Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường cao đẳng y tế ninh bình

67 218 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 20:58

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đánh giá kết học tập khâu quan trọng trình đào tạo, yếu tố định chất lượng đào tạo Việc đánh giá có chất lượng vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản lý giáo dục nước ta Từ năm 1994, Bộ giáo dục Đào tạo chủ trương đổi kiểm tra đánh giá kết học tập hình thức trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đánh giá Hiện nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp triển khai áp dụng việc đánh giá kết học tập sinh viên hình thức trắc nghiệm khách quan Việc đánh giá hình thức trắc nghiệm trường đại học, cao đẳng Trung cấp chưa tiến hành cách bản: Việc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm theo qui trình chuẩn hoá vấn đề mà nhiều trường chưa làm được, khâu tổ chức thực nhiều vấn đề Từ nhiều năm nay, Trường Cao đẳng y tế Ninh Bình thực việc đánh giá kết học tập hình thức trắc nghiệm khách quan Các môn học áp dụng thi hết môn câu hỏi trắc nghiệm Tuy nhiên số lượng test môn học chưa nhiều chưa tiến hành xác định chất lượng cách có hệ thống chưa soạn thảo theo quy trình chuẩn hoá Xuất phát từ lý chọn đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập Học sinh – Sinh viên hình thức trắc nghiệm khách quan trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng đánh giá KQHT HS-SV hình thức TNKQ giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá KQHT Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng KTĐG KQHT trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập HS – SV hình thức TNKQ trường CĐ Y tế Ninh Bình Giả thuyết khoa học Nếu giải pháp đề xuất áp dụng nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập HS - SV hình thức trắc nghiệm khách quan Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận KTĐG KQHT - Nghiên cứu thực trạng KTĐG KQHT hình thức TNKQ Bộ môn Khoa học trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Xây dựng đề xuất giải pháp Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu trình kiểm tra đánh giá kết học tập HS - SV Bộ môn Khoa học trường CĐ y tế Ninh Bình Phương pháp nghiên cứu 7.1 Các phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá, tài liệu có liên quan đến đề tài 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Quan sát cách tổ chức thực việc kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, hết môn học - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra học sinh, giáo viên cán quản lý để phân tích thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên hình thức trắc nghiệm khách quan Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần lớn: Mở đầu: Bao gồm yêu cầu chung đề tài Nội dung: Gồm chương - Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài - Chương 2: Thực trạng công tác KTĐG KQHT Bộ môn Khoa học trường CĐ Y tế Ninh Bình - Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập HS – SV hình thức trắc nghiệm khách quan trường CĐ Y tế Ninh Bình Kết luận kiến nghị Những kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Trên giới Trắc nghiệm (kiểm tra, đánh giá) hình thành sớm với việc xuất xã hội loài người Việc chọn người “phối ngẫu” lạc nguyên thuỷ loại kiểm tra, đánh giá sớm Người tù trưởng qua “kiểm tra” chọn cho phối ngẫu ưng ý Những kiểu thử vậy, mà phương Tây gọi test (trắc nghiệm) xuất sớm phương Đông so với dạng kiểm tra khác Theo Trần Trọng Thuỷ từ năm 2000 trước Công nguyên (Tr CN), người Trung Hoa dùng trắc nghiệm trí tuệ để chọn người hầu, thê thiếp Trong thực tế sống, trắc nghiệm trước dùng sử dụng phổ biến thời đại Trung quốc nước châu Á có Việt Nam Các phép thử dùng để chọn tướng, dùng người miêu tả kỹ tam quốc chí Những phép thử sứ thần Việt Nam triều cống vương triều Trung Quốc tiêu biểu cho phép trắc nghiệm tâm lý Trong truyện dân gian việc kén rễ, kén vợ, chọn dâu hiền, trung xảy phở biến người ta tổng kết thành tục ngữ, ca dao, thành ngữ để chọn người Việc KTĐG thông thường qua đối đáp (ngày chhúng ta gọi trắc nghiệm nói), qua công việc như: thi nấu ăn, thi dệt vải, thi đấu võ, thi vật, thi vẽ (ngày gọi trắc nghiệm thực hành) có chữ viết xuất trắc nghiệm viết Trong trường học Việt Nam Trung Quốc thời xưa, viết đánh giá qua buổi bình văn, quan trường chấm bài, chí kỳ thi quan trọng Vua tham gia chấm Một hình thức kiểm tra lý thú khác xuất sớm kiểm tra hình ảnh Qua kiểm tra, người ta thường đánh giá chọn người thắng Trắc nghiệm lời nói, việc làm, hành động xem phép thử hay TNKQ, TNKQ đời sớm trắc nghiệm khác Nhưng thiếu loại trắc nghiệm lúc có công cụ đo xác Trong dạy học truyền thống người ta sử dụng câu hỏi mở (trắc nghiệm tự luận) để thí sinh trả lời theo diễn đạt mà ta thường gọi câu hỏi tự luận, sau hình thành khoa TNKQ Việc kiểm tra thường kèm với đánh giá xếp loại tuyển chọn học sinh Theo Vũ Cao Đàm: “Trắc nghiệm phương pháp bán thực nghiệm sử dụng để đánh giá chất lượng đối tượng khảo sát với chương trình đòi hỏi đối tượng thực hiện, không gây biến đổi thông số đối tượng Trắc nghiệm phương pháp đo lường khách quan phản ứng vật trắc nghiệm, biểu tâm lý mức độ nhận thức người nhóm người trắc nghiệm Công cụ sử dụng nghiên cứu trắc nghiệm ngôn ngữ công cụ phi ngôn ngữ Nói trắc nghiệm phương pháp bán thực nghiệm vì, vật không bị tác động làm biến đổi trạng thái, mà có tình môi trường hoạt động vật bị thay đổi Qua trắc nghiệm, người nghiên cứu nhận biết chất lượng đối tượng khảo sát Trắc nghiệm sử dụng nhiều lĩnh vực nghiên cứu Chẳng hạn, lĩnh vực công nghệ, người ta làm trắc nghiệm thử nghiệm đánh hỏng vật liệu; thử nghiệm độ bền học vật liệu; thử nghiệm điều kiện làm việc: thời gian ngắn, cường độ lao động cao; tải trọng thường xuyên biến đổi, điều kiện vật lý bất ổn định Ở phương Tây, trắc nghiệm khách quan (sau gọi trắc nghiệm) theo Questin Stodola, Kamer Stordahl , phương pháp đo lường trắc nghiệm tiến hành vào kỷ XVII – XVIII khoa vật lý- Tâm lý sau lan dần sang ngành động vật học Phòng thí nghiệm tâm lý Wichelm Weent thành lập Leipizig (Đức) năm 1879 Ban đầu, nhà nghiên cứu trọng đến phép đo liên quan đến thính giác, thị giác, tốc độ phản xạ, sau nghiên cứu đến thời gian nhận thức, tốc độ học tập Francis Galton (người Anh) vận dụng nguyên tắc Darwin tác phẩm “Nguồn gốc loài” (Origin of species – 1859) khác loài vào khảo sát khác biệt cá thể tính chất sinh lý tâm lý liên quan đến yếu tố di truyền Ông cho đặc điểm trí tuệ, thể lực sắc cá nhân di truyền Nhằm chọn lọc người làm cha mẹ tốt nhất, Galton triển khai trắc nghiệm khách quan để đo đặc diểm người liên quan đến trí tuệ James Mackeen Cattell (người Mỹ, học tập châu Âu) mang nhiều ý tưởng Galton cho chức trí tuệ đo trắc nghiệm Karl Pearson, học sinh Galton, tìm kỹ thuật thống kê giúp xử lý nhanh kết Galton, phép đo tương quan Đến năm 1904, Alfred Binet, nhà Tâm lý học người Pháp, trình nghiên cứu trẻ em mắc bệnh tâm thần, xây dựng số trắc nghiệm Alfred Binet tiếng Anh, từ trắc nghiệm trí thông minh gọi trắc nghiệm Stanford- Binet Bài trắc nghiệm sửa chữa số lần vào năm 1937, 1960, năm gần Theo Trần Bá Hoành, vào đầu kỷ XX, E Thorm Dike người dùng trắc nghiệm khách quan (TNKQ) phương pháp “khách quan nhanh chóng” để đo trình độ học sinh, bắt đầu với môn Số học sau số môn khác Hiện có hàng trăm triệu trắc nghiệm với mục đích khác nhau, có nhiều công ty trắc nghiệm với mục dích kinh doanh đem lại lợi nhuận hàng triệu USD năm TNKQ phổ biến trường học nước Âu Mỹ Có nhiều nghiên cứu kỹ thuật đo lường giáo dục TNKQ nghiên cứu kỹ thuật câu hỏi TNKQ, ưu nhược điểm chúng, đánh giá xác kết học tập kết hợp xử lý máy vi tính số liệu xây dựng sử dụng nhanh chóng TNKQ, nghiên cứu tiêu chuẩn dùng để phân loại nhóm người tác giả: Lindquist E.F , Stodola Q cộng sự, Ebel R.L., Howard B.L., Taylor C., Popham W.L., Glaser R nghiên cứu ưu diểm trắc nghiệm tiêu chí, nguyên tắc, thủ tục, kỹ thuật xây dựng loại câu hỏi trắc nghiệm này, tính toán độ giá trị, độ tin cậy câu trắc nghiệm, trắc nghiệm, giải thích điểm số trắc nghiệm Nhiều công trình nghiên cứu đo lường, đánh giá kết học tập công bố: Erwin T.D., Hopkins K.D., Stanley K.D., Mehrens W.A., Lehmann I.J tác giả sâu vào phương pháp đo lường lĩnh vực mục tiêu giáo dục, phân biệt rõ loại trắc nghiệm, xác định nguyên tắc xây dựng sử dụng loại trắc nghiệm S.J Osterlind nghiên cứu xây dựng câu trắc nghiệm Về kỹ thuật xây dựng sử dụng MCQ (Multiple Choice Questions: câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn) kiểm tra đánh giá (KTĐG) tự KTĐG, nhận thấy tác giả Alexander L.G., Zolene Gear mẫu mực Các đánh giá khách quan họ sử dụng rộng rãi giới kiểm tra (KT) trình độ tiếng Anh Đã có nhiều công trình nghiên cứu quy trình xây dựng lựa chọn cách sử dụng câu hỏi trắc nghiệm (CHTN) để đảm bảo hiệu cao cho việc đo lường đánh giá tuỳ theo yếu cầu môn học mục đích đánh giá Tuyển tập trắc nghiệm sử dụng trước vào học giáo trình (Pre-test) nhiều tác giả Douglas Sawyer chủ biên tế bào học, đề cập đến lĩnh vực cấu trúc chức màng tế bào, vận chuyển chất qua màng Trong lĩnh vực di truyền học, đáng ý công trình Janice Finkeltein, Golder Wilson Pre-test dùng cho sinh viên Y khoa tự ôn tập, tự KTĐG họ di truyền người Ở Liên xô cũ, số nhà sư phạm Matxcơva, Kiep, Lêningơrat dùng TNKQ để chẩn đoán tâm lý nhân dân kiểm tra kiến htức học sinh Nhưng sử dụng TNKQ mà không thấy nhược điểm chúng, nên ngày 4/9/1936 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô phê phán việc sử dụng trắc nghiệm Mãi đến năm 1963, Nhà nước Liên xô cho phép sử dụng TNKQ đánh giá kết học tập Công trình đáng lưu ý Viện hàn lâm khoa học Liên Xô E.I Monnetzen chủ trì Nhiều công trình nghiên cứu TNKQ nhiều lĩnh vực khoa học giáo dục khác công bố Các kỳ thi Olympic quốc tế Sinh học (IBO) nhiều năm qua áp dụng TNKQ phần lớn đề thi lý thuyết thực hành Như vậy, dạng câu hỏi tập sử dụng nhiều cho kiểm tra, đánh giá kết học tập dạy học chủ yếu câu hỏi tự luận TNKQ 1.1.2 Ở Việt Nam Lịch sử khoa cử Việt Nam hình thành sớm, cuốc thi chọn người tài, người có học vấn tổ chức định kỳ năm 1070, vua Lý Thái Tông cho lập Văn Miếu Từ thành lập Văn miếu Quốc tử giám, việc học hành có Người ta xem Văn miếu Quốc tử giám trường đại học Việt Nam Khoa thi tổ chức năm 1075 đời Lý Thái Tông Trên đại thể, chế độ khoa cử thời phong kiến bắt buộc sĩ tử phải trãi qua ba kỳ thi để đạt học vị cao nhất: thi Hương, thi Hội, thi Đình Thi Hương, thí sinh thí đỗ kỳ thi chia làm hai loại: loại thứ có danh hiệu hương cống (còn gọi cống cử, cống sinh), ông cử có quyền thi Hội Loại thhứ hai sinh đồ không thi Hội Người đỗ đầu gọi Giải nguyên Đến đời Minh Mạng (1820- 1840) hương cống gọi cử nhân, sinh đồ gọi tú tài Thi Hội, thi Đình ba năm tổ chức lần để chọn thái học sinh danh từ Thái học sinh xuất từ khoa thi Nhâm Thìn (1232), đời Trần Thái Tông khoa Canh Thìn (1400) Từ năm 1232, có quy định đỗ Thái học sinh (Tiến Sĩ) làm loại: đệ giáp, đệ nhị giáp đệ tam giáp Năm 1246 đặt danh hiệu Trạng nguyên cho người đỗ đầu, năm 1247 đặt thêm danh hiệu “Tam khôi” cho người đỗ đầu Trạng nguyên, Bảng nhãn Thám hoa Từ năm 1442 đời Lê Thái Tông, Thái sinh học gọi tiến sĩ năm 1919 Nhà Nguyễn sau không lấy trạng nguyên, người đỗ đầu gọi Đình nguyên Thi Đình tổ chức sân nhà vua, thí sinh làm phòng riêng, nhận bút giấy trước mặt Vua Vua chấm Chỉ người đậu hai kỳ thi nhận học vị Tiến sĩ Từ năm 1829, có chủ trương lấy thêm đỗ phó bảng cho không đủ diểm để dự thi Đình Khoa thi cuối Nho học vào năm 1919 Các kỳ thi tổ chức luận đề, người viết luận theo lối từ chương có phát biểu ý kiến cá nhân, có đề thi thi Đình ngắn gọn như: “Người quân tử, kẻ tiểu nhân”, “Phong cảnh kinh thành mùa xuân” Thi cử thời phong kiến Việt Nam có luật nghiêm ngặt, thể lệ khắc khe, bất công, đào tạo tuyển chọn hàng loạt trí thức tài giỏi góp phần quan trọng xây dựng bảo vệ đất nước Song, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Từ năm 1920, chế độ thi cử Việt Nam chuyển sang chế độ tây học, tức học thi tiếng Pháp theo chế độ giáo dục Pháp Từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, việc học hành chủ yếu chữ quốc ngữ Việc thi cử chủ yếu theo lối tự luận Sau năn 1954, trắc nghiệm khách quan sử dụng miền Nam Có thể nói miền Nam, trước năm 1975, TNKQ phát triển mạnh Từ năm 1956 đến năm 1960 trường học sử dụng rộng rãi hình thức thi TNKQ bậc trung học, sớm Sinh học Năm 1963, “Trắc nghiệm Vạn vật lớp 12” Lê Quang Nghĩa xuất Năm 1964, “Phương pháp thi Vạn vật lớp 12” Phùng Văn Hướng xuất Năm 1969, Dương Thiệu Tống giảng dạy “Trắc nghiệm thành học tập” cho lớp Cao học Tiến sĩ Giáo dục học ĐHSP Sài Gòn Như vậy, khoa học TNKQ thức đưa vào chương trình đào tạo giáo viên nghiên cứu TNKQ phát triển lúc Nhà khảo thí ( trực thuộc Bộ giáo dục chế độ cũ) nơi chuyên phát hành đề thi TNKQ kỳ thi cho trường trung học Năm 1974, kỳ thi tú tài toàn phần thi TNKQ Sau năm 1975, số trường áp dụng TNKQ song có nhiều tranh luận nên hay không nên áp dụng TNKQ thi cử Thi cử miền bắc năm 1990 chủ yếu thi hình thức tự luận Những nghiên cứu TNKQ miề Bắc Trần Bá Hoành Năm 1971, ông công bố: “Dùng phương pháp test để kiểm tra nhận thức học sinh số khái niệm chương trình Sinh học đại cương lớp 9” Năm 1996 – 1997, ông đề cập nhiều đến TNKQ tài liệu “Đánh giá giáo dục”, “Tài liệu bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 12 cải cách giáo dục môn Sinh học” Năm 1986, khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp (ĐHSP Hà Nội I) tổ chức hội thảo “Phương pháp xây dựng hệ thống câu hỏi lực chọn đa phương án” J P Herath trình bày hướng dẫn, chương trình tài trợ UNDP Nhiều giảng viên triển khai xây dựng áp dụng vào KTĐG số môn Từ năm 1990, TNKQ thực quan tâm ứng dụng nhiều cấp học Năm 1990, Bộ Y tế với giúp đỡ đề án “Hỗ trợ hệ thống đào tạo” chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điền (03/SIDA) mở khoá tập huấn cho toàn giảng viên trường y tế, xây dựng công cụ đánh giá TNKQ chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường y dược, Nguyễn Quang Quyền cộng Bộ môn Giải phẫu học trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh xuất “Mục tiêu giảng câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu học” Cuốn sách gồm 1000 câu hỏi (CH) TNKQ đáp án, giúp học sinh tự học, tự KTĐG kiến thức Giải phẫu học Năm 1994, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương đổi KTĐG kết học tập, phối hợp với viện viện công nghệ Hoàng gia Melbourne Australia, tổ chức hội thảo với chủ đề “Kỹ thuật xây dựng CH TNKQ”, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội Hội thảo trang bị cho giáo viên trường đại học cao đẳng lý luận TNKQ Năm 1995, với tài trợ UNESCO ( thuộc Liên hiệp quốc) Đại học tổng hợp Hà Nội mở lớp tập huấn phương pháp xây dựng TNKQ cho nhiều giảng viên Nhiều tài liệu xây dựng sử dụng TNKQ xuất năm 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Kiểm tra Trong trình dạy học, kiểm tra đánh giá kết học tập khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập mức độ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, thái độ học tập người học Theo từ điển tiếng Việt, "Kiểm tra" định nghĩa "xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét" Như kiểm tra nhằm đánh giá trình hoạt động sư phạm Chức kiểm tra không tiến tới xem xét, xếp loại, bình bầu mà nhằm xác định phương hướng, mục tiêu, điều chỉnh kế hoạch cho định Kiểm tra hoạt động khoa học, người kiểm tra cần phải có nghiệp vụ khoa học, có chuyên ngành, công việc kiểm tra cần có tổ chức, có kế hoạch 1.2.2 Đánh giá Có nhiều định nghĩa đánh giá giáo dục 10 - Báo cáo với khoa việc học sinh viên đề xuất vấn đề cải tiến công tác giảng dạy Xem xét khoa hài lòng với chất lượng đào tạo sinh viên giảng viên Cuối cùng, đánh giá kết học tập sinh viên phải: - Là trò chơi thú vị có ích mà sinh viên thích thực để kiểm tra kiến thức kỹ em nắm bắt tự nâng cao chất lượng học tập thân - Và điều quan trọng là, thông qua đánh giá kết học tập sinh viên đo chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng làm hài lòng khách hàng ( sinh viên, giáo viên, cộng đồng ) Hình thức nên sử dụng đánh giá tiến trình phù hợp 3.1.6 Hỗ trợ công nghệ cho hoạt động trắc nghiệm: Như thấy rõ, đo lường giáo dục động đơn giản thực từ kinh nghiệm thô sơ mà khoa học thật muốn áp dụng khoa học vào giáo dục cần phải nắm công nghệ tương ứng, áp dụng thu số liệu đo lường xác, dẫn đến định đán, áp dụng sai thu số liệu đo lường sai lệch, dẫn đến định sai lầm Có điều đáng buồn không may người ta không “cảm nhận được” số liệu đo lường sai lệch không áp dụng phương pháp thống kê khoa học, không cảm nhận mức độ sai lầm định Mà định lại liên quan đến bước ngoặc quan trọng đời người: tài trợ, trúng không trúng tuyển vào cấp học… Mọi giáo viên cần biết chất khoa học đo lường giáo dục, biết điểm yếu, điểm mạnh phương đo lường khác nhau, biết sử dụng đắn NHCHTN có sẵn cho hoạt động giảng dạy Đối với giáo viên có mối quan tâm cao họ nắm nguyên tắc cần thiết chế tác câu hỏi trắc nghiệm sử dụng phần mềm có sẵn để thực phân tích đơn giản Chúng ta đòi hỏi giáo viên có hiểu biết khoa học 53 a Các phần mềm hỗ trợ việc xây dựng quản lý NHCHTN, làm đề trắc nghiệm, chấm thi trắc nghiệm: Phần mềm FAST TEST Phần mềm TESTPRO: Phần mềm gồm dòng sản phẩm: dùng cho máy tính để phục vụ công đoạn thi giấy; dùng cho mạng máy tính để sử dụng cho việc thi mạng máy tính nội mạng Internet; dùng cho kỳ thi mạng quy mô lớn phục vụ tổ chức trắc nghiệm chuyên nghiệp b Các phần mềm hỗ trợ việc định cỡ đề trắc nghiệm phân tích câu hỏi trắc nghiệm, thiết kế đề trắc nghiệm, kết nối so đề trắc nghiệm - Phần mềm QUEST phần mềm CONQUEST - Phần mềm BILO – MG3 - Phần mềm VITATESTA c Các máy chấm trắc nghiệm: - Máy chấm OMR hiệu OPSCAN Tốc độ quét máy chuyên dụng từ khoảng 1000 phiếu/giờ 20.000 phiếu/giờ - Các máy quét ảnh hãng FUZITSU, CANON… quét phiếu trả lời trắc nghiệm với tốc độ từ 500 – 3000 phiếu/giờ Hiện trường nên trang bị công nghệ để việc kiểm tra đánh giá kết học sinh hình thức trắc nghiệm có hiệu hơn, tiết kiệm thời gian chấm để giáo viên đầu tư cho việc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm việc giảng dạy ngày hiệu 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong trình nghiên cứu, thực đầy đủ nhiệm vụ mà đề tài đề ra: tìm hiểu sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu; Xây dựng công cụ để khảo sát việc kiểm tra – đánh giá kết học sinh; sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên Kết luận Từ kết nghiên cứu, rút kết luận sau đây: - Nâng cao chất lượng kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên hình thức trắc nghiệm, yêu cầu cấp thiết đáp ứng nghiệp đổi giáo dục nước ta giai đoạn - Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, thiết phải nâng cao chất lượng kiểm tra – đánh giá, mà hình thức kiểm tra đánh giá trắc nghiệm có hiệu chất lượng đáng tin cậy Để đảm bảo việc xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm phải tuân thủ theo quy trình chuẩn hóa, việc tổ chức – thực kỳ thi phải đảm bảo thật nghiêm túc - Qua điều tra thực trạng cho thấy: Khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm giáo viên chưa thực đầy bước quy trình chuẩn hóa, đa số giáo viên bỏ qua bước thử nghiệm phân tích câu hỏi trước cho kiểm tra, không thành lập bảng trọng số cho môn học trước soạn test, đề khó xác định mức nhận thức học sinh Khâu tổ chức thực giáo viên tuân thủ nghiêm túc,tuy nhiên giáo viên chứa biết cách chọn đề thi đa số đề thi chưa phủ kín hết môn học Kiến nghị Để nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập sinh viên hình trắc nghiệm cần thực đồng giải pháp: - Tổ chức soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm theo qui trình chuẩn hoá - Tổ chức hướng dẫn giáo viên thực qui trình kiểm tra - đánh giá - Thành lập phận kiểm định chất lượng đào tạo - Kết hợp trình đánh giá với tự đánh giá 55 - Hỗ trợ công nghệ cho hoạt động trắc nghiệm Các giải pháp xây dựng theo nguyên tắc: mục tiêu, toàn diện, hiệu khả thi Trong giải pháp cần đặc biệt nhấn mạnh việc tổ chức soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm theo quy trình kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn giáo viên thực quy trình kiểm tra – đánh giá, giải pháp có ảnh hưởng lớn đến chất lượng kiểm tra – đánh giá hình thức trắc nghiệm Nếu giải pháp thực cách đồng nghiêm túc, chắn việc kiểm tra đánh giá hình thức trắc nghiệm có hiệu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Hoà Bình (2008), Trắc nghiệm khách quan môn tiếng Việt Tạp chí giáo dục (18), trang 18 Nghiêm Xuân Đức (1998) , Kỹ thuật đánh giá học viên, Nhà xuất y học Nguyễn Phụng Hoàng (12-1996), Vấn đề thi tuyển phương pháp trắc nghiệm khách quan, tạp chí đại học giáo dục chuyên nghiệp, Bộ giáo dục Đào tạo Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Ngọc Lan (1996), Phương pháp trắc nghiệm kiểm tra đánh giá thành học tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (1997), Đánh giá giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Vũ Đình Luận (2008), Trắc nghiệm dạy sinh học, giảng chuyên đề cao học, Đại học Vinh Bùi Thị Hạnh - Trần Mai Huê - Trần Trung Ninh, Phần mềm thi trắc nghiệm khách quan Lotus ứng dụng dạy học hoá học Tạp chí số 178/12-2007 Đặng Bá Lãm (1995), Các phương pháp kiểm tra đánh giá giáo dục Đại học, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội Vũ Đình Luận (2005), Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan MCQ để nâng cao chất lượng dạy học môn Di truyền học trường Cao đẳng sư phạm, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, ĐHSP Hà Nội 10 Lê Phước Lượng (2000), Tìm hiểu lực học tập vật lý sinh viên nhờ trắc nghiệm tiêu chí theo mô hình Rasch với chương trình Quest, tạp chí NCGD(6), trang 25 11 Lê Phước Lượng (8-2002), Dự báo kết học tập môn sinh phương pháp mô hình tương quan hồi quy điểm số trắc nghiệm khách quan từ kiểm tra - đánh giá Tạp chí giáo dục (38), trang 25 12 Lê Phước Lượng (1998) , Thử nghiệm hình thức kiểm tra – đánh giá môn học trắc nghiệm khách quan đào tạo Tạp chí ĐH GDCN (8), trang 28 13 Nguyễn Văn Khải - Phạm Thị Ngọc Dung (5-2003), Vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan việc kiểm tra- đánh giá kiến thức vật lý Tạp chí giáo dục (57), trang 28 57 14 Trần Xuân Mai (1998), Chỉ số khó số phân biệt xác định chất lượng câu hỏi lượng giá 15 Lưu Xuân Mới (1996), Trắc nghiệm với việc cải tiến phương pháp đánh giá thành học tập, tạp chí phát triển giáo dục số 6/1996, Hà Nội 16 Lưu Xuân Mới (1998), Kiểm tra - Thanh tra - Đánh giá giáo dục, Hà Nội 17 Nghiêm Xuân Nùng (biên dịch) (1996), Trắc nghiệm đo lường giáo dục, dịch từ “Basic educational test and Measurement” Quentin Stodola Ph.D, Kalmer Strudahl Ph.D Bộ Giáo dục Đào tạo - Vụ Đại học, Hà Nội 18 Lê Đức Ngọc (2-2003), Bài giảng đo lường đánh giá thành học tập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Hoàng Phê (chủ biên) (2003), Tự điển tiếng Việt Nxb Đà Nẵng, tr 387 20 Nguyễn Gia Quí (1997), Đánh giá quản lý giáo dục, trường CBQLGDĐT 21 Lâm Quang Thiệp (1995), Về việc quản lý chất lượng đào tạo cải tiến phương pháp đánh giá kết học viên, Bộ Giáo dục Đào tạo 22 Lâm Quang Thiệp, Trắc nghiệm ứng dụng, Nxb khoa học kỹ thuật 23 Lâm Quang Thiệp(2006), Lý thuyết thực hành đo lường đánh giá giáo dục, Edtech, Hà Nội 24 Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Bộ Giáo Đào tạo - ĐHTH Tp Hồ Chí Minh 25 Trần Trọng Thuỷ (1992), Khoa học chẩn đoán tâm lý, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Lê Đình Trung (2007), Quy trình sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy kiến thức chương trình sinh học Tạp chí giáo dục (180), trang 38 27 Tài liệu đánh giá giáo dục đại học (1-2007), Đại học Vinh 28 Nguyễn Quốc Tuấn (10-2007), Câu hỏi - tập trắc nghiệm khách quan dạy học địa lý trường cao đẳng sư phạm Tạp chí giáo dục (174), trang 18 29 Lâm Quang Thiệp - Lâm Ngọc Minh - Lê Mạnh Tấn - Vũ Đình Bổng (11-2007), Phần mềm Vitesta việc phân tích số liệu trắc nghiệm Tạp chí giáo dục (176), trang 10 30 Tài liệu đánh giá giáo dục đại học (1-2007), Đại học Vinh 58 31 Trịnh Đức Tâm (biên dịch), Dạy tốt học tốt, dịch từ “ Fres Abbaltt”, ĐA- 03/SIDA, 32 J.J Guilbert (1993), Tiến hành đánh giá môn thi cử học, Sách ĐA-03/SIDA ( Tài liệu dịch) 33.Viện nghiên cứu Giáo dục (01-2008), Định nghĩa thuật ngữ lĩnh vực đảm bảo kiểm định giáo dục 34.(VietNamNet) - Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD -ĐT) 59 PHỤ LỤC Bảng 2: Tỉ lệ số khó đề thi, kiểm tra Môn Khó (%) Trung bình (%) STT Tin học Ngoại ngữ Pháp luật Chính trị STT MÔN Bảng 3: Tính giá trị đề thi Sự phù hợp với KT viết câu hỏi MTHT thỏa đáng Tốt Không Tốt Không (%) (%) (%) (%) Dễ (%) Đáp án thoả đáng Tốt (%) Không (%) Tin học Ngoại ngữ Pháp luật Chính trị Bảng 7: Tính tin cậy đề thi STT Môn Tin học Ngoại ngữ Pháp luật Chính trị KQ chấm vòng tách biệt Có sai lệch Không gv KQ chấm phúc tra Có sai lệch Không gv Bảng 10: Khảo sát qui trình KTĐG kết học tập sinh viên STT Nội dung Tốt Xác định mục đích đánh giá Xác định mục tiêu đánh giá 60 Mức độ thực Khá TB Yếu Thiết kế công cụ: đề, tập đánh giá Tổ chức thực Đối chiếu thông tin thu được: kết kiểm tra với mục tiêu Hình thành qui định cuối cùng; cho điểm, xếp hạng Bảng 11: Khảo sát việc tổ chức thực công tác KTĐG học sinh STT Nội dung Tốt Công tác chuẩn bị: - Đề thi: chọn ngẫu nhiên từ câu hỏi trắc nghiệm - Phân công giáo viên coi thi, kiểm tra: ngẫu nhiên - Phòng thi: đủ chỗ ngồi theo qui định (khoảng cách học sinh 1m) - Sinh hoạt quy chế thi, kiểm tra - Số lượng học sinh phòng thi: Không 50 học sinh - Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc thi: đầy đủ, sử dụng tốt - Tổ chức, giám sát kỳ thi: nghiêm túc Thực hiện: * Coi thi - kiểm tra: - Tình hình học sinh làm phòng thi: nghiêm túc, không trao đổi, không gian lận, quay cóp - Tinh thần, trách nhiệm giáo viên coi thi - Tình hình trật tự phòng thi: im lặng *Chấm thi - kiểm tra - Bài thi - KT : có rọc phách - Hai giáo viên chấm vòng tách biệt - Chấm phúc tra: có kết luận 61 Mức độ thực Khá TB Yếu - Cho điểm, xếp bậc: theo quy chế - Thông báo kết cho học sinh: 1tuần - 10 ngày sau thi - kiểm tra Quy chế thi - kiểm tra: - Việc thực định 29: đảm bảo - Việc thực định 40: đảm bảo Biện pháp để đảm bảo thống công - Đề thi: bảo mật - Đáp án: xác - Xử lý vi phạm qui chế: học sinh, giáo viên vi phạm quy chế thi - kiểm tra - Tổ chức kiểm tra, giám sát xuyên suốt đợt thi - kiểm tra 62 PHỤ LỤC 2: BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN Anh/chị vui lòng cung cấp cho số thông tin việc ghi câu trả lời vào chỗ trống đánh dấu x vào chỗ thích hợp Xin trân trọng cảm ơn! I Thông tin cá nhân: - Môn học Anh/Chị tham gia giảng dạy: Tin học Ngoại ngữ Pháp luật Chính trị - Số năm giảng dạy: năm - Trình độ: Trình độ đào tạo chuyên môn cao nhất: Trình độ sư phạm cao nhất: II Chất lượng việc kiểm tra – đánh giá: Anh/Chị thường sử dụng loại test kiểm tra thường xuyên (điểm kiểm tra hệ số 1) môn học phụ trách - Trắc nghiệm khách quan - Câu hỏi viết truyền thống - Bài tập tình - Thảo luận nhóm Anh/Chị thường sử dụng loại test kiểm tra định kỳ (điểm kiểm tra hệ số 2) môn học phụ trách - Trắc nghiệm khách quan - Câu hỏi viết truyền thống - Bài tập tình - Thảo luận nhóm Anh/Chị thường sử dụng loại test kiểm tra hết môn (điểm kiểm tra hệ số 2) môn học phụ trách - Trắc nghiệm khách quan 63 - Câu hỏi viết truyền thống - Bài tập tình - Thảo luận nhóm Anh/ Chị thường phản hồi kết điểm cho học sinh sau lần kiểm tra là: - tuần - tuần - tuần - Không thời hạn Sau lần kiểm tra Anh/Chị có phản hồi với học sinh kiến thức mà học sinh vấp phải, cần bổ sung - Có - Không Sau lần kiểm tra Anh/Chị có điều chỉnh lại test đánh giá không? - Có - Không Sau lần kiểm tra Anh/Chị có điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giảng dạy không? - Có - Không Khi soạn câu hỏi TNKQ để kiểm tra - đánh giá Anh/Chị có dựa vào mục tiêu, nội dung học môn học không? - Có - Không Bộ câu hỏi đánh giá môn học Anh/Chị có phủ kín hết mục tiêu học không? - Có - Không 10 Theo Anh/Chị hình thức kiểm tra - đánh giá trắc nghiệm hình thức viết truyền thống, với hình thức thời gian nhiều hơn? - TNKQ 64 - Câu hỏi viết truyền thống 11 Theo Anh/Chị có nên kết hợp kiểm tra đánh giá với hình thức TNKQ viết truyền thống cho môn học không? - Có - Không 12 Sau lần kiểm tra - đánh giá, Anh/Chị có kế hoạch bổ sung kiến thức hỏng cho học sinh không? - Có - Không 13 Anh/Chị có thử nghiệm test đánh giá trước cho kiểm tra lớp không? - Có - Không 14 Bộ test đánh giá Anh/Chị có nghiệm thu môn trước cho kiểm tra lớp không? - Có - Không 65 PHIẾU KHẢO SÁT HỌC VIÊN Lớp: Dược K2A Anh/chị vui lòng trả lời thông tin đây, hình thức đánh tréo vào ô vuông tương ứng Xin cảm ơn! Anh/Chị có thích làm kiểm tra với hình thức trắc nghiệm không? - Có - Không Anh/Chị thường nhận điểm kiểm tra sau thời gian bao lâu? - tuần - tuần - tuần - Không thời hạn Anh/Chị có nhận thông tin phản hồi kiểm tra (phân tích điểm sai, thiếu sót ) từ giáo viên sau lần làm kiểm tra không? - Có - Không Sau lần làm kiểm tra- đánh giá có giúp cho Anh/Chị học tích cực, học tốt không? - Có - Không Các câu hỏi kiểm tra - đánh giá giáo viên cho kiểm tra có phù hợp với mục tiêu, nội dung học mà Anh/ Chị học không? - Có - Không Trước kiểm tra - đánh giá, Anh/Chị có giáo viên hướng dẫn đề cương môn học không? - Có - Không 66 Trước làm kiểm tra - đánh giá , Anh/Chị có hướng dẫn cách thức làm không? - Có - Không Sau kiểm tra đánh giá, Anh/ chị có nhận phần kiến thức hỏng không? - Có - Không Nếu có nhận kiến thức hỏng , Anh/Chị có dành thời gian để tự bổ sung không? - Có - Không 10 Sau lần kiểm tra - đánh giá, Anh/Chị có giáo viên bổ sung kiến thức hỏng không? - Có - Không 11 Theo Anh/Chị đề thi kiểm tra mức độ nào: - Dễ - Trung bình - Khó 67 ... hảo 1.3.2 Chất lượng đánh giá kết học tập học sinh hình thức trắc nghiệm Theo nghiên cứu tôi, chuẩn đánh giá kết học tập học sinh hình thức trắc nghiệm dựa vào tiêu chuẩn sau: - Quy trình soạn... quy định việc đánh giá kết học tập hình thức trắc nghiệm 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KTĐG KQHT CỦA HS – SV BẰNG HÌNH THỨC TNKQ TẠI BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG CĐ Y TẾ NINH BÌNH Để đánh giá thực trạng. .. trắc nghiệm Xuất phát từ thực trạng đề thi trắc nghiệm khách quan Bộ môn Khoa học trường CĐ y tế Ninh Bình 1.4.3 Nguyên tắc x y dựng giải pháp Việc x y dựng giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường cao đẳng y tế ninh bình , Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường cao đẳng y tế ninh bình , Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường cao đẳng y tế ninh bình

Từ khóa liên quan