Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài

76 327 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2017, 22:23

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI - V XUN TRNG NGHIấN CU S NH HNG CA CC THễNG S CễNG NGH KHI MI N CHT LNG B MT CHI TIT MI Chuyờn ngnh : CễNG NGH C KH LUN VN THC S KHOA HC CễNG NGH CH TO MY NGI HNG DN KHOA HC : TS TRNG HONH SN H Ni Nm 2011 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan LI NểI U CHNG I: TNG QUAN V MI V QU TRèNH MI 1.1 Tng quan v cụng ngh mi 1.1.1 Nghiờn cu v quỏ trỡnh mi 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cụng ngh mi nc v th gii .9 1.2 Cỏc c trng c bn ca quỏ trỡnh mi 11 1.2.1 Kh nng cụng ngh ca mi .11 1.2.2 Cỏc phng phỏp mi c bn 11 1.2.3 Bn cht ca quỏ trỡnh mi phng 13 1.2.3.1 Ch ct mi phng .16 1.2.3.2 Bin dng mi 17 1.2.3.3 ng sut d mi phng 19 1.2.3.4 Hỡnh hc v ng hc quỏ trỡnh mi 20 1.3 Ni dung nghiờn cu ti 21 3.1 Mc ớch ti 21 1.3.2 Ni dung nghiờn cu ca ti 23 1.3.3 Phng phỏp nghiờn cu 23 1.3.4 ng dng ca ti 23 1.3.5 Gii hn ca ti 23 1.4 Kt lun 24 CHNG II: NHM B MT KHI MI PHNG V MT S YU T NH HNG TI NHM B MT KHI MI PHNG 26 2.1.Cỏc thụng s c trng cho cht lng ca quỏ trỡnh mi 26 2.1.1 chớnh xỏc mi .26 2.1.2 Cht lng b mt vt mi mi phng .27 2.1.2.1 súng b mt 27 2.1.2.2 Tớnh cht c lý ca lp kim loi b mt 28 2.1.2.3 nhỏm b mt 29 2.2 ng hc hỡnh thnh nhỏm b mt mi phng 29 2.2.1 nh ngha 29 2.2.2 ng hc hỡnh thnh nhỏm .30 2.3 Lc ct v nng lng ct riờng mi 32 2.3.1 Tng tỏc vựng mi 32 2.3.2 Lc ct mi .35 2.3.3 Nng lng ct riờng 35 2.4 Cỏc yu t nh hng ti nhỏm b mt mi phng .37 2.4.1 nh hng ca c tớnh ỏ mi 38 2.4.2 nh hng ca ch ct 41 2.4.3 nh hng ca thi gian mi ht hoa la 44 2.4.4 nh hng ca ch sa ỏ ti nhỏm b mt 46 2.4.5 nh hng ca mũn ỏ mi n nhỏm b mt .47 2.5 Cỏc mụ hỡnh c bn xỏc nh nhỏm b mt 49 2.5.1 Mụ hỡnh nhỏm b mt mi lý tng ca S.Malkin 49 2.5.2 Mụ hỡnh nhỏm b mt chi tit thc nghim ca S.Malkin 53 2.5.3 Xỏc nh quan h nhỏm b mt mi vi cỏc thụng s ca quỏ trỡnh mi theo mụ hỡnh ca Maxlp .55 2.5.4 Nhỏm b mt theo mụ hỡnh ca Lyre v Maxlp 56 2.5.5 Xỏc nh nhỏm b mt thụng qua tui bn ca ỏ theo mụ hỡnh ca Philipmonp 58 2.6 Kt lun 58 CHNG III: Mễ HèNH TH NGHIM V PHNG PHP TH NGHIM 60 3.1 Mụ hỡnh thớ nghim 60 3.2 Trang thit b thớ nghim 60 3.2.1 Mu thớ nghim 60 3.2.2 ỏ mi 60 3.2.3 Mỏy mi phng .61 3.2.4 Mỏy o nhỏm b mt .62 3.3 Trỡnh t thớ nghim 63 3.3.1 Thớ nghim nh hng ca chiu sõu ct n nhỏm b mt chi tit 63 3.3.2 Thớ nghim nh hng ca tc chi tit n nhỏm b mt .63 3.3.3 Thớ nghim nh hng ca thi gian mi n mũn ỏ .64 3.4 Kt lun 64 CHNG IV: NH HNG CA CC THễNG S CễNG NGH N NHM B MT 65 4.1 nh hng ca chiu sõu ct n nhỏm b mt 65 4.2 nh hng ca tc chi tit n nhỏm b mt 68 4.3 nh hng ca thi gian mi n mũn ỏ 69 KT LUN CHUNG V HNG NGHIấN CU TIP THEO 72 Kt lun chung 72 Hng phỏt trin ca ti .72 LI CM N .74 TI LIU THAM KHO 75 LI NểI U u th k 21, Vit Nam ó gia nhp t chc Thng mi th gii WTO, vỡ vy chỳng ta ó gia nhp mt sõn chi mang y tớnh cnh tranh khú khn v khc lit Cng khc lit v khú khn hn i vi mt s ngnh m chỳng ta chm phỏt trin Trong ú phi k n ngnh c khớ ch to nõng cao tớnh cnh tranh quỏ trỡnh hi nhp ton cu ny, mi doanh nghip c khớ ch to mun tn ti c cn phi phỏt trin theo hng h thp giỏ thnh chi phớ gia cụng trờn c s m bo v nõng cao cht lng sn phm Khi u th v v mt giỏ c nhõn cụng khụng cũn l th mnh ca doanh nghip nc thỡ vic nõng cao cht lng sn phm tr thnh mt nhng yu t quan trng m cỏc doanh nghip c khớ ch to cn quan tõm nõng cao tớnh cnh tranh cho sn phm ca mỡnh Mt nhng yu t quan trng nõng cao cht lng ca sn phm chớnh l nõng cao cht lng b mt chi tit gia cụng Yu t ny nhm to cỏc sn phm, thit b, mỏy múc t chớnh xỏc cao, m bo hiu qu kinh th k thut Hin ngnh vt liu phỏt trin rt mnh m c v ngoi nc ó xut hin mt s loi vt liu mi cú c lý tớnh cao ( bn c hc, bn nhit, cng, chu mi mũn) v c s dng rng rói cỏc mỏy múc thit b Khi gia cụng cỏc loi vt liu ny to cỏc chi tit mỏy cú cht lng (b mt, chớnh xỏc, nng sut) cao l rt khú khn nu s dng cỏc phng phỏp gia cụng ln cui l tin, phay ỏp ng ng yờu cu ny, s dng phng phỏp mi gia cụng ln cui cho sn phm l thớch hp hn c (cht lng sn phm ph thuc vo phng phỏp gia cụng tinh ln cui) Mi l mt phng phỏp gia cụng c cú v trớ rt quan trng bi vỡ mi to cỏc chi tit mỏy cú chớnh xỏc, cht lng b mt, gia cụng c vt liu bt k m cỏc phng phỏp gia cụng ct gt khỏc rt khú khn t c Khụng nhng vy, mi cũn cú th s dng gia cụng thụ m khụng qua cỏc bc gia cụng to hỡnh Tuy nhiờn, vic nghiờn cu v phng phỏp mi iu kin thc t ti Vit Nam gp rt nhiu khú khn, chỳng ta thiu mỏy múc v thit b Vỡ vy vic nghiờn cu phng phỏp mi gúp phn nõng cao cht lng sn phm c khớ mt cỏch c th v cú hiu qu iu kin nc ta l cp bỏch gii quyt mt phn no cp bỏch trờn, em ó tin hnh thc hin lun cao hc vi ti l : Nghiờn cu s nh hng ca cỏc thụng s cụng ngh mi n b mt chi tit mi Mc ớch ti Cỏc kt qu ca ti l cỏc mi quan h gia tc chi tit Vct v chiu sõu mi t vi nhỏm b mt chi tit (Ra,Rz) Cỏc kt qu ny cho ta cỏc khuyn cỏo n ngi s dng quyt nh ch ct mi Ni dung ti: Lun c trỡnh by chng - Chng 1: Chng ny gii thiu tng quan v ỏ mi v quỏ trỡnh mi - Chng 2: Chng ny trung nghiờn cu c s lý thuyt, nhng c bn ca cụng ngh mi v lm rừ nh hng ca cỏc yu t cụng ngh n cht lng b mt mi phng - Chng 3: Gii thiu cỏc nghiờn cu nh hng ca cỏc thụng s cụng ngh n nhỏm b mt mi phng thộp 20X cú nhit luyn bng cỏch nghiờn cu nh hng ca hai thụng s cụng ngh l tc chi tit Vct hay lng chy dao dc Sd v chiu sõu ct t n nhỏm b mt chi tit - Chng 4: Mt s kt lun ca ti v cỏc xut cho hng nghiờn cu tip theo i tng v phng phỏp nghiờn cu: Nghiờn cu nh hng ca cỏc thụng s cụng ngh n nhỏm b mt chi tit mi bng ỏ Cn46CV1GV1 250x25x32 vi vt liu mi l thộp 20X cú nhit luyn í ngha khoa hc v thc tin ca ti: - ỏnh giỏ c nh hng ca cỏc thụng s cụng ngh (Sd, t) n nhỏm b mt chi tit mi phng vi vt liu 20X - Kt qu cú th c s dng tham kho, ỏp dng i vi nhúm sn phm c ch to t thộp 20X nhm to c cỏc chi tit vi cht lng cao v giỏ thnh h CHNG I: TNG QUAN V MI V QU TRèNH MI 1.1 Tng quan v cụng ngh mi Trong gia cụng c khớ bng phng phỏp ct gt, mi l phng phỏp gia cụng tinh, mi úng vai trũ quyt nh n cht lng sn phm Tm quan trng ca mi c th hin hai yu t sau: -Mi chim t 20 25% giỏ thnh sn phm c khớ cú nguyờn cụng mi - S khụng cú xó hi minh nu khụng cú mi vỡ hu ht cỏc sn phm cao cp u phi qua mi hoc liờn quan n quỏ trỡnh mi 1.1.1 Nghiờn cu v quỏ trỡnh mi Vic ng dng mi l mt nguyờn cụng gia cụng ln cui ó xut hin cỏch õy khong triu nm, m nhng dng c thi tin s c sn xut bng quỏ trỡnh mi (chipping abrade) Cỏc ht mi t nhiờn c s dng cho ti nhng nm 1980, m qung c phỏt hin v khai thỏc ch to Al203 v SiC Cỏc ht mi nhõn to t cú nhiu u im vt tri so vi ht mi t nhiờn vỡ cú th khng ch lng cht ú, cú th iu khin cht lng ca ht mi quỏ trỡnh sn xut Cụng nghip sn xut ht mi ó iu khin c cỏc tớnh cht nh kớch thc ht , bn ca ht phự hp vi cỏc ng dng mi khỏc Trong Th chin th II, vic cung cp khụng liờn tc kim cng t nhiờn lm ỏ mi ó thỳc y cỏc nghiờn cu phỏt trin vt liu thay th chỳng Nm 1955, rt nhiu phỏt kin vic phỏt trin vt liu mi ó a n thnh cụng, ch to kim cng nhõn to Rt nhanh sau ú, Nitrit Bor lp phng (CBN Cubic Bor Nitride) c ch to Kim cng v CBN nhõn to c bit n di tờn Superabrasive bi vỡ chỳng cú cỏc tớnh cht tt, ỏp ng c v cng, bn mũn, bn nộn v h s dn nhit, Ngy nay, vi s phỏt trin ca khoa hc k thut núi chung v ca ngnh ch to mỏy núi riờng, ngy cng cú nhiu loi vt liu mi i ỏp ng cỏc yờu cu ngy cng cao v c lý tớnh v cỏc tớnh cht c bit khỏc, tớnh gia cụng ca cỏc loi vt liu ny rt thp (khú gia cụng), ng thi cỏc chi tit cú yờu cu ngy cng cao v cht lng cng nh chớnh xỏc Do vy phm vi s dng ca phng phỏp mi ngy cng c m rng Trong ngnh ch to mỏy hin i, mi chim mt t l rt ln, mỏy mi chim khong 30% tng s mỏy ct kim loi c bit l ngnh ch to bi, nguyờn cụng mi chim khong 60% ton b quy trỡnh cụng ngh Hỡnh 1.1: Quỏ trỡnh mi Quỏ trỡnh mi l quỏ trỡnh ct gt ca ỏ mi vo chi tit, to rt nhiu phoi s ct vo co xc ca cỏc ht mi vo vt liu gia cụng Mi cú nhng c im khỏc vi cỏc phng phỏp gia cụng khỏc: + ỏ mi, cỏc li ct khụng ging v sp xp ln xn cht dớnh kt + Hỡnh dỏng hỡnh hc ca mi ht mi khỏc (cỏc gúc , bỏn kớnh gúc ln nh ht mi,), gúc ct thng ln hn 900, gúc trc õm, ú khụng thun li cho quỏ trỡnh to phoi v thoỏt phoi + Tc ct mi rt cao, cựng mt lỳc, thi gian ngn cú nhiu ht mi cựng tham gia ct v to nhiu phoi + cng ca ht mi cao nờn cú th ct gt c nhng loi vt liu cng m cỏc loi dng c ct khỏc khụng gia cụng c hoc gia cụng rt khú khn nh thộp ó tụi, hp kim cng, + Trong quỏ trỡnh ct, ỏ mi cú kh nng t mi sc Ht mi cú giũn cao, li ct d b v vn, to thnh nhng li ct mi hoc bt cht dớnh kt cỏc ht mi khỏc tham gia ct + Do cú nhiu ht mi cựng tham gia ct vi gúc trc õm v gúc ct ln hn 900 nờn to ma sỏt rt ln, quỏ trỡnh ct bng ỏ mi gi l quỏ trỡnh ct co xc lm cho nhit ct rt ln, chi tit b nung núng rt nhanh (trờn 10000C) + Lc mi nh nhng din tớch tip xỳc ca nh ht mi vi b mt gia cụng rt nh nờn lc ct n v rt ln Quỏ trỡnh mi bao gm hin tng: ct (cutting), cy (ploughing) v trt (rubbing) Cỏc hin tng ny xy ng thi v ph thuc vo tng tỏc gia ht mi v vt liu gia cụng Mi cũn c gi l dng c ct cú li ct khụng xỏc nh, khụng xỏc nh vỡ ú cú rt nhiu hin tng ngu nhiờn, khụng theo quy lut, vớ d nh thụng s hỡnh hc ca ht mi, kớch thc ht, s phõn b ht trờn b mt ỏ, s v ca cỏc ht cng nh s tỏch b mt ỏ ca cỏc ht Chớnh vỡ th, vic nghiờn cu v iu khin quỏ trỡnh mi khỏ phc so vi cỏc quỏ trỡnh gia cụng khỏc 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cụng ngh mi nc v th gii Do v trớ quan trng ca cụng ngh mi cỏc quỏ trỡnh gia cụng ct gt, nờn t khoa hc cụng ngh ch to mỏy mi hỡnh thnh, cỏc nh cụng ngh ó c bit chỳ trng ti vic nghiờn cu hon thin phng phỏp mi T nhng nm 1950, mt s nh khoa hc hng u v cụng ngh mi ca th gii nh : Maxlp, Iasersin ca Nga, Backer ca M, Brammertz.P, Bruckner.K, Solje.E ca c, Mullercuar ca Anh, Watanabe.K ca Nht ó thc hin cỏc nghiờn cu c Thụng s ỏ: Cn46CV1GV1 250x25x32 -Loi ht coranh ụng nõu -C ht 46 - cng CV1 -Cht kt dớnh gm -Hỡnh dỏng V1 (ỏ mi hỡnh tr) -Kớch thng 250x25x32 -Tc 35m/s Ch to ti: Cụng ty c phn ỏ mi Hi Dng, Vit Nam 3.2.3 Mỏy mi phng Mỏy dựng cho thớ nghim l mỏy mi phng GS 401 ca hóng KURODA Nht Bn sn xut Cỏc thụng s c bn ca mỏy: -Kớch thc bn t: 400 x 300 mm -S vũng quay trc chớnh: 2300 vũng/phỳt -Khong cỏch dch chuyn ca bn mỏy: + Bn dc: 420 mm + Bn ngang: 310 mm -Khong dch chuyn ca ỏ: 360 mm -Vn tc bn dc: iu khin vụ cp bng thy lc: 20m/p -Lng dch chuyn ca bn ngang: iu khin vụ cp bng thy lc: 10mm/ht -Kớch thc ỏ: 250x51x25 mm 61 Hỡnh 3.2: Mỏy mi phng GS 401 3.2.4 Mỏy o nhỏm b mt Hỡnh 3.3:Mỏy o nhỏm SJ 400 ca hóng Mitsutoyo Thụng s c bn ca mỏy - chớnh xỏc 0,01 àm - Thang o Ra/Rz/Rq - Chiu di tiờu chun o 0,8 mm 62 - u o kim cng - Phng phỏp o tip xỳc da trờn chờnh lch in cm - Tiờu chun nhỏm JIS, DIN, ISO, ANSI - Mn hỡnh hin th LCD - Mỏy in nhit, cú th kt ni PC hoc b x lý bờn ngoi - in ỏp ngun mt chiu qua nn dũng 3.3 Trỡnh t thớ nghim 3.3.1 Thớ nghim nh hng ca chiu sõu ct n nhỏm b mt chi tit - Mi phng phng 10 mu, o nhỏm ban u - Gỏ mu lờn bn t - Tc trc chớnh ntc = 2300 vũng/phỳt - Mi khong phỳt ỏ mi lm vic n nh - Ly ch ct: t = 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03 mu u tiờn Sd = 10 m/phỳt Sn = 0,3 mm/ht mu sau Sd = 12 m/phỳt Sn = 0,5 mm/ht - Sau mi, thỏo mu, lm sch v o nhỏm b mt 3.3.2 Thớ nghim nh hng ca tc chi tit n nhỏm b mt - Cỏc mu thớ nghim c mi phng hai mt, o nhỏm ban u - Gỏ mu lờn bn t - Tc trc chớnh ntc = 2300 vũng/phỳt - Mi khong phỳt ỏ mi lm vic n nh - Ly ch ct: t = 0,02 mm Sn = mm/ht Sd = 4; 8; 12; 16; 20 m/phỳt - Sau mi, thỏo mu, lm sch v o nhỏm b mt 63 3.3.3 Thớ nghim nh hng ca thi gian mi n mũn ỏ - Chun b mu thớ nghim, mi phng hai mt cỏc mu Khi mi mu, thc hin trờn mt ln gỏ, sau mi o li chiu dy - Sa ỏ bng u sa kim cng C8 vi ch sa ỏ: t = 0,03 mm; Ss = 0,5 m/p - Gỏ mu lờn bn t - Chy mỏy mi khụng ti khong phỳt mỏy lm vic n nh - Ly ch ct: t = 0,02 mm; Sn = 0,5 mm/ht; Sd = 12 m/phỳt - Thc hin mi 50 hnh trỡnh kộp, vi hnh trỡnh cui cựng thc hin mi ht hoa la - Thỏo mu ra, lm sch v em i o li chiu dy cỏc mu 3.4 Kt lun cỏc thớ nghim trờn, ta ó tin hnh mi tinh cỏc mu thộp 20X ó qua nhit luyn trờn mỏy mi phng vi ỏ mi Hi Dng T cỏc thớ nghim ú, ta xõy dng c b s thc nghim biu th mi quan h gia nhỏm b mt chi tit gia cụng vi ch ct mi thộp 20X nhit luyn bng ỏ mi Hi Dng trờn mỏy mi phng Mụ hỡnh cho phộp ỏnh giỏ mc nh hng ca ch ct ti nhỏm b mt gia cụng ng vi cỏc iu kin cụng ngh c th v l c s la chn ch hp lý hoc ti u Bờn cnh ú cng cú c cỏc thụng s quan h gia thi gian mi ti tc mũn ca ỏ mi, lm c s nghiờn cu mũn ỏ gia cụng tinh chi tit l thộp 20X ó qua nhit luyn vi ỏ mi Hi Dng Cú c s ỏnh giỏ cht lng b mt gia cụng mi thộp 20X nhit luyn bng ỏ mi Hi Dng qua thụng s nhỏm b mt 64 CHNG IV: NH HNG CA CC THễNG S CễNG NGH N NHM B MT 4.1 nh hng ca chiu sõu ct n nhỏm b mt nh hng ca chiu sõu ct n nhõp nhụ b mt (Ra, Rz) c th hin bng 4.1, 4.2 v hỡnh 4.1, 4.2 vi chiu sõu ct thay i t = (0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03) Cú th thy rng chiu sõu ct t tng thỡ nhỏm b mt cú tng nhng lng tng khụng ỏng k Cỏc giỏ tr Ra, Rz bng l giỏ tr trung bỡnh ca ln o nhỏm sau thớ nghim TT Sd (m/ph) t (mm) Ra (àm) Rz (àm) 0.01 0.14 0.96 0.015 0.18 1.03 0.02 0.20 1.07 0.025 0.23 1.19 0.03 0.27 1.29 10 Sn (mm/ht) 0,3 Bng 4.1 Ch ct th nht 1.4 Độ nhám bề mặt Ra (mm)/Rz (mm) t & Ra 1.2 t & Rz 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 Chiều sâu cắt t (mm) Hỡnh 4.1 nh hng ca chiu sõu mi n Ra, Rz vi Sd = 10m/phỳt, Sn = 0.3mm/ht 65 TT Sd (m/ph) Sn (mm/ht) t (mm) Ra (àm) Rz (àm) 0.01 0.13 0.85 0.015 0.15 0.93 0.02 0.21 1.24 0.025 0.25 1.62 0.03 0.30 1.80 0,5 12 Bng 4.2 Ch ct th 2.0 Độ nhám bề mặt Ra(àm)/Rz(àm) 1.8 1.6 t & Ra t & Rz 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 Chiều sâu cắt t (mm) Hỡnh 4.2 nh hng ca chiu sõu mi n Ra, Rz vi Sd = 12m/phỳt, Sn = 0.5mm/ht T cỏc biu th hin mi quan h gia chiu sõu ct t v nhỏm b mt (Ra,Rz) trờn Cú th thy c, chiu sõu ct t tng lờn thỡ Ra, Rz cú xu hng tng lờn Khi tng chiu sõu ct t 0,01 mm n 0,03 mm thỡ Ra tng t 0,14àm lờn 0,27 àm, Rz tng t 0,96 àm lờn 1,29 àm i vi ch ct Sd = 10 m/p v 66 Sn =0.3mm/ht i vi ch ct tip theo Sd = 12 m/p v Sn = 0,5 mm/ht, tng chiu sõu ct t 0,01 mm lờn 0,03 mm thỡ Ra tng t 0,13 àm lờn 0,30 àm, Rz tng t 0,85 àm lờn 1,80 àm Cỏc kt qu thc nghim ó ch rng, tng chiu sõu ct thỡ nhỏm b mt chi tit tng lờn iu ny hon ton khỏc vi cỏc kt qu tớnh toỏn nhỏm b mt lý tng, vỡ ú kt qu u cho rng chiu sõu mi khụng nh hng n nhỏm b mt chi tit Theo cụng thc (2.13) ca mụ hỡnh nhỏm b mt mi lý tng ca S.Malkin thỡ nhỏm trung bỡnh Ra c tớnh nh sau: Vw L Ra = 1/2 Vs d s Vi Vw: Vn tc chi tit VS: Vn tc ỏ mi dS: ng kớnh ỏ mi Theo cụng thc trờn, nhỏm b mt ch yu ph thuc vo t s VW / VS, khong cỏch im ct L v ph thuc vo ln ca ng kớnh ỏ mi dS nhỏm b mt Ra khụng ph thuc nhiu vo chiu sõu ct t Theo lý thuyt thỡ Ra s khụng thay i tng chiu sõu ct t Nguyờn nhõn Ra bin i l rung ng quỏ trỡnh mi Khi tng chiu sõu mi, lc mi s tng lờn nng sut búc phoi tng s lm cho h thng cụng ngh b rung ng v lm cho Ra tng T thớ nghim v kt qu ca thớ nghim, ta cú th rỳt c kt lun: Chiu sõu ct nhỡn chung khụng nh hng ỏng k n nhỏm b mt Tuy nhiờn, nu chiu sõu ct quỏ ln thỡ rung ng quỏ trỡnh ct tng lờn, ú nhỏm b mt tng lờn Ngc li, chiu sõu ct quỏ nh s lm cho dao b trt trờn b mt gia cụng v xy hin tng ct khụng liờn tc dn n nhỏm b mt tng 67 4.2 nh hng ca tc chi tit n nhỏm b mt nh hng ca tc tin dao (vn tc bn mỏy) n nhỏm b mt c th hin bng 4.3 v hỡnh 4.3 Vi tc Sd thay i Sd = (4, 8, 12, 16, 20) Cú th nhn thy l tc tin dao tng thỡ nhỏm b mt (Ra, Rz) tng lờn Bng 4.3 STT Sd (m/p) Sn (mm/ht) t (mm) Ra (àm) Rz (àm) 0.41 2.54 0.51 3.03 12 0.54 3.28 16 0.59 3.57 20 0.62 3.64 0.02 0.5 Hỡnh 4.3 nh hng ca tc chi tit n nhỏm b mt 68 T biu th hin mi quan h gia tc Sd vi nhỏm b mt (Ra, Rz) trờn Cú th thy rng Sd tng lờn thỡ Ra, Rz cú xu hng tng lờn Khi tng Sd t 4m/p lờn n 20m/p thỡ Ra tng t 0,41 àm n 0,62 àm, Rz tng t 2,54 àm n 3,64 àm iu ny hon ton phự hp vi lý thuyt ct gt kim loi vỡ nhỏm t l vi bỡnh phng ca tc chy dao nh trỡnh by chng nhn búng t c cao nht mi vi tc chi tit Sd = m/phỳt Khi tng tc chi tit lờn 20 m/phỳt thỡ nhn búng b mt gim xung Nguyờn nhõn ca l tin nhanh, s lng vt ct qua mt tit din vt mi gim xung, bin dng ca chi tit tng v thi gian ct gim lm cho cỏc ht mi khụng ct ht phn vt liu d dn n nhỏm b mt tng Mt hin tng khỏc cng xy ph bin mi vi tc chy dao nh l s cy xc vt liu chi tit ca ht mi m khụng to phoi Lỳc ú ht mi y vt liu chi tit hai bờn i qua chi tit m khụng to phoi Di tỏc ng ca hai hin tng ny lm cho nhỏm b mt mi tng lờn Khi mi vi tc tin dao ny, lc mi nh nhng lng vt liu c búc i ớt nờn nng lng mi riờng rt ln, d xy hin tng chỏy b mt chi tit Vic phoi khụng n nh to rung ng mi cng l mt nguyờn nhõn lm cho cht lng b mt xu i Mt iu khỏc cú th nhn t biu v kt qu thc nghim l tc chi tit ln thỡ nhỏm b mt chi tit tng mnh iu ny hon ton hp lý vỡ nhỏm t l vi bỡnh phng ca tc chi tit nờn tng tc s nh hng mnh n nhỏm b mt chi tit 4.3 nh hng ca thi gian mi n mũn ỏ Cỏc mu trc mi cú chiu dy: = 19,37 mm Cỏc mu sau mi 50 htk vi chiu sõu ct t = 0,03 mm cú chiu dy: t =17,97 mm 69 Gi thit quỏ trỡnh mi thỡ ỏ mi khụng b mũn v sau 50 htk vi chiu sõu ct t = 0,03 mm thỡ mu thớ nghim s b mi i mt lng l: 50x0,03 = 1,5 mm Vi chiu dy ban u l = 19,37 mm, sau thớ nghim chiu dy cỏc mu s l lt = 19,37 1,5 = 17,87 mm Nhng thc t cỏc mu sau thớ nghim cú chiu dy t = 17,97 mm iu ny cho thy, sau thớ nghim ỏ mi ó b mũn mt lng l: s = 17,97 17,87 = 0,1 mm Nh vy, sau 50 htk mi mu thộp 20X vi chiu sõu ct t = 0,03 mm thỡ: - Lng phoi b búc chi tit: dct2 p (mm3) Gct = Trong ú: dct: ng kớnh chi tit, dct = 60 mm p: chiu dy phoi b búc chi tit: p = 19,37 17,97 = 1,4 mm : S lng mu thớ nghim, = Thay s ta c: 602 1, = 19782 (mm3) Gct = - Lng mũn ca ỏ: G = d s2 ( d s 2. s ) (mm3) d Trong ú: ds: ng kớnh ỏ mi, ds = 250 mm s : lng mũn ỏ theo bỏn kớnh, s = 0,1 mm 70 : chiu dy ỏ mi, = 25 mm Thay s ta c: G = 2502 ( 250 2.0,1) Ta cú h s mi: K = 25 = 1961,71 (mm3) Gct 19782 = 10,08 = Gd 1961, 71 Kt qu trờn cho thy, thc hin gia cụng tinh vt liu 20X sau nhit luyn trờn mỏy mi phng vi ỏ mi Hi Dng l hon ton phự hp Vi h s mi K = 10,08 (K>10) cho thy lng mũn ca ỏ gia cụng l chp nhn c Vi h s mi ny khụng nhng cú th ỏp dng vi mi phng m cũn cú th ỏp dng c vi mi nh hỡnh 71 KT LUN CHUNG V HNG NGHIấN CU TIP THEO Kt lun chung - Lun ny ó xõy dng c mt phng phỏp thc nghim ỏnh giỏ nh hng ca tc chi tit v chiu sõu ct n nhỏm b mt mi phng - Khi tng lng tin ỏ S v chiu sõu ct t thỡ nhỏm b mt tng - Cỏc kt qu ca thc nghim phự hp vi lý thuyt v cỏc cụng trỡnh thc nghim ó c cụng b Vit Nam v trờn th gii Do ú, kt qu ca lun ny cú th c dựng nhm khuyn cỏo cho vic chn cỏc thụng s cụng ngh tin hnh gia cụng bng phng phỏp mi phng vi vt liu l thộp 20X cú nhit luyn - Kt qu nghiờn cu cho thy chn ch ct hp lý l bin phỏp tt nht nõng cao chớnh xỏc gia cụng, nõng cao hiu qu quỏ trỡnh mi - Kt qu ca ti l c s tin ti t ng húa v ti u húa quỏ trỡnh mi Hng phỏt trin ca ti Vi cỏc kt qu nghiờn cu cú c, nu tip tc c thc hin ti cũn m nhiu hng nghiờn cu tin ti ỏnh giỏ chớnh xỏc v y v quỏ trỡnh mi Nõng cao hiu qu quỏ trỡnh mi Cỏc ni dung cú th phỏt trin tip theo l: - Nghiờn cu quan h nhỏm b mt vi cỏc thụng s xut hin quỏ trỡnh mi nh: lc, nhit mũn ỏ mi, ch sa ỏ - Xõy dng mi quan h ca tc chi tit Vct v chiu sõu ct t vi cỏc thụng s cht lng b mt T ú a hm quan h Ra(Vct,t) - nh hng ca dung dch ti ngui ti nhỏm b mt - nh hng ca vt liu ht mi v cỏc c tớnh c lý ca nú ti nhỏm b mt - Nghiờn cu nh hng ca hin tng di truyn cụng ngh ca nhỏm v súng b mt chi tit, ỏ mi trc mi ti nhỏm sau mi 72 - nh hng ca rung ng ti nhỏm b mt chi tit gia cụng - Ti u húa quỏ trỡnh mi phng - Thit lp mụ hỡnh tng quỏt xỏc nh nhỏm b mt gia cụng trờn mỏy mi phng cho cỏc iu kin mi khỏc 73 LI CM N Trc tiờn tụi xin gi li cm n chõn thnh ti Vin o to sau i hc, Vin c khớ trng i hc Bỏch Khoa H Ni ó to iu kin tt giỳp tụi hon thnh lun tt nghip ny Tụi xin c by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc n thy hng dn TS Trng Honh Sn ó tn tỡnh ch bo, hng dn tụi sut thi gian thc hin lun Xin chõn thnh cm n s cng tỏc, h tr t Trung tõm thc hnh Cụng ngh C khớ Vin C Khớ Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Tụi xin gi li cỏm n ti cỏc cỏn b, giỏo viờn cụng tỏc ti trung tõm v b mụn Cụng ngh ch to mỏy ó giỳp tn tỡnh quỏ trỡnh thc hin lun ny Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2011 V Xuõn Trng 74 TI LIU THAM KHO Lu Vn Nhang (2003), K thut mi kim loi, NXB Khoa hc k thut Nguyn Trng Bỡnh (2003), Ti u húa quỏ trỡnh ct gt, NXB Giỏo dc Nguyn c Lc, Nguyn Huy Ninh, Trng Honh Sn (2008), Cụng ngh gia cụng tinh búng bng vt liu ht mi, NXB Khoa hc k thut Nguyn Vn Tớnh (1978), K thut mi, NXB Cụng nhõn k thut H Ni S Malkin (1989), Grinding technology theory and applycations of machining with abrasive, Massachusetts G B Lure (1969), Mi kim loi, NXB ch to mỏy Moskva Y Alitintas (2000), Manufacturing automation, Cambridge University Iotech, Inc (1998), Programmers Manual, United States of America Xun Chen, Rowe, W.B, Mills, B, Allanson, D.R (1998), Analysis Simulation of the Grinding, Int.J.Mach Tools Manufact, Vol 38, No.1-2, pp 49 10 Maxlop, Lý thuyt mi kim loi, NXB ch to mỏy 1974 75 ... có ảnh hưởng lớn đến chất lượng bề mặt chi tiết mài Khi nghiên cứu, xác định ảnh hưởng thông số công nghệ trình mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài lựa chọn cho thông số giá trị tối ưu Và chất. .. Nghiên cứu ảnh hưởng thông số công nghệ mài đến bề mặt chi tiết mài - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài nước - Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng thông số công nghệ đến nhám bề mặt. .. cứu ảnh hưởng thong số công nghệ trình mài tới chất lượng bề mặt chi tiết mài sở để tìm biện pháp nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết mài - Các thông số công nghệ lượng chạy dao dọc (Sd) chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài , Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài , Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài , KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Từ khóa liên quan