1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17

12 243 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2017, 08:22

Xin giới thiệu quy tắc ứng xử trong nhà trường THCS để các bạn tham khảo. Quy tắc ứng xử quy định tại Quyết định này áp dụng cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng (dưới đây gọi chung là viên chức) đang học tập, công tác trong trường THCS PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ./QĐ - THCS Hùng Thắng, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định quy tắc ứng xử học sinh CB-GV-NV nhà trường THCS Hùng Thắng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG Căn Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế văn hoá công sở quan hành nhà nước; Căn Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông; Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ GD&ĐT nhằm nâng cao hiệu số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên sở giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Căn vào Công văn 147/SGDĐT- CTHSSV&CNTT, ngày 21/2/2017 Sở GD&ĐT Hải Dương việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trường học; Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học trường THCS Hùng Thắng, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định quy tắc ứng xử học sinh CB-GV-NV trường THCS Hùng Thắng Điều Quy định quy tắc ứng xử có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Toàn thể CB-GV-NV, HS trường THCS Hùng Thắng chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: - Như điều (thực hiện); HIỆU TRƯỞNG - Lưu VT PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - hạnh phúc Hùng Thắng, ngày tháng năm 2016 QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH VÀ CB - GV- NV TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-HT ngày / củaHiệu trưởng trường THCS Hùng Thắng ) /2016 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh 1- Quy tắc ứng xử quy định Quyết định áp dụng cho học sinh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng (dưới gọi chung viên chức) học tập, công tác trường THCS Hùng Thắng 2- Ngoài việc thực quy tắc ứng xử trường THCS Hùng Thắng quy định văn cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thực nghiêm túc Quy ước quan văn hoá , Quy chế văn hoá công sở quan hành nhà nước theo quy định thủ tướng Chính phủ định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007; quy định đạo đức nhà giáo định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Bộ GD-ĐT; Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục số 38/2005/QH11 … Điều Quy tắc ứng xử CB, GV, NV bao gồm Quan hệ ứng xử với thân Quan hệ ứng xử với trẻ em, học sinh Quan hệ ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp Quan hệ ứng xử với quan, trường học khác Quan hệ ứng xử với người thân gia đình Quan hệ ứng xử với cha mẹ người học Quan hệ ứng xử với khách đến làm việc, tổ chức khác người nước Quan hệ ứng xử với môi trường Quan hệ ứng xử với cộng đồng xã hội Điều Quy tắc ứng xử học sinh bao gồm Quan hệ ứng xử với thân người học Quan hệ ứng xử với bạn bè Quan hệ ứng xử với nhà giáo, cán quản lý, nhân viên, người lao động nhà trường Quan hệ ứng xử với khách đến làm việc Quan hệ ứng xử với môi trường Quan hệ ứng xử với cộng đồng xã hội CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CB, GV, NV Điều Quan hệ ứng xử với bản thân 1- Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ, lĩnh vững vàng, động sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; 2- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương Ngành Không muộn, sớm Không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác làm việc; 3- Sắp xếp, trí bàn, phòng làm việc cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sẽ; 4- Tác phong, trang phục: - Mang, mặc trang phục gọn gàng, chỉnh tề phù hợp với môi trường sư phạm - Mặc trang phục lễ phục ngày lễ như: ngày Lễ khai giảng, Hội nghị CBVC, Đại hội Công đoàn, Lễ tổng kết ngày Lễ khác theo quy định Hiệu trưởng trường (trừ trường hợp có thai có nhỏ 12 tháng) + Đối với nam: Không để râu (ria), tóc dài, nhuộm tóc mầu loè loẹt, không đeo khuyên tai, không cạo trọc đầu + Đối với nữ: Không trang điểm loè loẹt, không nhuộm tóc sặc sỡ; 5- Khi ngồi làm việc, hội họp, hội nghị giữ tư ngắn, không ngồi nghiêng ngửa, dạng chân, vắt chân, rung đùi; 6- Đi, đứng với tư chững chạc, không khệnh khạng, gây tiếng động lớn; Giáo viên trống tiết cần làm việc phòng hội đồng, không lại tùy tiện (trừ trường hợp cần giao dịch) 7- Ăn nói khiêm nhường, từ tốn, không nói to, gây ồn ào; 8- Hết làm việc, trước phải kiểm tra, tắt điện, khoá chốt cửa bảo đảm an toàn quan, đơn vị 9- Các hành vi bị cấm CB,GV, NV - Hút thuốc phòng làm việc, phòng họp, hội trường, nơi đông người; - Uống rượu, bia, đồ uống có cồn làm việc (trừ trường hợp sự đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao), hoặc làm việc uống rượu, bia say, bê tha, không làm chủ thân; - Các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu; nhận lợi ích bất hợp pháp từ người đến giao dịch, công tác; - Đánh bạc hình thức tham gia tệ nạn xã hội, hoạt động giải trí không lành mạnh Điều Quan hệ ứng xử với trẻ em, học sinh 1- Tôn trọng nhân cách học sinh, mềm mỏng cương quyết, triệt để xử lý vi phạm học sinh; 2- Đảm bảo giữ mối liên hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn, nhà trường, phụ huynh học sinh tổ chức trường; Thực nghiêm túc Điều lệ nhà trường; Quy định dạy thêm - học thêm; Không trù dập học sinh Điều Quan hệ ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp 1- Ứng xử với cấp trên: 1.1- Các đạo, mệnh lệnh, hướng dẫn, nhiệm vụ phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực nhiệm vụ Thực đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; 1.2- Trung thực, thẳng thắn báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp Không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín cấp trên; 1.3- Khi gặp cấp phải chào hỏi nghiêm túc, lịch 2- Ứng xử với cấp dưới: 2.1- Hướng dẫn cấp triển khai thực tốt nhiệm vụ giao Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực nhiệm vụ chuyên môn; 2.2- Gương mẫu cho cấp học tập, noi theo mặt Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh cấp dưới; chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc công việc sống cấp dưới; 2.3- Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp 3- Ứng xử với đồng nghiệp: 3.1- Coi đồng nghiệp người thân gia đình Thấu hiểu chia sẻ khó khăn công tác sống; 3.2- Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự đồng nghiệp Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm gây đoàn kết nội bộ; 3.3- Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý công việc, sống; Không suồng sã, nói tục sinh hoạt, giao tiếp 3.4- Hợp tác, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Điều Quan hệ ứng xử với quan, trường học khác cá nhân đến giao dịch 1- Văn minh, lịch giao tiếp Luôn thể thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh tình Không to tiếng, hách dịch không nói tục hoặc có thái độ cục cằn… gây căng thẳng, xúc cho người đến giao dịch; Không cung cấp tùy tiện thông tin nhà trường, viên chức thuộc trường cho người khác biết (trừ trường hợp Hiệu trưởng thị) 2- Công tâm, tận tụy thi hành công vụ Không móc ngoặc, thông đồng, tiếp tay làm trái quy định để vụ lợi; 3- Phải nhanh chóng, xác giải công việc; 4- Thấu hiểu, chia sẻ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người đến giao dịch; 5- Tôn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp người đến giao dịch học sinh Trong thi hành công vụ, phải để cá nhân đến làm việc phải chờ đợi phải giải thích rõ lý Điều Ứng xử hội họp, sinh hoạt tập thể; giao tiếp qua điện thoại 1- Ứng xử hội họp, sinh hoạt tập thể: 1.1- Phải nắm nội dung, chủ đề họp, Hội thảo, Hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu ý kiến phát biểu Có mặt trước quy định 05 phút để ổn định chỗ ngồi tuân thủ quy định Ban tổ chức điều hành họp, Hội nghị, Hội thảo 1.2- Trong họp: -Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác; - Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép nội dung cần thiết; không nói chuyện làm việc riêng; không bỏ trước kết thúc họp, không vào, lại tuỳ tiện phòng họp Phát biểu ý kiến theo điều hành Chủ toạ hoặc Ban tổ chức; không làm việc riêng hoặc nói chuyện riêng họp, không trao đổi, thảo luận riêng… 1.3- Kết thúc họp: Để khách mời, lãnh đạo cấp trước, không xô đẩy, chen lấn, dọn dẹp lại chỗ ngồi (ghế, ngăn bàn, bàn)… 2- Ứng xử giao tiếp qua điện thoại, Internet: 2.1 Sử dụng tiết kiệm, sử dụng điện thoại vào đúng mục đích công việc chung quan, đơn vị Không sử dụng vào việc riêng 2.2 Khi gọi: Phải chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi (ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể) - Khi đầu dây bên có người nhắc máy có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, phận làm việc đề nghị gặp người cần gặp; - Trao đổi nội dung đầy đủ, rõ ràng, cụ thể Âm lượng vừa đủ nghe, nói từ tốn, rõ ràng, xưng hô phải phù hợp với đối tượng nghe, không nói to, thiếu tế nhị gây khó chịu cho người nghe; - Có lời cảm ơn, lời chào trước kết thúc gọi 2.3 Khi nghe: Sau nói “A lô, xin nghe”, cần có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, phận làm việc - Nếu người gọi cần gặp đích danh trao đổi, trà lời rõ ràng, cụ thể nội dung theo yêu cầu người gọi Âm lượng, nói năng, xưng hô gọi đi; - Nếu người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa cần gặp; - Có lời cám ơn, lời chào trước kết thúc điện thoại 2.4 Sử dụng Intenet: Thực nghiêm túc quy định sử dụng Internet nhà trường quy định khác pháp luật thông tin truyền thông Điều Quan hệ ứng xử với người thân gia đình 1- Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; không vi phạm Pháp luật; 2- Thực tốt đời sống văn hoá nơi cư trú Xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, hoà thuận; 3- Không để người thân gia đình lợi dụng vị trí công tác để làm trái quy định Không tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi; 4- Sống có trách nhiệm với gia đình Điều 10 Quan hệ ứng xử với cha mẹ người học Trong mối quan hệ này, giáo viên cần: - Hãy người bạn đồng hành phụ huynh hướng đến mục tiêu chung Lắng nghe những tâm sự, nguyện vọng bàn giáo dục em Nếu cần đề xuất những biện pháp giáo dục để phụ huynh ứng dụng dạy dỗ - Thiết lập đường dây thông tin thông qua phương tiện có để kịp thời thông báo cho những biểu đáng lưu ý HS - Ngoài gặp gỡ qua họp phụ huynh tổ chức định kỳ, GV nên chủ động thăm viếng gia đình phụ huynh HS Việc làm không thắt chặt mối quan hệ thân tình mà gián tiếp cho HS thấy phối hợp giữa thầy cô bố mẹ em - Đối với những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc em cá biệt, cần tế nhị giao tiếp -Tránh chê bai mức HS trước phụ huynh khiến họ nản lòng không muốn cho em đến trường Điều 11 Quan hệ ứng xử với khách đến làm việc, tổ chức khác người nước 1- Thực đúng quy định Nhà nước, Ngành quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; 2- Giữ gìn phát huy truyền thống lịch sử, sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác, lợi ích quốc gia Điều 12 Quan hệ ứng xử với môi trường - Có ý thức bảo vệ sở vật chất, xây dựng giữ gìn môi trường sư phạm xanh, đẹp Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, giữ vệ sinh nơi làm việc, hội họp - Sử dụng an toàn tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị nhà trường (trong phòng học, phòng thư viện, phòng vi tính, phòng y tế phòng làm việc) - Luôn ý thức giữ gìn bảo quản đồ dùng dạy học phương tiện phục vụ giảng dạy nhà trường Điều 13 Quan hệ ứng xử với cộng đồng xã hội nơi cư trú Ứng xử với nhân dân nơi cư trú 1- Gương mẫu thực vận động nhân dân thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định quyền địa phương Chịu giám sát tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nhân dân nơi cư trú; 2- Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi Cư xử đúng mức với người Tương trợ giúp đỡ lúc hoạn nạn, khó khăn, sống có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng; 3- Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú Không tham gia, xúi giục, kích động, bao che hành vi trái pháp luật Ứng xử nơi công cộng, đông người 1- Thực nếp sống văn hoá, quy tắc, quy định công cộng Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật lên, xuống tàu, xe, qua đường; 2- Giữ gìn trật tự xã hội vệ sinh nơi công cộng Kịp thời thông báo cho quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông tin hành vi vi phạm pháp luật; 3- Không có hành vi hoặc làm những việc trái với phong mỹ tục Luôn giữ gìn phẩm chất người làm công tác giáo dục CHƯƠNG III QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI HỌC SINH Điều 14 Quan hệ ứng xử với bản thân người học Đối với bản thân học sinh - Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực khiêm tốn - Chấp hành tốt pháp luật; quy định trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phòng chống tiêu cực học tập, kiểm tra, thi cử - Phải có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên học tập Biết tự học, tự nghiên cứu - Không nói dối bao che những khuyết điểm người khác Trang phục học sinh: - Phải sẽ, gọn gàng, giản dị thích hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường, học phải mặc đúng trang phục đúng quy định - Đầu tóc phải gọn gàng, không để dài, không cắt tóc đầu đinh, không nhuộm tóc Các hành vi học sinh không được làm: - Không xúc phạm nhân phẩm danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác - Không gian lận học tập kiểm tra, thi cử - Không đánh gây rối trật tự an ninh nhà trường nơi công cộng - Không làm việc riêng, không sử dụng mang điện thoại đến trường - Không hút thuốc, uống rượu bia, đánh bài.; tàng trữ, sử dụng ma tuý, khí, chất nổ, chất độc ; lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia tệ nạn xã hội - Không xe máy; - Không xe đạp sân trường, ăn quà vặt thời gian học tập trường; tụ tập trước cổng trường - Không phá hoại tài sản nhà trường (bàn ghế, cối ); lãng phí điện, nước, quạt, đèn… Điều 15 Quan hệ ứng xử với bạn bè - Trong giao tiếp phải lịch sự, tao nhã, tuyệt đối không sử dụng lời nói thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm - Ngôn ngữ ứng xử phải sáng, hoà đồng, không vượt giới hạn cho phép người học sinh mà xảy tượng đoàn kết, tượng đánh - Giao tiếp ứng xử phải thể hiện: khiêm tốn, tế nhị, ứng xử cách có văn hoá, có đạo đức người học sinh - Trong giao tiếp thể tính trung thực, khoan dung, độ lượng nhằm tăng tinh thần đoàn kết, nhân mỗi học sinh - Xưng hô đảm bảo thân mật, cởi mở, sáng, không cầu kỳ, kiểu cách; không gọi nhau, xưng hô những từ dành để gọi những người tôn kính ông, bà, cha, mẹ , không gọi tên gắn với tên cha, mẹ, những khiếm khuyết ngoại hình hoặc đặc điểm cá biệt tính nết… - Chào hỏi, giới thiệu, bắt tay đảm bảo thân mật, sáng, không thô thiển, cục cằn, không làm ầm ĩ ảnh hưởng đến người xung quanh - Khi thăm hỏi, giúp đỡ bạn bè đảm bảo chân thành, tế nhị, không che giấu khuyết điểm nhau, không xa lánh, coi thường người bị bệnh, tàn tật hoặc người có hoàn cảnh khó khăn; chúc mừng bạn đảm bảo vui vẻ, thân tình, không cầu kỳ, không gây khó xử - Đối thoại, nói chuyện, trao đổi với bạn bè đảm bảo chân thành, thẳng thắn, cởi mở, ôn tồn, không cãi vã, chê bai, dè bỉu, xúc phạm, khua chân múa tay, nói tục, chửi thề, khạc nhổ Biết lắng nghe tích cực phản hồi mang tính xây dựng thảo luận, tranh luận - Quan hệ với bạn khác giới đảm bảo tôn trọng, nhã nhặn, không sấn sổ, săn đón, điệu trớn - Chân thành giúp đỡ bạn học tập Trong lớp tích cực bạn thảo luận xây dựng Điều 16 Quan hệ ứng xử với nhà giáo, cán quản lý, nhân viên, người lao động nhà trường Trong giao tiếp với thầy cô giáo, cán quản lí, nhân viên nhà trường phải: lễ phép, kính trọng, không vô lễ xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự cán giáo viên nhân viên nhà trường Ngôn ngữ phải thể đúng tư cách người học sinh, tuyệt đối không nói dối, nói tục, chửi thề Ứng xử chào hỏi, xưng hô, giới thiệu với thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường, đảm bảo kính trọng, lịch sự, rõ ràng, ngắn gọn, đủ câu từ; không thô lỗ, cộc lốc, không rụt rè Khi hỏi, trả lời đảm bảo trật tự dưới, câu hỏi trả lời ngắn gọn, rõ ràng, có thưa gửi, cảm ơn Khi mắc lỗi, làm phiền thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường đảm bảo thái độ văn minh, tế nhị, chân thành, xin lỗi đúng lúc Khi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thân với thầy giáo, cô giáo ngược lại đảm bảo chân tình, giản dị, cởi mở, thân mật, tôn trọng bí mật cá nhân, không khách sáo, cầu kỳ, giễu cợt Điều 17 Quan hệ ứng xử với khách đến làm việc: - Khi có khách đến làm việc cần chào hỏi lễ phép - Giao tiếp với khách đảm bảo lịch sự, rõ ràng, đủ câu từ, không nói thô lỗ, cộc lốc - Không sử dụng động tác thể gây phản cảm thè lưỡi, giơ tay, búng tay, đấm lưng nhau, trố mắt, hô to, hò hét, kéo dài giọng, trỏ, bình phẩm - Nhiệt tình dẫn cho khách phòng ban làm việc, học tập sinh hoạt khác nhà trường khách cần hỏi - Chào hỏi khách lịch Điều 18 Quan hệ ứng xử với môi trường - Biết cách bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho thân, tham gia học hỏi, rèn luyện kỹ sống - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sở vật chất, xây dựng giữ gìn trường, lớp học xanh, đẹp Quan tâm chăm sóc tốt công trình niên - Sử dụng an toàn tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị nhà trường - Có ý thức bảo vệ công trình văn hóa, di tích lịch sử địa phương Tìm hiểu, giữ gìn phát huy truyền thống địa phương, truyền thống nhà trường Điều 19 Quan hệ ứng xử với gia đình, cộng đồng xã hội Đối với gia đình: Tôn trọng, yêu kính, biết lời ông bà, cha mẹ Biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ công việc gia đình phù hợp với khả thân Xưng hô, mời, gọi đảm bảo kính trọng, lễ phép, thương yêu, quan tâm đến người gia đình Khi đi, về; lúc ăn uống đảm bảo lễ phép, có chào mời, thưa gửi, xin phép Khi hỏi phải trả lời lễ phép, nhẹ nhàng, rõ ràng Không khích bác, công kích, lên án ông bà, cha mẹ người tuổi Trong quan hệ với anh chị em gia đình đảm bảo trật tự họ hàng, quan tâm chăm sóc, nhường nhịn, giúp đỡ, chia sẻ, an ủi chân thành Khi có khách đến nhà đảm bảo chào hỏi lễ phép, tiếp khách chân tình, cởi mở, lắng nghe Trong công việc gia đình đảm bảo làm việc chăm chỉ, vừa sức, không cãi cọ, cau có bị nhắc nhở Ứng xử đối với thôn, xóm, bản, tổ dân phố nơi cư trú 10 Trong giao tiếp đảm bảo đúng mực, lịch sự, lễ phép; ân cần giúp đỡ; hỏi thăm, chia sẻ chân tình, không cãi cọ, xích mích, trả thù vặt Trong sinh hoạt đảm bảo tôn trọng yên tĩnh chung, không gây trật tự an ninh, không gây ồn ào, vệ sinh chung Ứng xử thực nghĩa vụ công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh, không vi phạm quy định cộng đồng dân cư thống thực Ứng xử nơi công cộng Ở nhà trường tham gia sinh hoạt chung đảm bảo đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn, không hò hét, hô gọi ầm ĩ; không xô đẩy, chen lấn, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi; không đi, đứng, trèo, ngồi lên lan can, bàn học Ứng xử có mặt khu vực công cộng đường phố, nhà ga, bến xe, rạp hát đảm bảo cử chỉ, hành động lịch thiệp; nói xin lỗi làm phiền cảm ơn giúp đỡ; không làm ồn, ngó nghiêng, trỏ, bình phẩm người khác Không vi phạm nội quy, quy định chung nơi công cộng Khi đến quan, công sở để giao dịch, liên hệ công việc đảm bảo thái độ lễ phép, lịch sự, thẳng thắn, mạch lạc; không luồn cúi, gây trật tự; nhã nhặn hỏi cảm ơn phục vụ Ứng xử lớp học Trong thời gian ngồi nghe giảng lớp học đảm bảo tư thế, tác phong nghiêm túc, tôn trọng thầy giáo, cô giáo bạn lớp; không làm cử như: vò đầu, gãi tai, ngoáy mũi, quay ngang ngửa, phát ngôn tùy tiện, nhoài người, gục đầu; không sử dụng phương tiện liên lạc cá nhân Khi cần mượn, trả đồ dùng học tập đảm bảo thái độ nghiêm túc, lời nói nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến học Khi trao đổi, thảo luận nội dung giảng đảm bảo thái độ cầu thị, tôn trọng ý kiến người khác, không gay gắt, chê bai, mỉa mai những ý kiến khác với ý kiến thân Ứng xử trước kết thúc học đảm bảo tôn trọng thầy, cô giáo, không nôn nóng gấp sách vở, rời chỗ ngồi để chơi, về; đảm bảo trật tự, không xô đẩy bàn ghế, giữ vệ sinh chung Khi thân bị ốm đau đột xuất đảm bảo kín đáo, tế nhị, hạn chế làm ảnh hưởng đến người; đảm bảo giữ vệ sinh cá nhân tránh làm lây lan bệnh cho người khác CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 20 Tổ chức thực 11 1- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc quyền tổ chức thực nghiêm túc Quy tắc này; 2- Tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc quyền tổ chức thực nghiêm túc Quy tắc này; - Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đội chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể học sinh thuộc quyền tổ chức thực nghiêm túc Quy tắc này; 4- Phối hợp với công đoàn việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại viên chức Điều 21 Hiệu lực thi hành Quy định thông qua áp dụng thực kể từ ngày ký Quyết định ban hành Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh qui định sẽ rà soát bổ sung hàng năm vào dịp Hội nghị cán bộ, viên chức cho phù hợp, thay đổi ban lãnh đạo trường thông qua Hiệu trưởng định thực hiện./ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Kính 12 ... hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-HT ngày / củaHiệu trưởng trường THCS Hùng Thắng ) /2 016 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh 1- Quy tắc ứng xử quy định Quy t định áp... gọi chung viên chức) học tập, công tác trường THCS Hùng Thắng 2- Ngoài việc thực quy tắc ứng xử trường THCS Hùng Thắng quy định văn cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thực nghiêm túc Quy ước... 16 /4/2008 Bộ GD-ĐT; Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2 011 /TT-BGDĐT ngày 28/3 /2 011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17, 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17, 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn