Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này

99 409 2
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 22:25

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu tác giả Các số liệu nghiên cứu luận văn trung thực xác Những tài liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Văn Diễm LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Lân – Viện Khoa học Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với quan tâm, tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ, bảo trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Nhân dịp xin cám ơn thầy, cô cán công tác Viện Khoa học Công nghệ Môi trường (INEST) – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, giúp đỡ huớng dẫn suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Bên cạnh gia đình bố mẹ bạn bè ủng hộ, tạo điều kiện động viên hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANG MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG LIÊN QUAN 1.1 Làng nghề với phát triển kinh tế xã hội 1.1.1 Khái niệm làng nghề .4 1.1.2 Đặc điểm chung làng nghề .4 1.1.3 Phân loại đặc trưng sản xuất làng nghề 1.2 Hiện trạng kinh tế xã hội làng nghề dệt nhuộm 1.2.1.Chủ trương phát triển làng nghề dệt nhuộm 1.2.2 Hiện trạng kinh tế xã hội làng nghề dệt nhuộm Việt Nam .7 1.2.3 Những tác động tiêu cực đến môi trường làng nghềdệt nhuộm .11 1.3 Những vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề dệt nhuộm 13 1.3.2 Hiện trạng môi trường làng nghề dệt nhuộm 15 1.3.3 Tác động sản xuất nghề tới sức khỏe cộng đồng cỏc làng nghề 20 CHƢƠNG HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƢỜNG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM HÀ NỘI .21 2.1 Hiện trạng sản xuất môi trường làng nghề dệt nhuộm lụa Vạn Phúc, Hà Đông - Hà Nội 21 2.1.1 Giới thiệu chung làng lụa Vạn Phúc 21 2.1.1.1 Vị trí địa lí 21 2.1.1.2 Đặc điểm tự nhiên 22 2.1.1.3 Điều kiện kinh tế – xă hội làng nghề Vạn Phúc .23 2.1.1.4 Lịch sử hình thành phát triển làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc 24 2.1.1.5 Những giá trị làng nghề Vạn Phúc 25 2.1.1.6 Tình hình hoạt động sản xuất làng nghề Vạn Phúc 26 2.1.2 Thực trạng môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc .29 2.1.2.1 Công nghệ sản xuất vấn đề môi trường liên quan làng nghề dệt Vạn Phúc 29 2.1.2.2 Hiện trạng môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc 30 2.1.2.3 Thực trạng Quản lí môi trường làng nghề Vạn Phúc 39 2.2 Hiện trạng sản xuất môi trường làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá, Mỹ Đức - Hà Nội 44 2.2.1 Giới thiệu chung làng dệt Phùng Xá 44 2.2.1.1 Vị trí địa lí 44 2.2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 45 2.2.1.3 Hiện trạng hạ tầng xã hội .46 2.2.1.4 Điều kiện kinh tế xó hội làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 48 2.2.1.5 Những thuận lợi khó khăn làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá .50 2.2.1.6 Lịch sử hình thành phát triển làng nghề 51 2.2.1.7 Những giá trị làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá .52 2.2.2 Thực trạng môi trường làng nghề đệt nhuộm Phùng Xá .54 2.2.2.1 Công nghệ sản xuất vấn đề môi trường liên quan làng nghề dệt Phùng Xá 54 2.2.2.2 Hiện trạng môi trường làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 55 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM Ở HÀ NỘI68 3.1 Đề xuất giải pháp sản xuất cho làng nghề dệt nhuộm 68 3.1.1 Đế xuất hội giảm thiểu chất thải 68 3.1.2 Đề xuất phân tích biện pháp SXSH làng nghề dệt lụa 69 3.1.3 Các khó khăn trở ngại áp dụng sản xuất làng nghề kiến nghị 75 3.2 Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải áp dụng loại hình làng nghề dệt nhuộm .76 3.2.1 Đối với môi trường không khí 76 3.2.2 Đối với môi trường nước 76 3.2.3 Xử lý chất thải rắn 78 3.3 Các giải pháp xếp quy hoạch làng nghề dệt nhuộm 78 3.3.1 Các phương án quy hoạch không gian sản xuất 78 3.3.2 Mô hình quy hoạch tập trung áp dụng làng nghề 79 3.3.3 Mô hình quy hoạch phân tán áp dụng làng nghề .80 3.4.1 Hoàn thiện cấu hệ thống quản lý môi trường làng nghề 81 3.4.2 Quản lý vệ sinh môi trường thôn xóm 84 3.4.3 Quản lý môi trường hộ sản xuất .85 3.4.4 Xây dựng sách khuyến khích hỗ trợ làng nghề 85 3.4.5 Quản lý môi trường thông qua hương ước làng xã .86 3.3.6 Giáo dục môi trường .87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STNMT : SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG UBND : ỦY BAN NHÂN DÂN MTTQ : MẶT TRẬN TỔ QUỐC BVMT : BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BTNMT : BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG BNN&PTNT : BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BOD : NHU CẦU OXY SINH HÓA (Biological Oxygen Demand) COD : NHU CẦU OXY HÓA HỌC (Chemical Oxygen Demand) QLMT : QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG CNH - HĐH : CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA SS : CHẤT RẮN LƠ LỬNG (Suspendid Solid) ĐTM : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG KKT : KHU KINH TẾ TCVN : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM QCVN : QUY CHUẨN VIỆT NAM ATLĐ : AN TOÀN LAO ĐỘNG KCN : KHU CÔNG NGHIỆP KQH : KHU QUY HOẠCH SXSH SẢN XUẤT SẠCH HƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Loại lượng sản phẩm số làng nghề dệt điển hình Bảng 1.2 Phân bố số lượng làng nghề Việt Nam theo Tỉnh Thành Bảng 1.3 Giá trị xuất số mặt hàng thủ công 11 Bảng 1.4 Trình độ kĩ thuật làng nghề 12 Bảng 1.5 Định mức sử dụng nước trình chuội, nhuộm lụa 16 Bảng1.6 Định mức sử dụng hoá chất trình nhuộm 1tấn lụa 16 Bảng 1.7 Định mức sử dụng than trình chuội, nhuộm lụa 17 Bảng 1.8 Các công đoạn sinh nước thải đặc tính dòng thải 17 Bảng 1.9 Đặc trng nớc thải số làng nghề dệt nhuộm 18 Bảng 2.1 Chất lượng nước thải trung bình làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc 33 Bảng 2.2: Chất lượng môi trường không khí số làng nghề địa bàn Quận Hà Đông 38 Bảng 2.3: Chất lượng môi trường không khí hộ dệt nhuộm 39 Bảng 2.4 Chất lượng nước mặt ao làng nghề Dệt nhuộm Phùng Xá 58 Bảng 2.5 Hệ số phát thải than củi 62 Bảng 2.6 Phát thải ô nhiễm môi trường không khí hoạt động đốt nhiên liệu làng nghề dệt Phùng Xá (tháng) 63 Bảng 2.7 Nồng độ bụi khí độc số địa điểm làng 64 Bảng 2.8 Phân tích mẫu đất khu vực làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá – Mỹ Đức 65 Bảng 2.9 Thành phần rác thải làng dệt nhuộm Phùng Xá 66 Bảng 3.1 Các hội sản xuất làng nghề dệt nhuộm 70 Bảng 3.2 Hoá chất, thuốc nhuộm nước sử dụng trình chuội, nhuộm liên tục 1000kg tơ lụa 74 Bảng 3.3 So sánh định mức sử dụng thuốc nhuộm & xà phòng xử lý 1000kg tơ lụa 74 DANG MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ công nghệ dệt nhuộm kèm theo nguồn nước thải 14 Hình 2.1 Vị trí địa lí làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc – Hà Đông 21 Hình 2.2 Sơ đồ dòng thải trình dệt nhuộm làng nghề Vạn Phúc 29 Hình 2.3 Vị trí điểm quan trắc nước mặt làngnghề dệt nhuộm Vạn Phúc 31 Hình 2.4 Chất lượng môi trường nước mặt địa bàn thành phố Hà Đông 32 Hình 2.5 Môi trường nước mặt sông Nhuệ tình trạng ô nhiễm nặng 34 Hình 2.6 Một khúc sông Đáy chảy qua làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc 35 Hình 2.7.Biến thiên giá trị pH trung bình nước ngầm khu vực qua năm 36 Hình 2.8 Giá trị Coliforms nước ngầm khu vực làng nghề dệt nhuộm 37 Hình 2.9 Mô hình tổ thu gom rác tự quản Vạn Phúc 42 Hình 2.10 Vị trí địa lí làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá – Mỹ Đức 44 Hình 2.11 Cơ cấu dệt vải làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 52 Hình 2.12 Sơ đồ công nghệ ươm tơ, dệt lụa kèm theo dòng thải làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 55 Hình 2.13 Các điểm quan trắc địa bàn làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 58 Hình 2.14 Chất lượng nước mặt ao địa bàn làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 59 Hình 2.15 Ao nước tù đọng lại làng nghề gây ô nhiểm môi trường khu vực 60 Hình 2.16 Giếng khơi bị ô nhiễm làng 61 Hình 2.17 Nồi nấu thủ công làng nghề dệt Phùng Xá 62 Hình 2.18 Bãi rác thải làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá 66 Hình 3.2 Xử lý nước thải dệt nhuộm hộ gia đình quy mô lớn 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm vừa qua, khắp nơi nước làng nghề phát triển mạnh đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương Song bên cạnh đó, nảy sinh nhiều vấn đề môi trường xúc, đòi hỏi quan tâm tháo gỡ kịp thời ngành, cấp, đặc biệt quyền địa phương nơi có làng nghề Việc phát triển làng nghề phần quan trọng công nghiệp hoá - đại hoá đất nước năm đầu kỷ 21 Phát triển mạnh ngành nghề, đẩy mạnh xuất sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao, sử dụng nhiều lao động lợi làng nghề địa phương Đời sống nhân dân nhiều vùng nông thôn nước bước nâng lên sản xuất nông nghiệp phát triển đồng thời với việc khôi phục phát triển làng nghề Nhiều làng nghề trở thành gương làm giàu nông thôn Tuy nhiên nơi phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, cần phải giải vấn đề xúc bảo vệ môi trường Hiện nay, việc khôi phục phát triển làng nghề nông thôn có nhiều thuận lợi, Nhà nước hộ trợ kinh phí tìm đầu cho sản phẩm Tuy nhiên, phát triển tự phát, ạt thiếu quy hoạch nên dẫn tới hậu môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng Tại nhiều làng nghề bị ô nhiễm về: Môi trường nước, không khí chất thải rắn Hiện trạng ô nhiễm biểu hiện: Không khí bị ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, độc, bụi khói không gian sống ngày bị thu hẹp đất phải nhường chỗ cho sản xuất công nghiệp công trình khác Đất sản xuất nông nghiệp nguồn nước sinh hoạt nhiều nơi có nguy bị ô nhiễm nặng phế thải công nghiệp sinh hoạt Cây xanh vốn đặc trưng nông thôn Việt Nam, bị thu hẹp dần nhường chỗ cho công trình xây dựng Ô nhiễm môi trường tác động xấu đến sức khoẻ người, người dân làng nghề có nguy mắc bệnh mà ô nhiễm môi trường gây nên.Ở làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh) có 30% dân số bị mắc bệnh da liễu, hô hấp đường ruột [1] Tại làng nghề tái chế kim loại tỷ lệ người mắc bệnh hiểm nghèo ung thư, dị tật bẩm sinh tương đối cao Ô nhiễm môi trường nông thôn nói chung môi trường làng nghề nói riêng vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm Dệt nhuộm ngành gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường Đây ngành truyền thống, chiếm vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm ngành dệt nhuộm không đáp ứng nhu cầu nước mà mặt hàng có chỗ đứng giới Tuy nhiên, với thiết bị lạc hậu, công nghệ không đồng bộ, chắp vá, phần lớn nhập từ Trung Quốc, Đài Loan tự chế tạo gia công nước, hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh có phần lớn đưa vào hoạt động không đem lại hiệu cao Chính điều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trên sở đề tài: "Đánh giá trạng môi trƣờng số làng nghề dệt nhuộm địa bàn Hà Nội đề xuất giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng cho làng nghề này" thực có tính thực tiễn cao, cung cấp thông tin cụ thể trạng môi trường, giải pháp QLMT khu vực làng nghề đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường phục vụ cho phát triển làng nghề bền vững Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường đề xuất giải pháp quản lý nhằm khắc phục hạn chế ô nhiễm cho số làng nghề dệt nhuộm địa bàn Thành phố Hà Nội sở rút thuận lợi khó khăn công tác QLMT, xử lý môi trường làng nghề, từ đưa kiến nghị giải pháp để hoạt động xử lý, QLMT làng nghề đạt hiệu Nội dung gồm: - Khảo sát hoạt động sản xuất làng nghề phát sinh ô nhiễm môi trường Với đặc tính nước thải có độ kiềm cao, COD, BOD5, SS độ màu nước thải cao, phương án xử lý nước thải hộ gia đình tẩy nhuộm quy mô nhỏ đề sơ đồ hình 3.1 3.2 - Phƣơng pháp 1: (Áp dụng cho hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ) Nước thải Thiết bị lọc qua xỉ Nước thải sau xử lý xả vào than lắng sơ dòng thải chung Song chắn rác Bùn cặn lắng Hình 3.1 Sơ đồ phƣơng án xử lý nƣớc thải hộ gia đình tẩy gạc - Phƣơng pháp 2: (Áp dụng cho hộ gia đình SX quy mô lớn cụm số hộ SX nhỏ) NT1: Nước thải dòng ô nhiễm nặng hộ gia đình (gồm nước dịch sau chuội tơ lụa, nhuộm, nước giặt lần đầu sau nhuộm) NT2: Nước thải dòng ô nhiễm nhẹ hộ gia đình (gồm nước thải sinh hoạt phần nước thải sản xuất) Ca( OH)2 N T1 N Nguồn tiếp nhận T2 Lưới chắn rác Bể XLNT (bằng phương pháp hoá lý) hộ gia đình) Hồ chứa (hồ tuỳ tiện) Thiết bị xử lý sơ (lưới chắn rác, bể phốt Hình 3.2 Xử lý nƣớc thải dệt nhuộm hộ gia đình quy mô lớn 77 Đặc điểm công nghệ  Bể xử lý nước thải vôi sống hộ gia đình: tính trung bình hộ sản xuất khoảng 0,8 m3/ngày, thiết kế xây dựng bể từ 1,2-1,5 m3 Thời gian lưu qua đêm Phần bùn lắng cặn bể giữ lại thải bỏ định kỳ tuần lần Phần bùn làm vật liệu xây dựng, san lấp  Hồ chứa có tác dụng làm nước điều kiện tự nhiên Nếu lưu lượng nước thải 200m3/ngày, với số BOD5 dao động 250 350mg/l, chọn thời gian lưu nước thải hồ 12 ngày Khi đó, thể tích cần thiết hồ V=3500m3, chiều sâu hồ 2,5 m, chiều cao sử dụng 1,5 m, diện tích mặt hồ 1.400m3, hiệu suất xử lý BOD5 hồ đạt 80 - 82% 3.2.3 Xử lý chất thải rắn Đối với làng nghề dệt nhuộm, rác thải chủ yếu gồm: xỉ than, vụn chất thải sinh hoạt Lượng chất thải rắn kết hợp với xử lý rác thải sinh hoạt chung làng nghề Còn xỉ than dùng để san lấp chỗ trũng, sửa đường 3.3 Các giải pháp xếp quy hoạch làng nghề dệt nhuộm 3.3.1 Các phương án quy hoạch không gian sản xuất Loại làng nghề, Tiêu chí chọn vào khu QH đặc điểm tập trung Dệt nhuộm: ồn, Đưa vào khu quy hoạch: nước thải chứa nhiều chất Những sở có suất Cơ sở có  30 máy dệt thủ thấp tẩy nhuộm quy mô ô công nhiễm, chất màu, - Đặc điểm QH phân tán nhỏ Các sở tẩy, nhuộm Quy hoạch hợp lý khu vực hoá chất từ Quy hoạch cụm sản xuất: sản xuất: khâu khu vực tẩy nhuộm - nhuộm, khí thải - khu vực dệt lò hơi, - khu vực lò - Khu vực sinh hoạt - Phải có hệ thống xử lý cục hóa nấu, chất nhuộm tẩy - tẩy Xây hệ thống XL nước thải Khu vực dệt: cách xa khu nhuộm cho cụm quy hoạch 78 nước thải tẩy Xử lý khí thải cho khu vực lò Nhà xưởng phải thông thoáng hơi; qui hoạch hộ Quản lý chất thải rắn chất hợp lý thải nguy hại HT thoát nước làng phải Có phận phụ trách môi cải tạo để đảm bảo tiêu trường chung khu quy thoát nước thải hoạch làng kể có mưa Có hệ thống cung cấp Có hệ thống thu gom xử lý quản lý điện nước khu chất thải rắn làng quy hoạch Thu gom bông, sợi bán lại dể tận dụng 3.3.2 Mô hình quy hoạch tập trung áp dụng làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc Phùng Xá a Lựa chọn quy mô cho quy hoạch tập trung Các sở dệt có số lượng từ 30 máy dệt thủ công trở nên, gây mức độ ồn cao, trình tẩy nhuộm gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước sức khỏe người Vì sở cần đưa vào khu quy hoạch tập trung Các sở có suất nhỏ để quy hoạch phân tán b Các lƣu ý đƣa vào khu quy hoạch tập trung - Khu quy hoạch phải có hệ thống rãnh dẫn nước thải hợp vệ sinh có hệ thống xử lý nước thải nấu tẩy nhuộm đảm bảo yêu cầu trước thải môi trường - Công nhân khu quy hoạch phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động trang chống ô nhiễm hoá chất, găng tay dùng tẩy giặt, - Bố trí trồng xanh quanh khu vực sản xuất tạo bóng mát, giảm bớt độc hại hoá chất gây - Khu vực dệt khu vực có tiếng ồn lớn, với lượng máy dệt nhiều, vậy, công nhân dệt phải có phương tiện chống ồn 79 Ghi chú: Do khu quy hoạchtập trung với quy mô sản xuất ngang với sở CN nhỏ nên cần phải tuân thủ đầy đủ quy định bảo vệ môi trường sức khoẻ sở công nghiệp 3.3.3 Mô hình quy hoạch phân tán áp dụng làng nghề Tùy điều kiện hộ gia đình làng mà hộ sản xuất loại sản phẩm tương ứng với công đoạn khác Có hộ chuyên thu mua nguyên vật liệu, có hộ chuyên tiêu thụ sản phẩm, có hộ chuyên dệt, có hộ chuyên tẩy nhuộm, Một biện pháp quy hoạch hữu hiệu để giải vấn đề môi trường dễ dàng hơn, xây dựng mô hình quy hoạch phân tán theo tớnh chất cụng việc tớnh phõn cụng chuyờn mụn húa làng nghề  Công việc hồ sợi Do đặc điểm làng nghề phần lớn hồ sợi thủ công, phơi thủ công, dễ thực hiện, công đoạn nên làm hộ gia đỡnh Tuy nhiên, có nước thải chứa chất hữu cao nên lượng nước cần thu gom đưa xử lý (Với tính chất hộ gia đình, lượng nước thải không nhiều việc thu gom hoàn toàn dễ dàng)  Công đoạn chuẩn bị dệt dệt Để tranh thủ dệt lúc rỗi rãi, công đoạn không cần phải đưa vào khu quy hoạch Các hộ gia đình cần chọn vị trí xa chỗ ăn ngủ gia đình nhằm hạn chế thấp tiếng ồn tới sinh hoạt Trong khu vực dệt, bụi bông, tơ vụn sinh nhiều, vậy, khu vực cần thu gom bụi bông, tơ vụn thường xuyên Nếu có người mua tơ vụn để đem bán lại cho nhà máy sản xuất sợi tận dụng nguyên liệu, tránh lãng phí Với hộ gia đình có lượng máy dệt công nghiệp lớn (từ 10 máy trở lên), nên di dời xưởng dệt khu vực xa khu sinh hoạt để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân công nhân lao động xưởng  Công đoạn nấu tẩy trắng nhuộm 80 Đây công đoạn gây ô nhiễm toàn trình dệt nhuộm Nước thải chứa hoá chất tẩy nhuộm, chứa hoá chất, xỉ than, tác nhân gây ô nhiễm đến môi trường sức khoẻ người làng nghề Công đoạn thực tuỳ tiện, có hộ gia đình tẩy trắng, có hộ gia đình nhuộm, sở nhỏ chuyên tẩy nhuộm cho hộ dệt làng thường nằm khuôn viên gia đình, gây ô nhiễm trầm trọng tới môi trường Tại số làng nghề, việc tẩy nhuộm HTX lớn đảm trách, nhiên, số lượng không đáng kể Để giải vấn đề môi trường, hộ sản xuất công đoạn nên tập trung khu vực cụ thể cách xa hộ dân cư làng, cuối làng Những lƣu ý - Các hộ sản xuất khác cần tẩy nhuộm đưa đến hộ tẩy nhuộm tập trung để làm hay thuê nhuộm mà không tự tổ chức sản xuất tẩy nhuộm riêng - Trong khu vực tẩy nhuộm cần có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung - Ngoài ra, với quy mô làng nghề, khó xử lý khí thải, cần phải có ống khói đủ độ cao để pha loãng khí thải, tránh tập trung cục khu vực gây ảnh hưởng xấu tới người trực tiếp sản xuất - Với người lao động trực tiếp khu vực này, cần có phương tiện bảo hộ lao động thích hợp găng tay, trang chống hoá chất, - Trong khu vực tẩy nhuộm, nên bố trí nội vi hợp lý: khu vực để hoá chất, sản phẩm gọn gàng, cách xa nhau, thùng đựng hoá chất dùng xong phải tập trung khu vực để có kế hoạch thải bỏ, - Có thể bố trí trồng xanh quanh khu vực tạo bóng mát, giải bớt độc hại hoá chất gây 3.4 Đề xuất biện pháp quản lý môi trƣờng 3.4.1 Hoàn thiện cấu hệ thống quản lý môi trƣờng làng nghề Trong làng nghề, cần có phận chuyên trách môi trường an toàn lao động nhằm giám sát quản lý chất lượng môi trường Địa phương cần đưa quy định quản lý môi trường, cán chuyên trách môi trường giúp cấp 81 quản lý nắm vững tình hình thực quy định liên quan tới bảo vệ môi trường xử lý chất thải, khuyến khích sáng kiến nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, kịp thời tìm giải pháp có cố sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường Đối với làng nghề nên lấy quản lý cấp xã nòng cốt hệ thống quản lý môi trƣờng, vị cấp xã cán quản lý sát hoạt động hộ gia đình để thực có hiệu giải pháp quản lý Hệ thống quản lý môi trường cấp xã thể hình 3.3 UBND xã Chủ tịch UBND xã Các ban ngành xã Cán chuyên môn VSMT xã (kinh tế, XDCB, thuỷ lợi, giáo Bán chuyên trách y tế VSMT dục, điện, ) ATTP Lãnh đạo thôn Trưởng thôn Tổ cán chuyên môn VSMT thôn Vệ sinh viên cán Hội liên gia Hộ gia đình Hộ sản xuất Cơ sở sản xuất Cơ sở SX nông (gia đình) nhỏ (cụm gia trung bình đình) (doanh nghiệp nông thôn) Hình 3.1 Cơ cấu hệ thống quản lý môi trƣờng cấp xã 82 Vai trò nhiệm vụ cấp mô hình tổ chức quản lý vệ sinh môi trường bao gồm: - Tổ chức thực công tác vệ sinh môi trường thông qua hoạt động địa bàn phụ trách - Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hoạt động vệ sinh môi trường nội quy vệ sinh môi trường địa bàn - Hướng dẫn, giáo dục tuyên truyền cho nhân dân công tác vệ sinh môi trường, tham mưu cho cấp lãnh đạo quản lý vệ sinh môi trường chung - Theo mô hình phân cấp quản lý Nhà nước BVMT, đề xuất chức nhiệm vụ cán cấp sau:  UBND xã cần: Chỉ đạo kiểm tra việc thực quy định Nhà nước, UBND cấp tỉnh, huyện, xã công tác BVMT địa bàn toàn xã  Cán bán chuyên trách chuyên trách môi trường chủ trì tổ chức thực chịu trách nhiệm giúp UBND xã thực việc quản lý nhà nước BVMT  QLMT cấp thôn: + Trưởng thôn cán lãnh đạo thôn thực chức quản lý nhà nước vệ sinh môi trường địa bàn thôn + cấp thôn phải phân công cán phụ trách kiêm nhiệm để theo dõi vệ sinh môi trường, giúp Trưởng thôn việc quản lý vệ sinh môi trường địa bàn thôn  Trƣởng Hội liên gia: + Tổ chức thực hoạt động VSMT theo đạo cấp lãnh đạo thôn phạm vi gia định Hội liên gia + Theo dõi, nhắc nhở hướng dẫn hộ gia đình thực nội quy VSMT hoạt động làm ngõ xóm + Tham gia công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức VSMT hộ gia đình + Báo cáo, phản ánh tình hình VSMT Hội liên gia với Trưởng thôn 83 Các ban ngành xã cán chuyên trách thôn có trách nhiệm tổ chức đôn đốc việc thực công tac vệ sinh môi trường quản lý ngành theo quy định hướng dẫn quan quản lý chuyên ngành quan quản lý nhà nước môi trường Các hộ gia đình, sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phải tham gia công tác chung xã thôn QLMT + Tại cở sản xuất TTCN, để công tác quản lý môi trường thực tốt sở TTCN nên thành lập tổ/nhóm quản lý môi trường với tham gia số cán có khả chuyên trách theo dõi tình hình vệ sinh môi trường an toàn lao động sở + Xây dựng quy định bảo vệ môi trường sở sản xuất + Xây dựng chường trình thường xuyên dọn vệ sinh, kiểm tra, quản lý vệ sinh môi trường sở sản xuất + Tổ chức học tập tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho công nhân 3.4.2 Quản lý vệ sinh môi trường thôn xóm * Thu gom rác thải Vì vậy, thôn xóm nên thành lập phận, tổ vệ sinh môi trường, trang bị xe chở rác, dụng cụ lao động Công việc họ thu gom chở rác thải bãi rác xã nạo vét cống rãnh thoát nước Kinh phí trả lương cho đội ngũ thu từ đóng góp hộ dân Ví dụ 5.000 đồng/tháng hộ không sản xuất 30.000 đồng/tháng hộ sản xuất Đồng thời cần đưa biện pháp xử phạt hình cụ thể hành vi đổ rác bừa bãi môi trường * Bố trí bãi rác hợp vệ sinh Trong điều kiện địa phương, loại rác thải sinh hoạt sản xuất xả bừa bãi môi trường đường đi, bờ sông, bờ ao, mương Vì vậy, trước mắt vấn đề phải lựa chọn, bố trí bãi rác hợp vệ sinh * Vệ sinh hệ thống thoát nƣớc 84 Hệ thống thoát nước thôn xóm có đặc trưng cống rãnh hở, phân bố với đường làng đường liên xóm Do để hệ thống hoạt động tốt, lâu dài cần có hình thức vệ sinh thường xuyên Bùn thải đưa đến khu riêng bãi rác tận dụng để bón hay lấp ao Hệ thống mương rãnh thoát nước tốt có nắp đậy phải cải tạo, nâng cấp để đáp ứng quy mô phát triển làng 3.4.3 Quản lý môi trường hộ sản xuất * Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động Việc công nhân mang dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết, đảm bảo an toàn lao động trình làm việc Vì vậy, chủ hộ phải có quy định bắt buộc công nhân phải mang dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết trình sản xuất như: quần áo, trang, găng tay * An toàn điện Cần có hệ thống cầu giao thiết bị bảo vệ động cơ, chống cháy nổ thiết kế đường dây an toàn để tránh cháy chập điện bị điện giật * Đối với môi trƣờng chung Xây dựng quy chế tự quản lý môi trường dạng hương ước làng, xã 3.4.4 Xây dựng sách khuyến khích hỗ trợ làng nghề - Giảm thuế, phí sở thực tốt quy định nhà nước môi trường sở có đầu tư cải thiện môi trường Khuyến khích sở áp dụng giải pháp sản xuất - Chính quyền cấp cần có chế hỗ trợ vốn cho dự án cải thiện môi trường - Lập quỹ bảo vệ môi trường nhằm bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường để thực đầy đủ biện pháp khắc phục tác động tiêu cực hoạt động sản xuất đến môi trường Quỹ môi trường xây dựng nhằm mục đích: + Cứu trợ giải kịp thời cố môi trường + Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức môi trường thông qua hoạt động quần chúng 85 + Đào tạo cán sở quản lý môi trường làng + Dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường làng + Chi phí cho quan trắc môi trường định kỳ Quỹ môi trường sử dụng để chi cho: chi phí cho việc mời tư vấn phổ biến biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phát triển sản xuất, nâng cao nhận thức môi trường, chi phí cho trồng canh bảo vệ môi trường, chi phí cho việc vệ sinh môi trường làng nghề, chi phí cho việc kiểm tra giám sát chất lượng công trình cải thiện môi trường làng nghề Quỹ môi trường có cách trích tỷ lệ phần trăm từ ngân sách xã, thu từ hộ sản xuất tuỳ theo mức độ sản xuất hộ, tiền xử phạt vi phạm môi trường cần hỗ trợ thêm nhà nước cá nhân, quan, tổ chức nước 3.4.5 Quản lý môi trường thông qua hương ước làng xã Hương ước làng xã công cụ quản lý môi trường hữu hiệu nông thôn thích hợp với cộng đồng khu vực dễ hiểu, dễ tiếp thu gắn với thực tế Hương ước cộng đồng lập dựa quy ước truyền thống có hướng dẫn quan quản lý môi trường Hiện đa số hương ước thể dạng văn có sửa đổi định kỳ cho phù hợp với thay đổi làng xã Từ hương ước xây dựng quy định để dân làng dễ thực Các quy định thường ngắn gọn nêu lên điều cấm kỵ điều phải thực * Hương ước làng xã thông thường có nội dung: - Quy định chung - Nếp sống văn hoá - Đạo lý gia đình xã hội - Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - Trật tự kỷ cương xóm làng - Bảo vệ công trình công cộng, vệ sinh môi trường - Tổ chức thực 86 * Trong mục quy ước vệ sinh môi trường hương ước có bao gồm nội dung: - Quy định chung - Quy định hành vi như: giữ gìn đường làng ngõ xóm đẹp, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sở sản xuất kinh doanh, bảo vệ công trình, cảnh quan công cộng, hoạt động BVMT chung - Quy định thưởng phạt - Điều khoản thi hành Làng cử ban thường trực để tổ chức thực giám sát việc thực quy ước Để giúp đỡ ban điều hành có tham gia đoàn thể quần chúng Hội phụ nữ, Đoàn niên, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc Trong trình xây dựng hương ước, cần có tham gia tư vấn cán làm công tác quản lý môi trường để tăng hiệu thực thi hương ước quản lý môi trường Các điều khoản riêng hương ước đặc thù cho loại hình làng nghề dệt nhuộm cần ý vấn đề sử dụng tiết kiệm hoá chất, xử lý nước thải 3.3.6 Giáo dục môi trường Mục đích việc giáo dục môi trường tạo nên nhân dân ý thức quan tâm đến môi trường Với nhận thức trách nhiệm góp phần vào việc bảo vệ cải thiện môi trường nơi sinh sống Giáo dục môi trường giúp cho người nhận thức môi trường làm việc môi trường xung quanh cần bảo vệ, trước hết lợi ích họ, sau người dân phải hiểu môi trường tài sản quốc gia cần bảo vệ gìn giữ Giáo dục môi trường cần tiến hành theo biện pháp khác nhau: - Dựa vào phương tiện truyền thông đại chúng cách công tác chặt chẽ báo chí vô tuyến truyền hình, in áp phích, ấn phẩm bảo vệ môi trường 87 - Tổ chức lớp tâp huấn môi trường để tạo cho cán địa phương nhân dân nắm nội dung luật BVMT nâng cao nhận thức môi trường, từ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh giữ gìn vệ sinh môi trường an toàn sản xuất, lao động - Sở TN&MT kết hợp với Bộ, số quan nghiên cứu trung ương tổ chức quốc tế mở lớp bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho cán huyện tổ chức trình diễn xuống địa phương - Kết hợp với UBND huyện, xã, Đoàn niên, Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền rộng rãi ngày lễ môi trường, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu dọn, nạo vét kênh mương, ao tù, cống rãnh nhằm thoát nước mưa nước thải Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức hiểu biết chủ doanh nghiệp, cán công nhân doanh nghiệp người dân làng chất ô nhiễm phát sinh làng nghề dệt nhuộm 88 KẾT LUẬN Sự phát triển làng nghề dệt nhuộm mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa bàn phường đóng góp đáng kể vào Ngân sách nhà nước Nhưng bên cạnh phát triển đáng vui mừng ô nhiễm ngày nghiêm trọng Tỉnh thành phố quan tâm tới phát triển bền vững làng nghề Trong năm qua công tác QLMT làng nghề đạt số thành tựu đáng ghi nhận Tuy nhiên, chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu ô nhiễm làng nghề dệt nhuộm địa bàn Hà Nội, đặc biệt vấn đề nước thải Các ao hồ làng bị ô nhiễm cao, nước ngầm bị ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm chất thải hoạt động sản xuất làng nghề dệt nhuộm thải chính, cộng thêm từ sinh hoạt chăn nuôi nhân dân làng Sự phát triển tự phát thiếu quy hoạch bảo vệ môi trường nguyên nhân gây nên tình trạng Do bệnh ốm đau làng nghề có chiều hướng tăng nhanh, bệnh liên quan đến hô hấp, da, đau đầu , có chiều hướng tăng Do môi trường sống bị ô nhiễm chất lượng số lượng Ngoài ra, việc thu gom rác thải làng triển khai, quy mô hoạt động hạn chế, bãi chôn lấp chất thải không kỹ thuật, nguồn gây ô nhiễm môi trường khu vực chôn lấp rác thải Các công tác quản lý môi trường khu vực làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc, Phùng Xá nhìn chung gặp nhiều khó khăn Người dân tham gia sản xuất chưa có ý thức việc bảo vệ môi trường cho trình sản xuất Kinh nghiệm quản lý môi trường cấp huyện, xã số ngành nhiều yếu kém, chủ quan chưa quan tâm Chưa có nguồn kinh phí để xử lý, giải ô nhiễm làng nghề Công nghệ sản xuất làng nghề lạc hậu, thủ công Để giảm giá thành thường nhập nguồn nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, nguồn nguyên liệu nhìn chung dễ gây ô nhiễm với môi trường Các hoá chất: Silicat Na2SiO3, Javen, H2SO4 , hộ sản xuất sử dụng thủ công đổ thải trực tiếp môi trường làm môi trường làng nghề bị ô nhiễm nhanh chóng khó khắc phục 89 Nước thải làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc, Phùng Xá nói riêng làng nghề nằm cạnh sông Nhuệ, sông Đáy nguyên nhân khiến hai dòng sông trở thành dòng sông chết Đây không vấn đề riêng tỉnh, thành phố mà là vấn đề cấp quốc gia Trong thời gian tới cấp từ Trung ương đến địa phương cần có quan tâm phối hợp Cần có biện pháp phù hợp QLMT làng nghề để hoạt động QLMT thực đạt hiệu quả, tạo phát triển bền vững cho làng nghề 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Kim Chi (2002), Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật GS.TS Đặng Kim Chi, Làng nghề Hà Nội - Vấn đề bảo vệ môi trườngPhát triển bền vững, Hội nghị nâng cao hiệu hoạt đọng quản lý KHCN quận huyện thị xã Hà Nội, Sở KH - CN Hà Nội TS Đào Duy Thái (2009), Quá trình thiết bị nhuộm hoàn tất vật liệu dệt, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo môi trường quốc gia 2008 Đặng Trấn Phòng, Trần Hiếu Nhuệ (2006), Xử lý nước cấp nước thải dệt nhuộm, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội Đặng Trấn Phòng (2004), Sinh thái môi trường dệt nhuộm, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Hà Đông (2007), Báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn Quận Hà Đông Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Hà Đông (2006), Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp Vạn Phúc Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Hà Đông, Báo cáo trạng môi trường Quận Hà Đông 2012 10 Thành phố Hà Đông (2005), Quy chế bảo vệ môi trường Thành phố Hà Đông 11 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mỹ Đức, Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Phùng Xá – Huyện mỹ Đức – thành phố Hà Nội giai đoạn 20112020 tầm nhìn 2030 12 Phòng quản lý công nghiệp dân dụng tiểu thủ công nghiệp (2008), Báo cáo thực trạng làng nghề nghề huyện Mỹ Đức 2008 13 Asessment of sources of air, water and land pollution”, part one-Tổ chức Y tế giới WHO 91 ... cỏc làng nghề 20 CHƢƠNG HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƢỜNG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM HÀ NỘI .21 2.1 Hiện trạng sản xuất môi trường làng nghề dệt nhuộm lụa Vạn Phúc, Hà Đông - Hà Nội. .. sản xuất làng nghề phát sinh ô nhiễm môi trường - Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - Hà Nội làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội dựa hoạt động làng nghề. .. đưa vào hoạt động không đem lại hiệu cao Chính điều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trên sở đề tài: "Đánh giá trạng môi trƣờng số làng nghề dệt nhuộm địa bàn Hà Nội đề xuất giải pháp phòng ngừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này , Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này , Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƢỜNG MỘT SỐLÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM HÀ NỘI, CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA GIẢM THIỂU ÔNHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM Ở HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn