nhân quan thuế uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí; 4.10 Xử lý kiến nghị xử lý trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế phát kiểm tra thuế; 4.11 Tổ chức hoạt động tiếp dân trụ sở quan thuế để nắm bắt, xem xét, giải thông tin phản ánh nhân dân hành vi vi phạm sách, pháp luật thuế người nộp thuế; 4.12 Kiểm tra xác minh, giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuế người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý Chi cục Thuế; đề xuất ý kiến hồ sơ tố cáo thuế không thuộc thẩm quyền giải Chi cục Thuế, chuyển cho quan thuế cấp quan khác có liên quan giải quyết; 4.13 Cung cấp thông tin điều chỉnh nghĩa vụ thuế người nộp thuế; thông tin, kết luận sau kiểm tra cho phận chức có liên quan; Rà soát, đôn đốc, theo dõi việc thực thi định xử lý, xử phạt thuế, định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế; 4.14 Nhận dự toán thu ngân sách người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý (trừ đối tượng thuộc quản lý Đội thuế liên xã, phường, thị trấn, dự toán thuế thu nhập cá nhân); trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực dự toán thu người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý; 4.15 Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết thực công tác kiểm tra thuế; giải tố cáo liên quan đến người nộp thuế phạm vi Chi cục Thuế quản lý; 4.16 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 4.17 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 5- Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thuế thu nhập cá nhân cá nhân có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; Nhiệm vụ cụ thể: 5.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân địa bàn; 5.2 Nhận nhiệm vụ dự toán thu thuế thu nhập cá nhân tổ chức triển khai thực hiện; 5.3 Tổ chức quản lý thu thuế cá nhân thuộc phạm vi quản lý: + Phối hợp với ban, ngành địa phương để quản lý cá nhân nộp thuế, lập danh sách đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân phải quản lý địa bàn; + Đôn đốc việc kê khai đăng ký thuế, kê khai nộp thuế toán thuế thu nhập cá nhân; + Kiểm tra việc chấp hành Luật thuế thu nhập cá nhân địa bàn quản lý; kiểm tra toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc Chi cục Thuế quản lý; lập biên trường hợp vi phạm đề nghị xử lý theo quy định pháp luật; + Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế Chi cục Thuế quản lý; + Tổ chức công tác bảo quản lưu trữ hồ sơ cá nhân nộp thuế, lưu giữ thông tin, tài liệu cần thiết vào hồ sơ cá nhân nộp thuế phục vụ cho việc kiểm tra toán thuế, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế cá nhân nộp thuế; 5.4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quản lý thuế thu nhập cá nhân, xác định khâu làm thất thu thuế thu nhập cá nhân, đề xuất biện pháp, giải pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân địa bàn; 5.5 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 5.6 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 6- Đội Nghiệp vụ - Dự toán Giúp Chi Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế, sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế Chi cục Thuế; xây dựng tổ chức thực dự toán thu ngân sách nhà nước giao Chi cục Thuế; Nhiệm vụ cụ thể: 6.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch thực công tác xây dựng dự toán thu; triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế cho phận, công chức thuế Chi cục Thuế; 6.2 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh biến động ảnh hưởng đến kết thu NSNN; đánh giá, dự báo khả thu NSNN, tiến độ thực dự toán thu thuế Chi cục Thuế; phối hợp với cấp, ngành có liên quan triển khai biện pháp quản lý thu thuế địa bàn; 6.3 Xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Thuế giao dự toán thu NSNN cho Đội; tổ chức thực dự toán thu thuế hàng tháng, quý, năm địa bàn quản lý; Tham mưu, đề xuất với quan thuế cấp trên, lãnh đạo Chi cục biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế; 6.4 Cung cấp thông tin số liệu tổng hợp kết thu ngân sách cho quan, ban ngành liên quan UBND quận, huyện; tham gia với ngành, cấp chủ trương biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế địa phương, chống buôn lậu, chống kinh doanh trái phép ; 6.5 Hướng dẫn, hỗ trợ phận, cán bộ, công chức thuế thuộc Chi cục Thuế triển khai thực sách, pháp luật thuế, nghiệp vụ quản lý thuế qui định công tác uỷ nhiệm thu khoản thu đất đai, phí, lệ phí quản lý thuế hộ kinh doanh khoán thuế ổn định; 6.6 Đề xuất với cấp quan có thẩm quyền giải vướng mắc trình thực nhiệm vụ quản lý thuế Chi cục Thuế, việc chấp hành nghĩa vụ thuế người nộp thuế; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn nghiệp vụ thuế chưa phù hợp với tình hình thực tế phát sinh; 6.7 Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động Chi cục Thuế hàng tháng, quý, năm; theo dõi, đôn đốc tham mưu cho lãnh đạo Chi cục đạo triển khai kế hoạch, chương trình công tác Chi cục Thuế; 6.8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực nhiệm vụ quản lý thuế; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết tình hình thực nhiệm vụ quản lý thuế Cục thuế; 6.9 Rà soát, thẩm định nội dung, thể thức, thủ tục hành văn Chi cục Thuế soạn thảo; kiến nghị với quan có thẩm quyền đình việc thi hành, hủy bỏ quy định trái với văn pháp luật hành; 6.10 Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế việc giải tranh chấp, quyền nghĩa vụ tố tụng theo qui định pháp luật; 6.11 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 6.12 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao - Đội Kiểm tra nội Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm quan thuế, công chức thuế; giải khiếu nại (bao gồm khiếu nại định xử lý thuế quan thuế khiếu nại liên quan nội quan thuế, công chức thuế), tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ bảo vệ liêm quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nhiệm vụ cụ thể: 7.1 Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra nội địa bàn quản lý; 7.2 Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế văn pháp luật khác có liên quan phận công chức thuế Chi cục Thuế; kiểm tra tính liêm cán thuế việc thực công tác quản lý thuế, quản lý chi tiêu tài chính, quản lý ấn thuế nội Chi cục Thuế; 7.3 Tổ chức phúc tra kết kiểm tra Đội kiểm tra thuế theo đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuế có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hoạt động kiểm tra thuế thuộc thẩm quyền giải Chi cục trưởng Chi cục Thuế (nếu Chi cục không tổ chức riêng Đội Kiểm tra nội nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Phòng Kiểm tra nội thuộc Cục Thuế); 7.4 Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền giải Chi cục trưởng Chi cục Thuế; 7.5 Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý phận thuộc Chi cục Thuế, công chức thuế vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế phát kiểm tra nội giải khiếu nại, tố cáo; 7.6 Phối hợp với quan chức có thẩm quyền bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức thuế bị đe doạ, uy hiếp, vu khống thi hành công vụ; 7.7 Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tổ chức triển khai thực quy định Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi cục Thuế; 7.8 Tổng hợp, báo cáo kết công tác kiểm tra nội bộ, công tác giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội quan thuế, công chức thuế phạm vi Chi cục Thuế quản lý; đề xuất sửa đổi quy định, quy trình nghiệp vụ, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế; kiến nghị việc đánh giá, khen thưởng quan thuế, công chức thuế; 7.9 Thực công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 7.10 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 8- Đội quản lý thu lệ phí trước bạ thu khác: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, khoản đấu giá đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế tài sản (sau này), phí, lệ phí khoản thu khác (sau gọi chung khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác) phát sinh địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý Nhiệm vụ cụ thể: 8.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch thực công tác quản lý thu khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác địa bàn; 8.2 Tiếp nhận hồ sơ khai thuế người nộp thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế; tính thuế; phát hành thông báo thu khoản thu đất, lệ phí trước bạ khoản thu khác; 8.3 Tổ chức thu nộp phối hợp với Kho bạc để thu nộp tiền thuế khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác theo thông báo; 8.4 Kiểm tra, đôn đốc việc thực nghĩa vụ nộp khoản thu đất, lệ phí trước bạ khoản thu khác người nộp thuế địa bàn quản lý; 8.5 Đề xuất xử lý trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế việc chấp hành nghĩa vụ nộp khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác; đôn đốc thực định xử lý vi phạm; 8.6 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 8.7 Thực chức năng, nhiệm vụ Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân Chi cục chưa thành lập Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân; 8.8 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Hành - nhân - tài vụ - ấn chỉ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn nội Chi cục Thuế quản lý Nhiệm vụ cụ thể: 9.1 Xây dựng kế hoạch hàng năm đầu tư xây dựng sở vật chất, kinh phí hoạt động quản lý ấn thuế Chi cục Thuế hàng năm; 9.2 Tổ chức thực công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; xây dựng thực dự toán kinh phí, quản lý kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện làm việc, trang phục, quản lý ấn thuế; thực nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp Chi cục Thuế; 9.3 Phối hợp với đơn vị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho hội nghị, họp Lãnh đạo Chi cục Thuế; 9.4 Tổ chức triển khai thực quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức máy Chi cục thuế, chế độ quản lý, sử dụng công chức thuế, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng công chức thuế, công tác bảo vệ trị nội Chi cục thuế theo phân cấp quản lý; 9.5 Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý cán bộ, công chức thuế vi phạm pháp luật, vi phạm quy định, quy trình quản lý thuế theo phân cấp quản lý cán bộ; 9.6 Tổ chức phong trào thi đua ngành, địa phương; theo dõi tổng hợp công tác thi đua khen thưởng nội Chi cục Thuế theo qui định; 9.7 Thực công tác phục vụ cho hoạt động nội Chi cục Thuế; tổ chức công tác bảo vệ quan, kho tàng ấn chỉ, tài sản, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, vệ sinh quan; quản lý sở vật chất, phương tiện lại tài sản công; phối hợp với phòng đôn đốc việc thực nội quy, quy chế kỷ luật lao động; 9.8 Tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn phạm vi Chi cục Thuế quản lý; 9.9 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội Chi cục Thuế theo quy định hành văn thư, lưu trữ; 9.10 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao 10- Đội thuế liên xã, phường, thị trấn: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu thuế tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế địa bàn xã, phường phân công (bao gồm hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, hộ nộp thuế nhà đất, thuế SDĐNN, thuế tài nguyên ) Nhiệm vụ cụ thể: 10.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý thuế người nộp thuế địa bàn phân công; 10.2 Nắm tình hình sản xuất kinh doanh địa bàn; lập danh sách sơ đồ quản lý người nộp thuế; 10.3.Tổ chức cho người nộp thuế địa bàn đăng ký mã số thuế; hướng dẫn người nộp thuế địa bàn thực pháp luật thuế; 10.4.Thực điều tra doanh thu, ấn định thuế với trường hợp khoán ổn định người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý Đội theo quy định pháp luật; 10.5.Tiếp nhận tờ khai đăng ký thuế, tờ khai thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (nếu có) chuyển Đội Kê khai- kế toán thuế- tin học xử lý; tiếp nhận đơn ngừng nghỉ kinh doanh, đơn xin miễn giảm thuế hộ kinh doanh địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, định; 10.6 Đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, toán thuế hộ kinh doanh cá thể thuộc địa bàn quản lý; 10.7 Phát hiện, theo dõi, quản lý thu sở xây dựng vãng lai; 10.8 Thực công khai thuế theo qui định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định; 10.9 Thực phân loại quản lý thu nợ, đôn đốc thu tiền thuế nợ, tiền phạt; chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thu nợ thực cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý đội thuế liên xã, phường; 10.10 Đề xuất định uỷ nhiệm thu đôn đốc uỷ nhiệm thu thực thu nộp thuế theo qui định; giám sát công tác uỷ nhiệm thu, phát kịp thời dấu hiệu vi phạm để uốn nắn; đôn đốc uỷ nhiệm thu thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào Ngân sách, chống lạm thu, chống nợ đọng thuế (nếu có); 10.11 Thực công tác đối chiếu xác minh hoá đơn trả lời kết xác minh hoá đơn theo yêu cầu; 10.12 Phối hợp với Đội Kiểm tra thuế tham gia kiểm tra người nộp thuế, tổ chức, cá nhân uỷ nhiệm thu thuế việc chấp hành pháp luật thuế, định hành thuế theo quy định pháp luật; 10.13 Xử lý đề nghị xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực thuế người nộp thuế, tổ chức, cá nhân uỷ nhiệm thu thuế; 10.14 Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; 10.15 Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao ... thuyết chất lượng dịch vụ Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ hành thuế Chi cục thuế quận 12 Chương 3 :Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế Chi cục thuế quận 12 CHƯƠNG... sau: • Phân tích thực trạng chất lượng phục vụ người nộp thuế Chi cục thuế quận 12 • Đề xuất số giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng dịch vụ hành thuế Chi cục thuế quận 12 Phạm vi đối tượng nghiên... đạo Chi cục thuế quận 12 nói riêng quan cấp nói chung có nhìn tổng quan xác chất lượng dịch vụ hành thuế mà Chi cục thuế cung cấp Các giải pháp cụ thể đề xuất giúp nâng cao chất lượng dịch vụ hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế quận 12, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế quận 12, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế quận 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn