Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1

14 188 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2017, 14:55

Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN - C: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) -Nhóm N2 PH NG PHÁP GI I CÁC BÀI T P V ESTE (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: V KH C NG C Các t p tài li u đ c biên so n kèm theo gi ng “Ph ng pháp gi i t p este” thu c Khóa h c luy n thi THPT qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) t i website Hocmai.vn đ giúp B n ki m tra, c ng c l i ki n th c đ c giáo viên truy n đ t gi ng t ng ng s d ng hi u qu , B n c n h c tr c gi ng “Ph ng pháp gi i t p este” sau làm đ y đ t p tài li u D ng 1: Bài t p v ph n ng đ t cháy este - lipit Câu 1: t cháy hoàn toàn m t th tích h i este X thu đ A Metylfomiat B Etyl propionat c hai th tích khí CO u ki n X là: C Metyl oxalat D Etyl axetat Câu 2: Chia m gam m t este E thành ph n b ng nhau: - Ph n 1: đ t cháy hoàn toàn thu đ c 4,48 lít khí CO (đktc) 3,6 gam H2 O Ph n 2: tác d ng v a đ v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M Giá tr c a m A 3,6 B 4,4 C 7,2 Câu 3: H n h p X g m CH3 COOC2 H5 , C2 H5 COOCH3 C2 H5 OH thu đ c 0,6 mol CO 0,7 mol H2 O Thành ph n ph n tr m v kh i l D 8,8 t cháy hoàn toàn m gam h n h p X ng c a C2 H5 OH b ng A 34,33% B 51,11% C 50,00% D 20,72% Câu 4: Khi đ t cháy hoàn toàn h n h p este no, đ n ch c, m ch h s n ph m thu đ c có: A s mol CO = s mol H2 O C s mol CO < s mol H2 O B s mol CO > s mol H2 O D không đ d ki n đ xác đ nh Câu 5: H n h p Z g m este X Y t o b i ancol axit cacboxylic đ ng đ n k ti p (MX
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1, Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1, Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1