Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

113 412 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÁI BÌNH Người hướng dẫn Luận văn: DƯƠNG KIM OANH Hà Nội, 2010 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian 06 tháng nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp cao học hoàn thành Ngoài cố gắng nỗ lực thân, nhận khích lệ giúp đỡ tận tình quý Thầy Cô khoa sư phạm kỹ thuật_Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp này, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến TS Dương Kim Oanh, có hạn chế khoảng cách không gian Cô dành nhiều thời gian công sức hướng dẫn nhiệt tình giúp hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng nghề tp.HCM, tập thể giảng viên khoa Điện tử, phòng Kiểm định chất lượng, phòng Đào tạo tạo điều kiện tốt cung cấp thông tin cho suốt thời gian thực luận văn Tuy có nhiều cố gắng, thời gian có hạn kinh nghiệm nhiều hạn chế, luận văn tránh khỏi thiếu sót định Tác giả kính mong đóng góp ý kiến, bổ sung quý Thầy Cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà nội, ngày tháng năm 2010 Tác giả Nguyễn Thái Bình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn vận dụng kiến thức hướng dẫn khoa học TS Dương Kim Oanh Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm mà cam đoan Hà nội, ngày tháng năm 2010 Tác giả Nguyễn Thái Bình MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 10 MỞ ĐẦU 11 Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng chương trình đào tạo liên thông 14 Một số khái niệm chương trình đào tạo liên thông 14 1.1 Chương trình (Curriculum) 14 1.2 Chương trình khung (Curriculum Frame) 14 1.3 Chương trình đào tạo .14 1.4 Xây dựng chương trình (Curriculum making) .14 1.5 Các thành tố chương trình (Curriculum elements) 14 1.6 Nghề (job) 14 1.7 Phân tích nghề (Job analysis) 15 1.8 Nhiệm vụ (Duty) 15 1.9 Công việc (Task) 15 1.10 Phân tích công việc (Task analysis) .15 1.11 DACUM (Develop A Curriculum) 15 Hệ thống đào tạo nghề chương trình đào tạo nghề 15 2.1 Hệ thống đào tạo nghề Việt Nam 15 2.2 Chương trình đào tạo nghề .17 2.3 Các loại chương trình đào tạo 18 Xây dựng chương trình đào tạo nghề 21 3.1 Lý thuyết xây dựng chương trình đào tạo nghề 21 3.2 Các phương pháp tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo .24 Lý thuyết phân tích nghề 26 4.1 Khái niệm .26 4.2 Phương pháp phân tích nghề 26 Xây dựng chương trình đào tạo liên thông 30 5.1 Các khái niệm đào tạo liên thông 30 5.2 Đào tạo liên thông định hướng phát triển dạy nghề Việt Nam 31 5.3 Quan điểm tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo liên thông .38 5.4 Các yếu tố liên thông .38 5.5 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo liên thông trình độ 39 5.6 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo liên thông 42 TIỂU KẾT CHƯƠNG 44 Chương 2: Thực trạng nhu cầu xây dựng chương trình liên thông nghề Điện tử công nghiệp trường Cao đẳng nghề tp.HCM 45 Giới thiệu trình phát triển trường Cao đẳng nghề tp.HCM 45 1.1 Giới thiệu sơ lược 45 1.2 Quá trình phát triển trường Cao đẳng nghề tp.HCM 45 Thực trạng trường Cao đẳng nghề tp.HCM 48 2.1 Tình hình nhân giáo viên trường .48 2.2 Các loại hình đào tạo nhà trường 49 2.3 Cơ sở vật chất, thư viện, tài 49 2.4 Quy mô đào tạo 50 2.5 Trang thiết bị thực tập 50 Tổng quan thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 52 3.1 Nhu cầu nhân lực ngành nghề năm 2010 Tp.HCM .52 3.3 Nhu cầu nhân lực cấu trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2010 53 Tình hình đào tạo nghề thành phố Hồ Chí Minh 54 Thực trạng nhu cầu học liên thông nghề ĐTCN học sinh trường cao đẳng nghề tp.HCM người lao động làm việc doanh nghiệp 54 5.1 Thực trạng nhu cầu học liên thông nghề ĐTCN học sinh TCN học nghề ĐTCN 55 5.2 Học sinh trung cấp nghề ĐTCN làm việc doanh nghiệp 59 Khảo sát mức độ hài lòng đơn vị sử dụng lao động HS tốt nghiệp nghề ĐTCN trường làm việc doanh nghiệp 63 6.1 Thái độ học sinh công việc mà đơn vị sử dụng phân công trình sản xuất .65 6.2 Kiến thức chuyên môn học sinh có đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động 66 6.3 Nhận xét kỹ nghề nghiệp học sinh doanh nghiệp 66 6.4 Nhận xét, đánh giá doanh nghiệp “tác phong công nghiệp, hành vi ứng xử”của học sinh thể trình sản xuất đơn vị 67 6.5 Nhận xét việc tiếp cận với công nghệ sản xuất học sinh doanh nghiệp .67 6.6 Nhu cầu tiếp nhận học sinh thực tập làm việc doanh nghiệp thời gian tới 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 70 Chương 3: Xây dựng CTĐT liên thông nghề Điện tử công nghiệp từ trình độ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề trường cao đẳng nghề tp.HCM 71 Giới thiệu chung nghề đào tạo liên thông 71 So sánh chương trình khung nghề ĐTCN trình độ CĐN TCN Bộ LĐTB&XH ban hành 72 2.1 Mục tiêu đào tạo .72 2.2 Thời gian đào tạo .74 2.3 Các môn học/module có nội dung số giống hai chương trình khung trình độ TCN CĐN .74 CTĐT liên thông nghề ĐTCN trình độ CĐN 77 3.1 Phân tích chương trình khung nghề ĐTCN trường cao đẳng nghề tp.HCM 77 3.2 So sánh CTĐT nghề ĐTCN trình độ TCN CĐN trường cao đẳng nghề tp.HCM 84 3.3 Đề xuất môn học/module thời gian (giờ) nghề ĐTCN chương trình liên thông trình độ CĐN 87 3.4 Mô tả nội dung môn học/module .88 3.5 Chương trình đào tạo liên thông nghề ĐTCN trình độ CĐN 92 3.6 Hướng dẫn triển khai thực chương trình đào tạo liên thông nghề ĐTCN trình độ CĐN 99 Đánh giá chuyên gia chương trình liên thông nghề ĐTCN từ trình độ TCN lên CĐN trường Cao đẳng nghề tp.HCM 101 4.1 Cách thức thực .101 4.2 Kết khảo sát 101 TIỂU KẾT CHƯƠNG 107 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SCN : Sơ cấp nghề TCN : Trung cấp nghề Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh ĐTCN : Điện tử công nghiệp CTĐT : Chương trình đào tạo CTDH : Chương trình dạy học CTLT : Chương trình liên thông LĐTB&XH : Lao động thương binh xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân HS : Học sinh SV : Sinh viên GD&ĐT : Giáo dục đào tạo LT : Lý thuyết TH : Thực hành Cty TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng biểu Trang Bảng 1.1: Sự tương đương cấp trình độ đào tạo cấp trình độ nghề 34 quốc gia Bảng 1.2: Mô tả khái quát cấp trình độ nghề quốc gia Anh quốc 35 Bảng 2.1: Xu hướng phát triển cấu 16 nhóm ngành nghề 2010 53 Bảng 2.2: Nhu cầu nhân lực trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2010 53 Bảng 2.3: Kết khảo sát lý chọn nghề theo học 55 Bảng 2.4: Tổng hợp ý kiến chương trình đào tạo 56 Bảng 2.5: Kết số phiếu khảo sát học sinh kiến thức cần bổ sung 57 chương trình đào tạo Bảng 2.6: Kết khảo sát nhu cầu học liên thông lên trình độ CĐN 58 Bảng 2.7: Ý kiến nội dung chương trình nghề ĐTCN trường cao đẳng 60 nghề tp.HCM phù hợp với công việc thực tế doanh nghiệp Bảng 2.8: Hạn chế CTĐT mà học sinh gặp phải công việc 61 thực tế doanh nghiệp Bảng 2.9: Các môn học đề xuất cần bổ sung CTLT 63 Bảng 2.10: Ý kiến doanh nghiệp thái độ học sinh 65 trình sản xuất Bảng 3.1: Khung CTĐT nghề ĐTCN trình độ TCN 77 Bảng 3.2: Danh mục môn học/module nghề ĐTCN trình độ TCN 78 Bảng 3.3: Khung CTĐT nghề ĐTCN trình độ CĐN 79 Bảng 3.4: Danh mục môn học/module nghề ĐTCN trình độ CĐN 80 Bảng 3.5: So sánh môn học/module chung 84 Bảng 3.6: So sánh môn học/module kỹ thuật sở 85 Bảng 3.7: So sánh môn học/module chuyên môn nghề 86 Bảng 3.8: So sánh môn học/module tự chọn 87 Bảng 3.9: Kết khảo sát mục tiêu CTLT 102 Bảng 3.10: Kết khảo sát mục tiêu chương trình có đáp ứng yêu 102 cầu xã hội Bảng 3.11: Mức độ phù hợp thời gian đào tạo toàn chương trình 103 Bảng 3.12: Số lượng môn học/module đề xuất thêm chương 103 trình Bảng 3.13: Kết khảo sát tính hợp lý thời lượng phân bổ 103 môn học/module Bảng 3.14: Đáp ứng kiến thức chuyên môn môn học/module 104 doanh nghiệp Bảng 3.15: Tính hợp lý phân bổ môn học/module học kỳ 105 Bảng 3.16: Mức độ hình thành kiến thức, kỹ cho người học 105 môn học/module chương trình Bảng 3.17: Mức độ tính khả thi CTĐT liên thông 106 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 1.1: Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Sơ đồ 1.2: Cấp quản lý xây dựng phát triển chương trình Sơ đồ 1.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Sơ đồ 1.4: Sơ đồ phân tích nghề theo phương pháp truyền thống Sơ đồ 1.5: Quy trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum Trang 17 18 23 27 29 Kỹ mềm Giáo dục quốc phòng PLC nâng cao Công nghệ vi điện tử Bài tập tổng hợp chuyên ngành Tổng cộng 15 30 165 135 15 45 45 28 120 90 60 15 45 510 227 283 Học kỳ 3: 19 tuần STT Tên môn học/module Thời gian môn học/module (giờ) Trong Tổng số Giờ Giờ lý thuyết thực hành 60 60 Chính trị Kỹ thuật Robot 180 45 135 Profibus 135 45 90 Thực tập tốt nghiệp 120 120 495 150 345 Tổng cộng Thời gian học môn học chung: 375 Thời gian học môn học/module chuyên môn nghề: 1140 Trong đó: - Lý thuyết : 300 chiếm tỷ lệ ≈ 27% - Thực hành: 840 chiếm tỷ lệ ≈ 73% Tổng thời gian học: 1515 Nhận xét: Qua việc đề xuất môn học/module CTĐT liên thông từ TCN lên CĐN nghề ĐTCN phân bổ thời gian đào tạo, tác giả nhận xét CTĐT liên thông có đặc điểm sau: Khi so sánh hai chương trình khung đào tạo trình độ TCN CĐN, tác giả bổ sung thêm chương trình liên thông môn học/module mà người học trình độ TCN chưa học 98 Có thay đổi việc phân bổ thời gian lý thuyết thực hành môn học/module chuyên môn bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo mục tiêu cung cấp kiến thức kỹ cho người học Bổ sung thêm môn học/module chuyên môn nghề nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời phù hợp tình hình thực tế đơn vị Với phân bổ thời gian học học kỳ phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, đồng thời phù hợp với định số: 58 /2008/QĐBộ LĐTB&XH ngày 09/6/2008 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH mục 2_điều “mỗi tuần học không 40 thực hành 30 lý thuyết” Ngoài ra, số chương trình trọng nhiều rèn luyện kỹ thực hành cho sinh viên mà quên để người học tự tin hòa nhập vào môi trường lao động sản xuất cần phải có kiến thức, kỹ mềm Trong đó, nhiều sinh viên chưa ý thức tầm quan trọng cần thiết kỹ Qua khảo sát doanh nghiệp, tác giả nhận thấy doanh nghiệp cần người lao động kiến thức kỹ mềm bên cạnh kiến thức chuyên môn nghề (kỹ cứng) họ Vì lý đó, xây dựng CTĐT liên thông tác giả đề xuất hai môn học “kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế ” “kỹ mềm” nhằm trang bị cho người học tốt nghiệp trường kiến thức kỹ hòa nhập với môi trường lao động, sản xuất 3.6 Hướng dẫn triển khai thực chương trình đào tạo liên thông nghề ĐTCN trình độ CĐN: Khi thực CTĐT cần ý đến số vấn đề sau: Đối với đơn vị đào tạo: - Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực yêu cầu nội dung chương trình - Phân công giáo viên phụ trách môn học/module cung cấp chương trình chi tiết cho giáo viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy 99 - Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, sở vật chất, phương tiện học tập để đảm bảo thực tốt chương trình Đối với giáo viên: - Giáo viên phân công giảng dạy phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết môn học/module để chuẩn bị giảng phương tiện đồ dùng dạy học cho phù hợp - Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước lên lớp - Tổ chức cho sinh viên buổi seminar, trọng đến việc tổ chức học nhóm hướng dẫn sinh viên làm tập tổng hợp chuyên ngành Giáo viên xác định phương pháp sư phạm truyền đạt như: thuyết trình lớp, hướng dẫn thảo luận, giải vấn đề lớp, xưởng, phòng thí nghiệm … Kiểm tra, đánh giá: - Giáo viên phải kiểm soát suốt trình học tập sinh viên, kể lớp nhà - Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá môn học/module để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo - Giáo viên phải kiên ngăn chặn chống gian lận tổ chức thi cử, kiểm tra đánh giá Đối với sinh viên: - Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn giảng giáo viên - Tự giác tự học tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ buổi seminar - Tích cực khai thác tài nguyên mạng thư viện trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu làm tập tổng hợp chuyên ngành - Thực nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá Kết luận: Chương trình liên thông nghề ĐTCN từ trình độ TCN lên CĐN xây dựng bao gồm hai phần: môn học chung môn học/module chuyên 100 môn nghề Các môn học/module chương trình phân bổ với thời gian phù hợp, đồng thời việc xếp phân bổ môn học/module học kỳ tương đối hợp lý có tính kế thừa kiến thức môn học/module học trước Ngoài ra, tác giả tham khảo ý kiến đồng nghiệp, chuyên gia doanh nghiệp để làm sở cho việc đề xuất thêm môn học mới, đồng thời điều chỉnh thời lượng môn học/module cho phù hợp so với chương trình khung trình độ CĐN đào tạo trường Đánh giá chuyên gia chương trình liên thông nghề ĐTCN từ trình độ TCN lên CĐN trường Cao đẳng nghề tp.HCM: Để đánh giá tính thiết thực, phù hợp nội dung đào tạo tính khả thi chương trình tiến hành đào tạo đơn vị, tác giả tiến hành đánh giá CTĐT liên thông từ trình độ TCN lên CĐN phương pháp chuyên gia 4.1 Cách thức thực hiện: Thông tin CTĐT: • Mục tiêu chương trình, đối tượng đào tạo • Thời lượng chương trình • Số lượng môn học/module chương trình • Mô tả tóm tắt môn học/module chương trình • Thông tin chi tiết môn học/module • Phiếu xin ý kiến (phụ lục 4) Danh sách cán quản lý chuyên gia (phụ lục 7): Tác giả tiến hành khảo sát lấy ý kiến 20 cán quản lý chuyên gia Ban giám hiệu, trưởng phòng đào tạo, giám đốc doanh nghiệp, trưởng phòng kỹ thuật, giáo viên có thâm niên giảng dạy kinh nghiệm lĩnh vực nghề ĐTCN 4.2 Kết khảo sát: Qua khảo sát cán quản lý chuyên gia lĩnh vực đào tạo nghề lĩnh vực nghề ĐTCN, kết khảo sát sau: 4.2.1 Mục tiêu đào chương trình: 101 Bảng 3.9: Kết kháo sát mục tiêu chương trình liên thông Mức độ khảo sát Kết Chiếm tỷ lệ % Rất đầy đủ Đầy đủ Thiếu 25% 15 75% 0% 0% 25% Rất đầy đủ Đầy đủ Thiếu 75% Hình 3.2: Mức độ phù hợp mục tiêu đào tạo chương trình Có 25% cho mục tiêu chương trình liên thông nghề ĐTCN từ trình độ TCN lên CĐN đầy đủ 75% cho đầy đủ Với kết khảo sát trên, tác giả nhận thấy mục tiêu chương trình phù hợp 4.2.2 Mục tiêu chương trình có đáp ứng yêu cầu xã hội: Bảng 3.10: Kết kháo sát mục tiêu chương trình có đáp ứng yêu cầu xã hội Mức Kết Chiếm tỷ lệ % Hợp lý Chưa hợp lý 19 95% 5% Theo tác giả, với 95% cho mục tiêu chương trình có đáp ứng yêu cầu xã hội hợp lý chương trình khả thi áp dụng đào tạo trường cao đẳng nghề tp.HCM Tuy nhiên, chương trình cần có linh hoạt theo nhu cầu thực tế thời điểm trình phát triển xã hội khoa học kỹ thuật 102 4.2.3 Thời gian đào tạo toàn chương trình: Bảng 3.11: Mức độ phù hợp thời gian đào tạo toàn chương trình Mức độ khảo sát Kết Chiếm tỷ lệ % Rất đầy đủ 35% 14 Đầy đủ 13 65% Thiếu 0% 13 12 Tỷ lệ % 10 Rất đầy đủ Đầy đủ Thiếu 0 Hình 3.3: Ý kiến mức độ phù hợp thời gian đào tạo toàn chương trình 4.2.4 Số lượng môn học/module đề xuất chương trình: Tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia số lượng môn học/module đề xuất thêm chương trình có hình thành kiến thức kỹ cho người học nhằm có điều chỉnh phù hợp để hình thành kiến thức kỹ cho người học Bảng 3.12: Số lượng môn học/module đề xuất thêm chương trình Mức Kết Chiếm tỷ lệ % Có 20 100% Không 0% 4.2.5 Tính hợp lý thời lượng phân bổ lý thuyết thực hành CTĐT: Bảng 3.13: Kết kháo sát tính hợp lý thời lượng phân bổ môn học/module 103 Mức độ khảo sát Kết Chiếm tỷ lệ % Nhiều 15% 5% Phù hợp 16 80% Thiếu 5% 15% Nhiều Phù hợp Thiếu 80% Hình 3.4: Mức độ tính hợp lý thời lượng phân bổ môn học/module Với 80% ý kiến cho thời lượng phân bổ môn học/module phù hợp so với 15% ý kiến cho nhiều 5% thiếu, tác giả nhận thấy phân bổ môn học/module chương trình hợp lý, áp dụng giảng dạy thực tế đơn vị Tuy nhiên, tùy theo thời điểm mà phân bổ có điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế 4.2.6 Khối lượng kiến thức chuyên môn môn học/module chương trình: Bảng 3.14: Đáp ứng kiến thức chuyên môn môn học/module doanh nghiệp Mức Kết Chiếm tỷ lệ % Rất đầy đủ 30% Đầy đủ 13 65% Thiếu 5% Qua khảo sát có 65% nhận xét kiến thức chuyên môn môn học/module đáp ứng với doanh nghiệp Với kết này, tác giả nhận thấy môn học/module đề xuất thêm chương trình hợp lý với tình hình thực tế doanh nghiệp 104 4.2.7 Tính hợp lý phân bổ môn học/module học kỳ: Bảng 3.15 Tính hợp lý phân bổ môn học/module học kỳ Mức độ khảo sát Kết Chiếm tỷ lệ % Rất đầy đủ 35% 14 Đầy đủ 13 65% Thiếu 0% 13 12 Tỷ lệ % 10 Rất đầy đủ Đầy đủ Thiếu 0 Hình 3.5: Mức độ hợp lý phân bổ môn học/module học kỳ Qua kết khảo sát trên, tác giả nhận thấy phân bổ môn học/module học kỳ CTĐT hợp lý, có kế thừa kiến thức môn học/module trước sau 4.2.8 Nội dung chi tiết môn học/module: Bảng 3.16: Mức độ hình thành kiến thức, kỹ cho người học môn học/module chương trình Mức Kết Chiếm tỷ lệ % Rất đầy đủ 15% 105 Đầy đủ 15 75% Thiếu 10% Qua kết khảo sát trên, tác giả nhận thấy cần phải có bổ sung cập nhật thêm kiến thức môn học/module để hình thành kiến thức, kỹ cho người học cách tốt 4.2.9 Tính khả thi CTĐT liên thông: Bảng 3.17: Mức độ tính khả thi CTĐT liên thông Mức Kết Chiếm tỷ lệ % Hợp lý 20 100% Chưa hợp lý 0% Với kết khảo sát trên, tác giả nhận thấy CTĐT liên thông nghề ĐTCN từ TCN lên CĐN thiết thực cho việc đào tạo liên thông trường Cao đẳng nghề tp.HCM nói riêng góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho Tp.HCM nói chung 106 TIỂU KẾT CHƯƠNG CTĐT liên thông nghề ĐTCN từ TCN lên CĐN xây dựng theo lý thuyết sở khoa học xây dựng CTĐT liên thông là: xây dựng chương trình theo kiểu kết hợp cấu trúc môn học/module; kết hợp cách tiếp cận; quy trình xây dựng CTĐT liên thông; khảo sát đánh giá chương trình từ cán quản lý chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực nghề đào tạo Qua đó, tác giả nhận thấy CTĐT liên thông nghề ĐTCN từ TCN lên CĐN thực cần thiết, tạo hội cho người học học lên cao học tập suốt đời, đồng thời góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển ngành điện tử nói chung, nghề ĐTCN nói riêng Tp.HCM tỉnh lân cận 107 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Đề tài sau hoàn thành, việc tạo điều kiện cho người lao động có hội học tập suốt đời đạt nguyện vọng phát triển nghề nghiệp tương lai đường đào tạo liên thông Bên cạnh đó, đề tài góp phần đắc lực cho việc nâng cao hiệu việc phân luồng học sinh phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tạo nguồn lao động kỹ thuật cho xã hội trước nhu cầu cao xã hội ngày phát triển Trong khoảng thời gian ngắn, đề tài “Xây dựng CTĐT liên thông trường Cao đẳng nghề tp.HCM” đạt số kết bước đầu sau: Xây dựng sở lý luận, quy trình nguyên tắc xây dựng chương trình liên thông trình độ Khảo sát thực tế nhu cầu học liên thông học sinh trường làm việc doanh nghiệp Phân tích thực trạng đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề tp.HCM Phân tích chương trình khung so sánh CTĐT nghề ĐTCN trình độ TCN CĐN trường Cao đẳng nghề tp.HCM để làm sở xây dựng chương trình liên thông Bổ sung thêm môn học/module chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Xây dựng chương trình liên thông nghề ĐTCN từ trình độ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề trường Cao đẳng nghề tp.HCM Mô tả nội dung xây dựng chương trình chi tiết vài môn học/module bổ sung thêm chương trình liên thông Khảo sát tính khả thi chương trình liên thông trường cao đẳng nghề tp.HCM Với kết đạt trên, đề tài “Xây dựng CTĐT liên thông trường Cao đẳng nghề tp.HCM” đảm bảo tính thực tiễn, đồng thời mở rộng quy mô lực đào tạo cho trường Cao đẳng nghề tp.HCM nhiệm vụ 108 cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển Tp.HCM nói riêng tạo điều kiện học tập suốt đời cho người học nói chung Kiến nghị: Đối với nhà nước: Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH Bộ ngành khác nhanh chóng phân công phối hợp trách nhiệm việc xây dựng chương trình liên thông cấp học giáo dục nghề nghiệp với giáo dục phổ thông giáo dục đại học Xây dựng chương trình liên thông đưa vào sống động lực quan trọng việc thực phương châm “Học suốt đời” “Xã hội học tập” Quan tâm đến công tác giáo dục hướng nghiệp trường THCS THPT Đây việc làm cần thiết để phụ huynh em học sinh an tâm, ổn định việc lựa chọn ngành nghề theo học đồng thời góp phần quan trọng việc phân luồng tạo nguồn lao động kỹ thuật cho xã hội Cần tạo kênh thông tin việc định hướng dư luận xã hội học nghề, việc làm mức thu nhập làm cho toàn xã hội thể việc tôn vinh nghề nghiệp “Nhất nghệ tinh, thân vinh” người học nghề thấy giá trị nghề nghiệp vấn đề bảo đảm việc làm ổn định kinh tế thị trường có điều kiện tiếp tục học nâng cao trình độ để thăng tiến nghề nghiệp, từ góp phần giải tỏa nỗi lo lắng định hướng sống người bước vào sống lập nghiệp Cần có sách hỗ trợ, khuyến khích cụ thể sở dạy nghề, cần quan tâm đến đời sống giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm công tác giảng dạy Chương trình khung dạy nghề cần điều chỉnh cho phù hợp với phát triển khoa học kỹ thuật xã hội Ngoài ra, cần tạo điều kiện trường tự xây dựng CTĐT theo đặc điểm riêng trường (hiện thay đổi khoảng 20%-30% ít) đảm bảo mục tiêu chương trình khung 109 Đối với nhà trường: Trong thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả đạt số kết định mà đề tài đặt Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát tác giả nhận thấy để triển khai CTĐT liên thông có hiệu trường, tác giả có vài kiến nghị sau: - Đề tài cần tiếp tục tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn thiện trước đưa vào sử dụng - Cần có quan tâm đầu tư thêm đội ngũ giáo viên trẻ, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thực tập, giáo trình, tài liệu tham khảo tăng cường phương pháp giảng dạy tích cực hóa người học - Nhà trường cần tạo mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp, quan sử dụng lao động để nhận phản hồi nhằm có điều chỉnh kịp thời nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Hướng phát triển đề tài: Do giới hạn phạm vi nghiên cứu thời gian nghiên cứu, nên CTĐT liên thông trường cao đẳng nghề dừng mức độ hoàn chỉnh chương trình liên thông mô tả nội dung môn học/module bổ sung thêm chương trình liên thông Vì vậy, có điều kiện thời gian hướng phát triển đề tài sau: Tiếp tục hoàn chỉnh chương trình chi tiết môn học/module bổ sung thêm chương trình liên thông Nghiên cứu tiếp tục nội dung giảng dạy môn học/module khác, để có điều chỉnh phù hợp với giai đoạn phát triển xã hội Thực nghiệm đánh giá toàn chương trình liên thông Mở rộng phạm vi liên thông sang trường khác 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đỗ Cường (2010), “Quan điểm hệ thống thiết kế chương trình đào tạo nghề”, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục chuyên nghiệp Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Đăng Trụ (2002), “Bài giảng phát triển quản lý chương trình đào tạo nghề”, Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề Thái Thế Hùng (2009), “Bài giảng thiết kế chương trình đào tạo”, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vũ Xuân Hùng (2008), “Phát triển chương trình dạy nghề theo module – Thực trạng số giải pháp”, blog’s Vũ Xuân Hùng Châu Kim Lang (1995), “Phân tích nghề theo phương pháp Dacum”, Nội san SPKT, Số Châu Kim Lang (1999), “Lịch sử phát triển Dacum”, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, Số Nguyễn Văn Tuấn, Võ Thị Xuân (2008), “Bài giảng phát triển chương trình đào tạo nghề”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật tp.HCM Nguyễn Thị Thanh Thư (2009), “Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc cao đẳng lên đại học ngành điện tử Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long”, Luận văn thạc sỹ Nguyễn Đức Trí (2009), “Bài giảng lịch sử phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp sư phạm kỹ thuật”, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 10 Võ Thị Xuân, Lê Thị Hoàng, Nguyễn Thị Phương Hoa (2008), “Bài giảng phương pháp giảng dạy”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật tp.HCM 11 Bộ lao động thương binh xã hội (2008), “Chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng nghề điện tử công nghiệp”, Hà Nội 12 Bộ lao động thương binh xã hội (2008), “Chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp nghề điện tử công nghiệp”, Hà Nội 13 Bộ lao động thương binh xã hội (2008), “Quy định chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề”, Hà Nội 111 14 Bộ lao động thương binh xã hội (2008), “Quy định đào tạo liên thông trình độ tay nghề”, Hà Nội 15 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010, NXB giáo dục 2002 16 Định hướng phát triển kinh tế xã hội Tp.HCM đến năm 2010, HCM CityWeb 17 Sổ tay xây dựng chương trình (2004), Tổng cục dạy nghề, Dự án tăng cường trung tâm dạy nghề (SVTC), Hà Nội 18 Tài liệu tập huấn chương trình khung dạy nghề, chương trình dạy nghề, Tổng cục dạy nghề, Hà Nội (2007) 19 Tổng kết công tác dạy nghề năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục dạy nghề, Phú Yên (2009) CÁC TRANG WEB www moet.gov.vn www ebook4u.edu.vn www molisa.gov.vn www tcdn.gov.vn www dubaonhanluchcmc.gov.vn www ipe.edu.vn http://my.opera.com/hungvdtn/blog/ www.nld.com.vn www.tuoitre.com.vn 10 www.thanhnien.com.vn 112 ... cầu xây dựng chương trình liên thông nghề điện tử công nghiệp (ĐTCN) trường Cao đẳng nghề tp .Hồ Chí Minh - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông nghề ĐTCN từ TCN lên CĐN trường Cao đẳng nghề. .. lên cao đẳng nghề trường Cao đẳng nghề Hồ Chí Minh cấp thiết Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng chương trình đào tạo liên thông trường cao đẳng nghề thành phố. .. cận xây dựng chương trình đào tạo liên thông .38 5.4 Các yếu tố liên thông .38 5.5 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo liên thông trình độ 39 5.6 Nguyên tắc xây dựng chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh , Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh , Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan