Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã xuân lẹ, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa

31 197 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2017, 12:59

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ THANH HÓA BÁO CÁO THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010 -2015 Sinh viên : Vi Văn Đua Lớp : QLNNLT Thường Xuân Khoa : QLNN&CTXH GV hướng dẫn: TS Lê Thị Thảo THANH HÓA, THÁNG 6/2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .3 Tính cấp thiết đề tài .3 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .6 Phương pháp nghiên cứu: 6 Kết cấu báo cáo .6 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ XÃ XUÂN LẸ, .8 HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA 1.1 Vị trí địa lý, tình hình kinh tế - trị - văn hoá - xã hội .8 1.2 Tình hình niên công tác đoàn xã Xuân Lẹ .10 1.3 Đặc điểm kinh tế- xã hội: 12 CHƯƠNG .15 THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ XUÂN LẸ 15 2.1 Khái quát Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ .15 2.2 Cơ cấu tổ chức 16 2.3 Nội dung hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ 17 CHƯƠNG .24 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 24 ĐOÀN THANH NIÊN XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, 24 TỈNH THANH HÓA 24 3.1 Phương hướng hoạt động .24 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26 Kết luận .26 Kiến nghị 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 PHỤ LỤC 29 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn bao gồm niên tiên tiến, phấn đấu mục tiêu, lý tưởng Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ( Nghị Quyết Đại hội XI Đảng) Được xây dựng, rèn luyện trưởng thành qua thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn tập hợp đông đảo niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống quý báu dân tộc chất tốt đẹp mình, kế tục trung thành, xuất sắc nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, niên nước đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trị phong trào niên tổ chức niên Việt Nam Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành viên hệ thống trị, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đoàn phối hợp với quan Nhà nước, đoàn thể tổ chức xã hội, tập thể lao động gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo bảo vệ thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước xã hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với tổ chức niên tiến bộ, niên nhân dân nước cộng đồng quốc tế phấn đấu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội, tương lai hạnh phúc tuổi trẻ Ngày nay, Đảng Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ tiềm to lớn tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong Phát biểu đạo Đại hội Đoàn TNCSHCM toàn quốc lần thứ IX, Ngày 18-12- 2007 đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương khen ngợi thành tích xuất sắc phong trào niên, nỗ lực vươn lên toàn thể cán bộ, đoàn viên, niên, cháu thiếu nhi cấp Đoàn năm qua Đồng chí bày tỏ, “Đảng ta xác định, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn xây dựng Đảng trước bước” - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Bởi thế, vấn đề mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý là: cần coi trọng công tác giáo dục trị, tư tưởng, đổi mở rộng hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ niên, xây dựng lĩnh trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm trước yêu cầu nhiệm vụ đất nước, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu xây dựng đất nước phồn vinh Đoàn cần gắn chặt hoạt động với nhiệm vụ chung đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng an ninh Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đoàn niên cần làm nòng cốt phong trào xây dựng xã hội học tập, lấy việc học tập mặt, tiến công vào khoa học – công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để cống hiến ngày nhiều cho đất nước, làm mục tiêu phấn đấu không ngừng Phải sức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức niên vững mạnh toàn diện trị, tư tưởng tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt phong trào niên hội niên sinh viên Trong thực tế, Đoàn niên lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm sáng tạo, có khả tiếp cận làm chủ khoa học đại Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh giới biến động phức tạp, trước thách thức to lớn xu toàn cầu hoá kinh tế, phát triển kinh tế tri thức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: Thanh niên lực lượng xung kích cách mạng, nguồn nhân lực định thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Sau 18 năm thực Nghị Trung ương (khoá VII); 04 năm thực Nghị số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương; Lực lượng Đoàn niên nước ta có nhiều chuyển biến, tiếp tục phát triển số lượng, lực sáng tạo, trình độ học vấn có bước trưởng thành Đoàn niên tiếp tục có đóng góp quan trọng vào nghiệp chung đất nước Những ưu điểm phải tiếp tục phát huy để đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo đó, công tác Tổ chức Hoạt động Đoàn viên phải đổi nâng cao chất lượng Mặt khác, bước vào thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bước vào thời kỳ hội nhập trực tiếp, ngày sâu rộng kinh tế, giao lưu, hợp tác quốc tế nhiều lĩnh vực, bên cạnh mặt tích cực chính, mặt tiêu cực kinh tế thị trường, toàn cầu hoá tác động vào lực lượng Đoàn viên, niên nhanh nhất, nhiều Cho nên, mặt tư tưởng, tình cảm, nhận thức, hoạt động xã hội, bên cạnh mặt tích cực, thành tựu quan trọng mà Đoàn niên đóng góp, đời sống niên xuất nhiều vấn đề toàn xã hội phải quan tâm Trên sở nhiệm vụ cách mạng Đảng thực tiễn công tác Đoàn phong trào niên nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định nhiệm vụ trị niên Việt Nam là: "Rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, thể chất, xung kích đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh" Xuất phát từ vấn đề trên, để làm tiểu luận tốt nghiệp chọn đề tài: Thực trạng tổ chức hoạt động tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu Đối tương nghiên cứu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Thực trạng tổ chức hoạt động tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Phạm vi thời gian: từ năm 2010 - 2015 - Phạm vi không gian: xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp học, nghiên cứu tài liệu, sách báo - Phương pháp xử lý số liệu - Đi khảo sát sở Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo gồm có phần chính: Chương 1: Giới thiệu khái quát Đoàn Thanh niên xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chương 2: Thực trạng hoạt động Đoàn Thanh niên xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Đoàn Thanh niên xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA 1.1 Vị trí địa lý, tình hình kinh tế - trị - văn hoá - xã hội Xuân Lẹ xã miền núi nằm phía Tây huyện Thường Xuân xã đặc biệt khó khăn, vùng 135 Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên 4.407,07ha Phía Tây tiếp giáp với Nghệ An, ba phía Bắc, Đông, Nam đề tiếp giáp với xã miền núi cao Thanh Hóa Tổng dân số toàn xã 5887 người/1.194 hộ có dân tộc sinh sống địa bàn cụ thể dân tộc Thái: 49,6%; dân tộc Mường: 48,7%; dân tộc Kinh dân tộc khác: 1,7% Xuân Lẹ xã gần trung tâm huyện, nên thường có đạo trực tiếp, kịp thời cấp Phối hợp với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương có sách ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, giao thông lại thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, đạo thực thành công để chăn nuôi theo mô hình trang trại, tập huấn theo mô hình trang trại, tập huấn có hiệu theo chương trình dự án kỹ thuật canh tác đất dốc lớp học nghề đan lát có sản phẩm ban đầu Nhìn chung đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt Bên cạnh thuận lợi Xuân Lẹ gặp khó khăn như: giá hàng hoá thị trường tăng nhanh, loại dịch bệnh có nguy xuất địa bàn, tình hình thời tiết không ổn định, thường xuyên xảy lũ lụt gây thiệt hại nhiều công trình thuỷ lợi, tiếp tục gia tăng nhiều diện tích hạn hán,một phận nhân dân chưa mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, tệ nạn xã hội có xu hướng xuất Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, quyền nhân dâna xã cố gắng vượt qua tiếp tục đạo thực thắng lợi nghị Đại hội Đảng cấp Trong năm qua xã Xuân Lẹ đạt thành tựu kết sau: * Về kinh tế: Xuân Lẹ chủ yếu sản xuấtnông nghiệp, chăn nuôi lâm nghiệp Cụ thể trồng trọt: tổng diện tích gieo trồng năm 593,7ha đạt 118,5% Về lúa: diện tích gieo cấy năm 291 ha, đạt 92,97% kế hoạch, diện tích lúa bị hạn hán 14,2ha chuyển qua trồng rau đậu trồng ngô Diện tích ngô: 45,5ha, suất bình quân đạt 50 tạ/ha, diện tích mía: 104ha, diện tích sắn: 120,6ha Do có đạo Đảng uỷ, quyền ban ngành địa phương, ngày từ đầu năm với nhân dân kịp thời khắc phục khó khăn thời tiết Chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh có hiệu đem lại suất cao hiệu kinh tế cho nhân dân * Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu có là: 1.621 con, tăng 271 Tổng đàn bò: 482 con, tăng 204 con, bò lai sin 6con Tổng đàn trâu bò đạt 110,6% kế hoạch tăng 21% so với kỳ Tổng đàn gia cầm là: 12.852 đạt 64,16% kế hoạch Nhìn chung công tác chăn nuôi đã thực thắng lợi bước đầu theo tinh thần nghị BTV huyện uỷ, theo đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc Sản xuất lâm nghiệp: tổng diện tích lâm nghiệp 2.325 ha, trồng 25ha, đạt 62,5% kế hoạch * Về văn hoá: Hoạt động văn hoá thông tin truyền thông ngày bám sát vào nhiệm vụ trị xã hội tuyên truyền chính, chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước vào sống, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động làng văn hoá đẩy mạnh Tổ chức khai trương làng văn hoá thông Tân Thủy (2007) đưa tổng số quan văn hoá lên đơn vị Với thuận lợi khó khăn trên, Đảng xã nhân dân Xuân Lẹ tâm đoàn kết khắc phục khó khăn, làm cho Xuân Lẹ ngày khởi sắc 1.2 Tình hình niên công tác đoàn xã Xuân Lẹ Xuân Lẹ xã có diện tích đất rộng số dân đông, niên Xuân Lẹ (từ 15 - 30) 750 đồng chí, với số lượng niên trên, số niên tập hợp vào tổ chức Đoàn làđồng chí, số niên lại nhà không tham gia sinh hoạt đoàn làm ăn xa toàn xã có 11 sở Đoàn, có chi đoàn trường học Với số lượng niên đông vậy, nguồn lao động dồi xã Nhìn chung, tình hình tư tưởng, thái độ ý thức trị niên ổn định diễn biến phức tạp tình hình thực tế địa phương nước quốc tế Đại phận niên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, có ý thức tự lực tự cường, có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, có tinh thần ham học hỏi, hăng say lao động, học tập sản xuất, vai trò vị niên xã hội khẳng định Đặc biệt niên nhận thức quan tâm cấp ủy Đảng, quyền tổ chức trị xã hội Đã xuất nhiều điển hình tiên tiến, mô hình niên lĩnh vực kinh tế - xã hội Thanh niên chủ yếu sống nông thôn họ lực lượng lao động đông đảo, động sản xuất, tích cực tiếp thu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, vươn lên làm giàu đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hóa nông nghiệp nông thôn, chế quản lý kinh tế gặp không khó khăn niên động sáng tạo, tìm kiếm nguồn vốn, tìm việc để sản xuất mở mang ngành nghề như: chăn nuôi, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm có nhiều niên trở thành nhà sản xuất giỏi Thanh niên khối công chức nhà nước không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ muốn khẳng định công 10 lên Đoàn cấp để kịp thời có sách phù hợp.Hiên BCH Đoàn niên xã thọ sơn làm tốt công tác quản lý vốn vay ngân hàng sách huyện Triệu Sơn ủy thác với số vốn tỉ đồng 100% hộ vay vốn sử dụng mục đích, phát huy có hiệu vốn vay Góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tạo công ăn việc làm cho Đoàn viên niên địa phương BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ BÍ THƯ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN XÃ BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI BCH CHI ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN BCH BCH TRƯỜNG TRƯỜNG CẤP I CẤP II - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư - Bí thư chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn chi Đoàn - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí - Phó Bí Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Thư chi Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên 2.3 Nội dung hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ 2.4.1 Công tác tuyên truyền giáo dục 17 Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi nội dung hình thức, tính hiệu công tác giáo dục Đoàn góp phần nâng cao chất lượng trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên, niên góp phần công tác vận niên Tuyên truyền đường lối chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, học lý luận trị, chương trình rèn luyện đoàn viên, đặc biệt triển khai rộng rãi đối tượng đoàn viên, niên Nghị đại hội Đảng, Đoàn, triển khai việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền thực quy tắc ứng xử cán y tế… cho đoàn viên niên thông qua buổi sinh hoạt Đoàn - Hội đạt 100% đoàn viên, hội viên, niên tham gia Tuyên truyền kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống Tổ quốc ngày lễ lớn dân tộc, đất nước Ngoài niên tham gia phong trào thể dục thể thao, thực công trình niên, giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu quê hương, đất nước tuổi trẻ, nâng cao tinh thần giác ngộ cách mạng, tự giác sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức phấn đấu trở thành đảng viên 2.4.2 Triển khai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”: 2.4.2.1 Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc” a Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội: Xác định nhiệm vụ quan trọng nên đoàn viên niên Cơ sở Đoàn tích cực thi đua thực nhiệm vụ trị đơn vị, nhiều phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo nhằm rút ngắn quy trình, thủ tục, tiết kiệm thời gian; nâng cao hiệu công việc đông đảo đoàn viên, niên thực hiện: tham gia chương trình cải cách hành chính, từ góp phần đáng kể vào thành tích chung đơn vị 18 Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ Cơ sở Đoàn thực thường xuyên thông qua lớp quy, chức, từ xa… Nhìn chung, vai trò Đoàn Thanh niên tham gia thực nhiệm vụ trị, chuyên môn quan, đơn vị tiếp tục Cơ sở Đoàn triển khai thực có hiệu Nổi bật công trình, phần việc niên, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, cải tiến phương pháp làm việc đoàn viên niên đồng tình hưởng ứng tham gia, áp dụng vào thực tế mang lại kết khả quang qua góp phần nâng cao chất lượng hiệu công việc chuyên môn b Xung kích, tình nguyện sống cộng đồng: Nhân kỷ niệm ngày lễ lớn, Cơ sở Đoàn tổ chức đợt hoạt động tình nguyện sống cộng đồng Nổi bật tham gia hoạt động "Kỳ nghỉ xanh" đến xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nguồn xã Tân Kiều thăm bia tưởng niệm quân dân y nam bộ, khám bệnh cấp thuốc cho người nghèo, tặng quà cho trẻ em, quà cho gia đình sách; phát tờ rơi tuyên truyền HIV, sốt xuất huyết, sức khỏe sinh sản vị thành niên, nhiều lượt đoàn viên, niên tham gia Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", tiếp tục đông đảo đoàn viên niên hưởng ứng công tác khám bệnh nhân đạo vào ngày thứ 7, tham gia đêm thắp nến tri ân Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa hoạt động thiết thực như: thăm tặng quà cho gia đình sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nguồn, hội thao, giao lưu văn nghệ, thể thao, … Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện đoàn viên niên đơn vị hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, tham gia CLB hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu có yêu cầu tiếp tục vận động đoàn viên niên tham gia c Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội: 19 Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, niên nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới; nghĩa vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường sửa đổi, củng cố trì hoạt động có hiệu đội hình Thanh niên tình nguyện bảo vệ anh ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng gian bảo mật tài liệu quan, đơn vị thực tốt Ngoài sở đoàn tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa với đơn vị lực lượng đóng địa bàn tỉnh Qua đó, góp phần xây dựng quan, máy hành hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ chuyên nghiệp, đại thời kỳ hội nhập d Xung kích thực cải cách hành chính: Thông qua việc phát động rộng rãi phong trào thực cải cách hành chính, phong trào “3 trách nhiệm” cán bộ, công chức viên chức trẻ, phong trào thi đua “Xây dựng quan văn hóa & ngày làm việc hiệu quả, chất lượng, “chương trình 5S” ngày xuất nhiều sáng kiến mới, cách làm hay thực thi nhiệm vụ trị đơn vị, góp phần xây dựng quan, máy hành hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ chuyên nghiệp, đại thời kỳ hội nhập e Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế: Ban Chấp hành Đoàn sở tăng cường cung cấp thông tin, định hướng cho đoàn viên niên chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Đảng, hội thách thức trình hội nhập; đồng thời trang bị cho niên kiến thức, kỹ năng, lĩnh hội nhập Chủ động vận động tổ chức cho đoàn viên niên nghiên cứu, học tập lý luận trị, hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học; bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lĩnh văn hoá, giúp niên chủ động, tự tin hội nhập giao lưu quốc tế 20 2.4.2.2 Phong trào “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp” a Đồng hành với niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ: Các Cơ sở Đoàn đặt trọng tâm nhiệm vụ đoàn viên niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn quan, đơn vị phân công; đoàn viên niên tự ý thức trang bị cho kiến thức bản, đáp ứng yêu cầu công tác tình hình mới; chủ động tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, niên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ, nâng cao hiệu suất công việc Phong trào học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ cán bộ, đoàn viên, niên trì phát huy, ứng dụng có hiệu vào nhiệm vụ phân công Tỷ lệ cán bộ, đoàn viên biết đạt chứng A, B tin học, ngoại ngữ ngày tăng (đạt 95%) b Đồng hành với niên nâng cao sức khỏe thể chất đời sống văn hóa tinh thần: Hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần sức khỏe thể chất quan tâm tổ chức định kỳ Cơ sở Đoàn, Đoàn viên niên đồng tình tham gia Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ Cơ sở Đoàn trì thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động như: giao lưu bóng đá người, trò chơi dân gian, sinh hoạt Câu lạc bộ… Qua tạo không khí thi đua sôi đoàn viên, niên góp phần thực tốt nhiệm vụ trị quan, đơn vị Công tác đạo Đoàn không ngừng đổi theo hướng bám sát sở vai trò nòng cốt trị, định hướng đạo Đoàn cấp Trên sở đạo Đảng ủy, Ban Chấp hành sở Đoàn cụ thể hóa chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể theo công việc cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sơ tổng kết mô hình, thi đua, khen 21 thưởng… Quan tâm đến công tác phối hợp với ngành, đoàn thể tạo nguồn lực hoạt động cho Đoàn tổ chức phong trào niên … * Đánh giá chung: + Ưu điểm: Được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo thường xuyên quan tâm lãnh, đạo đến công tác niên đạo đoàn cấp công tác tổ chức cán hoạt động chuyên môn Cán đoàn phát huy hết khả tinh thần hăng sai công tác, có kiến nghị, đề xuất kịp thời phù hợp với công tác thực tiễn quan đơn vị công tác Ban chấp hành sở đoàn phối hợp tốt với công đoàn quan, đơn vị việc thực nhiệm vụ, phong trào, kế hoạch đề Đoàn viên, niên có ý thức tích cực hưởng ứng tất phong trào quan đơn vị Nhìn chung công tác vận động niên có nhiều chuyển biến, bước đổi nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng niên giai đoạn Kết công tác đoàn phng trào niên năm qua tạo tiền đề quan trọng việc triển khai thực thắng lợi Nghị năm tới, tiếp tục đẩy mạnh mặt trận đoàn kết, tập hợp niên, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc giai đoạn + Những hạn chế, tồn tại: Do trình độ, lực cán làm công tác đoàn có chênh lệch không đồng đều, vài cán đoàn chưa thật tha thiết với công tác nên nội dung phương thức hoạt động Đoàn cấp Chi đoàn nặng tính hình thức, thiếu chiều sâu, chậm đổi để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng niên, số cán đoàn, chi đoàn yếu kỹ nghiệp vụ, lúng túng công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy Một phận niên non nhận thức, thiếu ý thức rèn luyện, thụ động ngại tham gia hoạt động xã hội 22 Do công tác kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, cán nên chưa có kinh nghiệm làm cho chất lượng tổ chức sinh hoạt chi đoàn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đoàn kết, tập hợp niên Nội dung sinh hoạt Chi đoàn nghèo nàn chưa đáp ứng nguyện vọng niên Việc cụ thể hóa phong trào “thi đua, tình nguyện xây dựng bảo vệ tổ quốc” đối tượng, lĩnh vực chậm, nội dung thi đua tổ chức thực chưa tương xứng với phát triển phong trào niên Còn nặng hình thức, phát huy niên chưa thật trọng đến việc chăm lo, giải nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích đáng đoàn viên niên, đối tượng niên đặc thù Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán đoàn dừng lại tập huấn ngắn ngày, từ chưa đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn 23 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA 3.1 Phương hướng hoạt động Đảng ủy ban hành đường lối, chủ trương, Nghị công tác niên, lãnh đạo công tác cán niên, lãnh đạo quyền, đoàn thể tổ chức hệ thống trị làm công tác vận động niên Ban Lãnh đạo quan, đơn vị làm công tác niên thông qua việc tổ chức thực giám sát việc thực sách, pháp luật niên Xây dựng dựng kế hoạch đào tạo, máy tổ chức cán làm công tác niên, đầu tư ngân sách cho công tác niên Công đoàn cấp tiến hành công tác vận động niên thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động niên thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang Đảng dân tộc, tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa Giáo dục ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tinh thần xung kích, tình nguyện cộng đồng, đất nước cho niên Tập trung xây dựng tổ chức niên vững mạnh, tiếp tục chăm lo công tác cán Đoàn, đẩy nhanh phát triển lực lượng niên vào tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động triển khai kế hoạch tổ chức Đoàn cho cán làm công tác niên; đầu tư nhiều cho công tác tuyên truyền, vận động niên vào tổ chức đoàn, vận động nguồn lực để phục vụ cho hoạt động niên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền chủ trương công tác vận động niên; tổ chức cán Đoàn phải trì ổn định, có kế hoạch bồi dưỡng lực lượng cán kế thừa 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động 24 Đảng ủy xác định rõ việc tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên niên nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác tập hợp niên vào tổ chức đoàn Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên niên tổ chức ngày vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống cho niên, để đoàn viên niên sức phấn đấu xây dựng Đảng Thường xuyên tập trung bồi dưỡng, giáo dục niên nâng cao lĩnh trị, đạo đức cách mạng, hiểu biết chủ trương, sách nhà nước, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng niên để có giải pháp quản lý, vận động phù hợp; quán triệt sâu rộng đoàn viên niên thực tốt chủ trương, Nghị Đảng sách, pháp luật Nhà nước công tác niên Tổ chức quán triệt Nghị Đại hội Đảng cấp, tập trung tổ chức học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên niên Cụ thể hóa chủ trương, sách Đảng Nhà nước thông qua phong trào xã hội vận động “Thanh niên sống đẹp sống có ích”, “Khỏe để lập nghiệp giữ nước”,… Củng cố xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức sở đoàn, cán đoàn phải có trách nhiệm uy tín niên quan, đơn vị, đồng thời phải người có tâm huyết không ngại khó Luôn học hỏi kinh nghiệm mô hình mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên niên để kịp thời chấn chỉnh, động viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào niên, đổi phương thức giáo dục đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cho niên Kịp thời đấu tranh làm rõ âm mưu, thủ đoạn lực thù địch niên hiểu rõ tích cực phòng chống, kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu chúng Thường xuyên giáo dục niên tương thân tương ái, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện công tác vận động, tập hợp đoàn kết niên đứng trước thuận lợi thời lớn phải đối mặt với khó khăn thách thức không nhỏ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua Cương lĩnh Chính trị Xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội đưa nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, làm tiền đề đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp đại Bối cảnh nước quốc tế tạo thuận lợi thời đem đến khó khăn thách thức cho công tác vận động, tập hợp đoàn kết niên Thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá phải người có lý tưởng đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; có sức khoẻ tốt; có lực, tiếp cận sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Vì vậy, đoàn viên, niên cần phải: - Trau dồi lý tưởng, rèn luyện đạo đức Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Gương mẫu cộng đồng, làm tròn bổn phận người công dân - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị vũng vàng, ngoại ngữ, tin học Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ - Hăng hái tham gia hoạt động: ngày thứ bảy tình nguyện; đội hình niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, vấn đề xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh địa phương, đơn vị Người niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước trước hết phải là: Người công dân tốt; Là gương tốt thiếu nhi; Là người có uy tín tập thể niên cộng đồng dân cư 26 Kiến nghị Cấp ủy Đảng Lãnh đạo quan, đơn vị cần quan tâm sách đào tạo, hỗ trợ cho đoàn viên niên tiếp nhận tiến khoa học công nghệ Ban Chấp hành sở đoàn thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho niên lòng yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội niên đạo đức lối sống, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn Phát động niên chủ động học tập nâng cao trình độ phù hợp với lực, sở trường thân đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân… Chú ý việc phát động phong trào thi đua đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến công tác, nhân rộng mô hình, gương niên tiêu biểu Đổi mạnh mẽ nội dung phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng niên, từ cho niên thấy lợi ích thiết thực tổ chức thu hút niên vào tổ chức đoàn quan, đơn vị 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Giáo trình lý luận nghiệp vụ xây dựng Đoàn Quyết định số 491/QĐ – TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn Luật niên 2005, Nghị định 120 năm 2007 hướng dẫn luật niên Nghị số 02 – NQ/TW ĐTN ngày 09/9/2008 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn sở Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn Lê nin bàn niên, nhà xuất Thanh niên, Hà Nội Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII 10 Nghị Đại hội Đảng huyện Thường Xuân lần thứ XXVI 11 Nghị Đại hội Đảng xã Xuân Lẹ lần thứ XXVI 12 Lịch sử Đảng xã Xuân Lẹ 28 PHỤ LỤC Một số hình ảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM Khóa XXII nhiệm kỳ 2017 – 2022 xã Xuân Lẹ Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM Khóa XXII nhiệm kỳ 2017 – 2022 xã Xuân Lẹ 29 Đại diện huyện đoàn chụp ảnh với Ban Thường vụ Đoàn xã, nhiệm kỳ 2017- 2022 30 Ban chấp hành Đoàn xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2017- 2022 31 ... Giới thiệu khái quát Đoàn Thanh niên xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chương 2: Thực trạng hoạt động Đoàn Thanh niên xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Những... chi Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên 2.3 Nội dung hoạt động Đoàn. .. Thực trạng tổ chức hoạt động tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã xuân lẹ, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa , Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã xuân lẹ, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa , Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã xuân lẹ, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan