Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

139 286 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2017, 09:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRIỆU THỊ HÒA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRIỆU THỊ HÒA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Triệu Đức Hạnh THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Triệu Thị Hòa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân trọng cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục Thống kê, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ thời gian qua quan tâm, tạo điều kiện, cung cấp số liệu giúp hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Tiến sĩ Triệu Đức Hạnh, người thầy hướng dẫn giúp giúp cho đề tài có ý nghĩa thực tiễn khả thi Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp người bên động viên, chia sẻ giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Triệu Thị Hòa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Một số lý luận lao động việc làm nông thôn 1.1.2 Nội dung giải việc làm cho lao động nông thôn 17 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến giải việc làm cho lao động nông thôn 24 1.1.4 Chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước giải việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 27 1.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn số địa phương nước 29 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.2.2 Phương pháp tổng hợp phân tích thông tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chương THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 42 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 47 3.2 Thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 54 3.2.1 Thực trạng lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013 - 2015 54 3.2.2 Thực trạng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013 - 2015 60 3.3 Kết khảo sát lao động nông thôn địa bàn nghiên cứu 73 3.3.1 Kết khảo sát người lao động địa bàn nghiên cứu 73 3.3.2 Kết khảo sát cán quản lý, người sử dụng lao động địa bàn nghiên cứu 78 3.4 Đánh giá công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ 82 3.4.1 Kết đạt 82 3.4.2 Tồn hạn chế nguyên nhân 83 Chương GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỒNG HỶ TRONG NHỮNG NĂM TỚI 86 4.1 Định hướng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ 86 4.1.1 Căn định hướng 86 4.1.2 Các tiêu dự kiến 88 4.1.3 Định hướng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.2 Các giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ 91 4.2.1 Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với sử dụng lao động 91 4.2.2 Giải pháp cho vay vốn giải việc làm 94 4.2.3 Phát triển sản xuất nông thôn để thu hút lao động, giải việc làm chỗ 95 4.2.4 Đẩy mạnh xuất lao động nước làm việc khu công nghiệp nước 99 4.2.5 Một số giải pháp khác 100 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Đối với huyện Đồng Hỷ 101 4.3.2 Đối với sở kinh tế 101 4.3.3 Đối với người lao động 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CSHT Cơ sở hạ tầng KT-XH Kinh tế - xã hội KH-KT Khoa học - Kỹ thuật SXHH Sản xuất hàng hóa NLTS Nông lâm thủy sản ILO Tổ chức lao động quốc tế WTO Tổ chức thương mại giới HTX Hợp tác xã Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thông tin thu thập nghiên cứu 34 Bảng 2.2: Cỡ mẫu nghiên cứu 36 Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 45 Bảng 3.2: Tình hình dân số lao động huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 48 Bảng 3.3: Một số tiêu hệ thống giáo dục huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 50 Bảng 3.4: Một số tiêu hệ thống Y tế huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 51 Bảng 3.5: Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 53 Bảng 3.6: Tình hình lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ chia theo trình độ văn hóa 55 Bảng 3.7: Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật lao động nông thôn 56 Bảng 3.8: Thực trạng việc làm lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ - T6/2016 57 Bảng 3.9: Nguyện vọng xu hướng nghề nghiệp lao động vùng nghiên cứu 58 Bảng 3.10: Xu hướng làm việc theo độ tuổi lao động nông thôn vùng nghiên cứu 59 Bảng 3.11: Kết công tác hướng nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 3.12: Kết công tác đào tạo nghề giai đoạn 2013-2015 61 Bảng 3.13 Kết công tác cho vay vốn giai đoạn 2013-2015 63 Bảng 3.14: Giá trị sản xuất nông nghiệp địa bàn huyên Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.15: Kết sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 66 Bảng 3.16: Hoạt động thương mại, khách sạn - nhà hàng dịch vụ địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015 68 Bảng 3.17: Kết công tác xuất lao động giai đoạn 2013-2015 70 Bảng 3.18: Kết công tác tư vấn, giới thiệu việc làm giai đoạn 2013-2015 71 Bảng 3.19: Kết giải việc làm làng nghề giai đoạn 2013-2015 72 Bảng 3.20: Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát 74 Bảng 3.21: Kết đo lường thang đo Likert Scale đánh giá người lao động 75 Bảng 3.22: Kết đo lường thang đo Likert Scale đánh giá lực giải việc làm lao động nông thôn vùng nghiên cứu 78 Bảng 3.23: Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát 79 Bảng 3.24: Kết đo lường thang đo Likert Scale đánh giá người sử dụng lao động, cán quản lý 79 Bảng 3.25: Kết công tác giải việc làm huyện năm 2013-2015 83 Bảng 4.26: Biến động đất đai huyện Đồng Hỷ đến năm 2020 89 Bảng 4.27: Dự báo biến động dân số lao động 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Phụ lục 8: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm I Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid % 60 100,0 ,0 60 100,0 Exclude da Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,930 Item Statistics Std Mean Deviation N I.1 3,00 ,689 60 I.2 3,37 ,802 60 I.3 3,00 ,736 60 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted I.1 6,37 2,134 ,876 ,889 I.2 6,00 1,898 ,828 ,929 I.3 6,37 1,999 ,879 ,882 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 Phụ lục 9: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm II Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid % 60 100,0 ,0 60 100,0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,785 Item Statistics Mean Std Deviation N II.4 3,45 ,502 60 II.5 3,70 ,671 60 II.6 3,43 ,621 60 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted II.4 7,13 1,270 ,672 ,683 II.5 6,88 1,088 ,530 ,829 II.6 7,15 1,011 ,709 ,610 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 Phụ lục 10: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm III Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 60 100,0 ,0 60 100,0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,901 Item Statistics Mean Std Deviation N III.7 3,15 ,515 60 III.8 3,35 ,547 60 III.9 3,35 ,606 60 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted III.7 6,70 1,264 ,694 ,946 III.8 6,50 1,034 ,899 ,777 III.9 6,50 ,966 ,840 ,832 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 Phụ lục 11: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm IV Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid % 60 100,0 ,0 60 100,0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,963 Item Statistics Mean Std Deviation N IV.10 3,15 ,685 60 IV.11 3,23 ,673 60 IV.12 3,15 ,685 60 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted IV.10 6,38 1,698 ,960 ,914 IV.11 6,30 1,807 ,895 ,962 IV.12 6,38 1,766 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ,905 ,956 http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 Phụ lục 12: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm V Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid Exclude 60 100,0 ,0 60 100,0 da Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,946 Item Statistics Mean Std Deviation N V.13 3,03 ,610 60 V.14 3,03 ,663 60 V.15 2,95 ,649 60 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total if Item Deleted Correlation V.13 5,98 1,610 ,877 ,931 V.14 5,98 1,406 ,949 ,872 V.15 6,07 1,555 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ,842 ,956 http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 Phụ lục 13: Kiểm định Cronbach’alpha- CB- nhóm VI Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid % 60 100,0 ,0 60 100,0 Exclude da Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,911 Item Statistics Mean Std Deviation N VI.16 3,47 ,623 60 VI.17 3,55 ,565 60 VI.18 3,30 ,591 60 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted VI.16 6,85 1,147 ,868 ,834 VI.17 6,77 1,267 ,871 ,835 VI.18 7,02 1,339 ,736 ,942 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 Phụ lục 14: Thống kê mô tả - CB Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation I.1 60 3,00 ,689 I.2 60 3,37 ,802 I.3 60 3,00 ,736 II.4 60 3,45 ,502 II.5 60 3,70 ,671 II.6 60 3,43 ,621 III.7 60 3,15 ,515 III.8 60 3,35 ,547 III.9 60 3,35 ,606 IV.10 60 3,15 ,685 IV.11 60 3,23 ,673 IV.12 60 3,15 ,685 V.13 60 3,03 ,610 V.14 60 3,03 ,663 V.15 60 2,95 ,649 VI.16 60 3,47 ,623 VI.17 60 3,55 ,565 VI.18 60 3,30 ,591 Valid N 60 (listwise) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 Phụ lục 15: Kiểm định Cronbach’s Alpha - NLĐ- Năng lực tự tạo việc làm Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 204 100,0 ,0 204 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,966 Item Statistics Mean Std Deviation N VII.23 2,62 ,776 204 VII.24 2,66 ,768 204 VII.25 2,67 ,772 204 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted VII.23 5,33 2,233 ,943 ,938 VII.24 5,29 2,266 ,938 ,943 VII.25 5,28 2,311 ,901 ,969 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 Phụ lục 16: PHIẾU ĐIỀU TRA Đối tượng: Lao động nông thôn độ tuổi lao động: nữ 15t-54t; Nam 15t-59t I Thông tin tổng quát Họ tên: Địa chỉ………………………………………………… 4.Dân tộc Tuổi: 6.Giới tính  (Nam ghi 1, nữ ghi 0) Trình độ văn hoá : Trình độ chuyên môn: Thu nhập anh, chị là: đồng, chủ yếu lĩnh vực 10 Anh, chị có hài lòng với công việc không? 1- Rất không hài lòng: 2- Không hài lòng: 4- Hài lòng: 5- Rất hài lòng: ; 3- Bình thường: 11 Anh, chị có đào tạo, tập huấn nghề địa phương? 1- Có: ; 2- Không: 12 Anh, chị có công việc do? 1- Qua trung tâm giới thiệu: ; 2- Tự tìm kiếm: 13 Gia đình anh, chị có vay vốn để phát triển sản xuất hay xuất lao động? 1- Có: 2- Không: 14 Anh, chị đánh giá số vốn vay (nếu có)? 1- Số vốn hạn chế: 2- Hài lòng với số vốn vay: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 II.Thực trạng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn (1-Kém; 2-yếu; 3-Trung bình; 4-Tốt ;5- Rất tốt Đánh giá Chỉ tiêu Hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn Anh, chị đánh giá việc cập nhật chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề phương tiện thông tin đại chúng địa phương? Tần suất, nội dung, hình thức tuyên truyền chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề? Mức độ am hiểu sách, nắm bắt thông tin việc làm sau đào tạo nghề cán làm công tác tuyên truyền chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề? Mức độ hiểu biết anh, chị ngành nghề, chương trình đào tạo nghề địa phương? Mức độ ứng dụng thực tế ngành nghề mà anh, chị đào tạo tham gia tập huấn? II Chính sách tín dụng nông thôn Anh chị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Mức độ am hiểu sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn cán tín dụng, lãnh đạo đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn? Mức độ hiểu biết anh, chị sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn địa phương? Chính sách tín dụng nông thôn hỗ trợ anh, chị phát triển sản xuất, kinh doanh Anh, chị đánh giá việc tiếp cận 10 sách tín dụng nông thôn địa phương? (thủ tục, cách thức…) I Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 124 III Phát triển sản xuất, thu hút lao động nông thôn Thông tin tuyên truyền gương điển hình 11 sản xuất giỏi, mô hình sản xuất có hiệu quả? Mức độ am hiểu anh, chị chương trình hỗ trợ 12 phát triển sản xuất (giống, phân bón…) địa phương? Anh, chị đánh giá kết phát triển sản 13 xuất, giải việc làm chỗ cho lao động địa phương? IV Xuất lao động nông thôn Anh, chị có thông tin tuyên truyền 14 sách xuất lao động nông thôn? Hình thức tuyên truyền sách xuất 15 lao động nông thôn? Đánh giá hiệu công tác xuất lao động nông 16 thôn địa phương anh, chị? V Tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn Anh, chị có nắm kế hoạch hội nghị tư vấn, 17 giới thiệu việc làm không? Anh, chị có thông tin giới thiệu ngành 18 nghề phi nông nghiệp địa phương? Anh, chị đánh giá công tác tư vấn, giới thiệu 19 việc làm cho lao động nông thôn đại phương Phát triển làng nghề, HTX nông nghiệp, doanh VI nghiệp nông nghiệp Đánh giá công tác tuyên truyền chủ trương 20 địa phương phát triển làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp? Mức độ hỗ trợ quyền phát triển làng nghề, 21 hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp địa phương? Anh, chị đánh giá hiệu hoạt động 22 làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp địa phương? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 125 II.Đánh giá lực giải việc làm lao động nông thôn địa bàn (1-Kém; 2-yếu; 3-Trung bình; 4-Tốt ;5- Rất tốt Đánh giá Chỉ tiêu 23 Khả tự tạo việc làm anh/chị? 24 Khả tìm việc làm anh/chị? 25 Các nguồn lực hỗ trợ anh/chị giải việc làm? III Các nội dung khác 26 Nếu đào tạo nghề, sau đào tạo, anh/ chị dự kiến làm việc đâu? Tự tạo việc làm chỗ (tại địa phương) Đi làm công chỗ(tại địa phương) Đi làm công nơi khác Khác (Ghi rõ) 27 Các đề xuất khác Vay vốn ưu đãi Đào tạo lại Khác (Ghi rõ) 28 Xin cho biết tình hình sử dụng ngày công lao động bạn năm vừa qua? Đvt: Công/năm STT Ngành sản xuất Trồng trọt chăn nuôi Các HĐ dịch vụ nông nghiệp Các HĐ dịch vụ khác Ngày công nhàn rỗi Số công Ghi Tổng cộng Cám ơn Anh/chị trả lời câu hỏi chúng tôi! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 126 Phụ lục 17 PHIẾU ĐIỀU TRA Đối tượng: Chủ Doanh nghiệp, cán tham gia mạng lưới giải việc làm I Thông tin tổng quát Họ tên: Đối tượng vấn 1.Cán tham gia mạng lưới giải việc làm 2.người sử dụng lao động Tuổi: 4.Giới tính  (Nam ghi 1, nữ ghi 0) Trình độ văn hoá : Trình độ chuyên môn: II.Đánh giá thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn (1-Kém; 2-yếu; 3-Trung bình; 4-Tốt ;5- Rất tốt) Đánh giá Chỉ tiêu I Hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn Anh, chị đánh giá việc cập nhật chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề phương tiện thông tin đại chúng địa phương? Mức độ am hiểu sách, nắm bắt thông tin việc làm sau đào tạo nghề cán làm công tác tuyên truyền chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề? Anh, chị đánh giá chất lượng hội nghị, hội thảo định hướng nghề nghiệp địa phương? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 127 II Chính sách tín dụng nông thôn Anh chị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Mức độ am hiểu sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn cán tín dụng, lãnh đạo đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn? Anh, chị đánh giá việc tiếp cận sách tín dụng nông thôn địa phương? (thủ tục, cách thức…) III Phát triển sản xuất, thu hút lao động nông thôn Thông tin tuyên truyền gương điển hình sản xuất giỏi, mô hình sản xuất có hiệu quả? Thông tin chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất (giống, phân bón…) địa phương? Anh, chị đánh giá kết phát triển sản xuất, giải việc làm chỗ cho lao động địa phương? IV Xuất lao động nông thôn 10 Hình thức tuyên truyền sách xuất lao động nông thôn? 11 Mức độ am hiểu sách cán tuyên truyền? 12 Đánh giá hiệu công tác xuất lao động nông thôn địa phương anh, chị? V Tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn 13 Đánh giá công tác triển khai kế hoạch hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm không? 14 Đánh giá thông tin giới thiệu ngành nghề phi nông nghiệp địa phương? 15 Anh, chị đánh giá công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn đại phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 128 VI Phát triển làng nghề, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp Đánh giá công tác tuyên truyền chủ trương 16 địa phương phát triển làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp? Mức độ hỗ trợ quyền phát triển 17 làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp địa phương? Anh, chị đánh giá hiệu hoạt động 18 làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp địa phương? III Một số nội dung khác 13 Theo anh, chị nhu cầu ngành nghề cần đào tạo địa phương thời gian tới là? 14 Người lao động thời kỳ CNH -HĐH cần đảm bảo tiêu chuẩn gì? Cám ơn Anh/chị trả lời câu hỏi chúng tôi! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Một số lý luận lao động việc làm nông thôn 1.1.2 Nội dung giải việc làm cho. .. LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Một số lý luận lao động việc làm nông thôn 1.1.1.1 Nông thôn lao động nông thôn i) Khái niệm nông thôn Nông thôn hệ... 83 Chương GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỒNG HỶ TRONG NHỮNG NĂM TỚI 86 4.1 Định hướng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan