Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ

141 192 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 20:48

-1- B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI Nguyn Cụng c CHUYN I CHNG TRèNH O TO NGNH S PHM K THUT NễNG NGHIP TI TRNG I HC NễNG NGHIP I THEO HC CH TN CH CHUYấN NGNH: S PHM K THUT LUN VN THC S Ngi hng dn: - TS Lờ Thanh Nhu - GS TS Hanno Hortsch H Ni 2007 -2- LI CAM OAN Lun thc s: Chuyn i chng trỡnh o to ngnh S phm k thut nụng nghip ti trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch c hon thnh bi tỏc gi Nguyn Cụng c, hc viờn lp Cao hc S phm k thut Vit c khúa (2005 2007) khoa S phm k thut trng i hc Bỏch khoa H Ni Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Tt c cỏc s liu nghiờn cu u l trung thc v cha c cụng b bt kỡ cụng trỡnh no khỏc H Ni, ngy 15 thỏng nm 2007 Tỏc gi lun Nguyn Cụng c -3- LI CM N Tỏc gi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu, cỏc Giỏo s, Ging viờn ca ca hai trng: i hc Bỏch khoa H Ni, i hc Tng hp k thut Dresden (CHLB c) v cỏc Giỏo s, Ging viờn thuc cỏc trng i hc, Vin nghiờn cu ti H Ni tham gia ging dy lp Cao hc S phm k thut Vit c khúa (2005 2007), ó to iu kin thun li cho tỏc gi c hc nghiờn cu, lm c s cho vic nghiờn cu ti Xin chõn thnh cm n Khoa S phm K thut, Trung tõm Bi dng v o to sau i hc i hc Bỏch khoa H Ni ó to iu kin tỏc gi hon thnh lun Tỏc gi cng xin chõn thnh cm n cỏc Cỏn b v Ging viờn ca khoa S phm K thut - trng i hc Nụng nghip I; cỏc bn hc viờn cựng lp Cao hc v ngi thõn ó giỳp , to iu kin thun li cho tỏc gi quỏ trỡnh lm lun c bit, vi lũng bit n sõu sc, tỏc gi xin chõn thnh cm n TS Lờ Thanh Nhu, GS TS Hanno Hortsch, nhng ngi trc tip hng dn ó dnh nhiu thi gian, cụng sc ch dn, giỳp tỏc gi hon thnh lun tt nghip Mc dự ó c gng, hn na nghiờn cu cũn mi m nờn ti khụng trỏnh nhng thiu sút Rt mong c s úng gúp ý kin ca Hi ng chm lun tt nghip ti c hon thin hn H Ni, thỏng 02 nm 2007 Tỏc gi Nguyn Cụng c -4- MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt M u Chng C S Lí LUN CA VIC CHUYN I CHNG TRèNH 10 1.1 Nhng nh hng c bn v i mi mc tiờu, ni dung chng trỡnh o to 10 1.1.1 i mi mc tiờu o to 10 1.1.2 i mi ni dung chng trỡnh o to 11 1.2 Tng quan v chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch 13 1.2.1 Mt s thut ng v Chng trỡnh o to 13 1.2.2 Cỏc cỏch tip cn vic xõy dng chng trỡnh o to 15 1.2.3 Cu trỳc chng trỡnh o to cp i hc 20 1.2.4 Hc ch tớn ch 23 1.3 Hin trng ỏp dng hc ch TC Vit Nam 33 1.3.1 Vi nột v h thng niờn ch ỏp dng giỏo dc i hc nc ta trc nm 1988 33 1.3.2 Hc ch hc phn h thng i hc v cao ng nc ta 34 1.3.3 Vic trin khai hc ch tớn ch mt s trng i hc nc ta hin 40 1.4 Quy trỡnh phỏt trin chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch 45 Chng NH GI CHNG TRèNH O TO HIN NAY CA NGNH O TO THEO HC CH TN CH S PHM K THUT NễNG NGHIP TI TRNG I HC NễNG NGHIP I 2.1 Gii thiu v Khoa S phm K thut - Trng i hc Nụng nghip I 2.2 Phõn tớch ỏnh giỏ chng trỡnh o to hin hnh 2.2.1 V ni dung o to 2.2.2 V phng phỏp v quy trỡnh o to 2.2.3 V cỏch ỏnh giỏ kt qu o to 2.2.4 Nhng hn ch ca chng trỡnh o to hin hnh 49 49 51 52 58 59 60 -5- Chng CHUYN I CHNG TRèNH O TO NGNH S PHM K THUT NễNG NGHIP TI TRNG I HC NễNG NGHIP I THEO HC CH TN CH 63 63 65 66 66 66 68 72 73 73 74 76 79 81 85 85 3.1 Mt s k thut cn lu ý thit k cỏc chng trỡnh o to 3.2 Tin trỡnh chuyn i 3.3 Hc phn v mó hc phn 3.3.1 Tờn hc phn 3.3.2 Mó hc phn 3.3.3 Quy i lng hc phn 3.3.4 Kim tra v thi hc phn 3.4 Chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip 3.4.1 Mc tiờu o to 3.4.2 Cu trỳc chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip 3.4.3 Danh mc hc phn chi tit ngnh SPKT Nụng nghip 3.4.4 K hoch hc chun (t hc k 3) 3.4.5 Danh mc cỏc hc phn ca khoa S phm K thut 3.4.6 cng chi tit mt s hc phn 3.5 Mt s yờu cu cn thit thc hin o to theo hc ch tớn ch 3.6 Tng hp thm dũ ý kin chuyờn gia v chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch 86 KT LUN V KIN NGH 89 TI LIU THAM KHO 90 PH LC 93 -6- DANH MC CC CH VIT TT Vit tt c l CNH-HH Cụng nghip húa Hin i húa CTT Chng trỡnh o to HBK i hc Bỏch khoa H KHTN i hc Khoa hc T nhiờn HNNI i hc Nụng nghip I HQG i hc Quc gia VHT n v hc trỡnh GDC Giỏo dc i cng GDCN Giỏo dc chuyờn nghip GDH Giỏo dc i hc GD&T Giỏo dc v o to MKH Mụun k nng hnh ngh SPKT S phm k thut SPKTNN S phm K thut Nụng nghip TC Tớn ch HCM Thnh ph H Chớ Minh -7- M U Lý nghiờn cu ti Vit Nam ang ng trc ngng ca hi nhp ton cu húa, s phỏt trin nhanh chúng ca khoa hc cụng ngh cng nh s phỏt trin nng ng ca nn kinh t ũi hi nn giỏo dc núi chung v giỏo dc i hc núi riờng phi cú s i mi ton din Mc dự, nhng nm va qua h thng giỏo dc i hc ó t c nhng thnh tu ỏng k, c bit l vic thc hin a dng húa mc tiờu, ni dung, phng thc o to, gúp phn quan trng vo vic o to ngun nhõn lc phc v cho s nghip CNH HH t nc Nhng bờn cnh ú cũn bc l nhng bt cp, c bit l chng trỡnh o to thiu linh hot v kộm mm do, khú thớch ng vi s bin i cụng ngh v vi mt th trng lao ng ngy cng a dng khụng th d bỏo trc gii quyt nhng tn ti ny, Ngh quyt v i mi c bn v ton din giỏo dc i hc Vit Nam giai on 2006 2020 ca Chớnh ph ban hnh ngy 2/11/2005 ó gii phỏp i mi quan trng l i mi ni dung, phng phỏp v quy trỡnh o to Trong ú ch rừ vic cn thit phi Xõy dng v thc hin l trỡnh chuyn sang ch o to theo h thng tớn ch, to iu kin thun li ngi hc tớch ly kin thc, chuyn i ngnh ngh, liờn thụng, chuyn tip ti cỏc cp hc tip theo nc v nc ngoi Nhng u vit ca o to theo hc ch tớn ch ó c khỏ nhiu nc cú nn giỏo dc tiờn tin trờn th gii khai thỏc v mang li kt qu cao, c bit i vi giỏo dc cp bc i hc Tuy nhiờn cho n nay, phng thc o to ny cũn mi m, cha c t chc thc hin mt cỏch cú h thng v ph bin h thng i hc Vit Nam -8- Theo ch trng ca Chớnh ph (trong Bỏo cỏo v tỡnh hỡnh giỏo dc ti kỡ hp th Quc hi khúa XI): Hc ch tớn ch s c ỏp dng hu ht cỏc trng i hc nc ta vo nm 2010 Cng nh phỏt biu ca Phú Th tng Phm Gia Khiờm - y viờn B Chớnh tr din n quc t i mi giỏo dc i hc v hi nhp quc t l cn phi y nhanh quy trỡnh o to theo hc ch tớn ch tng kh nng la chn, tng tớnh liờn thụng chuyn i ngnh ngh ca sinh viờn Trng i hc Nụng nghip I mt nhng trng phi thc hin theo ch trng trờn, chớnh vỡ vy tỏc gi ó nghiờn cu ti: Chuyn i chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip ti Trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch Mc ớch nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu lớ lun v thc tin, tin hnh chuyn i chng trỡnh o to ngnh SPKTNN ti trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch nhm nõng cao cht lng GDH Gi thuyt khoa hc Nu ngnh SPKTNN thc hin chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch s to tớnh mm do, linh hot v cỏ nhõn húa vic hc t ú nõng cao cht lng, hiu qu o to ng thi to iu kin cho vic hc liờn thụng v hc sut i i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu Ni dung chng trỡnh o to ngnh SPKTNN ti trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch 4.2 Phm vi nghiờn cu ti trung nghiờn cu vic thit k chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch cho ngnh SPKTNN ti trng i hc Nụng nghip I -9- Nhim v nghiờn cu 5.1 Nghiờn cu c s lớ lun ca vic chuyn i chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch 5.2 ỏnh giỏ chng trỡnh o to hin ca ngnh SPKTNN ti trng i hc Nụng nghip I 5.3 Chuyn i chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip ti trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch Phng phỏp nghiờn cu 6.1 Phng phỏp nghiờn cu lớ thuyt Nghiờn cu ti liu, cỏc bn phỏp quy cú liờn quan n ti, trờn c s ú phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt húa phc v cho c s lớ lun v k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan lm c liu gii quyt cỏc lớ lun m ti t 6.2 Phng phỏp iu tra Phng vn, iu tra kho sỏt bng phiu thm dũ 6.3 Phng phỏp chuyờn gia T chc kho sỏt, trao i ly ý kin ca nhng ngi cú kinh nghim thc tin o to v ý kin ca cỏc chuyờn gia cú nhiu kinh nghim vic xõy dng chng trỡnh Cu trỳc lun Lun gm chng: Chng - C s lớ lun ca vic chuyn i chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch Chng ỏnh giỏ chng trỡnh o to hin ca ngnh S phm K thut Nụng nghip ti trng i hc Nụng nghip I Chng Chuyn i chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip ti Trng i hc Nụng nghip I theo hc ch tớn ch - 10 - CHNG C S L LUN CA VIC CHUYN I CHNG TRèNH O TO THEO HC CH TN CH 1.1 Nhng nh hng c bn v i mi mc tiờu, ni dung chng trỡnh o to 1.1.1 i mi mc tiờu o to Cú th núi, cp n mc tiờu o to cn phi cp n din o to, trỡnh kin thc, k nng v thỏi theo yờu cu ca thc t s dng m ngi tt nghip phi t c, tc l phi cp n v da vo tiờu chun ngnh ngh o to Chớnh vỡ vy cn phi xỏc nh c c cu mc tiờu o to cho phự hp v ỏp ng c nhu cu s dng nhõn lc nhng ch lm vic khỏc nhng mang tớnh in hỡnh, i din cng nh yờu cu phỏt trin ngi ton din, bn vng tng giai on phỏt trin ca kinh t - xó hi Vic i mi c cu mc tiờu o to hay c cu trỡnh o to cn va o to trờn din rng, va o to theo mi nhn nhm ỏp ng c nhu cu v ngun nhõn lc cht lng cao phc v cho s nghip CNH HH, iu kin kinh t th trng, ton cu húa v hi nhp quc t Nhng tin b vt bc ca khoa hc cụng ngh, nhng thay i ca t chc sn xut v phõn cụng lao ng xó hi, cng nh nhu cu ca nn kinh t trớ thc ang dn hỡnh thnh, ũi hi ngun nhõn lc cn c o to trỡnh cao hn c v lý thuyt ln thc hnh so vi trỡnh o to hin nay, tng bc tip cn vi chun mc cht lng ca cỏc trng cú trỡnh o to tiờn tin khu vc ụng Nam v trờn th gii Ngy nay, bt lun cp trỡnh no, ngnh ngh no, chỳng ta cn c bit nhn mnh nhng giỏ tr v thỏi u tiờn cn cú ngi lao ng, chỳng phi c th hiờn rừ mc tiờu o to ú l giỏ tr v thỏi , i tng tham d: Sinh viờn i hc ngnh SPKT Nụng nghip iu kin hc phn: Hc phn tiờn quyt: Hc phn hc trc: Hc phn song hnh: Mc tiờu hc phn: Sau hc xong hc phn ny sinh viờn phi: - Phõn tớch c bn cht xó hi ca giỏo dc, s tỏc ng qua li gia giỏo dc v cỏc yu t xó hi; - Trỡnh by c i tng v nhim v ca giỏo dc hc, cỏc khỏi nim c bn ca giỏo dc hc; chng minh c giỏo dc hc l mt khoa hc v giỏo dc, v ngi; - Bit cỏch phõn tớch nhng xu th phỏt trin ca xó hi v nh hng ca nú n giỏo dc, t ú chun b tõm th tỡm hiu v tham gia vo cụng cuc ci cỏch giỏo dc; - Lý gii c cỏc yu t nh hng n s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch t ú nờu bt lờn c vai trũ ch o ca giỏo dc; - Phõn tớch c mc ớch, nhim v, nguyờn lý giỏo dc Vit Nam cng nh nhng ng t mc ớch ú; - Phõn tớch c tớnh thng nht, k tha v phỏt trin ca h thng giỏo dc quc dõn Vit Nam; - Phõn tớch c quỏ trỡnh dy hc, chng minh c yu t trng tõm ca quỏ trỡnh dy hc l hot ng nhn thc ca hc sinh, t ú phõn tớch c vai trũ ch o ca ngi thy giỏo quỏ trỡnh dy hc; - Trỡnh by c h thng cỏc nguyờn tc dy hc, t ú phõn tớch cỏc bin phỏp thc hin cỏc nguyờn tc ú thc tin dy hc; - Trỡnh by c khỏi nim c bn v ni dung dy hc, chng trỡnh dy hc, phng phỏp dy hc, phng tờn dy hc, hỡnh thc t chc dy hc v c s lý lun xỏc nh cỏc yu t ny thc tin dy hc Ni dung tt hc phn: Giỏo dc hc i cng trỡnh by cỏc tri thc c bn, hin i, h thng v c s lý lun chung ca giỏo dc hc cng nh nhng c trng, xu th phỏt trin giỏo dc hin Hc phn bao gm hai phn chớnh: Phn I: Giỏo dc hc i cng gii thiu v khỏi nim, phm trự ca giỏo dc; v mc ớch v trỏch nhim ca giỏo dc; v nguyờn lý giỏo dc, v mc tiờu v nhim v ca h thng giỏo dc quc dõn; cỏc xu hng phỏt trin giỏo dc trờn th gii v Vit Nam Phn II: Lý lun dy hc trỡnh by h thng lý lun v hot ng dy v hot ng hc mi quan h bin chng vi H thng lý lun ny s cp n nhng v quỏ trỡnh dy hc, cỏc nguyờn tc dy hc, ni dung dy hc, cỏc phng phỏp dy hc v t chc hot ng dy hc Nhim v ca sinh viờn: - D lp: y theo quy ch, phi c v chun b bi trc nh, tớch cc tham gia cỏc hot ng hc trờn lp - Bi tp: Lm y cỏc bi giỏo trỡnh giỏo viờn yờu cu - Kim tra: lm bi kim tra ỏnh giỏ kt qu: CC(0,1)-KT/BT(0,3) -T(/TL:0,6) im chuyờn cn: trng s 0.1 im quỏ trỡnh: trng s 0.3 Thi cui k (t lun): trng s 0.6 10 Ti liu hc - Sỏch, giỏo trỡnh chớnh: Nguyễn Thị Ngọc Thuý: Giáo dục hoc đại cơng, giảng, tài liệu nội bộ, Bộ môn Tâm lý PPGD, khoa S phạm kỹ thuật, trờng ĐHNNI - Sỏch tham kho: xem cng chi tit 11 Ni dung chi tit hc phn: Phn I Giỏo dc hc i cng Chng Giỏo dc hc l mt khoa hc (9 tit) 1.1 Giỏo dc l mt hin tng xó hi c bit 1.1.1 Khỏi nim hin tng xó hi 1.1.2 Giỏo dc l mt hin tng xó hi: khỏi nim giỏo dc, vai trũ v ý ngha ca giỏo dc 1.1.3 Cỏc chc nng xó hi ca giỏo dc: chc nng kinh t-sn xut, chc nng chớnh tr-xó hi, chc nng hoỏ-t tng 1.1.3 Tớnh quy nh ca xó hi i vi giỏo dc: tớnh lch s ca giỏo dc, tớnh giai cp ca giỏo dc 1.2 Khỏi quỏt v lch s giỏo dc 1.3 i tng, nhim v v phng phỏp nghiờn cu ca giỏo dc hc 1.3.1 i tng 1.3.2 Nhim v 1.3.3 Phng phỏp nghiờn cu 1.3.4 Gii thiu s lc cỏc chuyờn ngnh ca khoa hc giỏo dc 1.3.5 Mi liờn quan gia giỏo dc hc v cỏc mụn khoa hc khỏc 1.4 H thng cỏc khỏi nim v phm trự c bn ca giỏo dc 1.4.1 Khỏi nim giỏo dc(ngha rng) 1.4.2 Giỏo dc (ngha hp) 1.4.3 Dy hc 1.4.4 Giỏo dng 1.4.5 Giỏo dc hng nghip 1.4.6 Giỏo dc cng ng 1.4.7 Cụng ngh giỏo dc 1.5 Xu th phỏt trin giỏo dc hin 1.5.1 Nhng c im ca thi i v nhng tỏc ng n giỏo dc 1.5.2 Xu hng phỏt trin giỏo dc trờn th gii 1.5.3 Nhng t cho giỏo dc Vit Nam hin v cỏc hng gii phỏp Chng Giỏo dc hc v s phỏt trin nhõn cỏch (7 tit) 2.1 Khái nim ngi, nhõn cỏch, s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch 2.1.1 Quan im Macxit v bn cht ngi 2.1.2 Khỏi nim nhõn cỏch 2.1.3 S hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch 2.2 Nhng yu t nh hng n s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch 2.2.1 Bm sinh di truyn 2.2.2 Mụi trng v hon cnh 2.2.3 Dy hc v giỏo dc 2.2.4 Hot ng cỏ nhõn 2.3 Cỏc giai on phỏt trin nhõn cỏch tr em theo la tui 2.3.1 S hỡnh thnh nhõn cỏch ca tr em trc i hc bc trng ph thụng: tui s sinh, tui nh tr, tui mu giỏo 2.3.2 S hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca hc sinh tiu hc 2.3.3 S hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca hc sinh trung hc c s 2.3.4 S hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca hc sinh trung hc ph thụng Chng Mc ớch v nguyờn lý giỏo dc (7 tit) 3.1 Mc ớch giỏo dc 3.1.1 Mc ớch giỏo dc: khỏi nim, chc nng, c im, c s xõy dng mc ớch giỏo dc 3.1.2 Mụ hỡnh phỏt trin nhõn cỏch ton din xó hi 3.1.3 Mc tiờu giỏo dc 3.2 Mc ớch v nhim v giỏo dc xó hi ch ngha Vit Nam 3.2.1 Mc ớch giỏo dc xó hi ch ngha Vit Nam 3.2.2 Nhim v giỏo dc xó hi ch ngha Vit Nam: c s chung v nhng nhim v c th (giỏo dc o c, giỏo dc trớ tu, giỏo dc th cht, giỏo dc thm m, giỏo dc lao ng) 3.3 Mc ớch v mc tiờu giỏo dc Vit Nam giai on hin 3.3.1 Mc ớch giỏo dc cp xó hi 3.3.2 Mc ớch giỏo dc cp nh trng 3.4 Nguyờn lý giỏo dc 3.4.1 Khỏi nim nguyờn lý giỏo dc 3.4.2 C s trit hc v giỏo dc hc ca nguyờn lý giỏo dc 3.4.3 Nhng bin phỏp c bn thc hin nguyờn lý giỏo dc Chng H thng giỏo dc quc dõn (3 tit) 4.1 Khỏi nim h thng giỏo dc quc dõn 4.1.1 Khỏi nim 4.1.2 Cu trỳc ca h thng giỏo dc quc dõn 4.1.3 Tớnh lch s, xó hi ca h thng giỏo dc quc dõn 4.1.4 Nhng nguyờn tc xõy dng h thng giỏo dc quc dõn xó hi ch ngha 4.2 C cu h thng giỏo dc quc dõn 4.1.1 Giỏo dc mm non 4.1.2 Giỏo dc ph thụng 4.1.3 Giỏo dc ngh nghip 4.1.4 Giỏo dc i hc Phn II Lý lun dy hc Chng Quỏ trỡnh dy hc (8 tit) 5.1 Quỏ trỡnh dy hc 5.1.1 Khỏi nim dy hc 5.1.2 ý ngha ca dy hc 5.1.3 Cu trỳc ca quỏ trỡnh dy hc 5.1.4 Cỏc nhim v dy hc ca nh trng ph thụng 5.2 Quy lut c bn ca quỏ trỡnh dy hc 5.2.1 Quy lut c bn ca quỏ trỡnh dy hc 5.2.2 H thng thy-trũ quỏ trỡnh dy hc 5.2.3 S tỏc ng qua li gia dy v hc 5.3 Bn cht ca quỏ trỡnh dy hc 5.3.1 Nhng c c xỏc nh bn cht quỏ trỡnh dy hc 5.3.2 Quỏ trỡnh nhn thc ca hc sinh 5.4 ng lc ca quỏ trỡnh dy hc 5.4.1 Khỏi quỏt v s ng v phỏt trin ca quỏ trỡnh dy hc 5.4.2 ng lc cu quỏ trỡnh dy hc 5.5 Lụgic ca quỏ trỡnh dy hc 5.5.1 Khỏi nim 5.5.2 Cỏc khõu ca quỏ trỡnh dy hc Chng Cỏc nguyờn tc dy hc (5 tit) 6.1 Khỏi nim chung v nguyờn tc dy hc 6.1.1 Khỏi nim 6.1.2 Nhng c s xõy dng cỏc nguyờn tc dy hc 6.2 H thng cỏc nguyờn tc dy hc v bin phỏp thc hin 6.2.1 Nguyờn tc m bo s thng nht gia tớnh khoa hc v tớnh giỏo dc dy hc 6.2.2 Nguyờn tc m bo s thng nht gia lý lun v thc tin dy hc 6.2.3 Nguyờn tc m bo s thng nht gia cỏi c th v tru tng 6.2.4 Nguyờn tc m bo s thng nht gia tớnh vng chc ca tri thc, k nng, k xo v tớnh mm ca t 6.2.5 Nguyờn tc m bo s thng nht gia tớnh va sc chung vi tớnh va sc riờng dy hc 6.2.6 Nguyờn tc m bo s thng nht gia th vo cỏ nhõn dy hc 6.2.7 Nguyờn tc thng nht gia vai trũ t giỏc, tớch cc, c lp ca hc sinh v vai trũ ch o ca thy giỏo dy hc Chng Ni dung v phng phỏp dy hc (5 tit) 7.1 Ni dung dy hc 7.1.1 Khỏi nim ni dung dy hc 7.1.2 Cỏc thnh phn ca ni dung dy hc 7.1.3 Cỏc nguyờn tc xõy dng ni dung dy hc 7.1.4 Cỏc phng phỏp hon thin ni dung dy hc 7.2 K hoch, chng trỡnh dy hc 7.2.1 K hoch dy hc 7.2.2 Chng trỡnh dy hc 7.2.3 Sỏch giỏo khoa v cỏc ti liu dy hc khỏc 7.3 Phng phỏp dy hc 7.3.1 Khỏi nim 7.3.2 Phõn loi cỏc nhúm phng phỏp dy hc 7.3.3 Kim tra v ỏnh giỏ mi liờn quan vi phng phỏp dy hc 7.4 Phng tin dy hc 7.4.1 Khỏi nim 7.4.2 Phõn loi cỏc nhúm phng tin dy hc 7.5 Cỏc hỡnh thc t chc dy hc 7.5.1 Cỏc hỡnh thc dy hc 7.5.2 Hỡnh thc lờn lp 7.5.3 Hỡnh thc hc nh 12 Ti liu tham kho H Th Ng v ng V Hot: Giỏo dc hc (tp 1) Nh xut bn Giỏo dc, 1988 Nguyn Sinh Huy v Nguyn Vn Lờ: Giỏo dc hc i cng Nh xut bn Giỏo dc, 1987 - Khỏc: a Tp Nghiờn cu giỏo dc b Tp Nghiờn cu phỏt trin c Website: www.edu.vn; www.vietnamnet.vn; www.gdtd.com.vn AE3060 Giao tip s phm Tờn hc phn: Giao tip s phm Mó s: AE3060 Khi lng: 2(2-0-1-4) Lý thuyt: Bi tp: 30 gi Thớ nghim/thc hnh: 15 gi i tng tham d: Sinh viờn i hc ngnh SPKT Nụng nghip iu kin hc phn: Hc phn tiờn quyt: AE1030 Hc phn hc trc: Hc phn song hnh: Mc tiờu hc phn: Hc phn nhm trang b cho giỏo sinh s phm nhng kin thc c bn v giao tip núi chung, giao tip s phm núi riờng (giao tip dy hc, giỏo dc) Qua hc phn giỏo sinh nm vng c cỏc nguyờn tc c bn giao tip s phm, nh hỡnh v rốn luyn mt s k nng giao tip, nng lc giao tip cn thit cho ngi giỏo viờn tng lai nhm gúp phn thc hin tt chc nng, nhim v ging dy v giỏo dc Ni dung tt hc phn: Nhng ni dung chớnh ca hc phn bao gm: - Khỏi nim, c trng ca giao tip - giao tip s phm, vai trũ ca chỳng - Cỏc nguyờn tc c bn giao tip s phm - Bn cht v vai trũ ca cỏc phng tin giao tip s phm - Cỏc k nng giao tip s phm v vai trũ ca cỏc k nng ú - Mt s phong cỏch giao tip s phm - iu kin giao tip s phm thnh cụng v khc phc cỏc tr ngi tõm lý Nhim v ca sinh viờn: - D lp: y theo quy ch, phi c v chun b bi trc nh, tớch cc tham gia cỏc hot ng hc trờn lp - Thc hnh: Tham gia y cỏc bui thc hnh - Kim tra: lm bi kim tra ỏnh giỏ kt qu: CC(0,1)-KT/BT(0,3) -T(/TL:0,6) im chuyờn cn: trng s 0.1 im quỏ trỡnh: trng s 0.3 Thi cui k (t lun): trng s 0.6 10 Ti liu hc - Sỏch, giỏo trỡnh chớnh: giáo trình: Giao tiếp s phạm, PGS.PTS Ngô Công Hoàn PGS PTS Hoàng Anh - NXB giáo dục, 1998 - Sỏch tham kho: xem cng chi tit 11 Ni dung chi tit hc phn: Phn I: Lý thuyt (30 tit) Chng Khỏi nim v giao tip, giao tip s phm (4 tit) 1.1 Giao tip - Vai trũ ca giao tip 1.1.1 Giao tip l gỡ? 1.1.2 c trng ca giao tip 1.1.3 Vai trũ ca giao tip Giao tip s phm - Vai trũ ca giao tip s phm 1.2.1 Giao tip s phm l gỡ? 1.2.2 c trng ca giao tip s phm 1.2.3 Vai trũ ca giao tip s phm iu kin tin hnh giao tip s phm cú hiu qu Chng Cỏc giai on ca quỏ trỡnh giao tip s phm (3 tit) 2.1 Giai on m u 2.2 Giai on din bin 2.3 Kt thỳc quỏ trỡnh giao tip s phm Chng Ni dung ca quỏ trỡnh giao tip s phm (6 tit) 3.1 Ni dung tõm lý 3.1.1 Nhn thc 3.1.2 Cm xỳc 3.1.3 Hnh vi 3.2 Ni dung cụng vic 3.2.1 Ni dung mang tớnh khoa hc 3.2.2 Ni dung mang tớnh kinh t 3.2.3 Ni dung mang tớnh chớnh tr xó hi 3.2.4 Ni dung phỏp quyn 3.2.5 Ni dung giỏo dc thuyt phc Chng Cỏc phng tin giao tip s phm (2 tit) 4.1 Phng tin ngụn ng 4.2 Phng tin phi ngụn ng Chng Cỏc nguyờn tc giao tip s phm (3 tit) 5.1 Nguyờn tc giao tip s phm l gỡ? 5.2 Cỏc nguyờn tc giao tip s phm 5.2.1 Tớnh mụ phm giao tip (s mu mc ca nhõn cỏch 5.2.2 Nguyờn tc tụn trng nhõn cỏch ca i tng giao tip 5.2.3 Cú nim tin giao tip s phm 5.2.4 Cú s nhy bộn, ng cm giao tip s phm 5.2.5 Cú s thin ý giao tip s phm Chng K nng giao tip s phm (4 tit) 6.1 K nng giao tip s phm l gỡ? 6.2 Cỏc nhúm k nng giao tip s phm 6.2.1 Nhúm k nng nh hng giao tip 6.2.2 Nhúm k nng nh v 6.2.3 Nhúm k nng iu khin, iu chnh giao tip s ph * Kim tra gia k: tit Chng Phong cỏch giao tip s phm (3 tit) 7.1 Phong cỏch giao tip s phm l gỡ? 7.2 Cỏc loi phong cỏch giao tip s phm (Phong cỏch giao tip ca ngi giỏo viờn) 7.2.1 Phong cỏch dõn ch 7.2.2 Phong cỏch c oỏn 7.2.3 Phong cỏch t Chng Mt s tr ngi tõm lý giao tip s phm (3 tit) 8.1 Tr ngi tõm lý giao tip l gỡ? 8.2 Nhng biu hin ca tr ngi tõm lý 8.3 Nguyờn nhõn gõy tr ngi tõm lý giao tip s phm 8.4 nh hng ca tr ngi tõm lý giao tip s phm Phn 2: Thc hnh giao tip s phm (15 tit) * Thc hnh tỡnh hung: 15 tit Dng tỡnh 1: Giỏo sinh luyn cỏch gii quyt cỏc tỡnh xoay quanh gi lờn lp Dng tỡnh 2: Giỏo sinh luyn cỏch gii quyt cỏc tỡnh xoay quanh nhim v giỏo dc (lm cụng tỏc ch nhim) Dng tỡnh 3: Giỏo sinh luyn cỏch gii quyt cỏc tỡnh xoay quanh mi quan h ng nghip, giỏo viờn vi ph huynh hc sinh, 12 Ti liu tham kho + Tõm lý hc la tui v tõm lý hc s phm, PGS Lờ Vn Hng (ch biờn) NXB Giỏo dc, 1998 + Tõm lý hc ng x , TS Lờ Th Bng (ch biờn)- NXB Giỏo dc, 2001 + Ngh thut ng x s phm- GS.TS Bựi Vn Hu -TS Nguyn Trớ- TS Nguyn Trng Hon - Ths HongTh Xuõn Hoa - NXB i hc s phm - 2003 + Bi ging: Giao tip s phm - Ths ng Th Võn (ging viờn khoa SPKT), 2003 - t sỏch b mụn Tõm lý- phũng t liu khoa SPKT Ph lc 3.2 PHIU THM Dề í KIN V VIC CHUYN I CHNG TRèNH O TO NGNH S PHM KTHUT NễNG NGHIP TI TRNG HNNI THEO HC CH TN CH Trờn c s ti liu v ti nghiờn cu, mong ễng (B) cho bit ý kin riờng ca cỏ nhõn v vic xõy dng chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip ti trng HNNI cỏc sau: (Xin ỏnh du (X) vo ụ phự hp hoc ghi thờm vo dũng (.) nu cú ý kin khỏc) I V quan im xõy dng chng trỡnh Xin ễng (B) cho bit ý kin ỏnh giỏ v vic ỏp dng o to theo hc ch tớn ch i vi giỏo dc i hc cao ng nc ta giai on hin l: - Rt cn - Cn - Khụng cn -í kin khỏc: Xõy dng CTT cho ngnh S phm K thut Nụng nghip ti trng HNNI theo hc ch tớn ch l: - Rt cn - Cn - Khụng cn - í kin khỏc: II V ti nghiờn cu Xin ễng (B) cho ý kin nhn xột v c s lý lun ca vic phỏt trin chng trỡnh o to theo hc ch tớn ch c trỡnh by ti l: - Khoa hc, cú tớnh thuyt phc cao - Chp nhn c - Cha khoa hc, cha cú tớnh thuyt phc cao - Cn b xung, iu chnh - í kin khỏc: Nhn xột ca ễng (B) v c s thc tin ca - Phn ỏnh chớnh xỏc, y , sõu sc, thc tin - Phn ỏnh ỳng thc tin, nhng cha - Phn ỏnh khụng ỳng thc tin - Cn b xung: í kin chung ca ễng (B) v vic thit k v cu trỳc chng trỡnh o to ngnh S phm K thut Nụng nghip ti trng HNNI theo hc ch tớn ch: - Th hin tớnh khoa hc, sỏng to - m bo cỏc yờu cu c bn - Khụng t yờu cu - í kin khỏc: Theo ễng (B) thỡ quy trỡnh, cu trỳc v chng trỡnh c thit k ti so vi thc tin l: - Phự hp - Khụng phự hp - í kin khỏc: III V t chc trin khai o to theo hc ch tớn ch Theo ễng (B) thỡ kh nng t chc o to theo hc ch tớn ch ti trng HNNI l: - p dng c - Khú ỏp dng - Khụng ỏp dng c Nhng lý no sau õy nh hng n vic t chc trin khai o to: - iu kin c s vt cht - i ng ging viờn - i ng qun lý - í kin khỏc: Xin ễng (B) cho bit thờm mt s thụng tin v cỏ nhõn tin liờn h cn thit: - H v tờn: Chc v: - n v cụng tỏc: - in thoi:Email: Xin chõn thnh cm n s giỳp ca ễng (B) ! a ch liờn h: Nguyn Cụng c Khoa SPKT Trng HNNI Tel: 0915975305 Mail: Uocspkt72@yahoo.com.vn ... Chương – Đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đ i học Nông nghiệp I Chương – Chuyển đ i chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp Trường Đ i học. .. THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP T I TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG NGHIỆP I 2.1 Gi i thiệu Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đ i học Nông nghiệp I 2.2 Phân tích đánh giá chương trình đào tạo. .. đào tạo ngành SPKTNN trường Đ i học Nông nghiệp I 5.3 Chuyển đ i chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đ i học Nông nghiệp I theo học chế tín Phương pháp nghiên cứu 6.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ , Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ , Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ, CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY CỦA NGÀNH SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I, CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan