Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

151 367 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Phan Vũ Nguyên Khương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MAY THEO NHU CẦU Xà HỘI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN SÂU: QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS THÁI THẾ HÙNG Hà Nội – Năm 2010 LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn PGS TS Thái Thế Hùng tận tình hướng, theo dõi, định hướng khoa học cho suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô giảng dạy lớp Cao học K810SPKT truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp nhận thức sâu sắc song, nghề nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Quý lãnh đạo, Quý thầy, cô trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Quý lãnh đạo, anh,chị cán kỹ thuật Doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh, chị em lớp Cao học K810SPKT chia sẽ, giúp đỡ lúc khó khăn, hỗ trợ tinh thần cho suốt thời gian học làm luận văn thạc sĩ Tôi xin trân trọng cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng10 năm 2010 Học viên thực luận văn Phan Vũ Nguyên Khương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân hướng dẫn khoa học PGS.TS Thái Thế Hùng Nếu có sai phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Người làm cam đoan Phan Vũ Nguyên Khương MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu …………………………………………… Mục đích nghiên cứu luận văn …………………………… Đối tượng nghiên cứu………………………………………… Phạm vi nghiên cứu …………………………………………… Tóm tắt luận điểm …………………………………… Đóng góp tác giả ………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ……………………………………… Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Cơ sở đào tạo nghề mối quan hệ với doanh nghiệp …………… 1.1 Các khái niệm …………………………………………………… 1.2 Mối quan hệ sở đào tạo nghề doanh nghiệp ……… 1.3 Chất lượng đào tạo ……………………………………………… Xây dựng chương trình đào tạo …………………………………… 2.1 Các khái niệm ………………………………………………… 2.2 Các loại chương trình đào tạo ………………………………… 2.3 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo …………………… Các phương pháp tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo nghề … 3.1 Phương pháp tiếp cận xây dựng CTĐT nghề truyền thống 3.2 Phương pháp tiếp cận thị trường xây dựng chương trình đào tạo nghề …………………………………………………………………… Tiếp cận đào tạo theo lực thực mô hình xây dựng chương trình theo môđun …………………………………………… 4.1 Tiếp cận đào tạo theo lực thực …………………… 4.2 Mô hình xây dựng chương trình theo môđun ………………… 4.3 Những ưu diểm chương trình đào tạo theo môđun việc đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp ………………… Kết luận chương 1: …………………………………………………… 2 3 3 5 10 10 14 16 17 17 18 18 14 18 35 35 Chương THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ MAY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH MAY THEO NHU CẦU Xà HỘI Khái lược trường Cao đẳng nghề TP HCM 1.1 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu ĐT trường CĐN TP HCM ………………………………………………………………… 1.2 Cơ cấu tổ chức trường CĐN TP HCM ……………………… 37 37 1.3 Đội ngũ cán quản lí(CBQL) trường …………………… 37 1.4 Đội ngũ giảng viên ……………………………………………… 1.5 Học sinh,sinh viên(HS,SV) …………………………………… 38 38 1.6 Số khoa, số ngành đào tạo …………………………………… 38 1.7 Các tổ chức trị đoàn thể nhà trường ………………… 38 1.8 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo …………… 38 37 Tình hình ngành May nguồn nhân lực ngành May Việt Nam Khảo sát thực trạng đào tạo nghề May công nghiệp trường Cao 39 đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh …………………………… 41 3.1 Tiến hành khảo sát nhu cầu xã hội …………………… 3.2 Thực trạng đào tạo nghề May trường CĐN TP HCM 41 41 Thực trạng mối liên kết nhà trường (Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh) Doanh nghiệp ………………………… Nhu cầu doanh nghiệp May TP HCM …………………… Các ý kiến việc xây dựng chương trình đào tạo nghề May công 51 53 nghiệp đáp ứng theo nhu cầu xã hội …………………………… 57 Kết luận chương ……………………………………………………… Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MAY THEO NHU CẦU Xà HỘI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………………………………… Phân tích nghề …………………………………………………… Phân tích công việc ……………………………………………… 58 60 60 65 Đề xuất chương trình đào tạo nghề May đáp ứng theo nhu cầu xã hội trường CĐN TP HCM ……………………………… 3.1 Chương trình đào tạo ngắn hạn nghề May Công nghiệp … 3.2 Chương trình chi tiết ………………………………………… 68 69 73 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận …………………………………………………………… Kiến nghị …………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………… PHỤ LỤC ……………………………………………………… PHỤ LỤC ……………………………………………………… PHỤ LỤC ……………………………………………………… 97 98 100 102 121 138 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, viết tắt Viết đầy đủ TP, TP HCM Thành phố, thành phố Hồ Chí Minh CNH- HĐH Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa CĐN TP HCM Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh ĐT Đào tạo GDNN Giáo dục nghề nghiệp GD- ĐT Giáo dục- đào tạo NLTH Năng lực thực DACUM Develop A Curriculum (Phát triển chương trình) Bộ LĐTB- XH Bộ lao động thương binh xã hội SVTC Strengthening of Vocational Training Centers (Tăng cường trung tâm dạy nghề) LĐ Lao động KCN Khu công nghiệp WTO World Trade Organizatinon (Tổ chức thương mại giới) DN Doanh nghiệp GV Giáo viên LT Lý thuyết TH Thực hành NLĐ Người lao động CLSP Chất lượng sản phẩm THCS Trung học sở HS- SV Học sinh- Sinh viên DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình vẽ Trang Hình 1.1 Đào tạo với thị trường lao động Hình 1.2 Hệ thống dạy nghề - Thị trường lao động - Hệ thống việc làm Hình 1.3 Yêu cầu người sử dụng - Mục tiêu người sản xuất CLSP Hình 1.4 Nội dung môn học mô đun đào tạo 15 Hình 15 Triết lý đào tạo theo NLTH 21 Hình 16 Phương pháp tiếp cận đào tạo nghề theo môđun 28 Hình 2.1 Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam từ 2005-2010 39 Hình 2.2 So sánh tỷ lệ chương trình xây dựng cho hệ ngắn hạn 43 dài hạn Hình 2.3 So sánh tỷ lệ thời gian từ lúc xây dựng chương trình cho 43 đến Hình 2.4 Các khó khăn người học nghề sau tốt nghiệp 46 Hình 2.5 So sánh tỷ lệ nam nữ làm việc DN khảo sát 49 Hình 2.6 Số lượng lao động qua đào tạo chưa qua đào tạo 49 doanh nghiệp khảo sát Hình 2.7 Chuyên ngành đào tạo lao động 50 Hình 2.8 So sánh tỷ lệ sở dạy nghề liên kết với doanh 52 nghiệp Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Khảo sát tỷ trọng LT TH CTĐT nghề 44 May Biểu đồ 2.2 Mức độ phù hợp mục tiêu nội dung chương trình so 45 với nhu cầu sản xuất Biểu đồ 2.3 Đánh giá doanh nghiệp trình độ người lao đông qua 46 đào tạo trường CĐN TP HCM Biểu đồ 2.4 Trình độ văn hóa người lao động qua khảo sát 48 Biểu đồ 2.5 Độ tuổi người lao động qua khảo sát 48 Biểu đồ 2.6 Đánh giá tác phong công nghiệp DN 51 Biểu đồ 2.7 Tuyển dụng công nhân làm việc phận 54 năm qua Doanh nghiệp Biểu đồ 2.8 Các yêu cầu Doanh nghiệp tuyển dung 56 lao động qua đào tạo trường CĐN TP HCM Bảng biểu Bảng 1.1 Mẫu phiếu viết mục tiêu thực công việc 23 Bảng 1.2 Bảng chi tiết đánh giá cuối môđun 24 Bảng 1.3 Mẫu thiết bị dụng cụ cần thiết môđun 24 Bảng 1.4 Bảng vật tư tiêu hao 25 Bảng 2.1 Nhu cầu Doanh nghiệp công việc nghề May 57 Tổng 14 hình, biểu đồ, hình MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta trình công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, việc đào tạo đội ngũ công nhân có chất lượng cao, đồng cấu ngành nghề trình độ trở thành vấn đề bách Trong thời gian qua đào tạo nghề nước ta chủ yếu dựa khả thực tế sở dạy nghề, tiêu đào tạo phân bổ từ xuống, chưa trọng tới mức nhu cầu thực tế thị trường lao động doanh nghiệp Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, để nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, yêu cầu cấp thiết đặt phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua nâng cao chất lượng đào tạo Trong nhiệm vụ - giải pháp lớn phát triển kinh tế xã hội năm tới, kỳ họp thứ quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tới phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng quy mô đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp tới đại học với phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (tại hội thảo "Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp") với tốc độ tăng trưởng nay, tổng nhu cầu thêm lao động qua đào tạo nghề đến năm 2010 triệu Một số nghề/nhóm nghề có nhu cầu cao lao động thợ dệt, may, thợ thuộc da làm giày, thợ vận hành máy thiết bị, thợ khí, lắp ráp máy móc Như vậy, với nhịp độ phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nay, việc đào tạo nghề coi rầm rộ đến mức tràn lan, thực tế chưa đáp ứng nhu cầu Điều cho thấy nhà trường doanh nghiệp thiếu liên kết hợp lý để đào tạo lao động mà xã hội cần Tại TP.Hồ Chí Minh có lực lượng lao động trẻ dồi dào, thực tế doanh nghiệp không đủ nhân công lao động, đa số sau tuyển vào làm việc phải đào tạo lại để phù hợp với thực tế sản xuất Mặc khác số học sinh qua 17 Ý kiến Anh/Chị tải trọng học lý thuyết thực hành chương trình đào tạo trường nay? Mức độ STT Tải trọng Lý thuyết Thực hành Nhẹ Phù hợp Nặng 39 43 18 Những khó khăn Anh/Chị sau tốt nghiệp, xin anh/chị vui lòng đánh dấu vào ô sau: Trình độ đào tạo không đáp ứng công việc thực tế : 19 Không có thông tin thị trường lao động Khó tìm việc làm theo nghề đào tạo: 13 Không làm quen với thực tế sản xuất trình đào tạo: 08 Chưa có kiến thức, kỹ thích ứng linh hoạt: 03 Không có điều kiện phát triển lên cao Phải chuyển nghề làm trái nghề Phần II: Dành cho anh/chị chưa đào tạo tay nghề trước tuyển dụng Thời gian đào tạo doanh nghiệp sau anh/chị tuyển dụng: - Một tuần: 43 - Một tháng: 10 - Ba tháng: 04 Hình thức đào tạo doanh nghiệp: - Có chương trình đào tạo cụ thể: 14 - Đào tạo hình thức kèm cặp: 43 - Gởi đến sở đào tạo: Mức lương anh/chị: Từ 1.200.000đ- 2.000.000đ 128 Theo anh/chị, để xây dựng chương trình đào tạo nghề May công nghiệp đáp ứng theo nhu cầu xã hội cần có : -Trong trình học cần thực hành nhiều - Trường cần đào tạo sát với nhu cấu thực tế - Chương trình dạy nghề phải cụ thể - Cần hướng nghiệp trước đào tạo - Kinh phí đào tạo nên phù hợp với người học nghề 129 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN GIÁO VIÊN Số giáo viên tham gia ý kiến: 08 Câu 1: Chương trình ngành May công nghiệp trường quý Thầy/Cô xây dựng để giảng dạy cho hệ: Dài hạn: 05 Ngắn hạn: 03 Câu 2: Chương trình mà quý Thầy/Cô giảng dạy xây dựng cách bao lâu? năm trước: 04 2-3 năm trước: 04 Câu 3: Chương trình xây dựng sở nào? Theo kinh nghiệm giáo viên: 02 Khảo sát phân tích công việc xí nghiệp: Phân tích thông tin từ ngành công nghiệp tương ứng: Từ chương trình khung bộ: 06 Câu 4: Chương trình xây dựng bởi? Giáo viên trường: 08 Giáo viên kết hợp với doanh nghiệp: Câu 5: Xin cho biết tỉ lệ học sinh nghề May công nghiệp tìm việc làm sau tốt nghiệp: 50-60 %(08 GV trả lời) Câu 6: Ý kiến Thầy/Cô tải trọng học lý thuyết thực hành chương trình đào tạo nghề May trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh STT Mức độ Tải trọng Nhẹ Lý thuyết Thực hành Phù hợp Nặng Câu 7: Theo quý Thầy/Cô việc xây dựng chương trình đào tạo ngành May theo nhu cầu xã hội trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Rất cần thiết: 08 Cần thiết: Ít cần thiết : Không cần thiết: 130 Câu 8: Xin cho biết mức độ phù hợp mục tiêu nội dung đào tạo nghề May trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh so với nhu cầu xã hội (Mức 1: không phù hợp, Mức 2: Tạm được, Mức 3: phù hợp, Mức 4: phù hợp) Mức độ STT Nội dung Chất lượng đào tạo Mức độ phù hợp mục tiêu đào tạo 3 Mức độ phù hợp nội dung đào tạo - Về kiến thức - Về kỹ - Về thái độ nghề nghiệp Câu 9: Xin cho biết trường quý Thầy/Cô có lien kết với doanh nghiệp, sở sản xuất không? Có: 08 Không: Đưa học sinh thực tập doanh nghiệp Cho học sinh tham quan xí nghiệp Câu 10: Xin quý Thầy/Cô cho ý kiến việc trường cần làm để điều chỉnh mục tiêu, nội dung, chương trình cho phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp người lao động - Cần nắm vững kết đào tạo sau thực tập doanh nghiệp từ điều chỉnh nội dung, chương trình cho phù hợp - Đào tạo ngành May phải gắn liền với nhu cầu xã hội nội dung giảng dạy phải phù hợp đối tượng học nghề - Cần xây dựng mục tiêu học tập gắn liền với thái độ tác phong công nghiệp 131 - Dạng tập thực hành May phải đạt kỹ nghề nghiệp - Cần thay đổi nội dung mục tiêu học tập ngành may phải phù hợp với nhu cầu xã hội - Cần trang bị thêm thiết bị cho ngành may công nghiệp 132 PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA ™ Đánh giá mức độ phù hợp mục tiêu chương trình đào tạo ngắn hạn nghề May công nghiệp đề xuất so với nhu cầu doanh nghiệp TP.HCM nay, chuyên gia đánh giá mức độ phù hợp mục tiêu cao (chiếm từ 86,7% đến 100% cho chương trình), số chuyên gia cho ý kiến phù hợp (bảng 3.1) Mức độ đánh giá Chương trình đào tạo ngắn hạn Rất phù Chưa phù Phù hợp hợp hợp Ráp quần tây 13,33 % 86,67 % Ráp áo sơ mi 13,33 % 86,67 % Thiết kế rập giác sơ đồ 6,67 % 93,33 % 100 % Vận hành bảo dưỡng thiết bị may : Đánh giá mức độ phù hợp mục tiêu chương trình đề xuất so với nhu cầu doanh nghiệp TP.HCM ™ Đánh giá cần thiết nội dung môđun chương trình đào tạo ngắn hạn nghề May công nghiệp đề xuất kết đa số chuyên gia đánh giá cao mức độ cần thiết cần thiết Trong môđun May đường may đánh giá 100% cần thiết (bảng 3.2) Đánh giá nội dung đào tạo Các môđun Rất cần Cần thiết thiết - May đường may 100 % - Tra dây kéo quần tây 20 % - May túi quần tây 26,67 % 133 80 % 73,33 % Không cần thiết - Ráp quần tây 33,33 % -May loại li,chiết, tay, Manchette, bo lai 20 % -May bâu sơ mi 26,67 % -Ráp áo sơ mi 33,33 % - Nhảy mẫu 6,66 % - Thiết kế rập cứng 66,67 % 80 % 73,33 % 66,67 % 93,33 % 100 % - Giác sơ đồ 33,33 % - Vận hành bảo dưỡng máy may 46,67 % - Vận hành bảo dưỡng máy vắt sổ 20 % - Vận hành bảo dưỡng máy thùa khuy 13,33 % - Vận hành bảo dưỡng máy đính nút 13,33 % - Vận hành bảo dưỡng thiết bị cắt 26,67 % 66,67 % 53,33 % 80 % 86,67 % 86,67 % 73,33 % : Đánh giá cần thiết nội dung môđun chương trình ™ Đánh giá mức độ phù hợp nội dung với mục tiêu môđun chương trình đào tạo đề xuất đánh giá cao ba mặt: kiến thức kỹ năng, thái độ nghề nghiệp 134 Mức độ đánh giá Nội dung đào tạo Rất phù hợp Phù hợp - Kiến thức 60 % 40 % - Kỹ 73,33 % 26,67 % - Thái độ nghề nghiệp 46,67 % 53,33 % Chưa phù hợp Đánh giá phù hợp nội dung với mục tiêu môđun chương trình ™ Đánh giá thời gian đào tạo môđun chương trình chuyên gia đánh giá vừa đủ chiếm tỷ lệ cao (từ 86,67% trở lên ) Trong có số môđun đánh giá thời gian cần tăng thêm thời gian thực hành chiếm tỷ lệ không cao Đánh giá thời gian đào Các môđun tạo Nhiều 6,66 - May đường may % Vừa đủ 93,33 % - Tra dây kéo quần tây 100 % - May túi quần tây 86,67 % - Ráp quần tây 100 % -May loại li,chiết, tay, Manchette, bo lai 100 % -May bâu sơ mi 86,67 % -Ráp áo sơ mi 100 % - Nhảy mẫu 93,33% 135 Ít 13,33 % 13,33 % 6,66% - Thiết kế rập cứng 100% - Giác sơ đồ 93,33% 6,66% - Vận hành bảo dưỡng máy may 86,67% 13,33% - Vận hành bảo dưỡng máy vắt sổ 86,67% 13,33% - Vận hành bảo dưỡng máy thùa khuy 86,67% 13,33% - Vận hành bảo dưỡng máy đính nút 86,67% 13,33% - Vận hành bảo dưỡng thiết bị cắt 86,67% 13,33% Đánh giá thời gian đào tạo môđun chương trình ™ Về tải trọng Lý thuyết Thực hành chương trình đào tạo ngắn hạn đề xuất đánh giá phù hợp phù hợp Qua bảng cho thấy chương trình Ráp quần tây đánh giá cao mức độ phù hợp (bảng 3.5) Mức độ đánh giá Chương trình đào tạo ngắn hạn Rất phù Phù hợp hợp phù hợp Ráp quần tây 66,67 % 33,33 % Ráp áo sơ mi 66,67 % 33,33 % Thiết kế rập giác sơ đồ 46,67 % 53,33 % Vận hành bảo dưỡng thiết bị may 26,67 % 73,33 % Đánh giá tải lý thuyết thực hành 136 Chưa ™ Qua khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy chương trình đào tạo ngắn hạn nghề May công nghiệp đa số đánh giá cần thiết (từ 73,3% trở lên) việc đào tạo đội ngũ công nhân lao động có tay nghề đáp ứng theo nhu cầu doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, đánh giá khả thi đưa vào áp dụng Sự cần thiết Chương trình đào tạo Cần Khôn cần thiết g cần khả 26,67 % Thiết kế rập giác sơ thiết 73,3% 100 % đồ Vận hành dưỡng thiết bị may Rất Rất thiết Ráp quần tây Tính khả thi bảo 6,66 % 93,33 % Khả Khôn thi g khả thi thi 53,33 46,67 % % 33,33 66,67 % % 40% 60% Đánh giá cần thiết tính khả thi chương trình 137 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT 138 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA Ý KIẾN KHẢO SÁT STT TÊN DOANH NGHIỆP Công ty May Hoàn Cầu ĐỊA CHỈ Khu tổng kho Thủ Đức, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tp.HCM Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 37 Trần Triệu Luật , P.07 , Q.Tân Bình, Công ty dệt may Thắng Lợi Công ty May Thành Công Công ty dệt may Việt Thắng Công ty may Gia Định Công ty dệt may Nhà Bè Công ty may Việt Tiến Công ty May An Phước Tp.HCM Trường Chinh - Q.Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh 36 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú Tp Hồ Chí Minh 127 Lê Văn Chí - Phường Linh Trung Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P Nguyễn Thái Bình - Quận 1- Tp.HCM Số 04 – Đường Bến Nghé – Phường Tân Thuận Đông – Quận – Tp Hồ Chí Minh 07 Lê Minh Xuân - Q Tân Bình - TP Hồ Chí Minh 12 An Dương Vương, Q5, HCM 139 DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA Ý KIẾN KHẢO SÁT STT HỌ VÀ TÊN Hồng Thị Thanh Thủy Đặng Khúc Hoàng Thi Nguyễn Nữ Huyền Trân Nguyễn Thị Kim Luyện Trương Việt Khánh Trang CƠ QUAN Tổ trưởng tổ May & TKTT trường Cao đẳng nghề Tp.HCM Giáo viên tổ May & TKTT trường Cao đẳng nghề Tp.HCM Giáo viên tổ May & TKTT trường Cao đẳng nghề Tp.HCM Giáo viên Khoa Công nghệ may trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM Giáo viên Khoa Công nghệ may trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM Giáo viên Trường trung cấp nghề kỹ thuật Nguyễn Khắc Ngọc Hân công nghệ Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Bích Khoa Trường trung cấp nghề Nhân Đạo thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên Trường trung cấp nghề kỹ thuật Nguyễn Thị Oanh công nghệ Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh 140 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MAY THEO NHU CẦU Xà HỘI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH STT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN KINH NGHIỆM Trưởng khoa CN May& TT Vũ Thị Minh Hạnh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật 28 năm TPHCM khoa CN May& TT Trường ĐH Trần Thị Thêu Trần Thanh Hương Sư phạm kỹ thuật TPHCM Phó khoa CN May& TT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 30 năm 20 năm Trưởng Khoa Công nghệ may Đặng Thị Nhật Minh trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự 20 năm Trọng Tp.HCM Hồng Thị Thanh Tổ trưởng tổ May & TKTT Thủy Nguyễn Khắc Ngọc Hân Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Thanh Bình Võ Văn Ngân 10 Nguyễn Tiến Hòa trường Cao đẳng nghề Tp.HCM 10 năm Phó phòng đào tạo trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ 20 năm Hùng Vương Tp HCM Khoa CN May& TT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM Phòng kỹ thuật- Công ty may Sài Gòn Chủ tịch HĐQT- Công ty may Hoàn Cầu Phòng kỹ thuật- Công ty may Việt Thắng 141 10 năm 20 năm 30 năm 10 năm 11 Nguyễn Lê Khánh Ly 12 Bùi Việt Quang 13 Nguyễn Thị Kiểm tra sản xuất – Công ty may Thành Công Quản lý sản xuất - Công ty may Thắng Lợi Thu Phòng tiêu chuẩn kỹ thuật – Công Ngọc 14 Nguyễn Thị Thu Vân 15 Lê Thị Bích Phương ty may Việt Tiến Phòng kỹ thuật- Công ty may Gia Định Tiêu chuẩn kỹ thuẫt – Công ty may Nhà Bè 142 năm 20 10 năm năm 12 năm ... ứng theo nhu cầu xã hội …………………………… 57 Kết luận chương ……………………………………………………… Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MAY THEO NHU CẦU Xà HỘI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. sản xuất nhu cầu lao động trình độ tay nghề người lao động nghề May thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng chương trình đào tạo ngành May theo mô đun đáp ứng theo nhu cầu xã hội thành phố Hồ Chí Minh Đề... luận xây dựng chương trình đào tạo nghề theo mô đun Đánh giá chương trình đào tạo nghề May công nghiệp thực trạng đào tạo nghề May trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Xác định nhu cầu doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh , Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh , Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan